شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

سوره‌ مرسلات‌


سوره‌ مرسلات‌
● نزول‌ سوره‌ مرسلات‌
سوره‌ مرسلات‌ هفتاد و هفتمین‌ سوره‌ درتدوین‌ و سی‌ و سومین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌،بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌) در شهر مكه‌ است‌ كه‌دارای‌ ۵۰ آیه‌ و ۱۸۱ كلمه‌ و ۸۱۶ حرف‌ است.‌ وخداوند خطاب‌ به‌ رسولش‌ برای‌ كفار مكه‌ خبر ازغیب‌ و حضور فرشتگان‌ و رسولان‌ الهی‌ می‌دهدكه‌ برامور جهان‌ هستی‌ تدبیر می‌كنند و بافرمول‌های‌ پیچیده‌ علمی‌ دنیا را به‌ سوی‌ آخرت‌پیش‌ می‌برند و بازهم‌ كافران‌ را با اخبار آخرت‌تهدید می‌كند و سعی‌ برآن‌ است‌ تا كافران‌ به‌توحید و معاد از طریق‌ رسالت‌ حضرت‌ نبی‌(ص‌)ایمان‌ بیاورند.
● قسم‌های‌ خداوند
سوگند به‌ فرستادگان‌ الهی‌ كه‌ به‌ جهت‌ نیكی‌ وخیر انسان‌ها فرستاده‌ شوند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌به‌ سرعت‌ رونده‌ و تند و زنده‌ هستند، قسم‌ به‌فرشتگانی‌ كه‌ نشردهنده‌ احكام‌ و شرایع‌ آسمانی‌هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ جدا كننده‌ حق‌ ازباطل‌ هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ القا كنندگان‌ ذكرو وحی‌ به‌ جهت‌ عذر صواب‌كاران‌ یا بیم‌ كاران‌برپیامبران‌ هستند.
● جواب‌ قسمها و نشانه‌های‌ وقوع‌
‌خداوند در پاسخ‌ به‌ قسم‌ها و رد تردید كافران‌می‌فرماید: «همانا آنچه‌ را وعده‌ داده‌ شدید(كنایه‌ از روز قیامت‌ و محشر كبری‌) به‌ وقوع‌می‌پیوندد». آنگاه‌ كه‌ ستارگان‌ محو و نابود شوند وآسمان‌ شكاف‌ برداشته‌ شود و كوهها خرد وپراكنده‌ شوند و پیامبران‌ الی‌ جهت‌ گواهی‌بررسالت‌ و امتنان‌ الهی‌ به‌ وقتی‌میقات‌ داده‌ شوند.این‌ موارد نشانه‌های‌ وقوع‌ قیامت‌ است‌ و برای‌بیان‌ همین‌ مطلب‌ خداوند پرسشی‌ را مطرح‌می‌فرمایند این‌ موارد (طمس‌ نجوم‌، شق‌ اسمان‌،قلع‌ كوهها، تعیین‌ وقت‌ پیامبران‌) برای‌ كدام‌ روزمقرر شده‌ است‌؟ برای‌ روز جدا كردن‌ (روز جداكردن‌ مومن‌ از كافر و حق‌ از باطل‌) و آنگاه‌ خطاب‌به‌ پیامبر(ص‌) می‌فرماید چه‌ چیزی‌ترا داناگردانید كه‌ روز فصل‌ چیست‌؟ در آن‌ روز وای‌ بردروغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌ روز قیامت‌ و معاد.آیا ما ملت‌ها و اقوام‌ پیشینیان‌ مانند قوم‌ نوح‌ و عادو ثمود را هلاك‌ و نابود نساختیم‌ و سپس‌ از پی‌آنان‌ پسینیان‌ را چون‌ اقوام‌ لوط، شعیب‌ و موسی‌دچار گرفتاری‌ و هلاكت‌ نساختیم‌ ما اینگونه‌ بامجرمین‌ برخورد می‌كنیم‌.
● تهدید و توبیخ‌ تكذیب‌ كنندگان‌
‌خداوند در سوره‌ مرسلات‌ ده‌ بار دروغگویان‌و تكذیب‌كنندگان‌ را طی‌ آیات‌ ۱۵ - ۱۹ - ۲۴ -۲۸ - ۳۴ - ۳۷ - ۴۰ - ۴۵ - ۴۷ - ۴۹تهدید و توبیخ‌ كرده‌ است‌ وای‌ برآنان‌ كه‌ چگونه‌در آن‌ روز واقعیت‌ عینی‌ روز قیامت‌ را انكار كننددر حالی‌ كه‌ بطور كامل‌ آنچه‌ را كه‌ وعده‌ داده‌شده‌ بود به‌ وضوح‌ خواهند دید و با تمام‌ هستی‌خود درك‌ خواهند كرد. این‌ تهدید شامل‌ جهنم‌ ودوزخ‌ و رضوان‌ و بهشت‌ خداوند است‌ یعنی‌ هردو طرف‌ عقاب‌ یا پاداش‌ كه‌ بازخورد عملكردانسان‌ در دنیا است‌ قابل‌ تكذیب‌ نیست‌ و معاد درقدرت‌ خداوند است‌.
‌سپس‌ خداوند به‌ خلقت‌ انسان‌ استدلال‌می‌كند آیا ما شما انسان‌ها را از آب‌ پست‌ وبی‌مقدار خلق‌ نكردیم‌ خلقت‌ انسان‌ از اسپرم‌ واوول‌ كه‌ تشكیل‌ سلول‌ تخم‌ را می‌دهند صورت‌می‌پذیرد كه‌ هر دو سلول‌ جنسی‌ جایگاه‌ رفیع‌ درتعامل‌ عرفی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ ندارند بلكه‌ انسان‌ باشرم‌ و حیا از آنها یاد می‌كند و اصل‌ وجود انسان‌ ازچنین‌ سلول‌هایی‌ است‌ كه‌ در مایعات‌ قندی‌ شناوراست‌ و خداوند با این‌ یادآوری‌ به‌ قدرت‌ خود وحقارت‌ انسان‌ اشاره‌ دارد. سپس‌ سلول‌ تخم‌ را درقرارگاه‌ استواری‌ كه‌ همان‌ رحم‌ مادر است‌ مستقرمی‌سازد تا در مدتی‌ معین‌ و معلوم‌ یعنی‌ نه‌ ماه‌،انسانی‌ كامل‌ خلق‌ شود. پس‌ ما (خدا) برخلقت‌انسان‌ قادر بودیم‌ و خداوند چه‌ نیك‌ قادر وتوانایی‌ است‌ كه‌ هم‌ برخلقت‌ انسان‌ و هم‌برآفرینش‌ مجدد او در روز قیامت‌ توانا است‌ واین‌ توانایی‌ خداوند در خلقت‌ انسان‌ تنها سند ودلیلی‌ برقدرت‌ خلق‌ معاد و قیامت‌ نیست‌ بلكه‌زمنیه‌های‌ دیگری‌ از قدرت‌ آفرینش‌ اوست‌ كه‌ به‌وسیله‌ آنان‌ برقدرت‌ معاد خود استدلال‌می‌فرماید.
