دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Monday, 23 April, 2018

مروری بر مهمترین شاخص‌های توسعه اجتماعی با تاکید بر شاخص‌های جنسیتی


تعریف توسعه اجتماعی:
توسعه اجتماعی یكی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یكپارچگی و انسجام اجتماعی افزایش كیفیت زندگی و ارتقاء كیفیت انسان‌ها می‌باشد. بر اساس این تعریف هدف عدالت اجتماعی كاهش عدم تعادل‌ها و تبعیض بین افراد است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می‌رود كه فاصله طبقاتی ، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد سرمایه و قدرت به گونه‌ای مناسب‌تر انجام گیرد. شكاف بین فقیر و غنی ، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطه نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل‌های بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای به حداقل برسد. انسجام اجتماعی مربوط است به نیروهای اجتماعی كه منجز به وحدت و یكپارچگی انسان‌ها می‌گردد. از طریق اسنجام اجتماعی انتظار می رود تضاد و كشمكش كه از هر نوع تفاوت در فرهنگ ، اعتقادات سیاسی یا علائق اقتصادی نشات می‌گیرد از بین برود. منظور از كیفیت زندگی ارتقاء و افزایش تسهیلات و خدمات زیربنایی ، شامل آموزش ، بهداشت ، حمل و نقل ، ارتباطات ، تغذیه و غیره است و انتظار می رود كه هر سیستم اجتماعی به ارائه خدمات با كمیت و كیفیت مناسب بپردازد به طوری كه امكان دسترسی همه افراد جامعه به این تسهیلات فراهم گردد. سرانجام این كه توسعه اجتماعی در هر جامعه‌ای بطور واضح در ویژگی‌های جمعیتی و كیفیت آنها منعكس می‌گردد و انتظار می رود این فرآیند منجر به ارتقاء كیفیت افراد جامعه گردد. بطور كلی توسعه اجتماعی را می‌توان با مفاهیم و شاخص‌های زیر مورد شناسایی و سنجش قرار داد:
۱ – عدالت اجتماعی
۲ – وحدت و انسجام اجتماعی
۳ – كیفیت زندگی
۴ – كیفیت افراد و ظرفیت‌های انسانی
با عنایت به اینكه شاخص‌های فوق الذكر بسیار متنوع می‌باشند در این مقاله صرفاً به شاخص هایی اشاره می‌گردد كه به نوعی با جنسیت مرتبط است . لذا با توجه به اینكه در عرصه عدالت اجتماعی و به ویژه وحدت و انسجام اجتماعی ، كمی و عینی نمودن آمار و اطلاعات بسیار سخت و اساساً شیوه جمع آوری اطلاعات و آمار در كشور به گونه‌ای است كه كمتر به این گونه متغیرها توجه می‌شود صرفاً به ذكر شاخص ها در ذیل متغیرهای آموزش ، بهداشت ، اشتغال و توانمندی‌های زنان پرداخته شده است.
آموزش
آموزش یكی از حقوق اساسی بشر است آموزش كلید توسعه پایدار و صلح و ثبات در درون ممالك و بین كشورهاست و لذا یك وسیله ضروری برای مشاركت مؤثر افراد در جامعه می‌باشد.
ضرورت توجه به آموزش در سطح بین المللی از دهه ۸۰ آغاز شد و در دهه ۹۰ دولت‌ها با پذیرفتن تعهداتی در قالب كنوانسیون‌ها و اجلاس‌های بین المللی در گسترش آموزش در سطح كشورها اقدام كردند. برخی از این تعهدات در اجلاس های ذیل حاصل گردید.
- اجلاس سران جهان برای كودكان ۱۹۹۰.
- اجلاس جهانی درباره آموزش برای نیازهای ویژه دسترسی و كیفیت ۱۹۹۴
- چهارمین اجلاس جهانی درباره زنان ۱۹۹۵
- پنجمین اجلاس بین المللی آموزش بزرگسالان ۱۹۹۷
- اجلاس جهانی آموزش داكار ۲۰۰۰
در آخرین اجلاس جهانی آموزش كه در داكار سنگلال برگزار شد دولت ها تعهد جمعی خود را نسبت به برنامه آموزش برای همه رسیدن به شش هدف عمده اعلام كردند كه در چهار هدف آن موضوع دختران و زنان به صراحت ذكر شده و در بقیه اهداف نیز این موضوع مستتر می‌باشد.
برخی از مهمترین شاخص‌های آموزشی مبتنی بر جنسیت عبارتند از:
الف ) شاخص‌های دسترسی به آموزش
ب ) شاخص‌های پوشش تحصیلی
ج) شاخص‌های كارایی آموزشی
د) شاخص‌های مربوط به معلمان و مدیران
هـ) شاخص‌های سواد آموزی
و) شاخص‌های آموزش عالی
بهداشت
بهبود وضعیت سلامیت یكی از معیارهای مهم توسعه اجتماعی است و گسترش تسهیلات بهداشتی به ویژه مراقبت‌های بهداشتی اولیه زمینه ساز رشد قابل ملاحظه امید به زندگی می‌گردد. به لحاظ بهداشتی زنان آسیب پذیر تر از مردان هستند و لذا بر اساس تعهدات بین المللی افزایش دسترسی زنان به اطلاعات مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی با كیفیت مناسب و متناسب با توانایی مالی آنها در طول عمرشان همواره مورد تاكید قرار گرفته است بعلاوه تقویت مراقبت پیشگیرانه بهداشتی ، حمایت از ابتكارهای مربوط به آگاهی جنسیتی و تهیه و توزیع آماری تفكیك شده بر حسب جنسیت از دیگر وظایف و تعهدات دولت‌ها بر اساس اسناد بین المللی می‌باشد.
به منظور بررسی دقیق وضعیت بهداشت به ویژه برای زنان شاخص‌های متعددی وجود دارد كه البته بیشتر آنها نیاز به تمایز و تكفیك جنسیتی بین زن و مرد ندارند و بلكه خودشان می‌توانند نمایانگر ضعف یا توسعه كشور تلقی شوند. همچنین با توجه به تعهدات بین المللی مشترك كشورها شاخص های بهداشتی در اكثر كشورها مشابه هم می باشد.
برخی از مهمترین شاخص های بهداشتی عبارتند از:
۱ – میزان مرگ و میر زیر پنج سال
۲ – میزان امید به زندگی در زمان تولد
۳ – میزان امید به زندگی زنان نسبت به مردان
۴ – نسبت نرخ مرگ و میر زنان و مردان
۵ – میزان مرگ و میر به تفكیك جنس
۶ – میزان كل باروری
۷ – نرخ مرگ و میر كودكان در هر ۱۰۰ كودك زنده
۸ – نرخ مرگ و میر كودكان زیر پنج سال در هر ۱۰۰۰ كودك زنده
۹ – درصد رواج وسایل جلوگیری از حاملگی
۱۰ – درصد زنان باردار ایمن شده علیه كزاز
۱۱ – درصد زایمان‌های تحت مراقبت توسط كاركنان آموزش دیده بهداشت
۱۲ – میزان مرگ و میر مادران باردار گزارش شده در طول یك سال
۱۳ – درصد دختران دچار سوء تغذیه
۱۴ – درصد جمعیتی كه از منابع بهبود یافته آب آشامیدنی استفاده می‌كنند.
۱۵ – میزان بروز بیماری ایدز
۱۶ – میزان بروز بیماری سل
۱۷ – میزان بروز بیماری مالاریا
اشتغال و توانمندی زنان
شاخص‌های جهانی بیانگر عدم استفاده بهینه از توانمندی‌های زنان در تمامی عرصه‌های اقتصادی است به علت كمبود فرصت‌های شغلی زنان همچنان در پشت سر مردان باقی ماند‌ه‌اند هر چند حضور فیزیكی زنان در بازار كار جهانی بیشتر شده است نابرابری های جنسیتی از لحاظ دستمزد و شرایط كار به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
هدف‌های استراتژیك كار پایه عمل چهارمین كنفرانس جهانی زنان در پكن ۱۹۹۵ در خصوص زنان و اشتغال زنان عبارتند از :
- ترویج حقوق و استقلال اقتصادی زنان از جمله امكان اشتغال شرایط مناسب كار و كنترل منابع اقتصادی
- ایجاد امكانات دسترسی برابر برای زنان به منابع ، اشتغال ، بازار و تجارت
- تامین خدمات بازرگانی آموزشی و دسترسی به بازار ، اطلاعات و فن آوری به ویژه برای زنان كم درآمد
- تقویت ظرفیت‌ اقتصادی و شبكه‌های بازرگانی زنان
- حذف جداسازی شغلی و هرگونه تبعیض در استغال
- حمایت از ایجاد هماهنگی در تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی برای زنان و مردان
حضور زنان در سطوح تصمیم گیری ملی و بین المللی بسیار كم رنگ می باشد و هنوز در سطح جهانی اراده سیاسی كافی برای حضور زنان در سطوح تصمیم گیری وجود ندارد. بنابر این در داخل كشورها باید شاخص‌های مربوط به توانمندی‌های زنان مرتباً مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا شكاف عظیم بین زنان و مردان به عنوان یك حساسیت جدی در جامعه مطرح شود . بدین ترتیب اراده جدی سیاسی برای بستر سازی جهت حضور زنان در عرصه‌های تصمیم گیری فراهم می‌گردد.

غلامرضا كریمی
كارشناس ارشد امور آموزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشجوی دكترای روابط بین الملل


منبع : بنياد انديشه اسلامي

مطالب مرتبط

کم خوانی و کم دانی

کم خوانی و کم دانی
ورود به حوزه برنامه ریزی فرهنگی همانند هر حوزه دیگر نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت گرایش ها و رفتارهای فرهنگی است. با این حال، این ایده چندان كه مقبول می نمایاند، عمومیت نیافته است. دلیل ساده این قضاوت نیز همین بس كه تا پیش از پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال ۷۹ هنوز پژوهشی در مقیاس ملی و فراگیر كه اطلاعاتی را در باره وضعیت گرایش ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی فراهم كند، در دست نبود. بخشی از این امر را باید در وجود دیدگاهی جست كه معتقد است فرهنگ امری قابل شناخت از طریق روش های كمی نیست و گرچه این سخن درست و دقیق است كه فرهنگ تنها و تنها از طریق روش های كمی شناخته نمی شود اما داوری درباره هر روش دیگری نیز كه سودای انحصار روش شناختی داشته باشد، صادق است. در شرایط فقدان داده های معتبر و علمی، تجربیات شخصی مبنای این نوع تجربیات تا چه مایه فقیر و كم رمق است.
اگر حوزه اقتصاد را با حوزه فرهنگ مقایسه كنیم، تفاوت هایی را در می یابیم از جمله آن كه داده های اقتصادی به صورت منظم و مرتب و از جانب چند سازمان و نهاد مثل مركز آمار، بانك مركزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تولید و یا گردآوری می شوند. تراكم داده ها در دوره زمانی نسبتاً طولانی، برای اقتصاددان فرصت توصیف و یا تبیین تغییرات اقتصادی را فراهم كرده است. اقتصاددان با استفاده از این اطلاعات می تواند چگونگی وضعیت موجود اقتصاد و سمت و سوی تحولات آن را بیان كند. اگر همین وضعیت را با فرهنگ مقایسه كنیم، كاملاً كمبود داده هایی از این دست را احساس خواهیم كرد.
اما تحقیقات فرهنگی- اجتماعی پیش از این قادر به ترسیم چنین تصویری از وضعیت موجود و تحولات آن نبود. به همین دلیل دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارچوب برنامه سوم توسعه و از سال ۱۳۷۹ «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان» را انجام داد كه در سال ۸۲ نیز این پژوهش در ۲۸ استان كشور ادامه یافت تا مرجعی باشد برای تحلیل گران عرصه های فرهنگی. میزان مصرف كالاهای فرهنگی یكی از بخش های این پیمایش است كه در آن میزان دسترسی و استفاده از رسانه مورد سنجش قرار گرفته است.
میزان دسترسی و استفاده از رسانه ها یكی از شاخص های مهم توسعه فرهنگی است. به همین منظور در جوامع روبه رشد تحلیلگران مسائل فرهنگی با آمارگیری های منظم پیگیر این شاخص مهم هستند تا با برنامه ریزی دقیق بتوانند این شاخص را نیز در كنار دیگر شاخص های توسعه رو به رشد نگه دارند.
در كشور ما به موازات گسترش فناوری دسترسی به رسانه های شنیداری و دیداری میزان دسترسی و نیز استفاده از این دو رسانه رو به افزایش است. اما متأسفانه آمار نشان می دهد كه روزنامه و كتاب در شمار كم مخاطب ترین رسانه ها قرار دارند و به نظر می رسد تلاشی جدی برای بالا بردن میزان توجه مردم به این دو رسانه بسیار مهم وجود ندارد.
همزمان با نمایشگاه مطبوعات و كتاب بخشی از یافته های پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان را كه مربوط به استفاده از رسانه ها است مرو می كنیم.
میزان استفاده از تلویزیون
در بررسی میزان استفاده از تلویزیون آمار نشان می دهد كه ۹/۲۲ درصد مردم حداقل ۲ ساعت در روز از برنامه های تلویزیونی استفاده می كنند و تقریباً درصد افرادی كه از تلویزیون استفاده نمی كنند صفر است. همین آمار نشان می دهد كه زنان بیش از مردان از این رسانه بهره می برند. در حالی كه ۶/۱۸ درصد مردان كمتر از ۱ ساعت تلویزیون نگاه می كنند زنان ۱/۱۳ درصد از این رسانه استفاده می كنند. اما به موازات بالا رفتن زمان استفاده از تلویزیون آمار جهت معكوس به خود می گیرد به گونه ای كه ۵/۱۳ درصد مردان و ۵/۱۵درصد زنان ۳ تا ۴ ساعت تلویزیون نگاه می كنند. ۲/۹ درصد مردان در مقابل ۱/۱۳ درصد زنان ۴ تا ۵ ساعت وقت خود را به تماشای برنامه های تلویزیونی می گذرانند، بازنشسته ها و بیكاران بیش از شاغلین و افراد با سن پایین بیش از افراد با سنین بالاتر از تلویزیون استفاده می كنند. در حوزه متغیر تحصیلات وضعیت صورت عجیبی به خود می گیرد به گونه ای كه بی سوادان و افراد دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم كمترین زمان را به دیدن تلویزیون اختصاص می دهند.
میزان استفاده از رادیو
۱/۸۲ درصد از مردم كمتر از ۱ ساعت به رادیو گوش می دهند. ۵/۸ درصد ۱ تا ۲ ساعت و ۹/۲ درصد بیش از ۵ ساعت از برنامه های رادیو استفاده می كنند. هر چه سن افراد بالاتر می رود میزان استفاده از رادیو نیز از سوی آنان افزایش می یابد.
میزان استفاده از كامپیوتر و اینترنت
در جامعه ما هنوز استفاده از كامپیوتر متداول نشده است. تقریباً كمتر از یك چهارم از جمعیت كشور ما دارای كامپیوتر شخصی هستند. شاید ساده ترین دلیل این امر هزینه بالای آن و نیز دانش اندك مردم در استفاده از این رسانه بسیار مهم است.
براساس آمار به دست آمده ۲/۷۴ درصد از مردم در منزل كامپیوتر ندارند و نیز ۴/۸۱ درصد از پاسخگویان نیز اساساً به اینترنت دسترسی ندارند. اگر كل كاربران اینترنت را ۱۰۰% بگیریم بیشترین كاربران اینترنت با ۲/۶۸ درصد بیشتر از منزل با اینترنت در تماس بوده، ۳/۱۵ درصد در محل كار، ۶/۱۱ درصد در منزل دوستان و اقوام و تنها ۸/۴ درصد از كلوپ ها با شبكه اینترنت در تماس هستند. ۱/۴۲ درصد پاسخگویان كمتر از نیم ساعت در روز از شبكه اینترنت استفاده می كنند، ۹/۲۶ درصد بین نیم ساعت تا یك ساعت، ۹/۱۹ درصد یك تا دو ساعت و ۶/۱ درصد پاسخگویان بیش از ۵ ساعت در روز با شبكه اینترنت در ارتباطند. مردان بیش از زنان از اینترنت بهره مندند. جوانترها بیش از افراد با سنین بالاتر و افراد با تحصیلات بیشتر بیش از افراد با تحصیلات پایین تر از اینترنت استفاده می كنند. این تحقیق از دسترسی پایین دانش آموزان به این رسانه بسیار مهم خبر می دهد.
روزنامه و مجله
روزنامه و مجله به عنوان ارزانترین و در دسترس ترین رسانه متأسفانه كم مخاطب ترین رسانه است. به گونه ای كه ۵/۳۸ درصد از پاسخگویان اصلاً روزنامه نمی خوانند و ۷/۲۴ درصد كمتر از نیم ساعت از وقت خود در روز را با خواندن روزنامه می گذرانند. زنان با ۴/۴۱ درصد در مقابل مردان با ۸/۳۵ درصد اصلاً روزنامه نمی خوانند و اساساً زنان در خواندن روزنامه نسبت به مردان رغبت كمتری نشان می دهند. برعكس آنچه به نظر می رسد سالمندان كمتر از جوانان و نیز بازنشسته ها و بیكاران كمتر از شاغلین و محصلین و متأهلین كمتر از مجردان روزنامه و مجله مطالعه می كنند. اما با افزایش سطح تحصیلات آمار بیانگر افزایش میزان مطالعه روزنامه و مجله است.
كتاب
كتاب نیز همانند مجله در كشور ما بازار بی رونقی دارد به طوری كه ۵/۳۶ درصد از مردم اصلاً مطالعه نمی كنند. در بین كسانی كه مطالعه غیردرسی می كنند، ۱/۲۴ درصد كمتر از یك ساعت در هفته مطالعه دارند و ۷/۳۸ درصد بین ۱ تا ۳ ساعت در هفته كتاب می خوانند. تنها ۷/۶ درصد از افراد بیش از ۱۱ ساعت در هفته اوقات فراغت خود را به خواندن كتاب اختصاص می دهند. برعكس متغیر مجله و روزنامه، زنان بیش از مردان كتاب مطالعه می كنند. اما در اینجا نیز همچون متغیر روزنامه و مجله سالمندان كمتر از جوانان، بازنشستگان و بیكاران كمتر از شاغلین و محصلین و متأهلین كمتر از مجردها كتاب می خوانند. در اینجا نیز با افزایش سطح سواد میزان مطالعه در بین افراد افزایش قابل توجهی پیدا می كند.
براساس این یافته ها تقریباً همه مردم از رادیو و تلویزیون استفاده می كنند اما تنها ۶۰ درصد مردم روزنامه و مجله مطالعه می كنند كه از گروه نیز حدود نیمی از آنان كمتر از نیم ساعت در روز به مطالعه روزنامه و مجله می پردازند این آمار در مورد مطالعه كتاب نیز همین گونه است یعنی ۶۳ درصد مردم كتاب می خوانند كه نیمی از آنان كمتر از یك ساعت در هفته به مطالعه كتاب اختصاص می دهند.
دلیل عمده پایین بودن تیراژ مطبوعات و كتاب در ایران را نیز باید در همین مسأله كم خوانی جست وجو كرد. علیرغم افزایش شمار با سوادان و نیز رشد پر شتاب آموزش عالی و دانشجویان در كشور طی سالهای اخیر، جدای از استثناها تیراژ كتاب ها به ندرت از ۴ هزار نسخه تجاوز می كند و دوران طلایی اوایل انقلاب و كتاب های جلد سفید با تیراژ ۱۰ هزار نسخه و بیشتر را كمتر شاهدیم.در مورد مطبوعات نیز وضع به همین منوال است در حالی كه استاندارد جهانی مصرف روزنامه از سوی یونسكو ۱۰ نسخه به ازای هر ۱۰۰ نفر است در بهترین سال های بهار مطبوعات در سال ۱۳۷۶ سرانه تیراژ مطبوعات در ایران ۵ نسخه برای هر ۱۰۰ نفر بود كه اكنون با ركود مطبوعات به ۳ نسخه برای هر ۱۰۰ نفر رسیده است.

وبگردی
دادستانی که به قانون تمکین نکرد
دادستانی که به قانون تمکین نکرد - نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!