سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ / Tuesday, 17 July, 2018

سوره‌ نجم‌


سوره‌ نجم‌
● نزول‌ سوره‌ نجم‌
سوره‌ «نجم‌» بیست‌ و سومین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌ و پنجاه‌ و سومین‌ سوره‌ در تدوین‌ است‌ كه‌ با ۶۲ آیه‌، ۳۰۸كلمه‌ و ۱۴۰۵ حرف‌ در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌ پیامبر اسلام‌(ص‌) نازل‌ شد. سوره‌های‌ مكی‌ براساس‌ شرایطاجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ مشركان‌ مكه‌ در برخورد با نبوت‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) نازل‌ می‌شد. آیات‌ سوره‌ نجم‌در حمایت‌ از پیامبر(ص‌) و ملامت‌ و توبیخ‌ كفار مكه‌ با استناد به‌ عذاب‌ ملتهای‌ گذشته‌ نازل‌ شده‌ است‌. در روایات‌آمده‌ است‌ آنچه‌ كه‌ پیامبر(ص‌) برای‌ كفار مكه‌ از غیب‌، معراج‌ و حتی‌ تعیین‌ وحی‌ خود سخن‌ می‌گفت‌، جاهلان‌ ومتكبران‌ مكه‌ نمی‌پذیرفتند و پیامبر(ص‌) را گمراه‌ و كاذب‌ می‌دانستند، ولی‌ خداوند با نزول‌ آیات‌ الهی‌، پیامبرش‌را تایید و كفار مكه‌ را توبیخ‌ كرد.
● قسم‌ و تایید پیامبر(ص‌)
«سوگند به‌ نجم‌، آن‌گاه‌ كه‌ طلوع‌ و غروب‌ می‌كند».
«نجم‌» در لغت‌ به‌ معنای‌ ستاره‌ و جمع‌ آن‌ نجوم‌ است‌، همچنین‌ به‌ معنای‌ گیاه‌ بدون‌ ساق‌ و چوب‌ نیز می‌باشد.
«النجم‌ و الشجر یسجدان‌»، (سوره‌ الرحمن‌، آیه‌ ۷)
و «هوی‌» به‌ معنای‌ فرودآمدن‌ و طلوع‌ و غروب‌ است‌، اما واژه‌ نجم‌ در اینجا به‌ چهار احتمال‌ گفته‌ شده‌ است‌;اول‌ قرآن‌ مراد باشد; چون‌ عرب‌ «تنجیم‌» را «تفریق‌» نیز می‌گوید و قرآن‌ به‌خاطر تفرق‌ در نزولش‌ طی‌ بیست‌ وسه‌ سال‌، نجم‌ نامیده‌ می‌شود و دوم‌; ستاره‌ ثریا مراد است‌ كه‌ مجموعه‌ ستاره‌های‌ هفتگانه‌ای‌ است‌ كه‌ معمولا شش‌تای‌ آن‌ به‌ وضوح‌ و ستاره‌ هفتم‌ به‌ سختی‌ دیده‌ می‌شود; یعنی‌ «قسم‌ به‌ ثریا، آن‌گاه‌ كه‌ با غروب‌ خورشید، طلوع‌ وبا طلوع‌ فجر، غروب‌ می‌كند».
احتمال‌ سوم‌ هر ستاره‌ای‌ كه‌ طلوع‌ می‌كند، می‌باشد و چهارم‌; احتمال‌ رجم‌ و هدف‌ قراردادن‌ شیاطین‌ توسطشهابها و اشیای‌ درخشانی‌ است‌ كه‌ بر سر شیاطین‌ در فضای‌ آسمان‌ فرود می‌آیند.
به‌ هر تقدیر خداوند با سوگند به‌ نجم‌ به‌ هنگام‌ فرود و فراز آن‌، خطاب‌ به‌ كفار مكه‌ می‌فرماید: «صاحب‌ و همراه‌شما (یعنی‌ پیامبر(ص‌)) گمراه‌ نیست‌ و كسی‌ را گمراه‌ نكرده‌» و پیامبر (ص‌) به‌ دلخواه‌ خود از سر هوا سخن‌نمی‌گوید، بلكه‌ مطالب‌ او درباره‌ توحید، نبوت‌ و جانشینی‌ وحی‌ برای‌ امامت‌، كلام‌ حضرت‌ حق‌ است‌ و آن‌ نیست‌مگر وحی‌ الهی‌ كه‌ به‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) القا می‌شود.
وحی‌ القای‌ علم‌ به‌ دیگری‌ به‌ صورت‌ پنهانی‌ از اسباب‌ مادی‌ است‌ كه‌ دیگران‌ بر آن‌ آگاه‌ نشوند و متعلم‌ به‌ وسیله‌آن‌، به‌ آموخته‌ پنهانی‌ خود یقین‌ می‌كند. ماهیت‌ وحی‌ از نظر علمی‌ قابل‌ تعریف‌ و شناخت‌ نیست‌; چون‌ امری‌ متافیزیكی‌ است‌.
«علی‌بن‌ مغازلی‌ شافعی‌»; از مشاهیر علمای‌ اهل‌ سنت‌ با اسناد خود از ابن‌ عباس‌ نقل‌ می‌كند كه‌: من‌ با جمعی‌ ازبنی‌هاشم‌ در مجلس‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) بودیم‌ كه‌ ناگهان‌ نوری‌ از آسمان‌ جدا شد و به‌ سوی‌ زمین‌ هبوط كرد.حضرت‌ خطاب‌ به‌ حاضران‌ فرمود: «نظر كنید به‌ سوی‌ چه‌ منزل‌ و سرایی‌ پایین‌ می‌آید». پس‌ از مدتی‌ خبرآوردند آن‌ نور به‌ سوی‌ منزل‌ حضرت‌ علی‌(ع‌) پایین‌ آمد و حضرت‌ رسول‌(ص‌) خشنود و خرم‌ شد و در توصیف‌محبت‌ به‌ علی‌(ع‌) و وصیت‌ ایشان‌ سخن‌ فرمود كه‌ جمعی‌ كافر و منافق‌ زبان‌ به‌ اعتراض‌ گشودند و گفتند: «محمددرباره‌ پسر عموی‌ خود غلو می‌كند». چون‌ حضرت‌ رسول‌ متوجه‌ این‌ اهانت‌ شد، دلگیر و ناراحت‌ گشت‌، سپس‌خداوند برای‌ تسكین‌ خاطر آن‌ حضرت‌ و تایید فرموده‌های‌ ایشان‌ درباره‌ وصیت‌ حضرت‌ وصی‌ و سایر اخبارغیبی‌ سوره‌ «النجم‌» را نازل‌ فرمود.
● تعلیم‌ پیامبر(ص‌)
خداوند دانش‌آموزی‌ و معلم‌ پیامبر(ص‌) راچنین‌ تشریح‌ می‌فرماید كه‌: «فرشته‌ صاحب‌قدرتهای‌ شدید، او را آموزش‌ داد» كه‌ مراد از آن‌فرشته‌ جبرئیل‌ است‌. این‌ كه‌ ساختمان‌ وجودی‌این‌ فرشته‌ چگونه‌ است‌، تبیین‌ آن‌ از نظر علم‌تجربی‌ ممكن‌ نیست‌ و تنها به‌ آثار و اعمال‌ او،حسب‌ آنچه‌ كه‌ در متون‌ دینی‌ آمده‌ است‌،می‌توان‌ رسید.
