دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018

سوره‌ اخلاص‌


سوره‌ اخلاص‌
● نزول‌ سوره‌ اخلاص‌
سوره‌ اخلاص‌ یا توحید از پررمز و رازترین‌سوره‌های‌ قرآن‌ است‌. وجه‌ نامگذاری‌ این‌ وره‌به‌ «اخلاص‌» به‌ این‌ دلیل‌ است‌ كه‌ غیر از توحیدچیز دیگری‌ در آن‌ نیست‌ و كلمه‌ توحید را كلمه‌اخلاص‌ می‌گویند. این‌ سوره‌ در شهر مكه‌ با ۴۷حرف‌ و ۱۵ كلمه‌ و ۴ آیه‌، بیست‌ و دومین‌ سوره‌قرآن‌ بود كه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌) نازل‌ شد.سوره‌ اخلاص‌ را سوره‌ حمد یا نسبه‌الرب‌ نیزمی‌گویند. «خداوند» اصطلاحی‌ دینی‌ است‌ كه‌در مفاهیم‌ و علوم‌ دینی‌ مطرح‌ می‌شود و از همین‌جهت‌ مشركان‌ مكه‌ به‌ پیامبر(ص‌) می‌گفتند:«خداوند را برای‌ ما توصیف‌ كن‌، او چگونه‌وجودی‌ است‌»؟ محمد بن‌ مسلم‌ از امام‌صادق‌(ع‌) نقل‌ كرد كه‌ یهود به‌ پیامبر(ص‌) گفتندكه‌: «خدای‌ خود را برای‌ ما توصیف‌ كن‌» وحضرت‌ جوابی‌ نداد تا اینكه‌ سه‌ بار پرسش‌ خود راتكرار كردند. سپس‌ جبرئیل‌ نازل‌ شد و این‌ سوره‌را آورد.
راویان‌ روایات‌ تفسیر آیات‌; همانند ضحاك‌،مقاتل‌ و قتاده‌ نقل‌ كردند جمعی‌ از احبار یهود نزدرسول‌ خدا(ص‌) رفتند و از ایشان‌ توصیف‌ خدا راخواستند و گفتند: «اگر توصیف‌ شما همانندتوصیفی‌ باشد كه‌ در تورات‌ آمده‌ است‌، به‌ توایمان‌ می‌آوریم‌. برایمان‌ بگو خدای‌ تو چه‌ چیزی‌است‌؟ چه‌ می‌خورد و چه‌ می‌آشامد و از چه‌میراث‌ گرفته‌ و میراث‌ او را كه‌ خواهد گرفت‌»؟
بعد از این‌ پرسشهای‌ كلامی‌ كه‌ از طرف‌ عالمان‌یهود مطرح‌ گشت‌، سوره‌ توحید نازل‌ شد.
● خدای‌ یگانه‌
«ای‌ پیامبر به‌ آنان‌ كه‌ درباره‌ خداوندمی‌پرسند، بگو او خدای‌ یگانه‌ است‌».
الله‌ از ریشه‌ اله‌ به‌ معنای‌ معبود، اسم‌ برای‌ ذات‌خداوند است‌ و نامهای‌ دیگر خداوند مانندرحمان‌، رحیم‌، خالق‌ و قادر دلالت‌ بر صفات‌ یاافعال‌ او می‌كند.
خداوند در ابتدای‌ سوره‌ اخلاص‌، ذات‌ خودرا الله‌ می‌نامد و آنگاه‌ خود را به‌ احد توصیف‌می‌كند. وصف‌ یكتایی‌ خداوند به‌ احد، كه‌ مبالغه‌آن‌ از واحد بیشتر است‌، گواه‌ براین‌ معنی‌ است‌ كه‌وحدانیت‌ خداوند حقیقت‌ بسیط است‌ و هیچ‌تركیبی‌ در آن‌ راه‌ ندارد; به‌ همین‌ جهت‌ صفت‌واحد، برای‌ واحد مركب‌ مانند قوم‌ واحد یا امت‌واحده‌ به‌ كار می‌رود. نتیجه‌ اینكه‌ خداوند ذاتی‌موسم‌ به‌ الله‌، به‌ معنای‌ معبودی‌كه‌ بندگان‌ واله‌ ومتحیر از درك‌ او باشند است‌، كه‌ وحدت‌ بسیطدارد و بساطت‌ وحدت‌ آن‌ ذات‌ بدین‌ معنی‌ است‌كه‌ نمی‌شود آن‌ احد عقلا هرگز دومی‌ داشته‌باشد; چون‌ احدیت‌ بسیط، مستلزم‌ كمال‌ مطلق‌است‌ و كمال‌ مطلق‌ هیچ‌ امری‌ را فاقد نیست‌ تادومی‌ بیاید كه‌ آن‌ را واجد باشد.
● خدای‌ بی‌نیاز
«صمد» در تفسیر مفسران‌ به‌ دو معنا برمی‌گردد;اول‌ به‌ معنای‌ سخت‌، توپر، نفوذناپذیر و غیر متغیر ودوم‌ به‌ معنای‌ مرجع‌ و پناه‌، مورد نیاز دیگران‌ وبی‌نیاز از آنان‌ است‌ كه‌ در واقع‌ می‌توان‌ هر دومعنی‌ را به‌ كمال‌ مطلق‌، كه‌ هچ‌ نیاز و تغییری‌ در اونیست‌، تفسیر نمود; به‌ گونه‌ای‌ كه‌ هر آنچه‌ اراده‌كند انجام‌ دهد و قادر متعال‌ باشد; به‌ همین‌ جهت‌ماسوی‌ او به‌ او نیازمند هستند و قوام‌ آنها به‌ ذات‌اوست‌، پس‌ تصور وجود خداوند مانند انسان‌ كه‌بخورد و بیاشامد و بپوشد و یا مثل‌ او حركت‌ وفعالیت‌ كند; چنانچه‌ بعضی‌ از ادیان‌ خیال‌ كردند،باطل‌ است‌ و ذات‌ و صفات‌ خداوند را نمی‌توان‌ باذات‌ و صفات‌ انسان‌ مشابه‌ دانست‌.
● هستی‌ خداوند
تصور انسان‌ از هستی‌ همنوع‌ خود این‌ است‌ كه‌هر انسانی‌ از انسانی‌ دیگر زاییده‌ می‌شود، پس‌نوع‌ انسان‌ در وجود مونث‌ خود زایمان‌ دارد تانسلی‌ جدید متولد سازد، در نتیجه‌ نسل‌ جدید ازنسل‌ قبلی‌ ولادت‌ می‌یابد.
خداوند درباره‌ ذات‌ خود می‌فرماید چنین‌تصوری‌ باطل‌ است‌; زیرا خداوند نه‌ می‌زاید و نه‌زاده‌ می‌شود; بلكه‌ هستی‌ او همواره‌ بوده‌ وخواهد ماند. نه‌ ابتدایی‌ دارد و نه‌ انتهایی‌، تمام‌هستی‌ از اوست‌ و ذات‌ او ازلی‌ و ابدی‌ است‌.
● خداوند بی‌ همتا
خداوند در پایان‌ توصیف‌ ذات‌ خودمی‌فرماید: «هیچ‌كس‌ حتی‌ به‌ وحدانیت‌ بسیط غیرمركب‌ نیز مماثل‌ و همتای‌ او نیست‌».
بعضی‌ از محققان‌ علوم‌ اسلامی‌ شرك‌ به‌خداوند را در هشت‌ معنی‌ قابل‌ تصور دانسته‌اند كه‌خداوند در سوره‌ توحید آن‌ را نفی‌ فرمودند;اول‌ و دوم‌ شرك‌ به‌ معنای‌ كثرت‌ و دوگانگی‌ ذات‌است‌ كه‌ خداوند فرمود: «قل‌ هو الله‌ احد»، سوم‌و چهارم‌ تغیر و نقص‌ است‌ كه‌ خداوند با آیه‌«الله‌الصمد» آن‌ را نفی‌ فرمود، پنجم‌ و ششم‌معلول‌ و علت‌ ناقص‌ بودن‌ است‌ كه‌ با بیان‌ «لم‌ یلدو لم‌ یولد» آن‌ را نفی‌ كرد، هفتم‌ و هشتم‌ اشكال‌ واضداد است‌ كه‌ خداوند با تعبیر «و لم‌ یكن‌ له‌ كفواحد» آن‌ را نیز نفی‌ فرمود. پس‌ وحدت‌ خداوندوحدت‌ حقیقی‌، بسیط و محض‌ است‌ و چنین‌وجودی‌ تنها برای‌ یك‌ ذات‌ احدی‌، ازلی‌ و ابدی‌قابل‌تصور می‌باشد.
● ثواب‌ خواندن‌ سوره‌ اخلاص‌
ابی‌بن‌ كعب‌ از پیامبر(ص‌) روایت‌ كرده‌ است‌:«هركسی‌ این‌ سوره‌ را بخواند، چنان‌ باشد كه‌ ثلث‌قرآن‌ را خوانده‌ باشد و به‌ عدد هر كسی‌ كه‌ به‌خدا، ملائكه‌، كتابهای‌ الهی‌، رسولان‌ وی‌ و روزقیامت‌ ایمان‌ آورد، ده‌ حسنه‌ در نامه‌ عمل‌ او ثبت‌كنند».
همچنین‌ سهل‌ بن‌ سعد ساعدی‌ روایت‌ كرد كه‌:«مردی‌ به‌ خدمت‌ پیامبر(ص‌) رسید و از فقر خودنالید. حضرت‌ فرمود: هرگاه‌ به‌ در خانه‌ات‌رسیدی‌ سلام‌كن‌، خواه‌ كسی‌ را ببینی‌ و خواه‌نبینی‌ و سپس‌ یكبار سوره‌ اخلاص‌ را بخوان‌.
آن‌ مرد به‌ این‌ عمل‌ اقدام‌ نمود و از فقر وتنگدستی‌ رهایی‌ یافت‌».
مداومت‌ برخواندن‌ سوره‌ اخلاص‌ به‌ هنگام‌خواب‌ و بیدار شدن‌ و رفتن‌ به‌ سوی‌ كار; به‌ ویژه‌فرصتهایی‌ كه‌ انسان‌ بیهوده‌ در طول‌ راه‌ تلف‌می‌كند، كرامتهای‌ زیادی‌ طبق‌ روایات‌ وارده‌دارد و اسرار سوره‌ توحید، كه‌ در توصیف‌ ذات‌باری‌تعالی‌ است‌، جهت‌ توفیق‌ در امور دنیوی‌ واخروی‌، بسیار است‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

تکرار در قرآن برای چیست؟

تکرار در قرآن برای چیست؟
قرآن مجید در مدت بیست و سه سال بر حسب موقعیت‎ها و حوادث و پیشامدهای مختلف نازل شده است. قرآن یک کتاب خشک قانونی و یا یک کتاب کلاسیک نیست که قوانین و مسائل علمی را به طور دسته‎بندی شده بیان نماید. قرآن کتاب ارشاد و تبلیغ و هدایت است و هدف آن این است که حقایق زندگی انسانی و دستورات لازم برای رسیدن به کمال انسانی را بیان کند و از راه نفوذ در روح‎ها و افکار مردم و موضع قوانین اجتماعی صحیح، جامعه‎ای به وجود آورد که کمال مادّی و معنوی را دارا باشد. برای تأمین چنین هدفی، قرآن مجید درباره تمام موضوعات مورد لزوم سخن گفته است. قرآن تدریجاً و در حوادث مختلف و برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون در طول ۲۳ سال نازل شده است. امّا در مورد تکرار:
در سوره الرحمن نعمت‎های بزرگی بیان می‎شود که در زندگی جهان دیگر برای انسان فراهم شده است، خداوند در خلال شمردن این نعمت‎ها که به منظور تحریک عواطف بشر است، آیه «فَبِاَیَّ آلاَءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» را تکرار می‎کند و از این راه در خلال شمردن این نعمت‎ها حسّ حق شناسی انسان را بیدار می‎کند و او را به خضوع در برابر حقیقت وامی‎دارد و وجدان و عواطفش را تحریک می‎کند.
در قرآن به دو نوع تکرار بر می‎خوریم:
۱) تکرار پاره‎ای از تاریخ‎ها.
۲) تکرار پاره‎ای از آیاتی که بیان کننده «واقعیّت خاصّی» است.
در مورد داستان‎های تاریخی باید توجه کنید که هدف اساسی قرآن از ذکر تاریخ گذشتگان، توجه دادن مردم به قوانین مسلم زندگی است که بر زندگی انسان‎های پیشین حکومت داشته است.
قرآن می‎خواهد مردم را با این قوانین آشنا کند و آنها را توجه دهد که علل ترقّی و پیشرفت و یا انحطاط جوامع و ملل گذشته چه بوده است؟ خودداری آنها از قبول دعوت پیامبران چه نتایج خطرناکی به بار آورده و رواج ظلم و ستم با آنها چه کرده و کدام عامل بود که آنها را به انقراض و سقوط کشانید و بالاخره نقاط ضعف و قوّتشان چه بوده است؟
قرآن در داستان‎ها مردم را به این قوانین و حقایق متوجه ساخته و همچنین عاقبت نافرمانی افراد گردنکش و جبّار را نشان داده است.
خدا وقتی برای بیدار ساختن روح و فکر یک جمعیت سخن می‎گوید گاهی بر روی موضوعاتی که جنبه روانی و عاطفی خاصی دارد تکیه می‎کند و آن را تکرار می‎نماید.
همین حقیقت ایجاب نموده که قرآن سرگذشت جوامع گذشته را زیر و رو کند و جنبه‎های مختلف آن را نشان دهد. بنابراین، اگر قرآن در موارد مختلفی مثلا از «بنی‎اسرائیل» و یا «آفرینش آدم» سخن می‎گوید، در هر مورد به فراز خاصّی از این موضوع اشاره می‎کند و می‎خواهد در هر مورد، مردم را به نکته خاصّی توجه دهد که در مورد دیگر به آنان توجه نداده است.
این حقیقتی است که با دقت در داستان‎های قرآن به دست می‎آید.
در موارد دیگری که پاره‎ای از آیات قرآن تکرار شده، مثلا تکرار آیه شریفه «فَبِاَیَّ آلاَءِ رَبَّکُمَا تُکَذِّبَانِ» در «سوره الرّحمن» باید توجه داشت این تکراری برای نتیجه‎گیری از تأثیر خاصّ روانی در روحیه خوانندگان و شنوندگان قرآن است. خدا وقتی برای بیدار ساختن روح و فکر یک جمعیت سخن می‎گوید گاهی بر روی موضوعاتی که جنبه روانی و عاطفی خاصی دارد تکیه می‎کند و آن را تکرار می‎نماید. مثلا در همین سوره «الرّحمن» خداوند در مقام شمردن نعمت‎های مهمی است که در آفرینش انسان و تشکیل جامعه و تمدّن انسانی و ادامه آن، نقش اساسی دارد؛ و همچنین در این سوره نعمت‎های بزرگی بیان می‎شود که در زندگی جهان دیگر برای انسان فراهم شده است، خداوند در خلال شمردن این نعمت‎ها که به منظور تحریک عواطف بشر است، آیه «فَبِاَیَّ آلاَءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» را تکرار می‎کند و از این راه در خلال شمردن این نعمت‎ها حسّ حق شناسی انسان را بیدار می‎کند و او را به خضوع در برابر حقیقت وامی‎دارد و وجدان و عواطفش را تحریک می‎کند. بنابراین، این نوع تکرار هم در جای خود از نظر ارشاد و هدایت لازم است و مخلّ به فصاحت و بلاغت قرآن نیست، بلکه از محسّنات کلام نیز به شمار می‎رود؛ زیرا موجب تأکید و تأثیر بیشتر می‎گردد.
قرآن می‎خواهد مردم را با این قوانین آشنا کند و آنها را توجه دهد که علل ترقّی و پیشرفت و یا انحطاط جوامع و ملل گذشته چه بوده است؟ خودداری آنها از قبول دعوت پیامبران چه نتایج خطرناکی به بار آورده و رواج ظلم و ستم با آنها چه کرده و کدام عامل بود که آنها را به انقراض و سقوط کشانید و بالاخره نقاط ضعف و قوّتشان چه بوده است؟
این قبیل تکرار در ادبیّات فارسی و عربی فراوان است و شواهد بسیاری از قصاید عرب در دست است که مشتمل بر تکرار یک «بیت» و یا یک «مصراع» و یا یک «جمله» می‎باشد.
از جمله در قصیده‎ای که «عدَّیّ بن ربیعه» دایی «إمْرء القِیس» در مرثیه برادرش «کُلیبْ» سروده است، جمله «عَلی أنْ لَیْسَ عِدْلا مِنْ کَلیبْ» بیست مرتبه تکرار شده است. در اشعار ادبای بزرگ فارسی زبان نیز نمونه‎های زیادی دارد.

وبگردی
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند