شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

شایستگی شبکه ای و جستجوی اطلاعات در اینترنت


شایستگی شبکه ای و جستجوی اطلاعات در اینترنت
مقدمه
محیط اطلاعاتی شبكه‌ای كه با اینترنت بهینه شده است، الزامات نوینی از مهارت و شایستگی را در مردم جهت جستجوی بی‌وقفه اطلاعات، باعث شده است. این شرایط در نتیجه توجه به بزرگراههای اطلاعاتی و متعاقب آن مهارتهای پایه‌ای است كه افراد باید در فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند. به تازگی توجه به شكاف دیجیتالی بین ثروتمندان و فقیران اطلاعاتی، منجر به ‌ایجاد پرسشهای جدیدی در مورد توسعه مهارتهای شهروندان در جوامع اطلاعاتی شده است. این مهارتها به همان اندازه برای تازه‌كاران مهم است كه برای مجربان. بنا براین نیازی آشكار به «شایستگی شبكه‌ای۱» وجود دارد. اگر چه بحثهای متعددی در باب الزامات جدیدی از «سواد اطلاعاتی۲» یا «سواد دیجیتالی۳» شده است، اما پرسشهای مفهومی در خصوص «شایستگی۴» و «مهارت۵» درجامعه شبكه‌ای، به ندرت تحلیل شده است. به همین ترتیب پرسشهایی مانند چگونه ممكن است شایستگیها و مهارتها به صورت جزئی از فرایند جستجوی اطلاعات در مدلی ارائه شوند، در مطالعات مربوط به اطلاعات، مهمل انگاشته شده‌اند. در مقابل، تعداد مطالعات تجربی مربوط به مهارتهای كاربران در جستجوی اینترنتی، رشد زیادی داشته است. بیشتر محققان این‌گونه مفاهیم را واضح و شناخته شده می‌پندارند. مطالعات مربوط به سواد اطلاعاتی، اغلب به ارائه سیاهه‌ای از كیفیتهای مورد نیاز برای افرادِ باسواد اطلاعاتی منتج می‌شود. حتی در میان نوشته‌های توصیفی و برنامه‌ریزی شده‌ای كه ممكن است برای توسعه آموزش استفاده‌كنندگان از كتابخانه مفید باشد، چنین رویكردهایی به سواد اطلاعاتی كافی نیست.اگر چه شماری از مفاهیم مانند «سواد فناوری اطلاعات۶» و «مهارتهای اطلاعاتی۷» وجود دارند، اما هیچ‌كدام از آنها به طور كافی به خصیصه‌سازی ملزومات عملیات جستجوی اطلاعات در محیط شبكه‌ای نپرداخته‌اند. برای رسیدن به‌این هدف، مطالعه حاضر مفهوم «شایستگی شبكه‌ای» را به عنوان یكی از «شایستگیهای اطلاعاتی۸» معرفی می‌كند.
گزاره‌های پژوهش
به خاطر تمركز این مطالعه بر شایستگیهای لازم برای جستجوی اطلاعات، پرسشهای تفصیلی مربوط به ارتباطات و شایستگیهای ارتباطی به میان نمی‌آید.
دو سؤال كلی در این جستار بررسی می‌شود:
- ویژگیهای خاص شایستگی شبكه‌ای چیست؟
- نوع نگرش به شایستگی شبكه‌ای، به عنوان جزئی از جستجوی اطلاعات در اینترنت چگونه است؟
ابتدا به منظور ارائه چارچوبی معنایی، مفاهیم «توانایی۹»، «شایستگی»، و «مهارت» به طور خلاصه بازبینی می‌شوند، سپس با بررسی ویژگیهای خاص شایستگی شبكه‌ای، مشكلات مفهومی مشخص می‌شوند.به منظور گذاردن ملاحظات فوق در فضایی عملی، مدلی از شایستگی شبكه‌ای طراحی و معرفی می‌شود. این مدل براساس تئوری شناخت اجتماعی آلبرت باندورا۱۰ (۱۹۸۶) است و در پایان، كلیت پژوهش با عنایت به این مدل روشن می‌شود.رویكردی به مفاهیم كلی: از توانایی تا شایستگی و مهارت مفاهیم «شایستگی» و «مهارت» چندگانه بوده و می‌توان آنها را از زوایای مختلف تعریف كرد. تنها با واگرایی و یا همگرایی تعاریف شایستگی و مهارت، تشریح مفهومی صورت نمی‌گیرد. چندین مفهوم دیگر نیز با آنها نزدیكی معنایی دارند، مانند توانایی، گنجایش، و تجربه. اینكه این مفاهیم به چه نحوی رتبه‌بندی شوند و یا در یك سطح از عمومیت قرار داده شوند كار را مشكل‌تر می‌كند.در نگاهی اجمالی، شایستگی مربوط به توانایی شخص در سازگاری مناسب به منظور تسلط بر محیط، در طول زمان و برای دستیابی به هدف است. در این تعریف، مهارتها مربوط به یك لیاقت در شخص برای بقای رشد، و كامیابی می‌باشد. كاملاً روشن است كه وقتی فردی شایسته است، در دستیابی به آنچه می‌خواهد نیز تواناست. از سوی دیگر، مهارتها از دیدگاه اقتضائات شغلی یا موقعیتهای مشكل‌زا نیز قابل تعریف‌اند. از این منظر، شایستگیها و مهارتها، وسیله‌اند. یعنی آنها به خودی خود ارزش نیستند، بلكه وسایلی برای دستیابی به هدف‌اند.
توانایی، شایستگی، و مهارت
برای فراهم‌آوری چارچوبی برای تشریح بیشتر شایستگی شبكه‌ای، در اینجا در مورد ویژگیهای مفاهیم كلی توانایی، شایستگی و مهارت بحث می‌شود.به جهت اینكه توانایی، مضمونی اساسی برای مفاهیم دیگر است، قبل از همه مورد بازبینی قرار می‌گیرد. برپایه تعریف فرهنگ لغت، توانایی می‌تواند كیفیت یا موقعیتی از نیرومندی به لحاظ جسمی، روانی، و قانونی برای انجام كاری، و یا یك استعداد ذاتی و طبیعی و یك نوع زبردستی در نوع خاصی از فعالیتها قلمداد شود. كلمه شایستگی ریشه در واژه competence دارد كه به معنی «با هم تناسب داشتن۱۱» است. همراهی این مفهوم با مفاهیم پایه‌ای مثل«دانش» و «كنش» مورد توافق نیست.در نظریه‌های خردگرایانه، از شایستگی به عنوان مجموعه‌ای از موجودیتهای ثابت مربوط به هم، یا ویژگیهایی مشخص كه به وسیله كنشگران به دست آورده می‌شوند، یا مجموعه‌ای از ملزومات انجام كاری خاص یاد می‌شود. در مقابل، رویكردهای تفسیری در تعریف شایستگی بر راههای تجربه كاری (مثلاً در حرفه) و یا چگونگی تهیه وسایل مربوط به انجام یك كار تأكید می‌ورزند.مفهوم «مهارت» برای تعریف آسان‌تر از بقیه نیست. در فرهنگها مهارت را این‌گونه معنی كرده‌اند: دانشی در مورد وسایل و روش تكمیل یك كار، یا توانایی برای استفاده از دانش یك شخص به صورت مناسب و كاربرد آن در اجرا و انجام وظیفه. به بیان دیگر، سازمانی برای اعمال در فرایندی هدفمند كه در بسترهای مختلف اقتصادی،... مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین مهارتها ممكن است به منزله تواناییهای گسترده شده و یا آموخته شده برای نیل به هدف انگاشته شوند.بهرحال این ویژگیها باید به قدری خاص باشند تا عناصری را برای تعریف عینی از مفاهیم كلی به دست دهند. به دلیل تمركز این نوشتار بر شایستگی شبكه‌ای، و نه مفاهیم توانایی و مهارت به طور عام، تعاریف زیر در سطحی كلی مورد پذیرش و استفاده قرار می‌گیرند:
«توانایی»، منابعی ذاتی هستند كه از ساحتهای هوشی و جسمی درون فرد نشأت می‌گیرند و نیروهایی هستند كه در كارهای روزمره استفاده می‌شوند. «شایستگی»، بر توان شخص در انجام مناسب كارها بر اساس توانایی ذاتی‌اش، دلالت می‌كند. همان‌طور كه ریول۱۲ اشاره می‌كند، شایستگی یعنی كاربرد توانایی در بستری اجتماعی از طریق دانش حاصل از مطالعه و تجربه. به بیان جزئی‌تر شایستگی یعنی راهی مناسب برای تركیب چیستی۱۳ چگونگی۱۴كاری معین. بهرحال، شایستگی دال بر دانش به عنوان نتیجه یك هدف ایستا نیست، بلكه دانشی پویا و فعال در جهان روزانه ماست. پس شایستگی دو بعد دارد؛ دانش و مهارتها. معمولاً دانش، جهان‌بینی ما را تشكیل می‌دهد و مهارتها، توانایی كاربرد عمل‌گرایانه دانش ما در كارها به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه است. شكل۱ تعاریف بالا را روشن می‌سازد.به این‌ترتیب، برای درك و دریافت امور، فرد نیاز به تواناییهای جسمی و هوشی دارد. به علاوه، وی باید از چگونگی كار آگاه باشد، مجری ماهری باشد و به الزامات زمینه فعالیت خود حساسیت نشان دهد. در این نوشتار برای دستیابی به ماهیت شایستگی، شكل۱ را نقطه شروعی برای درك مفهوم شایستگیها و از جمله شایستگی شبكه‌ای در نظر می‌گیریم.
ترسیم شایستگی شبكه‌ای
سواد اطلاعاتی، شایستگی رسانه‌ای، و مهارتهای كتابخانه‌ای نمونه‌هایی از مفاهیمی هستند كه ممكن است در پوشش «شایستگیهای اطلاعاتی» مستتر باشند. با استفاده از قواعد گوناگون شاید بتوان مفهوم سواد را در دو گروه «سوادهای مهارت پایه۱۵» و «سوادهای دیجیتالی» گنجاند. برای نمونه، سواد اینترنتی جز‍ء سواد دیجیتالی است.مك كلور۱۶ از اولین افرادی بود كه «سواد شبكه‌ای۱۷» را در كنار سایر انواع سواد (سواد سنتی، سواد اطلاعاتی، سواد رایانه‌ای، و سواد رسانه‌ای) قرار داد. به اعتبار ایده‌های وی و بروس۱۸، روابط بین انواع گوناگون شایستگیهای مربوط به اطلاعات در قالب شكل۲ نمودار می‌شود.به خاطر همپوشانی مفاهیم، قراردادن شایستگیهای اطلاعاتی به صورت مجزا مشكل است. بهرحال مفاهیم با توجه به اختلافشان در تأكید بر محتوای اطلاعاتی در برابر ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات۱۹ نمایان می‌شوند. برای تعیین چارچوبی برای شایستگی شبكه‌ای، شایستگیهای خاص موجود در شكل ۲ به طور خلاصه بیان می‌شوند:
- سواد سنتی یعنی توانایی فهم و كاربرد اطلاعات چاپی در فعالیتهای روزانه؛ در خانه، كار، اجتماع برای رسیدن به اهداف و توسعه دانش و نیروی شخصی. اساساً، سواد اشاره دارد بر توانایی در خواندن همراه با معنی و فهم آنچه كه خوانده می‌شود.
- شایستگیهای ارتباطی بر توانایی تطبیق مناسب پیام در محیطی میانكنشی تأكید می‌كند. موارد بالا به الزامات خاص جستجوی اطلاعات در محیط شبكه‌ای نمی پردازد.
- سواد رایانه‌ای بر استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار صرف‌نظر از كیفیت‌های خاص خدمات شبكه‌ای (مانند موتورهای جستجو در ابزارهای جستجوی اطلاعات) اشاره دارد.
- مفهوم «مهارتهای اطلاعاتی» با توجه به محتوای اطلاعات و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در موقعیتی بینابین قرار دارد. در عمل، مهارتهای اطلاعاتی بر مهارتهای جستجوی اطلاعات دلالت می‌كند. به دلیل تأكید مفهوم مهارتهای اطلاعاتی بر اهمیت استفاده هوشمندانه از اطلاعات دریافتی از منابع مختلف اطلاعاتی، این مفهوم توجه خاصی به پرسشهای ویژه جستجوی اطلاعات در اینترنت ندارد.
- در نهایت، «سواد اطلاعاتی» وجه مشترك همه شایستگیهای اطلاعاتی است وبه همین دلیل شایستگی شبكه‌ای جنبه‌ای از سواد اطلاعاتی لحاظ شده است. در ابتدا مفهوم سواد اطلاعاتی دربرگیرنده مضمونی دیگر بود یعنی با سواد اطلاعاتی فردی آرمانی موسوم به «مصرف كننده» اطلاعات، در جهانی متغیر و پیوسته تلقی می‌شد. به منظور بهره‌مندی از سواد اطلاعاتی، افراد باید مجموعه مهارتهای خاصی را فرا گیرند كه شامل پیگیری مكان مناسب اطلاعات و استفاده از اطلاعات برای مسئله‌گشایی و تصمیم‌گیری است (Behrens,۱۹۹۴). در حقیقت همه این خواسته‌ها و اقتضائات توضیح دهنده ایده پایه‌ای سواد اطلاعاتی‌اند كه عبارت است از: دسترسی ماهرانه به اطلاعات و استفاده ازآن در محیطهای متغیر اطلاعاتی.
ویژگیهای خاص شایستگی شبكه‌ای
با توجه به موارد بالا، الزامات استفاده از اینترنت در زیر مجموعه شایستگیهای اطلاعاتی قرار می‌گیرد. در شكل۲ شایستگی شبكه‌ای بین سواد رایانه‌ای و مهارتهای اطلاعاتی قرار می‌گیرد. بطوركلی، شایستگی شبكه‌ای تا حدود زیادی به همه اهرمهای استفاده از كل اینترنت اطلاق می‌شود، برای نمونه، همه عوامل دخیل در فروش پیوسته۲۰ یا طراحی صفحات خانگی.۲۱مك‌كلور سواد شبكه‌ای را توانایی تشخیص، دسترسی و استفاده از اطلاعات الكترونیكی از شبكه می‌داند. به گمان او، سواد شبكه‌ای باید مشتمل بر آگاهی شخص از بافت، ساخت و استفاده از منابع شبكه‌ای باشد. همچنین فرد باید از نقش اطلاعات شبكه‌ای شده در فرایند مشكل‌گشایی آگاه باشد. این نوع از سواد مهارتهای خاصی را می‌طلبد: آگاهی از چگونگی بازیابی انواع خاصی از اطلاعات، چگونگی تركیب منابع شبكه‌ای و نحوه استفاده از آنها در مشكل‌گشایی. وی قابلیتهای اینترنتی ناظر بر مراحل مشكل‌گشایی را (برای مثال، در مرحله جستجوی اطلاعات كتابخانه‌های الكترونیكی و خدمات جستجو، همچنین نامه الكترونیكی و لیست سروها) در قالب نمودار ترسیم می‌كند. بهرحال محیط‌های اطلاعاتی شبكه‌ای الزامات ویژه‌ای را برای اطلاع‌جویان تحمیل كرده‌اند. چرا كه علاوه بر حجم زیاد اطلاعات موجود، منابع اطلاعاتی در حوزه‌های وسیع‌تر و مكانهای گسترده‌تر موجودیت یافته‌اند. برای دسترسی به اطلاعات، مردم نیاز دارند تا درسیستم‌های فناوری اطلاعاتی پیچیده، متنوع و همپوشان نیز زبردست شوند. برای نمونه در فرموله‌كردن نیازهای اطلاعاتی در جستجوی وب، شخص مجبور است پرسشهایش را دقیقاً تعریف كند تا از سرریز اطلاعات زاید جلوگیری كند.یا هنگام تشخیص منابع مشابه در اینترنت، كاوشگر ناچار است در استفاده از كاركردهای خاصِ سیستم‌های اطلاعاتی توانا باشد به‌ویژه در مرور و تورق صفحات وب برای استفاده مؤثر از پتانسیل‌های منابع شبكه‌ای. زیرا جهش از پیوندی به پیوندی دیگر ممكن است نتایج كاوش بهینه‌ای را به دنبال داشته باشد. همچنین در جایی كه منابع خاصی موجود است، مهارتهای ویژه‌ای برای یافتن مناسب‌ترین صفحات وب یا منابع الكترونیكی دیگر لازم است.بری و مك‌كلور، احتیاجات اساسی شایستگی شبكه‌ای را در جستجوی اطلاعات این‌گونه برشمرده‌اند:
۱. آگاهی از منبع اطلاعاتی شبكه‌ای و سازمان آنها (دانستن اینكه چه چیز در اینترنت موجود است و چگونه منابع اطلاعاتی در آن سازماندهی شده‌اند)؛
۲. استفاده ماهرانه از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (مثل موتورهای جستجوگر وب) مورد نیاز برای دستیابی به اطلاعات؛
۳. قضاوت درباره اطلاعات به دست آمده شامل ارزیابی كیفی، وجین اطلاعات نامناسب، و تمركز بر نیازهای خاص؛
۴. ارتباطات، كه عبارت است از خلق و انتقال پیامهای ناظر بر نیازهای اطلاعاتی شخص، یا قواعدی كه در ترجیح اقلام اطلاعاتی صورت گرفته و... با استفاده از ابزارهای ارتباطی رایانه‌ای۲۲ مثل نامه‌های الكترونیكی. موارد بالا مؤید این نكته‌اند كه شایستگی شبكه‌ای یك مفهوم شخصی نیست، بلكه به عنوان مكمل نوعی فعالیت مثل جستجوی اطلاعات است.
شایستگی شبكه‌ای در عمل: دیدگاه تئوری شناخت اجتماعی
برای فهم شایستگی در حوزه جستجوی اطلاعات، عوامل چندی باید به حساب آیند نظیر:
- اهداف و شرایط انجام فعالیت
- قواعد ترجیح كانالهای مختلف اطلاعاتی
- آگاهی از منابع اطلاعاتی
- آگاهی از موانع دسترسی به اینترنت.
تئوری به كار رفته در تبیین شایستگی شبكه‌ای، تئوری شناخت اجتماعی آلبرت باندورا (۱۹۸۶) است كه مدلی است پذیرفته شده و معتبر در شناخت رفتار افرادی كه در مورد عوامل شایستگی و مهارت بحث می‌كنند. وی بر این باور است كه عوامل محیطی و زمینه‌ای فعالیت مانند فشار اجتماعی، یا ویژگیهای موقعیتی، شناختی، شخصیتی، و حتی جمعیت‌شناختی بر هم تأثیر متقابل دارند. بنابراین رفتارها به وسیله عوامل زمینه‌ای و محیطی متأثر می‌شوند و این عوامل نیز به نوبه خود از رفتارها تأثیر می‌پذیرند.بر پایه تئوری شناخت اجتماعی، رفتار انسان توسط محركهایی كه ریشه در فعالیتهای شناختی او دارد هدایت شده و ثابت می‌شود. دو عامل شناختی در مركزیت فعالیتهای شناختی بحث حاضر قرار می‌گیرند:
۱. تمایلات و خواسته‌های شخصی از برونداد اطلاعاتی؛ كه در اشخاصی كه عقیده دارند رفتارهای اطلاعاتی‌شان نتایج لازم را در پی خواهد داشت اهمیت فراوان دارد.
۲. باورهای شخص از خود كارآمدی‌اش۲۳. این عامل دلالت بر مكانیزم‌های روان‌شناختی دارد كه مسبب ایجاد راههایی برای كسب شایستگی در افراد است. این عامل مركزیت بیشتری دارد.
