چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ / Wednesday, 17 January, 2018

میرزا ابراهیم خان حکیم الملک


میرزا ابراهیم خان حکیم الملک
میرزا ابراهیم خان حكیم الملك فرزند میرزاابوالحسن حكیم باشی در سال ۱۲۸۸ه. ق در تبریز متولد شد. او تا سال ۱۳۰۶ ه. ق در دارالفنون مظفری تبریز به تحصیل پرداخت و در همین سال به تهران رفت و به ادامهٔ تحصیل در دارالفنون تهران پرداخت. در سال ۱۳۱۰ بر اثر بروز بیماری وبا در تهران میرزا ابراهیم خان كه تحصیل خود را در دارالفنون به اتمام رسانده بود به تبریز بازگشت و تمایل خود را برای ادامهٔ تحصیل با برادر بزرگش نصرت الحكما در میان گذاشت. سرانجام تلاش برادر مثمر ثمر بود و او موفق شد تا از ولیعهد مظفرالدین میرزا مجوز ادامهٔ تحصیل در فرنگ را بگیرد. میرزا ابراهیم خان در سال ۱۳۱۰ برای ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ پزشكی دانشگاه پاریس عازم فرنگ شد. این ادامهٔ تحصیل چند سال به طول انجامید و سرانجام نیمه و ناتمام ماند.
در سفر اول مظفرالدین شاه به اروپا، میرزا ابراهیم خان به استقبال شاه در اتریش رفت و از آن پس در التزام ركاب شاه درآمد، به تهران بازگشت و با منصب پیشخدمت باشی سلام به خدمت در دربار مظفری پرداخت. او به زودی پله های ترقی را طی كرد و در سال ۱۳۲۰ در سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگستان سمت طبیب مخصوص را داشت.یكسال بعد، پس از مرگ میرزا محمودخان حكیم الملك، لقب حكیم الملك به میرزا ابراهیم خان اعطا شد ولی چهار ماه بعد به خاطر تجویز داروی اشتباه برای مظفرالدین شاه از سمت خود بركنار شد و جای او را دكتر خلیل خان اعلم الدوله اشغال كرد.
میرزا ابراهیم خان همچنان در جرگهٔ درباریان بود و در سال ۱۳۲۳ در سفر سوم شاه به فرنگستان او را همراهی كرد. میرزا ابراهیم خان حكیم الملك در دوران تحصیل در فرانسه با اندیشه فراماسونری آشنا شد و در صدد برآمد تا این تشكیلات را در ایران نیز بنیاد گذارد. تلاشهای او و همفكرانش سرانجام در سال ۱۳۲۴ه. ق نتیجه داد و در همین سال فرمان تاًسیس لژ بیداری ایران از سوی لژ فراماسونری گراند اوریان پاریس صادر شد. او كه از مشروطه خواهان بود در سال ۱۳۲۵ به همراه عده أی دیگر از اعضای لژ بیداری مانند حسینقلی خان نواب، میرزا سلیمان میكده، سیدعبدالرحیم خلخالی، سیدمحمدرضا مساوات، سیدحسن تقی زاده و ملك المتكلمین وو برخی دیگر كمیتهٔ سری انقلاب ملی را تشكیل دادند. از اهداف این كمیته مبارزه با مخالفان مشروطه، تشكیل نیروی نظامی و تهییج مردم با استفاده از منابر و وعاظ بود. جلسات این كمیتهٔ شبه ماسونی هر نیمه شب در منزل میرزا ابراهیم خان حكیم الملك تشكیل می شد و تا قبل از طلوع آفتاب اعضای این كمیته متفرق می شدند. با پیروزی مشروطه خواهان، مجلس شورای ملی تشكیل شد و میرزا ابراهیم خان نیز در ۱۰ صفر ۱۳۲۶ به جای یكی از نمایندگان مستعفی به نمایندگی مجلس منصوب شد. او در مجلس به گروه تقی زاده پیوست و به فعالیت در انجمن آذربایجان كه نظرات تندروانه داشت پرداخت.
در روز بمباران مجلس، میرزا ابراهیم خان به همراه سیدعبدالله بهبهانی، سیدمحمد طباطبایی و دیگر نمایندگان به پارك امین الدوله گریخت و تا شب هنگام در این پارك پنهان بود تا آنكه در نیمه شب با استفاده از تاریكی و لباس مبدل خود را به سفارت فرانسه رسانده و پناهنده شد. ازجمله اقدامات مهم وی، خارج كردن اسناد لژ بیداری از منزل ظهیرالدوله قبل از بمباران مجلس بود.در روز بمباران مجلس، میرزا ابراهیم خان به همراه سیدعبدالله بهبهانی، سیدمحمد طباطبایی و دیگر نمایندگان به پارك امین الدوله گریخت و تا شب هنگام در این پارك پنهان بود تا آنكه در نیمه شب با استفاده از تاریكی و لباس مبدل خود را به سفارت فرانسه رسانده و پناهنده شد. ازجمله اقدامات مهم وی، خارج كردن اسناد لژ بیداری از منزل ظهیرالدوله قبل از بمباران مجلس بود.
او موفق شد تا این اسناد را به همراه یكی دیگر از اعضای لژ به سفارت فرانسه منتقل كند. پس از بیست روز تحصن در سفارت فرانسه، مورد عفو قرار گرفت و از این محل خارج شد و در دوران استبداد صغیر در تهران بر علیه محمدعلی شاه فعالیت بسیار كرد و پس از فتح تهران به فاتحان پیوست. او یكی از بیست و هشت عضو كمیسیون عالی بود كه توسط فاتحان برای رسیدگی به امور كشور تشكیل شده بود. از اولین اقدامات این كمیسیون انتصاب احمد میرزای ولیعهد به پادشاهی، تشكیل كمیسیون اعانه برای تاًمین مخارج فوری كشور كه كمیسیون اصلاح اوضاع مالی بود. كمیسیون انتصاباتی نیز انجام داد كه یكی از آنها انتصاب حكیم الملك به معاونت وزارت دربار بود. حكیم الملك در دورهٔ دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی از آذربایجان انتخاب شد و این بار هم به همراهی با سیدحسن تقی زاده، حسینقلی نواب و سیدمحمدرضا مساوات حزب تندروی دموكرات را بنیان گذاشت.
پس از هشت ماه در رجب ۱۳۲۸ از نمایندگی استعفا داد و در كابینهٔ مستوفی الممالك به وزارت مالیه منصوب شد ولی عمر وزارت وی نیز كوتاه بود و چهار ماه بعد به علت اختلاف بین اعضای اعتدالی و دموكرات كابینه از منصب خود كناره گرفت. او در كابینه های محمدولی خان تنكابنی، و صمصام السلطنه نیز به وزارت برگزیده شد. در رژیم پهلوی خود سه بار به نخست وزیری و چند دوره به نمایندگی مجلس سنا منصوب شد و همچنین مناصب گوناگون دیگری نیز به وی داده شد. میرزا ابراهیم خان حكیم الملك در سال ۱۳۳۸ ش در تهران درگذشت.
از حكیم الملك مجموعه أی نزدیك به ۶۰۰ برگ سند و دویست و نود قطعه عكس در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود می باشد.

فاطمه معزی

منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

مطالب مرتبط

نگاهی‌ به‌ زندگی‌ سید جمال‌ الدین‌ اسد آبادی‌


نگاهی‌ به‌ زندگی‌ سید جمال‌ الدین‌ اسد آبادی‌
سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی‌ متولد ۱۲۵۴ ه‌.ق‌ بود. در پنج‌ سالگی‌ قرآن‌ را آموخت‌، در ۱۰ سالگی‌ به‌ قزوین‌ رفت‌ و مشغول‌ تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ شد. در ۱۲ سالگی‌ وارد تهران‌ شد و اقامت‌ گزید. با دست‌ مرحوم‌ سید محمد صادق‌ تهرانی‌ معمم‌ شد.
سپس‌ از تهران‌ به‌ بروجرد رفت‌ و سه‌ ماه‌ در نزد دانشمند معروف‌، میرزا محمود مجتهد تلمذ كرد. وی‌ با پدرش‌ به‌ زیارت‌ عتبات‌ عالیات‌ رفت‌. در نجف‌ اشرف‌ به‌ خدمت‌ شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ رسید و در سن‌ ۱۷ سالگی‌ به‌ دست‌ مبارك‌ ایشان‌ به‌ اجتهاد رسید. سیدجمال‌ با راهنمایی‌ شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ از نجف‌ به‌ بوشهر و از بوشهر به‌ هندوستان‌ سفر كرد.
در سن‌ ۱۹ سالگی‌ به‌ مكه‌ مشرف‌ می‌شود، سپس‌ از مكه‌ عازم‌ ایران‌ و به‌ زیارت‌ امام‌ رضا(ع) می‌رود. از خراسان‌ به‌ كابل‌ می‌رود و حدود شش‌ سال‌ در كابل‌ زندگی‌ می‌كند. مجددا به‌ هندوستان‌ می‌رود و پس‌ از مدت‌ كوتاهی‌ از آنجا اخراج‌ می‌شود. بعد وارد مصر می‌شود و در دانشگاه‌ الازهر مصر كرسی‌ تدریس‌ را به‌ عهده‌ می‌گیرد. در این‌ زمان‌ كشیش‌ معروف‌ مسیحیان‌ مصر به‌ دست‌ سیدجمال‌ مسلمان‌ می‌شود.
بعد از چهل‌ روز از این‌ واقعه‌، دولت‌ مصر او را اخراج‌ می‌كند ولی‌ پس‌ از ۲ سال‌ مجدداً وارد مصر می‌شود، در این‌ زمان‌ محمد عبدوه‌ از سیدجمال‌ فقه‌ و فلسفه‌ و حدیث‌ را می‌آموزد. سیدجمال‌ در مصر وارد حزب‌ معروف‌ فراماسون‌ می‌شود و پس‌ از مدتی‌ كتابی‌ علیه‌ فراماسونری‌ به‌ نام‌ ماسون‌ می‌نویسد، حزب‌ فراماسون‌ به‌ وی‌ اتهام‌ كفر می‌بندد و همین‌ باعث‌ می‌شود كه‌ سیدجمال‌ مجدداً از مصر اخراج‌ شود.
وی‌ پس‌ از ۹ سال‌ كه‌ در مصر زندگی‌ كرد به‌ جده‌ و مكه‌ می‌رود. پس‌ از مدت‌ كوتاهی‌ به‌ هندوستان‌ می‌رود و در سال‌ ۱۳۰۰ ه‌.ق‌ به‌ امریكا سفر می‌كند و از آنجا به‌ لندن‌ و از لندن‌ به‌ پاریس‌ می‌رود. طی‌ سه‌ ماه‌ زبان‌ فرانسه‌ را یاد می‌گیرد. محمد عبدوه‌ در پاریس‌ به‌ او ملحق‌ می‌شود و سیدجمال‌ مجله‌ عروهٔالوثقی‌ را منتشر می‌كند. زبان‌هایی‌ كه‌ سیدجمال‌ برآنها مسلط‌ بود عبارت‌ بودند از: انگلیسی‌، عربی‌، فرانسه‌، روسی‌، تركی‌ و فارسی‌. در سال‌ ۱۳۰۲ گلادسون‌ صدراعظم‌ انگلیس‌ استعفا می‌كند و به‌ جای‌ وی‌ چرچیل‌ به‌ صدراعظمی‌ می‌رسد.
چرچیل‌ سیدجمال‌ را به‌ لندن‌ دعوت‌ می‌كند و از وجود وی‌ می‌خواهد بهره‌برداری‌ سیاسی‌ كند كه‌ موفق‌ نمی‌شود. سیدجمال‌ بلافاصله‌ از لندن‌ به‌ ایران‌ می‌آید و بعد از كمتر از یك‌ سال‌ به‌ روسیه‌ می‌رود و ۲ سال‌ در آنجا زندگی‌ می‌كند. از روسیه‌ به‌ آلمان‌ می‌رود. در زمانی‌ كه‌ امتیاز تنباكو منعقد می‌شود، سیدجمال‌ نامه‌یی‌ به‌ مرجع‌ تقلید وقت‌، مرحوم‌ آیت‌الله‌ شیرازی‌ می‌نویسد و جریان‌ انعقاد امتیاز تنباكو را بطور مفصل‌ برای‌ وی‌ تشریح‌ می‌كند كه‌ منجر به‌ فتوای‌ تحریم‌ توتون‌ و تنباكو می‌شود. سیدجمال‌ مجدداص از آلمان‌ به‌ ایران‌ می‌آید و در رابطه‌ با فساد موجود در دربار، سخنرانی‌ می‌كند و در حرم‌ حضرت‌ عبدالعظیم‌ تحصن‌ می‌گزیند كه‌ به‌ دستور شاه‌ وقتی‌ كه‌ سیدجمال‌ بیمار بود او را كشان‌ كشان‌ از تحصن‌ خارج‌ و از ایران‌ اخراج‌ می‌كنند. سپس‌ در تركیه‌ مسموم‌ می‌شود و در قبرستان‌ ماچكا به‌ خاك‌ سپرده‌ می‌شود.
سیدجمال‌ كه‌ صاحب‌ اندیشه‌یی‌ بیدار و آشنا به‌ مسائل‌ روز جامعه‌ و جهان‌ بود ریشه‌ مشكلات‌ و دردهای‌ جامعه‌ اسلامی‌ را به‌ چند دسته‌ تقسیم‌ می‌كند كه‌ عبارتند از:
۱. استبداد حكام‌
۲. جهالت‌ و بی‌خبری‌ مسلمانان‌ و عقب‌ ماندن‌ آنها از علم‌ و تمدن‌
۳. نفوذ عقاید خرافی‌ در اندیشه‌ مسلمانان‌ و دور افتادن‌ آنها از اسلام‌ نخستین‌
۴. جدایی‌ و تفرقه‌ بین‌ مسلمانان‌ به‌ عناوین‌ مذهبی‌ و غیرمذهبی‌
۵. نفوذ استعمار.
سیدجمال‌ در طول‌ عمر ۶۰ ساله‌ خود برای‌ چاره‌ این‌ دردها از همه‌ وسایل‌ ممكن‌ استفاده‌ كرد، مثل‌ مسافرت‌ها، تماس‌ها، سخنرانی‌ها، نشر كتاب‌ و مجله‌، تشكیل‌ حزب‌ و حتی‌ ورود به‌ ارتش‌. نمونه‌هایی‌ از چاره‌ دردهایی‌ كه‌ سیدجمال‌ ارایه‌ داده‌ است‌ عبارت‌ است‌:
۱. مبارزه‌ با خودكامگی‌ مستبدان‌ توسط‌ مردم‌، با ایمان‌ به‌ اینكه‌ مبارزه‌ سیاسی‌ یك‌ وظیفه‌ شرعی‌ و مذهبی‌ است‌. در این‌ زمینه‌ خود وی‌ عملاص با مستبدان‌ زمانش‌ درگیری‌ داشت‌
۲. مجهز شدن‌ به‌ علوم‌ و فنون‌ جدید در هرباب‌. سید در این‌ زمینه‌ اقدام‌ عملی‌ صورت‌ نداد اما در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش‌، مردم‌ را بدان‌ ترغیب‌ می‌كرد
۳. بازگشت‌ به‌ اسلام‌ نخستین‌ و دور ریختن‌ خرافات‌. از نظر سیدجمال‌ بازگشت‌ به‌ اسلام‌ یعنی‌ بازگشت‌ به‌ قرآن‌ و سنت‌ معتبر و سیره‌ ائمه‌ اطهار(ع)
۴. ایمان‌ و اعتقاد به‌ مكتب‌ به‌ عنوان‌ تنها راه‌ نجات‌ بخش‌ از استبداد داخلی‌ و استعمار خارجی‌، سید بخصوص‌ روی‌ توحید اسلامی‌ تاكید داشت‌ و معتقد بود جامعه‌ باید توحید را از روی‌ برهان‌ دلیل‌ و یقین‌ به‌ دست‌ آورد نه‌ از روی‌ تعبد و تقلید و عبادت‌ از روی‌ عادت‌. سیدجمال‌ به‌ یكی‌ از اندیشمندان‌ زمانش‌ ارنست‌ رونان‌ فرانسوی‌ كه‌ به‌ اسلام‌ تاخته‌ بود و گفته‌ بود كه‌ اسلام‌ ضد علم‌ و عامل‌ انحطاط‌ مسلمین‌ است‌، چنان‌ جواب‌ منطقی‌ در مجله‌ عروهٔ الوثقی‌ داد كه‌ ارنست‌ رونان‌ به‌ ملاقات‌ وی‌ رفت‌. پس‌ از ترك‌ جلسه‌ رونان‌ گفت‌: سیدجمال‌ در من‌ چنان‌ تاثیری‌ گذاشت‌ كه‌ با این‌ تاثیرپذیریم‌ تصمیم‌ گرفتم‌ موضوع‌ كنفرانسم‌ در دانشگاه‌ سوربن‌ را در رابطه‌ علم‌ با اسلام‌ قرار دهم‌.
۵. مبارزه‌ با استعمار خارجی‌ اعم‌ از سیاسی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌
۶. اتحاد اسلام‌ كه‌ منظور سیدجمال‌ اتحاد مذهبی‌ نبود بلكه‌ اتحاد جبهه‌یی‌ و سیاسی‌ بود، سیدجمال‌ عامل‌ ایجاد این‌ اتحاد را، علمای‌ دینی‌ می‌داند
۷. دمیدن‌ روح‌ مبارزه‌ و جهاد در كالبد جامعه‌ اسلامی‌
۸. مبارزه‌ با خود باختگی‌ در برابر غرب‌. آرمان‌های‌ وی‌ عبارت‌ بود از ایجاد وحدت‌ در جامعه‌ اسلامی‌، آگاه‌ كردن‌ و عالم‌ كردن‌ مسلمانان‌ به‌ هر نحو ممكن‌ به‌ زمان‌ و تمدن‌ اسلامی‌ و اینكه‌ اسلام‌ حاكم‌ همان‌ اسلام‌ نخستین‌ و جهاد همان‌ جهاد اسلامی‌ است‌. به‌ علت‌ آنكه‌ سیدجمال‌ بیشتر در حال‌ فعالیت‌ عملی‌ بود، آثار مكتوب‌ به‌ جا مانده‌ از وی‌ انگشت‌ شمار است‌.
او در هنگام‌ اقامت‌ در هند رساله‌یی‌ در رد نیچریه‌ (الرد علی‌ الدهریین) و در دفاع‌ از اسلام‌ نگاشت‌ و در آن‌ اصالت‌ طبیعت‌ برپایه‌ مادیت‌ را مورد نقد قرارداد.
سیدجمال‌ در دو اثر معروفش‌ یعنی‌ رساله‌ حقیقت‌ مذهب‌ نیچری‌ و بیان‌ حال‌ نیچریان‌ و پاسخ‌ به‌ ارنست‌ رونان‌ با عنوان‌ «اسلام‌ و علم‌» دو وظیفه‌ مهم‌ برای‌ خود قایل‌ بود. اول‌ كوشش‌ در رد اتهاماتی‌ دارد كه‌ اسلام‌ را مخالف‌ علم‌، تعقل‌ و پیشرفت‌ می‌داند و دوم‌ كوششی‌ است‌ در مقابل‌ این‌ سوال‌ احتمالی‌ كه‌ اگر اسلام‌ همه‌ شروط‌ و لوازم‌ سعادت‌ انسان‌ را دارد، چرا مسلمانان‌ در جهان‌ امروزی‌ جزو كشورهای‌ پیشرفته‌ نیستند.
سید مسلمانان‌ را مقصر می‌داند و به‌ همین‌ دلیل‌ به‌ آیه‌ یازدهم‌ از سوره‌ مباركه‌ رعد متوسل‌ می‌شود كه‌ می‌گوید: «ان‌الله‌ لایغیر مابقوم‌ حتی‌ یغیروا با نفسهم‌» (خداوند دگرگون‌ نمی‌كند آنچه‌ را كه‌ در قومی‌ است‌، مگر زمانی‌ كه‌ افراد آن‌ قوم‌ آنچه‌ در نفس‌هایشان‌ است‌ دگرگون‌ كنند). میراث‌ سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی‌ بتدریج‌ در كل‌ جهان‌ اسلام‌ پراكنده‌ شد و هم‌ در تحولات‌ سیاسی‌ و هم‌ در جریان‌های‌ فكری‌ تاثیری‌ كارساز و گاه‌ تعیین‌ كننده‌ گذاشت‌.

رضا شجاعیان‌

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها