سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ / Tuesday, 21 November, 2017

سوره‌ اخلاص‌


سوره‌ اخلاص‌
● نزول‌ سوره‌ اخلاص‌
سوره‌ اخلاص‌ یا توحید از پررمز و رازترین‌سوره‌های‌ قرآن‌ است‌. وجه‌ نامگذاری‌ این‌ وره‌به‌ «اخلاص‌» به‌ این‌ دلیل‌ است‌ كه‌ غیر از توحیدچیز دیگری‌ در آن‌ نیست‌ و كلمه‌ توحید را كلمه‌اخلاص‌ می‌گویند. این‌ سوره‌ در شهر مكه‌ با ۴۷حرف‌ و ۱۵ كلمه‌ و ۴ آیه‌، بیست‌ و دومین‌ سوره‌قرآن‌ بود كه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌) نازل‌ شد.سوره‌ اخلاص‌ را سوره‌ حمد یا نسبه‌الرب‌ نیزمی‌گویند. «خداوند» اصطلاحی‌ دینی‌ است‌ كه‌در مفاهیم‌ و علوم‌ دینی‌ مطرح‌ می‌شود و از همین‌جهت‌ مشركان‌ مكه‌ به‌ پیامبر(ص‌) می‌گفتند:«خداوند را برای‌ ما توصیف‌ كن‌، او چگونه‌وجودی‌ است‌»؟ محمد بن‌ مسلم‌ از امام‌صادق‌(ع‌) نقل‌ كرد كه‌ یهود به‌ پیامبر(ص‌) گفتندكه‌: «خدای‌ خود را برای‌ ما توصیف‌ كن‌» وحضرت‌ جوابی‌ نداد تا اینكه‌ سه‌ بار پرسش‌ خود راتكرار كردند. سپس‌ جبرئیل‌ نازل‌ شد و این‌ سوره‌را آورد.
راویان‌ روایات‌ تفسیر آیات‌; همانند ضحاك‌،مقاتل‌ و قتاده‌ نقل‌ كردند جمعی‌ از احبار یهود نزدرسول‌ خدا(ص‌) رفتند و از ایشان‌ توصیف‌ خدا راخواستند و گفتند: «اگر توصیف‌ شما همانندتوصیفی‌ باشد كه‌ در تورات‌ آمده‌ است‌، به‌ توایمان‌ می‌آوریم‌. برایمان‌ بگو خدای‌ تو چه‌ چیزی‌است‌؟ چه‌ می‌خورد و چه‌ می‌آشامد و از چه‌میراث‌ گرفته‌ و میراث‌ او را كه‌ خواهد گرفت‌»؟
بعد از این‌ پرسشهای‌ كلامی‌ كه‌ از طرف‌ عالمان‌یهود مطرح‌ گشت‌، سوره‌ توحید نازل‌ شد.
● خدای‌ یگانه‌
«ای‌ پیامبر به‌ آنان‌ كه‌ درباره‌ خداوندمی‌پرسند، بگو او خدای‌ یگانه‌ است‌».
الله‌ از ریشه‌ اله‌ به‌ معنای‌ معبود، اسم‌ برای‌ ذات‌خداوند است‌ و نامهای‌ دیگر خداوند مانندرحمان‌، رحیم‌، خالق‌ و قادر دلالت‌ بر صفات‌ یاافعال‌ او می‌كند.
خداوند در ابتدای‌ سوره‌ اخلاص‌، ذات‌ خودرا الله‌ می‌نامد و آنگاه‌ خود را به‌ احد توصیف‌می‌كند. وصف‌ یكتایی‌ خداوند به‌ احد، كه‌ مبالغه‌آن‌ از واحد بیشتر است‌، گواه‌ براین‌ معنی‌ است‌ كه‌وحدانیت‌ خداوند حقیقت‌ بسیط است‌ و هیچ‌تركیبی‌ در آن‌ راه‌ ندارد; به‌ همین‌ جهت‌ صفت‌واحد، برای‌ واحد مركب‌ مانند قوم‌ واحد یا امت‌واحده‌ به‌ كار می‌رود. نتیجه‌ اینكه‌ خداوند ذاتی‌موسم‌ به‌ الله‌، به‌ معنای‌ معبودی‌كه‌ بندگان‌ واله‌ ومتحیر از درك‌ او باشند است‌، كه‌ وحدت‌ بسیطدارد و بساطت‌ وحدت‌ آن‌ ذات‌ بدین‌ معنی‌ است‌كه‌ نمی‌شود آن‌ احد عقلا هرگز دومی‌ داشته‌باشد; چون‌ احدیت‌ بسیط، مستلزم‌ كمال‌ مطلق‌است‌ و كمال‌ مطلق‌ هیچ‌ امری‌ را فاقد نیست‌ تادومی‌ بیاید كه‌ آن‌ را واجد باشد.
● خدای‌ بی‌نیاز
«صمد» در تفسیر مفسران‌ به‌ دو معنا برمی‌گردد;اول‌ به‌ معنای‌ سخت‌، توپر، نفوذناپذیر و غیر متغیر ودوم‌ به‌ معنای‌ مرجع‌ و پناه‌، مورد نیاز دیگران‌ وبی‌نیاز از آنان‌ است‌ كه‌ در واقع‌ می‌توان‌ هر دومعنی‌ را به‌ كمال‌ مطلق‌، كه‌ هچ‌ نیاز و تغییری‌ در اونیست‌، تفسیر نمود; به‌ گونه‌ای‌ كه‌ هر آنچه‌ اراده‌كند انجام‌ دهد و قادر متعال‌ باشد; به‌ همین‌ جهت‌ماسوی‌ او به‌ او نیازمند هستند و قوام‌ آنها به‌ ذات‌اوست‌، پس‌ تصور وجود خداوند مانند انسان‌ كه‌بخورد و بیاشامد و بپوشد و یا مثل‌ او حركت‌ وفعالیت‌ كند; چنانچه‌ بعضی‌ از ادیان‌ خیال‌ كردند،باطل‌ است‌ و ذات‌ و صفات‌ خداوند را نمی‌توان‌ باذات‌ و صفات‌ انسان‌ مشابه‌ دانست‌.
● هستی‌ خداوند
تصور انسان‌ از هستی‌ همنوع‌ خود این‌ است‌ كه‌هر انسانی‌ از انسانی‌ دیگر زاییده‌ می‌شود، پس‌نوع‌ انسان‌ در وجود مونث‌ خود زایمان‌ دارد تانسلی‌ جدید متولد سازد، در نتیجه‌ نسل‌ جدید ازنسل‌ قبلی‌ ولادت‌ می‌یابد.
خداوند درباره‌ ذات‌ خود می‌فرماید چنین‌تصوری‌ باطل‌ است‌; زیرا خداوند نه‌ می‌زاید و نه‌زاده‌ می‌شود; بلكه‌ هستی‌ او همواره‌ بوده‌ وخواهد ماند. نه‌ ابتدایی‌ دارد و نه‌ انتهایی‌، تمام‌هستی‌ از اوست‌ و ذات‌ او ازلی‌ و ابدی‌ است‌.
● خداوند بی‌ همتا
خداوند در پایان‌ توصیف‌ ذات‌ خودمی‌فرماید: «هیچ‌كس‌ حتی‌ به‌ وحدانیت‌ بسیط غیرمركب‌ نیز مماثل‌ و همتای‌ او نیست‌».
بعضی‌ از محققان‌ علوم‌ اسلامی‌ شرك‌ به‌خداوند را در هشت‌ معنی‌ قابل‌ تصور دانسته‌اند كه‌خداوند در سوره‌ توحید آن‌ را نفی‌ فرمودند;اول‌ و دوم‌ شرك‌ به‌ معنای‌ كثرت‌ و دوگانگی‌ ذات‌است‌ كه‌ خداوند فرمود: «قل‌ هو الله‌ احد»، سوم‌و چهارم‌ تغیر و نقص‌ است‌ كه‌ خداوند با آیه‌«الله‌الصمد» آن‌ را نفی‌ فرمود، پنجم‌ و ششم‌معلول‌ و علت‌ ناقص‌ بودن‌ است‌ كه‌ با بیان‌ «لم‌ یلدو لم‌ یولد» آن‌ را نفی‌ كرد، هفتم‌ و هشتم‌ اشكال‌ واضداد است‌ كه‌ خداوند با تعبیر «و لم‌ یكن‌ له‌ كفواحد» آن‌ را نیز نفی‌ فرمود. پس‌ وحدت‌ خداوندوحدت‌ حقیقی‌، بسیط و محض‌ است‌ و چنین‌وجودی‌ تنها برای‌ یك‌ ذات‌ احدی‌، ازلی‌ و ابدی‌قابل‌تصور می‌باشد.
● ثواب‌ خواندن‌ سوره‌ اخلاص‌
ابی‌بن‌ كعب‌ از پیامبر(ص‌) روایت‌ كرده‌ است‌:«هركسی‌ این‌ سوره‌ را بخواند، چنان‌ باشد كه‌ ثلث‌قرآن‌ را خوانده‌ باشد و به‌ عدد هر كسی‌ كه‌ به‌خدا، ملائكه‌، كتابهای‌ الهی‌، رسولان‌ وی‌ و روزقیامت‌ ایمان‌ آورد، ده‌ حسنه‌ در نامه‌ عمل‌ او ثبت‌كنند».
همچنین‌ سهل‌ بن‌ سعد ساعدی‌ روایت‌ كرد كه‌:«مردی‌ به‌ خدمت‌ پیامبر(ص‌) رسید و از فقر خودنالید. حضرت‌ فرمود: هرگاه‌ به‌ در خانه‌ات‌رسیدی‌ سلام‌كن‌، خواه‌ كسی‌ را ببینی‌ و خواه‌نبینی‌ و سپس‌ یكبار سوره‌ اخلاص‌ را بخوان‌.
آن‌ مرد به‌ این‌ عمل‌ اقدام‌ نمود و از فقر وتنگدستی‌ رهایی‌ یافت‌».
مداومت‌ برخواندن‌ سوره‌ اخلاص‌ به‌ هنگام‌خواب‌ و بیدار شدن‌ و رفتن‌ به‌ سوی‌ كار; به‌ ویژه‌فرصتهایی‌ كه‌ انسان‌ بیهوده‌ در طول‌ راه‌ تلف‌می‌كند، كرامتهای‌ زیادی‌ طبق‌ روایات‌ وارده‌دارد و اسرار سوره‌ توحید، كه‌ در توصیف‌ ذات‌باری‌تعالی‌ است‌، جهت‌ توفیق‌ در امور دنیوی‌ واخروی‌، بسیار است‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
گارانتی‌دار , ملی پوشان جودو , مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور , تولید میشود , ببخش محکوم به اعدام , کارکنان سازمان تامین اجتماعی , هنرهای دستی , باز پسگیری , زنان پلیس , پارک علم و فناوری فارس , دروگبا , نه به دخانیات , یونی ویژن , عراق و استرالیا , زورگیری افاغنه , وزرات کار , استاد زنوزی جلالی , ژنرال دوستم , موجود زمینی , جشن ولنتاین , نوزوزی , فناوری الکترونیک , ایشچی , معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان , ون گارد , دفتر ریاست جمهوری , متقابل , رسم , اسد قاسمی , فرانکفورت , چادرهای منا , پنطی , مرض هاری , اتحادیه دامدران , قزل بلاغ , رزمایش هوایی دریایی رژیم صهیونیستی , یک زندگی کوچک , حریق در آپارتمان , علمای شیعه و سنی , غزال کرامتی , پارک جنگلی پردیسان , دبیر سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن , حمله به دانشگاه های پاکستان , عدم کناره گیری , شعر خوانی , کنفرانس خبری مذاکرات مسکو , مجوز کسب و کار , رشته بدون مجوز , کویت، , غذای زمستانی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
قلنج یا شکم درد , امام‌زاده یحیی، صائین‌قلعه، زنجان , سازمان‌دهی منطقی محتوا , قصیده , در شکایت , منوچهر مطیعی تهرانی , آثار ریشهر , روابط تایلند و چین , کاهش سطح جاذب , ایزوفامید - ISOSFAMIDE , گناه کردن پنهان به از عبادت فاش , آبادی‌ها , امامزاده زاهد (ع) , گذشت آن شب و بامداد پگاه , از شير گرفتن تدريجى با اسفتاده از فنجان بين ۹ تا ۱۵ ماهگى , ناز جنگ‌آمیز جانان برنتابد هر دلی , برداشت‌های دیگری از مخاطبان , هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر , بقعه آمنه خاتون (س) , پزشکی پیشگیری و سالخوردگی ,

برخی منابع مهم خبری
eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , sport.shafaqna.com شفقنا ورزشی , ensafnews.com انصاف نیوز , isna.ir ایسنا , fartaknews.ir فرتاک نیوز , rasad.org رصد , parsnews.com پارس نیوز , parsine.com پارسینه , iraneconomist.com ایران اکونومیست , farhangnews.ir فرهنگ نیوز , pana.ir پانا , banifilm.ir بانی فیلم , bankvarzesh.com بانک ورزش , alef.ir الف , khabaronline.ir خبر آنلاین , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , smtnews.ir روزنامه صمت , borhan.ir برهان , dana.ir دانا , setarehnews.ir ستاره‌ها , faradeed.ir فرادید , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , shafaf.ir شفاف , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , honarnews.com هنرنیوز , gsm.ir جی اس ام , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , home.abrarnews.com روزنامه ابرار ,

وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
پربازدیدها