● تكذیب‌ در گفتار و رفتار
‌گاهی‌ انسان‌ كه‌ آموزهای‌ وحی‌ را ازپیامبر(ص‌) می‌شنود بیانی‌ با صریح‌ تكذیب‌می‌كند و گاهی‌ ممكن‌ است‌ حسب‌ ظاهر در بیان‌تایید كند ولی‌ در عمل‌ و گفتار و آموزها وانتظارهای‌ وحی‌ را تكذیب‌ كند به‌ طور نمونه‌انسانی‌ كه‌ فرامین‌ و وعده‌های‌ الهی‌ را در حوزه‌رفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ رد می‌كند و هیچگونه‌جایگاهی‌ برای‌ خداوند در حوزه‌ قانونمند انسان‌قائل‌ نیست‌ از تكذیب‌كنندگان‌ علمی‌ است‌. وتهدیدها و توبیخ‌های‌ الهی‌ شامل‌ چنین‌ انسانی‌ نیزمی‌شود پس‌ كسانی‌ كه‌ از ترك‌ واجبات‌ و انجام‌محرمات‌ بیمی‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهند ازتكذیب‌كنندگان‌ نشانه‌های‌ قدرت‌ و حضورخداوند هستند اما خطاكاران‌ و غفلت‌زدگان‌ باتوجه‌ و بازگشت‌ می‌توانند توبه‌ كنند ولی‌ جباران‌ ومستكبران‌ از درغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌جبروت‌ الهی‌ هستند.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

همه انسانها زیانکارند

همه انسانها زیانکارند
بسم الله الرحمن الرحیم * و العصر * إن الانسان لفی خسر * إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
در این سوره كوتاه مطالب بسیار ارزشمندی گنجانده شده كه به برخی از آنها فهرستوار إشاره می‏شود.
خداوند در قرآن كریم به بعضی از مخلوقات و آفریده‏هایش بنا به اهمیتی كه دارند و یا به خاطر اقتضای مقام، سوگندخورد. در این سوره مباركه به "عصر" سوگند خورده است.
● عصر چیست؟
مفسرین در این كلمه توجیهات و تأویلات بسیار دارند كه مهمتر از آنها چند چیز است:
۱) عصر به معنای دهر و زمان است.و این قول ابن عباس می‏باشد كه خداوند به زمان و دوران قسم می‏خورد زیرا دهر و زمان برای خردمندان بسیار ارزشمند است كه از آن عبرت می‏گیرند. و چه بسا با سایر آیات سوره نوعی سازگاری و تناسب داشته باشد چه بحث از زیان و ضرر انسان است كه پیوسته عمرش می‏گذرد و كمتر عبرت می‏گیرد.
۲) برخی دیگر از مفسران گفته‏اند كه مقصود وقت عصر و چاشت می‏باشد كه آخرین ساعات روز در این زمان سپری‏شود و به هر حال به قدرت و سلطنت خداوند باز می گردد كه زمان را با اختلاف شب و روز آفرید تا عظمت خود را در این اختیار مناسب و ظریف نشان دهد. و هنگام عصر هنگامی است كه آفتاب با آن همه نور و فروغ به پشت پرده تاریكی فرو می‏رود تا جا را برای سلطان شب بگشاید.. و چنانكه خداوند به ضحی كه اول روز است ـ قسم یاد كرده به عصر نیز، كه آخر روز است ـ قسم یاد می‏كند كه این دو هنگام مهم را در حركت شبانه روز گوشزد كند. و اهمیت این دو زمان بیشتر می‏شود وقتی بنگریم روایات در فضیلتشان زیاد آمده و دعا در این دو وقت مستجاب است.
۳) بیشتر مفسران آن را به نماز عصر تفسیر كرده‏اند. و نماز عصر كه "الصلاهٔ الوسطی" نام دارد بسیار با اهمیت است و در قرآن و حدیث از آن به بزرگی یاد شده است و دارای فضیلت بی شمار است. در روایتی از رسول اكرم صلی الله علیه و آله نقل شده كه فرمود: "من فاتته صلاهٔ العصر فكأنما وتر أهله و ماله" كسی كه نماز عصر از او فوت شود مانند كسی است كه از اهل و مال خود جدا شده و بی كس و بی مال شده است.
ان الانسان لفی خسر: این جواب قسم است كه یك سنت الهی است. همانا انسان به تحقیق در حال خسران و زیان است. دو تأكید در این جمله وجود دارد یكی "إن" و دیگری "لام تأكید" كه هر دو مطلب را تأكید می‏كند.و الف و لام انسان برای جنس است یعنی جنس انسان در حال زیان است. پس شامل حال همه می‏شود.
زیرا عمر همچنان می‏گذرد و انسان كمتر از أوقاتش به عبادت خدا می‏گذراند، پس انسان در هر حال در حال گذراندن عمر ، زیانكار است. در روایتی آمده است كه روز قیامت همه مردم حتی اولیای خدا در حال حسرت و ندامت‏اند و لذا قیامت را یوم الحسره می‏خوانند كه همه بدون استثنا در آن روز پشیمانند كه ای كاش بهتر و بیشتر عبادت می‏كردیم و اوقاتمان را به بطالت و كسالت نمی گذراندیم. و این سان انسانها در همه ادوار با ضرر و زیان دست به گریبانند كه هر چه از سرمایه عمر كاسته می‏شود ذخیره و توشه آخرت كمتر می‏گردد. فخر رازی در تفسیر خود از یكی از بزرگان گذشته نقل می‏كند كه می‏گفت: معنای آیه را از یك مرد یخ فروش فهمیدم. او فریاد می‏زد: "ارحموا من یذوب رأس ماله" به كسی كه سرمایه اش دارد آب می‏شود رحم كنید. او گوید: پیش خود گفتم این است معنای "انّ الانسان لفی خسر" زیرا عمر انسان مانند آن یخها آب می‏شود و از بین می‏رود و سرمایه ای برای خویشتن نمی‏اندوزد.
در روایتی از امام هادی علیه السلام نقل شده كه فرمود: "الدنیا سوقٌ ربح فیها قوم و خسر آخرون" دنیا مانند بازاری است كه برخی در آن سود می‏كنند و برخی ضرر.
إلا الذین آمنوا: سرانجام زیانكاران را استثنائی هست. نخبگانی هستند كه از این قاعده كلی مستثنایند. امام صادق علیه السلام طی روایتی می‏فرماید: "استثنی أهل صفوته من خلقه" در میان آفریدگانش، نخبگان را استثنا كرده است.
آنها چه كسانی‏اند؟ حضرت ادامه‏دهد: "آمنوا بولایهٔ أمیر المؤمنین و تواصوا بالحق من بعدهم ذراریهم و من خلقوا بالولایهٔ و تواصوا بالصبر أی وصوا أهلهم بالولایهٔ و تواصوا بها و صبروا علیها" آنان كه به امیر المؤمنین علیه السلام ایمان آوردند و به حق كه ولایت او و فرزندانش است پس از خودش سفارش كردند و فرزندان خود را به این ولایت و به صبر و تحمل سختی‏ها در این راه توصیه كردند ؛ اینان نخبگانی هستند كه روز رستاخیز زیانكار نخواهند بود.
به هر حال استثنا شامل حال مؤمنانی می شود كه نه تنها در زبان و قلب ایمان دارند بلكه با عمل نیز ایمانشان محرز و ثابت است، و اینان با دو خاصیت مهم از دیگران جدایند و آن سفارش كردن خود و دیگران به حق و پذیرش آن در هر زمان و مكان، در خوشی و سختی و در سرّاء و ضرّاء و سفارش دوم سفارش به صبر است كه صبر از عزائم امور می‏باشد و بسیار اهمیت دارد بلكه بالاتر از آن چیزی نیست.
انسان مؤمن باید در هر حال برای خدا صبر كند و تمام زورگوئیها و شكنجه‏ها و سختی‏ها و شدت‏ها و گرسنگی‏ها و ناأمنی‏ها را در راه حق و در راه تحقق آن تحمل كند. چنین‏اند نخبگان و اولیای خدا كه امید است با طلب توفیق از او ما را به راه آنان هدایت كند و با آنان محشور فرماید. آمین رب العالمین.

وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
تنوع فرهنگی کارکنان در محیطهای شغلی
امروزه اکثر سازمانهای موفق وجود تنوع Diversity نژادی٬ فرهنگی٬ زبانی و مذهبی را عامل بسیار مهمی در بقاء و پیشرفت سازمان می دانند طوریکه در خیلی جاها ضرورت استخدام افراد با پیشینه …