چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ / Wednesday, 17 January, 2018

سوره‌ مرسلات‌


سوره‌ مرسلات‌
● نزول‌ سوره‌ مرسلات‌
سوره‌ مرسلات‌ هفتاد و هفتمین‌ سوره‌ درتدوین‌ و سی‌ و سومین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌،بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌) در شهر مكه‌ است‌ كه‌دارای‌ ۵۰ آیه‌ و ۱۸۱ كلمه‌ و ۸۱۶ حرف‌ است.‌ وخداوند خطاب‌ به‌ رسولش‌ برای‌ كفار مكه‌ خبر ازغیب‌ و حضور فرشتگان‌ و رسولان‌ الهی‌ می‌دهدكه‌ برامور جهان‌ هستی‌ تدبیر می‌كنند و بافرمول‌های‌ پیچیده‌ علمی‌ دنیا را به‌ سوی‌ آخرت‌پیش‌ می‌برند و بازهم‌ كافران‌ را با اخبار آخرت‌تهدید می‌كند و سعی‌ برآن‌ است‌ تا كافران‌ به‌توحید و معاد از طریق‌ رسالت‌ حضرت‌ نبی‌(ص‌)ایمان‌ بیاورند.
● قسم‌های‌ خداوند
سوگند به‌ فرستادگان‌ الهی‌ كه‌ به‌ جهت‌ نیكی‌ وخیر انسان‌ها فرستاده‌ شوند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌به‌ سرعت‌ رونده‌ و تند و زنده‌ هستند، قسم‌ به‌فرشتگانی‌ كه‌ نشردهنده‌ احكام‌ و شرایع‌ آسمانی‌هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ جدا كننده‌ حق‌ ازباطل‌ هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ القا كنندگان‌ ذكرو وحی‌ به‌ جهت‌ عذر صواب‌كاران‌ یا بیم‌ كاران‌برپیامبران‌ هستند.
● جواب‌ قسمها و نشانه‌های‌ وقوع‌
‌خداوند در پاسخ‌ به‌ قسم‌ها و رد تردید كافران‌می‌فرماید: «همانا آنچه‌ را وعده‌ داده‌ شدید(كنایه‌ از روز قیامت‌ و محشر كبری‌) به‌ وقوع‌می‌پیوندد». آنگاه‌ كه‌ ستارگان‌ محو و نابود شوند وآسمان‌ شكاف‌ برداشته‌ شود و كوهها خرد وپراكنده‌ شوند و پیامبران‌ الی‌ جهت‌ گواهی‌بررسالت‌ و امتنان‌ الهی‌ به‌ وقتی‌میقات‌ داده‌ شوند.این‌ موارد نشانه‌های‌ وقوع‌ قیامت‌ است‌ و برای‌بیان‌ همین‌ مطلب‌ خداوند پرسشی‌ را مطرح‌می‌فرمایند این‌ موارد (طمس‌ نجوم‌، شق‌ اسمان‌،قلع‌ كوهها، تعیین‌ وقت‌ پیامبران‌) برای‌ كدام‌ روزمقرر شده‌ است‌؟ برای‌ روز جدا كردن‌ (روز جداكردن‌ مومن‌ از كافر و حق‌ از باطل‌) و آنگاه‌ خطاب‌به‌ پیامبر(ص‌) می‌فرماید چه‌ چیزی‌ترا داناگردانید كه‌ روز فصل‌ چیست‌؟ در آن‌ روز وای‌ بردروغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌ روز قیامت‌ و معاد.آیا ما ملت‌ها و اقوام‌ پیشینیان‌ مانند قوم‌ نوح‌ و عادو ثمود را هلاك‌ و نابود نساختیم‌ و سپس‌ از پی‌آنان‌ پسینیان‌ را چون‌ اقوام‌ لوط، شعیب‌ و موسی‌دچار گرفتاری‌ و هلاكت‌ نساختیم‌ ما اینگونه‌ بامجرمین‌ برخورد می‌كنیم‌.
● تهدید و توبیخ‌ تكذیب‌ كنندگان‌
‌خداوند در سوره‌ مرسلات‌ ده‌ بار دروغگویان‌و تكذیب‌كنندگان‌ را طی‌ آیات‌ ۱۵ - ۱۹ - ۲۴ -۲۸ - ۳۴ - ۳۷ - ۴۰ - ۴۵ - ۴۷ - ۴۹تهدید و توبیخ‌ كرده‌ است‌ وای‌ برآنان‌ كه‌ چگونه‌در آن‌ روز واقعیت‌ عینی‌ روز قیامت‌ را انكار كننددر حالی‌ كه‌ بطور كامل‌ آنچه‌ را كه‌ وعده‌ داده‌شده‌ بود به‌ وضوح‌ خواهند دید و با تمام‌ هستی‌خود درك‌ خواهند كرد. این‌ تهدید شامل‌ جهنم‌ ودوزخ‌ و رضوان‌ و بهشت‌ خداوند است‌ یعنی‌ هردو طرف‌ عقاب‌ یا پاداش‌ كه‌ بازخورد عملكردانسان‌ در دنیا است‌ قابل‌ تكذیب‌ نیست‌ و معاد درقدرت‌ خداوند است‌.
‌سپس‌ خداوند به‌ خلقت‌ انسان‌ استدلال‌می‌كند آیا ما شما انسان‌ها را از آب‌ پست‌ وبی‌مقدار خلق‌ نكردیم‌ خلقت‌ انسان‌ از اسپرم‌ واوول‌ كه‌ تشكیل‌ سلول‌ تخم‌ را می‌دهند صورت‌می‌پذیرد كه‌ هر دو سلول‌ جنسی‌ جایگاه‌ رفیع‌ درتعامل‌ عرفی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ ندارند بلكه‌ انسان‌ باشرم‌ و حیا از آنها یاد می‌كند و اصل‌ وجود انسان‌ ازچنین‌ سلول‌هایی‌ است‌ كه‌ در مایعات‌ قندی‌ شناوراست‌ و خداوند با این‌ یادآوری‌ به‌ قدرت‌ خود وحقارت‌ انسان‌ اشاره‌ دارد. سپس‌ سلول‌ تخم‌ را درقرارگاه‌ استواری‌ كه‌ همان‌ رحم‌ مادر است‌ مستقرمی‌سازد تا در مدتی‌ معین‌ و معلوم‌ یعنی‌ نه‌ ماه‌،انسانی‌ كامل‌ خلق‌ شود. پس‌ ما (خدا) برخلقت‌انسان‌ قادر بودیم‌ و خداوند چه‌ نیك‌ قادر وتوانایی‌ است‌ كه‌ هم‌ برخلقت‌ انسان‌ و هم‌برآفرینش‌ مجدد او در روز قیامت‌ توانا است‌ واین‌ توانایی‌ خداوند در خلقت‌ انسان‌ تنها سند ودلیلی‌ برقدرت‌ خلق‌ معاد و قیامت‌ نیست‌ بلكه‌زمنیه‌های‌ دیگری‌ از قدرت‌ آفرینش‌ اوست‌ كه‌ به‌وسیله‌ آنان‌ برقدرت‌ معاد خود استدلال‌می‌فرماید.
