یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 18 March, 2018

عزت نفس چیست ؟


عزت نفس چیست ؟
ویلیام جیمز از جمله كسانی بود كه برای نخستین بار در كتاب اصول روان شناسی خود بر ضرورت عزت نفس و اینكه عزت نفس تعیین كننده شكل های متعدد در رفتار آدمی می باشد, تاكید كرده است . همزمان با ویلیام جیمز, جامعه شناسان مختلفی از جكمله كولی[۱] اظهاراتی كرده و آن را یك نیاز حیات بخش آدمی توصیف نمد. هر چند محققانی مانند گلدشتاین, مای[۲], آنگلیال[۳] و بوهلر[۴] مطالعاتی در این مورد انجام داده اند. اما قبل از رویكرد روانی – اجتماعی مطالعات منظم و سیستماتیگك در مورد عزت نفس انجام نشده است, در واقع با پیدایش رویكرد روانی- اجتماعی مختلفی محققانی مانند هورنای, فروم و سالویان مطالعات نظامداری درباره عزت نفس ارائه داده اند. اما توج وارسی ها درباره عزت نفس و اینكه عزت به عنوان یك سازه شخصیتی قلمداد گردد, در نظریه انسان گرایانی مانند راجرز و مزلو مشاهده می شود. عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افكار, احساس ها, عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود: می اندیشیم كه فردی با هوش یا كودن هستیم, احساس می كنیم كه شخصی خو ب باید یا بد هستیم, خود را دوست داریم یا نداریم. مجموعه هزاران برداشت ارزیابی و تجربه ای كه از خهویش داریم باعث می شود كه نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمد بودن و یا بر عكس احساس ناخوشایند بی كفایتی داشته باشیم (كلمزو كلارك, ترجمه علیپور, ۱۳۷۸).
عزت نفس از "خود پنداره" متفاوت است. خود پنداره عبارت است از مجموعه ویژگی هایی است كه فرد برای توصیف خویشتن به كار می برد. یك فرد برای توصیف خویشتن به كار می برد. یك فرد ممكن است خودش را یك فوتبالیست خوب. علاقمنند به داستان های علمی, دوست حسین, دارای ۳۵ كیلو وزن و دانش آموز نسبتاً خوبی بداند – كه اینها محتوای خود پنداره را تشكیل می دهد . اما عزت نفس عبارت است از ارزش كه اطلاعات درون خودپنداره برای فرد دارد و از اعتقادات فرد در مورد صفات و ویژگی هایی كه در او هست, ناشی می شود. اگر نزدیك كودك دانش آمموز ممتاز بودن ارزش زیادی داشته باشد ولی خودش دانش آموزی متوسط یا ضعیف باشد. وی از پایین بودن عزت نفس خود رنج می برد.
با این وجود, ممكن است توانایی بدنی و محبوبیت همین كودك در همسالانش بیشار از توانایی تحصیلی اش باشد, حال اگر او در هر دو زمینه ممتاز باشد, عزت نفس بالا خواهد بود. پس عزت نفس هر فرد بر اساس اتركیبی از اطلاعات عینی در مورد خودش و ارزش های ذهنی كه برای آن اطلاعات قائل است بنا نهاده می شود (بیابانگرد, ۱۳۸۰).
می توان نحوه شكل گیری عزت نفس را از طریق تفكر در مورد "خود ادراك شده[۵]" و "خود ایده آل[۶]" مورد آزمایش قرار داد. خود ادراك شده همان خود پنداره است یعنی یك دیدگاه عینی درباره مهارت ها, صفات و عبارت از تصوری است كه فرد دوستی دارد از هود داشته باشد كه لزوماً پوچ و بی معنی نیست (مثال: من دوست دارم شاگرد اول باشم, یا دوست دارم یك ستاره مشهور سینما باشم), بلكه تمایل صادقانه برای داشتن نگرش ها و اسناد خاصی است. زمانی كه خود ادراك شده هود ایده آل با هم همتراز باشند, فرد از عزت نفس بالایی برخوردار خواهد بود. برای مثال كودكی كه پیشرفت تحصیلی درخور توجهی دارد و برای صفات و ویژگی های واقعی خود ارزش مثبتی قائل است برعكس كودكی كه خود ایده آل او این است كه آدم مشهوری باشد و لی در واقع دوستان انگشت مشاری دارد, از عزت نفس پایین برخوردار خو.اهد بود. وجود شكاف و فاصله بین خود ادراك شده و خود ایده آل عاملی است كه مشكلات مربوط به عزت نفس را به وجود می آورد (پپ و همكاران, ۱۹۹۹).
از عزت نفس "بالا و پایین" چه چیز استنباط می شود؟ عزت نفس بالا به عنوان یك دیدگاه سالم از خود مورد بررسی قرار گرفته است, یعنی دیدگاهی كه بطور واقع گرایانه كمبودها و نقاط مختلف ضعف را در بر می گیرد ولی نه به آن شدتی كه منجر به انتقاد شدید از فرد شود. شخصی كه از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه مثبتی ارزشیابی كرده برهورد مناسبی نسبت به نظریات مثبت خود و دیگران دارد. در مقابل كسی كه به عزت نفس پایین مبتلا است اغلب نوعی نگرش مثبت مصنوعی نسبتا به دنیا داردو در نا امیدی تلاش می كند تا به دیگران و خودش نشان دهد كه او شخصی لایق است و یا ممكن است به درون خویش انزوا گزیند و ار ارتباط با دیگرانی كه از آنها می ترسد, اجتناب نماید. شخص مبتلا به عزت نفس پایین اساساً فردی است كه اتحساس غرور كمی در خودش ادراك كرده است, خود پمنداره و به تبع آن عزت نفس بر اساس تركیبی از مسایل و موضوعاتی كه در زندگی برای ما اهمیت دارند ساخته شده است, به عنوان مثال یك كودك تجاربی را كه در زمینه های ورزشی, آموزشگاهی و دوست یای داشته و در آنها به موفقیت نایل شده است بیان می كند. عزت نفس این كودك به اهمیتی كه او برای هر كدام از موارد نام برده قائل است بستگی دارد. اصولاً اگر كودك زمینه هایی كهع در آنها فعالیت داشته است, با ارزش بداند, عزت نفس كلی او بالا خواهد بود, در حالی كه اگر وی آن زمینه ها را بی ارزش بداند, عقاید منفی در مورد خودش خواهد داشت. بعضی افراد برای توانایی ها یا ظرفیت های خوبی كه دارند ارزش قائل نیستند و در مقابل برای آنچه كه فاقد آن هستند ویا به نسبت كمتری از آن برخورداند ارزش فراوانی قائل می شوند.
روشن است كه این گونه افراد مشكلات بیشتری در ارتباط با عزت نفس كلی خواهند داشت (بیابانگرد, ۱۳۸۰).
● اهمیت عزت نفس:
همه افراد, صرف نظر از سن, جنسیت, زمینه فرهنگی, جهت و نوع كاری كه در زندگی دارند, نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت بررسی های گوناگون روان شناسی حاكی از آن است كه چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود, نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن پیشرفت و یا درك استعداد بالقوه محدود می ماند. بخاطر می آورید وفتی كه كسی كارتان را تحسین می كند یا وقتی كه طرحی را به نحو خوبی به پایان می رسانید, چه احساس خوشی به شما دست می دهد.
افرادی كه احساس خوبی نسبت به خود دارند, معمولاً احساس خوبی نیز به زندگی دارند. آنا ن می توانند با اطمینان با مشكلات و مسولیت های زندگی مواجه شوند و از عهده آنها بر آیند (اسلامی نسب, ۱۳۷۶).
اكثر نظریه های روان شناختی كلاسیك و معاصر, بر این عقیده متفق هستند كه همه افراد, نیاز فزاینده ای به عزت نفس دارند. در واقع از زمانیكه ویلیام جیمز كتاب اصول روان شناسی خود را منتشر كرد تا جدیدترین مطالعات تجربی كه امروزه درباره عزت نفس انجام می پذیرد كه عزت نفس تعیین كننده مشكل های متعدد رفتار آدمی می باشد, تحقیقات جدید در بال اهمیت عزت نفس, به تدوین تئوری های مهار كننده وحشت انجامیده است (گرینبرگ[۷] و سولمن[۸], ۱۹۹۹). تئوری های مهار كننده وحشت تا حدودی بر اساس تحقیقات ارنس بیكر[۹] (۷۵-۱۹۷۳) نضج گرفت. این تئوری بیان می كند كه عزت نفس یكی از جنبه های شخصیتی آدمی است كه در دنیای ذهنی فرد, از ارزش بالایی برخوردار است و افراد عزت نفس را بوسیله پایدار سازی مفهوم واقعیت نگه می دارند و به وسیله درونی كردن ارزش ها كه توصیف كننده نقطه نظرشان است, زندگی می كنند. این تئوری بیان می كند كه هر فرد آدمی, نیاز فزاینده ای به عزت نفس دارد. چرا كه عزت نفس هسته مركزی جنبه های روان شناختی آدمی است و او را از اضطراب محافظت می نماید و او را نسبت به آسیب پذیری و فناپذیری آگاه می گرداند. نقش محوری عزت نفس در محافظت فرد از اضطراب در تعامل های اولیه فرد با والدیدن مدرسه, دوستان و اجتماع رئیسه دارد. در سالهای اولیه زندگی اولیه- زندگی, تحقق نیازها, محبت و محافظت والدین مبنای اولیه عزت نفس كودكان و بتدریج كه استانداردهای خوب و اندیشمد والدین, درونی می شوند و احساسات ایمنی وامنیت در رابطه با آن شكل می گیرند, عزت نفس واجد بنیان و اساس محكمی می گردد. در چنین مواقعی عزت نفس شخص, او را از اضطراب محافظت می نماید و امنیت خاطر او را فراهم می آورد (گرینبرگ و سولمن, ۱۹۹۹). از آنجا كه عزت نفس فرد زمینه و اساس ادراك وی از تجارب زندگی را فراهم می سازد, دارای ارزش ویژه ای است. شایستگی عاطفی – اجتماعی كه از خود ارزیابی مثبت منتج می شود, می تواند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشكلات خطیر آینده به نوجوان كمك كند. شاهد این مدعا, راهنمایی تشخیص و آماری بیماری های روانی[۱۰] (DSMIII- R) (انجمن روان پزشكان امریكا, ۲۰۰۰) است كه از عزت نفس پایین به عنوان نشانگان مرضی چند اختلال نوجوانی نام برده است. دو مثال متفاوت از این اختلال, یكی اختلال كمبود توجه است كه با بی توجهی و تكانه ای بودن مشخص می شود و دیگری اختلال اجتنابی, شكل شدیدی از اضطراب اجتماعی است (بیانگر, ۱۳۸۰). بهره مندی از عزت نفس علاوه بر آن كه جزئی از سلامت روانی محسوب می شود, با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است. محققان بسیازی دزیافته اند كه بین عزت نفس مثبت و نمرات بالا در مدارس رابطه وجود دارد (پپ و همكاران, ۱۹۹۹). خلاصه اینكه عزت نفس یك حنبه مهم در كار كرد یا كنش كلی فرد است و یا زمینه های دیگر چون سالمت روانی – اجتماعی و عملكرد تحصیلی وی در ارتباط است.
● ابراهام مازلو:
ب: دیدگاه های نظری:
مازلو هدف و آرمان اصلی انسان را تربیت و تقلای او را دست یافتن به مرتبه والای انسانی و همانا تحقیق خویشتن یا خود شكوفایی می داند. وی مراتبی را برای دسترسی به این آرمان به صورت سلسله مراتب نیازها تدوین نموده كه یكی از آن مراحل را احساس ارزش و احساس عزت نفس بیان می دارد كه در ذیل ضمن بحث و بررسی نظریات مازلو پیرامون عزت نفس سایر سلسله مراتب نیازها را به طور مختصر بیان می كنیم. به این ترتیب شرط اولیه دست یافتن به خود شكوفایی ارضای چهار نیازی است كه در سطوح پایین سلسله مراتب قرار گرفته و عبارت است از:
۱- نیاز های جسمانی و فیزیولوژیك.
۲- نیازهای ایمنی.
۳- نیازهای محبت و احساس تعلق ها.
۴- نیاز به احترام یا نیاز به عزت نفس (شولتس, ۱۳۷۶, ص ۱۱۵).
۱- نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیك: این دسته از نیازها كه در سلسله مراتب هرم نیازها از نظرمازلو در قاعده آن قرار دارد, شامل نیاز به غذا, آب, هوا, خواب و رابطه جنسی است كه ارضاشان برای بقا ضروری است از این رو در این مرحله نیازهای جسمانی نیرومندترین نیاز ها است.۲- نیاز به ایمنی:
پس از رفع نیازهای فیزیولوژیك نیاز ایمنی, انگیزه انسان قرار می گیرد كه شامل ایمنی, ثبات, حمایت, نظم و رهایی از ترس و اضطراب است به اعتقاد مازلو همه ما تا اندازه ای نیاز داریم كه امور, جریانی عادی و قابل پیش بینی داشته باشند, نحمل عدم اطمینان دشوار است. در نتیجه می كوشیم تا سر حد توانایی به امنیت, حمایت و نظم دست می یابیم (همان منبع, ص ۱۱۷).
۳- نیاز به عشق و تعلق: پیوستن به دیگران, پذیرفته شدن و تعلق داشتن به گروه در این طبقه از نیازها قرار می گیرد و ممكن است برای یافتن احساس تعلق, به گروه یا باشگاهی بپیوندیم و ارزش ها یا ویژگی های آن را بپذیریم یا لباس متحد الشكل آن را به تن كنیم. با ایجاد رابطه نزدیك و مهر آمیز با دیگری نیاز به محبتمان را بر می آوریم.
۴- نیاز به احترام و عزت نفس: به این ترتیب پس از ارضای نیازهایی كه بر شمردیم نیاز به احترام و عزت نفس در درجه اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان انگیزه رفتار و عملكرد انسان قرار می گیرد كه شامل نیاز به احساس ارزش, در نظر گرفتن خود و دیگران, احساس موفقیت و مسولیت می باشد. به بیان دیگر نیازهای عزت نفس شامل اجرا, دستیابی و نشان دادن كفایت در كارها مورد تایید و شناخت دیگران واقع شدن می باشد (اتكینسون, ۱۳۷۸, جلد اول, ص ۵۵۶).
مازلو در كتاب انگیزش و شخصیت در توضیح نیاز به عزت نفس می گوید: همه افراد جامعه ما (بجز برخی بیماران) به یك ارزشیابی ثابت و استوار و معمولاً عالی از خوشان, به احترام به خود یا عزت نفس یا احترام به دیگری تمایل دارند ولی در جای دیگر می گوید: این سطح از نیازها را می توان در دو مجموعه فرعی طبقه بندی كرد اول اینكه آنها عبارت از: تمایل به قدرت, موفقیت, كفایت,سیادت, شایستگی, اعتماد در رویارویی با جهان, استقلال و آزادی. دوم اینكه در ماچیزی هست كه می توانیم آن را تمایل به اعتبار و حیثیت (كه آن را احترام دیگران نسبت به خودمان می توان تعریف كرد), مقام, شهرت, افتخار, برتری, معروفیت, توجه و اهمیت و حرمت یا تحسین بنامیم ( مازلو, ۱۳۷۷, ص ۸۲).
مازلو در مورد پیامدهای عدم ارضای این اسطح از نیازهای پنجگانه می نویسد:
ام بی اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت, ضعف و درماندگی می شود كه این احساسات نیز خود به وجود آورنده دلسردی و یاس اساسی خواهد شد و یا اینكه گرایش های روانی نژندی یا جبرانی را به وجود خواهد آورد. ارزشیابی ضرورت اعتماد به نفس بنیادی و درك این مطلب زا كه مردم بدون آن چقدر احساس درماندگی می كنند و می توان از طریق مطالعه روان نژندی ناشی از ضربه شدید روحی بدست آورد (همان منبع, ص ۸۳).
وی در ادامه بحث به نتایج ارضا این سطح از نیازهای آدمی اشاره كرده اظهار می دارد:
ارضای نیاز به عزت نفس به احساساتی از قبیل اعتماد به نفس, ارزش, قدرت, لیاقت و كفایت, مفید و مثمر بودن در جهان منتهی می شود. احساسات اتكا به خود, احترام به خود, حرمت به نفس, اطمینان و اعتماد به خود, احساس توانایی توفیق, شایستگی, موفقیت, قدرت نفس, شایستگی احترام, قدرت رهبری و استقلال از نتایج مثبت ارضای نیاز به عزت نفس می باشند (شولتس, ۱۳۷۶, ص ۱۱۸).
شولتس درباره عزت نفس می گوید: احترام به خود یك احترام درونی است. احساس ایمنی درونی و اعتماد, خود را ارزشمند و شایسته احساس نمودن كه برای دستیابی به آن باید "خود" راستین را شناخت و نقاط ضعف و قوت را دریافت بگونه ای كه اگر ندانیم چیستیم و كیستیم نمی توانیم به خود احترام بگذاریم (همان منبع, ص ۱۱۸). مازلو سالمترین و ثابت ترین حرمت به نفس را مبتنی به احترام استحقاقی از سوی دیگریان و نه شهرت ظاهری و تمجید بی مورد دانسته است بنابراین به برطرف شدن این نیاز ها كه مورد بحث این تحقیق نیز می باشد, انسان بسوی كمال مطولوب كه همانا تحقیق خویشتن و خود شكوفایی است قدم بر می دارد.
- نیاز به خود شكوفایی: نیاز به خود شكوفایی عالی ترین نیازها است و اجتیاج آدمی را به درك حقایق و درك زیبایی نشان می دهند و به بروز و ظهور استعدادها و ذوق او میدان می دهند. این نیازها ضمناً منشا كشف مجهولات و ایجاد علوم و فنون و هنرهای زیبا بوده و از این پس نیز خواهد بود (سیاسی, ۱۳۷۴, ص ۲۲۴).
● آلفرد آدلر:
مباحثی از روان شناسیب كه اختصاصاً به عزت نفس می پردازد و آن را به عنوان یك متغیر با نفوذ و با اهمیت عنوان می نماید, تئوری شخصیتی است كه آدلر ارائه نموده است. آدلر اگر چه كاربرد عزت نفس را در درمان و بسط و توضیح تئوری اش بكار می گیرد اما به وضوح, اهمیت عزت نفس را دریافت نموده است (اسمیت, ۱۹۸۷, ص ۳۲). آدلر مكتب خود را "روان شناسی فردی" نامید و نخستین كسی بود كه جنبه اجتماعی بودن آدمی را بیان كرد وی در كتاب اصول تجربی و نظری روان شناسی فردی خود, بر اعمال و رفتار آدمی كه زاییده كششهای اجتماعی است تاكید می نماید, روان شناسی آدلری تاكید می كند كه تعارض از درون شخصیت سرچشمه نمی گیرد بلكه بین شخصیت و جهان اجتماغی فرد است (منصور, ۱۳۷۹, ص ۱۱). نكات بارز نظریات آدلر و كمك های وی در چند مورد خلاصه می شود: یكی از كمك های معنوی آدلر به روان شناسی مفهومی است كه او از عفده حقارت بدست داده است. عقده حقارت و تلاش در راه تفوق و برتری, نقطه شروع "شیوه زندگی" است. دومین كمك آدلر تاكید بر كیفیت محیط خانواده و شبكه روبط اجتماعی افراد خانواده است. رد مفهوم دو بعدی خود آگاهی و نا خود آگاهی و اعتقاد به اینكه انسان موجودی خود آگاه است و معمولاً از علل رفتار و هویت خویش آگاهی دارد و در نهایت "من خلاقه" كه بر غنای روان شناسی فردی اشاره دارد كه به نظر آدلر هسته اصلی و اساسی تحقق نفس و بی همتای شخصیت است از جمله خطوط عمده روان شناسی فردی آدلر می باشد (شفیع آبادی و ناصری, ۱۳۷۵, ص ۹۳). خود خلاق یك نظام شخصی و ذهنی است كه تجربه های فرد را تعبیر می كند, به آنها معنا می بخشد و از طریق جستجو و تحقیق, اقدام به خلق آنها می نماید تا شیوه زندگی كه منحصر به خودش می باشد, محقق سازد. خود خلاق ویژگی هایی چون وحدت, ثبات و فردیت به شخصیت می بخشد و سرچشمه فعال زندگی است (هال, ۱۳۷۹, ص ۱۸). آدلر, ساخت شخصیت را ارثی نمی داند بلكه اكتسابی می داند. پس از تولد, طفل تا زمانی كه شخصیت وی به طرف معینی جهت گیری نكرده می داند با آن چكار باید كند. خط راهنمود دهنده كه شخصیت در نخستین سال های زندگی برای خود تدارك می بینند, همانا هشیار شدن به تجهیزات سرشتی, نقیصه های خود, ناثیر محیط اطراف و به كار گرفته شدن این مصالح توسط نیروی خلاق فرد است كه در یك طرح و هدف, در ساخت شخصیتی كه هدف خاص خود را دارد, همگرا می شود (منصور, ۱۳۷۹, ص ۱۲).
شیوه زندگی, تركیبی مشخص و منحصر به فرد از انگیزه ها, خصلت ها, علایق و ارزش هاست كه در هر عملی كه فرد انجام می دهد تجلی می شود كه تعیین كننده نحوه اندیشیدن, آموختن و رفتار كردن است (هال, ۱۳۷۹, ص ۱۹). بنابراین این طرح از پیش تعیین شده كه زیر بنای تمام زندگی روانی را تشكیل می دهد و تمام رفتار فرد از آن نشات می گیرد, در سال های نخست زندگی فراهم می شود كه نقطه عطف آن بر نحوه كیفیت روابط والدین و كودك استوار می شود. رابطه بین مادر وكودك, تماس بدنی و روانی به هنگام شستشو, نظافت و لبخند ها و واكنش های كودك, در تحكیم روابط مادر و كودك بسیاری اساسی است در این مقطع زمانی, شرایط باید به گونه ای فراهم شود كه فرد متوجه ارزش شخصی و قدرت خویش شود و در نتیجه آن تمایل به تسلط یافتن كه در نهاد هر كسی نهفته است ارضا می گردد. موفقیت ها, توانایی های و عمل چیزی جز اثبات شخصیت واحساس مهمتری نیست (منصور, ۱۳۷۹, ص ۱۷). اعتقادات مربوط به یوه زندگی به چهار گروه تقسیم می شود:
۱- مفهوم خود یا خویشتن پنداری یعنی اعتقاد به اینكه "من كه هستم".
۲- "خود" آرمانی یا اعتقاد به اینكه "من چه باید باشم" یا "مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران باشم".
۳- اعتقادات اخلاقی یعنی مجموعه ای از چیزهایی كه فرد درست یا نادرست می داند (شفیع آبادی و ناصری, ۱۳۷۵, ص ۹۴).
بنابراین شالوده شیوه زندگی فرد از همان اوان كودكی ریخته می شود و فرد بنا به ویژگی و كیفیت سه عامل بدنی, روانی و اجتماعی, شیوه خاصی برای برتری جویی و جبران احساس حقارت در پیش می گیرد كه بندرت در سال های بعدی زندگی دگرگون می شود. برتری جوئی تسلط بر دیگران و كسب امتیازات اجتماعی نیست بلكه وحدت بخشیدن به شخصیت است و كوششی است برای آنكه شخص بهتر و كاملتر شود, استعداد ذاتی و بالقوه خود را بالفعل گرداند, به عبارتی برتری جویی از نظر "آدلر" گام برداری در راه كمال خود می باشد (سیاسی, ۱۳۷۴, ص ۱۱۲).

[۱]. cooley
[۲]. May
[۳]. Angyal
[۴]. Buhler
[۵]. Percieves - self
[۶]. Ideal- sel
[۷]. Geringerg
[۸]. Solmon
[۹]. Baiker
[۱۰]. Dianostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان

مطالب مرتبط

توسعه عزت نفس درکودکان‌

توسعه عزت نفس درکودکان‌
زمانی که فرد کودک است چیزهایی که از مکان می‌گیرد به آغاز جریان عزت‌نفس خوب در دریافت‌های کودکانه او کمک می‌کند. زمانی که والدین به نیازهای یک کودک پاسخ می‌دهند از این‌رو کودک برای توسعه احساس دوستی از والدینش یا دوست‌داشتن آنها را آغاز می‌کند. این احساس کم‌کم به نمای عزت‌نفس آنها اضافه می‌کند. این کودکان بعدا در زندگی یک خویشتن‌بینی واقعی و مثبت از خودشان دارند. عادت دادن به یادگیری چگونگی کنش‌ها و واکنش‌ها در یک گروه می‌تواند عزت‌نفس آنها را افزایش دهد.
● هفت نکته در تقویت عزت‌نفس کودکان‌
۱) ایفاکردن یک نقش مقتدرانه در زندگی و بناکردن روابط سالم با همسالا‌ن می‌تواند توسط شما یا معلمان‌شان صورت گیرد.
۲) روابط بچه‌ها را با همسالا‌ن در مدرسه و محله توسعه دهید.
۳) کودکان عزت‌نفس خودش را در یک دوره زمانی بدست می‌آورند و ممکن است احساس بدی در وضعیت‌های مختلف داشته باشند. یک کودک ممکن است در بعضی جاها و موقعیت‌ها احساس اعتماد به نفس کند از قبیل خانه اما نه در مدرسه و پیش اهالی محل.
۴) زمانی که سرپرست کودک برای تلا‌ش‌ها و علا‌یق‌اش ارزش قائل شوند کودکان بیشتر متمایل به داشتن‌ احساسات از ارزش خود هستند. بعضی وقت‌ها آفرین گفتن می‌تواند در به وجود آوردن عزت نفس منفی عمل کند. اگر یک کودک علا‌یقش را به بعضی چیزها مانند یک پرنده نشان دهد به او در یافتن اطلا‌عات در مورد پرندگان کمک کنید. ‌
۵) یک فرد جوان ممکن است بیشتر با موفقیت در کار و وظیفه و کارهای روزمره که به او محول می‌شود عرض اندام کند. در عوض دروغگویی پیرامون آنچه در خانه انجام می‌دهد یا بازی‌های گیم ویدئو دادن کارها و وظایف روزمره به کودکان به سطح مسوولیت‌پذیری او کمک می‌کند. ‌
۶) زمانی که بزرگ‌ترها برای کودک ارزش قائل شوند معمولا‌ اعتماد به نفس افزایش می‌یابد چیزهایی شبیه صحبت کردن با کودک درباره اینکه چه چیزهایی برای آنها مهم است یا صحبت‌کردن جدی با آنها در مورد برخی موقعیت‌های خاص به افزایش سطوح عزت‌نفس بی‌انجامد.
۷) بیشتر کودکان به مشکلا‌ت ایجاد شده در آینده بهتر پاسخ خواهند داد اگر والدینشان در به انجام رساندن کارهایی که در آن شکست خورده‌اند کمک کنند. موفقیت این کودکان بیشتر از کودکانی است که والدین‌شان آنها را دائما تحت‌فشار قرار می‌دهند تا موفق و پیروز باشند.
هنگامی که در زندگی ضربات آسیب زننده وجود دارد خردمندانه نیست که مانند زمانی که این آسیب‌ها وجود ندارد با آنها رفتار کنیم. بعد از توفان مشکلا‌ت باید کمی یارانه به آنها داده شود یا با آنها در مورد چیزهایی در اتفاقات بعدی ممکن است اتفاق بیفتد، صحبت کنید. در یک دوره طولا‌نی کودک شما دارای اعتماد به نفس بهتری خواهد بود. ‌
● راهنمایی برای پرورش عزت‌نفس‌
▪ توجه کنید که هر کودک یک شخصیت بی‌همتاست.
▪ هرگز کودک‌تان را با خواهر و برادر یا فامیل یا دوستان مقایسه نکنید. این امر باعث می‌شود کودک شما احساس کند که باید از یک نوع و شبیه آنها باشد.
▪ از توقعات تحقق‌گرا جلوگیری کنید.
▪ سعی کنید خارج از توان کودکان‌تان انتظار چیزی را نداشته باشید و اهداف قابل حصولی را برای ▪ آنها در نظر بگیرید که قابل انجام‌دادن باشد و پیروزی و موفقیتشان را افزایش دهد.
▪ آنها را آزاد بگذارید تا خطا کنند
▪ برای کودکان شرح دهید که هیچکس کامل و تمام‌عیار نیست و هر کسی که ممکن است کاری را انجام دهد و اشتباه کند و آن‌چیز مهم اینست که از اشتباهاتشان درس بگیرند.
▪ خودتان را برای برخی اشتباهات ساده مضطرب نکنید و مطمئن باشید کودکتان به خاطر این اشتباهات کوچک دچار سختی زیاد نمی‌شوند.
▪ موفقیت‌سازی‌
بازسازی موقعیت‌های ناکام گذشته تقریبا غیرممکن است وظایفشان را به گام‌هایی ساده که بتوانند به آسانی برای برنامه‌ریزی کنند، تقسیم کنید.
▪ تشویق‌کردن‌
فقط به دادن شناخت در ارتباط با وظایفی که دارند، اکتفا نکنید. به کودک خود ارزش والا‌یی برای پیشرفت‌ها در طول مسیر انجام وظایف بدهید. به پیشرفت‌های آنها صمیمانه دقت کنید.
نظرات عواطف و احساسات و آنها را جدی بگیرید و نسبت به آنها از خودتان عکس‌العمل نشان دهید که روشن شود بین رفتار و شخصیت آنها تفاوت وجود دارد.
▪ اجازه انتخاب‌
به کودکتان اجازه بدهید که درمورد تعدادی از چیزهایی که دارند دست به انتخاب بزنند و به آن انتخابی که آنها کردند توجه کنید. آنها باید به نوعی احساس مسوولیت کنند قبل از اینکه آنها بخواهند احترام به خود را به دست آورند باید تا حدودی احساس مسئولیت کنند. انتخاب‌های حقیقی مناسب با سن کودکان به آنان اجازه می‌دهد تا آزمایش کنند، اشتباه کنند و در موقعیت‌های غیرآموزشی یادگیری‌هایی داشته باشند.
● مسوولیت بدهید و منتظر همکاری آنها باشید
مطمئن باشید که کودکتان قسمت‌های بی‌اهمیت زندگی را همانند بخش‌های دیگر می‌بیند واقعا سعی کنید که بیشتر در حضور آنها همدیگر را مسخره نکنید و به هم نخندید.
▪ شرایط چهارگانه عزت نفس‌
۱ ) احساس مرتبط‌بودن‌
۲ ) احساس منحصربه‌فردبودن‌
۳ ) احساس قدرت‌
۴ ) احساس الگوبودن‌
● توسعه حس منحصربه‌فردبودن‌
۱ ) بدانید چیز خاصی درباره آنها وجود دارد
۲ ) بدانید کارهایی را که هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند انجام دهد انجام دهید
۳) دیگران فکر می‌کنند آنها ویژه هستند
۴) آنها مسائل خود را به روش خودشان بیان ببخشند
۵ ) کمک کنید و تصورات و خلا‌قیتشان را وسعت ببخشند
۶ ) به کودکان احترام بگذارید
۷ ) از متفاوت‌بودن آنها شاد باشید
● راه‌های ایجاد حس منحصربه‌فردبودن‌
▪ پذیرفتنی‌بودن کودکان را برای آنها بیان کنید
به کودکان اجازه دهید که احساسات، نگرش‌ها، نظرات و اعمالشان را بیان کنند، آن چیزهایی را که در ارتباط با کودک شما متفاوت و ویژه است آنها را مشخص کنید، فرصت‌هایی را برای اظهار خلا‌قیت کودکانتان افزایش دهید، به کودکانتان در حد امکان برای انجام‌دادن فکرهایی که دارند اجازه دهید، کودکانتان را مسخره نکنید یا خجالت ندهید، به کودکانتان جهت پیداکردن راه‌های پیروزی برای ابراز وجودشان کمک کنید، از کودکانی که احساس منحصربه‌فردی کمتری دارند تعریف و تمجید کنید، با هر کودک با توجه به شخصیت خودش رفتار و برخورد کنید. ‌
● یازده قاعده برای عزت‌نفس کودکان‌
▪ پرورش خودتان‌
بعضی مواقع به تنهایی با همسرتان، با یک کار ذوقی یا یک برنامه ورزشی برای آنها سرگرمی ایجاد کنید.
- کودکانتان را خوب نشان دهید
- برای کودکانی که می‌آیند و انتظاراتتان را برآورده می‌کنند پاداش بدهید.
- از تنبیهات به طور مجزا استفاده کنید و هیچ‌وقت بچه‌ها را تنبیه بدنی نکنید.
- احساس مسوولیت‌پذیری و احساس کامل‌بودن کودک را توسعه دهید.
▪ شناسایی نقاط قوت و ضعف کودکان‌
انتظارات واقعی از کودک را توسعه دهید. با ایجاد فرصت‌هایی برای موفقیت در محیط نقاط قوت کودک خودتان را مورد آزمایش قرار دهید. به یاد داشته باشید شما باید با دقت موقعیت‌هایی را بسازید تا موفقیت را برای کودکان قابل دسترس قرار دهید.
▪ کارهای ویژه‌ای را به عهده آنها بگذارید
مثل حرکت‌دادن میز و صندلی، تغییر دکوراسیون خانه در روزهای تعطیل،علا‌قه‌مندی‌کودکان را تقویت کنید یا بشناسید
مثل کمک‌کردن در جمع‌آوری کلکسیونی خاص - کارت یا عکس یا چیزهای دیگر که دوست دارند یا برایشان برنامه بازدید از موزه بگذارید.
▪ ‌ ثبت‌نام کودکان در فعالیت‌های فوق برنامه ‌
مانند ورزش - برنامه‌های هنری‌
▪ بهترین مناسبت برای کودکان‌
فعالیت‌ها بهترین گزینه آزمایشی برای کودک شما هستند که نیازمند آزمایش و خطا باشند تا بتوان با آن زمینه‌های خلا‌قیت در کودکان را شناسایی کرده و توسعه داد.
کودکان را تشویق کنید
▪ با کودکان خودتان بازی کنید.
بنابراین فرمول برای کمک به کودک در ساختن عزت نفس اینست که:
۱ ) به رفتارهای خوب توجه کنید.
۲ ) به ویژگی آن رفتار فکر کنید.
۳) و سپس تلا‌ش کنید که آن ویژگی خوب را به کودک نسبت دهید.
شما این کار را می‌توانید هنگامی که رفتارها به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد انجام دهید یا می‌توانید به طور منظم و سیستماتیک عزت نفس را در کودک خود ایجاد کنید. با رفتارهای متفکرانه که آنها به طور منظم انجام می‌دهند با آماده کردن خودتان برای زمانی که آن رفتارها تکرار می‌شوند.
در حالت‌های زیر شما می‌توانید این کار را انجام دهید:
۱) بیشتر چیزهایی که آنها به‌خوبی انجام می‌دهند و احتمالا‌ انجام خواهند داد. این کمک را خواهد کرد که اگر آنها از آن خشنود شوند آن را بهتر انجام دهند.
۲) از خودتان بپرسید که چه خصوصیت یا خواص مثبتی در این صورت اثبات می‌شوند؟ یا چه نوع شخصیتی می‌تواند توسط این رفتار مورد رضایت قرار گیرد.
۳) هنگامی که رفتار (کودک) رخ می‌دهد شما بحثی را با او باز کنید مثل: <اجازه بده که من بدانم تو یک شخصیت خیلی ]عنوان صفت[ هستی> یا اینکه بگوییم <تو نوعی از شخصیت را داری که دارای صفت... است>. به‌عنوان مثال فرض کنید کودک شما خیلی حساس است. نسبت به حیوان خانگی که تیغی در پنجه او فرو رفته تحت تاثیر ناراحتی این حیوان قرار گرفته و سعی می‌کند که این حیوان ا آرام کند شما می‌توانید این اظهار نظر را داشته باشد: <فکر می‌کنم خیلی آدم حساس و دلسوزی هستی> یا <این کارها کارهای یک آدم عاشق است.>
همچنین می‌توانید رفتارهای منفی مهم یا روزمره‌ای که آنها انجام نمی‌دهند شناسایی کرده و در مورد شخصیتی که این نوع رفتارهای منفی را انجام نمی‌دهند، صحبت کنید. ‌
▪ تدبیر برای ایجاد عزت نفس‌
بحران عزت نفس بحثی از تجربه انسانی است. وقتی شما احساس ناراحتی به علت عزت نفس پایین دارید به بحث‌های گذشته بازگشته و آنهایی را انتخاب کنید که نشان‌دهنده موقعیت شما و کار شما روی آن انتخاب‌ها هستند نسبت به خود صبور باشید:
۱) خودتان را از بایدها آزاد کنید: زندگی خود را بر پایه آنچه که برای شما امکان دارد و احساس می‌کنید برای شما صحیح است پایه‌ریزی کنید به جای آنچه که دیگران یا شما فکر می‌کنید که باید انجام دهید. بایدها از شناسایی و کامل کردن نیازهایمان دور می‌کند. نیازها، توانایی‌ها، علا‌یق و اهداف شخصی‌مان دور می‌کند. آنچه که شما می‌خواهید و آنچه که شما در آن خوب هستید آنها را ارزشمند بدانید و کارهایی را برنامه‌ریزی کنید تا استعدادهای شما را کامل کند.
۲) به نیازهای خود احترام بگذارید: ابتدا خواسته‌ها و نیازهای خود را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهید. بدانید که آنچه که حقیقتا شما را تحقق می‌بخشد و خشنود می‌سازد فقط خشنودی‌های فوری و آنی شما نیست. نیازهای عمیق‌تر خود را محترم شمرده تا احساس ارزشمندی و خوب بودن در شما افزایش یابد.
۳) اهداف قابل دسترس خود را ردیف کنید: با ایجاد اهداف پایه آنچه که شما می‌توانید را به‌دست آورید و سپس گام به گام به توسعه استعدادهای خود عمل کنید. ‌
۴) با خود مطمئن و مثبت صحبت کنید.
۵) حقیقت خود را بیازمایید. عکس‌العمل‌های عاطفی را خود را بیازمایید، احساس‌های منفی و ترس خود را از واقعیات جدا کنید. از واقعیت موقعیت جاری و فعل خود را جدا کنید.
۶) تجربه موفقیت. خودتان را در موقعیت‌هایی قرار دهید که در آنها احتمال موفقیت بیشتر است.
۷) فرصت‌هایی که برایتان اتفاق می‌افتد از دست ندهید. تجربه‌های آموزش جدید می‌توانند اعتماد به نفس شما را بسازند.
۸) مشکلا‌ت را حل کنید. از مشکلا‌ت فرار نکنید و در آنها غرق نشوید بلکه با آنها مواجه شوید و راه‌هایی را شناسایی کنید که به حل آنها خواهد انجامید.
۹) تصمیم‌گیری کنید و تمرین کنید که تصمیمات مثبت و کاربردی بگیرید. تصمیمات قابل انعطاف اما محکم و قاطعانه و به خودتان در ارتباط با اجرای آن تصمیمات اعتماد داشته باشید.
۱۰) مهارت‌های خود را توسعه دهید. آنچه را که می‌توانید انجام دهید و آنچه را که نمی‌توانید انجام دهید شناسایی کرده و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام کارهایتان را یاد گرفته و با تمرین آنها را کامل کنید.
۱۱) بر نیروهای خود تاکید کنید یا بر توانایی‌های خود تاکید کنید. بر آنچه که می‌توانید انجام دهید بیشتر از آنچه که می‌توانید انجام دهید تمرکز کنید.
۱۲) بر دیدگاه ارتباط با خویشتن اعتماد کنید. بازخوردهای رفتاریتان را از دیگران دریافت کنید اما به دیدگاه‌های آنها در ارتباط با خودتان اعتماد نکنید بر ارزش‌های شخصی‌تان در تصمیم‌گیری وابسته بوده و تصمیم بگیرید چگونه در ارتباط با خودتان چه احساسی دارید و چه چیز را برای خود خوب می‌دانید.
▪ در اینجا به نظرات دیگری در ارتباط با ایجاد عزت نفس کودکان اشاره می‌کنیم.
۱) بر تلا‌ش، همکاری، شادی و ایجاد مهارت تمرکز کنید نه بر پیروزی.
۲) در مورد یک مهارت خاص به کودکتان یاری رسانید.
۳) اظهارنظرهای مثبت داشته باشید به تفسیر بیان کردن بهتر است.
کار کودکان خود را با همکلا‌سی‌ها یا دوستانش مقایسه نکنید. سعی کنید بر کار کودکان خود و تلا‌ش‌شان برای بهتر کردن مهارت‌هایشان تمرکز کنید.
۵) مطمئن باشید کودکتان در سطح خوبی از عملکرد قرار دارد.
۶) ورزش‌های صحیح و مناسبی را برای کودکتان انتخاب کنید. از آنها سوال کنید که به چه ورزشی علا‌قه دارند و مجبور نکنید او را در هر ورزشی شرکت کند.
۷) علا‌یق دیگر کودکتان را مانند علا‌یق هنری و... تقویت کنید.
۸) به یادگاری‌های آنها احترام بگذارید. به چشمان کودکان و درخشش آن نگاه کنید. هنگامی که مربی‌شان به آنها جایزه فردی‌شان را می‌دهد چیزهای دیگر مورد توجه هستند. ‌

وبگردی
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
دلمه فلفل
۱۵۰ گرم ماكارونی معمولی یا ماكارونی سبز با طعم اسفناج ۱، قاشق سوپخوری روغن زیتون۱، عدد پیاز متوسط حدود ۱۵۰ گرم ، خردشده۲، حبه سیر كوبیده۲، عدد فلفل كوچك ریز خردشده،نیم كیلو …