پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ / Thursday, 18 January, 2018

اطلاعاتی درباره استفاده از انرژی زمین گرمایی در کشاورزی


اطلاعاتی درباره استفاده از انرژی زمین گرمایی در کشاورزی
كشاورزی یكی از بخشهای اقتصاد است كه میتواند به شكل مستقیم و با توسعهای سریع از انرژی زمین‌گرمایی استفاده كند. این تحول به همت FAO – سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد- و شبكه CNRE برای استفاده از این انرژی فراهم شده است. شماری از نتایج فنی / فناورانه مثبت و نتایج اقتصادی حاصله از این قرار است:
●گرمایش گلخانه:
در حال حاضر ۹۰۰ گلخانه از گرمایش ژئوترمال استفاده میكنند كه ۵۰ درصد آنها در كشورهای مدیترانه قرار دارند و این استفاده معادل ۱۴ درصد كل استفاده مستقیم از این انرژی در دنیاست. پس از كاربرد آن در فرانسه، مقدونیه، یونان و چند كشور شرق و مراكز اروپا در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ و توسعه یك رشته فناوریهای تكمیلی برای ساخت انواع گلخانه ها و نوع كشت ها (گل و سبزیجات) این فرایند با توسعه ای دائمی در سطح جهان جریان پیدا كرده است.
«دانش فنی» حاضر استفاده از این انرژی را اقتصادی یا قیمت رقابتی چه در گلخانه‌های ساده یا پیچیده كرده است به گونه‌ای كه فناوریهای مربوطه به شكلی پیوسته در حال تكوین است و چه در سیستم‌های متمركز و یا پروژههای حرارتی منطقهای این منبع انرژی قابل استفاده شده است. به هر صورت موفقیت نهایی فنی/ كاربردی و اقتصاد بهرهبرداری تا حد بسیاری به كیفیت طراحی سیستمهای گرمایشی بستگی دارد.
●گرمایش در فضای باز:
درجه حرارت پایینی كه ریشه گیاه را گرم كند سبب میشود بسیاری از محصولات سریعتر رشد كرده و امكان برداشت از آنها در ماه‌های بهار- زمانی كه قیمتها از تابستان گرانتر است- میسر میشود. آزمایشهای پیشین در دهه ۸۰ در فرانسه به دلیل انتخاب نوع كشت (ذرت وگندم) موفق نبود. به هر صورت رویش مارچوبه در یونان عكس این امور را ثابت كرد و نشان داد كه استفاده از انرژی زمینگرمایی بسیار سودمند است و به این روال كاربرد آن بسیار توسعه یافت. در حال حاضر فناوریهای توسعه یافته آن در دسترس بوده در شرایط مختلف آب و هوایی و با كشتهای مختلف قابل استفاه است به هر صورت اقتصاد استفاده از آن عمدتاً به انتخاب نوع كشت بستگی دارد.
●آبیاری با آب گرم:
استفاده از آب گرم برای آبیاری گیاهان بسیار غیرمعمول بود و از آن برای روشهای عادی آبیاری پرهیز میشد. در هنگامی كه گلخانههای پیچیده تكمیل شدند این كار معمول شد و در سالهای اخیر در انواع سادهتر كشتزارهای فضای باز برای گیاهان مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. بهترین شكل این كاربرد انرژی زمین؛ گرمایی بهره‌گیری از آن در مرحله آخر در سیستم آبشاری است كه مقرون به صرفه بودن آن را بیشتر میكند.
●پرورش آبزیان:
در بسیاری كشورهای جهان مزارع پرورش ماهی با كاربرد مستقیم انرژی زمین‌گرمایی – جاهایی نظیر فرانسه، مجارستان، یونان، ایالات متحده آمریكا. چین و غیره – معمول شده است. اما مسایلی كه وجود دارد مربوط به زیستشناسی و بیولوژی تا مشكلات فنی/ فناورانه است. پرورش جلبك به این طریق در یونان و بلغارستان معمول شده و نوید گسترش آن را در آینده میدهد.
