یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 23 September, 2018

آیا نام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را می‌دانید؟


آیا نام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را می‌دانید؟
یكی از آثار ارزشمند فارسی در زمینه زندگی پیامبر اكرم و پیامبران الهی "حیوهٔ القلوب" علامه محمدباقر مجلسی است.این كتاب بارها توسط ناشران مختلف چاپ شده است. بخش زندگی نبی اكرم صلی الله علیه و آله از كتاب حیوهٔالقلوب در سال ۱۳۷۶ ش. در دو جلد بزرگ، هر یک حاوی هشتصد صفحه وزیری، به همت انتشارات سرور قم منتشر شده است.
ابن بابویه به سند معتبر از جابر انصاری روایت كرده است كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: من شبیه‌ترین مردم به حضرت آدم علیه السلام، و حضرت ابراهیم علیه السلام شبیه‌ترین مردم به من در خلقت و خلق بود؛ و حق تعالی مرا از بالای عرش عظمت و جلالت خود به ده نام نامید و صفت مرا بیان كرد و به زبان هر پیغمبری بشارت مرا به قوم ایشان داده است، و در تورات و انجیل نام مرا بسیار یاد كرده است و كلام خود را به من تعلیم داد و مرا به آسمان بالا برد، و نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود.
مرا "محمد" نامیدند زیرا كه در زمین ستایش شده‌ام؛ و "احمد" نامیدند برای آن كه مرا در آسمان ستایش می‌كنند؛ و "ابوالقاسم" نامیدند برای آن كه حق تعالی در قیامت، بهشت و جهنم را به سبب من قسمت مینماید، پس هر كه كافر شده و به من ایمان نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم میفرستد و هر كه به من ایمان آورد و پیغمبری مرا اقرار نماید، داخل بهشت میشود؛ و مرا "داعی" خوانده است برای آن كه مردم را دعوت میكنم به دین پروردگار خود؛ و مرا "نذیر" خوانده است برای آن كه هر كس مرا نافرمانی كند او را از آتش میترسانم؛ و "بشیر" نامیده است برای آن كه مطیعان خود را به بهشت بشارت میدهم.
یك نام خداوند "محمود" است و مرا "محمد" نام نهاد، و مرا در بهترین قرن‌ها و در میان نیكوترین امت‌ها ظاهر گردانید و در تورات مرا "احید" نامید زیرا كه به توحید و یگانه پرستی خدا جسدهای امت من بر آتش جهنم حرام گردیده است، و در انجیل مرا "احمد" نامید زیرا كه من در آسمان محمودم و امت من حمد كنندگانند، و در زبور مرا "ماحی" نامید زیرا كه به سبب من عبادت بت‌ها را از زمین محو مینماید، و در قرآن مرا "محمد" نامید زیرا كه در قیامت همه امت‌ها مرا ستایش خواهند كرد به سبب آن كه به غیر از من كسی در قیامت شفاعت نخواهد كرد مگر به اذن من. و مرا در قیامت "حاشر" خواهند نامید زیرا كه زمان امت من به حشر متصل است، و مرا "موقف" نامید زیرا كه من مردم را نزد خدا به حساب وامیدارم، و مرا "عاقب" نامید زیرا كه من بعد از پیغمبران آمدم و بعد از من پیغمبری نیست، و منم رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم (یعنی جنگ‌ها) و منم "مقفی" كه از قفای انبیاء مبعوث شدم، و منم "قثم" یعنی كامل جامع كمالات.
و منت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: ای محمد! من هر پیغمبری را به زبان امت او فرستادم و بر اهل تو یك زبان فرستادم و تو را بر هر سرخ و سیاهی مبعوث گردانیدم و تو را یاری دادم به ترسی كه از تو در دل دشمنان تو افكندم و هیچ پیغمبر دیگر را چنین نكردم، و غنیمت كافران را بر تو حلال گردانیدم و برای احدی پیش از تو حلال نكرده بودم بلكه میبایست غنیمت‌هایی كه از كافران می‌گرفتند، می‌سوزاندند. و به تو و امت تو عطا كردم گنجی از گنج‌های عرش خود را كه آن سوره فاتحهٔ الكتاب و آیات آخر سوره بقره است، و برای تو و امت تو جمیع زمین را محل سجده و نماز گردانیدم بر خلاف امت‌های گذشته كه میبایست نماز را در معبدهای خود به جا آورند، و خاك زمین را برای تو پاك كننده گردانیدم، و الله اكبر را به تو و امت تو دادم، و یاد تو را به یاد خود مقرون كردم كه هر گاه امت تو مرا به وحدانیت یاد كنند، تو را به پیغمبری یاد كنند، پس طوبی برای تو باد ای محمد و برای امت تو.(۱)
شفقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به جمیع امت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، و علی علیه السلام بهترین امت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی علیه السلام بعد از آن حضرت برای امت مانند شفقت آن حضرت بود زیرا كه او وصی و جانشین و امام و پیشوای امت بعد از آن حضرت بود؛ پس به این سبب فرمود: من و علی هر دو پدر این امتیم.
و در حدیث معتبر دیگر روایت كرده است كه گروهی از یهود به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمدند و سوال كردند كه: به چه سبب تو را محمد و احمد و ابوالقاسم و بشیر و نذیر و داعی نامیده‌اند؟
فرمود كه: مرا "محمد" نامیدند زیرا كه در زمین ستایش شده‌ام؛ و "احمد" نامیدند برای آن كه مرا در آسمان ستایش می‌كنند؛ و "ابوالقاسم" نامیدند برای آن كه حق تعالی در قیامت، بهشت و جهنم را به سبب من قسمت مینماید، پس هر كه كافر شده و به من ایمان نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم میفرستد و هر كه به من ایمان آورد و پیغمبری مرا اقرار نماید، داخل بهشت میشود؛ و مرا "داعی" خوانده است برای آن كه مردم را دعوت میكنم به دین پروردگار خود؛ و مرا "نذیر" خوانده است برای آن كه هر كس مرا نافرمانی كند او را از آتش میترسانم؛ و "بشیر" نامیده است برای آن كه مطیعان خود را به بهشت بشارت میدهم.(۲)
و در حدیث موثق روایت كرده است كه حسن بن فضال از حضرت امام رضا علیه السلام پرسید كه به چه سبب حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله را ابوالقاسم كنیه داده‌اند؟
فرمود: زیرا فرزند او قاسم نام داشت.
حسن گفت: عرض كردم: آیا مرا قابل می دانید که بیشتر از این بدانم؟
فرمود: بله، مگر نمیدانی كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: من و علی پدر این امتیم؟
گفتم: بله.
فرمود: مگر نمیدانی كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله پدر جمیع امت است؟
گفتم: بله.
فرمود كه: مگر نمیدانی كه علی قسمت كننده بهشت و دوزخ است؟
گفتم: بله.
فرمود: پس پیغمبر، پدر قسمت كننده بهشت و دوزخ است و به این سبب، حق تعالی او را به "ابوالقاسم" كنیه داده است.
گفتم: پدر بودن ایشان چه معنی دارد؟
فرمود: یعنی شفقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به جمیع امت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، و علی علیه السلام بهترین امت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی علیه السلام بعد از آن حضرت برای امت مانند شفقت آن حضرت بود زیرا كه او وصی و جانشین و امام و پیشوای امت بعد از آن حضرت بود؛ پس به این سبب فرمود: من و علی هر دو پدر این امتیم. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله روزی بر منبر فرمود: هر كه قرضی و عیالی بگذارد بر من است که ادا و مراقبت کنم و هر كه مالی بگذارد و وارثی داشته باشد، مال او از وارث اوست. پس به این سبب آن حضرت اولی بود نسبت به امت خود از جان‌های ایشان و همچنین امیرالمومنین بعد از آن حضرت اولی بود به امت از جان‌های ایشان.(۳)
و در حدیث موثق دیگر روایت كرده است از امام محمد باقرعلیه السلام كه: حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله را ده نام بود، پنج نام در قرآن هست و پنج نام در قرآن نیست، اما آن‌ها كه در قرآن است: محمد و احمد و عبدالله و یس و نون؛ و اما آن‌ها كه در قرآن نیست: فاتح و خاتم و كافی و مقفی و حاشر.(۴)
و علی بن ابراهیم روایت كرده است كه حق تعالی آن حضرت را "مزّمل" نامیده است زیرا كه وقتی وحی بر آن جناب نازل شد، خود را به جامه‌ای پیچیده بود(۵)؛ و خطاب "مدّثر" به اعتبار رجعت آن حضرت است پیش از قیامت، یعنی: ای كسی كه خود را به كفن پیچیده‌ای! زنده شو و برخیز و بار دیگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان. (۶)
و در روایات معتبر بسیار وارد شده است كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: حق تعالی من و امیرالمومنین را از یك نور خلق كرد و از برای ما دو نام از نام‌های خود اشتقاق كرد، پس خداوند صاحب عرش، "محمود" است و من "محمد"، و حق تعالی "علی اعلا" است و امیرالمومنین "علی" است.(۷)
و ابن بابویه به سند صحیح از امام محمد باقرعلیه السلام روایت كرده است كه: نام حضرت رسول صلی الله علیه و آله در صحف ابراهیم "ماحی" است و در تورات "حاد"، و در انجیل "احمد"، و در قرآن "محمد".
پس پرسیدند كه: تاویل "ماحی" چیست؟
فرمود: یعنی محو كننده بتها و قمارها و صورت‌ها و هر معبود باطلی؛ و اما "حاد" یعنی دشمنی كننده با هر كه دشمن خدا و دین خدا باشد، خواه خویش باشد و خواه بیگانه؛ و اما "احمد" برای آن گفتند كه حق تعالی ثنای نیكو گفته است برای او به سبب آنچه پسندیده است از افعال شایسته او؛ و تاویل "محمد" آن است كه خدا و فرشتگان و جمیع پیغمبران و رسولان و همه امت‌های ایشان ستایش میكنند او را و درود میفرستند بر او و نامش بر عرش که نوشته است: "محمد رسول الله".(۸)
و صفار روایت كرده است به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله را ده نام است در قرآن: محمد و احمد و عبدالله و طه و یس و نون و مزمل و مدثر و رسول و ذكر؛ چنانکه فرموده است كه "و ما محمد الا رسول"(۹) و "و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد"(۱۰) و "لما قام عبدالله یدعوه كادوا یكونون علیه لبدا"(۱۱) و "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"(۱۲) "و یس والقرآن الحكیم"(۱۳) و" ن والقلم و ما یسطرون"(۱۴) و " یا ایها المزمل"(۱۵) و " یا ایها المدثر"(۱۶) و "انا انزلنا الیكم ذكرا رسولا".
پس حضرت صادق علیه السلام فرمود كه "ذكر" از نام‌های آن حضرت است و مائیم "اهل ذكر" كه حق تعالی در قرآن امر كرده است كه: "هر چه ندانید از اهل ذكر سوال كنید." (۱۷)
و بعضی از علما از قرآن مجید چهارصد نام برای آن حضرت بیرون آورده‌اند، و مشهور آن است كه نام آن حضرت در تورات "مودمود" است و در انجیل "طاب طاب" و در زبور "فارقلیط" و بعضی گفته‌اند در انجیل "فارقلیط"؛ و اما اسما و القاب كه اكثر علما از قرآن استخراج كرده‌اند ـ به غیر از آنچه سابق مذكور شد ـ به این شرح هستند: "شاهد" و "شهید" و "مبشر" و "بشیر" و "نذیر" و "داعی" و "سراج منیر" و "رحمهٔ للعالمین" و "رسول الله" و "خاتم النبیین" و "نبی" و "امی" و "نور" و "نعمت" و "رووف" و "رحیم" و "منذر" و "مذكر" و "شمس" و "نجم" و "حم" و "سما" و "تین". (۱۸)در كتاب سلیم بن قیس مسطور است كه: چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین برمیگشت، به دیر راهبی رسید كه از نسل حواریون عیسی علیه السلام و از علمای نصارا بود، پس از دیر خارج شد و در حالی که چند كتاب در دست داشت، گفت: جد من بهترین حواریان عیسی بوده است و این كتاب‌ها به خط اوست كه عیسی گفته و او نوشته است، و در این كتاب‌ها مذكور است كه پیغمبری از عرب از فرزندان ابراهیم خلیل علیه‌السلام از شهر مكه مبعوث خواهد شد و او را چند نام خواهد بود: محمد و عبدالله و یس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نبی الله و صفی الله و حبیب الله. و هر گاه نام خدا ذكر شود باید كه نام او نیز ذكر شود، و او محبوب‌ترین خلق نزد خدا است. و حق تعالی خلق نكرده است احدی را، نه ملك مقرب و نه پیغمبر مرسل از آدم تا آخر پیغمبران كه بهتر و محبوب‌تر از او نزد خدا باشد. و حق تعالی در قیامت او را بر عرش خود خواهد نشانید و او را شفیع خواهد گردانید، و برای هر كه شفاعت نماید قبول خواهد كرد. و به نام او جاری شده است قلم بر لوح كه: محمد رسول الله. (۱۹)
در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز میگزارد، بر انگشتان پاهای خود میایستاد تا آن كه پاهای مباركش ورم میكرد؛ پس حق تعالی فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"؛ ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنی.
و در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز میگزارد، بر انگشتان پاهای خود میایستاد تا آن كه پاهای مباركش ورم میكرد؛ پس حق تعالی فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"(۲۰)؛ ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنی. و "طه" به لغت طی به معنی "محمد" است. (۲۱)
و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه: "طه" یعنی ای طلب كننده حق و هدایت كننده به سوی حق! "یس" یعنی ای سامع و شنونده وحی من!(۲۲) و در حدیث دیگر: یعنی ای سید!(۲۳)
و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالی در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام علی آل یس"(۲۴) و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان(۲۵)، و در قرائت اهل بیت (علیهم السلام) چنین است.
و در روایت دیگر وارد شده است كه: "یس" را نام مكنید كه نام آن حضرت است و رخصت نداده‌اند كه بر دیگری این نام را بنهند. (۲۶)
و در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام منقول است در تفسیر"حم والكتاب المبین"(۲۷) فرمود: در كتابی كه خدا بر هود علیه السلام فرستاده بود "حم" نام محمد صلی الله علیه و آله است، و"كتاب مبین"، امیرالمومنین علی علیه السلام است. (۲۸)
و در روایات معتبر وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی "والنجم اذا هوی" كه حق تعالی قسم یاد فرمود به پیغمبر در هنگامی كه به معراج رفت یا از دنیا رفت و مراد از "نجم" آن حضرت است كه نجم فلك هدایت است. (۲۹)
و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالی در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام علی آل یس" و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان، و در قرائت اهل بیت علیهم السلام چنین است.
و همچنین احادیث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی " و علامات و بالنجم هم یهتدون"(۳۰) كه "علامات"، ائمه علیهم السلام هستند كه نشانه‌های راه هدایتند؛ و "نجم"، حضرت رسول صلی الله علیه و آله است كه ایشان به او هدایت یافته‌اند. (۳۱)
و اخبار بسیار وارد شده است در تفسیر" والشمس و ضحیها"(۳۲) كه مراد از "شمس"، خورشید فلك رسالت است؛ و مراد از "قمر"، ماه اوج امامت است یعنی امیرالمومنین علیه السلام كه تالی آن است؛ و مراد از "نهار"، ائمه اطهارند كه جهان به نور هدایت ایشان روشن است. (۳۳)
و در تفسیر "والتین" وارد شده است كه مراد از "تین"، سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله است كه بهترین میوه‌های شجره نبوت است؛ و "زیتون"، امیرالمومنین علیه السلام است كه علم او روشنی بخش هر ظلمت است؛ و "طور سینین"، حسن و حسین علیهماالسلام هستند كه كوه وقار و تمكین‌اند: و"بلد امین"، ائمه مومنانند كه شهرستان علم یزدانند. (۳۴)
و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه به راس الجالوت فرمود: "در انجیل نوشته است كه فارقلیط بعد از عیسی خواهد آمد و تكلیف‌های سنگین را بر شما آسان خواهد كرد و شهادت به حقیقت من خواهد داد چنان که من شهادت به حقیقت او دادم و او تاویل هر علم را برای شما خواهد آورد." راس الجالوت گفت: بلی چنین است. (۳۵)
و از طریق عامه از انس بن مالك روایت كرده‌اند كه: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: ای گروه مردم! هر كه آفتاب را نیابد، دست از ماه برندارد. و هر كه ماه را نیابد، زهره را غنیمت شمارد. و هر كه زهره را نیابد، در فرقدان چنگ زند. پس فرمود كه: من شمس هستم، و علی قمر، و فاطمه زهره است، و حسن و حسین فرقدانند. (۳۶)

پی نوشت‌ها:
۱. علل الشرایع، ص ۱۲۸/ خصال، ۴۲۵/ معانی الاخبار، ۵۱.
۲. علل الشرایع، ص ۱۲۷/ امالی، شیخ صدوق، صص ۱۵۸ و ۱۵۹/ معانی الاخبار، ص ۵۱.
۳. علل الشرایع، ص ۱۲۷/ معانی الاخبار، ص ۵۲.
۴. خصال، ص ۴۲۶.
۵. همان، ص ۳۹۲.
۶. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۳.
۷. علل الشرایع، ص ۱۳۴ و ۱۳۵/ معانی الاخبار، ص ۵۶.
۸. امالی، شیخ صدوق، ص ۶۷/ من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۷۷.
۹. آل عمران / ۱۴۴.
۱۰. صف / ۶.
۱۱. جن / ۱۹.
۱۲. طه / ۱ و ۲.
۱۳. یس / ۱ و ۲.
۱۴. قلم / ۱.
۱۵. مزمل / ۱.
۱۶. مدثر / ۱.
۱۷. بصائر الدرجات، ص ۵۱۲، و در آن برای دهمین نام، آیه (ما انت بنعمه ربك بمجنون) آمده است.
۱۸. مناقب ابن شهر آشوب ، ج ۱، ص ۱۹۵ با (اندكی تفاوت.)
۱۹. كتاب سلیم بن قیس، صص ۱۱۵-۱۱۷ (با اندكی تفاوت) / غیبت نعمانی، صص ۷۱-۷۳.
۲۰. طه / ۱ و ۲.
۲۱. تفسیر قمی، ج ۲، صص ۵۷ و ۵۸.
۲۲. معانی الاخبار، ص ۲۲.
۲۳. شرح الشفا، ج ۱، ص ۴۹۰.
۲۴. اشاره به آیه ۱۳۰ سوره صافات.
۲۵. عیون اخبار الرضا، ج ۱، صص ۲۳۶ و ۲۳۷. و نیز رجوع شود به تفسیر فرات كوفی، ص ۳۵۶ و تفسیر ابن كثیر ۴ / ۲۱ و شواهد التنزیل ۲ / ۱۶۵.
۲۶. كافی ۶ / ۲۰.
۲۷. دخان / ۱ و ۲.
۲۸. كافی ۱ / ۴۷۹.
۲۹. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۳۳ / تفسیر فرات، كوفی، ص ۴۴۹.
۳۰. نحل / ۱۶.
۳۱. كافی ۱ / ۲۰۶ / مجمع البیان ۳ / ۳۵۴ / شواهد التنزیل ۱ / ۴۲۵.
۳۲. شمس / ۱ .
۳۳. تفسیر قمی ۲ / ۴۲۴ / تاویل الآیات الظاهره ۲ / ۸۰۵ / شواهد التنزیل ۲ / ۴۳۲.
۳۴. تفسیر قمی ۲ / ۴۲۹.
۳۵. توحید شیخ صدوق، ص ۴۲۸ / احتجاج ۲ / ۴۱۶.
۳۶. فرائد السمطین، ح ۲، ص ۱۷ / شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۸۸.
منبع:
مجله كوثر، شماره (۴۹)

منبع : تبیان

مطالب مرتبط

حضرت مهدی موعود (عج) از نگاه صدر المتالهین

حضرت مهدی موعود (عج) از نگاه صدر المتالهین
مرحوم صدر المتالهین رضوان الله علیه، از اعلام بزرگ اسلام و از تواناترین مدافعان راستین سنت الهی و نبوی بوده‏اند .
ایشان، در شرح بر كافی، نكات دقیق و گره‏گشایی را در ذیل احادیث‏باب امامت، درباره‏ی حضرت مهدی (عج) دارند .
وی، «انسان معصوم‏» را علت پیدایش خلقت و عامل تداوم آن می‏داند و می‏گوید: جهان، به سبب وجود خاتم الاولیاء علیه السلام است كه برپا است و روی عدالت جهانی را خواهد دید .
نوشتار حاضر، بررسی و شرحی بر چند نكته از نكات گران سنگ ایشان درباره‏ی امامت است .
مرحوم قدوهٔ الموحدین و رئیس المحققین، صدرالدین محمد شیرازی، از اعلام بزرگ اسلام و از تواناترین مدافعان راستین سنت الهی و نبوی بوده‏اند . وی، جامع علوم شریعت اسلام و حاوی فنون معارف قرآنی است .
این رجل الهی، به هر نقطه‏ی سر بسته كه توجه كرده، گره گشا بوده و به هر سو كه قلم او رقم زده، ابتكار و اكتشاف حقائق معرفتی باریده است .
ایشان، در زمینه‏ی اثبات امامت، در جای جای كتب عمیق و دقیق‏اش، درخششی منحصر به فرد دارد .
در شرح اصول كافی فصلی را به نام «ان الحجهٔ لاتقوم لله علی خلقه الا بامام‏» گشوده است . منظور ایشان، این است كه خدای تعالی دستورها و فرمان‏های بسیاری را به وسیله‏ی قرآن كریم فرستاده است ولكن همه‏ی این دستورها و فرمان‏ها آن‏گاه الزام آور است و بر مردم عمل به آن‏ها حتم و لازم است كه در كنار قرآن كریم، عالم آگاه معصوم از طرف خدای متعال نصب شده باشد; زیرا، كسی می‏تواند حجت‏بر مردم باشد و قول و فعل او، اسوه‏ی آنان و اتباع و پیروی از او، ضروری و حتمی باشد، كه اولا احتمال پیدایش خطا و اشتباه و غلبه‏ی هواهای نفسانی بر او محال باشد . و ثانیا، عالم و آگاه به عوالم مختلف هستی، عالم مثال و برزخ و قیامت و ... باشد و نیز دارای كرامت‏های خارق العاده باشد، و راه‏های نجات از عذاب قیامت و خلاصی از مكاید شیطان را بداند و بر اسرار قرآن و متشابهات و محكمات قرآن، عالم، و ناسخ و منسوخ آیات را بداند و رابطه‏ی متصل بین زمین و آسمان را حفظ كند، و با منطق وحی و فرشتگان، آشنا باشد و به رموز باطن و ظاهر عالم، آگاهی مطلق داشته باشد، و طریق بندگی و عبادت صحیح و خداپسند را بشناسد و تناسب عبادت را با روح انسان و با عوالم پس از این جهان بداند و با مقام قرب به حضرت اله عالم، به خوبی، آشنا باشد .
چنین رهبر معصومی، همانند مدعیان بی خبر از راه و رسم هدایت‏بشری نیست كه:
«یعلمون ظاهرا من الحیاهٔ الدنیا و هم عن الآخرهٔ هم غافلون .»
پس اگر چنین رهبر معصومی در كنار قرآن نباشد، قرآن، به تنهایی حجت‏بر بندگان خدا نیست; زیرا جز معصومان، آگاهی به اسرار و رموز قرآنی، نداشتند و ندارند .
پس قرآن، حتما، قرین و عدل خود را كه امام معصوم علیه السلام است، باید در كنار داشته باشد . به همین جهت است كه شیعه و سنی، از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله نقل كرده‏اند كه آن حضرت فرمود:
انی تارك فیكم الثقلین: كتاب الله و عترتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ...
در روایت چهارم همین فصل، آمده است كه:
قال ابو عبدالله علیه السلام: الحجهٔ قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق . . . ;
یعنی، ائمه علیهم السلام از طرف خدا، قبل از خلق خلایق، حجت‏بوده‏اند و همراه با آنان نیز حجت‏اند و پس از انقراض عالم نیز حجت هستند .
ایشان، در توضیح این روایت پر بار و سنگین می‏فرماید: خدای منان متعال، نظام هستی را برای پیدایش نفوس كامل و ذوات عالی و انوار شامخ آفرید و اراده‏ی اولیه از پیدایش جملگی نظام صنع، آن است كه در خط استكمال و تمامیت وجودی آن بزرگواران قرار گیرند .
البته، از آثار وجودی آن بزرگواران نیز هدایت‏بشری و راهنمایی نسل آدمی، بلكه ثقلین است و این، خود، نكته‏ایست كه از دقیق‏ترین مسایل كلام و فلسفه‏ی الهی شمرده می‏شود; زیرا، عقل قطعی، حاكم است كه هرگز، پر ارزش‏ترین و گران‏بهاترین موجود در عالم، نباید خرج موجودات كم ارزش گردد . به دیگر بیان، عالی‏ترین، نباید خرج سافل و پست گردد; زیرا، چنین روشی، قطعا غلط است .
اگر آنان، مامور به هدایت‏خلق و مكلف به تكالیف بسیار مشكل نبوت می‏گردند، قبل از آن كه مردم از رنج و زحمت آنان استفاده كنند و به سوی هدف و صراط مستقیم هدایت‏شوند، خود آنان، به وسیله‏ی همان تكالیف، تا عالی‏ترین درجات قرب الهی صعود می‏كنند .
آن چه را كه پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و اولاد معصوم او، از تكالیف و دستورهای بسیار مشكل نبوت و امامت استفاده كرده‏اند، نسبت‏به آن چه نصیب امت آنان شده، همانند نسبت‏بی نهایت‏با متناهی است .
بر این اساس، ذات آن بزرگواران، قبل از خلق و بعد از خلق، همواره، غرض از خلقت عالمیان و حجت و دلیل بر اصل ایجاد بوده‏اند .
به دیگر بیان، آن بزرگواران، علت نهایی نظام صنع هستند كه بدون آنان، خدای متعال، دست‏به ایجاد هستی نمی‏زد . به همین دلیل است كه در زیارت جامعه‏ی كبیره آمده است: «بكم فتح الله و بكم یختم‏» ;
نیز مرحوم صدر المتالهین، در «باب حجت‏» شرح اصول كافی، فصل دیگری را منعقد فرموده به نام «باب ان الارض لاتخلو من حجهٔ‏»
در حدیث‏یكم این باب، ابن ابی عمیر، از حسین بن ابی علاء نقل می‏كند كه از امام صادق علیه السلام سؤال می‏كند:
«تكون الارض لیس فیها امام؟ قال: لا» ;
«آیا امكان دارد كه زمین، خالی از امام باشد؟ در جواب فرمودند: «ممكن نیست .»
در شرح این حدیث، مرحوم صدر المتالهین فرموده است: اتفاق سلف و خلف، بر آن است كه پس از هر پیامبری، جانشینی لازم است و محال است كه پس از درگذشت پیامبر، برای او، جانشینی تعیین نگردد .
اگر چه در كیفیت نصب جانشین، اختلاف است كه آیا به دست مردم است‏یا خدای تعالی باید نصب فرماید .
ملاصدرا، به طور مفصل، وارد جریان تاریخ خلفا گردیده و شرح حال نسبتا مفصلی از فساد و تباهی‏های دستگاه بنی امیه را ارائه داده و می‏گوید، آیا اینان هستند كه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتهٔ جاهلیهٔ‏»
آیا نشناختن امثال معاویه و ولید خمار و یزید قمار باز و دائم الخمر و مروان حمار، موجب مرگ جاهلی است؟ این فكر، نه تنها غلط است‏بلكه اعتقاد به آن، شرم آور است .
نیز، در صفحه ۴۶۲ همان كتاب، روایت دیگری را نقل كرده است كه امام صادق علیه السلام فرمود:
«لو بقیت الارض بغیر امام لساخت‏»
زمین، بدون امام، قرار نخواهد گرفت .
او، در شرح این حدیث، به نكته‏ی دقیقی اشاره فرموده كه در صفحات پیشین نیز یادآوری شد . می‏فرماید، غرض از خلقت و ایجاد صنع، برخاستن انسان‏های كامل است كه سلطان راستین دستگاه آفرینش و خلیفهٔ الله فی الارض باشند .
تمامی مقدمات وجود انسان، از حركات افلاك تا تلاش جمیع ملائكهٔ الله، جملگی، در سمت و سوی پیدایش آن بزرگ شخصیت‏های هستی حركت می‏كنند و آنان، علت غایی عالمیان هستند و معلوم است كه با فقد علت، معلول، قطعا، منتفی است;
یعنی، اگر ارواح طیبه‏ی امامان معصوم علیهم السلام، در عرصه‏ی وجود، ظاهر نگردند، هرگز در بنای هستی، خشتی بر خشت دیگر استوار نگردد .
پس هم اكنون، وجود امام معصوم، حتمی و قطعی است و خورشید تابان امام دوازدهم علیه السلام، نابودی و عدم را بر جهان و جهانیان، مهار فرموده و یكی از بركات وجودی آن حجت كبرای خدا، بقای نظام جهان است .
نیز ملاصدرا در شرح اصول كافی، ج ۱، ص ۵۵۶، از امام صادق علیه السلام روایتی دیگر نقل می‏كند . ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل می‏كند كه امام صادق علیه السلام فرمود:
«اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت‏به احلامهم‏»
«یعنی، هرگاه امام مهدی قیام فرماید، خدای تعالی، دست‏خود را بر سر بندگان گذارد و عقول و فهم آنان را كامل گرداند .»
ایشان، در توضیح آن روایت می‏فرماید: امام عصر، حضرت مهدی، علیه السلام همین زمان، حاضر و موجود و حی است ولی از نظر ما غایب و پنهان است .
اگر لقب آن حضرت را «قائم‏» قرار داده‏اند، بدان جهت است كه او هرگز، به صورت پیر و كهنسال از كار افتاده نیست و مریض نمی‏شود و پیامدهای روزگار، او را تحلیل نمی‏برد و تغییرات جهانی در او تغییری به وجود نمی‏آورد و موت و هلاكت، عارض او نخواهد بود .
نیز باید دانست كه روح آن امام معصوم علیه السلام هرگز جدای از بدن او نیست و امام زمان علیه السلام دارای حیات جسمانی، همانند دیگر مردمان است . او غذا می‏خورد و می‏خوابد و مانند دیگران، سخن می‏گوید و دارای حركت و سكون و جلوس است و می‏نویسد و می‏خواند .
كمیل، از امام مؤمنان و امیر البیان علیه السلام نقل كرده كه فرمود:
«صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقهٔ بالملا الاعلی اولئك خلفاء الله فی ارضه و الدعاهٔ الی دینه .»
آن، امامان معصوم، به دنیا آمده و در این دنیا، همانند دیگران، دارای حیات جسمانی هستند، ولی روح آنان، به عالم عالی و فوق این جهان مادی، مرتبط است . آنان، خلفای خدای و نگاهدارندگان دین در زمین هستند و مردم را بدان سوی می‏خوانند . مرحوم صدر المتالهین اضافه فرموده كه زندگی حضرت ولی عصر علیه السلام در این سیاره‏ی زمین، همانند بقای حضرت عیسی در آسمان است كه هرگز كسی نتواند در طول عمر آن بزرگوار، به خود شك راه دهد; زیرا، این توهم، از ضعف ایمان و نبود معرفت‏به چگونگی زندگی آن امام معصوم علیه السلام خواهد بود .
اما معنای روایت كه فرمود، «اذا قام قائمنا» به معنای خروج و ظهور آن بزرگوار است، و این امر، قطعی و حتمی است، به طوری كه اگر در دنیا، بیش از یك روز باقی نباشد، در آن روز، حتما، ولی عصر، عجل الله فرجه الشریف، ظهور خواهد فرمود . عدد روایات، در این مساله، از حد تواتر گذشته و از ضروریات مذهب حق، شیعه‏ی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است .
در كتب مخالف و موافق، به این حادثه‏ی عظیم جهانی، تصریح شده است . او، سپس، در دنباله‏ی این كلام، به نقل گفتار مفصلی از محی الدین عربی، كه شیخ بهایی آن را در اربعین خود آورده، پرداخته است .در بین كلمات محی الدین عربی، این چند بند شعر است كه خود محی الدین انشاء فرموده است:
الا ان ختم الاولیاء شهید
و عین امام العالمین فقید
هو السید المهدی من آل احمد
هو الصارم الهندی حین یعید
هو الشمس یجلو كل غیم و ظلمهٔ
هو الوابل الوسمی حین یجود
ای مردم جهان! آگاه باشید خاتم الاولیاء، امام زمان، هم اكنون شاهد بر ما است، اگر چه وجود آن حضرت، میان ما ظاهر نیست .
آن آقای بزرگوار، همان مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله است . او، همان شمشیر بران است آن‏گاه كه ظهور كند . او، خورشیدی است كه به هنگام ظهور، هر ابرو ظلمتی را می‏زداید . او آن گاه كه بر عالمین ظاهر شود، همانند باران بسیار پر آب و فراوانی است كه بركاتش بر تمامی عالم جاری خواهد بود .
سپس مرحوم صدر المتالهین‏قدس سره، فصلی را به نام «هدایهٔ حكمیهٔ‏» باز فرموده واز فتوحات محی الدین عربی، باب ۳۵۵، نقل می‏كند كه ما، به هنگام زندگی، خود را در این جهان، چنان یافته‏ایم كه به صورت عادی زندگی كرده و از همین زمین كه بدن ما از آن نشات یافته، ارتزاق می‏كنیم و توهم كرده‏ایم كه یگانه راه ادامه‏ی زندگی، همین است، ولی نمی‏دانیم كه خدایی كه میان بدن و این غذاها و روابط دیگر زندگی، نسبت‏هایی برقرار كرده، می‏تواند طور دیگری، اولیای خود را نگه دارد كه آثار حیات و حرارت بدن و قدرت بازوی او را همچنان نیرومندتر نگه بدارد و نه چنین است كه هر چه را ما ندانیم، او نیز نتواند . نعوذ بالله من جهلنا العظیم .
خدای تعالی، در این عالم، یك سلسله علل و اسباب ظاهری را آفرید، ولی علل و اسباب خفی و باطنی نیز بسیار دارد كه فقطبه برخی از اولیای خود، نوری عطا فرمود تا بتوانند پرده‏های ظاهری این علل و اسباب را كنار زنند و در حد همان نور; در ظلمات این علل و اسباب حركت كنند و تو، هرگز، طمع در آن چه برای تو میسور نیست، نكن كه اسرار، بر همه كس جز آن كه خدا بخواهد، بسته است .
دقت كن كه بدن ما، چگونه از هوا ارتزاق می‏كند، به طوری كه اگر ظاهر بدن را مسدود كنند و رابطه‏ی هوا را با بشره بدن قطع كنند، انسان، قدرت بقا نخواهد داشت .
پس گمان نباید كرد كه روزی خواری، فقط همان خوردن غذا و نوشیدن آب است .
سپس مرحوم صدر المتالهین به شرح باقی حدیث‏شریف پرداخته و می‏فرماید، «وضع الله یده علی رؤوس العباد» معنایش آن است كه گاهی خدای تعالی، از وسایط فیض خود تعبیر به «ید» فرموده است و او، به واسطه‏ی همان وسایط، كارهای این عالم را سامان می‏بخشد . معنای «رؤوس العباد» عقول و فهم آنان است كه خدا به وسیله‏ی تعلیم و تعلم و اشتغال به تحصیل عقول آنان را رشد می‏دهد و به عقول آنان، حدس‏های قوی به سبب الهام جناب حق، افاضه می‏گردد، به طوری كه آماده دریافت تعلیم و ربیت‏حضرت مهدی علیه السلام می‏گردند .
مسلم است كه نفوس انسانی، از زمان حضرت آدم تاكنون، به تدریج، رشد یافته و لطافت و صفای عقلانی بنی آدم، همیشه، رو به رشد است . زیرا، نظام تربیتی حضرت ولی عصر علیه السلام چنان است كه نیاز به استعدادهای فراوان دارد .
نیز، مرحوم ملاصدرا، در جلد ششم تفسیر خود، صفحه‏ی ۲۹۸، ذیل فصلی كه به عنوان «مكاشفه‏» باز فرموده، می‏گوید، از آیه‏ی بیست و هفتم سوره حدید، معلوم است كه سنت غیر قابل تخلف الهی، بر آن است كه هیچ زمانی، زمین، از حجت‏خدا بر خلق، خالی نیست و قیام حجت، از زمان آدم (ع) تا زمان خاتم و پس از رسول خاتم صلی الله علیه و آله به وسیله‏ی اولاد معصوم دوازده‏گانه‏اش علیهم السلام، برقرار است . اكنون، زمین و زمان، در حریم امن و امان حضرت ولایت‏ختمی، مهدی موعود علیه السلام، كه ختم این سلسله‏ی «حجج الله علی خلقه‏» است، باقی و برقرار است .
نیز در صفحه‏ی ۲۹۹ از نهج البلاغه، از امیرمؤمنان نقل می‏فرماید كه امیرمؤمنان علیه السلام به كمیل بن زیاد فرمود:
«اللهم بلی لاتخلو الارض من قائم لله بحجهٔ، ظاهرا مشهورا، او مستترا مغمورا، لان لاتبطل حجج الله و بیناته . و این اولئك اولئك و الله! الاقلون عددا الاعظمون خطرا - الی ان قال - اولئك خلفاء الله فی ارضه و الدعاهٔ الی دینه . آه! آه! شوقا الی رؤیتهم‏» ;
«البته، چنین است كه زمین، از حجت قائم خدا، هرگز، خالی نیست، چه ظاهر باشد و یا پنهان، زیرا، باید حجت و دلیل، بر مردم تمام باشد . راستی، كجایند آن اولیای خدا كه تعدادشان بسیار كم و مقام و عظمت آنان، بسیار بزرگ است؟
- تا آن جا كه فرموده -
آنان، خلفا و داعیان دین الهی در زمین هستند . آه! آه! كه بسیار در آرزوی شوق دیدار آنان هستم .»
سپس مؤلف كتاب گوید، از این حدیث جلیل، چند نكته به دست آید:
۱) آبادانی زمین و وجود انسان‏ها و سایر كاینات، به طفیل وجود انسان كامل و ربانی است .
۲) ضرورتی نیست كه آن ولی تام و كامل، ظاهر باشد، بلكه چه بسا او مستور و از دیده‏ها مخفی باشد .
۳) سپس از فتوحات محی الدین عربی، عبارتی بسیار شگفت آور نقل می‏كند . ایشان، در باب ۳۶۶ فتوحات گوید:
«ان لله خلیفهٔ یخرج من عترهٔ رسول الله من ولد فاطمهٔ، علیها السلام . اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و جده حسین بن علی علیهما السلام یبایع بین الركن و المقام‏» ;
خدا، خلیفه‏ای دارد، كه از عترت رسول الله و از اولاد فاطمه است و جد او، حسین بن علی است . مردم، در میان ركن و مقام، با او بیعت می‏كنند .
محی الدین، اوصافی را از حضرت ولی عصر علیه السلام نقل می‏كند كه درست، همانند عقاید صحیح شیعه است . این مبحث، در فتوحات، بسیار مفصل است و شیخ بهایی در كتاب اربعین خود، ملخص آن را بیان كرده است . اما تاسف آور آن كه در چاپ‏های اخیر فتوحات، این مطلب، حذف شده است كه این گونه دست‏های خائن، در تاریخ، بسیار بوده است .
مرحوم آخوند ملاصدرا، در مفاتیح الغیب، صفحه‏ی ۴۸۵، المشهد الثانی فی باطن النبوهٔ و ظاهره‏» بحث‏بسیار جالبی را طرح فرموده است كه در قسمت آخر آن، ص ۴۸۷، می‏فرماید: آن‏گاه كه حضرت مهدی علیه السلام ظهور فرماید، آن‏چه حاكم بر امت اسلامی خواهد شد، كشف صحیح مطابق با واقع خواهد بود . در اسلام، تمامی مذاهب برداشته می‏شود و به حكم واحد امام معصوم - كه واجب الاتباع جملگی است - در صراط واحد قدم بر می‏دارند . در آن زمان، اجتهاد هیچ مجتهدی حجت نیست، همانند زمان رسول الله كه فقط رای حضرت خاتم النبیین، صلوات الله علیه و آله، حاكم بود; زیرا، امام معصوم، صلوات الله علیه، آن چه را كه در علم حضرت حق متعال، جل جلاله است، یافته و همان را بر مردم ابلاغ می‏فرماید و آن گاه است كه احكام جاری در میان مردم، صریح لوح محفوظ بوده و همگان با حقیقت‏ها و واقعیت‏ها، زندگی خود را می‏گذرانند .
نویسنده گوید، آن چه از ارتباطات وسیع جهانی و كثرت نشریات و تاسیس دانشگاه‏ها و پژوهش‏كده‏ها و حوزه‏های علمیه، اكنون شاهد و ناظر هستیم، جملگی، در جهت رشد سریع انسان‏هاست، و خدای متعال، برای بازسازی بشر و آمادگی او برای تحمل هدایت ویژه‏ی الهی، در این قرن، وسائل لازم را از كمون طبیعت‏بیرون كشیده و جملگی را در معرض استفاده عموم قرار داده است و این واقعه‏ی عظیم، از مهم‏ترین علایم و عجیب‏ترین نشانه‏های ظهور حضرت مهدی علیه السلام و پیدایش دولت‏حق و غلبه‏ی دین الهی بر تمام توطئه‏های شوم ابلیس‏های روزگار خواهد بود .

وبگردی
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.