شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

اطلاعاتی درباره استفاده از انرژی زمین گرمایی در کشاورزی


اطلاعاتی درباره استفاده از انرژی زمین گرمایی در کشاورزی
كشاورزی یكی از بخشهای اقتصاد است كه میتواند به شكل مستقیم و با توسعهای سریع از انرژی زمین‌گرمایی استفاده كند. این تحول به همت FAO – سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد- و شبكه CNRE برای استفاده از این انرژی فراهم شده است. شماری از نتایج فنی / فناورانه مثبت و نتایج اقتصادی حاصله از این قرار است:
●گرمایش گلخانه:
در حال حاضر ۹۰۰ گلخانه از گرمایش ژئوترمال استفاده میكنند كه ۵۰ درصد آنها در كشورهای مدیترانه قرار دارند و این استفاده معادل ۱۴ درصد كل استفاده مستقیم از این انرژی در دنیاست. پس از كاربرد آن در فرانسه، مقدونیه، یونان و چند كشور شرق و مراكز اروپا در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ و توسعه یك رشته فناوریهای تكمیلی برای ساخت انواع گلخانه ها و نوع كشت ها (گل و سبزیجات) این فرایند با توسعه ای دائمی در سطح جهان جریان پیدا كرده است.
«دانش فنی» حاضر استفاده از این انرژی را اقتصادی یا قیمت رقابتی چه در گلخانه‌های ساده یا پیچیده كرده است به گونه‌ای كه فناوریهای مربوطه به شكلی پیوسته در حال تكوین است و چه در سیستم‌های متمركز و یا پروژههای حرارتی منطقهای این منبع انرژی قابل استفاده شده است. به هر صورت موفقیت نهایی فنی/ كاربردی و اقتصاد بهرهبرداری تا حد بسیاری به كیفیت طراحی سیستمهای گرمایشی بستگی دارد.
●گرمایش در فضای باز:
درجه حرارت پایینی كه ریشه گیاه را گرم كند سبب میشود بسیاری از محصولات سریعتر رشد كرده و امكان برداشت از آنها در ماه‌های بهار- زمانی كه قیمتها از تابستان گرانتر است- میسر میشود. آزمایشهای پیشین در دهه ۸۰ در فرانسه به دلیل انتخاب نوع كشت (ذرت وگندم) موفق نبود. به هر صورت رویش مارچوبه در یونان عكس این امور را ثابت كرد و نشان داد كه استفاده از انرژی زمینگرمایی بسیار سودمند است و به این روال كاربرد آن بسیار توسعه یافت. در حال حاضر فناوریهای توسعه یافته آن در دسترس بوده در شرایط مختلف آب و هوایی و با كشتهای مختلف قابل استفاه است به هر صورت اقتصاد استفاده از آن عمدتاً به انتخاب نوع كشت بستگی دارد.
●آبیاری با آب گرم:
استفاده از آب گرم برای آبیاری گیاهان بسیار غیرمعمول بود و از آن برای روشهای عادی آبیاری پرهیز میشد. در هنگامی كه گلخانههای پیچیده تكمیل شدند این كار معمول شد و در سالهای اخیر در انواع سادهتر كشتزارهای فضای باز برای گیاهان مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. بهترین شكل این كاربرد انرژی زمین؛ گرمایی بهره‌گیری از آن در مرحله آخر در سیستم آبشاری است كه مقرون به صرفه بودن آن را بیشتر میكند.
●پرورش آبزیان:
در بسیاری كشورهای جهان مزارع پرورش ماهی با كاربرد مستقیم انرژی زمین‌گرمایی – جاهایی نظیر فرانسه، مجارستان، یونان، ایالات متحده آمریكا. چین و غیره – معمول شده است. اما مسایلی كه وجود دارد مربوط به زیستشناسی و بیولوژی تا مشكلات فنی/ فناورانه است. پرورش جلبك به این طریق در یونان و بلغارستان معمول شده و نوید گسترش آن را در آینده میدهد.
●خشك‌كردن محصولات كشاورزی:
دمای كم برای خشككردن انواع محصولات كشاورزی میتواند كیفیت محصول نهایی را بالا برد و قیمت آنها را نیز رقابتی كند. آزمایشهای عالی خشك كردن برنج د در مقدونیه وسبزیجات در گواتمالا نمونههای بارزی است ضمن این كه خشك كردن آلفا- آلفا و سایر علوفه ویژه حیوانات در كشورهای دیگر با این شیوه دنبال میشود.
●استفاده در صنایع پردازشی و تبدیلی كشاورزی:
صنعت پردازش مواد غذایی یكی از نویدبخش‌ترین عرصه‌های استفاده مستقیم از انرژی زمینگرمایی به شكل اقتصادی است. به هر صورت عوامل دیگری نیز در این مجموعه دخیل است و به همین دلیل در بعضی مناطق (نظیر چین) تجربههای عملی كمی در دسترس است. به هر صورت ثابت شده كه فنآوریهای فعلی را میتوان به كاربری انرژی زمین‌گرمایی مجهز كرد و توسعه این روش نیز دیر یا زود آغاز خواهد شد.
در كل هزینه استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در كشاورزی و صنایع تبدیلی آن در مقایسه با ۸-۷ سال كمتر شده و به خصوص در كشورهای مركزی و شرق اروپا كه از پیشرفت مناسبی در این زمینه برخوردار بوده و هستند، چشمگیرتر است و با افزایش ثبات اقتصادی آنها انتظار میرود در سالهای آینده این پیشرفت فرایند بیشتر شود. مثال تولسن نمونهای بسیار مثبت است بخصوص كه كاربرد این انرژی در كشاورزی و صنایع غذایی نسبت به ده سال پیش با شتاب بیشتری دنبال میشود. این فناوری در انحصار كشورهای پیشرفته یا كشورهایی با اقتصاد متوسط نیست بلكه میتواند برای بهبود سودآوری كشورهای كمتر پیشرفته بسیار موثر باشد.
●دهه جدید استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در كره
انستیتوی علوم زمینی و منابع معدنی كره (KIGAM) در سال ۲۰۰۲ یك طرح تحقیق و توسعه را برای كاربرد منابع زمینگرمایی با enthalpy كم در جنوب شرقی كره دنبال كرد. به دلیل كمی فعالیت آتشفشانها در سالهای اخیر امكان تولید برق (به دلیل نبود منابع بالای آنتالپی High Enthalpy)) از منابع زمین‌گرمایی وجود ندارد. در عوض استفاده از منابع زمینگرمایی با انتالپی كم همواره وجود داشته و از جمله میتوان به چشمههای آبگرم و استفاده از آن طی هزاران سال اشاره كرد…. این چشمهها سالهاست كه به منبع جلب گردشگر تبدیل شده است. به این ترتیب پروژه KIGAM نخستین طرحی است كه نمیخواهد از این منابع برای استفادههای پیشین تحقیق كند بلكه هدف استفاده مستقیم از این منابع آبی برای گرمایش فضا استفاده كشاورزی (گلخانه) و پرورش ماهی است. این پروژه را شورای پژوهشی كره برای علوم و فناوری عمومی تامین مالی میكند.
با اطلاعاتی كه از زمین‌شناسی منطقه وجود داشت طرح KIGAM منطقهای نزدیك «پوهانگ سیتی» در جنوب شرقی كره را برگزید. آنها سپس بررسیهای زمین‌شناسی و ژئوفیزیك را در سال ۲۰۰۲ و همچنین تحلیل تصاویر ماهوارهای، تفسیر دادههای چاهها، مطالعات مغناطیسی،مطالعات ریزجاذبه را آغاز كردند… هدف فاز اول پروژه بهرهبرداری از مخازن زمینگرمایی بالقوه با حفر چند چاه (كه آخرین آنها تا عمق دو كیلومتری حفر میشود) بود… با تفسیر این دادهها KIKAM درباره حفر دو چاه اولیه به عمق یك كیلومتر تصمیم گرفت كه اولین آنها از ماه اوت ۲۰۰۳ در حال بهره‌برداری است. KIGAM و موسسه مطالعات ژئولوژی ژاپن (GSJ) برای تفسیر بهتر دادهها، اكتشاف و حفاری در منطقه پوهانگ همایشی مشترك تحت عنوان «تكنیكهای ژئوفیزیك اكتشاف زمینگرمایی و تصویربرداری سطحی در مقر KIGAM در «دای جیون سیتی» در ۲۴-۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ ترتیب دادند. ۷۰ دانشمند و مهندس از دانشگاهها، موسسههای پژوهشی و شركتهای ساختمانی در این همایش شركت داشتند كه عمدتاً از كره بودند و در هیات ژاپنی شش متخصص ژئوفیزیك، یك زمین‌شناس متخصص زمین گرمایی و یك كارشناس حفاری حضور داشتند. به دنبال همایش بازدید دو روزهای از منطقه پوهانگ و كارهای انجام شده صورت پذیرفت. این همایش فرصت بزرگی برای برداشتن گامهای بعدی در زمینه تحقیقات تفصیلی مخازن زمین‌گرمایی پوهانگ و طرح ریزی فعالیتهای مشترك پژوهشی در آینده بود.
خانههای سنتی كرهای با یك سیستم گرمایشی پیچیده زیرزمینی به اسم «دوندول» گرم میشود. آنها با جریان دادن دود از كف در این جریان خانههای خود را گرم میكردهاند. حال در كره مدرن با ساختمان‌های چند طبقه سیستم‌های حرارت از كف وجود دارد اما این سیستمها به میزان زیادی برق یا گاز احتیاج دارند تا خانه گرم شود. كاربرد آب زمین‌گرمایی میتواند جایگزینی مناسب برای این سیستمهای پرمصرف گرمایشی (برق و گاز) باشد، باعث كاهش انتشار CO۲ شود و اتكاء به سوختهای فسیلی را كمتر كند. امید میرود پروژه نوآورانه KIGAM نخستین گام مهم در كاربرد انرژیهای زمین‌گرمایی در دهه آینده در كره باشد.

خبرنامه فصلی IGA : اكتبر- دسامبر ۲۰۰۵

مطالب مرتبط

سیاستهای تولید محصول سالم مدیریت تلفیقی علف‌های هرز (بخش پایانی)

سیاستهای تولید محصول سالم مدیریت تلفیقی علف‌های هرز (بخش پایانی)
● علف‌های هرز و کنترل غیرشیمیایی آنها
با توجه به افزایش مصرف علف‌کش‌ها از دهه‌ی ۱۹۴۰ به بعد، مصرف این موادشیمیایی منجر به پیدایی مشکلات زیست محیطی، زیستی، اثرات مضر بر موجودات
غیرهدف، افزایش مقاومت برخی از علف‌های هرز و باقی ماندن بقایای این سموم در محصولات و در نتیجه توجه بیشتر به روش‌های مبارزه‌ی غیرشیمیایی در سراسر جهان شده است.
گفتنی‌ست مدیریت تلفیقی به‌عنوان یکی از راهکارهای مناسب درنظر گرفته می‌شود، بنابراین توجه به روش‌های کنترل غیرشیمیایی و استفاده از آن با درنظر گرفتن اثرات درپیش گفته شده درحال گسترش در تمام نقاط دنیاست.
لازم به توضیح است علف‌های هرز دارای مزایایی نیز هستند و تنها با در نظر گرفتن مشکلات ایجاد شده توسط این نوع از گیاهان و تمرکز تک بعدی بر روی معایب آنها نمی‌توان مدیریت مناسبی را برای کنترل علف‌های هرز اعمال کرد؛ بنابراین در کنترل آنها باید به این نکته توجه داشت که این گیاهان به‌عنوان موجوداتی زنده باید از حق حیات بهره‌من باشند و متاسفانه در روش‌های کنترل شیمیایی به این موضوع مهم توجه چندانی نمی‌شود.
● مزایای علف‌های هرز
▪ جلوگیری از فرسایش:
علف‌های هرز همانند سایر گیاهان به‌عنوان پوششی سطح خاک را که در واقع بستر اکثر گیاهان است در برابر فرسایش بادی و آبی حفظ می‌کنند. خالی بودن زمین از گیاه آن را در معرض فرسایش و جابه‌جایی بخش حاصل‌خیز آن به نقاط دیگر توسط باد و آب قرار می‌دهد؛ این‌ درحالی‌ست که اگر زمین توسط گیاهی پوشیده شود خاک کمتر در معرض فرسایش قرار می گیرد. بنابراین پوشش زمین توسط علف‌های هرز نوعی سپر در مقابل فرسایش است.
▪ افزایش تنوع زیستی و ایجاد زیستگاه برای دشمنان طبیعی:
هر سیستمی که تنوع آن زیاد باشد پایداری آن بیشتر است که به‌عنوان قانونی در اکولوژی بیان شده است. در حقیقت علف‌های هرز می‌توانند تنوع را در اکوسیستم بالابرده و پایداری آن‌را افزایش دهند. از سوی دیگر وجود علف‌های هرز می تواند به‌عنوان زیستگاه طبیعی برای اکثر موجودات مفید که در طبیعت باعث کنترل آفات و بیماری‌ها می‌شوند موثر واقع شوند.
▪ استفاده به‌عنوان علوفه برای دام:
از علف‌های هرز به دلیل آن‌که همانند سایر گیاهان دارای مواد غذایی هستند می‌توان برای تغذیه دام استفاده کرد؛ گفتنی‌ست این روش می‌تواند به‌عنوان راهکاری مفید برای کنترل علف های هرز درنظر گرفته شود.
▪ افزایش ماده‌ی آلی خاک:
ماده آلی خاک منبعی با ارزش و مهم در تامین موادغذایی و حاصل‌خیزی خاک است؛ وجود ماده‌ی آلی بالا در خاک موجب افزایش عملکرد محصول می‌شود؛ از سوی دیگر وجود مواد آلی در خاک خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن را بهبود می بخشند؛ در این‌باره می‌توان به مواردی همانند افزایش نفوذ پذیری خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب، بهبود تهویه آن، افزایش و بهبود میکرو فلور (گیاهان کوچک) خاک و...اشاره کرد.
▪ انتقال ژن از علف‌های هرز به گیاهان حساس توسط مهندسی ژنتیک:
در سال‌های اخیر مهندسی ژنتیک گسترش قابل توجهی در علم کشاورزی داشته است، بنابراین به‌منظور اصلاح ژن گیاهان از علف‌های هرز مقاوم به برخی تنش‌ها یا بیماری‌ها استفاده کرد. به بیان دیگر توسط روش‌های گوناگون، ژن‌های مقاومت از علف‌های هرز به گیاهان حساس انتقال داده می‌شود، پس از آن گیاهانی که در آنها اصلاح ژن انجام گرفته است مورد بررسی و ارزیابی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای قرار می‌گیرند؛ در صورتی که انتقال ژن مقاومت به گیاهان موفقیت آمیز باشد این گیاهان به‌عنوان گیاهان مقاوم به تنش یا بیماری مورد نظر معرفی می‌شوند.
● معایب و خسارات علف‌های هرز
▪ روش‌های کنترل غیرشیمیایی علف‌های هرز
۱)تناوب زراعی:
تناوب زراعی قلب سامانه‌های کشاورزی است. استفاده از گیاهان به‌صورت متناوب باعث شکستن چرخه‌ی زندگی علف‌های هرز مستقر در مزرعه می‌شود.
قرار گرفتن گیاه مقاوم در تناوب با گیاهی که میزبان علف هرز است باعث کنترل علف هرز خواهد شد؛ از سوی دیگر با استفاده از تناوب در حقیقت نیچ(آشیانه‌ی اکولوژیکی) را برای عدم استقرار علف هرز پر می‌کنیم و در نتیجه علاوه بر استفاده‌ی اقتصادی، می‌توان علف‌های هرز محصولهایی که میزبان هستند را کنترل کرد و هم‌چنین با تنوع گیاهی موجبات پایداری اکوسیستم را فراهم کرد.
۲)تغییر رژیم رطوبتی خاک:
اولین محیطی که گیاه وعلف هرز با آن در ارتباط هستند خاک است، ما می توانیم تغییراتی را در خاک اعمال کنیم که منجر به کنترل علف هرز شود. یکی از این عوامل رژیم رطوبتی خاک است.
مدیریت آب در کنترل علف‌های هرز نقش زیادی دارد، به‌طور معمول علف‌های هرز را در خاک‌هایی که دارای بافت سنگین هستند بهتر می‌توان کنترل کرد، گفتنی‌ست کنترل علف‌های هرز می‌تواند به دو صورت انتخابی یا غیر انتخابی باشد؛ به‌عبارت دیگر اگر درحضور محصول مورد نظر علف هرز را کنترل کنیم انتخابی، و اگر در غیاب محصول کنترل صورت گیرد غیر انتخابی نامیده می شود.
برای نمونه غرقاب یکی از این روش‌های کنترلی‌ست که علاوه بر ایجاد شرایط غیر هوازی، ترکیبات سمی که برای حیات بذر علف‌های هرز مضر هستند را تولید می‌کند.
۳)تغییر روش آبیاری:
در روش‌های مدیریت یکی از عوامل قابل تغییر در راستای کنترل علف هرز تغییر روش آبیاری می باشد که مستلزم داشتن اطلاعات کافی در مورد چرخه زندگی علف هرز و محصول می باشد. دراین روش می توانیم بااستفاده از انواع مختلف آبیاری مثل غرقابی، بارانی یا قطره ای و انتخاب بهترین نوع آن که بتواند در سیستم مدیریت علف هرز به صورت کارا عمل کند می توانیم درصد خسارت علفهای هرز را کاهش دهیم.
۴) تغییر زمان کوددهی، نوع کود و مقدار کود:
در بیشتر موارد میزان کود پذیری علف‌های هرز بیشتر از گیاه زراعی است، بنابراین کنترل علف هرز باید نسبت به مدیریت حاصلخیزی خاک در الویت قرار گیرد؛ به عبارت دیگر پس از کنترل علف‌های هرز می‌توان مدیریت مناسبی برای حاصل‌خیزی خاک اعمال کرد. روش کوددهی نواری و قرار دادن آن زیر بذر گیاه زراعی بهتر از پخش کود در کنار بذر گیاهان می‌باشد.
هم‌چنین زمان مصرف کود بسیارمهم است به‌ شیوه‌ای که اگر سرعت رشد علف هرز بیشتر از گیاه زراعی باشد کوددهی زود هنگام باعث رشد سریعتر علف هرز شده و بر گیاه زراعی غلبه می کند(نمودار ۱ در پیوست).
این‌درحالی‌ست که اگر سرعت رشد گیاه زراعی بیش از علف هرز باشد کوددهی زود هنگام باعث رشد بیشتر گیاه زراعی شده و توانایی غلبه و درنهایت کنترل علف‌های هرز را خواهد داشت(نمودار ۲ در پیوست).
۵) استفاده از مالچ(خاکپوش):
مالچ‌ها به دو صورت آلی (گیاهان و بقایای آنها) و غیر آلی (مالچ‌های پلاستیکی و نفتی) هستند. شایان ذکر است مالچ‌های گیاهی در زمین‌های تحت آیش، مخلوط با محصولات دیگر و یا به‌عنوان کشت جایگزین برای محصولات اصلی در طول دوره فصل رویش کشت می‌شوند.
از مالچ بیشتر به‌هنگام آیش یا میان دو کشت استفاده می‌کنند تا از لحاظ میزان مصرف آب مقرون به صرفه باشد؛ گفتنی‌ست کشت متراکم مالچ منجر به پر شدن فضاهای خالی می‌شود که علف‌های هرز به‌راحتی می‌توانند در آن رشد کنند بنابراین گیاهانی که به منظور مالچ کشت می‌شوند علاوه بر آن‌که به‌عنوان محصول فرعی استفاده می‌شوند، با پر کردن فضاهای خالی از رشد و استقرار علف‌های هرز در مزرعه جلوگیری می‌کند.
۶)استفاده ازارقام دارای قدرت رقابتی بالا:
بسیاری از مطالعات بیان‌گر تفاوت در توانایی گونه‌های گوناگون گیاهان زراعی است؛ البته باید به این نکته توجه داشت که تنوع در توانایی رقابتی گیاهان زراعی گوناگون، بستگی به عواملی همانند ویژگی‌های مورفولوژیکی(ظاهری) و یا فیزیولوژیکی(ساختاری) ارقام گوناگون گیاهی دارد؛ بنابراین می‌توان با جایگزینی گیاهانی با توان رقابتی بالا با گیاهان ضعیف‌تر باعث کاهش هزینه‌های بیش از حد مربوط به کنترل علف‌های هرز شد.
۷)استفاده از دام:
دام‌ها در۲۰ درصد مناطق تحت مدیریت و ۳۰ درصد مراتع چرا می کنند، حساسیت علف‌های هرز به چرای دام‌ها بستگی به عادت رشد گیاه، چرخه‌ی زندگی، شرایط رشد در زمان چرا و میزان خوش خوراکی آن برای گونه‌های حیوانات علف‌خوار دارد؛ به‌عبارت دیگر سلیقه‌ی غذایی و رفتاری دام‌ها و هم‌چنین میزان حساسیت آنها به ترکیبات شیمیایی موجود در علف‌های هرز و شدت لگدکوبی خاک توسط دام متفاوت است؛ برای نمونه خوک از اندام‌های ذخیره‌ای گیاهان؛ گاو، گاومیش و اسب از باریک برگ‌ها و بز نیز از پهن برگ‌ها و گیاهان بوته‌ای بیشتر استفاده می‌کنند.
۸)کشت مخلوط:
در کشت مخلوط می‌توان با پرکردن فضاهای خالی مانع از استقرار علف هرز در منطقه شد؛ مدیریت کشت مخلوط دارای مزایای بی‌شماری است که درصورت مدیریت مناسب می‌تواند با افزایش منابع اقتصادی، تنوع و پایداری مزرعه، حاصل‌خیزی خاک به‌دلیل افزایش ماده‌ی آلی خاک و استفاده از گیاهان تثبیت کننده ازت در کشت مخلوط، به‌طور موثرعلف‌های مزرعه را مدیریت و کنترل کند.
۹)استفاده از ترکیبات دگرآسیب (اللوپاتی):
از بخش‌های گوناگون برخی از گیاهان همانند اندام‌های هوایی و زیرزمینی به‌خصوص ریشه‌ی موادی ترشح می‌شود که می‌تواند در رشد و نمو گیاهان اختلال ایجاد کند، این نوع از مواد مترشحه اللوپاتی یا دگر آسیبی نام دارد. در دهه‌های گذشته استفاده از ترکیبات دگر آسیب به‌طورقابل ملاحظه‌ای افزایش و از این ترکیبات برای مدیریت علف‌های هرز استفاده وسیعی شده است. اللوپاتی پدیده‌ای است که در آن ترکیبات بیوشیمیایی توسط برخی از ارقام گیاه زراعی تولید شده و سبب محدود کردن رشد گیاه هرز می شود. این ترکیبات می‌تواند توسط ریشه و یا اندام‌های هوایی گیاه زراعی تولید شود.
در سال‌های اخیر وجود خاصیت اللوپاتی در برخی از محصولات همانند گندم و برنج اثبات شده است.
▪ تغییر رژیم رطوبتی خاک
ـ کنترل علف هرز سوروف (crus-galli Echinocola)
علف هرز سوروف که در مزارع برنج, ذرت و گوجه فرنگی وجود دارد به هنگام رطوبت پائین خاک حالت تهاجمی پیدا می‌کند. اگر در مراحل اولیه‌ی رشد سوروف رطوبت ۹۰درصد رطوبت اشباع باشد حداکثر جوانه زنی را دارد. اگر ۱ سانتی متر آب را روی خاک نگه داریم جوانه زنی ۵۰ درصد می‌شود. هنگامی‌که عمق آب ۵ سانتی متر باشد جوانه زنی به ۲۰درصد کاهش می یابد و اگر عمق آب ۱۵ سانتی متر باشد جوانه زنی ۱درصد می شود؛ بنابراین با افزایش میزان رطوبت می‌توان به‌طور موثر این علف هرز را در مزارع برنج به راحتی و بدون استفاده از مواد شیمیایی کنترل کرد.
▪ تغییر روش آبیاری
ـ کنترل گل جالیز
علف هرز گل جالیز خسارت عمده‌ی آن بر روی محصولات جالیزی است. گفتنی‌ست گل جالیز در مزارعی که از سیستم آبیاری قطره ای استفاده می‌کنند شایع است؛ باتوجه به آن‌که این گیاه برای رشد نیاز به ترشحات ریشه‌ی میزبان دارد با استفاده از روش آبیاری غرقابی غلظت این مواد محرک و در نهایت خسارت علف هرز گل جالیز نیز کاهش می‌یابد .
▪ تغییرنوع کود
در مزرعه‌ی گندم که ترجیح کودی زیاد در عملکرد تاثیرگذار نبود وقتی سولفات آمونیوم می‌دهیم علف هرز گندمک افزایش می یابد این درحالی‌ست هنگامی‌که از نیترات آمونیوم استفاده می‌کنیم تراکم علف هرز گندمک کاهش می‌یابد.
▪ استفاده از مالچ
گیاهانی که به‌عنوان مالچ در مدیریت علف‌های هرز استفاده می‌شوند باید دارای خصوصیات زیر باشند:
۱) داشتن خاصیت دگرآسیبی
۲) رشد بیشتر و پوشش دادن زمین
۳) در آینده به‌عنوان علف هرز مطرح نشوند
۴) سازگار با منطقه باشند
استفاده از گیاهان چاودار و ماشک به‌دلیل داشتن ترکیبات دگرآسیب همانند بوتریک اسید و دی بوتریک اسید (BOA&DIBOA ) که در جوانه زنی بذر علف‌های هرز تاثیرگذارند و هم‌چنین به دلیل داشتن برخی ویژگی‌ها همانند آن‌چه در ادامه مطرح می‌شود دارای اهمیت می‌باشند:
ریشه‌ی این دو گیاه در زمان حیات و هم‌چنین بقایای آنها پس از حیات توانایی ترشح ترکیبات دگرآسیب را دارند
چاودار و ماشک دارای رشد مناسبی بوده بنابراین علف‌های هرز بسیاری را کنترل می کنند
ترکیبات مترشحه از این نوع گیاهان با طبیعت هم‌خوانی دارند، سریع در خاک تجزیه می شوند و اثرات زیست محیطی سموم را ندارند
ازتی که بقایا آزاد می‌کنند آمونیوم است که این مواد برخلاف نیترات باعث شکستن خواب بذر علف هرز و تحریک جوانه زنی آن نمی‌شود و هنگامی به نیترات تبدیل می شود که در آن زمان گیاه زراعی رشد کرده و مشکل تحریک بذر علف هرز را نداریم.
▪ استفاده از ارقام دارای قدرت رقابتی بالا
برخی از ارقام گیاهان به‌دلیل دارا بودن برخی خصوصیات توانایی رقابت بالایی را با علف‌های هرز دارند در تحقیقات مشخص شده است، هیبریدهایی از ذرت که دارای ارتفاع و شاخص سطح برگ بیشتر و کانوپی(الگوی فضایی) متراکم‌تر بودند تحمل بیشتری نسبت به علف هرز گاوپنبه داشتند(Lindquist ۱۹۹۸). هم‌چنین مشخص شد که این هیبریدها ماده‌ی خشک بیشتری را در مراحل اولیه‌ی رشد به برگ‌ها اختصاص دادند.
▪ استفاده از ترکیبات دگرآسیب
فای و دوک(۱۹۹۷)دریافتند که وجود اسکوپلتین درچند رقم یولاف باعث شد که گیاهچه‌های خردل وحشی (Brassica kaber) به حالت کوتاه و رنگ پریده درآیند. که می‌توان از این ویژگی گیاه خردل در کنترل علف هرز یولاف بدون استفاده از علف کش‌ها در مدیریت علف‌های هرز استفاده کرد.

وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
وارد شدن به دنیاهای تازه بهتر از بزرگ کردن دایره‌هاست
وارد شدن به یک دنیای تازه و آشنایی تدریجی با دایره واژگان حرفه‌ای و ارتباطی آن، مثل یاد گرفتن یک زبان تازه است؛ اضافه‌کردن یک دایره‌ی تازه به مجموعه دایره‌هایی که اطرافت می‌چینی …