خود كارآمدی و شایستگی
همانطور كه كمپو۲۴ می‌گوید، ادراكات خودكارآمدی در نوع رفتارها، چگونگی تلاش، و پاسخهای هیجانی (نگرانی و فشار) شخص در حین انجام وظیفه و اجرا تأثیر بسزا دارد. تئوری خودكارآمدی این‌گونه است كه رفتارهای اشخاص به این بستگی دارد كه فرد باور داشته باشد كه می‌تواند عمل خاصی را با موفقیت به انجام رساند. این باورها دانش فرد است از نوع نیازهایش و چگونگی پاسخ بدانها كه همان شایستگی ادراكی اوست. با وجود چنین عاملی درون فرد، علائق در او به ظهور و بروز می‌رسد و باعث رضایت خاطر او می‌شود. با كسب مهارت، افراد از استانداردهای شغلی و خودكارآمدی بالاتری برخوردار خواهند شد.
به بیانی موجزتر، خودكارآمدی قضاوت مردم است در مورد قابلیتهایشان در سازماندهی و اجرای كنشهای مربوط به فعالیتی خاص.بنابراین خودكارآمدی به شایستگی فرد مربوط نمی‌شود، بلكه به قضاوتهای او از آنچه با شایستگیهایش انجام می‌دهد مربوط است. به گمان ما این قضاوتها مبنای اجتماعی دارند، مثلاً موفقیت فردی كه از اینترنت استفاده می‌كند بر پایه پیش‌فرضهایی است كه از موفقیت دیگر افراد (مثل دوستان و هم‌دانشكده‌‌ایها) در ذهن خود دارد. در مورد اینترنت، خودكارآمدی به باور شخص از توانایی‌اش در جستجوی موفقیت‌آمیز اطلاعات اطلاق می‌شود. یافته‌های اطلاعاتی مهم‌‌ترین منبع خودكارآمدی افراد است. چه، هرچه یافته‌ها بهتر و مربوط‌تر باشد فرد از احساس خودكارآمدی بیشتری برخوردار خواهد شد، و برعكس، هرچه یافته‌ها نامربوط و نامناسب باشد از میزان احساس خودكارآمدی فرد كاسته می‌شود.به زعم ما، افرادی كه از تواناییهایشان در استفاده از اینترنت اطمینان كمی دارند از مهارتهای اینترنتی‌شان رضایت ندارند، و برعكس هرچه افراد در استفاده از اینترنت مشكل كمتری داشته باشند از خودكارآمدی بالاتری برخوردارند. البته ممكن است افرادی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشند ولی به دلیل نداشتن انگیزه كافی، به جستجوی اطلاعات نپردازند.
مدلی از شایستگی شبكه‌ای
بر مبنای تئوری شناخت اجتماعی،‌ شایستگی شبكه‌ای به منزله یكی از شرایطی كه افراد باید داشته باشند منظور نمی‌شود، بلكه جزئی اصلی و لاینفك از هر كنش و رفتار، مثل جستجوی اطلاعات، تلقی می‌شود. شایستگی شبكه‌ای در ارتباط با دیگر عوامل، رابطه تأثیر و تأثر دارد. مدل ۳ با توجه به عقاید كمپو و لحاظ‌كردن خودكارآمدی پیشنهاد می‌شود. این مدل بر روابط متقابل بین عوامل اصلی شایستگیهای اطلاعاتی تكیه دارد. روابط متقابل بین شایستگی شبكه‌ای، خودكارآمدی، و استفاده اینترنت جزء علائق اجتماعی هستند. شایستگی شبكه‌ای به عنوان تركیبی از مهارتهای مربوط به چیستی و چرایی با باور خودكارآمدی تلفیق می‌شود. این امر در مورد تازه‌كاران صحت بیشتری دارد. راه استفاده از شایستگی تا حد زیادی به چگونگی اطمینان فرد از توانایی‌اش در زبردستی بهره‌جویی از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و جستجو برای اطلاعات مناسب از منابع شبكه‌‌ای بستگی دارد.بر اساس این مدل تجربه اطلاع‌جویی كه از محیط شبكه‌ای دریافت می‌شود از خواسته‌های فرد متأثر می‌شود. به همین ترتیب كنش افراد از خودكارآمدیشان متأثر شده و عملیات جستجوی اطلاعات از شایستگی شبكه‌ای تأثیر می‌پذیرد. مثلاً، شخصی كه علاقمند به سهیم‌كردن دیگران با تجربیات و خواسته‌هایش باشد از گروههای خبری یوزنت استفاده می‌كند.همان‌طور كه گفته شد شایستگی شبكه‌ای افراد در چهار حیطه آزموده می‌شود: ابتدا دانستن آنچه در اینترنت موجود است و چگونگی سازماندهی منابع اطلاعاتی شبكه‌ای در آن. برای مثال، در مورد بالا فرد مجبور است تا در تشخیص مناسب‌‌ترین گروههای خبری توانا باشد. همچنین او باید از نحوه كار و استفاده از آرشیوهای بخش پرسشهای تكراری۲۵ آگاه باشد؛ دوم، مهارتهای استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دستیابی به سرورهای اخبار و خواندن پیامهای موجود در یوزنت؛ سوم، او باید قادر به شمرده‌سازی نیازهای اطلاعاتی‌اش در قالب پرسشها و كلیدواژه‌ها باشد؛ و در انتها، توانایی انتخاب اطلاعات لازم در این مدل بر تأثرات جستجوگر در اثر فعالیت جستجو (مانند نگرانی و خوشحالی) نیز اشاره شده است. این تأثیرات هیجانی و روانی كه ناشی از تجربه است بر خودكارآمدی فرد نیز تأثیر می‌گذارند، و در نهایت این خودكارآمدی است كه میزان شایستگی شبكه‌ای فرد را تعیین می‌كند. برای نمونه مهارتهای بالای جستجوگر باعث ایجاد خوشحالی و در نتیجه كارآمدی بالا خواهد شد. در صورتی كه اگر فرد از مهارت برخوردار نباشد انگیزه‌های استفاده از اینترنت در او كاهش یافته و شایستگی شبكه‌ای در او تقلیل می‌یابد،. چرا كه او در صدد توسعه این شایستگیها برنخواهد آمد.
نتیجه
بهرحال، در این جستار سعی بر آن شد تا شایستگی شبكه‌ای مجهول و مغفول باقی نماند، مضاف بر اینكه با ارائه مدل شناخت اجتماعی، گذشته از تعریف شایستگی شبكه‌ای، جایگاه و نحوه ارتباط آن با سایر عوامل نیز مشخص گردید. این مدل رویكردی رابطه‌‌ای به شایستگی شبكه‌‌ای داشت. این پدیده در طول زمان ثابت نیست، بلكه به عوامل گوناگون موقعیتی، شناختی، و اقتضائی بستگی دارد. آنچه در این مدل مورد تأكید بود، رابطه ‌مستقیم شایستگی شبكه‌‌ای و خودكارآمدی (فاكتوری‌ شناختی- اجتماعی) است. پدیده دیگری كه می‌تواند موضوع مطالعه باشد «شایستگی جستجوی اطلاعات۲۶» است. افزون بر این می‌توان با تأكید بر این مدل، آموزش جستجوی اطلاعات در میان كاربران (تازه‌كاران و كهنه‌كاران) رامورد بازبینی و مطالعه قرار داد.
پی‌نوشتها
۱. network competence
۲. information literacy
۳. digital literacy
۴. competence
۵. skill
۶. information technology literacy
۷. information skills
۸. information-related competences
۹. ability
۱۰. Albert Bandura
۱۱. to come together, be suitable
۱۲. Raivola
۱۳. What to do?
۱۴. How to do?
۱۵. skill-based literacies
۱۶. McClure
۱۷. network literacy
۱۸. Bruce
۱۹.Information and communication technology (ICT)
۲۰. online
۲۱. homepage
۲۲. computer mediated communication (CMC)
۲۳. self efficiency
۲۴. Compeav
۲۵. Frequentcy Asked Questions
۲۶. information-seeking competence

نوشته: ریجو ساولاینن
ترجمه: حمید كشاورز
دانشجوی كارشناسی ارشد علوم كتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران


مطالب مرتبط

بررسی وضعیت واگذاری مجوز وایمکس

بررسی وضعیت واگذاری مجوز وایمکس
● توقف در ایستگاه اول
امروزه چگونگی دسترسی به اینترنت و وضعیت زیر ساختهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، جزو اصلی ترین شاخصهای توسعه یافتگی محسوب می شود. در این میان تحقق طرحهایی نظیر دولت الکترونیکی، شهر الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و غیره که در تبصره ۱۳ نیز مورد عنایت دولت قرار گرفته اند، مستلزم ایجاد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در سطح کشور هستند.
با این وجود، ایران با داشتن بیش از یازده میلیون کاربر پس از از امارات متحده عربی، ترکیه، کویت، فلسطین اشغالی و عربستان دارای ششمین ضریب نفوذ در منطقه است و هم چنان از شکاف دیجیتالی عمیقی در این حوزه رنج می برد.
از آغاز صدور مجوز بهره برداری از خدمات اینترنتی تا کنون بیش از سه نوع پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده که شامل SAP، ISDP و PAP است.
اما از نیمه دوم سال جاری، حوزه صدور پروانه خدمات اینترنتی با رویکردهای جدیدی روبرو شد. این رویکرد باعث شد تا رگولاتوری نسبت به فراهم کردن مقدمات انتخاب نوع سومی از بهره برداران اینترنت در کشور اقدام کند. بنابراین می  توان واگذاری حق امتیاز اینترنت بی سیم، یعنی wimax را فصل نوینی از ارائه خدمات اینترنتی در کشور دانست. گرچه هنوز گامهای جدی برای انتخاب بهره برداران مذکور صورت نگرفته، اما این اقدام از همان ابتدا بیم و امیدهایی را به همراه خود داشته است. زمینه این تردیدها بیشتر به وضعیت فعلی بهره بردارانی نظیر PAP باز می گردد که علی رغم گذشت بیش از پنج سال از فعالیت آنها هنوز موانع ادامه فعالیت شان از میان برداشته نشده است.
در واقع وایمکس با پشت سر گذاشتن روشهایی نظیر تلفنی (dialup) و خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) از نظر ارائه ، نسل سوم اینترنت در کشور را ایجاد می کند. اما آنچه که وایمکس را به یک پروانه لوکس و به میزان قابل ملاحظه ای مجلل تبدیل می کند، حق امتیاز این پروانه است. به عبارت دیگر لایسنس wimax در باند فرکانسی ۵/۳ در کشور رقمی حدود ۲۹ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم، وایمکس را به گران بها ترین پروانه رگولاتوری در تمام حوزه مجوزهای صادره تبدیل می کند.
● نرخ ارائه خدمات وایمکس، لوکس یا کاربردی
هر چند با توجه به قابلیتهای فنی وایمکس در ارائه خدمات اینترنتی، مناطق محروم و هم چنین صعب العبور نیز مورد پوشش دهی قرار می گیرند، اما نباید فراموش کرد هزینه های تامین اینترنت در ایران حتی در شهرهای بزرگ نیز به سختی در سبد خانوار ایرانی جای می گیرد.
بر اساس این گزارش، مزایده وایمکس در حالی برگزار می شود که سایر بهره برداران نظیر ISDP و PAP همواره از پایین بودن نرخ خدمات اینترنت و عدم انطباق درآمد خود با هزینه ها اظهار نگرانی می کنند. از سوی دیگر کاربران نیز معتقدند اینترنت هم چنان کالای گران بهایی است که دستیابی به آن پرداختن هزینه قابل توجهی را ایجاب می کند.
بنابراین، با توجه به این که بهره برداران وایمکس مبالغ گزافی را بابت لایسنس می پردازند و هم چنین راه اندازی تجهیزات آنها هزینه بر است، نگرانیهایی را در ارتباط با نرخ ارائه این خدمات به وجود می آورد.
به عبارت دیگر تعرفه خدمات ارائه اینترنت وایمکس، تا حد زیادی می تواند بیانگر میزان استقبال از این فناوری باشد. چه بسا در صورت ارائه فناوری مذکور با نرخ بالا، wimax به نوعی اینترنت تشریفاتی تبدیل شود که جز برخی مکان ها مانند هتل ها، رستوران های گرانقیمت و مراکز خرید، مشتریان دیگری نخواهد داشت.
قابل ذکراست که در حال حاضر و پس از گذشت سال ها از ارائه خدمات اینترنتی ADSL توسط شرکت های PAP، بسیاری از کاربران همچنان از شیوهup dial استفاده می کنند و قادر به تامین هزینه های اینترنت پرسرعت نیستند. خدمات اینترنتی سیار که جای خود دارد.
● چشم انداز مدل تجاری وایمکس در ابهام
وایمکس، چهارمین پروانه صادره رگولاتوری جهت ارائه خدمات اینترنتی است، اما چگونگی تحقق مدل تجاری بهره برداران آن با ابهاماتی همراه است.
بر اساس این گزارش، پروانه اپراتوری وایمکس به صورت استانی و در هر استان به سه اپراتور واگذار می شود و فعلا تهران در دستور کاری رگولاتوری مبنی بر صدور مجوز قرار ندارد. در این میان گرچه گفته شده استان ها و شهرهای پر درآمد و کم در آمد به طور متناسب میان بهره برداران توزیع می شوند، اما این مساله نمی تواند مدل تجاری بهره برداران وایمکس را تضمین کند.
بدین ترتیب با توجه به سیاست رگولاتوری مبنی بر ارائه وایمکس در مناطق محروم و صعب العبور و عدم ارائه آن در شهرهای بزرگ نظیر تهران، احتمال این که مدل تجاری وایمکس با تهدیداتی مواجه شود دور از ذهن نیست؛ مگر این که یارانه های خاصی برای اپراتورهای آن در نظر گرفته شود.
بررسی وضعیت سایر اپراتورهای موجود در این حوزه نشان می دهد، مدل تجاری اغلب بهره برداران رگولاتوری بنا به دلایلی چون عدم حمایت نهاد صادرکننده مجوز از حقوق متعلقه بهره برداران، رقابت نابرابر میان دولت و بهره برداران خصوصی، عدم تبعیت شرکت های مخابرات استانی از مصوبات رگولاتوری و دخالت نا به جای آنها در عملکرد اپراتورها و غیره به نوعی با شکست مواجه شده است.
بنابراین صرف نظر از هر اقدامی در زمینه واگذاری مجوز وایمکس، ضروری است بررسیهای لازم جهت عدم تکرار تجربه های ناموفق گذشته، با در نظر گرفتن چشم انداز مدل تجاری بهره برداران صورت گیرد و صرفا حفظ منافع دولت و اخذ پول از بهره برداران ملاک نباشد.
● محدویت پهنای باند کشور در میزبانی از وایمکس
مشکل محدودیت پهنای باند ایران و قطعی های اخیر آن بنا به دلایل داخلی و گاه خارجی بدون شک موضوعی انکار ناپذیر است. در این میان هر چند برخی از فعالان دولتی نظیر ظهوری فرد از زیر ساخت و مهدیون از شرکت فناوری اطلاعات بر رشد ۷۰ درصدی پهنای باند و متناسب بودن آن با نیازهای کشور تاکید دارند، اما بررسی شواهد موجود این ادعا را تایید نمی کند. بر اساس این گزارش، خدمات اینترنتی وایمکس در حالی به مزایده گذاشته می شود که حتی بهره برداران تلفن اینترنتی(voip) و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (isdp) به هیچ وجه از میزان و کیفیت پهنای باند دریافتی خود رضایت ندارند و کاربران آنها حتی گاهی از چک کردن ایمیل خود نیز محرومند.
در واقع با توجه به محدودیت و مشکلات پهنای باند کشور، کارشناسان معتقدند ارائه خدمات وایمکس در کشور به موانعی بر خورد خواهد کرد، زیرا عملا ارائه خدمات یاد شده با محدودیت پهنای باند کمتر از ۱۲۸ کیلو بایت سازگاری ندارد و نیازمند تخصیص پهنای باند قابل توجهی است.
● وایمکس؛ تهدیدی برای PAP
موضع گیری بهره بردارانی که در حال حاضر به ارائه خدمات اینترنتی می پردازند نشان می دهد که از میان آنها بهره برداران PAP نسبت به حضور اپراتورهای وایمکس مواضع سرسختانه تری دارند.
علت این قضیه را می توان در تشابه خدمات یاد شده میان PAP و وایمکس دانست. زیرا ۹ بهره بردار PAP از میان ۱۱ اپراتور موجود معتقدند که وایمکس به خاطر تشابهات فنی در تجهیزات و چگونگی ارائه به کاربر در چارچوب پروانه ندا قرار می گیرد که پیش از این صادر شده و دلیلی برای به مزایده گذاشتن مجدد آن وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، موضع گیری ها در برابر وایمکس در حالی است که بهره برداران PAP بنا به دلایلی چون تلاش مخابرات برای جذب مشتری اینترنت پرسرعت و عدم تخصیص فضای مناسب فنی عملکرد موفقی در زمینه ADSL نداشته و حتی از میزان تعهدات خود مبنی بر واگذاری ارائه پورتهای پرسرعت عقب ترند.
بنابراین عملا آغاز به کار وایمکس، سرمایه گذاری انجام شده توسط PAP را که پیش از این در شهرهای کوچک و بزرگ انجام شده با خطر مواجه می سازد. از همین روست که یکی از اصلی ترین چالش های رگولاتوری در ارتباط با صدور پروانه های PAP، حضور بهره بردارانی است که پیش از این در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت بدون سیم کار خود را آغاز کرده اند.
قابل ذکر است پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها(PAP) به دنبال یک مزایده در سال ۱۳۸۲ به ۱۱ شرکت واگذار شد و پس از گذشت حدود پنج سال از فعالیت آنها هنوز بسیاری از موانع حضور آنها برداشته نشده است. سرنوشت شرکتهای PAP می تواند چراغ زردی به نشانه احتیاط برای متقاضیانی باشد که می خواهند سرمایه گذاری هنگفتی را در حوزه وایمکس آغاز کنند.
● آخرین وضعیت وایمکس
ابان ماه سال جاری موضوع واگذاری حق امتیاز وایمکس توسط دولت به بخش خصوصی مطرح شد و مقرر شد به موجب آن مزایده ای در زمستان برگزار شود.
اما بر اساس این گزارش، با توجه به فرا رسیدن هفتههای پایانی سال و تاخیر در روند زمان بندی واگذاری وایمکس؛ برگزاری مزایده مذکور و تعیین تکلیف نهایی آن در سال ۱۳۸۶ دور از ذهن به نظر می رسد.
بررسی روند پیشرفت مزایده وایمکس نشان می دهد که فراهم کردن اسباب مزایده وایمکس در ابتدای مطرح شدن فناوری مذکور در کشور، به نسبت با شتاب خوبی پیش می رفت. به گونه ای که طی مدت زمان کوتاهی رگولاتوری به انتخاب مشاور به منظور تهیه چارچوب کلی RFP وایمکس پرداخت. طبق آخرین وضعیت وایمکس به نقل از مهندس خسروی، ریاست تنظیم مقررات، در حال حاضر کلیات پروانه خدمات دسترسی پرسرعت دیتا تدوین شده، گرچه پس از گذشت سه ماه همچنان در پشت درهای کمیسیون تنظیم مقررات جهت تصویب به سر می برد.

وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
طرز تهیه سوفله شکلات
طرز تهیه سوفله سوفله شکلات , نحوه درست کردن سوفله شکلات , نکته برای پخت سوفله شکلات , نکاتی برای پخت سوفله , مواد لازم برای تهیه سوفله شکلات , پخت انواع سوفله , سایت آشپزی , آموزش شیرینی پزی , سایت شیرینی پزی