یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 22 October, 2017

آیا نام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را می‌دانید؟


آیا نام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را می‌دانید؟
یكی از آثار ارزشمند فارسی در زمینه زندگی پیامبر اكرم و پیامبران الهی "حیوهٔ القلوب" علامه محمدباقر مجلسی است.این كتاب بارها توسط ناشران مختلف چاپ شده است. بخش زندگی نبی اكرم صلی الله علیه و آله از كتاب حیوهٔالقلوب در سال ۱۳۷۶ ش. در دو جلد بزرگ، هر یک حاوی هشتصد صفحه وزیری، به همت انتشارات سرور قم منتشر شده است.
ابن بابویه به سند معتبر از جابر انصاری روایت كرده است كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: من شبیه‌ترین مردم به حضرت آدم علیه السلام، و حضرت ابراهیم علیه السلام شبیه‌ترین مردم به من در خلقت و خلق بود؛ و حق تعالی مرا از بالای عرش عظمت و جلالت خود به ده نام نامید و صفت مرا بیان كرد و به زبان هر پیغمبری بشارت مرا به قوم ایشان داده است، و در تورات و انجیل نام مرا بسیار یاد كرده است و كلام خود را به من تعلیم داد و مرا به آسمان بالا برد، و نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود.
مرا "محمد" نامیدند زیرا كه در زمین ستایش شده‌ام؛ و "احمد" نامیدند برای آن كه مرا در آسمان ستایش می‌كنند؛ و "ابوالقاسم" نامیدند برای آن كه حق تعالی در قیامت، بهشت و جهنم را به سبب من قسمت مینماید، پس هر كه كافر شده و به من ایمان نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم میفرستد و هر كه به من ایمان آورد و پیغمبری مرا اقرار نماید، داخل بهشت میشود؛ و مرا "داعی" خوانده است برای آن كه مردم را دعوت میكنم به دین پروردگار خود؛ و مرا "نذیر" خوانده است برای آن كه هر كس مرا نافرمانی كند او را از آتش میترسانم؛ و "بشیر" نامیده است برای آن كه مطیعان خود را به بهشت بشارت میدهم.
یك نام خداوند "محمود" است و مرا "محمد" نام نهاد، و مرا در بهترین قرن‌ها و در میان نیكوترین امت‌ها ظاهر گردانید و در تورات مرا "احید" نامید زیرا كه به توحید و یگانه پرستی خدا جسدهای امت من بر آتش جهنم حرام گردیده است، و در انجیل مرا "احمد" نامید زیرا كه من در آسمان محمودم و امت من حمد كنندگانند، و در زبور مرا "ماحی" نامید زیرا كه به سبب من عبادت بت‌ها را از زمین محو مینماید، و در قرآن مرا "محمد" نامید زیرا كه در قیامت همه امت‌ها مرا ستایش خواهند كرد به سبب آن كه به غیر از من كسی در قیامت شفاعت نخواهد كرد مگر به اذن من. و مرا در قیامت "حاشر" خواهند نامید زیرا كه زمان امت من به حشر متصل است، و مرا "موقف" نامید زیرا كه من مردم را نزد خدا به حساب وامیدارم، و مرا "عاقب" نامید زیرا كه من بعد از پیغمبران آمدم و بعد از من پیغمبری نیست، و منم رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم (یعنی جنگ‌ها) و منم "مقفی" كه از قفای انبیاء مبعوث شدم، و منم "قثم" یعنی كامل جامع كمالات.
و منت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: ای محمد! من هر پیغمبری را به زبان امت او فرستادم و بر اهل تو یك زبان فرستادم و تو را بر هر سرخ و سیاهی مبعوث گردانیدم و تو را یاری دادم به ترسی كه از تو در دل دشمنان تو افكندم و هیچ پیغمبر دیگر را چنین نكردم، و غنیمت كافران را بر تو حلال گردانیدم و برای احدی پیش از تو حلال نكرده بودم بلكه میبایست غنیمت‌هایی كه از كافران می‌گرفتند، می‌سوزاندند. و به تو و امت تو عطا كردم گنجی از گنج‌های عرش خود را كه آن سوره فاتحهٔ الكتاب و آیات آخر سوره بقره است، و برای تو و امت تو جمیع زمین را محل سجده و نماز گردانیدم بر خلاف امت‌های گذشته كه میبایست نماز را در معبدهای خود به جا آورند، و خاك زمین را برای تو پاك كننده گردانیدم، و الله اكبر را به تو و امت تو دادم، و یاد تو را به یاد خود مقرون كردم كه هر گاه امت تو مرا به وحدانیت یاد كنند، تو را به پیغمبری یاد كنند، پس طوبی برای تو باد ای محمد و برای امت تو.(۱)
شفقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به جمیع امت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، و علی علیه السلام بهترین امت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی علیه السلام بعد از آن حضرت برای امت مانند شفقت آن حضرت بود زیرا كه او وصی و جانشین و امام و پیشوای امت بعد از آن حضرت بود؛ پس به این سبب فرمود: من و علی هر دو پدر این امتیم.
و در حدیث معتبر دیگر روایت كرده است كه گروهی از یهود به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمدند و سوال كردند كه: به چه سبب تو را محمد و احمد و ابوالقاسم و بشیر و نذیر و داعی نامیده‌اند؟
فرمود كه: مرا "محمد" نامیدند زیرا كه در زمین ستایش شده‌ام؛ و "احمد" نامیدند برای آن كه مرا در آسمان ستایش می‌كنند؛ و "ابوالقاسم" نامیدند برای آن كه حق تعالی در قیامت، بهشت و جهنم را به سبب من قسمت مینماید، پس هر كه كافر شده و به من ایمان نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم میفرستد و هر كه به من ایمان آورد و پیغمبری مرا اقرار نماید، داخل بهشت میشود؛ و مرا "داعی" خوانده است برای آن كه مردم را دعوت میكنم به دین پروردگار خود؛ و مرا "نذیر" خوانده است برای آن كه هر كس مرا نافرمانی كند او را از آتش میترسانم؛ و "بشیر" نامیده است برای آن كه مطیعان خود را به بهشت بشارت میدهم.(۲)
و در حدیث موثق روایت كرده است كه حسن بن فضال از حضرت امام رضا علیه السلام پرسید كه به چه سبب حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله را ابوالقاسم كنیه داده‌اند؟
فرمود: زیرا فرزند او قاسم نام داشت.
حسن گفت: عرض كردم: آیا مرا قابل می دانید که بیشتر از این بدانم؟
فرمود: بله، مگر نمیدانی كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: من و علی پدر این امتیم؟
گفتم: بله.
فرمود: مگر نمیدانی كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله پدر جمیع امت است؟
گفتم: بله.
فرمود كه: مگر نمیدانی كه علی قسمت كننده بهشت و دوزخ است؟
گفتم: بله.
فرمود: پس پیغمبر، پدر قسمت كننده بهشت و دوزخ است و به این سبب، حق تعالی او را به "ابوالقاسم" كنیه داده است.
گفتم: پدر بودن ایشان چه معنی دارد؟
فرمود: یعنی شفقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به جمیع امت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، و علی علیه السلام بهترین امت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی علیه السلام بعد از آن حضرت برای امت مانند شفقت آن حضرت بود زیرا كه او وصی و جانشین و امام و پیشوای امت بعد از آن حضرت بود؛ پس به این سبب فرمود: من و علی هر دو پدر این امتیم. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله روزی بر منبر فرمود: هر كه قرضی و عیالی بگذارد بر من است که ادا و مراقبت کنم و هر كه مالی بگذارد و وارثی داشته باشد، مال او از وارث اوست. پس به این سبب آن حضرت اولی بود نسبت به امت خود از جان‌های ایشان و همچنین امیرالمومنین بعد از آن حضرت اولی بود به امت از جان‌های ایشان.(۳)
و در حدیث موثق دیگر روایت كرده است از امام محمد باقرعلیه السلام كه: حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله را ده نام بود، پنج نام در قرآن هست و پنج نام در قرآن نیست، اما آن‌ها كه در قرآن است: محمد و احمد و عبدالله و یس و نون؛ و اما آن‌ها كه در قرآن نیست: فاتح و خاتم و كافی و مقفی و حاشر.(۴)
و علی بن ابراهیم روایت كرده است كه حق تعالی آن حضرت را "مزّمل" نامیده است زیرا كه وقتی وحی بر آن جناب نازل شد، خود را به جامه‌ای پیچیده بود(۵)؛ و خطاب "مدّثر" به اعتبار رجعت آن حضرت است پیش از قیامت، یعنی: ای كسی كه خود را به كفن پیچیده‌ای! زنده شو و برخیز و بار دیگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان. (۶)
و در روایات معتبر بسیار وارد شده است كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: حق تعالی من و امیرالمومنین را از یك نور خلق كرد و از برای ما دو نام از نام‌های خود اشتقاق كرد، پس خداوند صاحب عرش، "محمود" است و من "محمد"، و حق تعالی "علی اعلا" است و امیرالمومنین "علی" است.(۷)
و ابن بابویه به سند صحیح از امام محمد باقرعلیه السلام روایت كرده است كه: نام حضرت رسول صلی الله علیه و آله در صحف ابراهیم "ماحی" است و در تورات "حاد"، و در انجیل "احمد"، و در قرآن "محمد".
پس پرسیدند كه: تاویل "ماحی" چیست؟
فرمود: یعنی محو كننده بتها و قمارها و صورت‌ها و هر معبود باطلی؛ و اما "حاد" یعنی دشمنی كننده با هر كه دشمن خدا و دین خدا باشد، خواه خویش باشد و خواه بیگانه؛ و اما "احمد" برای آن گفتند كه حق تعالی ثنای نیكو گفته است برای او به سبب آنچه پسندیده است از افعال شایسته او؛ و تاویل "محمد" آن است كه خدا و فرشتگان و جمیع پیغمبران و رسولان و همه امت‌های ایشان ستایش میكنند او را و درود میفرستند بر او و نامش بر عرش که نوشته است: "محمد رسول الله".(۸)
و صفار روایت كرده است به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله را ده نام است در قرآن: محمد و احمد و عبدالله و طه و یس و نون و مزمل و مدثر و رسول و ذكر؛ چنانکه فرموده است كه "و ما محمد الا رسول"(۹) و "و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد"(۱۰) و "لما قام عبدالله یدعوه كادوا یكونون علیه لبدا"(۱۱) و "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"(۱۲) "و یس والقرآن الحكیم"(۱۳) و" ن والقلم و ما یسطرون"(۱۴) و " یا ایها المزمل"(۱۵) و " یا ایها المدثر"(۱۶) و "انا انزلنا الیكم ذكرا رسولا".
پس حضرت صادق علیه السلام فرمود كه "ذكر" از نام‌های آن حضرت است و مائیم "اهل ذكر" كه حق تعالی در قرآن امر كرده است كه: "هر چه ندانید از اهل ذكر سوال كنید." (۱۷)
و بعضی از علما از قرآن مجید چهارصد نام برای آن حضرت بیرون آورده‌اند، و مشهور آن است كه نام آن حضرت در تورات "مودمود" است و در انجیل "طاب طاب" و در زبور "فارقلیط" و بعضی گفته‌اند در انجیل "فارقلیط"؛ و اما اسما و القاب كه اكثر علما از قرآن استخراج كرده‌اند ـ به غیر از آنچه سابق مذكور شد ـ به این شرح هستند: "شاهد" و "شهید" و "مبشر" و "بشیر" و "نذیر" و "داعی" و "سراج منیر" و "رحمهٔ للعالمین" و "رسول الله" و "خاتم النبیین" و "نبی" و "امی" و "نور" و "نعمت" و "رووف" و "رحیم" و "منذر" و "مذكر" و "شمس" و "نجم" و "حم" و "سما" و "تین". (۱۸)در كتاب سلیم بن قیس مسطور است كه: چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین برمیگشت، به دیر راهبی رسید كه از نسل حواریون عیسی علیه السلام و از علمای نصارا بود، پس از دیر خارج شد و در حالی که چند كتاب در دست داشت، گفت: جد من بهترین حواریان عیسی بوده است و این كتاب‌ها به خط اوست كه عیسی گفته و او نوشته است، و در این كتاب‌ها مذكور است كه پیغمبری از عرب از فرزندان ابراهیم خلیل علیه‌السلام از شهر مكه مبعوث خواهد شد و او را چند نام خواهد بود: محمد و عبدالله و یس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نبی الله و صفی الله و حبیب الله. و هر گاه نام خدا ذكر شود باید كه نام او نیز ذكر شود، و او محبوب‌ترین خلق نزد خدا است. و حق تعالی خلق نكرده است احدی را، نه ملك مقرب و نه پیغمبر مرسل از آدم تا آخر پیغمبران كه بهتر و محبوب‌تر از او نزد خدا باشد. و حق تعالی در قیامت او را بر عرش خود خواهد نشانید و او را شفیع خواهد گردانید، و برای هر كه شفاعت نماید قبول خواهد كرد. و به نام او جاری شده است قلم بر لوح كه: محمد رسول الله. (۱۹)
در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز میگزارد، بر انگشتان پاهای خود میایستاد تا آن كه پاهای مباركش ورم میكرد؛ پس حق تعالی فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"؛ ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنی.
و در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز میگزارد، بر انگشتان پاهای خود میایستاد تا آن كه پاهای مباركش ورم میكرد؛ پس حق تعالی فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"(۲۰)؛ ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنی. و "طه" به لغت طی به معنی "محمد" است. (۲۱)
و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه: "طه" یعنی ای طلب كننده حق و هدایت كننده به سوی حق! "یس" یعنی ای سامع و شنونده وحی من!(۲۲) و در حدیث دیگر: یعنی ای سید!(۲۳)
و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالی در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام علی آل یس"(۲۴) و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان(۲۵)، و در قرائت اهل بیت (علیهم السلام) چنین است.
و در روایت دیگر وارد شده است كه: "یس" را نام مكنید كه نام آن حضرت است و رخصت نداده‌اند كه بر دیگری این نام را بنهند. (۲۶)
و در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام منقول است در تفسیر"حم والكتاب المبین"(۲۷) فرمود: در كتابی كه خدا بر هود علیه السلام فرستاده بود "حم" نام محمد صلی الله علیه و آله است، و"كتاب مبین"، امیرالمومنین علی علیه السلام است. (۲۸)
و در روایات معتبر وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی "والنجم اذا هوی" كه حق تعالی قسم یاد فرمود به پیغمبر در هنگامی كه به معراج رفت یا از دنیا رفت و مراد از "نجم" آن حضرت است كه نجم فلك هدایت است. (۲۹)
و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالی در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام علی آل یس" و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان، و در قرائت اهل بیت علیهم السلام چنین است.
و همچنین احادیث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی " و علامات و بالنجم هم یهتدون"(۳۰) كه "علامات"، ائمه علیهم السلام هستند كه نشانه‌های راه هدایتند؛ و "نجم"، حضرت رسول صلی الله علیه و آله است كه ایشان به او هدایت یافته‌اند. (۳۱)
و اخبار بسیار وارد شده است در تفسیر" والشمس و ضحیها"(۳۲) كه مراد از "شمس"، خورشید فلك رسالت است؛ و مراد از "قمر"، ماه اوج امامت است یعنی امیرالمومنین علیه السلام كه تالی آن است؛ و مراد از "نهار"، ائمه اطهارند كه جهان به نور هدایت ایشان روشن است. (۳۳)
و در تفسیر "والتین" وارد شده است كه مراد از "تین"، سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله است كه بهترین میوه‌های شجره نبوت است؛ و "زیتون"، امیرالمومنین علیه السلام است كه علم او روشنی بخش هر ظلمت است؛ و "طور سینین"، حسن و حسین علیهماالسلام هستند كه كوه وقار و تمكین‌اند: و"بلد امین"، ائمه مومنانند كه شهرستان علم یزدانند. (۳۴)
و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه به راس الجالوت فرمود: "در انجیل نوشته است كه فارقلیط بعد از عیسی خواهد آمد و تكلیف‌های سنگین را بر شما آسان خواهد كرد و شهادت به حقیقت من خواهد داد چنان که من شهادت به حقیقت او دادم و او تاویل هر علم را برای شما خواهد آورد." راس الجالوت گفت: بلی چنین است. (۳۵)
و از طریق عامه از انس بن مالك روایت كرده‌اند كه: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: ای گروه مردم! هر كه آفتاب را نیابد، دست از ماه برندارد. و هر كه ماه را نیابد، زهره را غنیمت شمارد. و هر كه زهره را نیابد، در فرقدان چنگ زند. پس فرمود كه: من شمس هستم، و علی قمر، و فاطمه زهره است، و حسن و حسین فرقدانند. (۳۶)

پی نوشت‌ها:
۱. علل الشرایع، ص ۱۲۸/ خصال، ۴۲۵/ معانی الاخبار، ۵۱.
۲. علل الشرایع، ص ۱۲۷/ امالی، شیخ صدوق، صص ۱۵۸ و ۱۵۹/ معانی الاخبار، ص ۵۱.
۳. علل الشرایع، ص ۱۲۷/ معانی الاخبار، ص ۵۲.
۴. خصال، ص ۴۲۶.
۵. همان، ص ۳۹۲.
۶. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۳.
۷. علل الشرایع، ص ۱۳۴ و ۱۳۵/ معانی الاخبار، ص ۵۶.
۸. امالی، شیخ صدوق، ص ۶۷/ من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۷۷.
۹. آل عمران / ۱۴۴.
۱۰. صف / ۶.
۱۱. جن / ۱۹.
۱۲. طه / ۱ و ۲.
۱۳. یس / ۱ و ۲.
۱۴. قلم / ۱.
۱۵. مزمل / ۱.
۱۶. مدثر / ۱.
۱۷. بصائر الدرجات، ص ۵۱۲، و در آن برای دهمین نام، آیه (ما انت بنعمه ربك بمجنون) آمده است.
۱۸. مناقب ابن شهر آشوب ، ج ۱، ص ۱۹۵ با (اندكی تفاوت.)
۱۹. كتاب سلیم بن قیس، صص ۱۱۵-۱۱۷ (با اندكی تفاوت) / غیبت نعمانی، صص ۷۱-۷۳.
۲۰. طه / ۱ و ۲.
۲۱. تفسیر قمی، ج ۲، صص ۵۷ و ۵۸.
۲۲. معانی الاخبار، ص ۲۲.
۲۳. شرح الشفا، ج ۱، ص ۴۹۰.
۲۴. اشاره به آیه ۱۳۰ سوره صافات.
۲۵. عیون اخبار الرضا، ج ۱، صص ۲۳۶ و ۲۳۷. و نیز رجوع شود به تفسیر فرات كوفی، ص ۳۵۶ و تفسیر ابن كثیر ۴ / ۲۱ و شواهد التنزیل ۲ / ۱۶۵.
۲۶. كافی ۶ / ۲۰.
۲۷. دخان / ۱ و ۲.
۲۸. كافی ۱ / ۴۷۹.
۲۹. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۳۳ / تفسیر فرات، كوفی، ص ۴۴۹.
۳۰. نحل / ۱۶.
۳۱. كافی ۱ / ۲۰۶ / مجمع البیان ۳ / ۳۵۴ / شواهد التنزیل ۱ / ۴۲۵.
۳۲. شمس / ۱ .
۳۳. تفسیر قمی ۲ / ۴۲۴ / تاویل الآیات الظاهره ۲ / ۸۰۵ / شواهد التنزیل ۲ / ۴۳۲.
۳۴. تفسیر قمی ۲ / ۴۲۹.
۳۵. توحید شیخ صدوق، ص ۴۲۸ / احتجاج ۲ / ۴۱۶.
۳۶. فرائد السمطین، ح ۲، ص ۱۷ / شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۸۸.
منبع:
مجله كوثر، شماره (۴۹)

منبع : تبیان

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کافه کتالب , سبک رازی , دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران , جشنواره فلیم های کودکان و نوجوانان , جز اول , شرکت ویتول , گسترش شهرک سازی ها , خوراک بلدرچین با سس پرتقال , مسکن حمایتی , امام جمعه جدید , اعلام گذشت , شوشتری , ارثیه نجومی , پشتیبانی امور دام , مدرسه مجازی , ترومبا آمبولی , ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان , معاون بنیاد شهید , مجتبی ذوالنوری , مسدود شدن سایت‌های غیرمجاز گردشگری , ساحلی بومی محلی , جهت تامین , اکتشافی , نباتید , توکسوپلاسما گوندی , قوانین اصل 44 , ژیمناستیک , هیات اجرایی , کشتی کروز , خط یک مترو , امید سه‌کناری , احمد عالی زاده , کسب امتیاز از توافق ایران , همسران سفرا , بازرسان صنعت و معدن , اوراقچی , رئیس‌جمهو , لغو تمدید اقامت , انوشیروان بندپی , روابط بین ایران و کشورهای عربی , کمد کودک , رقابت های دوچرخه سواری کوهستان , زبان کردی , بیماریهای عصبی و روانشناختی , پپ گواردیولا , جمال هادیان , اسنانداران , دندان پزشکی , مطالعات آزمایشگاهی , دمشق سوریه ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
روش‌های جلوگیری از سرطان(۲) , دره شوی , نفوذ ادیان در اوضاع سیاسی و فرهنگی جامعه , قانون غالب بودن (Law of Dominance) , ابزارهای کمک آموزشی دیداری- شنیداری , رجوع مشتریان خارجی در بازار محلی , ای از بنفشه ساخته بر گل مثالها , با این دل بی خبر چه سازم , تبم دادی،نمیپرسی که: ای بیمار من چونی؟ , سیاست اقتصادی و برنامه‌ریزی دولت , امام‌زاده عبدالله، قم , آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد , اختلالات روانی , درمان , سال کردن رسول روم از عمر رضی‌الله عنه از سبب ابتلای ... , فریب دادن , بررسی‌های دیگر , گزارش تحقیق درسی , چو دارا به دل سوک داراب داشت , صنایع‌دستی و سوغاتی‌‌ها، استان مازندران ,

برخی منابع مهم خبری
fairna.ir فیرنا , fa.alalam.ir العالم , cinemakhabar.ir سینما خبر , porseshnews.ir پرسش , iranojahan.com ایران و جهان , farscinema.com فارس سینما , abna24.com ابنا , esfahanemrooz.ir اصفهان امروز , cinetmag.com سی نت , icana.ir خانه ملت , tamashagar.net تماشاگر , beytoote.com بیتوته , zanefarda.ir زن فردا , armandaily.ir روزنامه آرمان , entekhab.ir انتخاب , estekhdam.com استخدام , isunews.ir خبرنامه صادق , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , iscanews.ir ایسکانیوز , tarikhirani.ir تاریخ ایرانی , medianews.ir مدیا , 9day.ir 9 دی , shahrdaronline.com شهردارآنلاین , namayande.com نماینده , jamnews.ir جام نیوز , irinn.ir شبکه خبر , techshot.ir تک‌شات , rastannews.ir راستان نیوز , nimrooznews.com نیمروز , tabnak.ir تابناک ,

وبگردی
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش!
اظهارات جنجالی و درگیری فیزیکی بقایی با ماموران پس از دادگاهش! - دادگاه دوم حمید بقایی،معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بسیار جنجالی شد... / ویدیو از آپارات
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد!
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد! - این روزها مردم حس می کنند سفره ای از پول و امکانات پهن شده و هر کسی بی توجه به کار و تلاشش و صرفا با نزدیکی به صاحبان قدرت پای آن نشسته اند و می خورند و می برند! باور کنیم ظلم و ستم اینان، همه ما را به زودی با خود خواهد برد. این روزها برخی مقامات در چشمان مردم زل می زنند و رانت دهی و رانت خواری را طبیعی و عادی جلوه می دهند و حتی طلبکار مردم هم می شوند.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها