دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019

حرکت مالزی در مسیر توسعه شیلاتی


حرکت مالزی در مسیر توسعه شیلاتی
آبزی پروری به عنوان موتور سوم رشد اقتصاد مالزی شناخته شده است. در چارچوب برنامه سوم آبزی پروری ملی (NAP-۳)، از سال ۲۰۱۰- ۱۹۹۸، قرار است بخش آبزی پروری توسعه یابد و روز آمد شود تا به صورت یك بخش مهم درآمدزا در کشور مطرح شود. زیر بخش ماهیگیری که زیر نظر وزارت کشاورزی و صنایع وابسته می باشد، یکی از بخشهای مهمی است که هدف آن توسعه و روز آمد شدن و رسیدن به اهداف اصلی NAP-۳ است.
در سال ۲۰۰۳، بخش ماهیگیری ۴۱۹ میلیون دلار آمریکا به خزانه ملی کمک کرد، در حالیکه در سال ۲۰۰۲ این مقدار، ۸۶/۳۸۴ میلیون دلار بود. کشور مالزی با سرانه مصرف آبزیان ۶/۵۹ کیلوگرم، بعد از ژاپن و مالدیو، سومین کشور بزرگ مصرف کننده می باشد. صنعت ماهیگیری در مالزی در طول سال ۲۰۰۳ حدود ۳۷/۱ درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک کرده و هم چنین بطور مستقیم اشتغال ۸۹۴۰۰ صیاد و ۲۱۱۰۰ پرورش دهنده ماهی و بطور غیر مستقیم اشتغال افراد بسیار زیادی را در این سال فراهم کرده است. این صنعت موفق شد به تولید نهایی ۴۸/۱ میلیون تن به ارزش ۳۹/۱ بیلیون دلار آمریکا (۲۹/۵ بیلیون رینگت مالزی) برسد و نیز ارزشی به میزان ۳۷/۱ درصدی که در مقایسه با سال گذشته (۶۹/۱ درصد) کاهش یافته را به خود اختصاص دهد. از کل تولید نهایی فوق، ۲۸/۱ میلیون تن (۷/۸۶ درصد) را بخش ماهیگیری به خود اختصاص داده و حال آنکه بخش آبزی پروری به این توازن کمک کرده است. بخش ماهیگیری در آبهای ساحلی و كم عمق ۰۸/۱ میلیون تن به این صنعت کمک کرده که این مبلغ ۸۵ درصد تولید بخش ماهیگیری را به خود اختصاص داده و مابقی آن مربوط به بخش ماهیگیری در اعماق دریا می باشد که به علت عدم دسترسی به امکاناتی همچون کارگران ماهر و زیرساخت های مناسب همچو کشتی ها و ملزومات آن، به توسعه مناسب هنوز دست نیافته اند.
● ماهیگیری دریایی
با هدف افزایش سودآوری برای کشور، اقدامهای گوناگونی برای اطمینان از توسعه صنعت ماهیگیری از بخش اعماق دریاها، انجام شده است. از جمله این موارد می توان به صدور پروانه و مجوزهای جدید صید از اعماق در یا و آموزش صیادان اشاره کرد. گرچه عملکرد کشتی های این بخش به حد آستانه نزدیک شده، لیکن اتکای آنها به نیروی کار ماهر خارجی، همچنان به قوت خود باقی است. به نظر می رسد که برای تسریع در توسعه این صنعت بکارگیری کارگران خارجی لازم باشد. از این رو تعداد آنها از ۱۷۸۰۹ در سال ۲۰۰۲ به ۳۰۰۰۸ نفر در سال ۲۰۰۳ فزونی یافته است. همچنین تعداد کشتی های ماهیگیری مجوزدار مالزی در سال ۲۰۰۳ به ۳۵۴۵۸ فروند (و ۸۹۴۳۳ نفر نیروی شاغل) رسیده است. بیشتر این کشتی ها در سطح بسیار مطلوبی در نواحی ساحلی فعالیت داشته اند. در این مسیر، با اعمال سیاست مدیریتی و اعطای مجوزهای جدید برای کشتی های صیادی، کشتی های مذکور به صید در اعماق دریا هدایت می شوند. تعداد کل کشتی های دارای مجوز صید در اعماق در سال ۲۰۰۲ میلادی ۶۱۵ فروند بود که به ۸۱۳ فروند در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است. انتظار می رود افزایش تولید در این بخش (صید در اعماق) به فزونی تولید ماهی در این کشور کمک کند.
ماهیگیری در این قسمت از دریا عمدتا توسط کشتی های GRT ۷۰ و بالاتر و با استفاده از ابزارهای خاص خود (مانند تورهای ترال ، پرساین و قلاب و دسته های ویژه صید ماهی کولی) در محدوده ۳۰ مایلی آبهای ساحلی این کشور انجام می شود.
● آبزی پروری
آبزی پروری در این کشور، با اختصاص سهم ۳/۱۳ درصدی از کل تولید ماهی (به میزان ۱۹۶۸۷۴ تن )، یکی از سریعترین سطوح رشد زیر بخش ماهیگیری می باشد. اگر چه آبزی پروری به عنوان یک بخش رو به رشد واقع شده اما هنوز بهره برداری کلی از آن محقق نشده است. مزارع نسبتا کوچک و متوسط در این کشور، اساسا تولید در این بخش را به عنوان یک شغل خانوادگی فراهم می نمایند. فقط تعداد بسیار محدودی از مزارع آبزی پروری تجاری با فن آوری نوین و سیستم مدیریتی پایدار در این بخش مشغول به کار هستند.
در سال ۲۰۰۳ تعداد کل شاغلین این بخش (۲۱۱۱۴ نفر) ۲۴% نسبت به سال ۲۰۲ (۲۱۱۶۴ نفر) کاهش یافته است. ۷۹ درصد از کل پرورش دهندگان مذکور در آبهای شیرین و مابقی آنها در آبهای شور و دریاها مشغول به کار می باشند.
● پرورش در آبهای شیرین
آبزی پروری در این بخش، ۲۶ درصد از تولیدات نهایی آبزی پروری را در سال ۲۰۰۳ به خود اختصاص داده و با افزایش تولیدات این بخش از ۴۶۴۰۳ تن در سال ۲۰۰۲ به ۴۹۹۴۷ تن در سال ۲۰۰۳ یک افزایش ۶/۷ درصدی را داشته و ارزش نهایی آن به ۲۴۱ میلیون رینگت مالزی رسیده که در مقایسه با سال گذشته یک کاهش ۴/۱ درصد را داشته است. این نوع از پرورش ماهی در حوضچه ها، استخرها، قفس ها، مخزن های آب شیرین و پن انجام شده و شامل پرورش انواع ماهی های آب شیرین شامل: تیلاپیای قرمز، گربه ماهی، گربه ماهی رودخانه ای، کپور علفخوار، تیلاپیای سیاه و کپور سرگنده می باشد.
● پرورش در آبهای لب شور و محیط دریایی
این نوع آبزی پروری نیز، ۷۴ درصد از مجموع محصولات آبزی پروری را شامل شده و اگرچه تولید کوکل (cockle) از ۷۸۷۰۰ تن در سال ۲۰۰۲ به ۷۱۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته و پرورش در استخرهای آب شور تنها ۲۹۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۳ بوده، لیکن با یک افزایش ۷ درصدی، مجموع تولیدات این بخش از ۱۴۵۴۴۰تن در سال ۲۰۰۲ به ۱۴۶۹۲۶ تن در سال ۲۰۰۳ ارتقا یافته است. همچنین پرورش در قفس در سال ۲۰۰۳ در این کشور در حدود ۱۱۰۰۰ تن بوده است. انواع اصلی ماهی های پرورشی در آبهای شور شامل: شانك، هامور، سی بس آسیائی، مار ماهی، میگوی ببری سیاه، میگوی سفید، نرم تنان، صدف ها و همچنین جلبکها می باشد. با بکارگیری فضاهای جدید، انتظار می رود تولیدات آبزی پروری در سالهای آتی با یک آهنگ رشد ثابت افزایش یابد. با بکارگیری فن آوری های نوین کشاورزی توسط فعالان بخش خصوصی که به دنبال آبزی پروری تجاری می باشند، انتظار می رود محصولات این بخش به ۰۰۰/۶۰۰ تن ( به ارزش ۶۰۴ میلیون دلار آمریکا) تا سال ۲۰۱۰ فزونی یابد.
● ماهیان تزئینی
کل تولیدات این بخش از ۴۰۸ میلیون قطعه (به ارزش ۹/۲۹ میلیون رینگت مالزی) در سال ۲۰۰۲ به ۴۲۸ میلیون قطعه (به ارزش ۶۴/۹۷ میلیون رینگت مالزی) در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است.
● تولید بچه ماهی
ماهی های آب شیرین و ماهی و میگوی آب شور و بچه ماهی های آب شور توسط هچری های دولتی تولید شده اند. این بچه ماهی های آب شیرین بیشتر شامل نوزاد کپور، تیلاپیای قرمز و کپور رودخانه ای می باشد. تولید ماهی، میگو و بچه ماهی های آب های شور ۲۱۰ میلیون قطعه بوده که بیشتر شامل سی بس، میگوی ببری و میگوهای درشت آب شیرین می باشد.
● فرآوری و تجارت
مالزی مهم ترین تولید کننده، بازار تجاری ماهی و محصولات شیلاتی در منطقه می باشد. این کشور با سرانه مصرف ۶۰ کیلوگرم در سال، بعنوان بزرگترین مصرف کننده ماهی در آسیا و در رأس نمودار مربوطه اش قرار دارد. مالزی با تولید سالانه ۵/۱ میلیون تن ماهی و صدف که عمده آن از صید دریایی (به میزان ۳/۱ میلیون تن) و مابقی آن (۰۰۰/۲۰۰ تن) از آبزی پروری می باشد، قصد رسیدن به تولید ۰۰۰/۶۰۰ تن محصولات آبزی پروری را تا سال ۲۰۱۰ دارد. به عنوان یک کشور تجاری، مالزی با پرداختن به امر صادرات و واردات مقدار قابل توجهی از محصولات دریایی، درآمدی به میزان ۱۵/۲ میلیارد رینگت مالزی (۵۶۷ میلیون دلار آمریکا) را که تقریبا ۲ برابر در سال ۱۹۹۹ می باشد، را از این طریق کسب نموده است. محصولات دریایی این کشور با کیفیت بالا، مانند: میگوی سیاه ببری، تنم ماهیان، سفالوپودها، غذاهای دریایی خشک شده، و محصولات با ارزش افزوده، به بیش از یکصد کشور در اقصی نقاط جهان صادر شده است. ژاپن، اروپا و آمریکا به عنوان اصلی ترین مقاصد بازار ماهی بوده و مالزی سالیانه ۰۰۰/۲۵۰ تن ماهی و فرآورده های شیلاتی را برای مصارف بومی و بهره برداری در این صنعت، به کشور خود وارد می کند.● میگوی پرورشی
پرورش میگو در مالزی با تولید بیش از ۳۲۰۰۰ تن (به ارزش ۲۹۳ میلیون دلار آمریکا) در سال ۲۰۰۳، دارای سریعترین رشد در بخش آبزی پروری آبهای شور می باشد. به علت فصول آب و هوای مختلف در مالزی، اگرچه تاریخچه این صنعت در این کشور به دهه ۱۹۸۰ برمیگردد، لیکن به لحاظ تجاری برداشت خوبی را نداشته است. انواع تولیدات دارای صرفه اقتصادی شامل: میگوی سیاه ببری، میگوی موزی، میگوی آب شیرین، طی ده سال اخیر، در جدول ذیل نشان داده شده است. میگوی سیاه ببری با اختصاص ۹۵% از ارزش کل محصولات ماهیگیری که تقریبا در حدود ۲ میلیارد رینگت مالزی (۵۱۹ میلیون دلار آمریکا) بوده و در مقایسه با سال ۱۹۹۹ دو برابر شده، سهم اصلی را در این بخش دارا می باشد. در حدود ۱۴۰ نوع غذای جدید دریایی توسط دستگاههایی فرآوری می شوند که بیشترشان در عمل آوری و فرآوری میگو (همچنین بچه میگوی آب شیرین و میگوی موزی که به ترتیب ۷/۲ و ۳۴/۲ درصد کل تولید را شامل می شود) به کار می روند. در اوایل سال ۱۹۸۰ با ورود سیت لارو از تایوان که موجب توسعه هچری ها شد، روش پرورش میگو در استخرها گسترش یافت. با وجود داشتن ۱۶۰ هچری میگو ببری و ۱۱۲۶ تأسیسات پرورش میگو، میانگین تولید سالانه میگو این کشور ۵/۳ تن در هکتار برآورد شده که اصلی ترین نوع آن، میگوی سیاه ببری می باشد.
۱۰۹ واحد از تأسیسات فوق الذکر مخصوص امر صادرات می باشند. از این تعداد نیز، ۷۱ کمپانی فرآورده های دریایی با اجرای سیستم حصپ (HACCP) موفق به کسب مجوز صادرات به اتحادیه اروپا (EEC) شده اند. اگرچه بخش عمده ای از صنعت ماهیگیری در این کشور به میگو اختصاص یافته، لیکن میزان تولید آن از ۱۲۶۴۰۰ تن در سال ۱۹۹۲ به ۴۷۲۰۰ تن در سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است. در سال ۲۰۰۳ باتولید ۳۲۰۰۰ تن در بخش آبزی پروری، دیگر میگو (با تولید ۷۷۵۰۰ تن در همان سال) نمی توانست بخش عمده این صنعت را به خود اختصاص دهد. با رسیدگی به تولیدات بخش آبزی پروری سعی شده تا به افزایش ذخایر میگو کمک شود. انواع سیستم های پرورش میگو در استخر در مالزی شامل سیستم های وسیع یا غیر متراکم، متراکم و نیمه متراکم می باشد. تفاوت اصلی بین این سیستم ها در نگهداری درجه های غلظت، تکنیک های مدیریتی و محصول مورد نظر آنها می باشد. بطور عمده مزارع تجاری مالزی از سیستم های آبزی پروری نیمه متراکم و نیمه مترکم اصلاح شده بهره می برند. میزان نگهداری درجه غلظت شوری آب در سیستم نیمه متراکم به ازای ۱۵- ۱۰ پست لارو در متر مربع می باشد. در حالی که این میزان پراکنش پست لارو در سیستم نیمه متراکم اصلاح شده، ۲۵- ۲۰ در متر مربع می باشد. همچنین میزان محصول نهایی مورد انتظار (مالزی) در سیستم نیمه متراکم به طور متوسط ۲ تن در هکتار و ۴ تا ۵ تن در هکتار در سیستم نیمه متراکم اصلاح شده ، تخمین زده شده است. در این سیستم، ۴ ماه پس از نگهداری پست لاروهای قدیمی (۲۰ روزه) محصول آماده برداشت می باشد.
● حمایت دولت از زیربخش میگوی پرورشی
دولت مالزی با آگاهی کامل از اهمیت و عوامل بالقوه آبزی پروری در مورد تولیدات غذایی، درآمدزایی و ارزآوری، و ضمن تأکید بر پیشرفت و توسعه فعالیت های آبزی پروری در کشورش، در عین حال به این حقیقت نیز توجه دارد که نگرانی های دیگری از قبیل: اثرات منفی توسعه نادرست آبزی پروری بر محیط زیست، کیفیت غذا و سلامتی، گرفتاری اقتصاد جامعه و پشتیبانی از پروژه های آبزی پروری در آتیه، وجود دارد. دولت مالزی با ارائه سیاست ها و برنامه هایی سعی نموده که به طریق معقول به توسعه پایدار آبزی پروری در کشورش، یاری رساند. در این راستا، این کشور یک منطقه ویژه صنایع آبزی پروری را که پروژه های مربوطه در آن راه اندازی شده، به یک روش منظم و صحیح، با کمترین تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و به منظور جلوگیری از تداخل آن با دیگر فعالیت های اقتصادی، طراحی نموده است. برای ثبت مزارع آبزی پروری که تازه شروع به کار کرده اند، یک برنامه ملی منظور شده و همچنین دولت یک دستو العمل به نام GAPs (فعالیتهای مناسب آبزی پروری) را برای عموم فعالیتهای آبزی پروری (از جمله پرورش میگو) را مطرح نموده است.
اجرای دستورالعمل آبزی پروری برای پرورش میگو شامل موارد ذیل می باشد. کمترین تأثیر محیط زیستی منفی در طول دوره پرورش، همکاری تصفیه خانه ها برای تصفیه آب استخرها، چگونگی جریان ورود و خروج آب استخرها، استفاده از پست لارو سالم و با کیفیت، نگهداری غلظت مناسب در سیستم مدیریتی ورزیده. تغذیه و سرعت غذادهی و همچنین تبادل جریان آب باید با میزان پرورش مناسب بوده و تنها داروهای مجاز در دوره های توصیه شده استفاده شود. برای رسیدن به استانداردها مناسب، مواد جاری و ته نشین شده در استخرها تا قبل از ورود به محیط زیست پیرامون شان باید مهار شود. همچنین مزارع برای تسهیل در برداشت میگوی پرورشی باید دارای سابقه کافی در نگهداری این سیستم باشند.
به منظور توسعه موثر در آبزی پروری، دولت بیش از ۴۹۱۳۵۹ هکتار را برای این امر اختصاص داده و به منظور رسیدن به ۱۵۰۰۰۰ تن تولید میگو (به ارزش ۲۷۰۰ میلیون رینگت مالزی) تا سال ۲۰۱۰، اهدافی را در نظر دارد. صندوق های مشوق سرمایه گذاری برای جذب سرمایه های بیشتر در بخش آبزی پروری بویژه کشت میگو به هم پیوسته اند. به همین منظور و برای رشد فعالیتهای سرمایه گذاری در سا ل۱۹۸۶ و مالیات بر درآمد، مشوق هایی برای اعطای به مشتاقان این بخش و هم چنین مساعدت به کسانیکه در این راستا و برای فعالیت در این راستا و برای فعالیت در این بخش موظف به پرداخت مالیات بر در آمدشان بودند، در نظر گرفته شد. این مشوق ها جزو اصول کاری وزارت کشاورزی و صنایع وابسته و نیز سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) محسوب می گردد. یکی از این مشوق ها شامل کمپانی هایی که در بخش کشت میگو فعالیت دارند، شده و این کمپانی می تواند ۳۰ درصد از مالیات بر درآمد قانونی خود را در طول ۵ سال پرداخت نماید و همچنین در بخش کاهش مالیات سرمایه گذاری، یک کمپانی می تواند از یک تخفیف ۶۰ درصدی در هزینه های خود (ظرف گذشت ۵ سال از تاریخ مواحه با اولین هزینه سنگین) برخوردار شود.همچنین شکلهای در دسترس دیگری از مشوق های مالیاتی شامل: تخفیف در سرمایه گذاری مجدد، تسریع در تخفیف عمده، تخفیف بزرگ در بخش کشاورزی و همچنین پروژه های با فن آوری پیشرفته، می باشد. نوع دیگری از مشوق های مذکور نیز شامل حمایت های دولت از بخش آبزی پروری (از جمله پرورش میگو) در طول مدت توسعه این بخش و تدارک زیر ساخت های آن، می باشد.
مؤسسات ماهیگیری دولتی با انجام تحقیق و توسعه در عرصه های مختلف این صنعت که شامل ترویج زیست شناسی، مدیریت بیماریها، نگهداری درجه غلظت، اصول کشاورزی پایدار و غیره می باشد، تلاش نموده اند تا بر همه موانع فنی در کشت میگو، پیروز شوند. همچنین برای آنهائیکه علاقمند به پرورش میگو هستند دوره های آموزشی تدارک دیده شده و در کنار آن به کشاورزان شاغل در این بخش در خصوص ارائه اطلاعات فنی مساعدت هایی شده و نیز به مشتاقان سرمایه گذاری در این بخش اطلاعات اولیه ای داده شده است. به منظور مساعدت در فروش محصولات پرورشی، و توسعه ارائه تسهیلات اعتباری به کشاورزان آژانس های دولتی آماده به همکاری می باشند.
Reference: INFOFISH International ۵/۲۰۰۵

مترجم: لیلا تركمنی


منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران

مطالب مرتبط

پرورش ماهی استرلیاد

پرورش ماهی استرلیاد
تنها گونهٔ خاویاری اروپای مرکزی که سراسر زندگی خود را در آبهای شیرین ( رودخانه ) طی می کند استرلیاد می باشد . این ماهی متعلق به گروه ماهی های غضروفی – استخوانی است که در طبیعت در رودخانه های با آب های زلال و تمیز به سر می برد و در این آبها در وهلهٔ نخست از بی مهرگان و مواد آلی که در گل و رسوبات رودخانه وجود دارند تغذیه می نماید . این ماهی شدیداً به آب آلوده حساس است .
ماهی استرلیاد دارای گوشتی با کیفیت عالی است و علاوه بر آن به عنوان یک ماه آکواریومی دارای ارزش می باشد . تخمریزی این ماهیان اوایل ماه مه ( اواخر اردیبهشت ) صورت می گیرد . درجه حرارت آب باید ۱۰ تا ۱۲ درجهٔ سانتیگراد باشد . ماهیانی که به حد بلوغ جنسی رسیده اند در محل تخمریزی که بسترهای شنی رودخانه های دارای جریان سریع آب می باشد جمع می شوند .
● تکثیر مصنوعی
متأسفانه وقتی که در فصل بهار هوا گرم می شود ، دورهٔ تخمریزی این ماهی بسیار کوتاه ( حدود یک هفته ) می گردد . فصل تخمریزی را پرورش دهنده می توان با انتقال ماهیان ماده به محیطی آرام و سرد طولانی تر کند .
براساس اطلاعات موجود ، غدد هیپوفیز خشک از گونه های دیگر ماهیان خاویاری ( گونه های مهاجر بزرگ نظیر فیل ماهی ، سوریوگا ، تاس ماهی روسی و . . . ) برای تحریک هورمونی ماهیان استرلیاد مولد بالغ مناسب ترین می باشند . با استفاده از این هورمون ها نتایج درخشانی حاصل شده است ولی عمده ترین کشورهای پرورش دهنده ماهی خاویار ( شوروی سابق و ایران ) تولید خاویار را انحصاراً در اختیار دارند . و بنابراین صدور غدهٔ هیپوفیز خاویار در مناطق د یگر اصلاً عملی نیست .
در صورتیکه غده هیپوفیز ماهی خاویار در دسترس باشد مقدار معمول آن برای تخم گذاری ۴ - ۵/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد . باید تزریق بر دو جنس نر و ماده صورت گیرد . بهترین نتیجه وقتی بدست می آید که در ماهیان ماده یک تزریق مقدماتی ( ۱۰ درصد ) ۲۴ ساعت قبل از تزریق اصلی انجام شود.
می توان مالش دادن سطح شکم را برای خروج تخمک ها ۲ تا ۳ روز پس از تزریق بر حسب درجه حرارت انجام داد ، یعنی هنگامی که تعداد کمی تخمک سیاه رنگ در کف تانگی که ماهی در آن نگهداری می شود چسبیده باشد . سپس ماهی ها را بایستی از آب خارج کرد ، پشت سر ماهی و قاعدهٔ بالهٔ لگنی آن را در یک دست گرفت ، بطوریکه تخم های سیاه رنگ کاملاً رسیده از منفذ تناسلی ماهی بصورت رشتهٔ مروارید مانندی خارج شود .
هرگاه فقط تعداد محدودی تخم ظاهر گردد بدین معنی است که تخمگذاری هنوز کامل نشده است و یا فقط تا حدودی صورت گرفته است . نظر به اینکه تخمدان ماهی استرلیاد مانند تخمدان کپور ماهیان دارای لایهٔ پوشی به نام « لافیا » نمی باشد . بدین جهت تخمک های رسیدهٔ آن آزادانه در حفرهٔ شکم می ریزند . به همین دلیل تخمک ها را نمی توان با مالش دادن سطح شکم خارج نمود . تخم ها را باید با ایجاد شکافی بوسیلهٔ جراحی خارج نمود .
اسپرم ماهی استرلیاد کمی کدر و بصورت مایع براق با جلوهٔ رنگارنگ می باشد که براحتی بر اثر دستکاری نمودن نرها به هدر می رود ، زیرا ماهیان نر که تحت فشار عصبی و جنب و جوش هستند عضلات شکم خود را منقبض نموده و به ناحیهٔ شکم فشار می آورند و در این صورت اسپرم خارج می شود . در صورتیکه حجم اسپرم ها کافی نباشد می توان یکی از نرها را کشته و بیضه ها را خارج کرد و از یک پارچه نازک رد نمود .
در هنگام باروری توجه خاصی را باید به رقیق بودن اسپرم مبذول داشت . نظر به اینکه تخم این نوع ماهیان میکروپیل های زیادی دارند ، وقتیکه اسپرم رقیق نشده برای باروری بکار رود حالت چند اسپرمی پیش می آید ، بعضی اسپرم های متعددی می توانند وارد تخمک شوند .
نتیجهٔ این پدیده رشد غیر عادی و مرگ جنین است . در صورتیکه اسپرم ماهی استرلیاد تقریباً ۵۰ بار رقیق شود از این حالت پیشگیری خواهد شد . براساس اطلاعات موجود می توان از غدهٔ هیپوفیز کپور ماهیان برای تکثیر ماهیان استرلیاد نیز استفاده کرده ولی باید مقدار آن را به چندین برابر رساند تا به مقدار ۸ تا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برسد . به دلیل آنکه تهیهٔ غدهٔ هیپوفیز ماهی خاویار با مشکلات چندی توأم است و همچنین نیاز به مقدار زیادی از غدهٔ هیپوفیز ماهی کپور معمولی است ، می توان از هورمون های آزاد کنندهٔ گناد و تروپین ( هورمون مشابه GARH ) به طور موفقیت آمیزی استفاده کرد . در مورد ماهی استرلیاد هورمون GARH به تنهایی کافی است و نیازی به آنتاگونیست دوپامین برای تحریک هورمونی ماهی استرلیاد بالغ نمی باشد .
معمولاً مقدار مؤثر هورمون زیاد بوده و مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید به داخل محوطهٔ شکمی تزریق شود تا تخمک گذاری را تحریک کند . در آبی با دمای ۱۵ – ۱۳ درجهٔ سانتیگراد و غلظت اکسیژن ۱۰۰ درصد ، ۸۰ تا ۱۰۰ درصد ماهیان مولد باید به درمان پاسخ دهند . معمولاً نسبن درصد ماهیانی که تا حدودی تخمگ گذاری می کنند کم است .
برای زدودن حالت چسبندگی تخم ها از محلول نشاسته ( ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم نشاستهٔ خانگی رقیق شده در یک لیتر آب با دمای ۱۵ – ۱۲ درجهٔ سانتیگراد استفاده می شود ، زیرا این محلول به تدریج سخت می گردد ، چسبندگی به تدریج در مدت یک ساعت و نیم محو می شود . وقتی که میزان باروری زیادی است تخمک ها چسبندگی کمتری دارند و احتمال چسبندگی آنها به یکدیگر کم است .
در این دمای کم تخم های ماهی استرلیاد به کندی رشد می کنند و برای رشدشان ۷ – ۵ روز زمان لازم است. در طول این مدت تخم ها را باید روزانه تحت تأثیر مالاشیت سبز قرار داد تا از هر گونه آلودگی قارچی و باکتریایی جلوگیری شود .
● پرورش نوزادان
طی مرحلهٔ تفریخ نوزادان بزرگ و فعال خود را از پوستهٔ تخم آزاد ساخته و در ظرف تفریخ با جریان آب شنا
می کنند و می توان به آسانی آنها را در یک تور متصل به دریچهٔ خروجی جمع آوری نمود . در مرحلهٔ ای که نوزادان تغذیه نمی کنند انکوباتورهای برگ برای رپورش نوزادان مناسبند . در تانک های پرورش باید جریان قوی آب همزمان با هوادهی برقرار شود .
این دو عامل برای رشد نوزادان در مراحل اولیه ضرورت دارند ، زیرا نوزادان در این مرحله احتیاج دارند که در جریان آب جمع شوند .
حد شروع مرحلهٔ تغذیه در این نوزادان همزمان با ناپدید شدن مدفوع آنهاست که به شکل رشته های مارپیچی ( به اصطلاح مدفوع سیاه رنگ روده ) در قسمت عقب روده می باشد . در ابتدا ماهیان از کرم های کوچک ( کرم های قطعه قطعه شده ) پلانکتون های جانوری تصفیه شده از آب و یا ناپلیوس های آرتمیایی تازه تفریخ یافته تغذیه می نمایند .
به تدریج که رشد آنها زیادتر می شود می توان آنها را با مواد غذایی حاوی پروتئین زیاد مانند غذای ماهیان قزل آلا تغذیه نمود . در این مرحله سرعت رشد ماهی بخاطر مرغوب بودن کیفیت غذا زیاد شده و در مدت ۶ هفته به طول ۵ تا ۷ سانتی متر می رسد . از این زمان به بعد می توان نوزاد ماهیان استرلیاد را در سامانه های متراکم و با استفاده از غذاهای ساخته شده تغذیه نمود .
● پرورش در قفس
فناوری پرورش استرلیاد در قفس های شناور در دریاچه ها و آبگیرها ، در دهه ۸۰ در روسیه پایه گذاری شد . مشخص گردید که استرلیاد را می توان در تابستان در قفس های میله ای ثابت یا شناور پرورش داده و در زمستان در قفس هایی در زیر یخ نگهداری نمود . که در این حالت از هر متر مربع ۱۵- ۱۰ کیلوگرم محصول قابل عرضه به بازار بدست می آید .
برای زمستان گذرانی موفق ، میانگین وزن ماهیان زیر یک سال باید حداقل ۲۵ – ۲۰ گرم و ماهیان سال دوم حداقل ۳۰۰ – ۲۵۰ گرم باشد .
استرلیادهای جوان در قفس های تابستانه با تراکم ۳ – ۵/۱ کیلوگرم در متر مربع ذخیره شده و ۳ – ۱ بار در روز با غذای پلت مرطوب ، که از ماهیان هرز مخلوط با درسنیا ( Derissena ) خرده شده تشکیل می شد مورد تغذیه قرار می گرفتند . افزایش نسبی سالانه وزن حدود ۲۰ – ۱۰ درصد بود . در زمستان مولدین در قفس هایی با تراکم ۱۵ – ۱۰ کیلوگرم در متر مربع نگهداری می شدند .
حداقل ۳ -۲ سال طول می کشد که استرلیادهای جوان در قفس ها به رسیدگی جنسی برسند . درصد بقای فصلی ۱۰۰ – ۹۰ درصد است .
مدت زمان لازم جهت طی مراحل لاروی تا رسیدگی جنسی در نرها ۵ – ۴ سال و در ماده ها ۸ – ۷ سال طول می کشد . وزن ماهیان ماده رسیده ۹۰۰ گرم و نرهای رسیده ۷۰۰ گرم می باشد .
بهتر است بچه ماهیان استرلیاد تا وزن ۵۰ گرمی را در تانکهای پلاستیکی ۴ متر مربع نگهداری نمود . چنانچه دمای آب به ۱۷ – ۱۵ درجه سانتیگراد برسد ماهیان بالای ۵۰ گرم را باید به استخرهای ۱۰۰۰ – ۵۰۰ متر مربعی منتقل کرده و به میزان ۳ – ۲ درصد وزن بدن غذادهی شوند .
در دمای ۵/۸ – ۸ درجه سانتیگراد این بچه ماهیان را باید به استخرهای زمستان گذرانی منتقل کرد و در دمای ۳ – ۲ درجه سانتیگراد غذادهی کمتر است متوقف شود . آب این استخرها باید دارای mgr ۹ – ۶ اکسیژن ۹/۸ = ۷/۷ = PH باشد .
● بیماریهای ویروسی ماهیان خاویاری
عوامل ویروسی شناخته شده در ماهایان خاویاری را می توان در ۴ خانواده رادنو ویریده ، هر پسویریده ،
ایریدو ویریده و پاپووا ویریده ) طبقه بندی کرد . دو تا از این خانواده ها ، هرپسویریده ویریده تعدادی از ویروس های سایر ماهیان به انضمام شدیدترین ( جدی ترین ) ویروس های یافت شده در ماهیان خاویاری را شامل می شوند .
برای بیماریهای ویروسی در ماهی خاویاری درمانی وجود ندارد . بنابراین جلوگیری از تماس بین ماهی حساس و ماهی آلوده ضروری می باشد .
▪ بیماری ویروسی شبه پاپووای تاسماهی سفید ( Wsov )
یک عامل شبه پاپووا ویروس از یک تاسماهی سفید وحشی زیر یک سال در رودخانه کولومبیا تشخیص داده شده است . این ویروس هیچگونه نشانی خارجی یا داخلی بیماری مشهودی را در ماهی بوجود نیاورده بود . با این وجود ، ضایعات ذره بینی در آبشش ، کبد ، طحال و کلیه وجود داشت . بزرگ شدن یاخته های آلوده و حاشیه ای شدن کروماتین در هسته ، مهم ترین مشخصه های ملاحظه شده است .
در بررسی میکروسکوپ الکترونی وجود ذرات ویروس شش بر ، بدون پوشش ، به قطر ۵۵ نانومتر در هسته یاخته های بزرگ شده مشخص گشته است . با توجه به اینکه این آلودگی فقط در یک تاسماهی وحشی دیده شده است . اهمیت کلی این ویروس برای جمعیت های تاسماهی نامشخص باقی می ماند .
▪ بیماری ادنوویروس تاسماهی سفید ( Wsav )
ادنوویروس تاسماهی سفید ( Wsav ) در رابطه با تلفات تاسماهی سفید تحت مراقبت در کالیفرنیا در سال ۱۹۸۴ و متعاقباً در تاسماهی سفید در ایتالیا شناسایی گردید . ماهیان آلوده به جز لاغری مفرط پیش رونده ، نشانی خارجی دیگری بروز ندادند . مشاهده شدن هسته های خیلی بزرگ شده و عمیقاً رنگ آمیزی شده پوشش مخاطی روده کوچک و چین مارپیچی در مقاطع بافتی رنگ آمیزی شده به روش هماتوکسیسین وائوزین ( H & E ) از مشخصات آلودگی ( Wsav ) می باشد . در موارد نادر یافته های آلوده به ویروس در کبد تشخیص داده می شوند . ویروس این بیماری ( Wsav ) از سال ۱۹۸۴ فقط به طور دوره ای در میان تاسماهی سفید پرورشی در کالیفرنیا دیده شده و به طور معمولی یک عامل بیماری زای جدی تاسماهی سفید در نظر گرفته نمی شود .

وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.