دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018

نظری به کتاب جهان وطنی و بخشایش نوشته ژاک دریدا


نظری به کتاب جهان وطنی و بخشایش نوشته ژاک دریدا
جهان وطنی و بخشایش
ژاك دریدا
امیرهوشنگ افتخاری راد
گام نو
چاپ اول ۱۳۸۴
۱۵۰۰ نسخه
۱۵۰۰ تومان
مترجم فارسی در مقدمه خود پرسش از «متافیزیك حضور»، مهم ترین مفاهیم كلیدی دریدا را با این پرسش می آغازد كه آیا می توانیم چیزی را بشناسیم كه نمی شناسیم؟ او می گوید به ناگزیر برای امر شناختن باید از نقطه ای آغاز كرد، همان كه هایدگر نامش را ground می نهد. اما این نقطه، این زمینه كجا هست؟ كه این مسئله با میل انسان به «اصل موضوعه سازی»، «تعمیم» و در كل متافیزیك رابطه دارد. از دموكریتوس (حدود ۵۰۰ ق.م) به این سو تمام فیلسوفان و متفكران در پی یك اصل موضوعه یا زمینه بنیادین بوده اند كه تمام جهان را برای تمام اعصار تبیین كنند. این متافیزیك دائم تكرار شده است حتی در روزگار دریدا. (جهان وطنی و بخشایش، ص۱۰) امیر هوشنگ افتخاری راد تكرار این متافیزیك و اسارت در آن را نوعی نهیلیسم می داند او بر آن است هویت هم همیشه حاكم بوده و خود، مركز گرایی و نظم پایگانی را به دنبال داشته است و تقابل های دوتایی (binary opposition) مورد نقد دریدا با همین هویت رابطه دارد. به نظر دریدا فلسفه غرب همیشه برتری و اثبات را به یكی از این دوگانه ها داده و آن یكی دیگر را سلب، نفی و سركوب كرده است مثلاً زن و زنانگی سلب و نفی و مردانگی و مرد همیشه اثبات می شده. به نظر مترجم فارسی درافتادن با رد و نفی هر نوع متافیزیكی خود زاینده و موجد متافیزیكی دیگر با اجبار به ساختن اصل موضوعه دیگری است و نفی و ویرانی مطلق متافیزیك امكان ندارد. دریدا با وقوف به این ناممكنیت است كه اعلام می كند مرادش از دیكانستراكشن (واسازی) de (انهدام و تخریب) مطلق نیست، بلكه او بر آن است نظم تاریخی این تقابل های دوتایی موجود در تاریخ متافیزیك غرب را پریشان كند و آن را آشفته، غیر واقعی، وانمود گرایانه و نامنظم بنمایاند...
افتخاری راد در این مقدمه خواندنی روح پست مدرنیسم- كه یكی از بنیانگذارانش خود دریدا بود- را خیزش در برابر استیلا و انقیاد می داند، استیلا و انقیاد خود دوگانه ای است دال بر همسان سازی مدرنیستی.
این مقدمه مترجم را باید «تفاسیر» افتخاری راد از مفاهیم اساسی دریدا قلمداد كرد، به نظر او دریدا در عین حال كه به عدالت گرایش دارد، فیلسوف طرح مسئله است نه حل مسئله، یعنی راه حل عمل گرایانه ای نشانمان نمی دهد بلكه بر مفاهیمی مثل مهمان نوازی، بخشایش، اقلیت ها و غیره پرتو افكنی می كند.
• دو مقاله از دریدا
جهان وطنی: دریدا آن را در پاسخ به دعوت «پارلمان بین المللی نویسندگان» در سال ۱۹۹۶ نوشت، مقاله ای درباره شهرهای آزاد (Open Cities) یا همان شهرهای پناهندگی، شهر های خود مختار، مستقل از یكدیگر، در صورت امكان جدا از كشورها و همبسته با هم. دریدا «مسئولیت» این پارلمان را ابداع چنین شهرهایی می داند، مسئولیتی نظری و اتوپیایی كه در عین حال، از عمل سیاسی قابل تفكیك نیست.دریدا با اشاره به سنت مهمان نوازی به مثابه یك فرهنگ و نه اخلاقی در میان سایر اخلاق ها، این شهر های آزاد را پل ارتباطی سنت ها و مقاطع زمانی مختلف در سنن غربی برمی شمارد و به شهرهایی اشاره دارد كه در سنت یهودی وجود داشت «و بی گناهان را در خود جا می داد و از آنها حمایت می كرد». (همان، ص۷۵) او همچنین ما را به قرون وسطی و شهرهایی در آن دوره ارجاع می دهد كه با سنت مهمان نوازی به هر فردی كه وارد شهر می شد پناه می دادند. این سنت جهان وطنی میراث مشترك رواقیون یونانی و مسیحیت است كه وارثانش متفكران عصر روشنفكری اند. بخشایش: دریدا این مفهوم و صحنه، تصویر و زبان به كار رفته برای این مفهوم را متعلق به ادیان ابراهیمی می داند، سنتی ابراهیمی كه در عصر ما خود را بر فرهنگ هایی تحمیل كرده كه فاقد خاستگاه ابراهیمی اند (مانند كره، ژاپن و...). او جانبدار بخشایش ناب و نامشروط و مخالف تقلیل آن به مفاهیمی چون تاوان، رستگاری، وفاق ملی، حق رافت و... است. بخشایش به مثابه امری ناممكن! تنها زمانی می تواند معنا و مفهوم خود را بنمایاند كه گناه كبیره و امر نابخشودنی را ببخشاید. دریدا سپس به وضعیت پارادوكسیكال بخشایش در سنت ابراهیمی می پردازد، در یك سو بخشایش غیر مشروط، بزرگوارانه و غیر سودجویانه ای قرار دارد، نگرشی كه به گناهكار به مثابه یك گناهكار و نه یك جنایتكار نظر دارد و بخشایش را حتی برای آنهایی كه اظهار ندامت و توبه نمی كنند خواستار است و در سوی دیگر بخشایش مشروط به ندامت و توبه گناهكاری كه حتماً و به طور علنی طلب بخشودگی می كند، است. دریدا می پرسد: «وقتی میراثی شامل حكمی دوگانه و متناقض است وارث آن حكم بودن چه معنایی دارد؟» (همان، ص ۹۵) از نظر او جایگاه اصلی و بنیادین بخشایش در اخلاقی است كه در فراسوی همه اخلاق ها قرار دارد. بخشایش یك امر چهره به چهره شخصی «صرف» نیست و اولین واسطه این فرآیند را می توان زبان مشترك میان بخشاینده و گناهكار دانست، این بخشایش ناب دریدایی هیچ ارتباطی با عدالت قضایی ندارد. دریدا با پیگیری این خصلت دو پهلویی بخشایش در سنت ابراهیمی دست به دیكانستراكشن (واسازی) آن می زند تا نشان دهد كه چگونه هرگاه بخشایش از نابیت نامشروط خود بیرون افتد با هر چیزی كه با آن متفاوت است درهم می آمیزد؛ با ندامت، توبه، تحول روحی، نظم و غیره. «فیلسوف واسازی» با رد تقسیم بندی قبلی خود میان بخشایش مشروط و نامشروط می نویسد: «این دو قطب یعنی «مشروط» و «نامشروط بودن» قطعاً ناهمگن هستند و باید غیر قابل تقلیل به دیگری باقی بمانند. با این همه غیر قابل تفكیك از یكدیگر نیز هستند.» (همان، ص ۱۰۵) به نظر او همین تصمیم ها و مسئولیت ها درباره بخشایش و در «واقعیت» زندگی روزمره میان این دو قطب مشروط و غیر مشروط روی می دهد و نمی توان مرز قاطع و مشخصی میان آن دو قائل شد، بخشایش دیوانگی است و بخشایش ناب نباید هیچ معنایی داشته باشد یعنی فقدان هرنوع قطعیت و وضوح در معنا، جنون ناممكن. مشروطیت و نامشروطیت بخشایش قابل تبدیل شدن به همدیگر و غیر قابل تفكیك اند. رویای دریدا برخلاف تصور خواننده كه بخشایش و قدرتمندی را دو مفهوم می داند كه هرگاه جمع گردند وضعیت اخلاقی مطلوبی ایجاد می كنند، این است كه بخشایش در فقدان و بدون قدرت صورت پذیرد. «نه تنها نامشروط كه بدون حاكمیت و اقتدار وظیفه دشوار، ضروری و ظاهراً ناممكن این است كه «نامشروطیت» و «حاكمیت» از هم تفكیك شوند.» (همان، ص ۱۲۴)

روح الله حاتمی


منبع : روزنامه شرق

مطالب مرتبط

غرب ستیزی و غرب زدگی

غرب ستیزی و غرب زدگی
«غرب زدگی می گویم همچون وبا زدگی و اگر به مذاق خوشایند نیست بگوییم همچون گرمازدگی یا سرمازدگی. اما نه. دست کم چیزی است در حدود سن زدگی.
دیده اید که گندم را چطور می پوساند؟ از درون... به هر صورت سخن از یک بیماری است. عارضه ای از برون آمده و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده. مشخصات این درد را بجوییم و علت یا علت هایش را و اگر دست داد راه علاجش را ... است».
با چنین کلمات تند، صریح و بی پیرایه که مشخصه نثر جلال آل احمد است، او در سال ۱۳۴۰ منشور «غرب زدگی» را بیرون داد. من تعمداً نمی گویم کتاب، مقاله، یا رساله، بلکه می گویم «منشور»؛ چرا که منشور تعریف خاص خودش را دارد. «منشور»؛ یعنی نوعی اعلام مواضع، نوعی اظهار و بیان یک عقیده، آرمان یا جهان بینی، نوعی تبیین و تفسیر ویژه از آنچه که نویسنده یا نویسندگان به آن اعتقاد دارند. منشور در حقیقت پاسخ به یک مشکل یا مسأله نیست بلکه منشور به تعبیری بیان مسأله ای و در عین حال پاسخ و چاره جویی نیز می باشد.
خود جلال می گوید که «من این تعبیر «غرب زدگی» را از افادات شفاهی سرور دیگرم حضرت احمد فردید گرفته ام». آنچه که کمتر کسی می داند آن است که منشور غرب زدگی در حقیقت مولود یک رشته جلسات و نشست و برخاست هایی بود که مسئولان دولتی وقت حکومت پهلوی ترتیب داده بودند. داستان از این قرار بود که مسئولان فرهنگ و آموزش وقت در سال ۱۳۴۰ تصمیم می گیرند تا در یک شورایی به نام «شورای هدف فرهنگ ایران» عده ای از نویسندگان، استادان و صاحبنظران فکری و فرهنگی کشور را گرد هم آوردند تا به زعم خودشان چارچوبه یا خط مشی استراتژی فرهنگی کشور را بریزند. رژیم شاه که پس از گذراندن سال های پس از کودتای ۱۳۳۲ احساس قدرت، استقرار، ثبات و حاکمیت کامل می کرد، اکنون بر آن شده بود تا
به سر وقت برنامه های فرهنگی کشور رود.
پهلوی ها به دنبال ارائه الگوی یک فرهنگ اصیل ایرانی بودند که بزرگداشت و تقدیس نهاد سلطنت و مشروعیت قداست نهاد پادشاهی به همراه ادبیات، زبان، نظم و نثر پارسی، فردوسی، شاهنامه و احیای فرهنگ ایرانی و «ایرانیت» اجزای دیگر آن بود. حال اگر در راه رسیدن به آن اهداف، چشم زخمی هم به فرهنگ و تمدن غرب می رفت چندان مایه نگرانی دستگاه پهلوی نبود. شاید به همین منظور و به جهت نوعی مشروعیت بخشی به «شورای هدف فرهنگ ایران» بود که حکومت سعی کرد پای امثال احمدفردید و آل احمد را هم به آن جمع بکشاند.
نه فردید و نه آل احمد به هیچ روی برای پهلوی ها «فرشته» نجات بخش فکری و فرهنگی نبودند. البته حکومت با فردید مشکلی نداشت اما برخلاف وی، «سوءسابقه» آل احمد بر عمال حکومت پوشیده نبود. از حشر و نشرش با حزب توده گرفته تا نوشته هایش اعم از تحلیل های سیاسی تا داستان هایش جملگی کیفرخواستی بودند علیه رژیم پهلوی. اما مشکلات و مسائل سیاسی اش با رژیم پهلوی به کنار، حکومت امیدوار بود تا با کشاندن جلال به آن جمع، نوعی مشروعیت برای اهداف و سیاست های فرهنگی اش در میان روشنفکران، دانشگاهیان، ناراضیان، دگراندیشان و چپ ها ایجاد نماید.
نظریه پردازان حکومت پهلوی حاضر بودند تا در مخالفت با غرب نوعی مشارکت و همزبانی با افرادی همچون آل احمد که در میان قشرها و لایه های روشنفکری از احترام و محبوبیت بالایی برخوردار بود پیدا کنند. رژیم پهلوی اگرچه بسیاری از ظواهر و ملزومات ظاهری غرب را پذیرفته بود، اما غافل تر از آن بود که نداند تبعات پذیرش بنیان فکری ـ سیاسی غرب در حوزه هایی همچون آزادی، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملت ها، انتخابات آزاد و حقوق شهروندی مغایرت های اساسی با الگوی سیاسی که محمدرضا پهلوی در سر داشت پیدا می کرد. بنابراین و در یک نگاه کلی می توان گفت که اهداف نظریه پردازان حکومت پهلوی در به راه انداختن جریان غرب ستیز ۳ جهت اصلی داشت.
نخست آن که پهلوی ها امیدوار بودند که با انتقاد از غرب بتوانند یک درجه ای از احترام و محبوبیت در میان قشرها و لایه های روشنفکری چپ (که در آن مقطع بسیار غرب ستیز بودند) برای خود کسب نمایند. انتقاد از غرب نه هزینه ای برای پهلوی ها داشت و نه مشکل خاص سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی برای آنان ایجاد می کرد. آنان می توانستند با انتقاد از غرب و بدون آن که به زحمت بیفتند، خود را در ردیف و جایگاه روشنفکران و اندیشمندان منتقد غرب از جمله آل احمد قرار دهند. هدف دوم آن بود که انتقاد از غرب و این که غرب الگو و سرمشق مناسبی برای دنباله روی و تقلید نیست، دستاوردهای سیاسی دموکراتیک آن را نیز در عین حال خدشه دار ساخته و در بهترین حالت دموکراسی غربی را به عنوان بخشی از مجموعه تمدنی غرب بی اعتبار نماید. هدف سوم آن بود که با بی اعتبار ساختن فرهنگ و تمدن غرب، راه را برای جایگزین ساختن فرهنگ اصیل و ملی ایرانی باز نمایند. به تعبیر فرح پهلوی و یکی از چهره های برجسته منتقد غرب، با نفی فرهنگ وارداتی غرب، نژاد ایرانی می باید به احیا و جایگزینی فرهنگ اصیل خودی بپردازد.»
اگرچه انگیزه های حکومت پهلوی با آل احمد در انتقاد از غرب و خرده گیری بر دموکراسی متفاوت بود، اما در عمل هردو یک هدف ظاهری مشترک داشتند. اما این اشتراک فقط در ظاهر و سطح بود. برخلاف پهلوی ها، آل احمد در انتقاد از غرب صادق بوده و تنها سودایی که در سر نداشت آن بود که از طریق حمله به غرب برای خود وجاهت اجتماعی روشنفکرانه، رادیکال و چپ، دست و پا کند. همانند مرحوم دکتر علی شریعتی، غرب ستیز دیگری که کم و بیش یک دهه بعد از آل احمد ظهور کرد، آخرین انگیزه ای که بر ذهن جلال می گذشت آن بود که خواسته باشد تا از نمد حمله به غرب برای خود کلاه روشنفکری بسازد. در هدف دوم، یعنی انتقاد از دموکراسی نیز انگیزه های آل احمد و حکومت پهلوی فرسنگها با هم فاصله داشتند. جلال همانند فردید، شریعتی و سایر غرب ستیزان ایرانی با بنیان سیاسی غرب در هیبت دموکراسی ، مشکلات فلسفی، اخلاقی ، اجرایی ، عملی و معرفتی داشت. اگر آل احمد به دموکراسی و لیبرالیزم خرده می گرفت به واسطه ضعف ها، ناکارآمدی ها، تناقضات و کاستی های آن بود. به واسطه آن نبود که به جای دموکراسی او خواهان استبداد و دیکتاتوری سلطنتی پهلوی ها باشد. در حالی که حمله پهلوی ها به دموکراسی غربی در حقیقت برای خدشه دار کردن جوهره آزادی و دموکراسی از یک سو و از سویی دیگر مشروعیت بخشی به استبداد شاهنشاهی و دیکتاتوری سلطنتی بود.
و بالاخره در هدف استراتژیک سوم رژیم پهلوی، تقدیس و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایرانی - پارسی نیز آل احمد مطلقاً با پهلوی ها همراه نبود. او برخلاف پهلوی ها نمی خواست با تخطئه غرب راه را برای فرهنگ ناسیونالیستی ایرانی باز کند. در حالی که پهلوی ها تلاش زیادی به کار گرفته بودند تا فرهنگ و تمدن کهن ایرانی را احیا نمایند. این سیاست از سال های نخست سلطنت رضاخان در ۱۳۰۴ آغاز شده بود. بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام ، ایجاد فرهنگستان زبان و ادب پارسی، اشاعه ضدیت نژادی علیه اعراب، استخفاف اعراب و در مقابل تقدیس، تمجید و بزرگداشت نژادپارسی، بیرون ریختن گسترده لغات و اصطلاحات عربی از زبان فارسی و جایگزین ساختن آنها با کلمات و عبارات پارسی اصیل ، بی اهمیت انگاشتن فرهنگ اسلامی بخش هایی از سیاست احیای فرهنگ و ناسیونالیستی و قوم گرایانه ایرانی بود. نه فردید، نه آل احمد و نه بعدها شریعتی و نه هیچ یک از دیگر غرب ستیزان در رویارویی شان با غرب نه به دنبال مبارزه با دموکراسی بودند و نه تقدیس ایران قبل از اسلام و نه به طریق اولی حقیرشمردن اعراب و در مقابل تعریف و تمجید از ناسیونالیسم ایرانی . دعوای آنها با غرب همان طور که اشاره شد دعوایی فکری، فلسفی و معرفتی بود.
حاصل غرب ستیزی و بسترسازی فرهنگی شورای هدف فرهنگ ایران و همکاری اش با آل احمد خیلی به درازا نکشید. مسئولان حکومتی به سرعت دریافتندکه غرب ستیزی آنان با غرب ستیزی آل احمد از زمین تا آسمان تفاوت دارد. غرب ستیزی آل احمد، یا درست تر گفته باشیم و به تعبیر خودش «غرب زدگی» آل احمد، همچون سیلی بنیان کن، قبل از غرب و مقدم بر غرب ، تکلیف پهلوی ها و سیاست های تقلیدی آنها از غرب را روشن می کرد. مسئولان که به فراست به اشتباهی که کرده بودند پی برده بودند گزارش «شورای فرهنگ » را در همان مرحله جنینی جمع کردند. آل احمد بعدها توانست به زحمت بخش هایی از آن گزارش و جلسات را در جزوه ای تنظیم نماید. آن مطالب را تحت عنوان «غرب زدگی » در ۱۰۰۰ نسخه چاپ نمود اما ممیزی حکومت پهلوی اجازه انتشار نداد و تمامی نسخ در چاپخانه ماند. اما جلال دست بردار نبود. او آن مطالب را گسترش داد و حاصل کار را به صورت مخفیانه تحت عنوان «غرب زدگی » منتشر نمود. خودش می گویدکه «اما مگر می شود نشست؟ این بود که بار دیگر در فروردین ۱۳۴۳ آن را (غرب زدگی را)از نو نوشتم و فرستادم فرنگ به قصد این که به دست جوانان دانشجوی مقیم آن دیار چاپ و منتشر بشود» و چنین شد که اثر کلاسیک «غرب زدگی » سرانجام تولد یافت.

وبگردی
قیمتهای روانی  / این آقایان عاقل / بیجاره مردم
قیمتهای روانی / این آقایان عاقل / بیجاره مردم - افاضات امروز معاون اول رییس جمهور، البته قبلتر نیز از زبان دیگر مقامات اقتصادی دولت از جمله نهاوندیان و نوبخت شنیده شده بود. یک اظهارنظر کلی و تاکید بر «عدم نگرانی مردم درباره وضعیت معیشتی» ! عجیب است این جملات شگفت انگیز از زبان جهانگیری که خود از منتقدان وضعیت مشابه در دوران احمدی نژاد بود. او حالا همان جملات را با همان ادبیات تکرار می کند! اما آقای جهانگیری! حقیقتاً این دلار و آن سکه و و قیمت های…
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم - لادن طباطبایی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران که برای درمان بیماری فرزندش مدتی است در خارج از ایران به سر می برد امروز مهمان شبکه «من و تو» بود و بدون حجاب مقابل دوربین این شبکه حاضر شد.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!