دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 20 August, 2018

پروبیوتیک به عنوان یک افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه


پروبیوتیک به عنوان یک افزودنی غذائی برای حیوانات مزرعه
پروبیوتیكها میكروبهای انتخاب شده‌ای میباشند كه جهت جایگزین شدن در لوله گوارش انسان یا حیوانات مورد استفاده قرارمی‌گیرند . هدف از این جایگزینی بهبود شرایط فیزیولوژیكی و بطور كلی تغییر اكوسیستم پیچیده روده میباشد.
در طول لوله گوارش انسان تقریبا در شرایط عادی ۱۰۱۴ و یا ۱۰۰۰۰۰ برابر بیشتر از تعداد افراد جهان و بیشتر از ۴۰۰ نوع میكروارگانیسم متفاوت وجود دارد . موقعی كه یك فرد و یا یك حیوان متولد میشود دستگاه گوارش او فاقد هرنوع میكرو ارگانیسمی میباشد . بعد از تولد جایگزینی میكروبها شروع میگردد و میكروبها از محیط وارد دستگاه گوارش شده و تشكیل كلنی میدهند .
این میكروبها بوسیله غذای خورده شده و همچنین شرایط محیط روده تحت تاثیر قرار میگیرند. بعد از یك مدت زمان مشخص میكروبهای دستگاه گوارش بدلیل شرایط ثابت محیط و تركیب مواد غذائی و فیزیولوژی موجود تثبیت میگردند كه این برای حفظ حیات موجود ضروری میباشد این میكروبها تعداد زیادی از اعمال حیاتی از جمله تجزیه مواد غذائی ،تولید بعضی از متابولیتها ، از جمله اسیدها ، ویتامینها ، و باكتریوسینها و در نتیجه حذف رقابتی و تجزیه شدن تركیبات فعالی مثل هورمونهای استروئیدی و تحریك سیستم ایمنی بدن را انجام میدهند .
تحت شرایط عادی غلظت میكروارگانیسمها در طول لوله گوارش و در قسمتهای تحتانی دستگاه گوارش حتی به میزان ۱۰۱۱ افزایش می‌یابد. در حیوانات بعضی از عوامل، محیط لوله گوارش را تحت تاثیر قرار میدهند كه در این میان تنش مهمترین عامل تاثیر گذار بر روی دستگاه گوارش و در نتیجه روی عملكرد میباشد .
حمل و نقل ، تغییر درجه حرارت ، نوع ماده غذائی ، بیماریها ، و آنتی بیوتیكها فاكتور اصلی تغییردهنده توازن میكروبها در لوله گوارش می باشند.زمانی كه توازن میكروبی بهم میخورد احتمال تشكیل كلنی توسط باكتریهای بیماریزا در روده افزایش مییابد . تغییر ماده غذائی یكی از عوامل تغییر دهنده محیط میكروارگانیسمها میباشد و در طول زمانی كه این میكروارگانیسمها به محیط جدید عادت پیدا میكنند تعدادشان پائین تر از حد نرمال خواهد بود و این به معنی ایجاد فضا برای باكتریهای بیماریزا وتولید سم توسط آنهاست كه در نهایت موجب اسهال و یا مرگ حیوان خواهد شد .
تشكیل كلنی درروده در سطوح متفاوت میتواند به وجود آید میكروبها میتوانند به سطح سلولهای اپیتلیال روده متصل شده و یا در كریپتها شروع به تشكیل كلنی نمایند. پروبیوتیكها، افزودنی غذائی هستند كه فواید زیادی برای حیوانات دارند .
بطور كلی این مواد امكان تشكیل كلنی توسط باكتریهای بیماریزا را كاهش داده و از طریق توانائی تولید آنزیم موجب تجزیه مواد غذائی میگردند. در انسان اولین تاثیر پروبیوتیك جلوگیری از اسهال بخصوص در ارتباط با بیماری یا سفر میباشد . در حیوانات افزایش وزن روزانه، بهبود ضریب تبدیل مواد غذائی و كاهش تلفات اولین پارامترهای تحت تاثیر میباشد و در همان حال كاهش اسهال و بیماریها، پارامترهای ثانویه میباشد . یك میكروارگانیسم كه به عنوان پروبیوتیك استفاده میگردد باید توانائی عبور از معده و رشد در روده كوچك یا سكوم و یا كلون را داشته باشد .
تاثیر پروبیوتیك بر روی عملكرد ناشی از اثر متقابل آنزیم و متابولیتهای تولید شده توسط آنها و حذف رقابتی و یا تحریك سیستم ایمنی بدن میباشد. پروبیوتیكهای تولید شده بر اساس باسیلهای اسپور دار نوعی از پروبیوتیكهای مورد استفاده در كارخانجات خوراك دام و طیور میباشد . این محصولات دارای مزایای فراوانی میباشد كه مهمترین آن حفظ كیفیت در طی فرایند پلت شدن میباشد . علاوه بر آن قادر به تولید مقدار زیادی آنزیم در دستگاه گوارش میباشد كه موجب افزایش هضم مواد غذائی ، مصرف غذا و حفظ ثبات لوله گوارش میگردد .
همچنین پروبیوتیكها تولید متابولیتهائی میكنند كه خاصیت جلوگیری كننده از تشكیل كلنی توسط پاتوژنها را دارا میباشد . البته توجه به بی خطر بودن مصرف پروبیوتیكها به عنوان افزودنی غذائی برای انسان ، حیوانات و محیط در تمام دنیا افزایش پیدا كرده بطوری كه دراتحادیه اروپا پروبیوتیكها مراحل فشرده‌ای را جهت تضمین سلامتی آن به عنوان یك افزودنی طی میكنند.

علی بزاززادکان

منبع : موسسه مرغداری ایران

مطالب مرتبط

چه مقدار شیر شما می‌بایست به گوساله‌های جوان بدهید؟

چه مقدار شیر شما می‌بایست به گوساله‌های جوان بدهید؟
امروزه خوراک دهی به گوساله‌ها یکی از مهمترین موضوعات بحث می‌باشد و تئوری‌های بسیاری نیز ارائه گردیده است. هدف ما کمک به شما در فهم احتیاجات غذایی گوساله و کاهش اثرات ناشی از کمی خواراک دریافت شده می‌باشد. رشد گوساله به عوامل زیادی بستگی دارد اما مهمترین این عوامل مصرف روزانه انرژی و پروتئین می‌باشد. میزان نیاز به انرژی و پروتئین از دو بخش عمده بنام رشد و نگهداری ناشی می‌شود. اعمال بدن مانند گرمای مطلوب بدن صرف می‌شود که این مقدار با اندازه بدن متناسب است گوساله‌های بزرگتر انرژی و پروتئین بیشتری نیاز دارند. احتیاجات در سطح رشد جهت ساخت بافت‌های بدن صرف می‌شود. نکته مهم در اینجا این است که خوراک ارائه شده ابتدا نگهداری مصرف می‌شود و مازاد خوراک جهت رشد و تولید مصرف می‌شود.
اغلب سطح مصرف انرژی عامل محدود کننده رشد می‌باشد. اگر گوساله‌ای بیش از مقدار مورد نیاز جهت نگهداری پروتئین دریافت کند, پروتئین اضافی سطح نگهداری را جهت تولید بافت‌های قابل مصرف جهت بافت‌های بدن را نخواهد داشت. بنابراین جیره‌های غذایی می‌بایست جهت رشد انرژی و پروتئین کافی داشته باشند. جیره‌های حاوی نسبت ناصحیح از انرژی و پروتئین رشد را دچار اختلال می‌کنند. مواد مغزی تأمین شده در خوراک مایع و در دانه موجود در خوراک استارتر مصرف این دو و چگونگی این دو بطور بالقوه می‌توانند روی رشد مؤثر باشند.
● تفاوت در احتیاجات گوساله.
اگر ما بطور روزانه خوراکی حاوی مقدار معینی انرژی قابل متابولیسم (ME) به گوساله بدهیم که هر پوند رشد یکسانی را برای تمام گوساله نداریم چون اندازه بدن آنها متفاوت می‌باشد. اگر ما میانگینی از احتیاجات تمام گوساله‌ها را در نظر بگیریم و بر آن اساس خوراک دهی نمائیم مسلماً بعضی از گوساله‌ها بیشتر از سطح نگهداری و بعضی پایین تر از آن خوراک دریافت می‌کنند. اگر گوساله‌های ذکر شده بیش از ۱ پوند شیر خشک جهت تأمین احتیاجات خود در روز نیاز دارند. ولی با توجه به وجود ۲۰ درصد پروتئین و ۲۰ درصد چربی در شیر جایگزین انرژی و پروتئین آنها تأمین شده است.
انرژی مازاد جهت رشد مصرف می‌گردد. بسیاری از کمپانی‌های تولید کننده شیر جایگزین اکنون وجود پروتئین نگهداری فراهم می‌کند که جهت تسریع رشد مفید می‌باشد. این پروتئین زیاد برای ساخت بافت بدن مصرف می‌شود نه برای بافت چربی. برای رسیدن به این رشد گوساله‌ها می‌بایست بیش از شیر جایگزین پیشنهادی تغذیه شوند.
● احتیاج پروتئین جهت رشد.
گوساله‌هایی که شیر جایگزین حاوی میزان بیشتری پروئین را دریافت می‌کنند می‌بایست جهت افزایش وزن روزانه بهتر در دوره بعدی ماده خشک بیشتری دریافت نمایند. اگر ماده خشک مصرفی روزانه زیاد نشود پروتئین مازاد هدر می‌رود زیرا انرژی اولین عامل محدود کننده می‌باشد. بنابراین میزان خوراک گوساله می‌بایست سطح رشد مطلوب وی را تأمین نماید تا نسبت صحیحی از پروتئین و انرژی در خوراک موجود باشد. پروتئین بیشتر و یا خوراک دهی با ماده خشک بهتر بپردازیم ولی ممکن است که سن اولین زایش را در اثر این نوع خوراک دهی کاهش دهیم.
همچنین در چنین حالتی که گاوها پروتئین بیشتری برای رشد بهتر دریافت می‌کنند مدیریت بهتری باید اعمال گردد تا سلامت گوساله تأمین شود. اگر چه دانه غلات باعث کاهش فعالیت شکمبه در ابتدای زندگی می‌گردند که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
پایه خوراک مورد نیاز گوساله در شکل ۲ نشان داده شده است. برای رسیدن گوساله‌ها به وزن ۱۰۰ پوند شیر جایگزین حاوی ۲۰ درصد پروتئین بطور استاندارد به مقدار ۱/۲۳ پوند در روز برای هر گوساله در نظر گرفته شده است که افزایش وزن روزانه‌ای معادل ۷۵/۰ پوند را اعمال می‌کند این جیره کافی و معمول است چنانچه گوساله بتواند بیش از ۱ پوند در روز بخورد آمادگی دریافت خوراک خشک را خواهد داشت.
این مثال دانستن وزن بدن واقعی هر گوساله را تأکید می‌نماید. داشتن وزن تولد کم و ندادن خوراک به مقدار کافی به گوساله در چند هفته اول زندگی رشد او را در مراحل بعدی زندگی مختل می‌نماید. به عبارت دیگر خوراک دهی بیش از نیاز باعث تجمع چربی در بدن تلیسه‌ها می‌شود.توصیه‌ها بر این است که خوراک مایع به اندازه ۱۲% وزن بدن گوساله ارائه شود. گوساله‌ای که به وزن ۱۰۰ پوند می‌رسد می‌بایست ۱۲ پوند شیر (خوراک مایع) در روز دریافت نماید. بیاد داشته باشید که اگر گوساله‌ای بدون توجه به وزن, خوراک دریافت می‌کنند تعدادی زیر سطح مورد نیاز و تعدادی نیز فراتر از آن تغذیه می‌شوند.
درمانهای وجود تنش, مانند دورهای سرمای پیاپی, غلظت مواد مغذی بخصوص انرژی‌ها بایست افزایش پیدا کند. آسانترین راه رسیدن به این هدف خوراک دادن به گوساله‌ها به همراه دانه غلات تازه است. روش دیگر دادن جایگزین شیر با درصد چربی یا انرژی بیشتر و یا افزایش مقدار شیر در روز به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد که گوساله را برای گذران دوره سرما حفظ می‌کند. بیش از ۷۰ درصد گوساله‌های شیری در ایالات متحده شیر جایگزین را به مقدار بیشتر دریافت می‌کنند. میزان بار میکروبی و قیمت شیر جایگزین در انتخاب آن بسیار مؤثر است. جایگزین شیر و یا سایر مواد مشابه می‌بایست حاوی مواد مختلفی جهت تأمین نیاز گوساله باشند. افزودنی‌ها شامل, ویتامین‌ها, آنتی بیوتیک‌ها, ممانعت کننده از فعالیت کوکسی‌ها و پروبیوتیک, الیگو ساکاروئید در شیر جایگزین تأمین می‌شوند.
بطور معمول درصد پروتئین موجود در شیر جایگزین ۲۸-۲۰ درصد می‌باشد. که در حالت عادی بین ۲۲-۲۰ درصد می‌باشد. چربی خام بین ۲۲-۱۰ درصد است که میزان معمول آن ۲۰-۱۵ درصد A , D وE و عناصر کم مصرف می‌باشد. هر شیر جایگزین با توجه به هدف سازنده افزایش وزن روزانه خاصی را ایجاد می‌کند و همینطور می‌بایست مقدار خاصی از آن را نیز ارائه داده. انتخاب جایگزین شیر برای رسیدن به رشد و افزایش وزن مطلوب ما بسیار اهمیت دارد. عمدتاً برنامه‌های خوراک دهی با مواد مایع جهت محدود سازی مصرف خوراک مایع و رسیدن به مصرف ماده خشک طرح ریزی شده‌اند. در انتخاب نوع برنامه تغذیه قیمت خوراک مایع و افزایش وزن سریع‌تر و قیمت آن برای هر کیلوگرم می‌بایست بررسی شود. همچنین می‌بایست اثرات بعدی خوراک دهی با سطح بالاتر انرژی و پروتئین را بررسی کنیم.

وبگردی
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.