نقل‌ است‌ كه‌ جبرئیل‌ پیك‌ مخصوص‌اطلاع‌رسانی‌ خداوند به‌ انسان‌ می‌باشد و به‌خاطرمعصیتها و گناهان‌ شنیع‌ انسان‌، مامور عذابهای‌سخت‌ كه‌ نیاز به‌ قدرت‌ و توانایی‌ فوق‌تصور انسان‌شده‌ است‌ دارد، به‌طور نمونه‌ جبرئیل‌ قوم‌ لوط را،كه‌ همجنس‌باز بودند، از زمین‌ كند و چندان‌ به‌آسمان‌ نزدیك‌ رساند كه‌ صدای‌ ناله‌ها وضجه‌های‌ انسانها و حیوانات‌ را فرشتگان‌ ساكن‌آسمان‌ شنیدند و بعد آنها را وارونه‌ به‌ زمین‌ كوبیدو قوم‌ ثمود را به‌ یك‌ صیحه‌ نابود ساخت‌. گرچه‌ دراین‌ امر معلم‌ واقعی‌ خداوند بود، اما جبرئیل‌ امین‌حامل‌ پیام‌ خداوند به‌ رسولش‌ بود كه‌ با تمام‌قدرتهای‌ مافوق‌ تصور بشر، محكم‌ و استوار نزدرسول‌ خدا(ص‌) ایستاد، در حالی‌كه‌ گستره‌ هستی‌او از افق‌ مشرق‌ یا مغرب‌ بود، سپس‌ به‌ وجودمقدس‌ پیامبر(ص‌) نزدیك‌ و نزدیك‌تر شد، تا این‌كه‌ فاصله‌اش‌ تا پیامبر به‌ اندازه‌ دو قوس‌ كمال‌ یانزدیك‌تر شد. در این‌ حالت‌ جبرئیل‌ آنچه‌ را كه‌می‌بایست‌ به‌ وجود پیامبر(ص‌) وحی‌ كند، ابلاغ‌كرد و بدینسان‌ پیامبر(ص‌) آنچه‌ را كه‌ می‌بایست‌ ازسوی‌ حضرت‌ حق‌ فراگیرد، آموخت‌ و همان‌مفاهیم‌ و معانی‌ را برای‌ مردم‌ مكه‌ بیان‌ كرد، درحالی‌ كه‌ آنها او را تكذیب‌ كردند.
نجاری‌ و سلم‌ از ابن‌ مسعود روایت‌ كردند كه‌:چون‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را در افق‌ اعلی‌، با آن‌هیبت‌ عظیم‌ و بالهای‌ فراوان‌ مشاهده‌ كرد،بی‌هوش‌ شد و پس‌ از مدتی‌ كه‌ به‌ خود آمد،جبرئیل‌ به‌ صورت‌ انسانی‌ نزدیك‌ او نشست‌ ودستی‌ بر سینه‌ و دستی‌ بر كتف‌ مبارك‌ او نهاد وكاملا در مجاورت‌ پیامبر(ص‌) قرار گرفت‌ و پیام‌الهی‌ را وی‌ وحی‌ و ابلاغ‌ نمود.● تصدیق‌ پیامبر(ص‌)
وقتی‌ پیامبر آنچه‌ را كه‌ در معراج‌ به‌ وی‌ وحی‌ شده‌ بود، به‌ مردم‌ مكه‌ بیان‌ داشت‌، كه‌ از جمله‌ آن‌ معرفی‌حضرت‌ وصی‌، علی‌ بن‌ابی‌طالب‌(ع‌) بود، با تكذیب‌ كفار قریش‌ مواجه‌ شد و خداوند برای‌ تصدیق‌ پیامبرفرمود: «قلب‌ محمد(ص‌) آنچه‌ را كه‌ دید، دروغ‌ نگفت‌»; یعنی‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را در صورت‌ اصلی‌خود دید و این‌ رویت‌ پیامبر(ص‌) وهم‌ و خیال‌ نبود.
بعضی‌ چنین‌ توهم‌ كردند كه‌ پیامبر(ص‌) وجود خداوند را دیده‌ است‌، كه‌ چنین‌ برداشتی‌ درست‌ نیست‌;زیرا هستی‌ خداوند وجود فیزیكی‌ و مادی‌ ندارد كه‌ با چشم‌ دیده‌ شود.
از ابی‌سعید خدری‌ روایت‌ شده‌ است‌ كه‌ از حضرت‌ رسول‌(ص‌) در مورد آیه‌ «ماكذب‌ الفواد مارای‌»پرسیدند، حضرت‌ فرمودند: «نوری‌ دیدم‌»، همچنین‌ از ابی‌عالیه‌ روایت‌ است‌ كه‌ از حضرت‌ رسول‌(ص‌)درباره‌ دیدن‌ حق‌ تعالی‌ در شب‌ معراج‌ پرسید و حضرت‌ فرمود: «جوی‌ آبی‌ را دیدم‌ كه‌ پشت‌ آن‌ حجابی‌بود و پشت‌ آن‌ حجاب‌، نوری‌ كه‌ می‌درخشید و دیگر چیزی‌ ندیدم‌».
درباره‌ معراج‌ و دیدنیهای‌ آن‌ توسط پیامبر(ص‌) در سوره‌ «اسراء» سخن‌ خواهیم‌ گفت‌.
مسئله‌ معراج‌ پیامبر(ص‌) از مكه‌ به‌ مسجدالاقصی‌ در بیت‌المقدس‌، مورد اتفاق‌ تمام‌ علمای‌ امامیه‌ و اكثرعلمای‌ اهل‌ سنت‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌) به‌ صورت‌ جسمانی‌ به‌ فضای‌ بالای‌ زمین‌ عروج‌ نمودند و سپس‌ به‌ مكه‌بازگشتند و از دیدنیها و شنیدنیهای‌ خود خبر دادند، ولی‌ كفار قریش‌ اخبار پیامبر(ص‌) را تكذیب‌ كردند.
● تایید خبرهای‌ معراج‌
خداوند خطاب‌ به‌ كفار مكه‌ می‌فرماید: «آیا جدال‌ و انكار می‌كنید آنچه‌ را كه‌ پیامبر(ص‌) در شب‌ معراج‌دید؟ به‌ تحقیق‌ كه‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را یك‌بار دیگر نزدیك‌ درخت‌ سدرت‌المنتهی‌ در معراج‌ دید (و یااینكه‌ خداوند را به‌ یقین‌ كامل‌ درك‌ كرد)».
سدرت‌المنتهی‌ برای‌ تقریب‌ و تشبیه‌ به‌ عالم‌ ماده‌، بسان‌ درختی‌ توصیف‌ شده‌ است‌ كه‌ در عرش‌ الهی‌ است‌;درخت‌ سدری‌ كه‌ میوه‌ها و شاخ‌ و برگهای‌ فراوان‌ دارد و نهرهای‌ بهشت‌ زیر آن‌ جاری‌ است‌. وجه‌ تسمیه‌«منتهی‌» به‌ این‌ جهت‌ است‌ كه‌ این‌ درخت‌ منتهای‌ بهشت‌ است‌; زیرا خداوند می‌فرماید: «نزدسدرت‌المنتهی‌ قرارگاه‌ بهشت‌ است‌». سپس‌ خداوند درباره‌ حضور پیامبر(ص‌) در معراج‌ اینگونه‌می‌فرماید: «هنگامی‌ كه‌ سدره‌ را می‌پوشید، چشم‌ پیامبر از به‌ آنچه‌ كه‌ می‌پوشید انحراف‌ نرفت‌ و او هرگزطغیان‌ و سرپیچی‌ نكرد».
پوشاننده‌ درخت‌ سدره‌(غاشی‌) از امور غریب‌ و ناشناخته‌ای‌ است‌ كه‌ كسی‌ نمی‌داند بر شاخ‌ و برگها وثمرهای‌ آن‌ درخت‌ چه‌ بوده‌ است‌ و چگونه‌ آن‌ درخت‌ را پوشش‌ داده‌ یا می‌دادند. شناخت‌ اموری‌ كه‌فراتر از كره‌ زمین‌ است‌، با پیشرفت‌ علوم‌ امروزه‌ نیز، هم‌اكنون‌ ناشناخته‌ است‌ و تنها با تقریب‌ ذهنی‌ از آنچه‌كه‌ می‌دانیم‌، می‌توانیم‌ اندكی‌ تصویر روشن‌ از آنچه‌ خداوند در قرآن‌ از عرش‌، بهشت‌، سدرت‌المنتهی‌ وامثال‌ آنها خبر داده‌ است‌، داشته‌ باشیم‌ و درك‌ ماهیت‌ آن‌ امور، تنها با علم‌ الهی‌ انبیاء و اولیاء ممكن‌ است‌،ولی‌ خداوند می‌فرماید كه‌ رسولش‌ در شب‌ معراج‌ نشانه‌های‌ بزرگ‌ پروردگارش‌ را دید.
● تحقیر بتهای‌ كفار
خداوند بعد از بیان‌ قدرت‌ و عظمت‌ خود، كه‌در عرش‌ الهی‌ به‌ رسولش‌ نشان‌ داد، با بیانی‌تحقیرآمیز خطاب‌ به‌ كفار درباره‌ خدایان‌ آنان‌می‌فرماید: «آیا نمی‌بینید لات‌، عزی‌ و منات‌;سومین‌ بت‌ دیگر را; بتهایی‌ كه‌ نه‌ سخن‌ می‌گفتند ونه‌ اثری‌ وجودی‌ برستایشگران‌ خود داشتند»؟
لات‌ و عزی‌ مهمتر از منات‌ بودند. لات‌ بت‌ قبیله‌«ثقیف‌» در شهر طائف‌ یا بت‌ قریش‌ بود، كه‌مشركان‌ به‌ دور آن‌ طواف‌ می‌كردند و آن‌ رابزرگ‌ می‌شمردند و عزی‌ درختی‌ بود كه‌ قبیله‌«غطفان‌» آن‌ را می‌پرستیدند و مونث‌ كلمه‌ «اعز»به‌ معنای‌ عزیزتر و شریفتر است‌ و منات‌ صخره‌ای‌بود كه‌ قبایل‌ «هذیل‌» و «خزاعه‌» آن‌ را پرستش‌می‌كردند. البته‌ نقلهای‌ دیگری‌ نیز درباره‌ بتهای‌سه‌ گانه‌ لات‌، عزی‌ و منات‌ وجود دارد. سپس‌خداوند می‌فرماید: «آیا برای‌ شما، مذكر و برای‌او (خداوند) فرزند مونث‌ است‌»؟
عرب‌ جاهلیت‌ جنس‌ زن‌ و مونث‌ را حقیرمی‌شمردند و آن‌ را به‌ خداوند نسبت‌ می‌دادند وبه‌ فرزند مذكر مباهات‌ می‌كردند و آن‌ را به‌خودشان‌ نسبت‌ می‌دادند. خداوند این‌تقسیم‌بندی‌ را ظالمانه‌ و ناصواب‌ می‌داند ومی‌فرماید: «این‌ بتها چیزی‌ جز نشانه‌ها و اسمهایی‌نیستند كه‌ شما (مشركان‌) و پدرانتان‌ برآنان‌نامگذاری‌ كرده‌اند. اسامی‌ این‌ بتها حقیقت‌ ومعنای‌ واقعی‌ ندارد و تنها مجسمه‌هایی‌ هستند كه‌شما و نیاكان‌ شما نامهایی‌ برآنان‌ نهاده‌اید وخداوند هیچ‌ حجت‌ و برهانی‌ برآن‌ نامها جهت‌پرستش‌ نفرستاده‌ است‌ و مشركان‌ به‌ واقع‌ درپرستش‌ بتها چیزی‌ جز گمان‌ و خیال‌ و آنچه‌ را كه‌نفسهای‌ آنان‌ میل‌ و هوس‌ می‌كند، پیروی‌نمی‌كنند در حالی‌ كه‌ به‌ تحقیق‌ از طرف‌پرودگارشان‌ برآنان‌ هدایت‌ و راهنمایی‌ به‌ سوی‌كمال‌ آمده‌ است‌. آیا واقعا برای‌ انسان‌ از آنچه‌ كه‌از روی‌ هوا و هوس‌ در شفاعت‌ از بتان‌ و عبادت‌آنان‌ تمنی‌ می‌كند، چیزی‌ وجود دارد؟ هرگزچنین‌ نیست‌ و انسان‌ به‌ خواسته‌ها و اوهام‌ خودنمی‌رسد، در صورتی‌كه‌ ملك‌ دنیا و آخرت‌ از آن‌خداست‌ و حتی‌ شفاعت‌ فرشتگانی‌ كه‌ در آسمانهاهستند، برای‌ كفار سودی‌ ندارد، مگر بعد از آنكه‌خداوند به‌ آنان‌ اجازه‌ شفاعت‌ برای‌ آن‌ كسانی‌ كه‌می‌خواهد، بدهد تا فرشتگان‌ شفاعت‌ او را بكنند وخداوند نیز راضی‌ شده‌ و بپذیرد».
حال‌ با این‌ توصیف‌ بتهای‌ بی‌روح‌ و بی‌حیات‌چگونه‌ می‌توانند برای‌ كفار شفاعت‌ كنند و مشركان‌به‌ عبادت‌ آنان‌ و شفاعتشان‌ دلخوش‌ دارند


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

قرآن کریم در خانواده ایرانی

قرآن کریم در خانواده ایرانی
قرآن فقط كتاب آسمانی مسلمانان نیست.این كتاب آسمانی، در جزئی ترین امور و بخش های خانواده مسلمان به جزء یا به كل حضوری همیشگی داشته است.
با این حال نمود قرآن در بین خانواده های ایرانی در مراتب و نمود های متفاوتی دیده می شود.بارزترین وجه این قضیه حضور سمبلیك قرآن در هرخانه ایرانی است.چنان كه این گفته مشهور است كه در تاقچه اتاق هر خانه ایرانی قرآن و دیوان حافظ از اجزای همیشگی هستند.اشاره به مورد دوم و یادآوری آن در كنار قرآن با هدف تأكید و اهمیت كتاب آسمانی و سپس پهلوزدن دیوان حافظ به چنان اهمیتی ذكر شده است، نه اینكه این دو، هم پایه و برابر باشند.در یك سیر تكوینی از تولد تا مرگ حضور قرآن نمادهای متفاوتی در زندگی ایرانی دارد.اگرچه برخی عناوین و نمونه ها به غایت ساده است ولی نشان از ممزوج شدن این كتاب دینی با ساده ترین و درونی ترین لایه های زندگی افراد است.چنین نمونه ای از سادگی و روان بودن این حضور همیشگی حتی پیش از تولد كودكان دیده می شود.ختم برخی سوره های قرآن و اعتقاد به اثر معنوی و هم مادی آن در خانم های باردار از این نمونه است.مانند ختم سوره یوسف و نماد گذاری آن با یك سیب و اعتقاد به اثری كه این سوره در فرزند خواهد گذاشت.در حقیقت از آنجا كه هر یك از سوره های قرآن در فرهنگ عرفی مردمان نمایانگر وجهی از زندگی است به همان شكل نیز تعبیر و سفارش می شود.
از نخستین نمونه های این حضور سمبلیك، خواندن قرآن در گوش نوزاد تازه متولد شده است. این بخش، همانند غسل تعمید در میان مسیحیان، بخشی از آداب فراموش نشدنی خانواده ها و بویژه خانواده های معتقد و مذهبی است.پس از این، قرآن به عنوان یكی از آموزه های ثابت در بین فرزندان خردسال مطرح می شود.كودكان در كنار پدر و مادر با خواندن قرآن آشنا می شوند و بدین ترتیب به حافظه پنهان آنها سپرده می شود و به صورت آشكارتر، یادگیری و حفظ سوره های كوچكتر قرآن، كه مناسب سن كودكان است، سفارش می شود.بدین ترتیب كودكان حتی پیش از ورود به مدرسه و فراگیری دروس رسمی، قرآن را می شناسند و هر یك به فراخور محیط خانوادگی خود چند سوره یا آیه را به خاطر سپرده است.چنین آموزه هایی بارها و بارها در مراسم مختلف، آداب و سنن و رسوم خانواده ها تكرار می شود.
عید نوروز به عنوان مهم ترین جشن باستانی ایرانیان اجزا و سمبل های ثابت در هر خانه ایرانی دارد.قرآن یكی از نمادهای ثابت عید نوروز و بویژه اوقات تحویل سال جدید و در میان اجزا و سفره هفت سین است.هر سال جدید، با گشودن قرآن و خواندن آیات قرآن آغاز می شود و افراد خانواده هر یك به فراخور حال خود در جست وجوی معنا و اشارات خاصی در آن است.گشایش قرآن در این لحظه با برداشت خیر و بركت و طلب نیكروزی در سال جدید همراه است.از دیگر مهم ترین جنبه های حضور قرآن، در بزرگترین و با اهمیت ترین اتفاق زندگی خانوادگی یعنی مراسم ازدواج است.قرآن شرط تبرك و جو از خوشبختی است كه در نخستین شرایط و آداب بین خانواده ها مطرح می شود.در این بین افراد زیادی هستند كه پس از كلیه تحقیقات و شروط عقلی، جواز نهایی تصمیم گیری در این امر مهم را از قرآن استنتاج می كنند.بدین ترتیب قرآن در جنبه مشورتی و صلاحدید مطرح می شود.
با این حال قرآن به صورت جزئی تری نیز شریك زندگی خانوادگی محسوب می شود.ختم قرآن و جلسات رو قرآنی و تفسیر قرآن یكی از مراسم مذهبی است كه معمولاً خانواده ها مشاركت قوی در آن دارند.زمان بندی سال و ماه های مذهبی به این قضیه نقش پررنگ تری می دهد.به عنوان مثال ماه رمضان به عنوان ماه قرآن، حضور قرآن را به عنوان جدی ترین آداب مذهبی این ماه در می آورد.ختم قرآن و روخوانی قرآن به عنوان یك رسم دیرین در اكثر خانواده ها به جا آورده می شود.با این حال قرآن تنها به عنوان یك روخوانی ساده مطرح نیست.چنانكه جلسات مداوم و روزانه ختم قرآن به همراه تفسیر قرآن مطرح می شود.دختران در كنار مادران و پسران در كنار پدران به طور معمول در این جلسات حضور دارند و در كنار خواندن قرآن و یادگیری طریقه درست خواندن قرآن، به ترتیب آیات و سوره هایی از قرآن تفسیر می شود.
از آنجا كه قرآن از راههای متفاوت و متنوعی برای انتقال پیام خود استفاده كرده است، جنبه های متفاوتی نیز از نقل و ارائه آن وجود دارد.یكی از رایج ترین و جذاب ترین جنبه های قرآن، نقل داستانی و زبان حكایت وار قرآن است.بدین ترتیب بویژه برای نوجوانان و نسل جوان، قرآن گفتار و لحن داستانی و جذاب تری را برگزیده است.عمده این داستان ها منبع كتاب ها، سخنرانی ها و حتی صحبت های خانوادگی هستند كه به مرور حافظه و یادگیری فرزندان با آنها انس می گیرد.
جنبه تقدس قرآن همواره برگرفته از منشأ قرآن و پیام آسمانی آن است.بدین ترتیب قرآن به عنوان نوعی بركت و حافظ روزهای سخت و لحظه های دشوار نیز به شمار می آید.كمتر مسافری است كه در خانواده به خیر و بركت و تقدس قرآن سپرده نشود.
یكی از كاركردهای حضور همیشگی قرآن، تأكید بر حفظ قرآن است كه گاهی منجر به حركت های ارزشمندی در حفظ بخش یا كل قرآن می شود.چنین چیزی هر چند در ابتدا حفظ آیات و كلام قرآن است اما به تدریج جنبه درونی تری پیدا كرده و نوعی كار كردهای درونی و آموزشی را در افراد پدید می آورد بدین ترتیب كه نوعی تمركز و تدبر در بطن آیات قرآن و معانی آن را به همراه دارد...در حقیقت در یك خانواده مذهبی افراد با قرآن به دنیا می آیند، با قرآن زندگی می كنند و با قرآن به جهان دیگر نقل مكان می كنند.این حضور همیشگی سایه ای از آرامش را پدید می آورد.
دكتر فاطمه طباطبایی، همسر مرحوم حاج احمد خمینی اشاره به زیباشناسی قرآن دارد.از نگاه تربیتی وی می گوید بهترین نكات تربیتی را در بین داستان های قرآنی از داستان موسی و خضر می توان شنید.چنانكه انسان همیشه به یك مربی احتیاج دارد حتی اگر این انسان موسی باشد به یك خضر نیازمند است.قرآن نوعی كتاب انسان سازی است و این تأكید بر وجه تربیتی قرآن است.نقش تربیت زدودن این حجاب ها از انسان است. از سویی خداوند قرآن را طوری تنظیم كرده كه آهنگ آن دل را می رباید.نوآوری و اختصار این كلام را برای همه مخاطبان، قابل استفاده ساخته است.»
این جنبه تربیتی به مرور و در لایه های پنهان تر زندگی افراد خانواده دیده می شود.
در خانواده ای كه با كلام و زبان قرآن آشنایی دارند در مراحل مختلف زندگی و گذر از راه های مختلف تأثیر گذار است.نقل به مضمون، اشاره، حكایت، استعاره، بیم، امید، هشدار، راهگشایی و تمثیل از این نمونه هاست.با این حال، هرچند حضور نمادین و مقدس قرآن درخانواده ها قابل تقدیر است.اما توجه به معنا و تأمل در آیات قرآن دریچه دیگری به قرآن است كه اثرات پایدار معنوی و تربیتی خاص خود را داراست.قرآن گذشته از جنبه سنتی و همیشگی توجه به آن، حفظ، قرائت و تقدس آیات و صفحات آن می تواند در جنبه های دیگری نیز مطرح شود.به حتم نه تنها در هر تاقچه خانه قدیمی قرآن یافت می شود، امروزه در كتابخانه های خانگی نیز قرآن حفظ و نگهداری می شود.قرآن می تواند همچون یك كتاب كه در برگیرنده دوران ها، نكات، آموزه ها و معانی بسیاری است، مطالعه شود.در بین و انحاء این مطالعه در خانواده می تواند برخی نكات آن مورد توجه و بحث قرار گیرد و بنابر استنباط ها و برداشت های مختلف به تضارب آراء گذاشته شود.
گذشته از این، قرآن دارای بخش زیبایی شناسی نیز هست.نحوه نگارش و پرداختن به قرآن، تا بعد معنایی و پنهان آیات و زبان قرآن می تواند ظرایف خاصی را یادآوری كند و از آنجا كه انسان ها بویژه در محیط خانواده نیازمند بعد هنری و توجه به ظرایف زندگی هستند، قرآن بهترین الگو در این زمینه است.
با این حال حضور قرآن تنها در چارچوب شخصی افراد خانواده مطرح نیست.قرآن نوعی همبستگی اجتماعی پدید می آورد كه تفكر افراد را از حوزه شخصی و منافع درونی به منافع گروهی و نیازهای دیگر افراد جامعه می كشاند. سفارش و توجه قرآن به تبادل آرا، دستگیری از مستمندان و توجه به اقشار ضعیف تر نوعی مشوق و كاركرد تربیتی را داراست كه خانواده ها و طبقات مختلف را به یكدیگر مربوط می كند و در این میان توجه به معانی قرآن می تواند به نتیجه اصیل تری ختم شود. چنانكه قرآن در نهایت هر امر نیك می كوشد نیكی و رستگاری را به عنوان یك امر درونی و نهادی در انسان ها پدید آورد.بدین ترتیب كسانی كه توجه بیشتری مبذول می كنند در نهایت به ابعاد شگفت آور تری می رسند.
طی این مراحل درنهایت می توان یك تحول بطنی در انسان ها پدید آورد.از سوی دیگر قرآن گذشته از برخی قسمت ها كه متناسب با اوضاع اجتماعی نزول قرآن و روحیات ابتدایی مردم آن زمان سعی در ارشاد و هشدار آنها دارد ولی در كل كوشیده است تا با زبان ملایم و انتخاب روشن مدارا و تأكید برخرد و فهم انسان ها، آنها را به گونه ای رشدیافته به سوی مفاهیم اصلی هدایت كند و از این طریق زمینه نوعی رشد و بلوغ فكری را در انسان ها پدید آورد.بدین ترتیب قرآن می توان بهترین الگوی تفاهم، مدارا و مهربانی و بزرگداشت خرد و فهم انسان ها قرار گیرد.
این سیر تكوینی از كودكی تا مراحل رشد و بلوغ و از توجه به نمادهای ظاهری قرآن تا تقدس و بركت قرآن و تا فهم معانی اصیل آن در طول سال های زندگی و مراحل مختلف زندگی افراد قرار دارد.بدین ترتیب می توان از پوسته به معنا رسید و همچنان كه قرآن بر سر مسافر گرفته می شود یا در گوش نوزاد خوانده می شود یا در سفره عقد و هفت سین نهاده می شود، اساسی برای درستكاری، پاكیزگی روحی، مدارا و تفاهم شود.اینجاست كه قرآن تنها در خانه نیست، ما خانه همیشگی و پایداری در دل قرآن بناكرده ایم.

وبگردی
در حالی که همه دنیا فکر میکردند این آغوش جنسی است مطهری گفت مادرانه بود. ولی اشکال داشت !
در حالی که همه دنیا فکر میکردند این آغوش جنسی است مطهری گفت مادرانه بود. ولی اشکال داشت ! - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند