دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

تربیت شنوایی


تربیت شنوایی
● تاریخچه تربییت شنوایی
استفاده از تحریكات صوتی برای كمك به افراد دچار نقص شنوایی وآموزش وتشویق آنها به استفاده هر چه بیشتر از باقیمانده شنوایی یك امر جدیدی نیست. از زمانهای قدیم مردم به منظور كمك به افراد كم شنوا و یا ناشنوا روشهای زیادی رابه كار گرفته اند كه اغلب این روشها غیر علمی بوده وگاه حتی اثر سوء از خود بجای گذاشته اند.
مداركی كه در دست است نشان می دهد كه در قرن اول میلادی پزشكان رومی از روشهای ویژه ای برای تربیت شنوایی افراد ناشنوا استفاده می كرده اند.
با گذشت زمان وتجارب بدست آمده ،در قرن ۶ میلادی دریافتند كه فریاد زدن درگوش كودكان ناشنوا باعث تغییر رفتار عمومی این كودكان نسبت به وجود یا عدم وجود صدا می شود.
در قرن ۱۸ میلادی اولین تلاشهای سیستماتیك علمی برای تقویت شنوایی افراد دچار نقص شنوایی در فرانسه شروع شد.جان ایتارد كه به حق وی را می توان از پیشگامان انجام برنامه های تربیت شنوایی دانست ، اولین مطالب و روشهای دسته بندی شده ویژه تربیت شنوایی را ارائه نمود.
پس از ایتارد كم كم سایر دست اندركاران نیز جذب برنامه های تربیت شنوایی شدند. زمانی كه اولین سیستم الكترونیكی تقویت صدا درجهان ساخته شد، فصلی نو در برنامه های تربیت شنوایی ایجاد گردید. چرا كه در این سیستم به مربی اجازه می داد كه صداهای محیطی را به مقدار لازم تقویت كرده و به فرد دچار نقص شنوایی منتقل نماید. این امر برنامه های تربییت شنوایی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده وبازده علمی آنها را چندین برابر نمود.
ماكس گلدشتاین یكی از كسانی بود كه یك برنامه تربییت شنوایی منسجم ارائه نمود. وی معتقد بود كه باآموزشهای ویژه ،افراد ناشنوا می توانند بعضی از جنبه های گفتار رادریافت و درك كنند. وی روش خاص خود را روش آكوستیكی نامید.
از سوی دیگر باپیشرفت تكنولوژی كیفیت وسایل تقویت صدا نیز افزیش یافت. در طول جنگ جهانی اول ودوم روند پیشرفت تربییت شنوایی تا حدود زیادی دچار وقفه شد. اما پس از جنگ جهانی دوم با توجه به افزایش فوق العاده افراد دچار نقص شنوایی ، روند توسعه این آموزشها با ایجاد رشته شنوایی شناسی در این زمان ، تربییت شنوایی خود بصورت یك علم ظاهر گردید. در قرن نوزدهم ودنبرگ روش دیگری را برای تربییت شنوایی پیشنهاد نمود كه بعدها روش تك حسی نام گرفت.
● تعریف تربیت شنوایی
تصور بسیاری از افراد شنوا این است كه كودك دچار نقص شنوایی اگر كلمه یاصدایی را بشتود آنرا درك می كند، چرا كه معتقدند كه این افراد تنها صداها را با شدت كمتری دریافت می كنند ولی كیفیت صدا برای آنان با كیفیت صدایی كه افراد شنوا دریافت می كنند ، تفاوتی ندارد.
اگرچه این تصور در مورد كم شنوایی های انتقالی صحیح است اما در مورد سایر آسیبهای شنوایی صادق نمی باشد. چرا كه در آسیبهای حسی-عصبی افراد نه تنها صدا را دریافت نمی كنند بلكه آنرا بصورتی متفاوت از آنچه شنوایان می شنوند، خواهند شنید.
بطور كلی باید گفت كه تربیت شنوایی چیزی به غیر از آموزش خوب شنیدن و خوب درك كردن نیست. اما حوزه های كاربردی وسیع تربیت شنوایی و تنوع گروههای تحت آموزش سبب می گردند تا تعاریف مختلفی برای این اصطلاح پدید آید.
به بیان دیگر می توان گفت : تربیت شنوایی به مجموعه آموزشهایی اطلاق می گردد كه به فرد دچار نقص شنوایی كمك می كند تا حداكثر استفاده ممكن را از باقیمانده شنوایی خود بدست آورد.
● اهداف تربیت شنوایی
هدف اصلی در تربیت شنوایی بدست آوردن بیشترین مقدار ارتباط كلامی از طریق تقویت حس شنیداری به بیشترین میزان ممكن است.
گرچه هدف عمده تربیت شنوایی تقویت توانائیهای ارتباطی است، ذكر این نكته اهمیت دارد كه بدست آوردن این هدف اصلی می تواند منجر به موقعیتهای دیگری شامل كسب مهارتهای گفتاری وزبانی ، پیشرفتهای شغلی وتحصیلی وتطبیق روانشناختی موفقیت آمیزی گردد.
وبراساس اینكه كدام یك از شرایط وجود داشته باشد تعریف وهدف تربیت شنوایی متفاوت خواهد بود:(الف
محیطی كه در آن تربیت شنوایی انجام می شود، می تواند كلینیك ، خانه یا كلاس درس باشد
ب) سن فردی كه آموزشهای تربیت شنوایی را دریافت می كنند.
ج) میزان كم شنوایی آموزش گیرنده كه خود به دوقسمت تقسیم می شود :
۱- كم شنوایی ملایم تا متوسط ۲- كم شنوایی شدید تا عمیق
هدف عمده تربیت شنوایی افزایش درك گفتار ، توسعه آن وتشویق كودك در بكار گیری كلام است كه از اهداف ثانویه توانبخشی ناشنوایان محسوب می گردد.
● روشهای تربیت شنوایی
از بخشهای قبلی چنین بر می آید كه برای شنوایی می توان حداقل دو عملكرد در مرحله آگاهی فرد تصور كرد و آن مراحل عبارتند از:
۱- ارتباط حسی با محیط ۲- كانال اولیه یادگیری برای زبان
بعضی ازروشها ،مورد اول وبعضی دیگر مورد دوم را تأكید می كنند.
الف) روشverbtonl: در این روش بر اصلاح جنبه های زنجیره ای و فوق زنجیره ای (صامتها و مصوتها) و( آهنگ ، ریتم ، زیروبمی ، شدت و.....) گفتار توجه می گردد.
ب) روش Wedenberg: یكی از اولین روشهایی است كه در سال ۱۹۵۴ برای كم شنواییهای در حد شدید وعمیق بكار گرفته شد.
ودنبرگ معتقد است از باقیمانده شنوایی بطور صحیح وسیستماتیك استفاده شود وروش فوق را بعنوان روش تك حسی (unisensory) نامید . او لبخوانی رابعنوان یك نظام مجزا پیشنهاد نمی كند.
ج) روش Carhart: این روش بعد از جنگ جهانی دوم در مراكز شنوایی ارتش مورد استفاده قرار گرفت . روش كارهارت برای آموزش كودكان ناشنوای مادرزادی یا پیش از زبان آموزی شامل چهار مرحله است : ۱- رشد وتوسعه آگاهی از وجود صوت
۲- رشد وتوسعه تمایزگذاری كلی در رابطه با محركات غیر گفتاری
۳- رشد وتوسعه تمایزگذاری كلی بین الگوهای گفتاری ساده
۴- رشد وتوسعه تمایزگذاری ظریف بین الگوهای دقیقتر
د) روش Kreschmer(زبانی-گفتاری): تأكید این روش بر استفاده از كانال شنوایی جهت یادگیری زبان می باشد و نیز تأكید در گسترش اطلاعات و استفاده از قواعد زبان شناختی از طریق بسط شنیداری وتكنیكهای مشروح زبانی می باشد.
ه) روشErber: جدیدترین ومناسب ترین روش تربیت شنوایی می باشد . این روش در آموزش كودكان دچار نقص شنوایی از كارایی فوق العاده ای برخوردار است . در این روش ابتدامی بایست سطح توانائیهای شنوایی كودك تعیین گردد.

برگرفته از كتاب تربیت شنوایی در كودكان زیر ۷سال دچار نقص شنوایی نوشته دكتر حیدریان


منبع : ادیولوژی

مطالب مرتبط

گوشواره ها خطر دارند؟

گوشواره ها خطر دارند؟
در میان زیور آلا‌ت آویزی، گوشواره ها كم خطرترین هستنداما در شرایطی خاص حتی گوشواره ها هم خطرناك محسوب می شوند.
نرمه گوش (قسمت گوشتی پایین گوش) از جمله امن‌ترین نواحی بدن برای اتصال آویز گوشواره‌هاست .
هیچ وقت خاطره آن روز را در ۶ سالگی‌ام از یاد نمی‌برم. قرار بود برای سوراخ كردن گوشم به داروخانه محل برویم كه تازگی دستگاه سوارخ كردن گوش را به راه انداخته بود.
به داروخانه رسیدیم، احساس ترس و دلهره همراه با یك شادمانی مبهم، یك صفحه پر از گوشواره‌های رنگی كه می‌بایست یكی را انتخاب می‌كردم، یك دستگاه شبیه تفنگ كه گوشواره سر آن قرار داده شده بود، تق ...، یك درد كوتاه تیز و حالا با گوشواره‌ای كه در گوش داشتم تنها احساس غرور مانده بود و بس.
سوراخ كردن نرمه گوش و آویزان كردن آویزی به آن، رسمی است كه از دیر باز در فرهنگ‌های گوناگون برای خانم‌ها مرسوم بوده است. در بعضی كشورها مثل هند قرار دادن آویزی در بینی نیز متداول است اما در كشور ما، آویز سنتی بر لاله گوش قرار می‌گیرد. اما امروزه، بسیار دیده می‌شود كه به تقلید از فرهنگ غرب، زیورآلاتی در نواحی مختلف بدن از جمله لب، زبان، ناف و ... قرار می‌گیرد. قرار دادن این زیورآلات در نواحی مختلف به جز نرمه گوش بسیار خطرناك و منبع عوارض گوناگون است. زیورآلاتی كه با سوراخ كردن ناحیه لب و زبان در این نواحی قرار می‌گیرد، بسیار خطرناك است.
لب و زبان جزء بافت‌های بسیار پرخون بدن هستند كه سوراخ كردن آنها احتمال ایجاد خونریزی‌های شدید و نیز التهاب و عفونت در این نواحی را به همراه دارد. تورم‌های شدیدی كه گاه به دنبال سوراخ كردن لب یا زبان ایجاد می‌شود ممكن است به بسته شدن راه‌های هوایی بیانجامد. آویزهای متصل شده به لب یا زبان ممكن است جدا شده و بلعیده شوند و خطر خفگی را ایجاد كنند. این آویزها ممكن است صحبت كردن فرد را دچار اشكال كنند و از سوی دیگر ممكن است باعث لب پر شدن دندان‌ها در آن منطقه شوند و لثه در آن ناحیه تحلیل پیدا كند. همین‌طور آویز قرار گرفته شده در ناحیه دهان، برای گرفتن رادیوگرافی‌های ناحیه دهان ایجاد اختلال می‌كند. آویزهایی كه در بینی قرار می‌گیرند نیز خطرناك‌اند.
احتمال عفونت در سوراخ كردن بینی وجود دارد. از طرفی، احتمال رها شدن آویزبینی و كشیده شدن آن به همراه تنفس به نواحی بالای بینی وجود دارد.
در مورد سوراخ كردن ناحیه ناف و اتصال آویزهایی به این منطقه، احتمال باقی ماندن رد زخم‌ها وجود دارد. در افراد چاق و یا كسانی كه حامله می‌شوند، سوراخی كه برای نصب آویز در كنار ناف قرار داده می‌شود، تغییر شكل و مكان داده و بسیار بد شكل می‌شود.
احتمال ایجاد التهاب نیز در این دوره (حاملگی) وجود دارد. از طرفی آویزهایی كه در ناحیه ناف وجود دارند، در اثر مالش لباس‌ها یا كمربندها حركت كرده، پوست آن منطقه نرم می‌شود و احتمال ایجاد عفونت و زخم افزایش می‌یابد. نصب زیورآلات در نوك پستان بسیار خطرناك بوده و با احتمال بالای ایجاد عفونت همراه است.
زخم‌های ایجاد شده در این ناحیه بسیار دیر بهبود پیدا می‌كنند و امكان تشكیل آب وجود دارد. وجود زیورآلات در نوك پستان، امكان شیردهی مطلوب را كاهش می‌دهد.
قرار دادن زیورآلات درعضو جنسی، ممكن است اختلالات ادراری، خونریزی، عفونت و واكنش‌های شدید آلرژیك ایجاد كند.
● سوراخ كردن گوش
نرمه گوش (قسمت گوشتی پایین گوش) از جمله امن‌ترین نواحی بدن برای اتصال آویز وگوشواره‌هاست. در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است كه گوش دختر بچه‌ها را در سنین بسیار كم و با روش‌های خانگی نخ و سوزن سوراخ می‌كنند. اما این روش ممكن است به دلیل استریل نبودن ، شخص را دچار عفونت كند. بهتر است برای سوراخ كردن گوش كودكان به مراكز درمانی مجاز كه از استریل بودن وسایل و تجهیزات آن مطمئن هستیم، مراجعه كنیم، زیرا احتمال انتقال عفونت‌هایی مثل هپاتیت و كزاز با وسایل آلوده وجود دارد.
بهتر است در این مورد از پزشك كودك خود راهنمایی بخواهید. سوراخ كردن گوش در شرایط استریل،‌ در مجموع عملی كم‌خطر است اما در مورد بعضی از بیماران مثل كسانی كه استعداد عفونت دارند (بیماران دیابتی یا افرادی كه كورتون مصرف می‌كنند) و یا افرادی كه احتمال خونریزی در آنها بالاست (مثل افرادی كه داروی ضدانعقاد مصرف می‌كنند)، بهتر است قبل از سوراخ كردن گوش، با پزشك مشورت شود.
● عوارض سوراخ كردن گوش
با وجودی كه گوش یكی از رایج‌ترین نواحی بدن برای نصب آویزهاست، اما سوراخ كردن گوش نیز ممكن است عوارضی را به همراه داشته باشد، از جمله این عوارض می‌توانیم به عفونت‌ها،‌ حساسیت‌ به فلزهای مختلف گوشواره‌ها، تشكیل یك بافت برجسته در ناحیه نرمه گوش و نیز پارگی گوش در اثر ضربه اشاره كنیم. ایجاد چند سوراخ بر روی گوش شایع است اما سوراخ كردن لاله گوش‌ (قسمت غضروفی بالای گوش) خطرناك است. زیرا این منطقه غضروفی است و رگ‌ خونی ندارد، در نتیجه التهاب اطراف سوراخ ایجاد شده دیرتر بهبود پیدا می‌كند و احتمال ایجاد عفونت و آب معمولا در ماه‌های اول بعد از سوراخ كردن، به‌خصوص در ماه‌های گرم سال، زیاد است.
علامت ایجاد این عفونت در قسمت لاله گوش، تورم دردناك، گرمی و قرمزی است كه معمولا نرمه گوش را درگیر نمی‌كند.
● ۸ نكته مهم درباره گوشواره ها
۱. قبل از اقدام به سوراخ كردن گوش با پزشك خود مشورت كنید تا از نظر سلامت عمومی بدن مشكلی وجود نداشته باشد.در ضمن از پزشك خود در مورد مراكز مجاز و مطمئن برای این كار راهنمایی بخواهید.
۲. بعد از سوراخ كردن گوش، احتمال عفونت‌های سطحی نرمه گوش وجود دارد كه این عفونت‌ها معمولا به خوبی به درمان موضعی پاسخ می‌دهند.بنابراین محل سوراخ شده را با یك حوله گرم و مرطوب كمپرس كنید و در صورت نیاز از یك پماد آنتی‌بیوتیك بدون نسخه یا آنتی‌بیوتیكی كه پزشك دستور می‌دهد، استفاده كنید.
۳. از گوشواره‌های سنگین به مدت طولانی استفاده نكنید، زیرا این گوشواره‌ها ممكن است سوراخ گوش را گشاد كرده و حتی پاره كنند و نرمه گوشه را به دو قسمت تقسیم كنند.
۴. اگر پشت (گل میخ) گوشواره شما بلند است یا گوشواره شما قسمت نوك تیزی دارد كه در هنگام خواب شما را اذیت می‌كند، باید گوشواره خود را هنگام خواب خارج كنید زیرا این نواحی نوك تیز ممكن است زخم‌های فشاری یا آزردگی‌های پوست قسمت پشتی لاله گوش را ایجاد كنند.
۵. اگر كودك كم سن و سال شما گوشواره دارد. مراقب باشید كه قفل گوشواره‌اش محكم باشد و كودك نتواند خودش آن‌را باز و بسته كند، زیرا در این صورت ممكن است كودك گوشواره‌اش را از گوش خارج كرده، آن‌را به دهان ببرد و ببلعد (خطر خفگی وجود دارد.)
۶. هنگام انجام ورزش‌های پر برخورد بهتر است گوشواره‌ها از گوش خارج شوند زیرا احتمال پارگی گوش در اثر كشیده شدن گوشواره‌ها به هنگام ضربه وجود دارد.
۷. یكی از عوارض شایع استفاده از گوشواره‌ها، حساسیت پوستی به فلزهایی است كه گوشواره‌ از آن ساخته شده است. این حساسیت‌ها به‌صورت خارش، قرمزی و التهاب دیده می‌شود. معمولا افراد به گوشواره‌هایی از جنس نیكل حساسیت دارند اما حساسیت به طلا و یا نقره نیز گزارش شده است. برای برطرف شدن حساسیت، بهتر است گوشواره خود را عوض كنید و اگر مشكل برطرف نشد، شاید لازم باشد مدتی گوشواره را از گوش خود خارج كنید. در این زمان لازم است با پزشك خود مشورت كنید تا در صورت لزوم به كمك حلقه‌ای از نخ بخیه سوراخ گوش شما را باز نگه دارد.
۸. پاره شدن نرمه گوش سوراخ شده در اثر ضربه یكی از عوارض شایع است. ممكن است در اثر تصادف رانندگی، افتادن، نزاع ورزش‌های پربرخورد و یا كشیده شدن یك گوشواره به‌صورت تصادفی نرمه گوش پاره شود. اگر چنین اتفاقی افتاد ظرف حداكثر ۲۴ ساعت به پزشك مراجعه كنید، پزشك این ناحیه را بخیه می‌زند و محل پاره شده معمولا در مدت ۳ ماه ترمیم می‌شود. بعد از این زمان می‌توان نرمه گوش را مجددا سوراخ كرد.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
بستنی یخی با طعم انبه
● مواد لازم برای ۲ نفر ▪ انبه خردشده یک پیمانه ▪ خامه یک پیمانه ▪ ماست یک پیمانه ▪ شکر به میزان لازم ▪ آب پرتقال نصف پیمانه ▪ وانیل کمی ● طرز تهیه انبه، خامه، ماست، آب پرتقال …