دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018
cocmat.com
02122337753 - 02122337754…
روغن گیری-روغن کشی-روغن کنجد
روغن گیری-روغن کشی-روغن زیتون
تقطیر-گلاب گیری-عرق گیری-گلاب-عرق
روغن گیری-روغن کشی-روغن کنجد
بسته بندی -دستگاه بسته بندی-دوخت
ارده-کره-ارده گیر-کره گیر