● تكذیب‌ در گفتار و رفتار
‌گاهی‌ انسان‌ كه‌ آموزهای‌ وحی‌ را ازپیامبر(ص‌) می‌شنود بیانی‌ با صریح‌ تكذیب‌می‌كند و گاهی‌ ممكن‌ است‌ حسب‌ ظاهر در بیان‌تایید كند ولی‌ در عمل‌ و گفتار و آموزها وانتظارهای‌ وحی‌ را تكذیب‌ كند به‌ طور نمونه‌انسانی‌ كه‌ فرامین‌ و وعده‌های‌ الهی‌ را در حوزه‌رفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ رد می‌كند و هیچگونه‌جایگاهی‌ برای‌ خداوند در حوزه‌ قانونمند انسان‌قائل‌ نیست‌ از تكذیب‌كنندگان‌ علمی‌ است‌. وتهدیدها و توبیخ‌های‌ الهی‌ شامل‌ چنین‌ انسانی‌ نیزمی‌شود پس‌ كسانی‌ كه‌ از ترك‌ واجبات‌ و انجام‌محرمات‌ بیمی‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهند ازتكذیب‌كنندگان‌ نشانه‌های‌ قدرت‌ و حضورخداوند هستند اما خطاكاران‌ و غفلت‌زدگان‌ باتوجه‌ و بازگشت‌ می‌توانند توبه‌ كنند ولی‌ جباران‌ ومستكبران‌ از درغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌جبروت‌ الهی‌ هستند.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

دزد را منبر منه بر دار دار!


دزد را منبر منه بر دار دار!
« آیت الله طالقانی پا را فراتر می نهد و در "پرتوی از قرآن" در تفسیر آیه الذی یتخبطه الشیطان من المس (سوره بقره)، آشکارا می گوید "دیوانگی را ناشی از تماس و تصرف جن و شیطان" دانستن، از عقاید اعراب جاهلی بوده و قرآن به زبان قوم سخن گفته است (و این رأیی است که پاره ای از مفسران جدید عرب هم اظهار داشته اند). وی اصلاً کوششی در تاویل آیه نمی کند و "خطا" را می پذیرد اما مصلحتی را برای ذکر این خطا در قرآن پیشنهاد می کند. اما این سخن نه بدیع است و نه بدعت. جارالله زمخشری معتزلی عین این نظر را هشت قرن قبل از آیت الله طالقانی در تفسیر کشاف بیان می کند و آشکارا می نویسد که "این از عقاید باطل اعراب جاهلی بود که ضربه دیو موجب صرع می شود ... قرآن هم بر حسب اعتقاد آنان نزول یافت." و آلوسی در تفسیر روح المعانی می آورد که این عقیده همه معتزلیان است.
نکته قابل تأمل این است که تفسیر و کلام سیال اسلامی امروز چنان به جمود مبتلا شده که حتی آرای خودی ها را بیگانه می پندارند و گمان می کنند که مستشرقان مخترع آنها هستند و قابل تأمل تر اینکه هیچ کس از گذشتگان معتزله را به این دلیل کافر نخواند. بل پاره ای از درشت گویان اشعری نوشتند که این منکران دیو، خود دیو زده و دیوانه اند. مولانا هم در این بیت اشاره به همین نزاع اشعری – معتزلی دارد که:
فلسفی مر دیو را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود » (۱)
دیر زمانی است نسبت به نوشته‌ها و گفته‌ های دکتر عبدالکریم سروش حساسیتی ایجاد شده و من هم کم و بیش در جریان این گفته ‌ها و نوشته‌ ها بوده‌ام تا اواخر سال ۸۶ و مصاحبه وی با رادیویی هلندی و نامه ‌نگاری وی با حضرت آیت ‌الله سبحانی.
با کمال تعجب، دکتر سروش را در رسانه ‌ای بین ‌المللی در مقام گوینده ‌ای دیدم که زبان به انکار چیزهایی گشوده که در عمق جان به آن‌ها اعتقاد دارد! او را بر منبر سخنانی می ‌بینی که بیشتر به یک انتقام سیاسی شبیه است تا خطابه ‌ای عالمانه. می ‌پذیرم که اجرایی نشدن تدبیر آقا ـ حضرت رهبری ـ در راه ‌اندازی کرسی‌های نظریه ‌پردازی آزاد اندیشانه(۲) فرصت ابراز نظر علمی را می ‌میراند تا کار به دست رنگین نامه ‌های ژورنالیستی آن سال‌ ها افتاد که به جای مباحثه و جدال احسن علمی، به هوچی‌ گری و تمسخر و فحاشی پرداختند، اما قبول ندارم برای پشت پا زدن به حریف، مقدسات مشترک خود و حریف را خفیف کنم. تلخی این خفیف کردن دو چندان می‌شود وقتی که یادت می ‌آید یکی از شیرین ‌ترین خاطرات دوران نوجوانی‌‌ات، شنیدن تفسیر نهج ‌البلاغه از همین زبان و از صدای جمهوری اسلامی ایران بوده است.
صاحب این قلم با علم به این‌که پاسخ سخنان مطرح شده در نامه آقای سروش را خود به بهترین نحو در چنته دارد، برای تذکر، به بررسی بندی از نامه وی که در صدر این نوشته آمده می‌ پردازد؛ چه، « انّ ‌الذکری تنفع المؤمنین».(۳)
آقای دکتر! مرحوم آقای طالقانی هیچ تلاشی در تأویل آیه نکرده‌ اند؟! من با اجازه شما جملات آن مرحوم را عیناً می ‌آورم تا منصفان خود قضاوت کنند:
کالذی یتخبطه الشیطان من المس را تمثیل بیماری صرع و دیگر اختلال‌‌های روانی دانسته‌ اند، چون عرب این‌گونه بیماری ‌ها را اثر مس جن (دیوانگی) می ‌پنداشتند. در زبان فارسی هم این‌گونه بیمار را دیوانه (گرفتار دیو) می ‌نامند. بعضی از مفسران جدید گفته ‌اند: شاید مس شیطان اشاره به میکروبی باشد که در مراکز عصبی نفوذ می ‌یابد و شاید نظر به همان منشأ وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات باشد، آن‌گاه که در اندیشه و مغز انسانی رشد و تماس و نفوذ یابد. واقعیت این تمثیل هرچه باشد، خود تصویر مشهود و زنده ‌ای است از اختلالات و حرکات ناموزون رباخواران و محیطی که از رباخواری فراهم می ‌شود، تا شاید چهره واقعی و دورنمای آن را دریابند و اندیشناک و چاره ‌یاب شوند.(۴)
آقای دکتر! آنچه مرحوم علامه طباطبایی ذیل همین آیه ۲۷۵ بقره آورده‌ اند، فصل خطاب همه این سخنان درباره خبط شیطان است. هرچند ممکن است کمی اطاله رخ دهد، اما به نقل بخشی از کلام علامه مجبوریم:
« انسان وقت گرسنگی به سراغ غذا؛ در تشنگی به سراغ آب؛ در وقت استراحت به سراغ بستر؛ هنگام شهوت به سراغ ازدواج، در خستگی به سراغ استراحت و در گرما به سراغ سایه و خانه می ‌رود و ... این وضع انسان معمولی است. اما انسانی که ممسوس شیطان شده، یعنی شیطان با او تماس گرفته و نیروی تمیز او را مختل ساخته، نمی ‌تواند خوب و بد؛ نفع و ضرر و خیر و شر را از یکدیگر تمیز دهد و حکم هر یک از این موارد را در طرف مقابل آن جاری می ‌سازد ... وضع رباخوار عیناً همین‌ طور است. چون او چیزی برای مدتی به دیگری می ‌دهد و در عوض همان را با مقداری زیادتر می ‌گیرد و این عمل بر خلاف فطرت آدمی است؛ چون فطرت که پایه و اساس زندگانی اجتماعی بشر را تشکیل می ‌دهد، حکم می‌ کند که آنچه را که آدمی دارد و از آن بی‌ نیاز است، با آنچه که دیگران دارند و او به آن نیازمند است معاوضه کند و این خود خبطی است که رباخوار، مبتلای به آن است، مانند خبطی که جن زده مبتلای به آن است. برای اینکه معاملات ربوی او را در آخر دچار این خبط می ‌کند که فرقی میان معامله مشروع یعنی خرید و فروش و معامله نامشروع یعنی ربا نگذارد ... نکته اول اینکه مراد از قیام در جمله «لایقومون الا کمایقوم ...» مسلط بودن بر زندگی و بر امر معیشت است. چون این معنا هم یکی از معانی قیام است که در استعمالات اهل زبان هم معنایی مشهور و شایع است و در قرآن کریم در موارد متعددی آمده: لیقوم الناس بالقسط (۲۵ حدید)؛ ان تقوم السماء و الارض بامره (۲۵ روم)؛ و ان تقومو اللیتامی بالقسط (۱۲۶ نساء)‌و اما قیام به معنای ایستادن که مقابل نشستن است بدون شک مناسب با مورد آیه نیست و آیه شریفه با آن معنای درستی نمی ‌دهد. نکته دوم مراد خبط ناشی از شیطان، حرکات نامنظم جن زدگان در حال بی‌هوشی و یا بعد از آن نیست و مفسرینی که کلمه نامبرده را به این معنا گرفته‌اند اشتباه کرده ‌اند؛ زیرا این معنا با هدف آیه سازگار نیست. چون فرض آیه این است اعتقاد رباخوار را در اینکه فرقی میان بیع و ربا نیست بفهماند و عمل او را که بر اساس این اعتقاد انجام می ‌دهد، تخطئه کند و حاصلش این است که افعال رباخوار، افعال اختیاریی است که از اعتقادی غلط سر می ‌زند و این چه ربطی به جست‌ و خیزهای یک شخص مصروع و غش کرده دارد. پس مراد این است که رفتار رباخوار در مورد امر معاش و زندگی به رفتار جن زده و دیوانه ‌ای می ‌ماند که خوب را از بد تمیز نمی ‌دهد ... و خدا بزرگ ‌تر از آن است که گفتار خود را مستند به یک عقیده کودکانه باطل کند، ولو از باب مَثَل «چون که با کودک سر و کارت فتاد». مگر اینکه بعد از استناد و تشبیه بطلان آن عقیده را هم بیان کند و دارنده چنان عقیده ‌ای را تخطئه نماید. چون خودش در کلام مجیدش فرموده: «یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه (۴۲ فصلت)؛ انه لقول فصل و ما هو بالهزل (۱۴ طارق) ... از این هم که بگذریم، نسبت دادن جنون دیوانگان به شیطان به طور استقلال و بدون واسطه نیست، بلکه شیطان اگر کسی را دیوانه می ‌کند، به وسیله اسباب طبیعی است. مثلاً اختلالی در اعصاب او پدید می ‌آورد و یا آفتی به مغز او وارد می ‌کند. همچنان ‌که فرشتگان که کرامات انبیا و اولیا مستند به ایشان است اسباب طبیعی را واسطه قرار می ‌دهند و نظیر این معنا در داستانی که قرآن کریم از ایوب(ع) حکایت کرده آمده، عرضه می ‌دارد: ان مسنی الشیطان بنصب و عذاب (۴۱ مؤمن) و نیز عرضه می ‌دارد: انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین (۸۳ انبیاء) از یک طرف می ‌گوید: شیطان با من مس کرده و از یک طرف این مس را به خود بیماری نسبت می ‌دهد با این‌که مرض اسبابی طبیعی دارد ... احتجاج و استدلالی که در آیه آمده تا ثابت کند رباخواران دچار خبط اند با تشبیه نامبرده نمی‌ سازد. برای این‌که خدای سبحان دلیل خبط آنان در رفتارشان را این دانسته که می‌ گویند: خرید و فروش هم مثل ربا است و اگر مقصود تشبیه به آن جهت [جن زدگی و دیوانگی] بود، جا داشت به همان اختلال و ناموزونی حرکات استدلال فرموده باشد.(۵)
خلاصه کلام حضرت علامه این شد که طبق آیات قرآن، باطل در قرآن راه ندارد و قول فصل است و از طرف دیگر تعلیل رباخواران، همانندی بیع و ربا است. پس عقیده باطل جاهلی مدّ نظر قرآن نبوده و یکی دیدن بیع و ربا هم از عدم توانایی رباخواران در تشخیص نیک از بد خبر می ‌دهد. درک درست از قرآن فقط با دیدن همه جانبه آیات صورت می‌ گیرد؛ چه جان پیامبر ـ روحی فداه ـ بلندگوی وحی باشد، چه درخت میوه وحی. خیلی عجیب است که حتی کسانی هم که درصدد پاسخ به این خبط شیطان بالمس برآمده ‌اند، سخنان حضرت علامه را ندیده ‌اند یا نخواسته ‌اند ببینند.
آقای دکتر! با بیانی دیگر می ‌گوییم:
«آوردن چنین عبارتی از عرب در قرآن از باب مجازات فی الاستعمال است؛ چرا که تفاهم باید به لسان قوم باشد. پس دیگر به معنی اعتراف قرآن به صحت منشأ این نام‌گذاری لغوی نخواهد بود. دائم می ‌بینیم که پزشکان قدیم و جدید به دچاران به این بیماری مجنون می ‌گویند و این بیماری را جنون می ‌نامند تا با زبان عموم کنار آمده باشند و این اصلاً به معنی اعتقاد حقیقی آن به این تصور نیست و به محل‌ هایی که برای معالجه آنان و نگهداری از آنان دارالمجانین می ‌گویند تا فقط با عرف رایج کنار آمده نباشد و لاغیر.»(۶)
آقای دکتر! اگر واقعاً قرآن چنین عقیده ‌ای را قبول داشت، پس چرا به جای توصیه به مراجعه به تعویذات و کاهنان و اصحاب تسخیرات برای مداوا، راهی دیگر را در آیه ۲۰۱ سوره مبارکه اعراف توصیه می ‌کند و می ‌فرماید: «انّ الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون». به راستی کسانی که خود نگهداری (و پارسایی) می ‌کنند، هنگامی که وسوسه‌‌ای از شیطان با آنان تماس یابد، به یاد (خدا) می ‌افتند و ناگهان آنان بینش یابند.
آقای دکتر! کافی است با یک مراجعه اجمالی به لغت‌نامه‌ ها (۷) یادتان بیاید که در قبال تذکر، غفلت و نسیان مطرح است. پس قرآن علاج غفلت و نسیان شیطانی را "تذکر" می ‌داند و به عبارت دیگر، شیطان آدمی را دچار غفلت و نسیان می‌ کند و راه علاج آن، تذکر است نه مراجعه به کاهنان. این آیه به نوعی، منبع کلمات علامه طباطبایی در تحلیل آیه ۲۷۵ سوره بقره می‌تواند بود.
اجازه می‌ خواهم تا این نوشته را با ابیاتی از مولانا به پایان برسانم؛
«آن‌کس که بیش از سی سال است که به دولت هم‌نشین با آن روح بزرگ؛ آن عزیز عرش نشین؛ آن شمع خاموشان؛ آن رستخیز ناگهان؛ آن رحمت بی‌ منتها؛ آن آتش افروخته در بیشه اندیشه ها؛ آن نابغه نادره تاریخ؛‌آن شهسوار عالم معنا؛ آن فلک پیمای چست‌خیز؛ آن مه‌روی بستان خدا و آن خوانسالار فقر محمدی حضرت خداوندگار مولانا جلال‌ الدین محمدبن محمدبن حسین بلخی رومی ـ قدس الله نفس الزکیه ـ‌ مباهی و مبتهج»ید و کمتر شب و روزی بوده است که به دل یا به زبان؛ آشکار یا نهان؛ سخنی از او یا با او نگویید و ضمیر خود و دیگران را با نام و کلام او مطرّا و مطهر و معطر و منور نکنید.(۸)
با این توضیح که این سخنان تلخ درباره قرآن و نبوت، حکم همان دزدی را دارد که شبانه و مخفیانه خویش را به منزل جان و دل شما رسانده است:
دشمن راه خدا را خوار دار / دزد را منبر منه بر دار دار
دزد را تو دست ببریدن پسند / از بریدن عاجزی دستش ببند
گر نبندی دست او دست تو بست / گر تو پایش نشکنی پایت شکست(۹)

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها