چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ / Wednesday, 16 January, 2019

شکوهمند و پر راز


شکوهمند و پر راز
در این‌ محل‌ دو طاق‌ وجود دارد كه‌ ارتفاع‌ یكی‌ با دیگری‌ تفاوت‌ دارد. طاق‌ بزرگتر با شصت‌ متر ارتفاع‌ و پنجاه‌ متر عرض‌، دارای‌ آرایش‌ بیشتری‌ است‌ ونقش‌ و نگارهای‌ حك‌ شده‌ در آن‌ بسیار ظریف‌ و در نهایت‌ مهارت‌ ساخته‌ شده‌ است‌.در طاق‌ كوچكتر دو نقش‌ كه‌ دارای‌ كتیبه‌یی‌ به‌ خط‌ پهلوی‌ است‌، نقوش‌ كمتری‌ وجود دارد. در قسمت‌ شرقی‌ این‌ دو طاق‌ كتیبه‌ برجسته‌یی‌ دیده‌ می‌شود كه‌ از روزگار ساسانیان‌ باقی‌ مانده‌ است‌. در خارج‌ طاق‌، روی‌ سنگ‌ بالای‌ قوس‌ آن‌، چهره‌ دو فرشته‌ حجاری‌ شده‌ كه‌ تاجی‌ را با دستهای‌ خود از دو طرف‌ گرفته‌اند. دیواره‌ عقب‌ نیز دو طبقه‌ دارد. در قسمت‌ تحتانی‌ صورت‌ سواره‌یی‌ حجاری‌ شده‌ كه‌ نیزه‌ در دست‌ و زره‌ بر تن‌ دارد. در طبقه‌ فوقانی‌ صورت‌ سه‌ نفر دیگر مشاهده‌ می‌شود كه‌ معلوم‌ است‌ نفر وسط‌ آنها پادشاه‌ است‌ و در دو طرفش‌ نقوش‌ برجسته‌یی‌ است‌ كه‌ میدان‌ شكار را نشان‌ می‌دهد. در دیوار سمت‌ غربی‌ تصویر پادشاهی‌ حك‌ شده‌ كه‌ در قایقی‌ نشسته‌ و گرازی‌ را با تیر شكار كرده‌ است‌ و چند مطرب‌ مشغول‌ نواختن‌ ساز هستند، از طرف‌ دیگر جمعی‌ به‌ كندن‌ پوست‌ شكارها مشغولند. نقوش‌ تمام‌ نشده‌ طرف‌ راست‌، شكارگاه‌ آهورا نشان‌ می‌دهد كه‌ شاه‌ بر اسب‌ سوار است‌ و چند نفر از اهل‌ حرم‌ در طرف‌ راست‌ بر تختی‌ نشسته‌اند.
باید گفت‌ نقش‌هایی‌ كه‌ در طاق‌ كوچك‌ حجاری‌ شده‌ به‌ اهمیت‌ نقش‌های‌ طاق‌ بزرگ‌ نیست‌ و گفته‌ می‌شود كه‌ این‌ كتیبه‌ها در زمان‌ بهرام‌ پسر شاپور حجاری‌ شده‌ است‌.
نقش‌ دیواره‌ راست‌ این‌ طاق‌ چهره‌ شاه‌ را نشان‌ می‌دهد كه‌ پا بر روی‌ سینه‌ اسیری‌ گذاشته‌ است‌، مرحوم‌ محمد حسن‌ خان‌ صنیع‌الدوله‌ در مرآت‌البلدان‌ می‌گوید: «طاق‌ بستان‌ عبارت‌ است‌ از دو ایوان‌ و طاق‌ متصل‌ به‌ هم‌، در كوهی‌ كه‌ حد شمالی‌ صحرای‌ كرمانشاهان‌ و به‌ عبارت‌ دیگر در دنباله‌ كوه‌ بیستون‌ و مسافت‌ آن‌ تا شهر كرمانشاهان‌ كمتر از دو فرسخ‌ كه‌ در قسمت‌ شرقی‌ این‌ شهر واقع‌ است‌.»
به‌ اعتقاد این‌ نویسنده‌، حجار طاق‌ بستان‌ یك‌ معمار یونانی‌ بوده‌ و به‌ علت‌ اینكه‌ نمای‌ ساختمان‌ هیچ‌ نسبتی‌ به‌ حجاری‌های‌ داخل‌ طاق‌ ندارد و از این‌ قبیل‌ صورت‌ حجاری‌ شده‌ در اغلب‌ معابد و ساختمانهای‌ قدیم‌ یونان‌ دیده‌ می‌شود.گفته‌ می‌شود وقتی‌ عربها به‌ ایران‌ حمله‌ كردند، این‌ یادگار بزرگ‌ را ناقا كردند. اما هنوز هم‌ بسیاری‌ از حجارها از این‌ حجاری‌ متحیر می‌شوند. زیرا با كمال‌ دقت‌ موهای‌ یال‌ و دم‌ اسب‌ و حلقه‌های‌ زره‌ سوار حجاری‌ شده‌، به‌ اعتقاد برخی‌، این‌ سوار، رستم‌ است‌ اما برخی‌ دیگر بر این‌ باورند كه‌ سوار، خسروپرویز است‌. بالای‌ سر سوار سه‌ صورت‌ دیگر نقش‌ شده‌ اگرچه‌ این‌ سه‌ صورت‌ محو شده‌ و چیزی‌ جز خطوط‌ و حدود آنها معلوم‌ نیست‌ ولی‌ باز چیزی‌ كه‌ پدیدار می‌شود این‌ است‌ كه‌ لباس‌ شخا وسطی‌ مرصع‌ به‌ مروارید و كمربندی‌ از چهار رشته‌ مروارید و بند شمشیرش‌ نیز مروارید است‌ و از جواهر و زینتی‌ كه‌ در سروبر دارد و تركیب‌ هلالی‌ كه‌ بالای‌ تاج‌ اوست‌ و زلفهای‌ بلند كه‌ بر شانه‌هایش‌ آویخته‌ و قد بلندتر بودن‌ از دو نفر دیگر مشخا می‌كند كه‌ این‌ صورت‌، صورت‌ پادشاه‌ است‌.
شخصی‌ كه‌ در طرف‌ چپ‌ او ایستاده‌ است‌، یك‌ دست‌ او نیز وصل‌ به‌ این‌ تاج‌ است‌، لباس‌ او نسبت‌ به‌ نفر اول‌ بسیار ساده‌تر است‌ و صورتش‌ را نیز عربها در حمله‌ خود درهم‌ شكسته‌اند. از وضع‌ لباس‌ او معلوم‌ می‌شود كه‌ این‌ صورت‌، متعلق‌ به‌ زنی‌ بوده‌ است‌. شخا سومی‌ نیز به‌ سر تاجی‌ دارد، موهای‌ بلند به‌ شانه‌ او آویخته‌، جبه‌ بلندی‌ به‌ دوش‌ اوست‌ شبیه‌ به‌ جبه‌های‌ یونانی‌ و در هر دو دستش‌ كاسه‌یی‌ دارد اما كاسه‌ در دست‌ چپ‌ او معلق‌ است‌ مثل‌ اینكه‌ بخواهد به‌ كسی‌ شراب‌ بدهد و اینكه‌ آب‌ از كاسه‌ جاری‌ باشد. در دیوارهای‌ این‌ طاق‌ بزرگ‌، صورت‌ شكارگاه‌هایی‌ رسم‌ شده‌ است‌. در یك‌ سمت‌ در باتلاقی‌، شكارگاهی‌ حجاری‌ شده‌ كه‌ صید ماهی‌ و شكار مرغابی‌ و گراز انجام‌ می‌شود.
قایق‌ زیادی‌ در این‌ باتلاق‌ دیده‌ می‌شود و گویی‌ كسانی‌ كه‌ در این‌ قایق‌ نشسته‌اند، گروهی‌ زن‌ هستند. در مقابل‌ این‌ شكارگاه‌ بحری‌، شكارگاه‌ بری‌ است‌ كه‌ شكارچی‌ها برخی‌ بر فیل‌ و بعضی‌ دیگر بر اسب‌ سوارند و در پی‌ آهوها می‌دوند تا آنها را شكار كنند.
جالب‌ است‌ بدانید دو لوح‌ به‌ خط‌ پهلوی‌ در دو طرف‌، دو صورت‌ حجاری‌ شده‌ كه‌ در سمت‌ راست‌ شاپور دوم‌ معروف‌ به‌ذوالاكتاف‌ پسر هرمز دوم‌ و در طرف‌ چپ‌ نیز بهرام‌ پسر شاپور است‌. «سیلوستر دساسی‌» كه‌ از شرق‌شناسان‌ مشهور فرانسوی‌ است‌ و در خواندن‌ خط‌ پهلوی‌ مهارت‌ كامل‌ دارد این‌ خط‌ را خوانده‌ و ترجمه‌ كرده‌ و به‌ واسطه‌ ترجمه‌ او مشخا شده‌ كه‌ این‌ دو صورت‌ شبیه‌ شاپور ذوالاكتاف‌ و بهرام‌ پسر اوست‌ و یكی‌ از دو ترجمه‌ این‌ است‌: این‌ صورت‌ بنده‌ خدای‌ شاپور عزیز، شاهنشاه‌ ایران‌ و انیران‌ است‌ كه‌ از سلسله‌ آسمانی‌ پسر بنده‌ خدای‌ هرمز عزیز، شاهنشاه‌ ایران‌ و انیران‌ از سلسله‌ آسمانی‌ پسر بزرگ‌ شاهنشاه‌ نرسی‌ عزیز است‌.می‌گویند فرشی‌ از جواهر بر كف‌ طاق‌ بوده‌ كه‌ هنگام‌ حمله‌ اعراب‌ میان‌ فرماندهان‌ آنها تقسیم‌ شده‌ است‌. طاق‌ بستان‌ از دیرباز مورد حمله‌ مهاجمان‌ به‌ ایران‌ بوده‌ و در زمان‌ حضور نیروهای‌ روسی‌ و انگلیسی‌ خساراتی‌ به‌ آن‌ وارد شده‌ اما همچنان‌ شكوهمند و پرغرور است‌.
مورخان‌ و جغرافی‌نویسان‌ دوره‌ اسلامی‌ از طاق‌ بستان‌ با نام‌های‌ متفاوتی‌ یاد كرده‌اند بطوری‌ كه‌ ابن‌ فقیه‌ و ابن‌ رسته‌ این‌ مكان‌ را «شبدیز» و یاقوت‌ حموی‌ آن‌ را «قصر شیرین‌» نامیده‌ است‌. همچنین‌ حمدالله‌ مستوفی‌ از طاق‌ بستان‌ با نام‌ طاق‌ وسطام‌ نام‌ برده‌ است‌. اهالی‌ محل‌ نیز محوطه‌ را با نام‌ «طاق‌ وسان‌» و طاق‌ بستان‌ می‌شناسند زیرا «سان‌» در لفظ‌ محلی‌ به‌ معنی‌ سنگ‌ است‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ طاق‌ وسان‌ یعنی‌ طاقی‌ كه‌ در سنگ‌ كنده‌ شده‌ باشد. در پایان‌ باید گفت‌ در خصوص‌ پیدایش‌ و زمان‌ ساخت‌ طاق‌ بستان‌ سه‌ نظریه‌ مختلف‌ وجود دارد: دیدگاه‌ اول‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ چهارم‌ قبل‌ از میلاد است‌. دیدگاه‌ دیگری‌ می‌گوید كه‌ این‌ ایوان‌ در قرن‌ ششم‌ میلادی‌ ساخته‌ شده‌ است‌. محقق‌ دیگری‌ نیز معتقد است‌ كه‌ طاق‌ بستان‌ همراه‌ با نقوش‌ دیوار انتهای‌ آن‌ در زمان‌ پیروز یكم‌ ساخته‌ شده‌ است‌. ولی‌ صحنه‌های‌ شكارشاهی‌ در دیوارهای‌ جانبی‌ ایوان‌ متعلق‌ به‌ زمان‌ خسروی‌ دوم‌ است‌. امروزه‌ دیدگاه‌ سوم‌ در محافل‌ ایران‌ شناسی‌ طرفداران‌ بیشتری‌ دارد. در هر صورت‌ اگر در سفرهای‌ تابستانی‌تان‌ به‌ غرب‌ كشورمان‌ و بویژه‌ استان‌ كرمانشاه‌ سفر كردید حتما از بنای‌ طاق‌ بستان‌ بازدید كنید.


منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

قدیمی‌ترین هتل جهان کجاست؟

قدیمی‌ترین هتل جهان کجاست؟
مهمانسرای عباسی با پشتوانه ۳۲۰ ساله هنوز به عنوان قدیمی‌ترین هتل دنیا به جهانیان معرفی نشده است.
اقتصادگردشگری، لیلا جودی_ «از قدیمی‌ترین هتل‌ جهان گزارش می‌كنم...» این جمله‌ای است كه گزارشگر شبكه‌ خبری CNN اسفندماه سال گذشته در جریان برگزاری اجلاس اپك در اصفهان به سراسر جهان مخابره كرد.
علاوه بر این گزارشگر، سایر خبرنگاران شبكه‌های تلویزیونی كه برای پوشش اخبار این اجلاس در اصفهان گرد آمده بودند، با عناوینی چون «زیباترین هتل جهان» و «قدیمی‌ترین هتل جهان» اخبار خود را اطلاع مخاطبان خود رساندند.
گرچه هنوز قدیمی‌ترین هتل جهان به عنوان میراث‌جهانی به ثبت یونسكو نرسیده و تنها پشتوانه‌اش ثبت ملی آن در سال‌ ۴۰ است، اما این باور كه مهمانسرای عباسی اصفهان با ۳۲۰ سال قدمت تاریخی می‌تواند به این عنوان نایل شود، در بین دست‌اندركاران آن وجود دارد.
این مهمانسرا یادگاری از دوران صفوی است كه شهر اصفهان در آن ایام اعتلا و شكوه ویژه‌ای یافت به گونه‌ای كه آن را «نصف جهان» نامیدند.
در میان ‌آثار معماری به جای مانده از عصر صفوی مجموعه مدرسه، بازار و كاروانسرایی به جای مانده كه در كنار خیابان چهارباغ اصفهان جای گرفته است. این مجموعه در سال‌های حكومت آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین ساخته شد.
شاه‌ سلطان حسین این مجموعه را به مادرش پیشكش كرد از این رو به كاروانسرای مادرشاه مشهور شد. مادر شاه‌سلطان حسین هم كاروانسرا را وقف مدرسه چهارباغ كرد كه عواید آن برای نگهداری از مدرسه و معاش طلاب استفاده شود.
با شكوفایی اقتصاد ایران در عصر صفوی ساختن بناهای عظیم و سودمند چون بازار، مدرسه، پل، سد، آب‌انبار، مسجد و برج كبوتر رواج یافت اما شاخص‌ترین بناهای آن دوره مجموعه كاروانسراهاست.
از كاروانسراها علاوه بر اقامت كاروانیان و بازرگانان به عنوان فضایی برای نگهداری كالا و مبادلات بازرگانی هم استفاده می‌شد. سادگی و در عین حال زیبایی كاروانسرای مادرشاه با فضایی دلگشا و آرام، شكوه و زیبایی میدان نقش جهان را به یاد می‌آورد.
این كاروانسرا در دو طبقه و صحن وسیع ساخته شده كه از میان آن نهر فرشادی می‌گذرد و هنوز وضع بنا استحكام و فضای آن هر بیننده‌ای را حیران می‌كند.
پس از حمله افغان‌ها به اصفهان در سال ۱۱۳۴ هجری قمری و انقراض دولت صفوی این كاروانسرا آسیب زیادی دید ولی در زمان ظل‌السلطان حاكم وقت قاجار در اصفهان، این بنا بازسازی و برای استقرار سواره نظام سربازان وی از آن استفاده شد.
تا سال ۱۳۰۲ هجری این محل كاربری نظامی داشت و سپس به عنوان انبار قند و شكر از آن استفاده شد. بین سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ در نزاعی كه بین طلاب مدرسه چهارباغ و آقای پاقلعه‌ای در گرفت، موقوفه مدرسه به تملك سیدالعراقین درآمد و بعد از آن یكی از تجار اصفهان به نام‌ مثقالی با ارایه اسناد جعلی ادعای مالكیت كاروانسرا را مطرح كرد.
مدت‌ها عدلیه اصفهان و تهران گرفتار كشمكش‌ها بودند تا اینكه بالاخره عدلیه رای موقوفه بودن كاروانسرا را صادر كرد.
●كاروانسرا، مهمانسرا می‌شود
در سال ۱۳۳۶ شمسی دولت وقت تصمیم‌ گرفت تا با توجه به افزایش سفر جهانگردان و گردشگران خارجی به اصفهان و نبود امكانات اقامتی مناسب در این شهر، این كاروانسرا را به یك هتل بین‌المللی تبدیل كند.
بر این اساس اجاره‌نامه‌ای بین بیمه ایران و اداره اوقاف اصفهان در اسفندماه این سال منعقد شد كه بر اساس آن، بیمه ایران موظف شد به هزینه خود مهمانخانه‌ای در مورد اجاره بسازد.
در اجاره‌نامه این كاروانسرا تاكید شده كه تمام اعیانی كه به وسیله شركت بیمه ساخته شود، متعلق به شركت مذكور است. علاوه بر این نقشه مهمانخانه و عملیات ساختمانی باید با قانون عتیقات از لحاظ ابنیه تاریخی مغایرت نداشته باشد.
چند ماه بعد از قرارداد مراسم كلنگ‌زنی این مجموعه با نام «هتل شاه عباس» انجام و عملیات ساختمانی آن شروع شد كه با این كار این بنای تاریخی از تخریب و انهدام جدی نجات یافت.
در بازسازی كاروانسرا دو هدف حفظ و اصالت نمای بیرون و تبدیل حجره‌های كاروانسرا به اتاق اقامتی مناسب مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس ابتدا دیوارها و سقف‌ها بازسازی و اجزای آسیب‌دیده مهار و قالب‌بندی شد.
از خشت خام و آجر و بتون برای تقویت استحكام بنا و برای بازسازی بنا از طرح های اصیل ایرانی استفاده شد. آرایش داخلی بنا نیز به‌گونه‌ای طراحی شد كه بیانگر جلوه‌های اصیل هنر ایرانی باشد.
تزئین نمای داخلی مهمانسرا را گروهی ۱۵۰نفری به نام گروه هنری مهر كه زبده‌ترین و برجسته‌ترین هنرمندان طراح، نقش‌پرداز گچبر مشبك‌ساز و‌ آیینه‌كار اصفهانی بودند، انجام دادند و سرانجام بازسازی كاروانسرا در سال ۱۳۴۵ خورشیدی به پایان رسید.
هم‌اكنون مهمانسرای عباسی اصفهان به لحاظ پیشینه تاریخی سیصد ساله و ویژگی كاربردی و نیز آثار هنری ارزشمندی در قالب هنرهای اسلامی و ایرانی به عنوان یك موزه گرانبها و كهن‌ترین هتل دنیا شهرت دارد.
●معماری مهمانسرای عباسی
مهمانسرای عباسی با ۲۳۱ باب اتاق، سوئیت و آپارتمان كه مطابق با استانداردهای بین‌المللی ساخته شده‌اند، سالانه پذیرای دهها هزار مهمان و گردشگر داخلی و خارجی از اقصی نقاط جهان و همچنین دهها هیات از میهمانان عالی‌رتبه سیاسی و شخصیت‌های بین‌المللی است. در ۴۰ سال گذشته بیش از ۱۵۰ شخصیت مطرح جهان در این هتل اقامت داشتند كه قرار است مجموعه این اطلاعات به صورت كتاب منتشر شود.
سوئیت‌های این هتل به سبك معماری صفوی و قاجار با فضایی رویایی، مقرنس‌های زیبا، دیوارنگاری و مذهب است كه معماری عصر خود را برای مهمانان تداعی می‌كند.
از بخش‌های قابل توجه این مهمانسرا رستوران‌ها و تالارهای متعدد آن است كه برای هر یك به نام یكی از بناهای مشهور اصفهان نامگذاری و تزئینات هر یك شبیه به آن اثر انتخاب شده است.
تالارهای چهلستون، عالی‌قاپو، زرین، نقش‌جهان و فیروزه از جمله تالارهای پذیرایی این مهمانسرا هستند.
رستوران و محیط باز چشم‌انداز به‌گونه‌ای است كه میهمانان می‌توانند علاوه بر استفاده از امكانات رستوران، از بام مهمانسرا شهر زیبای اصفهان و بنای باشكوه آن را نظاره كنند.
چایخانه سنتی مهمانسرا واقع در ضلع شمالی باغ، به عنوان نخستین چایخانه سنتی جهان به شمار می‌رود. همچنین موزه دایمی قرآن‌های خطی مهمانسرا از باارزش‌ترین و دیدنی‌ترین بخش‌های این مجموعه است.
این مهمانسرا به دلیل دارا بودن تالارهای متعدد همه ساله برگزار كننده صدها همایش علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی است.
از جمله اجلاس مهمی كه در سال‌های اخیر در مهمانسرا برگزار شده می‌توان به اجلاس بین‌منطقه‌ای حاكمیت‌های فكری و معنوی، سمینار بین‌المللی هنر اسلامی، نخستین اجلاس وزرای جهانگردی كشورهای اسلامی و یكصدوسی‌وپنجمین اجلاس وزرای نفت اپك اشاره كرد.
●چرا مهمانسرا ثبت جهانی نمی‌شود؟
«بختیار حدادی» مدیرعامل مهمانسرای عباسی در خصوص اینكه چرا این هتل به عنوان قدیمی‌ترین هتل جهان ثبت نمی‌شود، به میراث‌خبر گفت: «مهمانسرا در سال‌هایی كه مورد بازسازی قرار گرفت، ثبت میراث ملی ایران شد اما هنوز هیچ تلاشی از سوی مسئولان میراث فرهنگی برای ثبت جهانی آن انجام نشده است.»
وی تاكید كرد: « اینكه مهمانسرای عباسی، قدیمی‌ترین هتل جهان است، موضوعی است كه اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.»
وی یادآور شد: «در جست‌وجویی كه در سایت‌های اینترنتی صورت گرفت، مشخص شد كه تنها چند هتل با قدمت ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال در جهان وجود دارد كه قابل رقابت با هتل ۳۲۰ ساله عباسی نیست.»
به گفته‌ وی، برای نمونه هتل فوجیای ژاپن ۱۱۰ سال قدمت دارد كه هنوز شكل سنتی خود را حفظ كرده است اما هتل عباسی اصفهان ۳۲۰ سال قدمت دارد كه نقاشی‌های قدیمی و سنتی آن به همان شكل حفظ شده است.
حدادی گفت: «ثبت جهانی این اثر، باید از سوی مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری دنبال شود زیرا كه در حوزه وظایف آنان می‌گنجد.»
وی در پاسخ به اینكه آیا پیشنهاد ثبت جهانی این اثر از سوی مسئولان هتل به صورت رسمی به سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری ارایه شده است، گفت: «این بحث تنها به صورت شفاهی بین مسئولان مطرح شده و هنوز شكل مكتوب به خود نگرفته است.»
حدادی گفت: «اگر این بحث جدی شود، می‌توان این پیشنهاد را به سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری داد تا در این زمینه تحقیقات لازم را انجام داده و به صورت مستند به یونسكو منتقل شود.»
وی تصریح كرد: «نگهداری بنای هتل، نقش‌ها و طرح‌های به جا مانده از عهد صفوی و قاجاریه در این هتل به قدری زیاد است كه توانی برای پیگیری مسایل تبلیغاتی برای هتل و نیز ثبت این این باقی نگذاشته است.»
«نگهداری یك هتل مدرن غیر از هزینه‌های آن هیچ دغدغه‌ای را متوجه مسئولان آن نمی‌كند، اما نگهداری یك «هتل‌‌موزه» كه همه جای آن پر از نقاشی به سبك‌های مختلف هنری و آثار ملی است، نیازمند صرف هزینه فراوان، نگهداری از آثار به شكل موجود و حفظ و بقای آن برای نسل‌های آینده را به دنبال دارد.»
مدیرعامل مهمانسرای عباسی تاكید كرد: «شرط نگهداری از یك بنای تاریخی حفظ كاربری آن است تا از تخریب آن جلوگیری شود. اگر این هتل بخواهد بدون استفاده گردشگران تنها به عنوان موزه استفاده شود، حتی یك دهه هم دوام نمی‌آورد و به زوال می‌رود.»
«برای نمونه علت تخریب سریع عمارت عالی‌قاپو، چهلستون و سایر بناهای تاریخی در سال‌های گذشته به این دلیل بوده كه هرگز از آنان استفاده نكردند و به همین دلیل لزومی برای صرف هزینه برای بازسازی و نگهداری وجود ندارد.»
وی گفت: «مسئولان این مهمانسرا تاكید دارند كه این مجموعه همواره به صورت یك مهمانسرا مورد استفاده قرار گیرد تا از بنا در برابر تخریب حفاظت شود.»

وبگردی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
شبکه سه - میثاقی  و ماجرای عبور از فردوسی‌پور
شبکه سه - میثاقی و ماجرای عبور از فردوسی‌پور - در گذشته برنامه‌های پخش زنده فوتبال روی بازی متمرکز بود اما میثاقی در این برنامه بخش‌های مهمی از حواشی و سوژه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد که دست برنامه «نود» را خالی می‌کند.
(ویدئو) خوراندن گُل به کودکان گل‌فروش در کرمان!
(ویدئو) خوراندن گُل به کودکان گل‌فروش در کرمان! - فیلمی از کودکان کار و خیابان که از سوی فردی در شهرداری کرمان مجبور به خوردن گل‌هایشان شده‌اند منتشر شده
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند !
بدون تعارف و بدون محتوی / این دو در تلویزیون واقعا چه میکنند ! - بدون تعارف با سواره ای که از حال پیاده ها خبر دارد
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.