دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 19 February, 2018

سوره‌ ناس‌


سوره‌ ناس‌
● نزول‌ سوره‌ ناس‌
سوره‌ ناس‌ بیست‌ و یكمین‌ سوره‌ در نزول‌ وآخرین‌ سوره‌ تدوین‌ شده‌ در قرآن‌ است‌ كه‌ با ۶آیه‌، ۲۰ كلمه‌ و ۷۹ حرف‌ در شهر مكه‌ بر وجودمقدس‌ پیامبر(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌. سوره‌های‌مكی‌ با توجه‌ به‌ شرایط پیامبر(ص‌) در شهر مكه‌ وانواع‌ دشمنی‌ كفار و مصائب‌، حسب‌ هر مورد نازل‌شده‌ است‌. «فضیل‌ بین‌ یسار» از امام‌ باقر(ع‌)روایت‌ كرده‌ است‌ كه‌: «پیامبر(ص‌) بیمار شد و دوفرشته‌ جبریل‌ و میكائیل‌ نزد وی‌ آمدند و جبرئیل‌او را تعویذ به‌ سوره‌ فلق‌ و میكائیل‌ تعویذ به‌ سوره‌ناس‌ كرد و حضرت‌ رسول‌(ص‌) از آن‌ بیماری‌ شفایافت‌».
گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ سوره‌ فلق‌ برای‌ استعاذه‌(پناه‌ بردن‌) از ضررهای‌ جسمی‌ و سوره‌ ناس‌ برای‌استعاذه‌ از ضررهای‌ روحی‌ و روانی‌ خوانده‌می‌شود.
شناخت‌ خواص‌ سوره‌ها و معرفت‌ به‌ هنگام‌قرائت‌ آنها، علاوه‌ بر ثواب‌ اخروی‌ و مباحث‌معارف‌ آن‌، كاربرد دنیوی‌ نیز دارد; چرا كه‌ قرآن‌به‌ اعتبار اینكه‌ كلام‌ خداوند است‌، باطنهای‌ پنهان‌و رموزنا شناخته‌ای‌ دارد كه‌ آثار آنها برغیرمعصومین‌(ع‌) معلوم‌ نیست‌.
● پناه‌ به‌ پرودگار حاكم‌ و معبود
«ای‌ پیامبر; بگو از شر بدی‌ وسوسه‌ كنندگان‌ به‌پروردگار مردم‌، حاكم‌ مردم‌ و معبود مردم‌ پناه‌می‌برم‌...»
در سه‌ آیه‌ اول‌ سوره‌ ناس‌، سه‌ ویژگی‌ خداوندبر شمرده‌ شده‌ است‌ تا انسان‌ با لحاظ این‌ اواصف‌خالق‌ عالمیان‌، به‌ او پناه‌ ببرد. خداوند رب‌ مردم‌ یاصاحب‌ و مالك‌ حقیقی‌ مردم‌ است‌; زیرا او آنان‌ راخلق‌ كرده‌ و به‌ آنها حیات‌ بخشیده‌ و آنان‌ رامی‌میراند. همچنین‌ خداوند، ملك‌ و پادشاه‌ وحاكم‌ حقیقی‌ مردم‌ است‌ و اوست‌ كه‌ حاكمیت‌حقیقی‌ بر مردم‌ دارد و سپس‌ ولایت‌ حكومتی‌ را به‌انبیا، اوصیا و صالحان‌ در جامعه‌ انسانی‌ تفویض‌فرموده‌ و آنان‌ را اولیا و خلفای‌ خود در زمین‌قرارداده‌ است‌; گرچه‌ مردم‌ در طول‌ تاریخ‌بسیاری‌ از انبیا و اولیا را به‌ شهادت‌ رساندند وحكومت‌ آنان‌ را نپذیرفتند.
ویژگی‌ سوم‌ خداوند در این‌ سوره‌ البته‌ به‌معنای‌ معبود است‌ كه‌ خدواند تنها ذات‌ ربوبی‌خود را مستحق‌ عبادت‌ و بندگی‌ برای‌ مردم‌می‌داند.
نتیجه‌ آنكه‌ انسان‌ به‌ وجودی‌ كه‌ مالك‌ و حاكم‌ ومعبود اوست‌، پناه‌ می‌برد.
● از چه‌ چیزی‌ به‌ خدا پناه‌ ببریم‌؟
خداوند در سوره‌ ناس‌ می‌فرماید كه‌ از بدی‌«وسواس‌ خناس‌» به‌ او پناه‌ ببریم‌ و از او كمك‌ واستعانت‌ بجوییم‌. وسواس‌ اسم‌ مصدر وسوسه‌است‌ مانند زلزال‌ كه‌ اسم‌ مصدر زلزله‌ است‌ و دراینجا مصدر به‌ معنای‌ فاعل‌; یعنی‌ وسوسه‌ كننده‌آمده‌ است‌. وسوسه‌ به‌ معنای‌ صوت‌ خفی‌ است‌ كه‌در اینجا به‌ معنای‌ مفهوم‌ و معنایی‌ است‌ كه‌ بدون‌صدا به‌ قلب‌ و ذهن‌ انسان‌ توسط وسوسه‌ كننده‌هاخطور می‌كند و این‌ وسوسه‌ كننده‌ها، خناس‌هستند. خناس‌ از ریشه‌ خنس‌ به‌ معنای‌ بازپس‌رونده‌ و نهان‌ شونده‌ است‌ و چون‌ شیطان‌ هنگامی‌كه‌ یاد خدا شود، پنهان‌ می‌شود، او را خانس‌گویند و صیغه‌ مبالغه‌ خناس‌ دلالت‌ بر زیادی‌پنهان‌كاری‌ شیطان‌ دارد; یعنی‌ وسواس‌، كه‌ همان‌وسوسه‌ كننده‌ به‌ بدی‌ در قلب‌ و ذهن‌ انسان‌می‌باشد، پنهان‌ و مخفی‌ است‌.
● عمل‌ وسواس‌ خناس‌
آن‌گاه‌ كه‌ انسان‌ به‌ سوی‌ خداوند اراده‌نمی‌كند و از او غافل‌ می‌شود، شیطان‌ با توجه‌ به‌وجود خاصی‌ كه‌ دارد، در سینه‌های‌ مردم‌، كه‌قرارگاه‌ قلب‌ است‌، وسوسه‌ می‌كند.
وسوسه‌ زینت‌ بخشیدن‌ و نافع‌ جلوه‌ دادن‌افكار و اوهامی‌ است‌ كه‌ نتیجه‌ آن‌ در عمل‌،فتنه‌گری‌ است‌ و فتنه‌ نه‌ تنها اثرات‌ سوئی‌ برای‌فتنه‌گر دارد; بلكه‌ دیگران‌ را نیز متضرر می‌كند ودر نتیجه‌ جامعه‌ انسانی‌ را ملتهب‌ و پر از تنش‌ وآشوب‌ می‌نماید.
عمل‌ وسواس‌ خناس‌ در واقع‌ به‌ استخدام‌گرفتن‌ انسان‌ برای‌ فتنه‌گری‌ است‌ و این‌ كار را باوسوسه‌ در ذهن‌ انسان‌ انجام‌ می‌دهد.
● وسواس‌ خناس‌ كیست‌؟
قرآن‌ برای‌ بیان‌ مصادیق‌ شیاطین‌ وسواس‌خناس‌ می‌فرماید: «آنها از نوع‌ جن‌ و مردم‌هستند»; پس‌ شیطان‌ دو نوع‌ جنی‌ و انسی‌ است‌.شیاطین‌ از نوع‌ جن‌ برای‌ انسان‌ شناخته‌ شده‌نیست‌، ولی‌ شیاطین‌ از نوع‌ انسان‌ كسانی‌ هستند كه‌كفر پیشه‌ كردند و انبیای‌ الهی‌ را نپذیرفتند. آنان‌ نه‌تنها ابزار شیطان‌، بلكه‌ پاره‌ای‌ از لشكر شیطان‌هستند كه‌ مردم‌; به‌ ویژه‌ جوانان‌ را به‌ فساد، الحادو كفر می‌كشانند.
از ابان‌ بن‌ تغلب‌ از امام‌ باقر(ع‌) روایت‌ شده‌ كه‌حضرت‌ رسول‌(ص‌) فرمود: «هیچ‌ مومنی‌ نیست‌،مگر آنكه‌ قلب‌ او دو طرف‌ دارد كه‌ در یك‌ طرف‌آن‌ وسواس‌ خناس‌ نفث‌ می‌كند; یعنی‌ می‌دمد ودر طرف‌ دیگر فرشته‌ای‌ به‌ فرمان‌ حق‌، انسان‌ را به‌نیكی‌ می‌خواند و خداوند او را تایید می‌كند».
انسان‌ در باطن‌ خود ندای‌ خیر و شر را می‌یابدو برای‌ تكامل‌ و تعالی‌ باید وسوسه‌ بدی‌ را دور نهد و به‌ سوی‌ وجدان‌ پاك‌ رود.
● ثواب‌ خواندن‌ معوذتین‌
حضرت‌ امام‌ باقر(ع‌) فرمود: «هر كسی‌ در سه‌ركعت‌ نماز شب‌ شفع‌ و وتر سوره‌های‌ معوذتین‌ واخلاص‌ را بخواند، به‌ او خطاب‌ شود كه‌ای‌ بنده‌خدا مژده‌ باد بر تو كه‌ خداوند نماز وتر تو را قبول‌كرد».


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

اعتدال و میانه روی در آموزه های قرآنی


اعتدال و میانه روی در آموزه های قرآنی
بی گمان زیادروی و كوتاهی كه از آن به افراط و تفریط یاد می كنند از نظر بیشتری مردم امری ناپسند و زشت است. از این رو همواره به دیگران سفارش می شود كه از زیاد روی و كوتاهی كردن در هر كاری پرهیز شود. به نظر می رسد كه این سفارش حكم عقلانی باشد. از این رو در ادبیات فارسی از آن به اعتدال یاد می شود كه بر گرفته از عدل است.
به نظر ایشان كسی كه به عدالت است به دو سوی افراط و تفریط گرایش ندارد؛ زیرا عدل به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خود است ، چنان كه به كارگیری هر چیزی برای كار خاص خود می تواند به مفهوم عدل نزدیك باشد. كسی كه رویه اعتدال نداشته باشد رفتاری صالح نداشته و گرایش به فساد دارد؛ از این رو پس از هر كار غیر معتدلی سخن از فساد در كار می شود و خواسته عمومی اصلاح كار و به اعتدال رساندن آن است. از این رو می توان یك نوع رابطه منطقی میان اعتدال و اصلاح یافت. به این معنا كه هر كار معتدلی صالح و درست است و هر كاری غیر معتدلی فاسد می باشد و نیازمند آن است كه اصلاح شود. اصلاحات به معنای بازسازی كاری است كه به جهت فقدان اعتدال به فساد گراییده است.
در قرآن برای بیان مفهوم اعتدال از واژه قصد استفاده شده است. البته واژگانی چون وسط و سواء و حنیف نیز به این معنا به كار رفته است؛ ولی بیشترین كاربرد در مفهوم و اصطلاح پیش گفته را می توان در واژه قصد و اقتصاد یافت. از این روست كه در روایات اسلامی به پیروی از قرآن از واژه قصد برای بیان اصطلاح اعتدال استفاده شده است.( نك نهج البلاغه خطبه های ۹۴ و ۱۰۳ و ۱۹۵ و ۲۲۲ و نیز نامه های ۲۱ و ۳۱ و حكمت ۱۴۰)
در آموزه های قرآن اقتصاد و اعتدال در هر امری پسنده شمرده شده و بسیاری از آموزه های دستوری قرآن برای ایجاد اعتدال در قوای انسانی و مهار و كنترل و هدایت آن به سوی اعتدال وارد شده است. در ارزش و اعتبار اعتدال و میانه روی همین بس كه راه راست در قرآن به عنوان راه میانه از آن یاد شده است و در سوره قصص آیه ۲۲ از زبان حضرت موسی (ع) این آرزو بیان می شود كه راه میانه راه درست هدایتی است و از این رو می فرماید: قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل ؛ حضرت موسی گفت شاید پروردگارم مرا به راه میانه و اعتدال راهنمایی و هدایت كند.
حتی حضرت ابراهیم دین خویش را دین اعتدال و میانه بر می شمارد و از آن به حنیف یاد می كند تا بفهماند كه میانه روی تا چه اندازه اصالت داشته و مهم می باشد. خداوند در بیان ویژگی های دین ابراهیمی كه از اصالت خاصی برخوردار می باشد می فرماید: ما كان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لكن كان حنیفا مسلما و ما كان من المشركین؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلكه او بر دین معتدل اسلام بود و از مشركان نیز نبود.(آل عمران آیه ۶۷)
می دانیم كه دو شریعت كنونی یهودی و مسیحی در دو سوی افراط و تفریط قرار گرفته اند؛ یكی در اوج ظاهرگرایی است و آن دیگری در اوج باطن گرایی ؛ یكی به دنیا و قوانین بسیار پای بند است و قوانین سخت و بلكه تشدیدی بسیاری دارد و آن دیگری در بعد قوانین بسیار نرم و آرام به گونه ای كه گویی قوانین ندارد. یكی كاملا زمینی است و آن دیگری كاملا اخروی و آسمانی. از این رو بیان می شود كه دین ابراهیم دین وسط و میانه ای بوده كه از افراط و تفریط به دور بوده است .
به هر حال دین اسلام كه همان دین ابراهیمی است نیز در تعبیر قرآنی از این اعتدال بهره برده است و آموزه های آن به دور از هر گونه افراط و تفریطی است. البته در بینش قرآنی آموزه های تورات و انجیل نیز از چنین خصلت و خصیصه ای برخوردار بوده اند ؛ زیرا چنان كه گفته شد اعتدال شاید اصل عقلایی و امضا و تایید شده شریعت باشد و هر انسانی به طور طبیعی به اعتدال و میانه روی گرایش دارد مگر آن كه عوامل بیرونی موجب دگرگون در گرایش درونی وی شده و وی را از اعتدال بیرون برد. بنابراین آموزه های كتب آسمانی كه بر پایه فطرت سالم است نیز از اعتدال و میانه روی بهره مند می باشد. از این رو می توان گفت كه آموزه های توراتی و انجیلی نیز از وصف اعتدال برخوردار بوده اند ولی به جهاتی از این وضعیت بیرون رفته و دگرگونه گشته اند. خداوند در آیه ۶۶ سوره مائده با توجه به اصل فطرت و نزول كتب بر پایه آن بیان می دارد كه آموزه های آن دو كتاب آسمانی نیز به دور از افراط و تفریط بوده است و به كسانی كه به كتب بی تحریف و تصحیف عمل می كنند می توان امت مقتصد و میانه روی یاد كرد.
امت اسلام امتی میانه و معتدل است. این اعتدال و میانه روی را می توان در بینش ، نگرش و گرایش امت دید. قوانین آن بر پایه اعتدال است و اخلاق و احكام و آداب و دیگر امور زندگی بر اعتدال بنیاد نهاده شده است. از این رو خداوند از امت اسلام به امت وسط و میانه یاد می كند.(بقره آیه ۱۴۳) و آنان را بهترین امتی می داند كه در روی زمین ایجاد شده اند. امتی كه اصل اساس آن اعتدال و میانه روی در همه چیز و همه كار است و از این رو امت شاهد و نمونه و سر مشق می باشند.( آل عمران آیه ۱۱۰) با توجه به گزارش های قرآن و آموزه های دستوری قرآن می توان دریافت كه امت اسلام به معنای امت قرآنی و جامعه برتر در حوزه عقیده ورفتار امتی معتدل و میانه ای هستند. از این رو ، نه اهل تنزیه محض هستند و نه تشبیه محض . نه اهل زیادروی در امور اقتصادی و سیاسی هستند و نه اهل كوتاهی كردن در این مسایل. در رفتار و گفتار و اقتصاد و خوراك خود اعتدال و میانه روی را مراعات می كنند و در اعمال عبادی نیز راه افراط و تفریط را نمی پیمایند.
در انفاق و بخشش در راه خدا میانه روی را اصل قرار می دهند. نه چنان می دهند كه خود وابمانند و نه آن چنان مشت فرو بندند كه گرد بخل بر ایشان نشیند. نه اهل اسراف هستند و نه اهل خساست . همواره از خدا می خواهند كه ایشان را از اسراف و زیاده روی در هر كاری حفظ كند و نگه دارد.(آل عمران آیه ۱۴۷) ؛ زیرا اسراف ( كهف آیه ۲۸ ) و افراط ( مائده آیه ۳۲) را عامل تباهی و فساد و علو و طغیان می دانند.( یونس آیه ۸۳ و دخان آیه ۳۱) از این روست كه جز میانه روی ازخدا نمی خواهند. اعتدال در راه رفتن و میانه روی در سخن گفتن و پرهیز و دوری از فریاد زدن ( لقمان آیه ۱۹) گام های استوار و نرم برداشتن و مانند آن از اموری است كه بیانگر اعتدال ایشان در رفتار و گفتار است. حتی آنان در عبادت راه میانه می پیمایند و بر خود سخت نمی گیرند و خود را به رنج نمی افكنند. ( طه آیه ۱ تا ۳) امام صادق و امام باقر علیمها السلام و الصلاه در باره این آیه می فرمایند كه خداوند به جهت به رنج افتادن پیامبر (ص) در نماز گزاری از او خواسته كه چنین نكند و راه اعتدال را در عبادت در پیش گیرد.(تفسیر قمی ج ۲ ص ۵۷ و نیز المیزان ج ۱۴ ص ۱۲۵)
به هر حال در آموزه های قرآن اعتدال و میانه روی یك اصل اساسی و ارزشی است و هر گونه افراط و تفریطی در هر كاری نكوهیده و ناپسند است. این مطلب را از واژه امر كه به معنا و مفهوم هر كاری است می توان از آیه ۱۴۷ سوره آل عمران به دست آورد.

کیک هویجی پرگردو برای افراد دیابتی !
ما در اینجا یک دسر کم کالری خوشمزه و لذیذ به شما معرفی می‌کنیم این دسر در هر وعده تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ کالری انرژی به بدن شما منتقل خواهند کرد در مقالات بعدی هم دسرهای دیگری را به شما …
وبگردی
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود!
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود! - رویدادی که در بطن آن، هواپیمای ATR شرکت آسمان قرار داشت که با کد EP-ATS رجیستر شده و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان بر آن نام «خرمشهر» را گذارده بودند. نامی که هدف از انتخاب آن هرچه بوده، حتما یادآوری سقوط خرمشهر در ابتدای جنگ تحمیلی نبوده است. رویدادی که ساعاتی پیش بار دیگر رخ داد؛ این بار با سقوط هواپیمایی که خرمشهر نام داشت.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟ - اقتصاد سیاسی - محمودسریع القلم با بیان اینکه تقابل ما با جهان هزینه دارد،گفت:»هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگوید با ظلم موافقم هستم،اما حکمرانی در کشور باید سود و زیان کند که با چه هزینه ای می خواهد این موضوع را پیش ببرد.»
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!! - امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر - آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و سید عباس صالحی وزیر ارشاد برپا شد.