دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 19 February, 2018

سوره‌ قیامت‌


سوره‌ قیامت‌
● چهره‌های‌ انسان‌ در روز قیامت‌
چهره‌ها و صورت‌هایی‌ در روز قیامت‌ تابناك‌ وشادمان‌ و به‌ سوی‌ پرودگارشان‌ نگرنده‌ و شیداهستند. این‌ تعابیر برای‌ رساندن‌ مفهموم‌ شادمانی‌بی‌زوال‌ مومنان‌ نیكوكار است‌ كه‌ در روز قیامت‌ باروی‌ نورانی‌ و درخشان‌ محو تماشای‌ وعده‌های‌بی‌تخلف‌ خدایشان‌ هستند و از این‌ خرسندی‌بی‌زوال‌ باطن‌ و ظاهرشان‌ خشنود و خوشحال‌است‌ اما در نقطه‌ مقابل‌، چهره‌ها و صورت‌هایی‌وجود دارد كه‌ ترشروی‌ و تاریك‌ است‌ كه‌ ظن‌قوی‌ به‌ عقوبتی‌ شكننده‌ و سخت‌ درباره‌ خودش‌دارد هرگز چنین‌ نیست‌ كه‌ بتوان‌ از دنیای‌ (به‌ غیراز ایمان‌ و اعمال‌ نیك‌) برای‌ آخرت‌ كاری‌ انجام‌داد آنگاه‌ كه‌ جان‌ و روح‌ به‌ استخوان‌های‌ بالای‌سینه‌ (چنبرگردن‌) برسد و اطرافیان‌ محتضر گویندچه‌ كسی‌ دارو و درمان‌ بیمار در حال‌ فوت‌ كند ومحتضر نیز ظن‌ قوی‌ دارد كه‌ هنگام‌ فراق‌ وجدایی‌ با خانواده‌ و دنیا فرا رسیده‌ است‌. وقت‌جان‌ دادن‌ از سختی‌ و درد ساق‌ پای‌ او با یكدیگردر هم‌ پیچید او به‌ سوی‌ پروردگارت‌ سوق‌ داده‌می‌شود. اگر از اهل‌ بهشت‌ باشد به‌ رضوان‌خداوند می‌رسد و اگر از گناهكاران‌ باشد به‌ دوزخ‌دردناك‌ پرعذاب‌ می‌رسد.
آیات‌ فوق‌ آثار هنگام‌ مرگ‌ و پس‌ از آن‌ رابرای‌ مردم‌ بیان‌ می‌كند تا از این‌ طرق‌ اندكی‌ علم‌و تصوری‌ اجمالی‌ نسبت‌ به‌ جهان‌ دیگر داشته‌باشند در این‌ مسیر هیچ‌ راهی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌معرفت‌، غیر از كتاب‌های‌ آسمانی‌ نیست‌ و ضروری‌است‌ به‌ دقت‌ درباره‌ آیات‌ الهی‌ تامل‌ شود زیراخداوند در وعده‌ها و خبرهای‌ خود صادق‌ است‌.
● توصیف‌ كافر و توبیخ‌ خداوند
او پیامبرش‌ را تصدیق‌ نكرد (احتمال‌ داده‌شده‌ است‌ كه‌ منظور ابوجهل‌ باشد) بلكه‌ او راتكذیب‌ كرد و از او روی‌ برگردانید سپس‌ به‌ سوی‌اهل‌ و قبیله‌ خود رفت‌ و با تبختر و فخر اعلام‌ كردكه‌ من‌ پیرو محمد(ص‌) نشدم‌ آنگاه‌ خداوندمی‌فرماید «اولی‌ لك‌ فاولی‌ ثم‌ اولی‌ لك‌ فاولی‌»هلاكت‌ و نابودی‌ سزاوار تو ای‌ كافر و معاند است‌پس‌ سزاوارتر و سزاوارتر است‌ برای‌ تو عذاب‌ وعالم‌ قبر و قیامت‌ پس‌ سزاوارتر. چهار بار كلمه‌اولی‌ تكرار شده‌ است‌ و این‌ به‌ معنای‌ و عید وتهدید الهی‌ است‌ كه‌ یكی‌ پس‌ از دیگری‌ شدیدترو شدیدتر خواهد آمد. پس‌ از نزول‌ آیه‌، پیامبراسلام‌(ص‌) ابوجهل‌ را در مكه‌ دید و جامه‌اش‌ راگرفت‌ و آیه‌ را تلاوت‌ فرمود «اولی‌ لك‌ فاولی‌ ثم‌اولی‌ لك‌ فاولی‌» ابوجهل‌ گفت‌: «به‌ چه‌ چیزی‌ مرامی‌ترسانی‌ تو و خدای‌ تو هیچ‌ نتوانید با من‌ كاری‌كنید من‌ بزرگ‌ قوم‌ خودم‌ و عزیز مكه‌ هستم‌» وچون‌ سال‌ دوم‌ هجری‌ روز جنگ‌ بدر شد و قوت‌قریش‌ و ضعف‌ لشكر رسول‌ خدا(ص‌) را در تعداددیر تردیدی‌ به‌ خود راه‌ نداد كه‌ برپیامبر(ص‌)پیروز خواهد شد و خطاب‌ به‌ پیامبر(ص‌) گفت‌خدای‌ خودت‌ را پرستش‌ نكن‌ كه‌ تو را ذلیل‌گردانید و چون‌ جنگ‌ آغاز شد و ارتش‌ اسلام‌بركفر پیروز شد ابوجهل‌ در بین‌ زخمی‌های‌كافران‌ به‌ زمین‌ افتاد. عبدا... مسعود از پیرمردان‌مسلمان‌ بود كه‌ به‌ جهت‌ ضعف‌ پیروی‌ نمی‌توانست‌در جنگ‌ شركت‌ كند پس‌ از خاتمه‌ جنگ‌ به‌ سراغ‌باقیمانده‌ سپاه‌ كفر رفت‌ و هر كافری‌ كه‌ اندك‌مقاومتی‌ داشت‌ می‌كشت‌ تا اینكه‌ به‌ ابوجهل‌ رسیدو دید رمقی‌ بیش‌ در بدن‌ او نمانده‌ است‌. عبدا...می‌گوید پای‌ ابوجهل‌ را گرفتم‌ و از میان‌ كشته‌هابیرون‌ آوردم‌ و پای‌ بر پشتش‌ نهادم‌ چشم‌ باز كرد وگفت‌ پای‌ بر جای‌ بلندی‌ نهاده‌ای‌، گفتم‌ ای‌ابوجهل‌ در این‌ حال‌ هم‌ دست‌ از تكبر و تبخترنمی‌كشی‌ گفت‌ ای‌ عبدا... می‌دانم‌ كه‌ مرا خواهی‌كشت‌ ترا سه‌ وصیت‌ می‌كنم‌ قبول‌ كن‌ اول‌; آنكه‌محمد(ص‌) را بگو كه‌ در جهان‌ از تو دشمن‌تری‌نداشتم‌ دوم‌; مرا به‌ شمشیر من‌ بكش‌ نه‌ به‌ شمشیرخودت‌ سوم‌; سر مرا جدا كن‌ و به‌ پیش‌محمد(ص‌) ببر تا او را خوش‌ آید. عبدا... نقل‌می‌كند به‌ ابوجهل‌ گفتم‌ كه‌ خدا ترا دشمن‌تر است‌تا محمد(ص‌) آنگاه‌ به‌ رضایت‌ خداوند سرش‌ را ازبدنش‌ جدا كردم‌ و قوت‌ آن‌ را نداشتم‌ كه‌ بلندش‌كرده‌ و به‌ نزد پیامبر ببرم‌ آن‌ را به‌ رسیمانی‌ بستم‌ وكشان‌ كشان‌ به‌ نزدیك‌ پیامبر(ص‌) آوردم‌ حضرت‌با دیدن‌ آن‌ مرا به‌ بهشت‌ بشارت‌ داد و خدای‌ راشكر كرد. همچنین‌ در روایت‌ از پیامبر آمده‌ است‌كه‌ هر امتی‌ را فرعونی‌ بوده‌ است‌ و فرعون‌ امت‌من‌ ابوجهل‌ است‌ كه‌ بعد از بیان‌ هر وعده‌ وتهدیدی‌ انكار می‌كرد ابوجهل‌ هر چه‌ كه‌ از طرف‌پیامبر از توحید و معاد تبلیغ‌ می‌شد تكذیب‌می‌كرد.
● دعوت‌ به‌ تفكری‌ مجدد
آیا انسان‌ می‌پندارد كه‌ مهمل‌ و بی‌حساب‌ رهامی‌شود مگر نه‌ اینكه‌ او نطفه‌ای‌ ریخته‌ شده‌ دررحم‌ بوده‌ است‌ سپس‌ خون‌ بسته‌ شده‌ آنگاه‌اندام‌های‌ او خلق‌ شد و پس‌ از مدتی‌ به‌ دقت‌ ومیزانی‌ مساوی‌ رشد یافت‌ و خداوند از انسان‌زوج‌ مذكر و مونث‌ آفرید آیا با این‌ توصیف‌های‌واقعی‌ كه‌ همه‌ در قدرت‌ خداوند است‌ آیا خالق‌بزرگ‌ قادر نخواهد بود كه‌ مردگان‌ را زنده‌ كندكنایه‌ از آنكه‌ قیامت‌ و معاد مورد انكار كافران‌ باهمین‌ استدلال‌ و تفكر درباره‌ خلقت‌ انسان‌ قابل‌رد است‌.
● ثواب‌ سوره‌ قیامت‌
ابی‌ بن‌ كعب‌ از رسول‌ خدا (ص‌) روایت‌ كرده‌است‌ هر كس‌ سوره‌ قیامت‌ را تلاوت‌ كند من‌ وجبرئیل‌ برای‌ او در روز قیامت‌ گواهی‌ دهیم‌ كه‌ اوایمان‌ داشته‌ به‌ قیامت‌ و معاد و در آن‌ روز چهره‌وی‌ نورانی‌ و درخشان‌تر از چهره‌های‌ دیگر شود.
ابوبصیر از امام‌ صادق‌ نقل‌ كرد هر كس‌ سوره‌قیامت‌ را بخواند حق‌تعالی‌ به‌ هنگام‌ برخاستن‌ ازقبر این‌ سوره‌ را رفیق‌ او كند تا به‌ زیباترین‌ سوره‌به‌ روی‌ او بخندد و او را شادمان‌ سازد تا از پل‌صراط و میزان‌ قیامت‌ عبور كند.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

شان‌ نزول‌ سوره‌ یس‌


شان‌ نزول‌ سوره‌ یس‌
سوره‌ یس‌ با ۳۸ سوره‌ و ۹۲۷ كلمه‌ و ۳۰۰۰ حرف‌ ، چهل‌ و یكمین‌ سوره‌ قرآن‌ درنزول‌ و سی‌ و ششمین‌ سوره‌ در تدوین‌ است‌ كه‌ در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌ پیامبر اسلام‌ نازل‌ شده‌ است. سوره‌ یس‌ را قلب‌ قرآن‌ می‌نامند. كفار مكه‌ خطاب‌ به‌ پیامبر اسلام(ص) می‌گفتند تو فرستاده‌ خدا نیستی‌ و آنچه‌ نقل‌ می‌كنی‌ از پیش‌ خودت‌ جعل‌ می‌كنی‌ و به‌ وجود دیگری‌ كه‌ ساخته‌ ذهن‌ توست‌ نسبت‌ می‌دهی‌ پس‌ نه‌ توحید داریم، و نه‌ نبوت‌ معنایی‌ دارد و نه‌ روز قیامت‌،تا استخوان‌ پوسیده‌ مردگان‌ دوباره‌ جمع‌ شود ومردگان زنده‌ ‌شوند. خداوند این‌ وضع‌ فكری‌ حاكم‌ بر مكه‌ را ملاحظه‌ فرمودند؛ سپس‌ سوره‌ یس‌ را نازل‌ فرمودند تا چگونه‌ اندیشیدن‌ را برای‌ مردمی‌ كه‌ طینت‌ پاك‌ دارند توضیح‌ دهند و مفاهیم‌ توحید و نبوت‌ و معاد را در مبانی‌ فكری‌ آنان‌ استوار سازند.
● تایید رسالت‌ مصطفی(ص)
یس‌ از كلمات‌ رمزی‌ است‌ كه‌ معنای‌ واقعی‌ و مفهوم‌ حقیقی آن‌ بین‌ خدای‌ بزرگ‌ و پیامبرش‌ معلوم‌ است‌ ولی‌ روایت‌هایی‌ در مورد هر یك‌ از كلمات‌ نقل‌ شده‌ وجود دارد؛ چنانچه‌ از حضرت‌ علی(ع) نقل‌ شده‌ است‌ یس‌ از اسم‌های‌ پیامبر اسلام‌ (ص) است‌ همچنین‌ از امام‌ محمد باقر(ع) نقل‌ شده‌ است‌ پیامبر اسلام‌ دوازده‌ اسم‌ داشتند كه‌ پنج‌ نام‌ مبارك‌ ایشان‌ در قرآن‌ آمده‌ است‌ محمد، احمد، عبدا...، نون، یس‌ و اینكه‌ اهل‌ بیت‌ پیامبر(ص) را آل‌ یس‌ می‌نامند تایید این‌ روایت‌ است. بعضی‌ بر این‌ عقیده‌اند یس‌ از اسمای‌ قرآن‌ است‌ و بعضی‌ دیگر آن‌ را نامی‌ از نام‌های‌ الهی‌ می‌دانند كه‌ اسم‌ این‌ سوره‌ شده‌ است‌ و بعضی‌ دیگر <یا> را حرف‌ ندا و <س> را مخفف‌ سیدالمرسلین‌ می‌دانند كه‌ معنای‌ آن‌ <یا سید رسولان> است.
به‌ حق‌ این‌ قرآن‌ مستحكم‌ و با حكمت‌ به‌ درستیكه‌ تو بر راه‌ مستقیم‌ از فرستادگان‌ هستی.
راه‌ راست‌ همان‌ توحید الهی‌ است‌ كه‌ پایه‌ تفكر انسان‌ در حوزه‌ نظر و عمل‌ است‌ و اولین‌ دعوت‌ پیامبر اسلام‌ (ص) نیز توحید بود كه‌ كافران‌ قریش‌ نمی‌پذیرفتند و قرآن‌ فرو فرستاده‌ خدای‌ عزیز و رحیم‌ است‌ تا تو بیم‌ دهی‌ و بترسانی‌ ملت‌ را به‌ آنچه‌ كه‌ پدرانشان‌ انذار داده‌ نشده‌ بودند و گفتار الهی‌ بر اكثر آنان‌ كه‌ به‌ توحید ایمان‌ می‌آوردند به‌ حقیقت‌ پیوست‌ كه‌ عذاب‌ الهی‌ بر آنان‌ مستولی‌ و چیره‌ شد.
● ناكارآمدی‌ كافران‌ مكه‌
و چون‌ اندیشه‌ توحیدی‌ پیامبر اسلام‌ (ص) پذیرفته‌ نشد كافران‌ كینه‌ توز چون‌ ابوجهل‌ بنای‌ دشمنی‌ و مخالفت‌ با پیامبر اسلام‌ (ص) گذاشتند و ابوجهل‌ قسم‌ خورد چون‌ پیامبر (ص) را در نماز ببیند سر مبارك‌ آن‌ حضرت‌ را بشكند. روزی‌ دید كه‌ آن‌ حضرت‌ نماز می‌خواند سنگی‌ بزرگ‌ برداشت‌ نزد پیامبر آمد تا سر آن‌ بزرگوار را بشكند و چون‌ به‌ نزدیكش‌ آمد دستش‌ به‌ گریبانش‌ بند شد و این‌ آیه‌ نازل‌ شد به‌ درستی‌ كه‌ ما در گردنهای‌شان‌ بندهایی‌ را بر چانه‌هایشان‌ زدیم‌ كه‌ نمی‌توانند سرها را بجنبانند پس‌ آنان‌ سردر هوا ماندند. جاه‌طلبی‌ و حسد كافران‌ مكه‌ نسبت‌ به‌ پیامبر(ص) مثل‌ زنجیر و بندی‌ بودكه‌ برگردن‌ آنها به‌ طرف‌ چانه‌شان‌ بند می‌زد و قدرت‌ تفكر را از آنها می‌گرفت‌ و آنها سر به‌ هوا و بی‌فكر با پیامبر اسلام(ص) بر خورد می‌كردند. هر گاه‌ كافران‌ می‌خواستند به‌ پیامبر صدمه‌ای‌ بزنند خداوند می‌فرماید ما از پیش‌ روی‌ آنها و از پس‌ آنان‌ سد و مانعی‌ قرار دادیم‌ پس‌ آنها را پوشاندیم‌ و آنها چیزی‌ را نمی‌دیدند و كافران‌ با تو ، به‌ گونه‌ای‌ هستند كه‌ برای‌ آنها فرقی‌ نمی‌كند چه‌ تو آنها را انذار و بیم‌ بدهی‌ یا اینكه‌ انذار ندهی‌ هیچ‌ ایمان‌ نمی‌آورند یعنی‌ هیچ‌ خودشان‌ را عوض‌ نمی‌كنند و خدایی‌ نمی‌شوند.
● چه‌ كسانی‌ ایمان‌ می‌آورند؟
سپس‌ خداوند به‌ پیامبر(ص) می‌فرماید: همانا تو كسی‌ را بیم‌ و انذار می‌دهی‌ كه‌ از قرآن‌ پیروی‌ كند و از خدای‌ رحمان‌ و امور غیبت‌ آخرت‌ بترسد پس‌ چنین‌ شخصی‌ را به‌ مغفرت‌ و پاداش‌ بزرگ‌ بشارت‌ بده و به‌ درستیكه‌ ما مردگان‌ را در روز قیامت‌ زنده‌ می‌كنیم‌ و آنچه‌ را كه‌ از كارهایشان‌ تقدیم‌ داشتند و اثرهایی‌ را كه‌ در دنیا بر جای‌ گذاشتند همه‌ را بنویسیم‌ و ما همه‌ چیز از خوب‌ و بد را در پیشوایی‌ روشن‌ كه‌ لوح‌ محفوظ‌ الهی‌ است‌ شمرده‌ایم‌ و هیچ‌ چیز بر خدای‌ بزرگ‌ پوشیده‌ نیست.ایمان‌ مومنان‌ به‌ عوض‌ شدن‌ نفس‌ آنهاست كه‌ از قرآن‌ و سخنان‌ پیامبر(ص) متاثر می‌شوند یعنی‌ خود آنها به‌ سمت‌ خدایی‌ شدن‌ تغییر می‌كنند و همواره‌ خوف‌ و ترس‌ از خدای‌ بزرگ‌ را در وجود خودشان‌ دارند كه‌ مبادا خالق‌ هستی‌ از آنها خشنود نباشد! ولی‌ كافران‌ هرگز تاثر و انفعالی‌ در اثر شنیدن‌ قرآن‌ و سخنان‌ پیامبر(ص) بر آنها حادث‌ نمی‌شود و خود آنها عوض‌ نمی‌شوند و بر طغیان‌ و خیره‌ سری‌ باقی‌ می‌مانند و هرگز دعوت‌ به‌ توحید و اسلام‌ را نمی‌پذیرند و این‌ تفاوت‌ اصلی‌ دو وجود كافر و مومن‌ است.

راز تحولات سازمانی شرکت شما
تحولات سازمانی عمدتاً از بالا به پایین و در زمینه هایی همچون استخدام كارشناسان یا بهره گیری از بهترین رویه های موجود در كسب وكار صورت می گیرد معمولاً چنین روش هایی به عملكرد …
وبگردی
حمله با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
خوشحالی عجیب معاون رئیس‌جمهور از افزایش هزینه سفر به خارج از کشور !
خوشحالی عجیب معاون رئیس‌جمهور از افزایش هزینه سفر به خارج از کشور ! - دولت - معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه نوسان قیمت ارز کلا آزار دهنده است، گفت: افزایش قیمت ارز به لحاظ محاسبه عددی هزینه تمام‌شده سفر به خارج از کشور را افزایش می‌دهد.
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
اسنادی که نشان می دهد فرودگاه یاسوج رادار ندارد
اسنادی که نشان می دهد فرودگاه یاسوج رادار ندارد - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید از اسنادی رونمایی کرد که نشان می دهد، فرودگاه یاسوج علیرغم تکذیب مسئولان، رادار و تجهیزات کافی برای فرود امن هواپیماها ندارد. گفته می شود یکی از دلایل دخیل در سقوط هواپیمای تهران - یاسوج فعال نبودن رادار فرودگاه یاسوج بوده است.
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود!
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود! - رویدادی که در بطن آن، هواپیمای ATR شرکت آسمان قرار داشت که با کد EP-ATS رجیستر شده و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان بر آن نام «خرمشهر» را گذارده بودند. نامی که هدف از انتخاب آن هرچه بوده، حتما یادآوری سقوط خرمشهر در ابتدای جنگ تحمیلی نبوده است. رویدادی که ساعاتی پیش بار دیگر رخ داد؛ این بار با سقوط هواپیمایی که خرمشهر نام داشت.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی