شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ / Saturday, 24 March, 2018

سوره‌ نجم‌


سوره‌ نجم‌
● نزول‌ سوره‌ نجم‌
سوره‌ «نجم‌» بیست‌ و سومین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌ و پنجاه‌ و سومین‌ سوره‌ در تدوین‌ است‌ كه‌ با ۶۲ آیه‌، ۳۰۸كلمه‌ و ۱۴۰۵ حرف‌ در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌ پیامبر اسلام‌(ص‌) نازل‌ شد. سوره‌های‌ مكی‌ براساس‌ شرایطاجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ مشركان‌ مكه‌ در برخورد با نبوت‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) نازل‌ می‌شد. آیات‌ سوره‌ نجم‌در حمایت‌ از پیامبر(ص‌) و ملامت‌ و توبیخ‌ كفار مكه‌ با استناد به‌ عذاب‌ ملتهای‌ گذشته‌ نازل‌ شده‌ است‌. در روایات‌آمده‌ است‌ آنچه‌ كه‌ پیامبر(ص‌) برای‌ كفار مكه‌ از غیب‌، معراج‌ و حتی‌ تعیین‌ وحی‌ خود سخن‌ می‌گفت‌، جاهلان‌ ومتكبران‌ مكه‌ نمی‌پذیرفتند و پیامبر(ص‌) را گمراه‌ و كاذب‌ می‌دانستند، ولی‌ خداوند با نزول‌ آیات‌ الهی‌، پیامبرش‌را تایید و كفار مكه‌ را توبیخ‌ كرد.
● قسم‌ و تایید پیامبر(ص‌)
«سوگند به‌ نجم‌، آن‌گاه‌ كه‌ طلوع‌ و غروب‌ می‌كند».
«نجم‌» در لغت‌ به‌ معنای‌ ستاره‌ و جمع‌ آن‌ نجوم‌ است‌، همچنین‌ به‌ معنای‌ گیاه‌ بدون‌ ساق‌ و چوب‌ نیز می‌باشد.
«النجم‌ و الشجر یسجدان‌»، (سوره‌ الرحمن‌، آیه‌ ۷)
و «هوی‌» به‌ معنای‌ فرودآمدن‌ و طلوع‌ و غروب‌ است‌، اما واژه‌ نجم‌ در اینجا به‌ چهار احتمال‌ گفته‌ شده‌ است‌;اول‌ قرآن‌ مراد باشد; چون‌ عرب‌ «تنجیم‌» را «تفریق‌» نیز می‌گوید و قرآن‌ به‌خاطر تفرق‌ در نزولش‌ طی‌ بیست‌ وسه‌ سال‌، نجم‌ نامیده‌ می‌شود و دوم‌; ستاره‌ ثریا مراد است‌ كه‌ مجموعه‌ ستاره‌های‌ هفتگانه‌ای‌ است‌ كه‌ معمولا شش‌تای‌ آن‌ به‌ وضوح‌ و ستاره‌ هفتم‌ به‌ سختی‌ دیده‌ می‌شود; یعنی‌ «قسم‌ به‌ ثریا، آن‌گاه‌ كه‌ با غروب‌ خورشید، طلوع‌ وبا طلوع‌ فجر، غروب‌ می‌كند».
احتمال‌ سوم‌ هر ستاره‌ای‌ كه‌ طلوع‌ می‌كند، می‌باشد و چهارم‌; احتمال‌ رجم‌ و هدف‌ قراردادن‌ شیاطین‌ توسطشهابها و اشیای‌ درخشانی‌ است‌ كه‌ بر سر شیاطین‌ در فضای‌ آسمان‌ فرود می‌آیند.
به‌ هر تقدیر خداوند با سوگند به‌ نجم‌ به‌ هنگام‌ فرود و فراز آن‌، خطاب‌ به‌ كفار مكه‌ می‌فرماید: «صاحب‌ و همراه‌شما (یعنی‌ پیامبر(ص‌)) گمراه‌ نیست‌ و كسی‌ را گمراه‌ نكرده‌» و پیامبر (ص‌) به‌ دلخواه‌ خود از سر هوا سخن‌نمی‌گوید، بلكه‌ مطالب‌ او درباره‌ توحید، نبوت‌ و جانشینی‌ وحی‌ برای‌ امامت‌، كلام‌ حضرت‌ حق‌ است‌ و آن‌ نیست‌مگر وحی‌ الهی‌ كه‌ به‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) القا می‌شود.
وحی‌ القای‌ علم‌ به‌ دیگری‌ به‌ صورت‌ پنهانی‌ از اسباب‌ مادی‌ است‌ كه‌ دیگران‌ بر آن‌ آگاه‌ نشوند و متعلم‌ به‌ وسیله‌آن‌، به‌ آموخته‌ پنهانی‌ خود یقین‌ می‌كند. ماهیت‌ وحی‌ از نظر علمی‌ قابل‌ تعریف‌ و شناخت‌ نیست‌; چون‌ امری‌ متافیزیكی‌ است‌.
«علی‌بن‌ مغازلی‌ شافعی‌»; از مشاهیر علمای‌ اهل‌ سنت‌ با اسناد خود از ابن‌ عباس‌ نقل‌ می‌كند كه‌: من‌ با جمعی‌ ازبنی‌هاشم‌ در مجلس‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) بودیم‌ كه‌ ناگهان‌ نوری‌ از آسمان‌ جدا شد و به‌ سوی‌ زمین‌ هبوط كرد.حضرت‌ خطاب‌ به‌ حاضران‌ فرمود: «نظر كنید به‌ سوی‌ چه‌ منزل‌ و سرایی‌ پایین‌ می‌آید». پس‌ از مدتی‌ خبرآوردند آن‌ نور به‌ سوی‌ منزل‌ حضرت‌ علی‌(ع‌) پایین‌ آمد و حضرت‌ رسول‌(ص‌) خشنود و خرم‌ شد و در توصیف‌محبت‌ به‌ علی‌(ع‌) و وصیت‌ ایشان‌ سخن‌ فرمود كه‌ جمعی‌ كافر و منافق‌ زبان‌ به‌ اعتراض‌ گشودند و گفتند: «محمددرباره‌ پسر عموی‌ خود غلو می‌كند». چون‌ حضرت‌ رسول‌ متوجه‌ این‌ اهانت‌ شد، دلگیر و ناراحت‌ گشت‌، سپس‌خداوند برای‌ تسكین‌ خاطر آن‌ حضرت‌ و تایید فرموده‌های‌ ایشان‌ درباره‌ وصیت‌ حضرت‌ وصی‌ و سایر اخبارغیبی‌ سوره‌ «النجم‌» را نازل‌ فرمود.
● تعلیم‌ پیامبر(ص‌)
خداوند دانش‌آموزی‌ و معلم‌ پیامبر(ص‌) راچنین‌ تشریح‌ می‌فرماید كه‌: «فرشته‌ صاحب‌قدرتهای‌ شدید، او را آموزش‌ داد» كه‌ مراد از آن‌فرشته‌ جبرئیل‌ است‌. این‌ كه‌ ساختمان‌ وجودی‌این‌ فرشته‌ چگونه‌ است‌، تبیین‌ آن‌ از نظر علم‌تجربی‌ ممكن‌ نیست‌ و تنها به‌ آثار و اعمال‌ او،حسب‌ آنچه‌ كه‌ در متون‌ دینی‌ آمده‌ است‌،می‌توان‌ رسید.
نقل‌ است‌ كه‌ جبرئیل‌ پیك‌ مخصوص‌اطلاع‌رسانی‌ خداوند به‌ انسان‌ می‌باشد و به‌خاطرمعصیتها و گناهان‌ شنیع‌ انسان‌، مامور عذابهای‌سخت‌ كه‌ نیاز به‌ قدرت‌ و توانایی‌ فوق‌تصور انسان‌شده‌ است‌ دارد، به‌طور نمونه‌ جبرئیل‌ قوم‌ لوط را،كه‌ همجنس‌باز بودند، از زمین‌ كند و چندان‌ به‌آسمان‌ نزدیك‌ رساند كه‌ صدای‌ ناله‌ها وضجه‌های‌ انسانها و حیوانات‌ را فرشتگان‌ ساكن‌آسمان‌ شنیدند و بعد آنها را وارونه‌ به‌ زمین‌ كوبیدو قوم‌ ثمود را به‌ یك‌ صیحه‌ نابود ساخت‌. گرچه‌ دراین‌ امر معلم‌ واقعی‌ خداوند بود، اما جبرئیل‌ امین‌حامل‌ پیام‌ خداوند به‌ رسولش‌ بود كه‌ با تمام‌قدرتهای‌ مافوق‌ تصور بشر، محكم‌ و استوار نزدرسول‌ خدا(ص‌) ایستاد، در حالی‌كه‌ گستره‌ هستی‌او از افق‌ مشرق‌ یا مغرب‌ بود، سپس‌ به‌ وجودمقدس‌ پیامبر(ص‌) نزدیك‌ و نزدیك‌تر شد، تا این‌كه‌ فاصله‌اش‌ تا پیامبر به‌ اندازه‌ دو قوس‌ كمال‌ یانزدیك‌تر شد. در این‌ حالت‌ جبرئیل‌ آنچه‌ را كه‌می‌بایست‌ به‌ وجود پیامبر(ص‌) وحی‌ كند، ابلاغ‌كرد و بدینسان‌ پیامبر(ص‌) آنچه‌ را كه‌ می‌بایست‌ ازسوی‌ حضرت‌ حق‌ فراگیرد، آموخت‌ و همان‌مفاهیم‌ و معانی‌ را برای‌ مردم‌ مكه‌ بیان‌ كرد، درحالی‌ كه‌ آنها او را تكذیب‌ كردند.
نجاری‌ و سلم‌ از ابن‌ مسعود روایت‌ كردند كه‌:چون‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را در افق‌ اعلی‌، با آن‌هیبت‌ عظیم‌ و بالهای‌ فراوان‌ مشاهده‌ كرد،بی‌هوش‌ شد و پس‌ از مدتی‌ كه‌ به‌ خود آمد،جبرئیل‌ به‌ صورت‌ انسانی‌ نزدیك‌ او نشست‌ ودستی‌ بر سینه‌ و دستی‌ بر كتف‌ مبارك‌ او نهاد وكاملا در مجاورت‌ پیامبر(ص‌) قرار گرفت‌ و پیام‌الهی‌ را وی‌ وحی‌ و ابلاغ‌ نمود.● تصدیق‌ پیامبر(ص‌)
وقتی‌ پیامبر آنچه‌ را كه‌ در معراج‌ به‌ وی‌ وحی‌ شده‌ بود، به‌ مردم‌ مكه‌ بیان‌ داشت‌، كه‌ از جمله‌ آن‌ معرفی‌حضرت‌ وصی‌، علی‌ بن‌ابی‌طالب‌(ع‌) بود، با تكذیب‌ كفار قریش‌ مواجه‌ شد و خداوند برای‌ تصدیق‌ پیامبرفرمود: «قلب‌ محمد(ص‌) آنچه‌ را كه‌ دید، دروغ‌ نگفت‌»; یعنی‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را در صورت‌ اصلی‌خود دید و این‌ رویت‌ پیامبر(ص‌) وهم‌ و خیال‌ نبود.
بعضی‌ چنین‌ توهم‌ كردند كه‌ پیامبر(ص‌) وجود خداوند را دیده‌ است‌، كه‌ چنین‌ برداشتی‌ درست‌ نیست‌;زیرا هستی‌ خداوند وجود فیزیكی‌ و مادی‌ ندارد كه‌ با چشم‌ دیده‌ شود.
از ابی‌سعید خدری‌ روایت‌ شده‌ است‌ كه‌ از حضرت‌ رسول‌(ص‌) در مورد آیه‌ «ماكذب‌ الفواد مارای‌»پرسیدند، حضرت‌ فرمودند: «نوری‌ دیدم‌»، همچنین‌ از ابی‌عالیه‌ روایت‌ است‌ كه‌ از حضرت‌ رسول‌(ص‌)درباره‌ دیدن‌ حق‌ تعالی‌ در شب‌ معراج‌ پرسید و حضرت‌ فرمود: «جوی‌ آبی‌ را دیدم‌ كه‌ پشت‌ آن‌ حجابی‌بود و پشت‌ آن‌ حجاب‌، نوری‌ كه‌ می‌درخشید و دیگر چیزی‌ ندیدم‌».
درباره‌ معراج‌ و دیدنیهای‌ آن‌ توسط پیامبر(ص‌) در سوره‌ «اسراء» سخن‌ خواهیم‌ گفت‌.
مسئله‌ معراج‌ پیامبر(ص‌) از مكه‌ به‌ مسجدالاقصی‌ در بیت‌المقدس‌، مورد اتفاق‌ تمام‌ علمای‌ امامیه‌ و اكثرعلمای‌ اهل‌ سنت‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌) به‌ صورت‌ جسمانی‌ به‌ فضای‌ بالای‌ زمین‌ عروج‌ نمودند و سپس‌ به‌ مكه‌بازگشتند و از دیدنیها و شنیدنیهای‌ خود خبر دادند، ولی‌ كفار قریش‌ اخبار پیامبر(ص‌) را تكذیب‌ كردند.
● تایید خبرهای‌ معراج‌
خداوند خطاب‌ به‌ كفار مكه‌ می‌فرماید: «آیا جدال‌ و انكار می‌كنید آنچه‌ را كه‌ پیامبر(ص‌) در شب‌ معراج‌دید؟ به‌ تحقیق‌ كه‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را یك‌بار دیگر نزدیك‌ درخت‌ سدرت‌المنتهی‌ در معراج‌ دید (و یااینكه‌ خداوند را به‌ یقین‌ كامل‌ درك‌ كرد)».
سدرت‌المنتهی‌ برای‌ تقریب‌ و تشبیه‌ به‌ عالم‌ ماده‌، بسان‌ درختی‌ توصیف‌ شده‌ است‌ كه‌ در عرش‌ الهی‌ است‌;درخت‌ سدری‌ كه‌ میوه‌ها و شاخ‌ و برگهای‌ فراوان‌ دارد و نهرهای‌ بهشت‌ زیر آن‌ جاری‌ است‌. وجه‌ تسمیه‌«منتهی‌» به‌ این‌ جهت‌ است‌ كه‌ این‌ درخت‌ منتهای‌ بهشت‌ است‌; زیرا خداوند می‌فرماید: «نزدسدرت‌المنتهی‌ قرارگاه‌ بهشت‌ است‌». سپس‌ خداوند درباره‌ حضور پیامبر(ص‌) در معراج‌ اینگونه‌می‌فرماید: «هنگامی‌ كه‌ سدره‌ را می‌پوشید، چشم‌ پیامبر از به‌ آنچه‌ كه‌ می‌پوشید انحراف‌ نرفت‌ و او هرگزطغیان‌ و سرپیچی‌ نكرد».
پوشاننده‌ درخت‌ سدره‌(غاشی‌) از امور غریب‌ و ناشناخته‌ای‌ است‌ كه‌ كسی‌ نمی‌داند بر شاخ‌ و برگها وثمرهای‌ آن‌ درخت‌ چه‌ بوده‌ است‌ و چگونه‌ آن‌ درخت‌ را پوشش‌ داده‌ یا می‌دادند. شناخت‌ اموری‌ كه‌فراتر از كره‌ زمین‌ است‌، با پیشرفت‌ علوم‌ امروزه‌ نیز، هم‌اكنون‌ ناشناخته‌ است‌ و تنها با تقریب‌ ذهنی‌ از آنچه‌كه‌ می‌دانیم‌، می‌توانیم‌ اندكی‌ تصویر روشن‌ از آنچه‌ خداوند در قرآن‌ از عرش‌، بهشت‌، سدرت‌المنتهی‌ وامثال‌ آنها خبر داده‌ است‌، داشته‌ باشیم‌ و درك‌ ماهیت‌ آن‌ امور، تنها با علم‌ الهی‌ انبیاء و اولیاء ممكن‌ است‌،ولی‌ خداوند می‌فرماید كه‌ رسولش‌ در شب‌ معراج‌ نشانه‌های‌ بزرگ‌ پروردگارش‌ را دید.
● تحقیر بتهای‌ كفار
خداوند بعد از بیان‌ قدرت‌ و عظمت‌ خود، كه‌در عرش‌ الهی‌ به‌ رسولش‌ نشان‌ داد، با بیانی‌تحقیرآمیز خطاب‌ به‌ كفار درباره‌ خدایان‌ آنان‌می‌فرماید: «آیا نمی‌بینید لات‌، عزی‌ و منات‌;سومین‌ بت‌ دیگر را; بتهایی‌ كه‌ نه‌ سخن‌ می‌گفتند ونه‌ اثری‌ وجودی‌ برستایشگران‌ خود داشتند»؟
لات‌ و عزی‌ مهمتر از منات‌ بودند. لات‌ بت‌ قبیله‌«ثقیف‌» در شهر طائف‌ یا بت‌ قریش‌ بود، كه‌مشركان‌ به‌ دور آن‌ طواف‌ می‌كردند و آن‌ رابزرگ‌ می‌شمردند و عزی‌ درختی‌ بود كه‌ قبیله‌«غطفان‌» آن‌ را می‌پرستیدند و مونث‌ كلمه‌ «اعز»به‌ معنای‌ عزیزتر و شریفتر است‌ و منات‌ صخره‌ای‌بود كه‌ قبایل‌ «هذیل‌» و «خزاعه‌» آن‌ را پرستش‌می‌كردند. البته‌ نقلهای‌ دیگری‌ نیز درباره‌ بتهای‌سه‌ گانه‌ لات‌، عزی‌ و منات‌ وجود دارد. سپس‌خداوند می‌فرماید: «آیا برای‌ شما، مذكر و برای‌او (خداوند) فرزند مونث‌ است‌»؟
عرب‌ جاهلیت‌ جنس‌ زن‌ و مونث‌ را حقیرمی‌شمردند و آن‌ را به‌ خداوند نسبت‌ می‌دادند وبه‌ فرزند مذكر مباهات‌ می‌كردند و آن‌ را به‌خودشان‌ نسبت‌ می‌دادند. خداوند این‌تقسیم‌بندی‌ را ظالمانه‌ و ناصواب‌ می‌داند ومی‌فرماید: «این‌ بتها چیزی‌ جز نشانه‌ها و اسمهایی‌نیستند كه‌ شما (مشركان‌) و پدرانتان‌ برآنان‌نامگذاری‌ كرده‌اند. اسامی‌ این‌ بتها حقیقت‌ ومعنای‌ واقعی‌ ندارد و تنها مجسمه‌هایی‌ هستند كه‌شما و نیاكان‌ شما نامهایی‌ برآنان‌ نهاده‌اید وخداوند هیچ‌ حجت‌ و برهانی‌ برآن‌ نامها جهت‌پرستش‌ نفرستاده‌ است‌ و مشركان‌ به‌ واقع‌ درپرستش‌ بتها چیزی‌ جز گمان‌ و خیال‌ و آنچه‌ را كه‌نفسهای‌ آنان‌ میل‌ و هوس‌ می‌كند، پیروی‌نمی‌كنند در حالی‌ كه‌ به‌ تحقیق‌ از طرف‌پرودگارشان‌ برآنان‌ هدایت‌ و راهنمایی‌ به‌ سوی‌كمال‌ آمده‌ است‌. آیا واقعا برای‌ انسان‌ از آنچه‌ كه‌از روی‌ هوا و هوس‌ در شفاعت‌ از بتان‌ و عبادت‌آنان‌ تمنی‌ می‌كند، چیزی‌ وجود دارد؟ هرگزچنین‌ نیست‌ و انسان‌ به‌ خواسته‌ها و اوهام‌ خودنمی‌رسد، در صورتی‌كه‌ ملك‌ دنیا و آخرت‌ از آن‌خداست‌ و حتی‌ شفاعت‌ فرشتگانی‌ كه‌ در آسمانهاهستند، برای‌ كفار سودی‌ ندارد، مگر بعد از آنكه‌خداوند به‌ آنان‌ اجازه‌ شفاعت‌ برای‌ آن‌ كسانی‌ كه‌می‌خواهد، بدهد تا فرشتگان‌ شفاعت‌ او را بكنند وخداوند نیز راضی‌ شده‌ و بپذیرد».
حال‌ با این‌ توصیف‌ بتهای‌ بی‌روح‌ و بی‌حیات‌چگونه‌ می‌توانند برای‌ كفار شفاعت‌ كنند و مشركان‌به‌ عبادت‌ آنان‌ و شفاعتشان‌ دلخوش‌ دارند


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

کاربرد حدیث در تفسیر

کاربرد حدیث در تفسیر
● آیا می‏توان از روایات در تفسیر قرآن بهره گرفت؟
بسا گفته می‏شود كه حدیث و روایتی كه به سرحدّ تواتر نرسیده یا قرائن قطعی با آن همراه نباشد، در تفسیر قابل استناد نیست؛ زیرا سند بودن آن جای تردید است و در اصطلاح به آن، خبر واحد می‏گویند و یقین‏آور نیست. آری اگر به سرحدّ تواتر رسید (خبر گروهی و جمعی) یا قرائن و شواهد درونی و برونی آن را فراگرفت، در این دو صورت، یقین‏آور است و قابل استناد خواهد بود.
این گفتار بر این پایه استوار است كه اعتبار خبر واحد از باب تعبّد شرعی است كه تنها در مسائل فقهی كاربرد دارد؛ زیرا تعبّد در مسائل عملی امكان‏پذیر است و در مسائل نظری، تعبّد راه ندارد. می‏توان كسی را با دستور، وادار به انجام كاری نمود، ولی نمی‏توان با دستور، باوری را بر او تحمیل نمود. لذا در مسائل اعتقادی و در تفسیر ـ كه بر پایه باور استوارندـ نشاید از خبر واحد بهره گرفت.
به علاوه تعبد در صورتی امكان‏پذیر است كه واجد اثر شرعی باشد كه این تنها در عمل مكلّفان قابل تصور است.
از همین جا است كه شیخ مفید در كتاب شرح اعتقادات صدوق بارها می‏فرماید:
«خبر الواحد فی هذا الباب لایوجب علما و لا عملاً»؛ خبر واحد در باب معارف نه علم‏آور است تا بتوان از آن بهره گرفت و نه جای عمل است تا تعبّد در آن راه یابد.
شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان، امكان بهره‏گیری از خبر واحد را در تفسیر منتفی دانسته، می‏فرماید:
«ینبغی ان یرجع الی الأدلّهٔ الصحیحهٔ امّا العقلیهٔ أو الشرعیهٔ من اجماع علیه أو نقل متواتر به عمّن یجب اتّباع قوله. و لایقبل فی ذلك خبر واحد، خاصّهٔ إذا كان ممّا طریقه العلم. و متی كان التأویل یحتاج الی شاهد من اللّغهٔ فلایقبل من الشاهد إلاّ إذا كان معلوما بین أهل اللّغهٔ، شائعا بینهم. و أمّا طریقهٔ الآحاد من الروایات الشاردهٔ و الألفاظ النادرهٔ فإنّه لایقطع بذلك و لایُجعل شاهدا علی كتاب اللّه‏ و ینبغی أن یتوقّف فیه.»۱
سزاوار است به دلیلهای صحیح عقلی یا شرعی از قبیل اجماع یا روایت متواتر رجوع نمود و بخصوص در این مورد كه راه شناخت آن علم است خبر واحد پذیرفتنی نیست و هرگاه تفسیر نیازمند به شاهد لغوی باشد تنها شاهدی پذیرفتنی است كه میان واژه‏شناسان معروف باشد، امّا طریق آحاد (خبر واحد) كه در غالب روایات تك فردی و نادر یافت می‏شود و قطع‏آور نیست و نمی‏توان آنها را گواه بر كتاب خدا گرفت و از آنها در تفسیر بهره جست و شایسته است در آن موارد توقّف شود.
محقّق نائینی نیز بر این باور است كه حجیّت خبر واحد تنها در مسائل فقهی كه دارای اثر شرعی است قابل پذیرش است و در بحث حجیّت خبر باواسطه می‏فرماید:
«إنّ الخبر انّما یكون مشمولاً لدلیل الحجّیهٔ إذا كان ذا أثر شرعی.»۲
خبر، تنها آن‏گاه مشمول دلیل حجیّت است كه دارای اثر شرعی باشد.
به علاوه كسانی كه «حجیّت» را به معنای «منجّزیّت» و «معذریّت» تفسیر كرده‏اند ـ مانند محقّق خراسانی ـ در نتیجه، آن را مخصوص موارد عمل دانسته كه اِلزام به فعل یا ترك در آن، تصوّر دارد و تنها به احكام عملی الزامی اختصاص می‏یابد.
علاّمه طباطبایی می‏فرماید:
خبر غیر قطعی كه در اصطلاح خبر واحد نامیده می‏شود و حجیّت آن مورد اختلاف است، اكنون در علم اصول تقریبا مسلّم است كه خبر واحد موثوق الصدور تنها در احكام شرعیه حجّت است و در غیر آنها اعتبار ندارد.۳
علامه در جای جای تفسیر بارها در این زمینه سخن گفته و بر عدم اعتبار خبر واحد در تفسیر اصرار ورزیده و كاربرد آن را در تبیین معانی قرآن روا ندانسته است.
در ذیل داستان لوط از سوره هود می‏فرماید:
آنچه نظر اصولیون بر آن استقرار یافته آن است كه خبر متواتر یا همراه با قرائن قطعی به طور مسلّم حجیّت دارد و در تمامی زمینه‏ها قابل استناد است، ولی خبر واحد، جز در احكام شرعی فرعی قابل استناد نیست؛ زیرا حجیّت شرعی، از اعتبارات عقلائی است كه تابع وجود اثر شرعی می‏باشد و قابل جعل و اعتبار شرعی است؛ امّا قضایای تاریخی و امور اعتقادی، جای آن ندارد كه مورد جعل حجیّت گردد؛ زیرا فاقد اثر شرعی است و جای آن نیست كه شارع بگوید: غیر علم، علم است و مردم را به آن متعبّد سازد... .۴
ایشان در جای دیگر می‏فرماید:
«و لا معنی لإرجاع فهم معانی الآیات إلی فهم الصحابهٔ و تلامذتهم من التابعین، حتی إلی بیان النّبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فإنّ ما بیّنه إما یوافق ظاهر الكلام، فهو ممّا یؤدی إلیه اللفظ و لو بعد التدبّر و التأمّل و البحث، و إمّا أن لایوافق الظاهر و لایؤدّی إلیه، فهو ممّا لایلائم التحدّی و لاتتمّ به الحجّهٔ... .»۵
معنی ندارد كه برای فهم قرآن به فهم صحابه یا تابعین ارجاع شود، حتی ارجاع به بیان پیامبر نیز موردی ندارد؛ زیرا بیان پیامبر یا موافق ظاهر آیه است یا بالاخره به آن منتهی می‏شود وگرنه با تحدّی و حجّیت ظاهر قرآن سازش ندارد.
علامه در ادامه مطلب یاد شده می‏گوید:
«روایات عرض بر قرآن، بر آن دلالت دارد كه آنچه از پیامبر اكرم رسیده، خود قابل برداشت از قرآن است و اگر برداشت از قرآن بر بیان پیامبر توقّف داشته باشد، هرآینه به صورت «دور» باطل می‏نماید، چنان‏كه پیداست.»۶
و در پایان می‏گوید:
«حقیقت آن است كه راه برای فهم قرآن كریم باز است و از رهگذر خود قرآن می‏توان به آن دست یافت. معنای این سخن آن است كه در تبیین مفاهیم و مقاصد خویش، نیازمند راه دیگری نمی‏باشد. با این حال، چگونه می‏توان تصوّر نمود كه كتابی را كه خداوند به عنوان هدایت، نور و بیان‏كننده هر چیزی شناسانده است، نیاز به هدایت و نور از سوی غیر خود داشته باشد؟!»۷
و در چند صفحه قبل درباره تبیین «تفسیر به رأی» می‏گوید:
«آنچه مورد نهی قرار گرفته، تكروی در تفسیر قرآن است و آن كه مفسّر تنها بر فهم خویشتن تكیه كند. لذا لازم است از غیر خود نیز استمداد جوید، و این غیر خود، یا نفس كتاب است یا سنّت، و اگر مراد سنت باشد، منافات دارد با روایاتی كه دستور رجوع به قرآن و عرضه روایات بر قرآن را فرمان می‏دهد. پس نماند جز خود قرآن كه باید تنها از او استمداد جست و تفسیر قرآن را از خود قرآن باید جست‏وجو نمود.»۸
ذیل آیه ولایت از سوره مائده درباره نزول آیه‏ای از سوره معارج می‏فرماید:
این روایات از روایات آحاد است، نه از متواترات و نه شواهد قطعی همراه دارد، و پیش از این دانستی كه شیوه ما بر آن است كه جز در احكام فرعی بر آن استناد نمی‏كنیم، و این خود یك معیار همگانی و عقلائی است كه شیوه انسانها بر آن است.۹
و اساسا چنانچه كه گذشت، علامه خبر واحد را طریق احراز واقع نمی‏داند و لذا اعتبار ندارند.
ایشان در ذیل آیه ۴۴ سوره نحل می‏فرماید:
«این آیه بر آن دلالت دارد كه بیان پیامبر و نیز بیانات اهل بیت (به دلیل حدیث ثقلین) در تفسیر قرآن و تبیین معانی آن، از اعتبار و حجیّت برخوردار است.
و این تنها درباره پیامبر و عترت مورد پذیرش است نه درباره سایر امّت، چه صحابه و چه تابعین یا دیگر دانشمندان؛ چه بیانات آنان مشمول اعتبار و حجیّت (طبق دلالت آیه) نمی‏گردد... .»
و اضافه می‏كند:
«هذا كلّه فی نفس بیانهم (علیهم السلام) المتلقّی بالمشافههٔ و أمّا الخبر الحاكی له فما كان منه بیانا متواترا أو محفوفا بقرینهٔ قطعیّهٔ و ما یلحق به، فهو حجهٔ لكونه بیانهم، و اما ما لم‏یكن كذلك فلا حجّیه فیه لعدم إحراز كونه بیانا لهم... .»۱۰
آنچه مستقیما و بدون واسطه از معصوم تلقّی شود قابل پذیرش است، زیرا بیان معصوم پیرامون قرآن پذیرفته است، ولی اگر باواسطه باشد و متواتر یا همراه با شاهد قطعی نباشد، پذیرفته نیست؛ زیرا خبر واحد نمی‏تواند بیانگر قول معصوم بوده باشد!
خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معانی قرآن، بر دو پایه استوار است:
۱) اعتبار و حجّیت خبر واحد، جنبه تعبّدی دارد؛ یعنی دستور و قراردادی شرعی است نه ذاتی و این در مواردی امكان‏پذیر است كه دارای اثر شرعی بوده باشد. از این رو در مورد عمل مكلفان قابل تصوّر است كه تنها در باب فقه وجود دارد.
۲) خبر واحد، كاشفیّت قطعی از واقع ندارد؛ لذا نمی‏تواند نه كاشف بیان معصوم باشد و نه كاشف مراد واقعی آیه.
به علاوه، مستفاد از روایاتِ عرض آن است كه برای پی بردن به صحّت مفاد خبر واحد، می‏توان از قرآن بهره گرفت. اكنون اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از خبر واحد استفاده كنیم، هرآینه صورت دور پیدا می‏كند!
ولی این استدلال، به نظر ناتمام می‏نماید؛ زیرا:
اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدی ندارد، بلكه از دیدگاه عقلا جنبه كاشفیّت ذاتی دارد، كه شرع نیز آن را پذیرفته است.
بنای انسانها بر آن است كه بر اِخبار كسی كه مورد ثقه است، ترتیب اثر می‏دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار می‏كنند. و این نه قراردادی است و نه تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشفیت آن است كه این خاصیّت را به آن می‏بخشد.
شارع مقدس ـ كه خود سرآمد عقلا است ـ بر همین شیوه رفتار كرده و خُرده‏ای نگرفته، جز مواردی كه خبرآورنده انسان فاقد تعهد باشد كه قابل اطمینان نیست و بدون تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبیّنوا»(حجرات/ ۶) لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد، بلكه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است كه عقلا از جمله شرع، كاربرد آن را پذیرفته‏اند.
از این رو، اِخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه پیرامون تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایی مورد پذیرش شرع برخوردار است، و كاشف و بیانگر بیان معصوم می‏باشد و حجّیت دارد، و همانند آن است كه شخصا و مستقیما از معصوم تلقّی شده باشد.
اساسا اگر اِخبار عدل ثقه را در باب تفسیر، فاقد اعتبار بدانیم، از تمامی بیانات معصومین و بزرگان صحابه و تابعین، محروم می‏مانیم و فائده بهره‏مند شدن از بیانات این بزرگان، منحصر در عصر حضور می‏گردد كه یك محرومیّت همیشگی را به دنبال دارد! استاد بزرگوار آیهٔ‏اللّه‏ خوئی طاب ثراه در این زمینه می‏فرماید:
«بسا در حجت بودن خبر واحدی كه راوی مورد وثوق از معصومین (ع) نقل می‏كند درباره تفسیر قرآن اشكال می‏شود و وجه اشكال آن است كه معنای حجیتی كه برای خبر واحد یا دیگر دلیلهای ظنی ثابت شده، این است كه واجب است در صورت جهل به واقع، آثار واقع را بر آن بار كنیم، همچنان كه اگر به واقع، قطع پیدا می‏نمودیم و این امر تحقق پیدا نمی‏كند مگر موقعی كه مفاد خبر، حكم شرعی باشد، یاموضوعی باشد كه شارع بر آن حكم شرعی بار نموده است و این شرط در خبر واحدی كه در باب تفسیر از معصومین (ع) نقل می‏شود، یافت نمی‏گردد.
این اشكال خلاف تحقیق است؛ زیرا چنان‏كه در مباحث علم اصول توضیح داده‏ایم، معنای حجیت در اماره ناظر به واقع، این است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبدی محسوب می‏شود، در نتیجه، طریق معتبر (مثل خبر واحد) فردی از افراد علم است، ولی فرد تعبدی نه وجدانی، بنابراین همه آثاری كه بر قطع بار می‏شود بر چنین عملی نیز بار می‏شود و می‏توان بر طبق آن خبر داد، همان‏گونه كه می‏توان بر طبق علم وجدانی خبر داد و این خبر دادن، سخن بدون علم نیست.
دلیل بر این امر، سیره عقلا است؛ زیرا ایشان با طریق معتبر، معامله علم وجدانی می‏كنند و میان آثار آنها فرق نمی‏گذارند؛ از باب مثال از نظر عقلا، ید، اماره مالكیت صاحب ید بر اموالی است كه در اختیار او قرار دارد و ایشان بر چنین یدی آثار مالكیت بار می‏كنند و از مالك بودن او خبر می‏دهند. كسی این امر را انكار نمی‏كند و از ناحیه شارع هم این سیره عقلائیه، مردود شناخته نشد.»۱۱
در كلام حضرت استاد تنها جای مناقشه آن‏جا است كه اعتبار خبر واحد را از باب علم تعبّدی شمرده است در مقابل علم وجدانی، البته با وحدت اثر! در صورتی كه مبنای اعتبار خبر واحد ثقه، جز بنای عقلا چیز دیگری نمی‏تواند باشد كه نقش شارع تنها جنبه امضایی دارد این اعتبار از جانب عقلا و امضای شارع به جنبه كاشفیّت تامّ آن بستگی دارد كه تعبّد مطلقا در آن راه ندارد.
به هر حال، از روز نخست تا كنون بزرگان اسلام، نسبت به خبر واحد ثقه با دید اعتبار نگریسته‏اند و در تمامی زمینه‏ها مورد استفاده بوده است.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
میلیاردری که بدون دستمزد کار می کرد!
نهال موفقیت مردان بزرگ دیر به بار می نشیند؛ برخی از افراد موفق در دهه سوم عمرشان و برخی دیگر در زمان های متفاوت. همان طور که به ثمر رسیدن بذر در دل خاک به زمان کافی نیاز دارد، به ثمر نشستن بذرهای موفقیت و عظمت در کشتزار ذهن نیز محتاج زمان است.