دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

سوره‌ اخلاص‌


سوره‌ اخلاص‌
● نزول‌ سوره‌ اخلاص‌
سوره‌ اخلاص‌ یا توحید از پررمز و رازترین‌سوره‌های‌ قرآن‌ است‌. وجه‌ نامگذاری‌ این‌ وره‌به‌ «اخلاص‌» به‌ این‌ دلیل‌ است‌ كه‌ غیر از توحیدچیز دیگری‌ در آن‌ نیست‌ و كلمه‌ توحید را كلمه‌اخلاص‌ می‌گویند. این‌ سوره‌ در شهر مكه‌ با ۴۷حرف‌ و ۱۵ كلمه‌ و ۴ آیه‌، بیست‌ و دومین‌ سوره‌قرآن‌ بود كه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌) نازل‌ شد.سوره‌ اخلاص‌ را سوره‌ حمد یا نسبه‌الرب‌ نیزمی‌گویند. «خداوند» اصطلاحی‌ دینی‌ است‌ كه‌در مفاهیم‌ و علوم‌ دینی‌ مطرح‌ می‌شود و از همین‌جهت‌ مشركان‌ مكه‌ به‌ پیامبر(ص‌) می‌گفتند:«خداوند را برای‌ ما توصیف‌ كن‌، او چگونه‌وجودی‌ است‌»؟ محمد بن‌ مسلم‌ از امام‌صادق‌(ع‌) نقل‌ كرد كه‌ یهود به‌ پیامبر(ص‌) گفتندكه‌: «خدای‌ خود را برای‌ ما توصیف‌ كن‌» وحضرت‌ جوابی‌ نداد تا اینكه‌ سه‌ بار پرسش‌ خود راتكرار كردند. سپس‌ جبرئیل‌ نازل‌ شد و این‌ سوره‌را آورد.
راویان‌ روایات‌ تفسیر آیات‌; همانند ضحاك‌،مقاتل‌ و قتاده‌ نقل‌ كردند جمعی‌ از احبار یهود نزدرسول‌ خدا(ص‌) رفتند و از ایشان‌ توصیف‌ خدا راخواستند و گفتند: «اگر توصیف‌ شما همانندتوصیفی‌ باشد كه‌ در تورات‌ آمده‌ است‌، به‌ توایمان‌ می‌آوریم‌. برایمان‌ بگو خدای‌ تو چه‌ چیزی‌است‌؟ چه‌ می‌خورد و چه‌ می‌آشامد و از چه‌میراث‌ گرفته‌ و میراث‌ او را كه‌ خواهد گرفت‌»؟
بعد از این‌ پرسشهای‌ كلامی‌ كه‌ از طرف‌ عالمان‌یهود مطرح‌ گشت‌، سوره‌ توحید نازل‌ شد.
● خدای‌ یگانه‌
«ای‌ پیامبر به‌ آنان‌ كه‌ درباره‌ خداوندمی‌پرسند، بگو او خدای‌ یگانه‌ است‌».
الله‌ از ریشه‌ اله‌ به‌ معنای‌ معبود، اسم‌ برای‌ ذات‌خداوند است‌ و نامهای‌ دیگر خداوند مانندرحمان‌، رحیم‌، خالق‌ و قادر دلالت‌ بر صفات‌ یاافعال‌ او می‌كند.
خداوند در ابتدای‌ سوره‌ اخلاص‌، ذات‌ خودرا الله‌ می‌نامد و آنگاه‌ خود را به‌ احد توصیف‌می‌كند. وصف‌ یكتایی‌ خداوند به‌ احد، كه‌ مبالغه‌آن‌ از واحد بیشتر است‌، گواه‌ براین‌ معنی‌ است‌ كه‌وحدانیت‌ خداوند حقیقت‌ بسیط است‌ و هیچ‌تركیبی‌ در آن‌ راه‌ ندارد; به‌ همین‌ جهت‌ صفت‌واحد، برای‌ واحد مركب‌ مانند قوم‌ واحد یا امت‌واحده‌ به‌ كار می‌رود. نتیجه‌ اینكه‌ خداوند ذاتی‌موسم‌ به‌ الله‌، به‌ معنای‌ معبودی‌كه‌ بندگان‌ واله‌ ومتحیر از درك‌ او باشند است‌، كه‌ وحدت‌ بسیطدارد و بساطت‌ وحدت‌ آن‌ ذات‌ بدین‌ معنی‌ است‌كه‌ نمی‌شود آن‌ احد عقلا هرگز دومی‌ داشته‌باشد; چون‌ احدیت‌ بسیط، مستلزم‌ كمال‌ مطلق‌است‌ و كمال‌ مطلق‌ هیچ‌ امری‌ را فاقد نیست‌ تادومی‌ بیاید كه‌ آن‌ را واجد باشد.
● خدای‌ بی‌نیاز
«صمد» در تفسیر مفسران‌ به‌ دو معنا برمی‌گردد;اول‌ به‌ معنای‌ سخت‌، توپر، نفوذناپذیر و غیر متغیر ودوم‌ به‌ معنای‌ مرجع‌ و پناه‌، مورد نیاز دیگران‌ وبی‌نیاز از آنان‌ است‌ كه‌ در واقع‌ می‌توان‌ هر دومعنی‌ را به‌ كمال‌ مطلق‌، كه‌ هچ‌ نیاز و تغییری‌ در اونیست‌، تفسیر نمود; به‌ گونه‌ای‌ كه‌ هر آنچه‌ اراده‌كند انجام‌ دهد و قادر متعال‌ باشد; به‌ همین‌ جهت‌ماسوی‌ او به‌ او نیازمند هستند و قوام‌ آنها به‌ ذات‌اوست‌، پس‌ تصور وجود خداوند مانند انسان‌ كه‌بخورد و بیاشامد و بپوشد و یا مثل‌ او حركت‌ وفعالیت‌ كند; چنانچه‌ بعضی‌ از ادیان‌ خیال‌ كردند،باطل‌ است‌ و ذات‌ و صفات‌ خداوند را نمی‌توان‌ باذات‌ و صفات‌ انسان‌ مشابه‌ دانست‌.
● هستی‌ خداوند
تصور انسان‌ از هستی‌ همنوع‌ خود این‌ است‌ كه‌هر انسانی‌ از انسانی‌ دیگر زاییده‌ می‌شود، پس‌نوع‌ انسان‌ در وجود مونث‌ خود زایمان‌ دارد تانسلی‌ جدید متولد سازد، در نتیجه‌ نسل‌ جدید ازنسل‌ قبلی‌ ولادت‌ می‌یابد.
خداوند درباره‌ ذات‌ خود می‌فرماید چنین‌تصوری‌ باطل‌ است‌; زیرا خداوند نه‌ می‌زاید و نه‌زاده‌ می‌شود; بلكه‌ هستی‌ او همواره‌ بوده‌ وخواهد ماند. نه‌ ابتدایی‌ دارد و نه‌ انتهایی‌، تمام‌هستی‌ از اوست‌ و ذات‌ او ازلی‌ و ابدی‌ است‌.
● خداوند بی‌ همتا
خداوند در پایان‌ توصیف‌ ذات‌ خودمی‌فرماید: «هیچ‌كس‌ حتی‌ به‌ وحدانیت‌ بسیط غیرمركب‌ نیز مماثل‌ و همتای‌ او نیست‌».
بعضی‌ از محققان‌ علوم‌ اسلامی‌ شرك‌ به‌خداوند را در هشت‌ معنی‌ قابل‌ تصور دانسته‌اند كه‌خداوند در سوره‌ توحید آن‌ را نفی‌ فرمودند;اول‌ و دوم‌ شرك‌ به‌ معنای‌ كثرت‌ و دوگانگی‌ ذات‌است‌ كه‌ خداوند فرمود: «قل‌ هو الله‌ احد»، سوم‌و چهارم‌ تغیر و نقص‌ است‌ كه‌ خداوند با آیه‌«الله‌الصمد» آن‌ را نفی‌ فرمود، پنجم‌ و ششم‌معلول‌ و علت‌ ناقص‌ بودن‌ است‌ كه‌ با بیان‌ «لم‌ یلدو لم‌ یولد» آن‌ را نفی‌ كرد، هفتم‌ و هشتم‌ اشكال‌ واضداد است‌ كه‌ خداوند با تعبیر «و لم‌ یكن‌ له‌ كفواحد» آن‌ را نیز نفی‌ فرمود. پس‌ وحدت‌ خداوندوحدت‌ حقیقی‌، بسیط و محض‌ است‌ و چنین‌وجودی‌ تنها برای‌ یك‌ ذات‌ احدی‌، ازلی‌ و ابدی‌قابل‌تصور می‌باشد.
● ثواب‌ خواندن‌ سوره‌ اخلاص‌
ابی‌بن‌ كعب‌ از پیامبر(ص‌) روایت‌ كرده‌ است‌:«هركسی‌ این‌ سوره‌ را بخواند، چنان‌ باشد كه‌ ثلث‌قرآن‌ را خوانده‌ باشد و به‌ عدد هر كسی‌ كه‌ به‌خدا، ملائكه‌، كتابهای‌ الهی‌، رسولان‌ وی‌ و روزقیامت‌ ایمان‌ آورد، ده‌ حسنه‌ در نامه‌ عمل‌ او ثبت‌كنند».
همچنین‌ سهل‌ بن‌ سعد ساعدی‌ روایت‌ كرد كه‌:«مردی‌ به‌ خدمت‌ پیامبر(ص‌) رسید و از فقر خودنالید. حضرت‌ فرمود: هرگاه‌ به‌ در خانه‌ات‌رسیدی‌ سلام‌كن‌، خواه‌ كسی‌ را ببینی‌ و خواه‌نبینی‌ و سپس‌ یكبار سوره‌ اخلاص‌ را بخوان‌.
آن‌ مرد به‌ این‌ عمل‌ اقدام‌ نمود و از فقر وتنگدستی‌ رهایی‌ یافت‌».
مداومت‌ برخواندن‌ سوره‌ اخلاص‌ به‌ هنگام‌خواب‌ و بیدار شدن‌ و رفتن‌ به‌ سوی‌ كار; به‌ ویژه‌فرصتهایی‌ كه‌ انسان‌ بیهوده‌ در طول‌ راه‌ تلف‌می‌كند، كرامتهای‌ زیادی‌ طبق‌ روایات‌ وارده‌دارد و اسرار سوره‌ توحید، كه‌ در توصیف‌ ذات‌باری‌تعالی‌ است‌، جهت‌ توفیق‌ در امور دنیوی‌ واخروی‌، بسیار است‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

قرآن و پدیده های زیستی طبیعی

قرآن و پدیده های زیستی طبیعی
"فارسلناعلیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آیات مفصلات فاستكبروا و كانوا قوماً مجرمین. (اعراف/ ۱۳۳) - پس آنگاه به كیفر كفرشان- بر آنها طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون آن نشانه های آشكار (قهر و غضب) را فرستادیم باز طریق كبر و گردنكشی پیش گرفتند و قومی گناهكار بودند."این مقاله نگرشی علمی بر تفسیر آیه ۱۳۳ سوره اعراف است كه با پدیده طبیعی "Redtide" ردتاید" (خون شدن یا قرمز شدن آب) تطبیق داده می شود. در اینجا نویسنده، ادعای ارائه تفسیر جدیدی از آیه را ندارد بلكه یكی از پدیده های علمی زیست شناختی را به قرآن كریم عرضه می كند و در صدد آن است كه بگوید اگر آیه مباركه دارای معانی مختلف می باشد، می توان این پدیده زیست محیطی را نیز وجهی از این وجوه علمی قرآن دانست.
این آیه اشاره می كند به این كه برای كیفر دادن به قوم بنی اسرائیل بر آنان طوفان، ملخ، شپش و قورباغه و خون فرستادیم.
اینك مقصود نگارنده آن است كه بداند منظور از خون در اینجا چیست و چه تناسبی با دیگر عناصر نام برده دارد؟ از سوی دیگر پدیده ای در طبیعت وجود دارد كه به آن "Redtide = خون در آیه فوق، همان سرخ شدن آب است یا چیز دیگری در نظر است؟
تفسیرهای مختلف برخی مفسران معاصر كلمه خون را به تعابیر مختلفی معنی كرده اند مثلاً در تفسیر نور "خون" نام برده در این آیه به معنای نوعی بیماری كه باعث خون دماغ شدن عمومی مردم می شود نام می برد؛ اما در بیشتر تفاسیر از جمله تفسیر المیزان از تبدیل آب به خون اشاره می كند و از پدیده ای به نام "خون شدن آب" نام می برد.
نویسنده، پس از شرح و تبیین پدیده Redtide به ذكر دلایل این كه چگونه "خون شدن آب" می تواند مایه عذاب برای قوم بنی اسرائیل باشد، می پردازد و آنها را چنین می آورد:
الف- در این آیه از طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون نام می برد و آنها را مایه عذاب می داند و در آیه بعد از بلا، نام می برد یعنی تمام این عوامل مثل خون و ملخ و ... یك بلا هستند.
ب- خون، بعد از اسامی چند حیوان آورده می شود كه نشان دهنده ارتباط آنها با یكدیگر است.
ج- رابطه بین عامل طوفان و پدیده "Redtide" (قرمز شدن آب) را به خوبی بیان می كند و جالبتر این كه این عامل طوفان با افزایش ملخ ها و شپشك ها و وزغ ها رابطه مستقیم دارد.
این پدیده، در مورد رود نیل - كه در كنار این رود قوم بنی اسرائیل زندگی می كردند- می تواند صادق باشد. چنان كه تا به حال چندین مورد از قرمز شدن آب و پدیده "Redtide" در مورد رود نیل گزارش شده است.موجودات بسیار كوچك میكروسكوپی به نام دانیوفلاژله (به معنای تاژكاران خوفناك) وجود دارند كه این موجودات گاهی به سرعت تولید مثل نموده و در اثر انفجار جمعیت، مناطق وسیعی از سطح دریا را می پوشانند؛ در این حالت آب را به رنگ قرمز در می آورند. به این پدیده اصطلاحاً"Redtide" گفته می شود.و در رود نیل به دلیل این كه محیط رودخانه ای است بیشترعامل "Redtide" در اثر استرس محیطی چون طوفان رخ می دهد.
اما مسئله قابل ذكر آن كه این خون به دلایلی چند می تواند مایه عذاب برای قوم بنی اسرائیل باشد:
۱- قرمز شدن آب باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می شود. (به علت غیرطبیعی بودن این امر).
۲- مرگ و میر ماهی ها و موجودات دریایی و همچنین انسان ها كه از آنان تغذیه می كنند.
۳- ایجاد بوی متعفن حاصل از مرگ ماهی ها و بقیه موجودات دریایی.
۴- خود این پدیده ایجاد بوی نامطبوع می كند كه باعث ایجاد ناراحتی های تنفسی می شود.
۵- وجود این سم در آب باعث ایجاد بیماری اسهال خونی و همچنین ایجاد سموم عصبی می كند كه بر روی سیستم اعصاب و سیستم های تنفسی اثر می كند.
۶- خساراتی كه به صنعت توریستی و ماهیگیری وارد می كنند.
سوالی كه در این جا مطرح می شود این است كه منظور از خون چیست و چه رابطه ای بین طوفان و شپشك و وزغ و خون وجود دارد؟ و چرا بعد از كلمه طوفان و نام حیوان از "خون" نام برده شده است؟ در بسیاری از تفاسیر، خون را به معنای خون دماغ شدن عمومی مردم مطرح می كنند، ولی مسئله ای كه وجود دارد این است كه كلمه خون بعد از اسامی چند موجود (حیوان) مثل ملخ و وزغ و شپشك آمده است؛ احتمالاً كلمه خون نیز باید مربوط به یك موجود باشد.
مهمترین عامل"Redtide" (قرمز شدن آب) می تواند عامل طوفان باشد. طوفان و ایجاد موج های طوفانی، خود خسارات سنگین وارد كرده و باعث كشته شدن تعداد زیادی از مردم می شود. از طرف دیگر طوفان با ایجاد و حمل مواد به داخل آب از یك طرف و از طرف دیگر جریانات Lougmri باعث به هم ریختگی زون سطحی می شود و باعث فراونی یك دفعه و bloom داینوفلاژله ها می شود. (M.Grant ۱۹۸۷).موجودات بسیار كوچك میكروسكوپی به نام دانیوفلاژله (به معنای تاژكاران خوفناك) وجود دارند كه این موجودات گاهی به سرعت تولید مثل نموده و در اثر ازدیاد جمعیت، مناطق وسیعی از سطح دریا را می پوشانند؛ در این حالت آب را به رنگ قرمز در می آورند. به این پدیده اصطلاحاً"Redtide" گفته می شود.این موجودات از رده Flagellate یا Masigophora هستند كه دارای دیواره ثابت و دارای یك چند رشته طویل هستند كه قابل تغییر شكل است و برای حركت مورد استفاده قرار می گیرد.
تاژكداران دارای خصوصیات مشترك حیوان و نبات اند. دانشمندان علم جانورشناسی و گیاه شناسی بر سر ارتباط این موجودات به عالم حیوانات یا نباتات اتفاق نظر ندارند.
DNA كروماتین داینوفلاژله، مشابه باكتری است، به همین دلیل آن را مزوكاریوت می گویند. فرق داینوفلاژله با سایر یوكاریوت ها در محل DNA عمل تقسیم شدن و عملكرد كروموزم هاست. این تاژكداران دارای سمی به نام ساكسیتوكسین (SAX ito xin) هستند كه بر روی سلسله اعصاب اثر می كند. وجود این سم در انواع صدف ها و ماهی ها به علت تغذیه آنها از این نوع تاژكداران می باشد.در سال ۱۹۲۷ نوعی اپیدمی ناحیه سانفرانسیسكو را فرا گرفت. مقامات مسئول با همكاری دانشمندان، تحقیقات رسمی را برای تبیین علت شیوع اپیدمی كه ناشی از مسمومیت انواع صدف ها بود آغاز نمودند. پنج سال بعد پس از بررسی های لازم متوجه شدند نوعی تاژكدار به نام Gonyaulax Centella در سطح وسیعی از منطقه افزایش یافته كه احتمالاً موجب مسمومیت شدید صدف ها گردیده است. تحقیقات آزمایشگاهی بعداً این نظریه را تایید كرد.
سرخ پوستان مناطق شمال غربی آمریكا از دیر باز به رابطه بین مسمومیت صدف ها و نشو و نمای بیش از حد تاژكداران پی برده بودند. قبایل ساكن این نواحی، نگهبانانی در نقاط مختلف ساحل مستقر می كردند تا تغییرات رنگ آب در روز و نورانی بودن آن را در شب گزارش دهند؛ آنها هرگاه چنین علاماتی مشاهده می كردند مسموم شدن صدف ها واقعیت می یافت.
انواعی از تاژكداران هنگام شب از خود نور ساطع می كنند و چنین به نظر می رسد كه قسمتی از دریا شعله ور گردیده است. تراكم مقدار تاژكداران در مرحله انفجار جمعیت به حدی است كه در یك لیتر آب حدود ۴۰ میلیون عدد از آنها شناور است. بروز این پدیده نیز تنها با مسمومیت صدف ها همراه نبوده بلكه گاهی نیز خسارات سنگینی به صنعت توریستی وارد می سازد. به این معنی كه آب منطقه را آلوده و بدبو كرده و مرگ هزاران ماهی را موجب می گردد. ماهی های مرده بر روی ساحل شسته شده در زیر آفتاب متعفن می شوند.
مساله جالبتر این است كه طوفان بر روی وزغ و ملخ و شپش و فراوانی یك دفعه آنها اثر بسیار جالبی دارد. وقوع طوفان با ایجاد جریان های آب و باد باعث افزایش املاح و رطوبت در ناحیه می گردد كه می تواند به تخمگذاری و مهاجرت ملخ ها كمك فراوانی بكند. از طرف دیگر ایجاد استرس محیطی مثل طوفان می تواند روی وزغ ها تاثیر گذاشته و آنها را از پناهگاه های خود خارج كند.
از كشنده های قرمز (Redtide) همچنین گازهای نامطلوبی متصاعد می شود كه در چشم ایجاد حساسیت می كند. از طرف دیگر در اثر وزش باد، ساكنان ساحل به علت استنشاق گاز متصاعد از ناحیه آلوده دریا دچار مشكل تفنسی می شوند، بدین ترتیب فضایی مشمئز كننده ایجاد می شود كه طبعاً هیچ توریستی حاضر به اقامت در چنین محیطی نخواهد بود. این جلبك ها سم های مضری تولید می كنند كه در ماهی و دیگر جانوران دریایی تجمع پیدا كرده و غلظت های زیادی از این سموم سبب مرگ ماهی شده و با مسمومیت صدف ها و ماهی ها مواد سمی دریایی برای انسان تولید می كند. سموم بسیاری از گونه ها برای مثال گونه Gonyaulax Cetenlla سموم عصبی بسیار قویی هستند كه همراه با حركت یون سدیم از عرض غشاهای عصبی انسان به سلول تداخل می كنند. این سم نیز می تواند بر روی سیستم تنفسی فرد اثر گذاشته و در عرض بیست دقیقه باعث ایجاد خفگی در فرد شود. از طرف دیگر گروه دیگری از این تاژكداران در انسان باعث ایجاد بیماری اسهال خونی می شوند.
●علت قرمز شدن آب
ماهیگیران در هنگام صید متوجه شدند كه ماهی های منطقه دچار مشكل تنفسی شده و برای استفاده از اكسیژن هوا به سطح آب روی می آورند. ماهیگیران نمونه آب زرد را با خود به ساحل آورده و پس از آزمایش نمونه اعلام كردند نوعی تاژكدار كه دارای خال های زرد رنگ است به حد وفور در آب دیده شده است. آنها همچنین اظهار كردند كه این موجودات پس از مرگ به رنگ قرمز در می آیند. بنابراین علت تغییر رنگ آب، هنگام ظهور این پدیده نیز مشخص گردید كه علت قرمز بودن آب این است كه این نوع از تاژكداران علاوه بر پیگمان سبز، دارای پیگمان های سرخ هستند و به این جهت رنگ آب را مانند خون می سازند بنابراین، این پیگمان ها در قرمز كردن آب موثر هستند. به همین دلیل به آنها گروه Pylrohopyta (گیاه دارای بدنه رنگی) می گویند. حقیقت این است كه درباره عامل مرگ ماهی ها هنگام پدیدار شدن كشنده های قرمز كه تاكنون مشخص شده است، وجود سه عامل قطعی به نظر می رسد:
۱- سم حاصله از این تاژكداران.
۲- مسدود شدن مجاری تنفسی یا برانش (آبشش) ماهی به وسیله این موجودات و ایجاد خفقان.
۳- كمبود شدید اكسیژن آب به علت مصرف آن در مرحله پوسیدگی آنها.
●طوفان مهمترین عامل Redtide
صدمات و خسارات ناشی از بروز كشنده قرمز در زمینه های توریستی، ماهیگیری و سایر فعالیت های تولید؛ و حتی مرگ و میر بسیاری از انسان ها موجب گردید كه نسبت به علل پیدایش این پدیده، مطالعات و تحقیقات وسیعی به عمل آید. در سال۱۹۷۲ كارشناسان آزمایشگاه دریایی موت mote واقع در ساحل غربی فلوریدا به موفقیت هایی در این زمینه نایل آمدند. تحقیقات انجام شده نشان داد كه افزایش حرارت، تقلیل میزان نمك و افزایش مواد غذایی آب به خصوص ویتامین B۱۲ از عوامل موثر در ایجاد محیط مناسب برای رشد سریع تاژكداران می باشند. ویتامین B۱۲ كه حاصل فعالیت باكتری ها در محیط پوشیده و از گیاه مناطق مردابی است پس از بارندگی های شدید به مقدار زیاد به دریا شسته می شود. ریزش باران از طرفی موجب كم شدن نمك آب می گردد و به این ترتیب محیط مناسبی برای رشد تاژكداران به وجود می آید.
مهمترین عامل"Redtide" (قرمز شدن آب) می تواند عامل طوفان باشد. طوفان و ایجاد موج های طوفانی، خود خسارات سنگین وارد كرده و باعث كشته شدن تعداد زیادی از مردم می شود. از طرف دیگر طوفان با ایجاد و حمل مواد به داخل آب از یك طرف و از طرف دیگر جریانات Lougmri باعث به هم ریختگی زون سطحی می شود و باعث فراونی یك دفعه و bloom داینوفلاژله ها می شود. (M.Grant ۱۹۸۷).
این عوامل باعث می شود" دافلاژله ها"- كه دارای قدرت تولید مثل سریع و اجتماع زیاد در پهنه دریا هستند - به صورت آب قرمز، سرخ، شیری، زرد یا امواج سمی (Poisonous) در سواحل دریاها آشكار گردند. كه به طور فصلی تلفات سنگینی به انسان وارد می كند. این موجودات میكروسكوپی اگر تعدادشان ناچیز باشد بی خطرند ولی هنگامی كه تعدادشان به میلیون ها فرد در یك لیتر آب برسد بسیار خطرناك می شوند و موجب مرگ و میر فراوانی می گردند. در حال حاضر خطر ناشی از "داینوفلاژله" بیشتر متوجه كشورهایی است كه به عرض جغرافیایی پایین و مجاور دریا قرار دارند؛ زیرا تحقیقات نشان داده است كه تنوع فراوانی داینوفلاژله ها در این عرض از نواحی دیگر بیشتر بوده و هر سال تلفات زیادی را به ساكنان این نواحی وارد می كند. عواملی چون طوفان، زلزله، ریزش شدید باران باعث این پدیده می شوند.{(۲۰۰۲). Mudei}. و مساله جالبتر این است كه طوفان بر روی وزغ و ملخ و شپشك و فراوانی یك دفعه آنها اثر بسیار جالبی دارد. وقوع طوفان با ایجاد جریان های آب و باد باعث افزایش املاح و رطوبت در ناحیه می گردد كه می تواند به تخمگذاری و مهاجرت ملخ ها كمك فراوانی بكند. از طرف دیگر ایجاد استرس محیطی مثل طوفان می تواند روی وزغ ها تاثیر گذاشته و آنها را از پناهگاه های خود خارج كند. به هر حال رابطه جالبی بین طوفان و فراوانی وزغ و شپشك و ملخ وجود دارد كه از حوصله این بحث خارج است.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
۱۱ نکته برای رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار | چطور
کلمه‌ی خانه‌داری در ذهن بعضی‌ها به معنای تمیز کردن زمین و سطوح و گردگیری و مرتب‌کردن وسایل است. اما در محیط کار، به معنای ایمنی و بهداشت محیط کار است.