●خشك‌كردن محصولات كشاورزی:
دمای كم برای خشككردن انواع محصولات كشاورزی میتواند كیفیت محصول نهایی را بالا برد و قیمت آنها را نیز رقابتی كند. آزمایشهای عالی خشك كردن برنج د در مقدونیه وسبزیجات در گواتمالا نمونههای بارزی است ضمن این كه خشك كردن آلفا- آلفا و سایر علوفه ویژه حیوانات در كشورهای دیگر با این شیوه دنبال میشود.
●استفاده در صنایع پردازشی و تبدیلی كشاورزی:
صنعت پردازش مواد غذایی یكی از نویدبخش‌ترین عرصه‌های استفاده مستقیم از انرژی زمینگرمایی به شكل اقتصادی است. به هر صورت عوامل دیگری نیز در این مجموعه دخیل است و به همین دلیل در بعضی مناطق (نظیر چین) تجربههای عملی كمی در دسترس است. به هر صورت ثابت شده كه فنآوریهای فعلی را میتوان به كاربری انرژی زمین‌گرمایی مجهز كرد و توسعه این روش نیز دیر یا زود آغاز خواهد شد.
در كل هزینه استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در كشاورزی و صنایع تبدیلی آن در مقایسه با ۸-۷ سال كمتر شده و به خصوص در كشورهای مركزی و شرق اروپا كه از پیشرفت مناسبی در این زمینه برخوردار بوده و هستند، چشمگیرتر است و با افزایش ثبات اقتصادی آنها انتظار میرود در سالهای آینده این پیشرفت فرایند بیشتر شود. مثال تولسن نمونهای بسیار مثبت است بخصوص كه كاربرد این انرژی در كشاورزی و صنایع غذایی نسبت به ده سال پیش با شتاب بیشتری دنبال میشود. این فناوری در انحصار كشورهای پیشرفته یا كشورهایی با اقتصاد متوسط نیست بلكه میتواند برای بهبود سودآوری كشورهای كمتر پیشرفته بسیار موثر باشد.
●دهه جدید استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در كره
انستیتوی علوم زمینی و منابع معدنی كره (KIGAM) در سال ۲۰۰۲ یك طرح تحقیق و توسعه را برای كاربرد منابع زمینگرمایی با enthalpy كم در جنوب شرقی كره دنبال كرد. به دلیل كمی فعالیت آتشفشانها در سالهای اخیر امكان تولید برق (به دلیل نبود منابع بالای آنتالپی High Enthalpy)) از منابع زمین‌گرمایی وجود ندارد. در عوض استفاده از منابع زمینگرمایی با انتالپی كم همواره وجود داشته و از جمله میتوان به چشمههای آبگرم و استفاده از آن طی هزاران سال اشاره كرد…. این چشمهها سالهاست كه به منبع جلب گردشگر تبدیل شده است. به این ترتیب پروژه KIGAM نخستین طرحی است كه نمیخواهد از این منابع برای استفادههای پیشین تحقیق كند بلكه هدف استفاده مستقیم از این منابع آبی برای گرمایش فضا استفاده كشاورزی (گلخانه) و پرورش ماهی است. این پروژه را شورای پژوهشی كره برای علوم و فناوری عمومی تامین مالی میكند.
با اطلاعاتی كه از زمین‌شناسی منطقه وجود داشت طرح KIGAM منطقهای نزدیك «پوهانگ سیتی» در جنوب شرقی كره را برگزید. آنها سپس بررسیهای زمین‌شناسی و ژئوفیزیك را در سال ۲۰۰۲ و همچنین تحلیل تصاویر ماهوارهای، تفسیر دادههای چاهها، مطالعات مغناطیسی،مطالعات ریزجاذبه را آغاز كردند… هدف فاز اول پروژه بهرهبرداری از مخازن زمینگرمایی بالقوه با حفر چند چاه (كه آخرین آنها تا عمق دو كیلومتری حفر میشود) بود… با تفسیر این دادهها KIKAM درباره حفر دو چاه اولیه به عمق یك كیلومتر تصمیم گرفت كه اولین آنها از ماه اوت ۲۰۰۳ در حال بهره‌برداری است. KIGAM و موسسه مطالعات ژئولوژی ژاپن (GSJ) برای تفسیر بهتر دادهها، اكتشاف و حفاری در منطقه پوهانگ همایشی مشترك تحت عنوان «تكنیكهای ژئوفیزیك اكتشاف زمینگرمایی و تصویربرداری سطحی در مقر KIGAM در «دای جیون سیتی» در ۲۴-۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ ترتیب دادند. ۷۰ دانشمند و مهندس از دانشگاهها، موسسههای پژوهشی و شركتهای ساختمانی در این همایش شركت داشتند كه عمدتاً از كره بودند و در هیات ژاپنی شش متخصص ژئوفیزیك، یك زمین‌شناس متخصص زمین گرمایی و یك كارشناس حفاری حضور داشتند. به دنبال همایش بازدید دو روزهای از منطقه پوهانگ و كارهای انجام شده صورت پذیرفت. این همایش فرصت بزرگی برای برداشتن گامهای بعدی در زمینه تحقیقات تفصیلی مخازن زمین‌گرمایی پوهانگ و طرح ریزی فعالیتهای مشترك پژوهشی در آینده بود.
خانههای سنتی كرهای با یك سیستم گرمایشی پیچیده زیرزمینی به اسم «دوندول» گرم میشود. آنها با جریان دادن دود از كف در این جریان خانههای خود را گرم میكردهاند. حال در كره مدرن با ساختمان‌های چند طبقه سیستم‌های حرارت از كف وجود دارد اما این سیستمها به میزان زیادی برق یا گاز احتیاج دارند تا خانه گرم شود. كاربرد آب زمین‌گرمایی میتواند جایگزینی مناسب برای این سیستمهای پرمصرف گرمایشی (برق و گاز) باشد، باعث كاهش انتشار CO۲ شود و اتكاء به سوختهای فسیلی را كمتر كند. امید میرود پروژه نوآورانه KIGAM نخستین گام مهم در كاربرد انرژیهای زمین‌گرمایی در دهه آینده در كره باشد.

خبرنامه فصلی IGA : اكتبر- دسامبر ۲۰۰۵

مطالب مرتبط

کشاورزی منهای شیمیایی‌ها


کشاورزی منهای شیمیایی‌ها
نظر شما درباره شیر به‌عنوان یک خوراک سالم و طبیعی چیست؟ شیر گاوی که در یک گاوداری صنعتی پرورش می‌یابد با شیر گاوی که در طبیعت می‌چرد، تفاوت دارد؟
اگر به شما گفته شود علوفه مصرف شده در گاوداری‌های صنعتی با سموم شیمیایی در برابر آفات حفاظت شده است، فکر شما به کجا می‌رود؟ شاید به این فکر می‌کنید که آن سمومی که گاو خورده تا چه حد روی شیر او تأثیر داشته؟ نکند وارد شیر گاو هم شده باشد؟!
حالا یک چیز دیگر هم اضافه کنیم: آیا گوشت و جگر آن گاو از مولکول‌های سموم یا مواد حاصل از سموم بهره‌مند شده است؟ و در نهایت این که خیار سبز گلخانه‌ای با خیار رسمی چقدر تفاوت دارد؟ آیا کودهای شیمیایی مصرف شده برای پرورش این میوه‌ها یا مواد حاصل از آن هم وارد بدن ما می‌شود؟ آیا سموم آفت کش استفاده شده در مزارع و باغ‌ها را همراه میوه‌ها و سبزی‌ها می‌خوریم؟
اتفاق بزرگ و تحول شگرف در کشاورزی در دهه ۱۹۴۰ میلادی پیش آمد. استفاده از سموم آفت‌کش صنعتی در آن زمان از نگاه کشاورزان مانند یک معجزه بود. البته شکی نیست که در آن مقطع کوتاه زمانی تنها راه حل و چاره نجات برای تأمین غذا و پیشگیری از برخی مخاطرات سلامت بشر همین کاری بود که انجام شد. این مواد قدرت آن را داشتند که حشرات موجود در طبیعت مانند پشه آنوفل مالاریا و آفات نباتی را نابود کنند.
همین خصوصیات مثبت و آثار مفید این مواد به حدی همگان را هیجان زده کرده بود که در سال۱۹۴۸ جایزه نوبل پزشکی به دانشمندی اعطا شد که برای اولین بار ددت (DDT) را به‌عنوان یک آفت کش به جهانیان معرفی کرد.
مدتها طول کشید تا مصیبت‌های ناشی از استفاده از این مواد صنعتی چهره زشت خود را به بشر نشان دهد. نه تنها به‌تدریج حشرات و آفات نسبت به سموم قبلی مقاوم شدند بلکه آثار زیان بار استفاده گسترده از این مواد هم با به خطر افتادن حیات وحش و عواقب ناشی از برهم خوردن نظم محیط‌زیست با نابودی برخی گونه‌ها و به‌هم خوردن اکوسیستم‌های طبیعی جلوه‌گر شد. همین قدر کفایت می‌کند که بدانید میزان مصرف این گونه مواد در ایالت متحده در سال ۱۹۸۹ ده برابر میزان مصرف در سال ۱۹۴۵ بود.
شاید بتوان خانم راشل کارسون را از پیشگامان جلوگیری از آسیب محیط‌زیست و کاهش مصرف این مواد دانست. در حالی که خانم کارسون از خطرات کشاورزی مبتنی بر مواد شیمیایی مضر پرده بر می‌داشت، کشاورزان آینده نگری هم بودند که به جای کشاورزی شیمیایی به کشاورزی زیستی روی آورده و زراعت بدون استفاده از این مواد مضر را در دستور کار خود قرار داده بودند.
۲ دهه طول کشید تا طرفداران محیط‌زیست و حامیان کشاورزی زیستی با هم جبهه متحدی را تشکیل دهند. در دهه‌های ۸۰ و۹۰ میلادی با شکل‌گیری مبارزات گسترده این جبهه برای محدود‌سازی‌ استفاده از سموم و مواد شیمیایی در کشاورزی، کم‌کم در بازار غذایی آمریکا برچسب جدیدی با عنوان زیستی(Organic) روی برخی غذاها دیده شد.
کم کم کشاورزان علاقه‌مند به این نوع زراعت با هم شبکه‌ای تشکیل دادند و توانستند با تبادل اطلاعات و ترویج تکنیک‌های کشاورزی زیست، محصولات خود را با کیفیت بهتر و نیز بسته بندی‌های جذاب‌تر روانه بازار کنند. امروزه در ایالات متحده به سادگی محصولات زیستی در همه جا یافت می‌شوند؛ یعنی تقریباً از هر محصولی که بخواهند تهیه کنند، هم نوع عادی آن-که با استفاده از مواد شیمیایی فرآوری شده - وجود دارد و هم نوع زیستی آن. اقسام خوراک‌ها، انواع نوشیدنی‌ها و حتی شکلات زیستی و....
هم اکنون در کشورهای دیگری مانند ژاپن و اتحادیه اروپا هم استفاده از این گونه محصولات رو به فزونی گذاشته است. شاید یکی از موفق‌ترین کشورها در این زمینه اتریش باشد که هم اکنون درحدود ۱۰ درصد از زمینهای کشاورزی این کشور به کشت زیستی و بدون استفاده از مواد شیمیایی اختصاص یافته است. البته همچنان نگرانی‌ها از بابت زیان‌های مسلم و احتمالی استفاده از این مواد شیمیایی ادامه دارد.
● « زیستی» بودن یعنی چه؟
زیستی بودن به روش کشاورزی خاصی اطلاق می‌شود که به‌دنبال آن محصولات غذایی و الیافی (مانند پنبه) رشد و پرورش می‌یابند. در این روش مدیریت سامانه زندگی( اکوسیستم) گیاهان و جانوران با اتکا به خاک سالم و غنی جهت پرورش گیاهان قوی، با قدرت مقابله در برابر آفات و حشرات مضر، به کار گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر در کشاورزی زیستی استفاده از مواد شیمیایی سمی و ماندگار ممنوع است. زمینی که برای زراعت زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد حداقل برای ۳ سال نباید در معرض هر گونه کود یا ماده شیمیایی سمی ماندگار قرار گرفته باشد.
کشاورزان و کارگاه‌های بسته بندی و فرآوری مواد باید فهرست کامل روش و مواد به کار رفته جهت پرورش و فرآوری محصولات زیستی داشته باشند تا درصورت لزوم بتوانند ثابت نمایند که مواد موجود در محصول نهایی از کدامیک از عناصر خام در مواد اولیه حاصل شده است. در کشورهای توسعه یافته، به صورت سالانه بازدید و بررسی زیستی بودن محصولات فوق توسط شرکت‌های خصوصی مورد تایید وزارت کشاورزی، صورت می‌پذیرد.
کشاورزی زیستی به سادگی روش‌های سنتی کشاورزی همان طور که پدران ما به آن اشتغال داشتند، نیست. کلید موفقیت در کشاورزی زیستی، استفاده از راه‌حل‌های مدرن و فنی و بهره‌گیری از تجارب دیگران و تفکر برای راه‌حل‌های جدیدتر است. به‌عنوان مثال، چگونه باید بدون استفاده از سموم صنعتی ماندگار، از کرم‌خوردگی سیب درختی جلوگیری کرد.
روشی که ابداع شده است به« اضمحلال لقاح فرومون» شهرت دارد. در این روش در جای جای باغ سیب لوله‌های کوچکی آویخته می‌شود که عطری مشابه بوی حشره جنس ماده از خود متصاعد می‌کند. این بو، حشره نر را گیج می‌کند و از نزدیک شدن آن به حشره ماده جلوگیری می‌کند. پس کرمی تولید نمی‌شود که بتواند به سیب زیان برساند. این شگرد، بسیار فنی، غیرسمی و فقط مختص گونه مضر حشره بوده و به سایر حشرات آسیبی نمی‌رساند.
احشام زیستی هم باید در سامانه زیستی پرورش یابند. غذا و علوفه آنها باید به روش زیستی رشد کرده باشد. از سوی دیگر، استفاده از هر گونه آنتی بیوتیک و هورمون‌های مصنوعی در این گونه دام‌ها ممنوع است. این دامها باید بتوانند به فضای باز و خارج از محل‌های مسقف نگهداری خود، دسترسی داشته باشند. در واقع، با تغذیه خوب و کاهش استرس وارد به حیوانات اهلی به کمترین حد ممکن، می‌توان حیواناتی بسیار قوی پرورش داد که در برابر بیماری‌ها مقاوم باشند.
● مواد غذایی فرآوری شده « زیستی»
اگر حداقل ۹۵ درصد از مواد اولیه یک ماده غذایی فرآوری شده از محصولات زیستی تهیه شده باشد و ۵ درصد باقیمانده نیز از مواد طبیعی یا مواد شیمیایی مورد تایید وزارت کشاورزی کشور مربوطه باشد، می‌تواند از عنوان«زیستی» روی بسته بندی خود استفاده کند. البته هیچ‌یک از این مواد نباید حاصل فرآیندهای مهندسی ژنتیک باشد. بهتر است این‌طور یاد بگیریم که « زیستی» عنوان یک فرآیند است، نه یک محصول. وقتی روی یک محصول عنوان زیستی مشاهده می‌شود یعنی این محصول در یک سامانه زیستی پرورش یافته و فرآوری شده است.
شاید این جمله بهتر بتواند مفهوم را بیان کند:« هیچ چیز افراطی و سخت گیرانه‌ای در روی آوردن به محصولات زیستی به چشم نمی‌خورد؛ این کار مانند بازگشت به ارزشهای سنتی است، البته کهن‌ترین نوع این ارزش‌ها.»
● چند جواب به چند سؤال
نباید این گونه تصور کرد که محصول زیستی فاقد هر گونه ماده شیمیایی آفت کش است. متأسفانه اکثر آفت کش‌های شیمیایی برای مدت زمان طولانی در محیط زندگی باقی می‌مانند و با باد و جریان آب به گردش در می‌آیند و در بافت چربی ماهی و سایر حیوانات تجمع پیدا می‌کنند و بدین ترتیب وارد چرخه غذاهای ما می‌شوند.
برخی تحقیقات نشان می‌دهند که بقایای برخی از این مواد شیمیایی هزاران کیلومتر دورتر از محل مورد استفاده یافت شده‌اند و برخی از آنها تا چند دهه در طبیعت دوام آورده‌اند. به‌عنوان مثال با وجود اینکه هم اکنون بیش از ۳۰سال از ممنوعیت استفاده از DDT در آمریکای شمالی می‌گذرد، هنوز می‌توان بقایای آن را در خاک و حتی نمونه‌برداری‌های شهری ملاحظه کرد.
مورد دوم این که عبارت طبیعی را نباید معادل زیستی دانست. عبارت طبیعی یعنی فاقد افزودنی‌های مصنوعی، نگهدارنده‌ها و رنگ‌های مصنوعی. کلمه طبیعی به روش پرورش غذا و گیاه هیچ اشاره‌ای ندارد.
مواد غذایی زیستی همان گونه که قسمت‌هایی از آن به‌طور خلاصه بیان شد، تحت شرایط هماهنگی با محیط‌زیست و بدون مواد شیمیایی ماندگار تولید می‌شوند. به‌عنوان مثال، وقتی روی پاکت شیر نوشته شده است: شیر طبیعی، مفهوم آن این نیست که برای گاو مورد نظر از هورمون رشد گاوی نوترکیب استفاده نشده است. پس کلمه طبیعی هیچ نشانی از شرایط نگهداری و پرورش گیاه یا حیوان مربوطه ندارد.
به هرحال، اگر چه مضرات استفاده از مواد شیمیایی ماندگار روی محیط‌زیست کاملاً به اثبات رسیده ولی هنوز دلایل علمی کامل و اثبات شده‌ای برای تأثیر منفی آنها روی سلامت انسان به دست نیامده است.
هم اکنون بیشتر شواهدی که تأثیر منفی این مواد بر سلامتی انسان‌ها را نشان می‌دهد در حد آزمایشگاهی است و در دنیای واقعی، اثبات آن، کار بسیار بسیار دشواری است.
اما متأسفانه هر ازگاهی اخباری مانند افزایش نوزادان دارای مشکلات مادرزادی در استان‌های جنوبی یا افزایش شدید میزان سرطان خون در بچه‌های تهرانی به گوش می‌رسد که گاه متخصصان و مسئولانی با‌اراده آنها را پیگیری می‌کنند و می‌فهمند که مثلاً آلودگی صنعتی در آب دریاهای جنوب و ورود آن مواد به ماهی‌ها و خوردن این ماهی‌ها در ناقص الخلقه بودن نوزادان جنوب نقش دارد. همچنین افزایش میزان برخی آلاینده‌های هوا در تهران روی بیماری بیشتر کودکان تهرانی بی‌تأثیر نیست.

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها