سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 February, 2018

آیا نام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را می‌دانید؟


آیا نام‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را می‌دانید؟
یكی از آثار ارزشمند فارسی در زمینه زندگی پیامبر اكرم و پیامبران الهی "حیوهٔ القلوب" علامه محمدباقر مجلسی است.این كتاب بارها توسط ناشران مختلف چاپ شده است. بخش زندگی نبی اكرم صلی الله علیه و آله از كتاب حیوهٔالقلوب در سال ۱۳۷۶ ش. در دو جلد بزرگ، هر یک حاوی هشتصد صفحه وزیری، به همت انتشارات سرور قم منتشر شده است.
ابن بابویه به سند معتبر از جابر انصاری روایت كرده است كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: من شبیه‌ترین مردم به حضرت آدم علیه السلام، و حضرت ابراهیم علیه السلام شبیه‌ترین مردم به من در خلقت و خلق بود؛ و حق تعالی مرا از بالای عرش عظمت و جلالت خود به ده نام نامید و صفت مرا بیان كرد و به زبان هر پیغمبری بشارت مرا به قوم ایشان داده است، و در تورات و انجیل نام مرا بسیار یاد كرده است و كلام خود را به من تعلیم داد و مرا به آسمان بالا برد، و نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود.
مرا "محمد" نامیدند زیرا كه در زمین ستایش شده‌ام؛ و "احمد" نامیدند برای آن كه مرا در آسمان ستایش می‌كنند؛ و "ابوالقاسم" نامیدند برای آن كه حق تعالی در قیامت، بهشت و جهنم را به سبب من قسمت مینماید، پس هر كه كافر شده و به من ایمان نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم میفرستد و هر كه به من ایمان آورد و پیغمبری مرا اقرار نماید، داخل بهشت میشود؛ و مرا "داعی" خوانده است برای آن كه مردم را دعوت میكنم به دین پروردگار خود؛ و مرا "نذیر" خوانده است برای آن كه هر كس مرا نافرمانی كند او را از آتش میترسانم؛ و "بشیر" نامیده است برای آن كه مطیعان خود را به بهشت بشارت میدهم.
یك نام خداوند "محمود" است و مرا "محمد" نام نهاد، و مرا در بهترین قرن‌ها و در میان نیكوترین امت‌ها ظاهر گردانید و در تورات مرا "احید" نامید زیرا كه به توحید و یگانه پرستی خدا جسدهای امت من بر آتش جهنم حرام گردیده است، و در انجیل مرا "احمد" نامید زیرا كه من در آسمان محمودم و امت من حمد كنندگانند، و در زبور مرا "ماحی" نامید زیرا كه به سبب من عبادت بت‌ها را از زمین محو مینماید، و در قرآن مرا "محمد" نامید زیرا كه در قیامت همه امت‌ها مرا ستایش خواهند كرد به سبب آن كه به غیر از من كسی در قیامت شفاعت نخواهد كرد مگر به اذن من. و مرا در قیامت "حاشر" خواهند نامید زیرا كه زمان امت من به حشر متصل است، و مرا "موقف" نامید زیرا كه من مردم را نزد خدا به حساب وامیدارم، و مرا "عاقب" نامید زیرا كه من بعد از پیغمبران آمدم و بعد از من پیغمبری نیست، و منم رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم (یعنی جنگ‌ها) و منم "مقفی" كه از قفای انبیاء مبعوث شدم، و منم "قثم" یعنی كامل جامع كمالات.
و منت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: ای محمد! من هر پیغمبری را به زبان امت او فرستادم و بر اهل تو یك زبان فرستادم و تو را بر هر سرخ و سیاهی مبعوث گردانیدم و تو را یاری دادم به ترسی كه از تو در دل دشمنان تو افكندم و هیچ پیغمبر دیگر را چنین نكردم، و غنیمت كافران را بر تو حلال گردانیدم و برای احدی پیش از تو حلال نكرده بودم بلكه میبایست غنیمت‌هایی كه از كافران می‌گرفتند، می‌سوزاندند. و به تو و امت تو عطا كردم گنجی از گنج‌های عرش خود را كه آن سوره فاتحهٔ الكتاب و آیات آخر سوره بقره است، و برای تو و امت تو جمیع زمین را محل سجده و نماز گردانیدم بر خلاف امت‌های گذشته كه میبایست نماز را در معبدهای خود به جا آورند، و خاك زمین را برای تو پاك كننده گردانیدم، و الله اكبر را به تو و امت تو دادم، و یاد تو را به یاد خود مقرون كردم كه هر گاه امت تو مرا به وحدانیت یاد كنند، تو را به پیغمبری یاد كنند، پس طوبی برای تو باد ای محمد و برای امت تو.(۱)
شفقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به جمیع امت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، و علی علیه السلام بهترین امت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی علیه السلام بعد از آن حضرت برای امت مانند شفقت آن حضرت بود زیرا كه او وصی و جانشین و امام و پیشوای امت بعد از آن حضرت بود؛ پس به این سبب فرمود: من و علی هر دو پدر این امتیم.
و در حدیث معتبر دیگر روایت كرده است كه گروهی از یهود به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمدند و سوال كردند كه: به چه سبب تو را محمد و احمد و ابوالقاسم و بشیر و نذیر و داعی نامیده‌اند؟
فرمود كه: مرا "محمد" نامیدند زیرا كه در زمین ستایش شده‌ام؛ و "احمد" نامیدند برای آن كه مرا در آسمان ستایش می‌كنند؛ و "ابوالقاسم" نامیدند برای آن كه حق تعالی در قیامت، بهشت و جهنم را به سبب من قسمت مینماید، پس هر كه كافر شده و به من ایمان نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم میفرستد و هر كه به من ایمان آورد و پیغمبری مرا اقرار نماید، داخل بهشت میشود؛ و مرا "داعی" خوانده است برای آن كه مردم را دعوت میكنم به دین پروردگار خود؛ و مرا "نذیر" خوانده است برای آن كه هر كس مرا نافرمانی كند او را از آتش میترسانم؛ و "بشیر" نامیده است برای آن كه مطیعان خود را به بهشت بشارت میدهم.(۲)
و در حدیث موثق روایت كرده است كه حسن بن فضال از حضرت امام رضا علیه السلام پرسید كه به چه سبب حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله را ابوالقاسم كنیه داده‌اند؟
فرمود: زیرا فرزند او قاسم نام داشت.
حسن گفت: عرض كردم: آیا مرا قابل می دانید که بیشتر از این بدانم؟
فرمود: بله، مگر نمیدانی كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: من و علی پدر این امتیم؟
گفتم: بله.
فرمود: مگر نمیدانی كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله پدر جمیع امت است؟
گفتم: بله.
فرمود كه: مگر نمیدانی كه علی قسمت كننده بهشت و دوزخ است؟
گفتم: بله.
فرمود: پس پیغمبر، پدر قسمت كننده بهشت و دوزخ است و به این سبب، حق تعالی او را به "ابوالقاسم" كنیه داده است.
گفتم: پدر بودن ایشان چه معنی دارد؟
فرمود: یعنی شفقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به جمیع امت خود مانند شفقت پدران است بر فرزندان، و علی علیه السلام بهترین امت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی علیه السلام بعد از آن حضرت برای امت مانند شفقت آن حضرت بود زیرا كه او وصی و جانشین و امام و پیشوای امت بعد از آن حضرت بود؛ پس به این سبب فرمود: من و علی هر دو پدر این امتیم. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله روزی بر منبر فرمود: هر كه قرضی و عیالی بگذارد بر من است که ادا و مراقبت کنم و هر كه مالی بگذارد و وارثی داشته باشد، مال او از وارث اوست. پس به این سبب آن حضرت اولی بود نسبت به امت خود از جان‌های ایشان و همچنین امیرالمومنین بعد از آن حضرت اولی بود به امت از جان‌های ایشان.(۳)
و در حدیث موثق دیگر روایت كرده است از امام محمد باقرعلیه السلام كه: حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله را ده نام بود، پنج نام در قرآن هست و پنج نام در قرآن نیست، اما آن‌ها كه در قرآن است: محمد و احمد و عبدالله و یس و نون؛ و اما آن‌ها كه در قرآن نیست: فاتح و خاتم و كافی و مقفی و حاشر.(۴)
و علی بن ابراهیم روایت كرده است كه حق تعالی آن حضرت را "مزّمل" نامیده است زیرا كه وقتی وحی بر آن جناب نازل شد، خود را به جامه‌ای پیچیده بود(۵)؛ و خطاب "مدّثر" به اعتبار رجعت آن حضرت است پیش از قیامت، یعنی: ای كسی كه خود را به كفن پیچیده‌ای! زنده شو و برخیز و بار دیگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان. (۶)
و در روایات معتبر بسیار وارد شده است كه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: حق تعالی من و امیرالمومنین را از یك نور خلق كرد و از برای ما دو نام از نام‌های خود اشتقاق كرد، پس خداوند صاحب عرش، "محمود" است و من "محمد"، و حق تعالی "علی اعلا" است و امیرالمومنین "علی" است.(۷)
و ابن بابویه به سند صحیح از امام محمد باقرعلیه السلام روایت كرده است كه: نام حضرت رسول صلی الله علیه و آله در صحف ابراهیم "ماحی" است و در تورات "حاد"، و در انجیل "احمد"، و در قرآن "محمد".
پس پرسیدند كه: تاویل "ماحی" چیست؟
فرمود: یعنی محو كننده بتها و قمارها و صورت‌ها و هر معبود باطلی؛ و اما "حاد" یعنی دشمنی كننده با هر كه دشمن خدا و دین خدا باشد، خواه خویش باشد و خواه بیگانه؛ و اما "احمد" برای آن گفتند كه حق تعالی ثنای نیكو گفته است برای او به سبب آنچه پسندیده است از افعال شایسته او؛ و تاویل "محمد" آن است كه خدا و فرشتگان و جمیع پیغمبران و رسولان و همه امت‌های ایشان ستایش میكنند او را و درود میفرستند بر او و نامش بر عرش که نوشته است: "محمد رسول الله".(۸)
و صفار روایت كرده است به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله را ده نام است در قرآن: محمد و احمد و عبدالله و طه و یس و نون و مزمل و مدثر و رسول و ذكر؛ چنانکه فرموده است كه "و ما محمد الا رسول"(۹) و "و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد"(۱۰) و "لما قام عبدالله یدعوه كادوا یكونون علیه لبدا"(۱۱) و "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"(۱۲) "و یس والقرآن الحكیم"(۱۳) و" ن والقلم و ما یسطرون"(۱۴) و " یا ایها المزمل"(۱۵) و " یا ایها المدثر"(۱۶) و "انا انزلنا الیكم ذكرا رسولا".
پس حضرت صادق علیه السلام فرمود كه "ذكر" از نام‌های آن حضرت است و مائیم "اهل ذكر" كه حق تعالی در قرآن امر كرده است كه: "هر چه ندانید از اهل ذكر سوال كنید." (۱۷)
و بعضی از علما از قرآن مجید چهارصد نام برای آن حضرت بیرون آورده‌اند، و مشهور آن است كه نام آن حضرت در تورات "مودمود" است و در انجیل "طاب طاب" و در زبور "فارقلیط" و بعضی گفته‌اند در انجیل "فارقلیط"؛ و اما اسما و القاب كه اكثر علما از قرآن استخراج كرده‌اند ـ به غیر از آنچه سابق مذكور شد ـ به این شرح هستند: "شاهد" و "شهید" و "مبشر" و "بشیر" و "نذیر" و "داعی" و "سراج منیر" و "رحمهٔ للعالمین" و "رسول الله" و "خاتم النبیین" و "نبی" و "امی" و "نور" و "نعمت" و "رووف" و "رحیم" و "منذر" و "مذكر" و "شمس" و "نجم" و "حم" و "سما" و "تین". (۱۸)در كتاب سلیم بن قیس مسطور است كه: چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین برمیگشت، به دیر راهبی رسید كه از نسل حواریون عیسی علیه السلام و از علمای نصارا بود، پس از دیر خارج شد و در حالی که چند كتاب در دست داشت، گفت: جد من بهترین حواریان عیسی بوده است و این كتاب‌ها به خط اوست كه عیسی گفته و او نوشته است، و در این كتاب‌ها مذكور است كه پیغمبری از عرب از فرزندان ابراهیم خلیل علیه‌السلام از شهر مكه مبعوث خواهد شد و او را چند نام خواهد بود: محمد و عبدالله و یس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نبی الله و صفی الله و حبیب الله. و هر گاه نام خدا ذكر شود باید كه نام او نیز ذكر شود، و او محبوب‌ترین خلق نزد خدا است. و حق تعالی خلق نكرده است احدی را، نه ملك مقرب و نه پیغمبر مرسل از آدم تا آخر پیغمبران كه بهتر و محبوب‌تر از او نزد خدا باشد. و حق تعالی در قیامت او را بر عرش خود خواهد نشانید و او را شفیع خواهد گردانید، و برای هر كه شفاعت نماید قبول خواهد كرد. و به نام او جاری شده است قلم بر لوح كه: محمد رسول الله. (۱۹)
در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز میگزارد، بر انگشتان پاهای خود میایستاد تا آن كه پاهای مباركش ورم میكرد؛ پس حق تعالی فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"؛ ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنی.
و در احادیث معتبر بسیار از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام منقول است كه: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون نماز میگزارد، بر انگشتان پاهای خود میایستاد تا آن كه پاهای مباركش ورم میكرد؛ پس حق تعالی فرستاد كه: "طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی"(۲۰)؛ ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستادیم كه خود را به تعب و سختی افكنی. و "طه" به لغت طی به معنی "محمد" است. (۲۱)
و در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه: "طه" یعنی ای طلب كننده حق و هدایت كننده به سوی حق! "یس" یعنی ای سامع و شنونده وحی من!(۲۲) و در حدیث دیگر: یعنی ای سید!(۲۳)
و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالی در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام علی آل یس"(۲۴) و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان(۲۵)، و در قرائت اهل بیت (علیهم السلام) چنین است.
و در روایت دیگر وارد شده است كه: "یس" را نام مكنید كه نام آن حضرت است و رخصت نداده‌اند كه بر دیگری این نام را بنهند. (۲۶)
و در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام منقول است در تفسیر"حم والكتاب المبین"(۲۷) فرمود: در كتابی كه خدا بر هود علیه السلام فرستاده بود "حم" نام محمد صلی الله علیه و آله است، و"كتاب مبین"، امیرالمومنین علی علیه السلام است. (۲۸)
و در روایات معتبر وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی "والنجم اذا هوی" كه حق تعالی قسم یاد فرمود به پیغمبر در هنگامی كه به معراج رفت یا از دنیا رفت و مراد از "نجم" آن حضرت است كه نجم فلك هدایت است. (۲۹)
و اخبار بسیار از طریق خاصه و عامه منقول است: "یس" نام محمد صلی الله علیه و آله است و "آل یس" اهل بیت آن حضرتند كه حق تعالی در قرآن بر ایشان سلام فرستاده و فرموده است كه: "سلام علی آل یس" و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ایشان، و در قرائت اهل بیت علیهم السلام چنین است.
و همچنین احادیث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی " و علامات و بالنجم هم یهتدون"(۳۰) كه "علامات"، ائمه علیهم السلام هستند كه نشانه‌های راه هدایتند؛ و "نجم"، حضرت رسول صلی الله علیه و آله است كه ایشان به او هدایت یافته‌اند. (۳۱)
و اخبار بسیار وارد شده است در تفسیر" والشمس و ضحیها"(۳۲) كه مراد از "شمس"، خورشید فلك رسالت است؛ و مراد از "قمر"، ماه اوج امامت است یعنی امیرالمومنین علیه السلام كه تالی آن است؛ و مراد از "نهار"، ائمه اطهارند كه جهان به نور هدایت ایشان روشن است. (۳۳)
و در تفسیر "والتین" وارد شده است كه مراد از "تین"، سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله است كه بهترین میوه‌های شجره نبوت است؛ و "زیتون"، امیرالمومنین علیه السلام است كه علم او روشنی بخش هر ظلمت است؛ و "طور سینین"، حسن و حسین علیهماالسلام هستند كه كوه وقار و تمكین‌اند: و"بلد امین"، ائمه مومنانند كه شهرستان علم یزدانند. (۳۴)
و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه به راس الجالوت فرمود: "در انجیل نوشته است كه فارقلیط بعد از عیسی خواهد آمد و تكلیف‌های سنگین را بر شما آسان خواهد كرد و شهادت به حقیقت من خواهد داد چنان که من شهادت به حقیقت او دادم و او تاویل هر علم را برای شما خواهد آورد." راس الجالوت گفت: بلی چنین است. (۳۵)
و از طریق عامه از انس بن مالك روایت كرده‌اند كه: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود كه: ای گروه مردم! هر كه آفتاب را نیابد، دست از ماه برندارد. و هر كه ماه را نیابد، زهره را غنیمت شمارد. و هر كه زهره را نیابد، در فرقدان چنگ زند. پس فرمود كه: من شمس هستم، و علی قمر، و فاطمه زهره است، و حسن و حسین فرقدانند. (۳۶)

پی نوشت‌ها:
۱. علل الشرایع، ص ۱۲۸/ خصال، ۴۲۵/ معانی الاخبار، ۵۱.
۲. علل الشرایع، ص ۱۲۷/ امالی، شیخ صدوق، صص ۱۵۸ و ۱۵۹/ معانی الاخبار، ص ۵۱.
۳. علل الشرایع، ص ۱۲۷/ معانی الاخبار، ص ۵۲.
۴. خصال، ص ۴۲۶.
۵. همان، ص ۳۹۲.
۶. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۳.
۷. علل الشرایع، ص ۱۳۴ و ۱۳۵/ معانی الاخبار، ص ۵۶.
۸. امالی، شیخ صدوق، ص ۶۷/ من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۷۷.
۹. آل عمران / ۱۴۴.
۱۰. صف / ۶.
۱۱. جن / ۱۹.
۱۲. طه / ۱ و ۲.
۱۳. یس / ۱ و ۲.
۱۴. قلم / ۱.
۱۵. مزمل / ۱.
۱۶. مدثر / ۱.
۱۷. بصائر الدرجات، ص ۵۱۲، و در آن برای دهمین نام، آیه (ما انت بنعمه ربك بمجنون) آمده است.
۱۸. مناقب ابن شهر آشوب ، ج ۱، ص ۱۹۵ با (اندكی تفاوت.)
۱۹. كتاب سلیم بن قیس، صص ۱۱۵-۱۱۷ (با اندكی تفاوت) / غیبت نعمانی، صص ۷۱-۷۳.
۲۰. طه / ۱ و ۲.
۲۱. تفسیر قمی، ج ۲، صص ۵۷ و ۵۸.
۲۲. معانی الاخبار، ص ۲۲.
۲۳. شرح الشفا، ج ۱، ص ۴۹۰.
۲۴. اشاره به آیه ۱۳۰ سوره صافات.
۲۵. عیون اخبار الرضا، ج ۱، صص ۲۳۶ و ۲۳۷. و نیز رجوع شود به تفسیر فرات كوفی، ص ۳۵۶ و تفسیر ابن كثیر ۴ / ۲۱ و شواهد التنزیل ۲ / ۱۶۵.
۲۶. كافی ۶ / ۲۰.
۲۷. دخان / ۱ و ۲.
۲۸. كافی ۱ / ۴۷۹.
۲۹. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۳۳ / تفسیر فرات، كوفی، ص ۴۴۹.
۳۰. نحل / ۱۶.
۳۱. كافی ۱ / ۲۰۶ / مجمع البیان ۳ / ۳۵۴ / شواهد التنزیل ۱ / ۴۲۵.
۳۲. شمس / ۱ .
۳۳. تفسیر قمی ۲ / ۴۲۴ / تاویل الآیات الظاهره ۲ / ۸۰۵ / شواهد التنزیل ۲ / ۴۳۲.
۳۴. تفسیر قمی ۲ / ۴۲۹.
۳۵. توحید شیخ صدوق، ص ۴۲۸ / احتجاج ۲ / ۴۱۶.
۳۶. فرائد السمطین، ح ۲، ص ۱۷ / شواهد التنزیل، ج ۲، ص ۲۸۸.
منبع:
مجله كوثر، شماره (۴۹)

منبع : تبیان

مطالب مرتبط

مقام عباس


مقام عباس
چهارم شعبان (شانزده مردادماه)، مصادف است با ولادت بزرگمرد کربلا، عارف و عالم به ولایت، حضرت ابوالفضل العباس(ع). درباره شجاعت و شهامت و ایثار قمر بنی‌هاشم(ع)، سخنانی بس فراوان و بجا وجود دارد که هر شیعه علاقه‌مند به ائمه اطهار و خاندان آن بزرگواران، به آن واقف است. اما این نوشتار از منظری دیگر به شخصیت آن عالی‌مقام پرداخته است که توجه خوانندگان را به آن معطوف می‌دارم.
● مقام علمی عباس(ع)
حضرت عباس(ع) در خانه‌ای زاده شد که جایگاه دانش و حکمت بود. آن جناب از محضر امیرمؤمنان، امام حسن و امام حسین(ع) کسب فیض کرده است. بنابراین از علی‌بن‌ابیطالب(ع) در مورد حضرت عباس(ع) نقل شده است که فرموده‌اند: «ان ولدی العباس زق العلم زقا»؛ یعنی همان‌طور که پرنده به جوجه خود مستقیماً غذا می‌دهد، اهل بیت(ع) نیز مستقیماً به آن حضرت علوم و اسرار را آموختند.
و همچنین روایتی بدین مضمون از امامان معصوم(ع) نقل شده است که فرموده‌اند: «همانا عباس‌بن‌علی علم را چون غذا از پدرش وارد جان خویش نموده است».
علامه شیخ عبدالله ممقانی در کتاب نفیس «تنقیح المقال»، در مورد مقام علمی و معنوی ایشان گفته است: «آن جناب از فرزندان فقیه و دانشمندان ائمه(ع) و شخصیتی عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاک بود».
● مقام عرفانی قمر بنی هاشم(ع)
اگر به زندگی و حالات حضرت ابوالفضل‌(ع) از این منظر نگریسته شود، مشخص می‌شود که آن حضرت نماد راستین عرفان است و مقامات سلوک را به بهترین شیوه طی نموده است. مخصوصا وقتی در حالات آن حضرت در روز عاشورا دقت می‌شود، برخی از مقامات عرفانی آن حضرت، نمود پیدا می‌کند که به برخی از آن مقامات اشاره‌ای داریم:
● مقام اخلاص
▪ یکی از منازل مهم عرفانی، منزل اخلاص است. اخلاص دارای سه درجه است:
۱) انجام خالصانه عمل بدون چشمداشت پاداش.
۲) کافی ندانستن سعی و عمل خود.
۳) آن‌که خود و کار و عمل خود را در مسیر اراده حق، هیچ نداند و همه چیز را از خداوند بداند.
حضرت ابوالفضل‌(ع) جان خویش را در راه خدا در طبق اخلاص می‌نهد و از هیچ رنج و زحمتی هراس به دل راه نمی‌دهد. این شهامت و ایثار وی، حکایت از میزان اخلاص او دارد؛ در آن رجز زیبای حضرت، این نکته به روشنی نهفته است: «والله إن قطعتموا یمینی / انی اُحامی ابدا عن دینی» که هدف او در این بیت نهفته است چرا که او حاضر نیست از هدف خویش دست بردارد و این نهایت اخلاص است.
● مقام صبر
یکی دیگر از منازل مهم در عرفان عملی، منزل صبر است. صبر در عرفان عملی عبارت است از آن‌که سالک نفس خویش را با وجود جزع و گله‌مندی، از شکایت به غیر باز دارد. یکی از درجات بلند عرفانی حضرت ابوالفضل‌(ع) درجه او در صبر است. او در صحنه کربلا، برادران خود عبدالله و جعفر و عثمان را پیش از خود به میدان می‌فرستد و شهادت آنان را نظاره‌گر است اما هیچ اظهار شکوه نمی‌کند و با ایمانی راسخ تا پای جان از مولایش دفاع می‌کند. به همین خاطر است که در زیارت نامه آن عالی‌مقام آمده است: «السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، اشهد انک جاهدت و نصحت و صبرت حتی اتیک الیقین».
● مقام شکر
شکر سه درجه دارد؛ نخست شکر بر اشیای محبوب و دلخواه، درجه دوم، شکر بر امور ناگوار و درجه سوم آن‌که بنده فقط منعم را شهود نماید. بی‌گمان اگر عباس بن علی را چنین شهودی دست نداده بود، چگونه می‌توانست که مرگ در کام او از عسل هم شیرین‌تر باشد. ابوالفضل، آن جرعه نوش شهادت، بی‌گمان در آن لحظه‌هایی که آب دستانش را بریده بودند، جز شهد این شهود در جان نداشت.
● مقام صدق
صدق نیز مراتبی دارد؛ صدق در نیت، صدق در زندگی و صدق دیگر این است که بنده در شناخت و معرفت قصد صادق باشد.
حضرت ابوالفضل العباس(ع) در قصد خویش صادق بود و حیات خود را جز برای خدا نمی‌خواست. از این رو در زیارتنامه آن حضرت، صفت صدق نیز به وی نسبت داده شده است.
● مقام فتوت
فتوت به این معناست که دشمنی با مردمان را ترک گویی و به کسی که به تو آزار رسانده محبت نمایی و مرتبه والای فتوت این است که در سلوک الی‌الله به دلیل عقل تمسک نجویی. که همه یاوران حضرت اباعبدالله(ع) مخصوصا حضرت اباالفضل اگر می‌خواستند به دلایل عقل توجه نمایند، طریقی دیگر پیش‌رو بود اما آنان عاشق محبوب بودند و جز معشوق هیچ نمی‌دیدند.
● عباس و ائمه اطهار(ع)
امیرالمؤمنین علی(ع) در خطابی به همسر گرانقدرش ام‏البنین می‌فرماید: «نور دیده‏ات نزد خداوند منزلتی سترگ دارد و پروردگار در عوض آن دو دست بریده، دو بال به او ارزانی می‏دارد که با فرشتگان خدا در بهشت به پرواز درآید؛ آن سان که پیشتر این لطف به جعفربن ابی‏طالب شده است».
سپس خطاب به فرزند گرامی خود عباس فرمود: «جلوتر بیا». عباس(ع) پیش روی پدر ایستاد و امام با دست خود، شمشیری را بر قامت بلند او حمایل نمود. سپس نگاهی طولانی به قامت او نمود و اشک در چشمانش حلقه زد و فرمود: «گویا می‏بینم که دشمن پسرم را احاطه کرده و او با این شمشیر به راست و چپ دشمن حمله می‏کند تا این که دو دستش قطع می‏گردد».
در زمان امام حسن مجتبی(ع) و پس از صلح و بازگشت امام به مدینه، عباس(ع) در کنار امام به دستگیری از نیازمندان پرداخت و هدایای کریمانه برادر خود را بین مردم تقسیم می‏کرد. او در این دوران بود که لقب «باب الحوائج» یافت و وسیله دستگیری و حمایت از محرومان جامعه گردید. او در تمام این دوران، در حمایت و اظهار ارادت به امام خویش کوتاهی نکرد.
امام حسین بن علی(ع) هنگام خروج از مدینه به طرف کربلا ندا داد: «کجاست‏ برادرم ... کجاست ماه بنی‏هاشم؟» پس عباس جواب داد: «بله بله ای آقای من!» آنگاه امام حسین فرمود: «ای برادر، اسبم را حاضر کن»، پس عباس اسب حضرت را حاضر نمود.
در عصر تاسوعا، شمر با چهار هزار نفر وارد کربلا شد. یکی از نقشه‏های او برای کاستن از یاران امام حسین(ع)، امان دادن به عباس و برادران او بود. وقتی جناب عباس شنید که شمر امان‌نامه آورده، اصلا به او اعتنا نکرد و جواب او را نداد، تا این‌که امامش به او فرمان داد که جواب شمر را بگوید، عباس فرمود: «چه می‏گویی؟» گفت: «شما و برادرانت در امانید». عباس غیرتمند سراسر وجودش آتش گرفت و فریاد او بلند شد: «دست‌هایت ‏بریده باد و لعنت بر آنچه که از امان‌نامه آورده‏ای. ای دشمن خدا! آیا دستور می‏دهی که ما برادرمان و آقایمان حسین پسر فاطمه را رها کنیم و داخل اطاعت لعنت‏شدگان و فرزندان لعنت‏شدگان شویم؟ آیا به ما امان می‏دهی در حالی که فرزند رسول خدا در امان نیست».
امام سجاد(ع) می‌فرماید: «خداوند حضرت عباس(ع) را رحمت کند که به حق ایثار کرد و امتحان شد و جان خود را فدای برادرش کرد تا آن‌که دو دستش قطع شد. لذا خداوند عزوجل در عوض،‌ دو بال به او عطا کرد تا همراه ملائکه در بهشت پرواز کند، همان طور که به جعفر بن ابی طالب(ع) هم دو بال عطا فرمود و به تحقیق، حضرت عباس(ع) نزد پروردگار مقام و منزلتی دارد که روز قیامت همه شهدا به آن مقام و منزلت غبطه می‌خورند».
امام صادق(ع) همواره از عمویش عباس تجلیل به عمل می‏آورد و با درود و ستایش از او یاد می‏کند و مواضع قهرمانانه‏اش در روز عاشورا را بزرگ می‏داشت. از جمله سخنانی که امام درباره قمر بنی‏هاشم(ع) فرموده است این است که: «عمویم عباس‌بن‌علی بصیرتی نافذ و ایمانی محکم داشت. همراه برادرش حسین جهاد کرد، به خوبی از بوته آزمایش بیرون آمد و شهید از دنیا رفت...». امام صادق(ع) از برترین صفات مجسم در عمویش یعنی تیزبینی، ایمان محکم و جهاد، پرده بر‌می‌دارد.
در جای دیگر نیز امام صادق(ع) فرموده است: «شهادت می‏دهم که تو برای خدا و رسولش و برادرت خیرخواهی نمودی، پس تو چه نیکو برادر فداکار بودی».
بقیة‌الله الاعظم، امام زمان(عج) در بخشی از سخنان پرمعنای خود در زیارت ناحیه مقدسه درباره عمویش عباس(ع) چنین می‏گوید: «سلام بر ابوالفضل، عباس بن امیرالمؤمنین، همدرد بزرگ برادر که جانش را فدای او ساخت و از دیروز بهره فردایش را برگزید، آن‌که فدایی برادر بود و از او حفاظت کرد و برای رساندن آب به او کوشید و دستانش قطع گشت...».

وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران - تهدید نیروی انتظامی توسط وحوش #دراویش، ساعتی قبل از جنایت تروریستی با اتوبوس:«فقط نیم ساعت وقت دارید تا باید بدون قید و شرط برادرمون رو آزاد کنید...»
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    با سالاد میگو جلوی پیری پوست را بگیرید
    زمستان فصل غذاهای دریایی است. فصل ماهی و میگو و غذاهایی سرشار از سلامت. حالا وقتش است؛ هرچه در تابستان ماهی و میگو نخوردید حالا باید جبران کنید.