جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ / Friday, 23 February, 2018

باغ سعدآباد


باغ سعدآباد
باغ سعدآباد نمونه‌ای از باغ دره‌های ایرانی است كه ساختار طبیعی بستر آن از عوامل مهم شكل‌‌گیری به حساب می‌‌آید. در سال ۱۲۹۹ خورشیدی، پهلوی اول ابتدا هشت هزار متر از اراضی سعدآباد در محدوده كنار رودخانه دربند كه در حال حاضر درآن عمارت بجای مانده از مادرشاه سابق واقع گردیده را تملك كرد.
پس از آن تپه علی خان والی كه امروز كاخ احمدشاهی بر روی آن واقع است را نیز به محدوده پیشین افزود و سپس كاخ سبز (شهوند) را در سال ۱۳۰۱ خورشیدی در آنجا بنا نمود. سعدآباد بعد از آن با الحاق محله‌‌هایی چون شاه محله، ترش محله، باغ محله، جعفرآباد و قاسم‌‌آباد وسعتی تازه یافت و به محل اقامتگاه تابستانی پهلوی اول اختصاص یافت و در طول سالیان، كاخها وكوشكهایی درآن احداث گردید.
درآن زمان رودخانه دربند به طور اختصاصی در اختیار باغ قرار گرفت، اما بعدها حق استفاده از دوازده ساعت از آب رودخانه به مردم داده شد و از آنجاییكه آب رودخانه برای آبیاری كل باغ سعدآباد كه گسترش نیز یافته بود كافی نبود، قناتهای قدیمی و جدید مورد استفاده قرار گرفتند. تا پیش از تملك اراضی توسط پهلوی اول، بناها و كوشكهایی متعلق به مالكین باغها و اراضی سعدآباد در دوره قاجار وجود داشته كه ازآن جمله میتوان به كوشك احمدشاهی ، بنای اینانلو و درشكه‌‌خانه اشاره نمود كه هنوز نیز موجودند.
باغ سعدآباد با تأثیر از شیب و توپوگرافی شدید منطقه، ساختار خاص خود را دارد. بالاترین سطح باغ، تپه‌‌علی‌‌خان است كه در گذشته كه درختان اندازه امروزی را نداشتند از بیرون باغ قابل رویت بوده است. اختلاف سطح حاصل از توپوگرافی باغ با ایجاد تراس و سنگ چینی و كاشت گیاهان پوششی مهار گشته است. جهت‌‌گیری و قرارگیری كاخهای موجود در مجموعه از توپوگرافی زمین پیروی میكند. ساختار طبیعی منطقه و ویژگیهای شكل و توپوگرافی زمین سبب پدیدآمدن چشم‌‌اندازهای زیبایی رو به شمال و دامنه كوه گردیده است. وجود درختان كهنسال و قدیمی چنار از مهمترین ویژگیهای این باغ محسوب میشوند.
سعدآباد به پیروی از شكل و موقعیت زمین و مسیرهای حركتی نظم یافته است. این مساله تنوع بصری را در طول مسیرها افزایش می‌دهد. مسیرهای حركتی با كاشت ردیفی درختان چنار در دو سو به خوبی تعریف شده‌اند. از سوی دیگر به دلیل محصوریت فضا توسط درختـان بلند قامت به ویژه چنارها، دید و منظر در مسیرها بیشتر بسته طراحی شده است، اما در پیرامون كاخها، دید بازتر نیز مورد توجه واقع شده است. در عین حال در نقاط بالایی، دیدی بسیار مطلوب به سوی كوههای توچال و نیز به سوی شهر وجود دارد. نمونه بارز دراین مورد كاخ شهوند (سبز) است كه به‌دلیل حضور درختان كهنسال و بلند قامت و بسیار متراكم درطول مسیر، این كاخ مشاهده نمی‌شود و با نزدیك شدن به آن، دید نیز گسترده‌تر میگردد. چشم‌انداز كاخ از سوی جنوب، شهر بزرگ تهران است و چون كاخ بر تپه‌ای بلند قرار گرفته، منظره بدیعی را پیش چشم بیننده می‌گستراند. از سوی شمال نیز به سوی كوههای مرتفع البرز و در برخی قسمتها به سوی كاخ احمد شاهی دیدهایی وجود دارد. محوطه اطراف كاخ سفید نیز به كمك ویژگیهای طبیعی، دارای چشم‌اندازی باز و گسترده با پوشش سبز چمن و درختان زینتی نادر و بلند قامت همراه با آب نماها وفواره‌های بلند است كه بسیار زیبا جلوه میكند.
از زمان پهلوی اول پیرامون كاخ با دیوار محصور گردید و بدین ترتیب محوطه باغ از بافت اطراف مجزا گشت. درآن زمان ، هشت ورودی اصلی به منظور دسترسی به نقاط مختلف در باغ وجود داشت. خیابانهای اصلی باغ شكلی نامنظم و منحنی دارند و تحت تاثیر شكل زمین سراسر باغ را تحت پوشش قرار می‌دهند. درحال حاضر سه ورودی اصلی فعال هستند كه از این میان ورودی زعفرانیه برای بازدیدكنندگان در نظر گرفته شده است.
شكل باغ سعدآباد نامنظم و به گونه‌ای طبیعی است و در میان بافت شهری جای گرفته است. تقسیمبندیهای داخل باغ نیز به تبعیت از ویژگیهای طبیعی و توپوگرافی صورت پذیرفته است. این امر سبب میشود كه باغ سعدآباد كه یك باغ‌دره دانسته میشود بیشتر الگویی آزاد داشته باشد، اما درعین حال چند نقطه آن نیز شكل باغ رسمی ایرانی را تداعی كند.
در باغ سعدآباد به جز رودخانه دربند كه از شمال به باغ وارد میشود و از گذشته نیز در محدوده باغ وجود داشته و به عنوان یكی از منابع تأمین آب مورد نیاز فضای سبز مطرح بوده، ۱۲ قنات در دوره پهلوی دوم احداث گردید كه در حال حاضر بسیاری از آنها غیرفعال و یا نیمه فعال‌اند.
آب در باغ در استخرهای بزرگ در مقابل برخی كاخها حضور دارد كه سطح وسیع آب و وجود فواره‌ها مطبوعیت فضایی را دو چندان میكند. درعین حال آب در سراسر باغ به شكلی طبیعی به منظور آبیاری جاری است و در برخی نقاط همچون محوطه مقابل كاخ سبز نظم آب به شكل كاملاً هندسی دیده می‌شود.
درباغ سعدآباد، پوشش های متنوع گیاهی با تركیبهای گوناگون وجود دارند: پوشش گیاهی انبوه و جنگلی در ضلع شمالی باغ تا رودخانه، انواع باغهای میوه پراكنده در سطح كل باغ، درختان سایه‌انداز متراكم در سراسر باغ و انواع درختان كمیاب وزینتی درمیان چمن و در مجاورت كاخهای اصلی.
گونه‌های گیاهی غالب باغ شامل چنار، كاج، نارون، اقاقیا، گردو، بادام، ارغوان، ماگنولیا، تبریزی، بید مجنون، توری ، سیب گل و نوئل میگردد. بسیاری از گونه‌های گیاهی نادر و غیر بومی هستند كه از خارج كشور به ایران آورده شده‌اند و یا از سوی سران سایر كشورها اهدا گشته‌اند. نظم گیاهی باغ سعدآباد از نظام هندسی خاصی پیروی نمی‌كند و بیشتر تابع شكل و شیب زمین و مسیرهای آب است و در عین حال تاثیر باغ‌سازی اروپایی نیز در آن نمایان است. سطح اصلی باغ با چمن پوشانیده شده كه درگذشته در باغ ایرانی كمتر مورد استفاده قرار میگرفته است.
سعدآباد یكی از ذخایر باارزش گیاهی و فضای سبز شهر تهران محسوب میگردد كه علاوه بر ویژگیهای تاریخی و فرهنگی، ویژگیهای طبیعی آن نیز سبب جذب تعداد بی‌شماری بازدیدكننده می‌گردند.
باغ سعدآباد به مانند دیگر باغهای ایرانی با دیوارهای بلند محصور گردیده است. دركل باغ ، زمین آرایی و خیابانها تحت تأثیر پستی و بلندیهای موجود و با احترام به آن شكل گرفته‌اند. در این باغ، به كیفیات دید و منظر چه در سطح باغ و در مسیرهای حركتی و چه در داخل بناها به سوی بیرون از اهمیت خاصی برخوردار است.
باغ سعدآباد مجموعه‌ای از كاخها را درمیان خود دارد كه به تدریج از اواخر دوره قاجار تا دوره پهلوی دوم ساخته شدهاند. پس از انقلاب، هركاخ به موزهای تبدیل شد و هر سرا و اتاقی با عرضه نفیس‌ترین آثار هنری از صاحب نامان ایران و جهان، برخیل بینندگان مشتاق آغوش باز كرد.
ازجمله قدیمی ترین بناهای سعدآباد،كاخ شهوند كاخ (سبز) است كه در قسمت مرتفع شمال غربی سعدآباد بر روی تپه علیخان قرارگرفته است. ساختمان آن درسال ۱۳۰۱ خورشیدی آغاز و درسال ۱۳۰۷ به پایان رسید. نمای اصلی از سنگ سبز و ورودی كاخ درقسمت شمال قرار دارد كه از نمای بسیار زیبای كاخ احمد شاهی نیز بهره می‌برد. بنای كاخ از یك زیر زمین و كاخ اصلی تشكیل شده كه در زیـرزمین به تراس جنوبی باز میشود. این كاخ در طی سالهـای ۵۳-۱۳۵۰ خورشیدی تعمیر و بازسازی گردید و در اختیار میهمانان رسمی و خصوصی قرار میگرفت. این بنا، الگوی معماری ایرانی را كم وبیش داراست و دارای نظم و یكپارچگی بوده و نشانه‌هایی ازمعماری اواخر دوره قاجار و اوایل سلطنت رضا شاه را دارد. محوطه مقابل این كاخ بیش از هركجای دیگری در باغ سعدآباد از الگوی باغسازی ایرانی پیروی كرده است.
ساخت بنای كاخ سفید- موزه ملت – در سال ۱۳۱۰ خورشیدی آغاز گردید و در سال ۱۳۱۵ به پایان رسید. كاخ سفید به عنوان بزرگترین كاخ موجود در مجموعه سعدآباد، مشخصه كاخهای دوره رضاشاهی را داراست. این كاخ در محدوده‌ای به مساحت ۲۱۶۴ متر مربع در دو طبقه با یك زیرزمین ساخته شده است و۵۰۰۰ مترمربع زیر بنا دارد. نمای بیرونی كاخ به سبك معماری كاخهای سلطنتی اروپایی و معماری داخل آنها به آمیزه‌ای از شیوه‌های ایرانی و اروپایی ساخته شده است. این كاخ حجم یكپارچه و سطحی تقریباً مربع شكل را داراست. در فاصله سالهای ۴۹-۱۳۴۵ خورشیدی، ساختمان كاخ تعمیر و بازسازی شده و آذین‌كاران فرانسوی تزئینات داخل كاخ را تغییر دادند.
ازدیگر موزه‌های مجموعه سعدآباد میتوان به موزه هنرهای زیبا كه در ساختمان وزارت دربار شكل گرفته، موزه نظامی و موزه مردم شناسی (كاخ شمس) اشاره كرد.
موزه‌های دیگری نیز در این مجموعه قرار دارند كه به عرضه اختصاصی آثار برخی هنرمندان می‌پردازند در این مورد میتوان به موزه بهزاد، موزه آبكار و موزه فرشچیان اشاره كرد كه اختصاص به آثار این هنرمندان دارد. گنجینه خط و كتابت میرعماد نیز ازجمله موزه‌های مجموعه به شمار می‌رود كه یكی از عمارت‌های كوچك و بزرگ قدیمی پراكنده در باغ سعدآباد است كه در تبدیلی مناسب و با حفظ هویت اصلی بنا به صورت موزه موجود در آمده است. درمجموعه سعدآباد ، موزه‌ها وگنجینه‌های دیگری نیز وجود داشته كه برخی، در حال حاضر دراختیار مجموعه سعدآباد قرار ندارند، كه از جمله میتوان به موزه دفینه، موزه ظروف ، كاخ موزه عبرت وموزه تاریخ طبیعی اشاره كرد.


منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی باغ ایرانی

مطالب مرتبط

تهران بود و باغ هایش


تهران بود و باغ هایش
روزی روزگاری تهران بود و باغ هایش. تهران بود وآجودانیه و باغ فردوس و باغ گلستان و باغ قیطریه و لاله زار. آن باغ ها حالا زیر پای من و تو آسفالت شده و مرده اند و در بستری سرد و سیاه، گردش چرخ را تحمل می كنند و انگار ارواح و اشباح گذشتگان ما در بیغوله پایتخت سرگردان خاطرات خوش گذشته اند و در این بیغوله سرای آهن و دود و ترافیك راه خود را به خاطرات تلخ و شیرین شان گم كرده اند و دائماً از ما می پرسند: «آن باغ ها كجاست؟ شما با آن ها چه كرده اید ؟» برای آن ها باغ واژه ای بود خیال انگیز و روح افزا، عرصه نغمه سرایی مرغان خوش الحان، پهنه عطرافشانی گل ها و نمایشگاهی از رنگ های گل و ریحان.
● تاریخ باغداری در تهران
تاریخ باغداری در تهران را به چهار دوره؛ قبل از صفوی، صفوی، عهد قجر و دوره پهلوی تقسیم كرده اند. داریوش شهبازی، محقق تاریخ تهران در این باره می گوید: در دوره قبل از صفوی، تهران همواره از سرسبز ترین و خوش آب و هواترین مناطق ایران به حساب می آمده است. با این همه برای نمونه «ابن بلخی» در كتاب «فارسنامه» (۵۰۰ تا ۵۱۰ قمری) می گوید: «انار تهران یكی از بهترین انارها یافت می شود.»
این نشان می دهد كه در آن زمان در تهران به قدری باغ های مصفا و پر محصول وجود داشته كه انار آن - به عنوان میوه ای كه محصول باغ است - به نقاط مختلف ایران صادر می شده و اتفاقاً از بهترین انارهای زمانه خودش قلمداد می شده است. یك قرن بعد از «ابن بلخی»، «یاقوت حموی» (۶۱۷ قمری و قبل از حمله مغول در كتاب هایش از باغ های مصفا و زیبای تهران یاد می كند. بعد از او «قزوینی» در كتاب «آثار البلاد» (۶۶۱ قمری) درباره تهران می نویسد: «تهران قریه بزرگی است. از قراء ری دارای باغ و بستان و درخت میوه.»
شهبازی می گوید: در دوره صفوی هم باغ و باغداری در تهران از رونق فراوان برخوردار بوده است. در این دوران باغی وجود داشته به نام باغ «امیدی» كه نخستین باغ نامدار تهران در ۵۰۰ ساله اخیر است. علاوه بر این باغی هم هست به نام «چهار باغ» كه بعدها «ارگ سلطنتی» یا همان «كاخ گلستان» را در آن ساخته اند و بانی این باغ هم شاه عباس صفوی بوده است. محققان درباره این «چهارباغ» می گویند باغی كه شاه عباس در این ناحیه ساخته، البته قدمتش خیلی بیشتر از زمان شاه عباس بوده و در واقع شاه عباس برای ساخت این باغ مقدار معتنابهی درخت چنار غرس می كند.
علاوه بر این تهران در طول تاریخش به چنارهایش شهرت داشته. برای مثال یكی از معروف ترین چنارهای تهران، چنار محوطه مرقد امامزاده صالح بود كه یكی از مهم ترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی شهر تهران به حساب می آمد كه سابقه آن به پیش از اسلام برمی گشت البته خودمان با دست خودمان نابودش كردیم. دیگر چنار معروف تهران، در محله «پاچنار» در نزدیكی مرقد امامزاده «سید ولی» به چنار «خونبار» معروف بود. چون وقتی با چاقو یا شیء تیزی تنه آن را زخمی می كردند از آن شیرابه قرمز رنگی خارج می شده است. یا همین طور چنارهای «كن» كه هنوز هم برخی از آنها هستند و از قدمت تاریخی پر سابقه ای برخوردارند، در امامزاده «یحیی» هم همین طور.
در دوره قاجار نخستین باغ های معروف تهران مربوط به دوره فتحعلی شاه است. از باغ های معروف در این دوره می توان به باغ «هفت حوض» اشاره كرد كه هم اكنون كاملاً از بین رفته و در منطقه «گلوبندك» فعلی واقع شده بود. تنها مرحوم دهخدا به این باغ اشاره ای كرده است. از دیگر باغ های معروف این دوران باغ «نگارستان» است كه در شمال میدان بهارستان امروزی و در یك كیلومتری حصار صفوی قرار داشته است. تقریباً در یك كیلومتری محله «سرچشمه» امروز و محله «پامنار». این باغ را فتحعلی شاه ساخته است و از باغ های تاریخی تهران محسوب می شود كه «سرسره» معروف فتحعلی شاه در این باغ قرار داشته و قتلگاه «قائم مقام فراهانی» هم بوده و او را در «حوضخانه» همین باغ خفه می كنند. این باغ همان باغی ا ست كه محمد شاه پس از رسیدن به قدرت به واسطه حضور «ظل السلطان» در كاخ فتحعلی شاه در آنجا مستقر می شود و همان جا سلطنت را قبضه می كند.
ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محوطه همین باغ است. البته قسمتی از این باغ به ساختمان ارشاد تبدیل شده است. باغ زندان قصر هم كه دوباره در حال تبدیل شدن به باغ است در دوران فتحعلی شاه ساخته شده و معروف به باغ «قصر قجر» بود.
در دوره محمد شاه قاجار چون دوران سلطنت وی بسیار كوتاه بوده باغ چندانی در تهران ساخته نمی شود. اما در همین دوره باغی بوده در منطقه شمیران كه به باغ «محمدیه» معروف بوده است كه امروز این محله را «محمودیه» می نامند.ماجرای این باغ هم از این قرار است كه میرزا آغاسی در این ناحیه باغی را برای محمد شاه می ساخته كه البته در دوره خود محمد شاه تكمیل نشد. در كنار این باغ ساختمانی هم برای استقرار محمد شاه از طرف میرزا آغاسی ساخته می شود معروف به «عباسیه» به تأسی از نام كوچك میرزا آغاسی كه اصلاً آثاری از آن باقی نمانده است. چون محمد شاه پیش از سكونت در این ساختمان درگذشت، ناصر الدین شاه خیلی به این باغ اهمیت نداد و «مهد علیا» هم این باغ را خوش یمن ندانست و این منطقه مطرود شد و مطرود ماند تا این كه شخصی به نام «محمود» كه پزشك هم بود وطبابت می دانست این باغ را خرید. از آن به بعد این منطقه به نام «محمودیه» مشهور شد.
با این همه میرزا آغاسی در این دوران و بویژه در منطقه «عباس آباد» كه اصلاً نام كوچك خودش هم بوده، اقدام به آبادانی كرده و باغ بزرگی را هم در این منطقه می سازد.
اما عمده باغ های قجری در دوره ناصر الدین شاه ساخته می شوند. از باغ هایی كه در این دوره داریم، یكی باغ «فیشرآباد» است كه متعلق به «كامران میرزا» پسر ناصرالدین شاه بوده ولی چون باغبانش اتریشی بود، به باغ «فیشر آباد» شهرت پیدا می كند و در دوره پهلوی به پادگان تبدیل شد و دوباره بعد از انقلاب اسلامی آن را به پارك تبدیل كردند و خانه هنرمندان هم در این پارك قرار دارد. باغ دیگر «عشرت آباد» است كه هم اكنون هم به نام پادگان «عشرت آباد» مشهور است و این باغ در داخل این پادگان قرار دارد. باغ «عیش آباد» هم در شمال همین باغ «عشرت آباد» است، در حد فاصل این باغ «عشرت آباد» و باغ «قصر قجر» و زندان قصر كه از بین رفته است.
● رقابت باغداران ایرانی و فرنگی
از دیگر باغ های معروف دوران ناصری یكی هم «حكیمیه» است كه در منطقه «حكیمیه» امروزی قرار داشته و مربوط به «حكیم الممالك» بوده و بعدها امام جمعه وقت تهران آن را می خرد و این منطقه به «امامیه» معروف می شود. «فرهنگسرای اشراق» در باقیمانده همین باغ ساخته شده است. از باغ های معروف دیگر تهران، باغ «حسن آباد» است كه هم اكنون به میدان حسن آباد تبدیل شده است. این باغ متعلق به «مستوفی الممالك» بود. مستوفی الممالك همان صاحب معروف مناطق مختلف تهران مانند «یوسف آباد» است.
البته ایرانی ها در باغ و باغداری صاحبنام و پرآوازه بوده و هستند. آنها در ایران باستان مبدع باغ های بی نظیری بوده اند، ولی باغداری در دوره ناصر الدین شاه در ایران پس از مواجه شدن با سبك های غربی دچار تحول جدی شده و پس از سفر ناصر الدین شاه به فرنگ بحث باغداری میان اعیان و اشراف تهرانی و ایرانی باب می شود.
برخی از شاهزادگان و حتی خود ناصرالدین شاه مبادرت به استخدام باغبان ها و باغداران فرنگی می كنند و از طرف دیگر با تأسیس سفارتخانه های فرنگی در تهران نظیر سفارت انگلیس و فرانسه و ایتالیا رقابت جدی میان باغداران ایرانی و فرنگی در طراحی هر چه زیباتر باغ ها صورت می گیرد كه ماحصل آن ساخت و پرداخت باغ های كم نظیری نظیر باغ سفارت انگلیس و پارك ظل السلطان و پارك امین الدوله است كه به نام پارك معروف شدند. اصلاً كلمه پارك در همین دوره در فرهنگ محاوره ما به وجود می آید.در همین دوره است كه طراحی و معماری باغ های ایرانی دچار تحول می شود و یك سری از گیاهان و گل های جدید در همین دوره است كه وارد باغچه های ایرانی می شود.


وبگردی
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا - پرواز تمام هواپیماهای «آسمان» در اروپا ممنوع است
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    کاشکی، بی کاشکی !
    از خیلی قبل ها، کلمه ی کاشکی، تو ذهن همه ی ما بوده و باز هم حتّی در دوران میانسالی و پیری این کلمه کاربردش رو از دست نداده در کودکی وقتی یه خرابکاری می کردیم، پیش خودمون می گفتیم …