سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ / Tuesday, 21 November, 2017

سوره‌ نجم‌


سوره‌ نجم‌
● نزول‌ سوره‌ نجم‌
سوره‌ «نجم‌» بیست‌ و سومین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌ و پنجاه‌ و سومین‌ سوره‌ در تدوین‌ است‌ كه‌ با ۶۲ آیه‌، ۳۰۸كلمه‌ و ۱۴۰۵ حرف‌ در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌ پیامبر اسلام‌(ص‌) نازل‌ شد. سوره‌های‌ مكی‌ براساس‌ شرایطاجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ مشركان‌ مكه‌ در برخورد با نبوت‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) نازل‌ می‌شد. آیات‌ سوره‌ نجم‌در حمایت‌ از پیامبر(ص‌) و ملامت‌ و توبیخ‌ كفار مكه‌ با استناد به‌ عذاب‌ ملتهای‌ گذشته‌ نازل‌ شده‌ است‌. در روایات‌آمده‌ است‌ آنچه‌ كه‌ پیامبر(ص‌) برای‌ كفار مكه‌ از غیب‌، معراج‌ و حتی‌ تعیین‌ وحی‌ خود سخن‌ می‌گفت‌، جاهلان‌ ومتكبران‌ مكه‌ نمی‌پذیرفتند و پیامبر(ص‌) را گمراه‌ و كاذب‌ می‌دانستند، ولی‌ خداوند با نزول‌ آیات‌ الهی‌، پیامبرش‌را تایید و كفار مكه‌ را توبیخ‌ كرد.
● قسم‌ و تایید پیامبر(ص‌)
«سوگند به‌ نجم‌، آن‌گاه‌ كه‌ طلوع‌ و غروب‌ می‌كند».
«نجم‌» در لغت‌ به‌ معنای‌ ستاره‌ و جمع‌ آن‌ نجوم‌ است‌، همچنین‌ به‌ معنای‌ گیاه‌ بدون‌ ساق‌ و چوب‌ نیز می‌باشد.
«النجم‌ و الشجر یسجدان‌»، (سوره‌ الرحمن‌، آیه‌ ۷)
و «هوی‌» به‌ معنای‌ فرودآمدن‌ و طلوع‌ و غروب‌ است‌، اما واژه‌ نجم‌ در اینجا به‌ چهار احتمال‌ گفته‌ شده‌ است‌;اول‌ قرآن‌ مراد باشد; چون‌ عرب‌ «تنجیم‌» را «تفریق‌» نیز می‌گوید و قرآن‌ به‌خاطر تفرق‌ در نزولش‌ طی‌ بیست‌ وسه‌ سال‌، نجم‌ نامیده‌ می‌شود و دوم‌; ستاره‌ ثریا مراد است‌ كه‌ مجموعه‌ ستاره‌های‌ هفتگانه‌ای‌ است‌ كه‌ معمولا شش‌تای‌ آن‌ به‌ وضوح‌ و ستاره‌ هفتم‌ به‌ سختی‌ دیده‌ می‌شود; یعنی‌ «قسم‌ به‌ ثریا، آن‌گاه‌ كه‌ با غروب‌ خورشید، طلوع‌ وبا طلوع‌ فجر، غروب‌ می‌كند».
احتمال‌ سوم‌ هر ستاره‌ای‌ كه‌ طلوع‌ می‌كند، می‌باشد و چهارم‌; احتمال‌ رجم‌ و هدف‌ قراردادن‌ شیاطین‌ توسطشهابها و اشیای‌ درخشانی‌ است‌ كه‌ بر سر شیاطین‌ در فضای‌ آسمان‌ فرود می‌آیند.
به‌ هر تقدیر خداوند با سوگند به‌ نجم‌ به‌ هنگام‌ فرود و فراز آن‌، خطاب‌ به‌ كفار مكه‌ می‌فرماید: «صاحب‌ و همراه‌شما (یعنی‌ پیامبر(ص‌)) گمراه‌ نیست‌ و كسی‌ را گمراه‌ نكرده‌» و پیامبر (ص‌) به‌ دلخواه‌ خود از سر هوا سخن‌نمی‌گوید، بلكه‌ مطالب‌ او درباره‌ توحید، نبوت‌ و جانشینی‌ وحی‌ برای‌ امامت‌، كلام‌ حضرت‌ حق‌ است‌ و آن‌ نیست‌مگر وحی‌ الهی‌ كه‌ به‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) القا می‌شود.
وحی‌ القای‌ علم‌ به‌ دیگری‌ به‌ صورت‌ پنهانی‌ از اسباب‌ مادی‌ است‌ كه‌ دیگران‌ بر آن‌ آگاه‌ نشوند و متعلم‌ به‌ وسیله‌آن‌، به‌ آموخته‌ پنهانی‌ خود یقین‌ می‌كند. ماهیت‌ وحی‌ از نظر علمی‌ قابل‌ تعریف‌ و شناخت‌ نیست‌; چون‌ امری‌ متافیزیكی‌ است‌.
«علی‌بن‌ مغازلی‌ شافعی‌»; از مشاهیر علمای‌ اهل‌ سنت‌ با اسناد خود از ابن‌ عباس‌ نقل‌ می‌كند كه‌: من‌ با جمعی‌ ازبنی‌هاشم‌ در مجلس‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) بودیم‌ كه‌ ناگهان‌ نوری‌ از آسمان‌ جدا شد و به‌ سوی‌ زمین‌ هبوط كرد.حضرت‌ خطاب‌ به‌ حاضران‌ فرمود: «نظر كنید به‌ سوی‌ چه‌ منزل‌ و سرایی‌ پایین‌ می‌آید». پس‌ از مدتی‌ خبرآوردند آن‌ نور به‌ سوی‌ منزل‌ حضرت‌ علی‌(ع‌) پایین‌ آمد و حضرت‌ رسول‌(ص‌) خشنود و خرم‌ شد و در توصیف‌محبت‌ به‌ علی‌(ع‌) و وصیت‌ ایشان‌ سخن‌ فرمود كه‌ جمعی‌ كافر و منافق‌ زبان‌ به‌ اعتراض‌ گشودند و گفتند: «محمددرباره‌ پسر عموی‌ خود غلو می‌كند». چون‌ حضرت‌ رسول‌ متوجه‌ این‌ اهانت‌ شد، دلگیر و ناراحت‌ گشت‌، سپس‌خداوند برای‌ تسكین‌ خاطر آن‌ حضرت‌ و تایید فرموده‌های‌ ایشان‌ درباره‌ وصیت‌ حضرت‌ وصی‌ و سایر اخبارغیبی‌ سوره‌ «النجم‌» را نازل‌ فرمود.
● تعلیم‌ پیامبر(ص‌)
خداوند دانش‌آموزی‌ و معلم‌ پیامبر(ص‌) راچنین‌ تشریح‌ می‌فرماید كه‌: «فرشته‌ صاحب‌قدرتهای‌ شدید، او را آموزش‌ داد» كه‌ مراد از آن‌فرشته‌ جبرئیل‌ است‌. این‌ كه‌ ساختمان‌ وجودی‌این‌ فرشته‌ چگونه‌ است‌، تبیین‌ آن‌ از نظر علم‌تجربی‌ ممكن‌ نیست‌ و تنها به‌ آثار و اعمال‌ او،حسب‌ آنچه‌ كه‌ در متون‌ دینی‌ آمده‌ است‌،می‌توان‌ رسید.
نقل‌ است‌ كه‌ جبرئیل‌ پیك‌ مخصوص‌اطلاع‌رسانی‌ خداوند به‌ انسان‌ می‌باشد و به‌خاطرمعصیتها و گناهان‌ شنیع‌ انسان‌، مامور عذابهای‌سخت‌ كه‌ نیاز به‌ قدرت‌ و توانایی‌ فوق‌تصور انسان‌شده‌ است‌ دارد، به‌طور نمونه‌ جبرئیل‌ قوم‌ لوط را،كه‌ همجنس‌باز بودند، از زمین‌ كند و چندان‌ به‌آسمان‌ نزدیك‌ رساند كه‌ صدای‌ ناله‌ها وضجه‌های‌ انسانها و حیوانات‌ را فرشتگان‌ ساكن‌آسمان‌ شنیدند و بعد آنها را وارونه‌ به‌ زمین‌ كوبیدو قوم‌ ثمود را به‌ یك‌ صیحه‌ نابود ساخت‌. گرچه‌ دراین‌ امر معلم‌ واقعی‌ خداوند بود، اما جبرئیل‌ امین‌حامل‌ پیام‌ خداوند به‌ رسولش‌ بود كه‌ با تمام‌قدرتهای‌ مافوق‌ تصور بشر، محكم‌ و استوار نزدرسول‌ خدا(ص‌) ایستاد، در حالی‌كه‌ گستره‌ هستی‌او از افق‌ مشرق‌ یا مغرب‌ بود، سپس‌ به‌ وجودمقدس‌ پیامبر(ص‌) نزدیك‌ و نزدیك‌تر شد، تا این‌كه‌ فاصله‌اش‌ تا پیامبر به‌ اندازه‌ دو قوس‌ كمال‌ یانزدیك‌تر شد. در این‌ حالت‌ جبرئیل‌ آنچه‌ را كه‌می‌بایست‌ به‌ وجود پیامبر(ص‌) وحی‌ كند، ابلاغ‌كرد و بدینسان‌ پیامبر(ص‌) آنچه‌ را كه‌ می‌بایست‌ ازسوی‌ حضرت‌ حق‌ فراگیرد، آموخت‌ و همان‌مفاهیم‌ و معانی‌ را برای‌ مردم‌ مكه‌ بیان‌ كرد، درحالی‌ كه‌ آنها او را تكذیب‌ كردند.
نجاری‌ و سلم‌ از ابن‌ مسعود روایت‌ كردند كه‌:چون‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را در افق‌ اعلی‌، با آن‌هیبت‌ عظیم‌ و بالهای‌ فراوان‌ مشاهده‌ كرد،بی‌هوش‌ شد و پس‌ از مدتی‌ كه‌ به‌ خود آمد،جبرئیل‌ به‌ صورت‌ انسانی‌ نزدیك‌ او نشست‌ ودستی‌ بر سینه‌ و دستی‌ بر كتف‌ مبارك‌ او نهاد وكاملا در مجاورت‌ پیامبر(ص‌) قرار گرفت‌ و پیام‌الهی‌ را وی‌ وحی‌ و ابلاغ‌ نمود.● تصدیق‌ پیامبر(ص‌)
وقتی‌ پیامبر آنچه‌ را كه‌ در معراج‌ به‌ وی‌ وحی‌ شده‌ بود، به‌ مردم‌ مكه‌ بیان‌ داشت‌، كه‌ از جمله‌ آن‌ معرفی‌حضرت‌ وصی‌، علی‌ بن‌ابی‌طالب‌(ع‌) بود، با تكذیب‌ كفار قریش‌ مواجه‌ شد و خداوند برای‌ تصدیق‌ پیامبرفرمود: «قلب‌ محمد(ص‌) آنچه‌ را كه‌ دید، دروغ‌ نگفت‌»; یعنی‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را در صورت‌ اصلی‌خود دید و این‌ رویت‌ پیامبر(ص‌) وهم‌ و خیال‌ نبود.
بعضی‌ چنین‌ توهم‌ كردند كه‌ پیامبر(ص‌) وجود خداوند را دیده‌ است‌، كه‌ چنین‌ برداشتی‌ درست‌ نیست‌;زیرا هستی‌ خداوند وجود فیزیكی‌ و مادی‌ ندارد كه‌ با چشم‌ دیده‌ شود.
از ابی‌سعید خدری‌ روایت‌ شده‌ است‌ كه‌ از حضرت‌ رسول‌(ص‌) در مورد آیه‌ «ماكذب‌ الفواد مارای‌»پرسیدند، حضرت‌ فرمودند: «نوری‌ دیدم‌»، همچنین‌ از ابی‌عالیه‌ روایت‌ است‌ كه‌ از حضرت‌ رسول‌(ص‌)درباره‌ دیدن‌ حق‌ تعالی‌ در شب‌ معراج‌ پرسید و حضرت‌ فرمود: «جوی‌ آبی‌ را دیدم‌ كه‌ پشت‌ آن‌ حجابی‌بود و پشت‌ آن‌ حجاب‌، نوری‌ كه‌ می‌درخشید و دیگر چیزی‌ ندیدم‌».
درباره‌ معراج‌ و دیدنیهای‌ آن‌ توسط پیامبر(ص‌) در سوره‌ «اسراء» سخن‌ خواهیم‌ گفت‌.
مسئله‌ معراج‌ پیامبر(ص‌) از مكه‌ به‌ مسجدالاقصی‌ در بیت‌المقدس‌، مورد اتفاق‌ تمام‌ علمای‌ امامیه‌ و اكثرعلمای‌ اهل‌ سنت‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌) به‌ صورت‌ جسمانی‌ به‌ فضای‌ بالای‌ زمین‌ عروج‌ نمودند و سپس‌ به‌ مكه‌بازگشتند و از دیدنیها و شنیدنیهای‌ خود خبر دادند، ولی‌ كفار قریش‌ اخبار پیامبر(ص‌) را تكذیب‌ كردند.
● تایید خبرهای‌ معراج‌
خداوند خطاب‌ به‌ كفار مكه‌ می‌فرماید: «آیا جدال‌ و انكار می‌كنید آنچه‌ را كه‌ پیامبر(ص‌) در شب‌ معراج‌دید؟ به‌ تحقیق‌ كه‌ پیامبر(ص‌) جبرئیل‌ را یك‌بار دیگر نزدیك‌ درخت‌ سدرت‌المنتهی‌ در معراج‌ دید (و یااینكه‌ خداوند را به‌ یقین‌ كامل‌ درك‌ كرد)».
سدرت‌المنتهی‌ برای‌ تقریب‌ و تشبیه‌ به‌ عالم‌ ماده‌، بسان‌ درختی‌ توصیف‌ شده‌ است‌ كه‌ در عرش‌ الهی‌ است‌;درخت‌ سدری‌ كه‌ میوه‌ها و شاخ‌ و برگهای‌ فراوان‌ دارد و نهرهای‌ بهشت‌ زیر آن‌ جاری‌ است‌. وجه‌ تسمیه‌«منتهی‌» به‌ این‌ جهت‌ است‌ كه‌ این‌ درخت‌ منتهای‌ بهشت‌ است‌; زیرا خداوند می‌فرماید: «نزدسدرت‌المنتهی‌ قرارگاه‌ بهشت‌ است‌». سپس‌ خداوند درباره‌ حضور پیامبر(ص‌) در معراج‌ اینگونه‌می‌فرماید: «هنگامی‌ كه‌ سدره‌ را می‌پوشید، چشم‌ پیامبر از به‌ آنچه‌ كه‌ می‌پوشید انحراف‌ نرفت‌ و او هرگزطغیان‌ و سرپیچی‌ نكرد».
پوشاننده‌ درخت‌ سدره‌(غاشی‌) از امور غریب‌ و ناشناخته‌ای‌ است‌ كه‌ كسی‌ نمی‌داند بر شاخ‌ و برگها وثمرهای‌ آن‌ درخت‌ چه‌ بوده‌ است‌ و چگونه‌ آن‌ درخت‌ را پوشش‌ داده‌ یا می‌دادند. شناخت‌ اموری‌ كه‌فراتر از كره‌ زمین‌ است‌، با پیشرفت‌ علوم‌ امروزه‌ نیز، هم‌اكنون‌ ناشناخته‌ است‌ و تنها با تقریب‌ ذهنی‌ از آنچه‌كه‌ می‌دانیم‌، می‌توانیم‌ اندكی‌ تصویر روشن‌ از آنچه‌ خداوند در قرآن‌ از عرش‌، بهشت‌، سدرت‌المنتهی‌ وامثال‌ آنها خبر داده‌ است‌، داشته‌ باشیم‌ و درك‌ ماهیت‌ آن‌ امور، تنها با علم‌ الهی‌ انبیاء و اولیاء ممكن‌ است‌،ولی‌ خداوند می‌فرماید كه‌ رسولش‌ در شب‌ معراج‌ نشانه‌های‌ بزرگ‌ پروردگارش‌ را دید.
● تحقیر بتهای‌ كفار
خداوند بعد از بیان‌ قدرت‌ و عظمت‌ خود، كه‌در عرش‌ الهی‌ به‌ رسولش‌ نشان‌ داد، با بیانی‌تحقیرآمیز خطاب‌ به‌ كفار درباره‌ خدایان‌ آنان‌می‌فرماید: «آیا نمی‌بینید لات‌، عزی‌ و منات‌;سومین‌ بت‌ دیگر را; بتهایی‌ كه‌ نه‌ سخن‌ می‌گفتند ونه‌ اثری‌ وجودی‌ برستایشگران‌ خود داشتند»؟
لات‌ و عزی‌ مهمتر از منات‌ بودند. لات‌ بت‌ قبیله‌«ثقیف‌» در شهر طائف‌ یا بت‌ قریش‌ بود، كه‌مشركان‌ به‌ دور آن‌ طواف‌ می‌كردند و آن‌ رابزرگ‌ می‌شمردند و عزی‌ درختی‌ بود كه‌ قبیله‌«غطفان‌» آن‌ را می‌پرستیدند و مونث‌ كلمه‌ «اعز»به‌ معنای‌ عزیزتر و شریفتر است‌ و منات‌ صخره‌ای‌بود كه‌ قبایل‌ «هذیل‌» و «خزاعه‌» آن‌ را پرستش‌می‌كردند. البته‌ نقلهای‌ دیگری‌ نیز درباره‌ بتهای‌سه‌ گانه‌ لات‌، عزی‌ و منات‌ وجود دارد. سپس‌خداوند می‌فرماید: «آیا برای‌ شما، مذكر و برای‌او (خداوند) فرزند مونث‌ است‌»؟
عرب‌ جاهلیت‌ جنس‌ زن‌ و مونث‌ را حقیرمی‌شمردند و آن‌ را به‌ خداوند نسبت‌ می‌دادند وبه‌ فرزند مذكر مباهات‌ می‌كردند و آن‌ را به‌خودشان‌ نسبت‌ می‌دادند. خداوند این‌تقسیم‌بندی‌ را ظالمانه‌ و ناصواب‌ می‌داند ومی‌فرماید: «این‌ بتها چیزی‌ جز نشانه‌ها و اسمهایی‌نیستند كه‌ شما (مشركان‌) و پدرانتان‌ برآنان‌نامگذاری‌ كرده‌اند. اسامی‌ این‌ بتها حقیقت‌ ومعنای‌ واقعی‌ ندارد و تنها مجسمه‌هایی‌ هستند كه‌شما و نیاكان‌ شما نامهایی‌ برآنان‌ نهاده‌اید وخداوند هیچ‌ حجت‌ و برهانی‌ برآن‌ نامها جهت‌پرستش‌ نفرستاده‌ است‌ و مشركان‌ به‌ واقع‌ درپرستش‌ بتها چیزی‌ جز گمان‌ و خیال‌ و آنچه‌ را كه‌نفسهای‌ آنان‌ میل‌ و هوس‌ می‌كند، پیروی‌نمی‌كنند در حالی‌ كه‌ به‌ تحقیق‌ از طرف‌پرودگارشان‌ برآنان‌ هدایت‌ و راهنمایی‌ به‌ سوی‌كمال‌ آمده‌ است‌. آیا واقعا برای‌ انسان‌ از آنچه‌ كه‌از روی‌ هوا و هوس‌ در شفاعت‌ از بتان‌ و عبادت‌آنان‌ تمنی‌ می‌كند، چیزی‌ وجود دارد؟ هرگزچنین‌ نیست‌ و انسان‌ به‌ خواسته‌ها و اوهام‌ خودنمی‌رسد، در صورتی‌كه‌ ملك‌ دنیا و آخرت‌ از آن‌خداست‌ و حتی‌ شفاعت‌ فرشتگانی‌ كه‌ در آسمانهاهستند، برای‌ كفار سودی‌ ندارد، مگر بعد از آنكه‌خداوند به‌ آنان‌ اجازه‌ شفاعت‌ برای‌ آن‌ كسانی‌ كه‌می‌خواهد، بدهد تا فرشتگان‌ شفاعت‌ او را بكنند وخداوند نیز راضی‌ شده‌ و بپذیرد».
حال‌ با این‌ توصیف‌ بتهای‌ بی‌روح‌ و بی‌حیات‌چگونه‌ می‌توانند برای‌ كفار شفاعت‌ كنند و مشركان‌به‌ عبادت‌ آنان‌ و شفاعتشان‌ دلخوش‌ دارند


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کیوان امرایی , علی قربانزاده , تکان دهنده‌ , اکسل , ابوعمر شیشانی , صنعت , عامل حقوقی , بی حسی , فواد معصوم , قوم , وام دانشجویی , حادثه معدن آزادشهر , ترکیه تحت , تالو , ژست مضحک , میراث ریاست جمهوری , اتحادیه پاسیفیک , نمایش آثار اصغر محمدی , نمایش عشق و عالیجناب , ایت الله خاتمی , قطعات چینی , عطسه , جاعل , دیپلماسی منطقه ای , دوپینگ در فوتسال , وعده سحری , جشن انجمن عکاسان سینما , نرخ سود اوراق مشارکت , اوضاع ترجمه , حملا سایبری , خبر درگذشت , امپراطوری , تزریق، , جاهلیت , شخصیت های مشهور , تابلوی «صف سلام» , ضیافت های سیاسی , نمایشگاه هشتگ , خواجه نصیر الدین , حسین پناه , حقوق بشر آمریکایی , کانون نمایندگان حزب اعتدال و توسعه , تفکیک و ادغام وزارتخانه , فولرن , ممدتال , طرح غدیر , گالری دستان , منابع ارزش , مسولیت , جشنواره هنر دهم ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
ماه یا جنتست یا رخسار , واکسن‌های روتین(۲) , دیری است که دیوانه آن چشم کبودم , مادهٔ ۱۶۹ , موسیقی بومی , شکایت از روزگار , جدول جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر برحسب جنس و وضع فعالیت کل کشور , ترکیب (synthesis) , گیاهان مرتعی مورد چرای شتر(۳) , سیب‌زمینی به طرز لیونز , گر گریزی به ملولی ز من سودایی , عوارض جانبی در ورزشکاران , پیش‌آگهی , رشد نظریه‌های فخنر , جواب حمزه مر خلق را , مراسم چمر , کردی کلهری , ما را به سوی خود خم موی تو می‌کشد , منوچهر مطیعی تهرانی , جوان و نارنج ,

برخی منابع مهم خبری
yjc.ir باشگاه خبرنگاران , jamaran.ir جماران , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , jomhouriat.ir جمهوریت , bultannews.com بولتن نیوز , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , roozannews.ir روزنامه روزان , persianv.com پرشین وی , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , khabaronline.ir خبر آنلاین , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , sowt.ir صنعت و توسعه , aftabnews.ir آفتاب نیوز , jamnews.ir جام نیوز , tejaratnews.com تجارت نیوز , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , afkarpress.ir روزنامه افکار , alodoctor.ir الو دکتر , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , jonoubnews.ir جنوب نیوز , noavaranonline.ir نوآوران , khordadnews.ir خرداد نیوز , borhan.ir برهان , asianews.ir روزنامه آسیا , isna.ir ایسنا , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , snn.ir دانشجو , dolatebahar.com دولت بهار , karyab.net کاریاب ,

وبگردی
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
نخستین فیلم از زلزله ایلام
نخستین فیلم از زلزله ایلام - شدت زلزله۵.۳ ریشتری ایلام از دید دوربین یکی از فروشگاه ها را مشاهده می کنید.
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
پربازدیدها