شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Saturday, 21 April, 2018

تربیت شنوایی


تربیت شنوایی
● تاریخچه تربییت شنوایی
استفاده از تحریكات صوتی برای كمك به افراد دچار نقص شنوایی وآموزش وتشویق آنها به استفاده هر چه بیشتر از باقیمانده شنوایی یك امر جدیدی نیست. از زمانهای قدیم مردم به منظور كمك به افراد كم شنوا و یا ناشنوا روشهای زیادی رابه كار گرفته اند كه اغلب این روشها غیر علمی بوده وگاه حتی اثر سوء از خود بجای گذاشته اند.
مداركی كه در دست است نشان می دهد كه در قرن اول میلادی پزشكان رومی از روشهای ویژه ای برای تربیت شنوایی افراد ناشنوا استفاده می كرده اند.
با گذشت زمان وتجارب بدست آمده ،در قرن ۶ میلادی دریافتند كه فریاد زدن درگوش كودكان ناشنوا باعث تغییر رفتار عمومی این كودكان نسبت به وجود یا عدم وجود صدا می شود.
در قرن ۱۸ میلادی اولین تلاشهای سیستماتیك علمی برای تقویت شنوایی افراد دچار نقص شنوایی در فرانسه شروع شد.جان ایتارد كه به حق وی را می توان از پیشگامان انجام برنامه های تربیت شنوایی دانست ، اولین مطالب و روشهای دسته بندی شده ویژه تربیت شنوایی را ارائه نمود.
پس از ایتارد كم كم سایر دست اندركاران نیز جذب برنامه های تربیت شنوایی شدند. زمانی كه اولین سیستم الكترونیكی تقویت صدا درجهان ساخته شد، فصلی نو در برنامه های تربیت شنوایی ایجاد گردید. چرا كه در این سیستم به مربی اجازه می داد كه صداهای محیطی را به مقدار لازم تقویت كرده و به فرد دچار نقص شنوایی منتقل نماید. این امر برنامه های تربییت شنوایی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده وبازده علمی آنها را چندین برابر نمود.
ماكس گلدشتاین یكی از كسانی بود كه یك برنامه تربییت شنوایی منسجم ارائه نمود. وی معتقد بود كه باآموزشهای ویژه ،افراد ناشنوا می توانند بعضی از جنبه های گفتار رادریافت و درك كنند. وی روش خاص خود را روش آكوستیكی نامید.
از سوی دیگر باپیشرفت تكنولوژی كیفیت وسایل تقویت صدا نیز افزیش یافت. در طول جنگ جهانی اول ودوم روند پیشرفت تربییت شنوایی تا حدود زیادی دچار وقفه شد. اما پس از جنگ جهانی دوم با توجه به افزایش فوق العاده افراد دچار نقص شنوایی ، روند توسعه این آموزشها با ایجاد رشته شنوایی شناسی در این زمان ، تربییت شنوایی خود بصورت یك علم ظاهر گردید. در قرن نوزدهم ودنبرگ روش دیگری را برای تربییت شنوایی پیشنهاد نمود كه بعدها روش تك حسی نام گرفت.
● تعریف تربیت شنوایی
تصور بسیاری از افراد شنوا این است كه كودك دچار نقص شنوایی اگر كلمه یاصدایی را بشتود آنرا درك می كند، چرا كه معتقدند كه این افراد تنها صداها را با شدت كمتری دریافت می كنند ولی كیفیت صدا برای آنان با كیفیت صدایی كه افراد شنوا دریافت می كنند ، تفاوتی ندارد.
اگرچه این تصور در مورد كم شنوایی های انتقالی صحیح است اما در مورد سایر آسیبهای شنوایی صادق نمی باشد. چرا كه در آسیبهای حسی-عصبی افراد نه تنها صدا را دریافت نمی كنند بلكه آنرا بصورتی متفاوت از آنچه شنوایان می شنوند، خواهند شنید.
بطور كلی باید گفت كه تربیت شنوایی چیزی به غیر از آموزش خوب شنیدن و خوب درك كردن نیست. اما حوزه های كاربردی وسیع تربیت شنوایی و تنوع گروههای تحت آموزش سبب می گردند تا تعاریف مختلفی برای این اصطلاح پدید آید.
به بیان دیگر می توان گفت : تربیت شنوایی به مجموعه آموزشهایی اطلاق می گردد كه به فرد دچار نقص شنوایی كمك می كند تا حداكثر استفاده ممكن را از باقیمانده شنوایی خود بدست آورد.
● اهداف تربیت شنوایی
هدف اصلی در تربیت شنوایی بدست آوردن بیشترین مقدار ارتباط كلامی از طریق تقویت حس شنیداری به بیشترین میزان ممكن است.
گرچه هدف عمده تربیت شنوایی تقویت توانائیهای ارتباطی است، ذكر این نكته اهمیت دارد كه بدست آوردن این هدف اصلی می تواند منجر به موقعیتهای دیگری شامل كسب مهارتهای گفتاری وزبانی ، پیشرفتهای شغلی وتحصیلی وتطبیق روانشناختی موفقیت آمیزی گردد.
وبراساس اینكه كدام یك از شرایط وجود داشته باشد تعریف وهدف تربیت شنوایی متفاوت خواهد بود:(الف
محیطی كه در آن تربیت شنوایی انجام می شود، می تواند كلینیك ، خانه یا كلاس درس باشد
ب) سن فردی كه آموزشهای تربیت شنوایی را دریافت می كنند.
ج) میزان كم شنوایی آموزش گیرنده كه خود به دوقسمت تقسیم می شود :
۱- كم شنوایی ملایم تا متوسط ۲- كم شنوایی شدید تا عمیق
هدف عمده تربیت شنوایی افزایش درك گفتار ، توسعه آن وتشویق كودك در بكار گیری كلام است كه از اهداف ثانویه توانبخشی ناشنوایان محسوب می گردد.
● روشهای تربیت شنوایی
از بخشهای قبلی چنین بر می آید كه برای شنوایی می توان حداقل دو عملكرد در مرحله آگاهی فرد تصور كرد و آن مراحل عبارتند از:
۱- ارتباط حسی با محیط ۲- كانال اولیه یادگیری برای زبان
بعضی ازروشها ،مورد اول وبعضی دیگر مورد دوم را تأكید می كنند.
الف) روشverbtonl: در این روش بر اصلاح جنبه های زنجیره ای و فوق زنجیره ای (صامتها و مصوتها) و( آهنگ ، ریتم ، زیروبمی ، شدت و.....) گفتار توجه می گردد.
ب) روش Wedenberg: یكی از اولین روشهایی است كه در سال ۱۹۵۴ برای كم شنواییهای در حد شدید وعمیق بكار گرفته شد.
ودنبرگ معتقد است از باقیمانده شنوایی بطور صحیح وسیستماتیك استفاده شود وروش فوق را بعنوان روش تك حسی (unisensory) نامید . او لبخوانی رابعنوان یك نظام مجزا پیشنهاد نمی كند.
ج) روش Carhart: این روش بعد از جنگ جهانی دوم در مراكز شنوایی ارتش مورد استفاده قرار گرفت . روش كارهارت برای آموزش كودكان ناشنوای مادرزادی یا پیش از زبان آموزی شامل چهار مرحله است : ۱- رشد وتوسعه آگاهی از وجود صوت
۲- رشد وتوسعه تمایزگذاری كلی در رابطه با محركات غیر گفتاری
۳- رشد وتوسعه تمایزگذاری كلی بین الگوهای گفتاری ساده
۴- رشد وتوسعه تمایزگذاری ظریف بین الگوهای دقیقتر
د) روش Kreschmer(زبانی-گفتاری): تأكید این روش بر استفاده از كانال شنوایی جهت یادگیری زبان می باشد و نیز تأكید در گسترش اطلاعات و استفاده از قواعد زبان شناختی از طریق بسط شنیداری وتكنیكهای مشروح زبانی می باشد.
ه) روشErber: جدیدترین ومناسب ترین روش تربیت شنوایی می باشد . این روش در آموزش كودكان دچار نقص شنوایی از كارایی فوق العاده ای برخوردار است . در این روش ابتدامی بایست سطح توانائیهای شنوایی كودك تعیین گردد.

برگرفته از كتاب تربیت شنوایی در كودكان زیر ۷سال دچار نقص شنوایی نوشته دكتر حیدریان


منبع : ادیولوژی

مطالب مرتبط

راه‌های پیشگیری از کم‌شنوائی یا ناشنوائی کودکان

راه‌های پیشگیری از کم‌شنوائی یا ناشنوائی کودکان
شنوائی یکی از حواس برتر انسان است. محروم بودن از حس شنوائی فقط به مهفوم نشنیدن صدا نیست، بلکه ماحصل این محرومیت، موجب عدم دستیابی به بسیاری از تجربیات مفید و امیدبخش زندگی فردی و اجتماعی می‌شود تا جائی‌که ممکن است فرد را از مسیر موفقیت دور نماید.
توجه به این مسئله، که صحبت کردن امری اکتسابی است و انسان از راه شنیدن، زبان محیط اطراف خود را فرا گرفته و سپس قادر به تکلم می‌گردد، اهمیت ویژه این حس را نشان می‌دهد. لذا بدون شنیدن، گفتار به‌وجود نخواهد آمد و به‌همین علت، کودکان و افراد ناشنوا قادر به تکلم نیستند. اما نکته قابل تأمل این است که چطور می‌توانیم از ایجاد کم‌شنوائی و به‌دنبال آن عدم تکلم جلوگیری و پیشگیری کنیم.
۱) در پیشگیری از کم‌شنوائی، والدین باید قبل از بچه‌دار شدن، این مسئله را در نظر بگیرند و نسبت به آن اطلاعات و آگاهی‌های لازم را کسب کنند؛ آن‌ها می‌توانند با رعایت موارد زیر، احتمال تولد فرزند کم‌شنوا یا سخت‌شنوا را کاهش دهند:
▪ انجام مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج.
▪ انجام آزمایشات خونی و بررسی عامل (RH).
▪ مشاوره با پزشک قبل از بارداری در صورت ابتلا به بیماری مزمن یا خاص.
▪ مصرف نکردن دارو بدون تجویز پزشک در دوران بارداری.
▪ جلوگیری از ضربات فیزیکی و مکانیکی در دوران بارداری.
▪ مراقبت جهت پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌های مختلف در دوران بارداری.
▪ مبادرت به زدن واکسن سرخچه قبل از بارداری و...
۲) عوامل بروز احتمال کم‌شنوائی بعد از تولد، فاکتورهای دوران نوزادی (از بدو تولد تا یک ماهگی) که خطر ابتلاء به کم‌‌شنوائی را افزایش می‌دهند عبارتند از:
▪ سابقه خانوادگی در خصوص وجود کم‌شنوائی مادرزادی حسی یا عصبی.
▪ عفونت‌های دوران نوزادی مانند سیفلیس و سرخجه.
▪ وزن کم‌تر از ۱۵۰۰ گرم نوزاد هنگام تولد.
▪ زردی دوران نوزادی در حدی که منجر به تعویض خون شود.
▪ مصرف داروهائی که اثر تخریبی روی شنوائی دارند. مانند آمینو گلیکوزیدها، جنتامایسین، توبرامایسین، کاتامایسین و استرپتومایسین، هنگامی‌که به‌صورت دوره‌ای و طولانی‌مدت مصرف شود.
▪ مننژیت باکتریائی.
▪ وجود نشانه‌های غیرطبیعی یا اختلالاتی که با شنوائی مرتبط است.
▪ نگهداری نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، بیش از ۵ روز.
۳) عوامل دوران کودکی (یک ماهگی تا سه سالگی) که خطر ابتلاء به کم‌شنوائی را افزایش می‌دهند عبارتند از:
▪ نگرانی والدین نسبت به تأخیر زبان‌آموزی و تکلم، با توجه به سن کودک.
▪ مننژیت باکتریائی و عفونت‌های مرتبط با کاهش شنوائی.
▪ ضربه به‌سر که با کاهش هوشیاری کودک یا شکستگی جمجمه همراه باشد.
▪ مصرف داروهائی که اثر تخریبی بر روی شنوائی دارند مانند آمینوگلیکوزیدها به مدت طولانی.
▪ عفونت‌های مزمن گوش میانی و تجمع مایع در گوش میانی بیش از ۳ ماه.
▪ اختلالاتی مانند شکاف کام که عملکرد شیپور استاش را مختل می‌کند.
▪ وجود سابقه کاهش شنوائی دائم یا پیشرونده در فامیل.
▪ بیماری‌های دروان کودکی مانند اوریون، مننژیت، مخملک.
▪ آسیب‌های دوران کودکی به‌ویژه شکستگی جمجمه، برخورد اجسام تیز با سر یا گوش، قرار گرفتن در معرض اصوات بلند و... .
اگر کودک شما دارای یکی از فاکتورهای فوق باشد، نسبت به ابتلاء به کم‌شنوائی در معرض خطر بیشتری قرار دارد شما در این رابطه باید با یک متخصص گوش و حلق و بینی و یک کارشناس شنوائی‌سنجی (ادیولوژیست) مشورت نمائید و در صورت تشخیص، باید از کودک شما ارزیابی کامل شنوائی به‌عمل آید.
● عوارض ناشی از وجود کم‌شنوائی دائم
اگر کودک شما یا هر فرد دیگری مبتلا به کم‌شنوائی باشد و برای تشخیص، درمان و توانبخشی آن اقدام نکنید، پس از گذشت زمان کمی به عوارض ناشی از کم‌شنوائی نیز مبتلا می‌شود. این عوارض عبارتند از: تأخیر در رشد طبیعی گفتار و زبان اختلالات تولیدی گفتار، اختلال در روان بودن گفتار، اختلال در صرف و نحو زبان، اختلال در ارتباط‌گیری، اختلال عاطفی ـ رفتاری، اختلال در تفکر، تأخیر در رشد اجتماعی ـ فرهنگی، اختلال دریادگیری و افت تحصیلی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال در حافظه شنیداری، بروز ناتوانی‌های درکی ـ شنیداری، کاهش ذخیره لغات و... .
● درمان و توانبخشی
پس از ارزیابی شنوائی، متخصص شنوائی سنجی، درباره وضعیت شنوائی کودکتان با شما صحبت خواهد کرد. برخی اختلالات شنوائی مانند اوتیت گوش میانی و گوش خارجی به‌وسیله دارو قابل درمان است، اما برخی دیگر از اختلالات شنوائی مانند کاهش شنوائی حسی ـ عصبی قابل درمان داروئی نیست و فرد باید در پروسه توانبخشی قرار گیرد. در تعریف توانبخشی عبارت است از مجموعه خدمات پزشکی، اجتماعی، روانی، حرفه‌ای و آموزشی که به منظور بازتوانی فرد اجراء می‌شود تا کارآئی فرد به بالاترین حد ممکن برسد و بتواند به‌طور مستقل در جامعه زندگی کند.
با پیشرفت‌های به‌عمل آمده در زمینه فن‌آوری در سال‌های اخیر، فراهم آوردن اطلاعات گفتاری به‌وسیله سمعک، حتی برای کودکانی که مبتلا به شدیدترین میزان نقص شنوائی باشند نیز ممکن گردیده است.
سمعک‌ها مؤثرترین راهکار و بهترین تدبیر درمانی برای اغلب افراد مبتلا به کم‌شنوائی می‌باشند.
خصوصیات الکترواگوستیکی سمعک، باید با خصوصیات باقی‌مانده شنوائی فرد مبتلا به کم‌شنوائی، تطبیق داده شده و سمعک برای گوش آن فرد تنظیم شود. لذا فرد مبتلا به کم‌شنوائی نمی‌تواند هر سمعکی را استفاده نماید، بلکه برای تجویز و تنظیم سمعک باید به متخصص ادیولوژیست مراجعه کند. البته بهتر است به خاطر داشته باشید که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

وبگردی
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس !
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس ! - آخه قربونت برم اصلاً درکى از دلیل وجودى زبان دوم و فلسفه آموزشیش دارى که این پیشنهاد رو دادى؟ زبان دوم زبانیه که بر اساس میزان کاربرد و گسترش جهانى انخاب میشه، براى ایجاد ارتباط کلامى بیشتر. یعنى ربطى به رابطه سیاسى شما با آمریکا و انگلیس نداره.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!