دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ / Monday, 23 October, 2017

اطلاعاتی درباره استفاده از انرژی زمین گرمایی در کشاورزی


اطلاعاتی درباره استفاده از انرژی زمین گرمایی در کشاورزی
كشاورزی یكی از بخشهای اقتصاد است كه میتواند به شكل مستقیم و با توسعهای سریع از انرژی زمین‌گرمایی استفاده كند. این تحول به همت FAO – سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد- و شبكه CNRE برای استفاده از این انرژی فراهم شده است. شماری از نتایج فنی / فناورانه مثبت و نتایج اقتصادی حاصله از این قرار است:
●گرمایش گلخانه:
در حال حاضر ۹۰۰ گلخانه از گرمایش ژئوترمال استفاده میكنند كه ۵۰ درصد آنها در كشورهای مدیترانه قرار دارند و این استفاده معادل ۱۴ درصد كل استفاده مستقیم از این انرژی در دنیاست. پس از كاربرد آن در فرانسه، مقدونیه، یونان و چند كشور شرق و مراكز اروپا در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ و توسعه یك رشته فناوریهای تكمیلی برای ساخت انواع گلخانه ها و نوع كشت ها (گل و سبزیجات) این فرایند با توسعه ای دائمی در سطح جهان جریان پیدا كرده است.
«دانش فنی» حاضر استفاده از این انرژی را اقتصادی یا قیمت رقابتی چه در گلخانه‌های ساده یا پیچیده كرده است به گونه‌ای كه فناوریهای مربوطه به شكلی پیوسته در حال تكوین است و چه در سیستم‌های متمركز و یا پروژههای حرارتی منطقهای این منبع انرژی قابل استفاده شده است. به هر صورت موفقیت نهایی فنی/ كاربردی و اقتصاد بهرهبرداری تا حد بسیاری به كیفیت طراحی سیستمهای گرمایشی بستگی دارد.
●گرمایش در فضای باز:
درجه حرارت پایینی كه ریشه گیاه را گرم كند سبب میشود بسیاری از محصولات سریعتر رشد كرده و امكان برداشت از آنها در ماه‌های بهار- زمانی كه قیمتها از تابستان گرانتر است- میسر میشود. آزمایشهای پیشین در دهه ۸۰ در فرانسه به دلیل انتخاب نوع كشت (ذرت وگندم) موفق نبود. به هر صورت رویش مارچوبه در یونان عكس این امور را ثابت كرد و نشان داد كه استفاده از انرژی زمینگرمایی بسیار سودمند است و به این روال كاربرد آن بسیار توسعه یافت. در حال حاضر فناوریهای توسعه یافته آن در دسترس بوده در شرایط مختلف آب و هوایی و با كشتهای مختلف قابل استفاه است به هر صورت اقتصاد استفاده از آن عمدتاً به انتخاب نوع كشت بستگی دارد.
●آبیاری با آب گرم:
استفاده از آب گرم برای آبیاری گیاهان بسیار غیرمعمول بود و از آن برای روشهای عادی آبیاری پرهیز میشد. در هنگامی كه گلخانههای پیچیده تكمیل شدند این كار معمول شد و در سالهای اخیر در انواع سادهتر كشتزارهای فضای باز برای گیاهان مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. بهترین شكل این كاربرد انرژی زمین؛ گرمایی بهره‌گیری از آن در مرحله آخر در سیستم آبشاری است كه مقرون به صرفه بودن آن را بیشتر میكند.
●پرورش آبزیان:
در بسیاری كشورهای جهان مزارع پرورش ماهی با كاربرد مستقیم انرژی زمین‌گرمایی – جاهایی نظیر فرانسه، مجارستان، یونان، ایالات متحده آمریكا. چین و غیره – معمول شده است. اما مسایلی كه وجود دارد مربوط به زیستشناسی و بیولوژی تا مشكلات فنی/ فناورانه است. پرورش جلبك به این طریق در یونان و بلغارستان معمول شده و نوید گسترش آن را در آینده میدهد.
●خشك‌كردن محصولات كشاورزی:
دمای كم برای خشككردن انواع محصولات كشاورزی میتواند كیفیت محصول نهایی را بالا برد و قیمت آنها را نیز رقابتی كند. آزمایشهای عالی خشك كردن برنج د در مقدونیه وسبزیجات در گواتمالا نمونههای بارزی است ضمن این كه خشك كردن آلفا- آلفا و سایر علوفه ویژه حیوانات در كشورهای دیگر با این شیوه دنبال میشود.
●استفاده در صنایع پردازشی و تبدیلی كشاورزی:
صنعت پردازش مواد غذایی یكی از نویدبخش‌ترین عرصه‌های استفاده مستقیم از انرژی زمینگرمایی به شكل اقتصادی است. به هر صورت عوامل دیگری نیز در این مجموعه دخیل است و به همین دلیل در بعضی مناطق (نظیر چین) تجربههای عملی كمی در دسترس است. به هر صورت ثابت شده كه فنآوریهای فعلی را میتوان به كاربری انرژی زمین‌گرمایی مجهز كرد و توسعه این روش نیز دیر یا زود آغاز خواهد شد.
در كل هزینه استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در كشاورزی و صنایع تبدیلی آن در مقایسه با ۸-۷ سال كمتر شده و به خصوص در كشورهای مركزی و شرق اروپا كه از پیشرفت مناسبی در این زمینه برخوردار بوده و هستند، چشمگیرتر است و با افزایش ثبات اقتصادی آنها انتظار میرود در سالهای آینده این پیشرفت فرایند بیشتر شود. مثال تولسن نمونهای بسیار مثبت است بخصوص كه كاربرد این انرژی در كشاورزی و صنایع غذایی نسبت به ده سال پیش با شتاب بیشتری دنبال میشود. این فناوری در انحصار كشورهای پیشرفته یا كشورهایی با اقتصاد متوسط نیست بلكه میتواند برای بهبود سودآوری كشورهای كمتر پیشرفته بسیار موثر باشد.
●دهه جدید استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در كره
انستیتوی علوم زمینی و منابع معدنی كره (KIGAM) در سال ۲۰۰۲ یك طرح تحقیق و توسعه را برای كاربرد منابع زمینگرمایی با enthalpy كم در جنوب شرقی كره دنبال كرد. به دلیل كمی فعالیت آتشفشانها در سالهای اخیر امكان تولید برق (به دلیل نبود منابع بالای آنتالپی High Enthalpy)) از منابع زمین‌گرمایی وجود ندارد. در عوض استفاده از منابع زمینگرمایی با انتالپی كم همواره وجود داشته و از جمله میتوان به چشمههای آبگرم و استفاده از آن طی هزاران سال اشاره كرد…. این چشمهها سالهاست كه به منبع جلب گردشگر تبدیل شده است. به این ترتیب پروژه KIGAM نخستین طرحی است كه نمیخواهد از این منابع برای استفادههای پیشین تحقیق كند بلكه هدف استفاده مستقیم از این منابع آبی برای گرمایش فضا استفاده كشاورزی (گلخانه) و پرورش ماهی است. این پروژه را شورای پژوهشی كره برای علوم و فناوری عمومی تامین مالی میكند.
با اطلاعاتی كه از زمین‌شناسی منطقه وجود داشت طرح KIGAM منطقهای نزدیك «پوهانگ سیتی» در جنوب شرقی كره را برگزید. آنها سپس بررسیهای زمین‌شناسی و ژئوفیزیك را در سال ۲۰۰۲ و همچنین تحلیل تصاویر ماهوارهای، تفسیر دادههای چاهها، مطالعات مغناطیسی،مطالعات ریزجاذبه را آغاز كردند… هدف فاز اول پروژه بهرهبرداری از مخازن زمینگرمایی بالقوه با حفر چند چاه (كه آخرین آنها تا عمق دو كیلومتری حفر میشود) بود… با تفسیر این دادهها KIKAM درباره حفر دو چاه اولیه به عمق یك كیلومتر تصمیم گرفت كه اولین آنها از ماه اوت ۲۰۰۳ در حال بهره‌برداری است. KIGAM و موسسه مطالعات ژئولوژی ژاپن (GSJ) برای تفسیر بهتر دادهها، اكتشاف و حفاری در منطقه پوهانگ همایشی مشترك تحت عنوان «تكنیكهای ژئوفیزیك اكتشاف زمینگرمایی و تصویربرداری سطحی در مقر KIGAM در «دای جیون سیتی» در ۲۴-۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ ترتیب دادند. ۷۰ دانشمند و مهندس از دانشگاهها، موسسههای پژوهشی و شركتهای ساختمانی در این همایش شركت داشتند كه عمدتاً از كره بودند و در هیات ژاپنی شش متخصص ژئوفیزیك، یك زمین‌شناس متخصص زمین گرمایی و یك كارشناس حفاری حضور داشتند. به دنبال همایش بازدید دو روزهای از منطقه پوهانگ و كارهای انجام شده صورت پذیرفت. این همایش فرصت بزرگی برای برداشتن گامهای بعدی در زمینه تحقیقات تفصیلی مخازن زمین‌گرمایی پوهانگ و طرح ریزی فعالیتهای مشترك پژوهشی در آینده بود.
خانههای سنتی كرهای با یك سیستم گرمایشی پیچیده زیرزمینی به اسم «دوندول» گرم میشود. آنها با جریان دادن دود از كف در این جریان خانههای خود را گرم میكردهاند. حال در كره مدرن با ساختمان‌های چند طبقه سیستم‌های حرارت از كف وجود دارد اما این سیستمها به میزان زیادی برق یا گاز احتیاج دارند تا خانه گرم شود. كاربرد آب زمین‌گرمایی میتواند جایگزینی مناسب برای این سیستمهای پرمصرف گرمایشی (برق و گاز) باشد، باعث كاهش انتشار CO۲ شود و اتكاء به سوختهای فسیلی را كمتر كند. امید میرود پروژه نوآورانه KIGAM نخستین گام مهم در كاربرد انرژیهای زمین‌گرمایی در دهه آینده در كره باشد.

خبرنامه فصلی IGA : اكتبر- دسامبر ۲۰۰۵

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
معون علمی , جلسه علنی323 , امنيتی , محمد علی تقی جاه , امام جعفر , وزیر امور خارجه قطر , دیدگاه نامزدهای انتخابات ریاتس‌جمهوری درباره زنان , جلسه هیئت دولت , تامین منابع , کشتر شیعیان , تنیس اپن فرانسه , جوانان استرالیایی , متقاضیان , خرید جنگ افزار , محمد بدیع , قشنگ ترین , پویا ناوی , ریه تنفسی , سلامت و تندرستی , پروزه , اتحادیه دوچرخه سواری , تصادف دو خودرو , هجمه و حملات اسلام ستیزان , ستارگان لیگ جزیره , رسول کاهانی , خیابانی , خوان آنتونیو پیزی , رویا میرعلمی , فرمانداری ماهشهر , خوشرو , رصد تخلفات , قایق های گارد ساحلی , بلیط چارتر , نماینده جنبش جهاد اسلامی , مهمان نوروزی , فرآیندهای بیولوژیکی , هواپیما زدگی , محمد حمیدی نژاد , موجوی , آزمون قضاوت سال 95 , اوضاع اوکراین , خوشبوکننده هوا , تروريسم , شهید عارف حسینی , آثار راه یافته , پدیده علمی , حیدرالعبادی , اماکن گردشگری , خالد العطیه , امینت ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
عفونت‌های پوست و بافت نرم , پی آن گیر کاین ره پیش بردست , تشخیص , جدول مشکلات شایع در روانپزشکی مشاوره - رابط , درمان تغذیه‌ای , علل دمانس , کشاورزی و دامپروری , استعمال دستگاه‌های مخصوص , ارتباطات و مطالعهٔ ”سیستم‌ها“ , مالدیو (۲) , معاینات پیش از زایمان , عصب تری‌ژمینال , مشکلات تعریق(۲) , سندرم سروتونین , منوچهر مطیعی تهرانی , جریان‌های غیر ماندگار (Unsteady) , بنای بخت بنیاد , ۱۸۶۵ م. اثبات امواج الکتریکی , تقویم چینی و ژاپنی , محیط‌های شهری و صنعت توریسم ,

برخی منابع مهم خبری
iccim.ir اتاق بازرگانی , noavaranonline.ir نوآوران , emrouziha.com امروزیها , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , zistboom.com زیست‌بوم , vista.ir ملت ایران , 55online.ir 55 آنلاین , ashtidaily.com فرهنگ آشتی , dolatebahar.com دولت بهار , sena.ir سنا , qeshmdaily.com قشم , shafaqna.com شفقنا , kayhan.ir روزنامه کیهان , parsnews.com پارس نیوز , sobhetehran.com صبح تهران , medianews.ir مدیا , khordadnews.ir خرداد نیوز , telna.ir تلنا , abna24.com ابنا , ifnam.com ایفنام , mosalas.ir مثلث , sarihnews.com صریح , baztaab.com بازتاب امروز , presstv.ir پرس تی وی , mashreghnews.ir مشرق نیوز , boursenews.ir بورس نیوز , farsnews.ir خبرگزاری فارس , rasekhoon.net راسخون , afkarpress.ir روزنامه افکار , navad.net روزنامه نود ,

ساخت سرد خانه  ◊  09111142935
وبگردی
ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد !
ایران 10 برابر فرانسه، کارخانه خودرو دارد ! - پتروشیمی ایران تنها با یارانه و تسهیلات بسیار ارزان‌قیمت و رانتی که می‌گیرد، توانسته است سودآور باشد.
خودرو ساز شوید من حمایت میکنم (یعنی تضمین فروش داخلی هر محصولی به سه برابر قیمت با ایشان)
خودرو ساز شوید من حمایت میکنم (یعنی تضمین فروش داخلی هر محصولی به سه برابر قیمت با ایشان) - وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست بخش خصوصی با وی گفت: آیا فقط ایران خودرو و سایپا برای خودرو‌سازی ایران خلق شده‌اند و خودرو ساز دیگری نمیتواند در ایران فعالیت کند.
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش!
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش! - دادگاه دوم حمید بقایی،معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بسیار جنجالی شد... / ویدیو از آپارات
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد!
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد! - این روزها مردم حس می کنند سفره ای از پول و امکانات پهن شده و هر کسی بی توجه به کار و تلاشش و صرفا با نزدیکی به صاحبان قدرت پای آن نشسته اند و می خورند و می برند! باور کنیم ظلم و ستم اینان، همه ما را به زودی با خود خواهد برد. این روزها برخی مقامات در چشمان مردم زل می زنند و رانت دهی و رانت خواری را طبیعی و عادی جلوه می دهند و حتی طلبکار مردم هم می شوند.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها