دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 19 February, 2018

آیه و سوره


آیه و سوره
الف ) آیه .
واحد كوچك قرآن كریم , آیه است . در بیشتر موارد هر آیه یك جمله است . ولی گاه آیاتی هست كه متشكل از چند جمله و یك پاراگراف است ( نظیر مثلا آیهٔ الكرسی یا آیه نور ). و گاه حتی به اندازه چند پاراگراف است . مـانـنـد آیـه دیـن ( كـه آیه تداین و مداینه هم گفته اند ) كه بلندترین آیه قرآن است و در كتابت عثمان طه ( مصحف المدینهٔ ) درست یك صفحه پانزده سطری است . گاه هست كه آیه نه فقط از یك جمله كمتر است , بلكه فقط یك كلمه است مانند مدهامتان ( الرحمن , ۶۴ ) , یا از آن هم كمتر مانند اغلب حروف مقطعه یا فواتح سور نظیر طه , یس یا الم . شناخت حد آیه توقیفی و از سوی شارع است . زیرا حتی در فواتح سور فی المثل المص را یك آیه شمرده اند , ولی نظیر آن یعنی المر را یك آیه نشمرده اند. یا حمعسق [ حم . عسق ] را دو آیه شمرده اند. ولی باز كهیعص یك آیه شمرده شده است . كلمه آیه و جمع آن آیات , به معنای همین جملات یا جمله واره های قرآن , در خود قرآن هم آمده است . ( آیه : بقره , ۱۰۶ ; نحل , ۱۰۱ , آیات ; بقره , ۲۵۲ ; آل عمران , ۷ ; یوسف , ۱ ; نور , ۱ ).
پـر آیـه تـرین سوره قرآن كریم سوره بقره است ( ۲۸۶ آیه ) ,و كم آیه ترین سوره قرآن , سوره كوثر است ( ۳ آیه ). در تعداد كل آیات اقوال متعددی هست . طـبـق معتبرترین قول كه ابوعبدالرحمن عبداللّه بن حبیب سلمی از امیرالمؤمنین علی (ع ) نقل كرده و امام شاطبی آن را در ناظمهٔ الزهر آورده است , تعداد كل آیات قرآن , ۶۲۳۶ آیه است ( تاریخ قرآن , رامیار , ۵۷۰ ). تـرتـیب و توالی آیه ها , اعم از اینكه طی یك فقره وحی یا طی یك سلسله وحی متوالی نازل شده باشد , توقیفی است . یعنی خود این امر نیز جزو وحی است و به امر الهی و رهنمایی جبرئیل انجام گرفته است . در مـواردی هـم كـه حضرت رسول (ص ) آیه یا آیاتی را جابجا می كردند و می فرمودند : این آیه یا آیات را در فلان سوره بین كدام آیات قرار دهید , باز به رهنمود وحی بوده است .
بعضی از آیات قرآن , برجستگی و شهرت خاصی یافته اند و با نام كلمه یا معنایی از خود آیه مشهور شده اند كه بعضی از آنها عبارتند از :
ـ آیه اخوت ( حجرات , ۱۰ ) ,
ـ آیه اذن یا آیه تصدیق ( توبه ,۶۱ ) ;
ـ آیه اكمال ( مائده , ۳ ) ; آیه امانت ( احزاب , ۷۲ ) ;
ـ آیه انذار ( شعراء ۲۱۴ ) ; آیه تبلیغ ( مائده , ۶۷ ) ;
ـ آیه تداین ( یا دین یا مداینه , بقره , ۲۸۲ ) ;
آیه تسمیه كه همان بسم اللّه الرحمن الرحیم است در آغـاز كـلـیه سوره ها , جز سوره توبه ; آیه تطهیر ( احزاب , ۳۳ ) ; آیه حجاب ( نور , ۳۰ - ۳۱ ) ; آیه حـفظ ( حجر , ۹ ) ; آیه خمس ( انفال , ۴۱ ) ; آیه سیف [ آیه قتال ] ( توبه , ۵ ) ; آیهٔ الكرسی ( بقره , ۲۵۵ ) ; آیه مباهله ( آل عمران , ۶۱ ) ; آیه مشیت ( كهف , ۲۳ - ۲۴ ) ; آیه نور ( نور , ۳۵ ) ; آیه و ان یـكـاد ( قـلم , ۵۱ ) ; آیه ولایت ( مائده , ۳ ) ( برای تفصیل و شرح آنها ـ دایرهٔ المعارف تشیع , ذیل كلمه آیه ... ) .
آیات قرآنی به مكی و مدنی و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه تقسیم می گردد .
ب ) سوره .
واحد بزرگ قرآن كریم , سوره است . سوره در لغت یعنی بریده شده و در اصطلاح گروهی مستقل از آیات قرآن كه مطلع و مقطعی دارد , و گفته اند كه به این معنی از سورالمدینهٔ ( دیوار دور شهر ) گرفته شده است . كلمه سوره به همین معنی در خود قرآن هم به كار رفته است ( از جمله در بقره , ۲۳ ; توبه , ۶۴ , ۸۶ ; نور , ۱ ) همچنین جمع آن سور ( بر وزن گهر ) نیز در قرآن به كار رفته است ( هود , ۱۳ ). قرآن مجید , كلا ۱۱۴ سوره دارد كه كمابیش به ترتیب بلندی طول مرتب شده اند.
▪ بلندترین سوره قرآن سوره بقره است ( ۲۸۶ آیه , برابر با ۴۸ صفحه در كتابت عثمان طه - مصحف المدینهٔ ) و كوتاهترین سوره , سوره كوثر است ( دارای ۳ آیه ).
▪ بـعضی سوره های قرآن , نام گروهی دارند : الطوال السبع [ السبع الطوال ] : ( هفت گانه بلند ) كـه عـبارتند از : بقره , آل عمران , نساء , مائده , انعام , اعراف و در مورد هفتم , اختلاف نظر است كـه آیا شامل انفال و توبه است ( كه بین آنها بسم اللّه الرحمن الرحیم فاصله نینداخته است ) یا یونس .
▪ الـمـئون [ الـمئین ] : ( صدگانه ها ) به سوره هایی اطلاق می گردد كه تعداد آیات آنها از ۱۰۰ آیه بیشتر است . ( مانند یونس , هود , یوسف , نحل , كهف ).
▪ المثانی : سوره هایی است كه كمتر از صد آیه دارد ( مانند قصص , نمل , عنكبوت , یس و ص ).
▪ المفصل : سوره های اواخر قرآن كه نخستین آنها به اختلاف اقوال سوره ق یا حجرات است . نامهای گروهی دیگر نیز برای بعضی از سوره ها به مناسبتهای خاصی نهاده اند. از جمله سوره الم : هفت سوره این كه با الم آغاز می شود.
ـ سور مسبحات : ( كه با كلمه سبحان , یا سبح , یا یسبح آغاز می گردد , كه عبارتند از اسراء , حدید , حشر , صف , جمعه , تغابن , و اعلی .
ـ سـور حـوامیم : هفت سوره كه با حم آغاز می گردد ( مؤمن , فصلت , شوری , زخرف , دخان , جاثیه , و احقاف ).
ـ سور طواسین : سوره هایی كه با طس یا طسم آغاز می شود ( شعراء , نمل , قصص ).
ـ سـور عزایم : چهار سوره ای چهار سوره ای كه در آنها سجده واجبه هست ( سجده , فصلت , نجم , علق ).
▪ الزهراوان : ( بقره و آل عمران ).
▪ المعوذتین : دو سوره آخر قرآن ( فلق و ناس ).
▪ چهار قل : چهار سوره پایان قرآن كه با كلمه قل آغاز می شود.
نام سوره ها ( فاتحهٔ الكتاب , بقره , آل عمران , نساء , تا آخر ) توقیفی یعنی به تعیین رسول اللّه (ص ) بوده است ( نیز ـ تاریخ قرآن , رامیار , ۵۸۱ ).
▪ بعضی سوره ها , دو یا چند نام دارد از جمله : فاتحهٔ الكتاب ( حمد , ام القرآن , سبع المثانی ) ; توبه ( برائت ) اسراء ( بنی اسرائیل ) نمل ( سلیمان ) ص ( داود ) مؤمن ( غافر ) , اخلاص ( توحید , قل هو اللّه ) ; مسد ( لهب ). درباره اینكه ترتیب و توالی سوره های قرآن كه آغاز آنها , فاتحهٔ الكتاب و پایان آنها , سوره ناس است , تـوقـیـفـی اسـت یـا اجتهادی ( اجتهاد صحابه ) و به رای و نظر گردآورندگان بازمی گردد , اختلاف اقوال است .
بعضی گفته اند توقیفی و به امر و ارشاد پیامبر (ص ) و رهنمود وحی است . بعضی گفته اند اجتهادی است و به عهده سامان دهندگان مصحف عثمانی است , چون حضرت رسـول (ص ) بـه دلایـلـی كـه بـعـدا گـفته خواهد شد , قرآن را كتابت و جمع كرده ولی مدون بین الدفتین نكرده بودند. و بعضی گفته اند آمیزه ای از توقیف و اجتهاد است و این رای پذیرفتنی تر است .
نام و نشان سوره های ۱۱۴ گانه قرآن مجید در اغلب تاریخهای قرآن ( از جمله تاریخ قرآن , تالیف رامـیـار , ۵۸۳ بـه بـعـد ) و نیز با آمار و ارقام مربوط به كلمات و حروف هر یك در فرهنگ آماری كـلـمات قرآن كریم , تالیف محمد روحانی , و نیز در پایان هر قرآن طبع جدیدی آمده است , و به رعایت اختصار , از آوردن آن در اینجا خودداری می شود.


منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت

مطالب مرتبط

حمد در قرآن


حمد در قرآن
در قرآن كریم كلمه مباركه "الحمدللّه‏"، به تعداد سالهای نبوّت نبی‏اكرم(ص)، ۲۳ بار تكرار شده است. و از یكصد و چهارده سوره قرآن مجید ۵ سوره با الحمدللّه‏ آغاز می‏شود. حمد به عنوان عبادت برگزیده خداوند در قرآن كریم از ویژگی خاص و جایگاهی والا برخوردار است. از اینرو خداوند انسانهای شایسته را به انجام آن ترغیب كرده است. هر چند در قرآن كریم واژه‏های "الحمدللّه‏"، "له الحمد"، "بحمد ربك"، "بحمد ربهم" و "نسبّح بحمدك" به كار رفته است، اما كلمه مباركه "الحمدللّه‏" جایگاهی ویژه دارد. حضرت امام خمینی(ره) می‏فرماید:"الحمدللّه‏ یعنی، جمیع انواع ستایشها مختص به ذات مقدس الوهیت است. ... چون حمد در مقابل نعمت و انعام و احسان است و منعمی جز حق در دار تحقق نیست، [پس [جمیع محامد مختص او است ..."۱ بدان كه كلمه شریفه الحمدللّه‏ ...، از كلمات جامعه‏ای است كه اگر كسی به لطایف و حقایق آن، حق را به آن تحمید كند، حق حمد را آن قدر كه در خور طاقت بشریت است، بجا آورده ... از رسول خدا(ص) روایت شده كه "قول بنده كه می‏گوید الحمدللّه‏ سنگینتر است در میزانش از هفت آسمان و زمین."۲ و هم از آن حضرت منقول است كه اگر خداوند عطا كند جمیع دنیا را به بنده‏ای از بندگانش پس از آن بگوید آن بنده: الحمدللّه‏، آن كه او گفته، افضل است از آنچه به او عطا شده و هم از آن حضرت روایت شده كه "هیچ چیز محبوبتر پیش خدا نیست از قول قائل الحمدللّه‏، و از آن جهت خداوند بر آن، بر خود ثنا گفته"۳ در قرآن كریم كلمه مباركه "الحمدللّه‏"، به تعداد سالهای نبوّت نبی‏اكرم(ص)، ۲۳ بار تكرار شده است. و از یكصد و چهارده سوره قرآن مجید ۵ سوره با الحمدللّه‏ آغاز می‏شود. سوره‏هایی كه با حمد آغاز می‏شوند عبارتند از:
۱ ـ سوره اوّل قرآن كریم. "اَلْحَمْدُللّه‏ِ رَبِّ الْعالَمین" رسول اكرم(ص) فرمود: "قسم به كسی كه جانم در دست اوست، در تورات و انجیل و زبور و حتی در خود قرآن مانند این سوره نیست. این سوره امّ‏الكتاب و سبع مثانی است و این سوره بین خدا و بنده‏اش تقسیم شده است و برای بنده است، آنچه بخواهد".۴
۲ ـ سوره مباركه انعام؛ "اَلْحَمْدُللّه‏ِ الَّذی خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورِ ثُمَّ الَّذینَ كَفرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون" ستایش خدای یكتاراست كه آسمان و زمین را آفرید و روشنی و تاریكی را مقرر داشت، باز كافران به خدای خود شرك می‏آورند. در این آیه، صفت خلاق بودن باری تعالی یادآوری شده است، صفتی كه شایسته حمد است. برای آگاهی از فضیلت این آیات به "فضایل و آثار سوره‏ها" نوشته آقای عباس عزیزی رجوع كنید.۵ الحمدللّه‏ یعنی، جمیع انواع ستایشها مختص به ذات مقدس الوهیت است. كلمه مباركه "الحمدللّه‏"، به تعداد سالهای نبوّت نبی‏اكرم(ص)، ۲۳ بار تكرار شده است.
۳ ـ سوره مباركه كهف؛ "اَلْحَمْدُللّه‏ِ الَّذی أَنْزَلْ عَلَی عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَّهُ عِوَجَا" ستایش و سپاس مخصوص خداست كه بر بنده خود (حضرت محمد(ص)) این كتاب بزرگ قرآن را نازل كرد و در آن هیچ نقص و كجی ننهاد.
در این آیه خداوند به خاطر نزول قرآن حمد شده است.
۴ ـ سوره مباركه سباء؛ "اَلْحَمْدُللّه‏ِ الَّذی لَهُ ما فِی السَّمَواتِ وَ ما فِی الاَرْض و لَهُ الحمد فی الأَخِرَهٔ و هو الحكیم الخبیر" ستایش و سپاس مخصوص خداست كه هر آنچه در آسمانها و زمین است، همه ملك اوست و در عالم آخرت نیز سپاس مخصوص خداست و او به نظم آفرینش حكیم و به همه امور عالم آگاه است.
بنابراین حمد الهی عبادتی است كه در آخرت نیز بهشتیان آن را انجام می‏دهند. امام صادق(ع) فرمود: "دو سوره در قرآن مجید پشت سر هم قرار دارد: سوره سبأ ، سوره فاطر، كه با الحمدللّه‏ آغاز می‏شود، هر كس آنها را در شب بخواند، خداوند او را در كنف حمایت خود حفظ می‏كند و هر كس در روز بخواند، ناراحتی به او نمی‏رسد و آن‏قدر خدا خیر دنیا و آخرت به او می‏بخشد كه بر قلب كسی خطور نكرده و آرزوی كسی به آن نرسیده است."۶
۵ ـ سوره مباركه فاطر: "اَلْحَمْدُللّه‏ِ فاطِرِ السَّمَواتِ وَ الأَرْضِ جاعِلِ المَلائِكهِٔ رُسُلاً أُولِی اَجْنِحَهٍٔ مَّثْنَی وَ ثُلاثَ وَ رُباع یَزِیُد فِی الخَلْقِ ما یَشَآءُ اِنَّ اللّه‏َ عَلی كُلِّ شَی‏ءٍ قَدِیرٌ" سپاس خدایی را است كه آفریننده آسمانها و زمین است و فرشتگان را رسول پیمبران خود گردانید و دارای دو و سه و چهار بال و پر (قدرت) قرار داد و هر چه بخواهد در آفرینش می‏افزاید كه خدا بر هر چیز قادر است. جاهای دیگری كه الحمدللّه‏ در قرآن یادآوری شده است عبارتند از:
۱ ـ نابودی ظالمان "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَومِ الَّذینَ ظَلَمُوا و الحمدللّه‏ِ رَبِّ العالمین" پس به كیفر ستمگری ریشه گروه ظالمان كنده شد و ستایش خدای را كه پروردگار جهانیان است(انعام / ۴۵)
۲ ـ در مقابل هدایت "الحمدُللّه‏ِ الَّذِی هَدَانا لِهذا و ما كُنّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أن هَدانا اللّه‏" (بهشتیان گویند): ستایش خدای را كه ما را بر این مقام رهنمایی كرد كه اگر هدایت و لطف الهی نبود، ما بخود در این مقام راه نمی‏یافتیم(اعراف / ۴۳)
۳ ـ آخرین سخن "وَ آخِرُ دَعْواهُمْ اَنِ الْحَمدُللّه‏ِ رَبِّ العالمین" [بهشتیان [آخرین سخنشان ذكر اوصاف پروردگار عالمیان است.(یونس / ۱۰)
۴ ـ شكر بر اجابت دعا "الحمدللّه‏ الَّذی وَهَبَ لِی عَلَی الِكبَرِ إسماعِیلَ و إسحَاقَ إنَّ رَبِّی لسمیع الدّعَآء" ستایش خدای راست كه به من در زمان پیری دو فرزندم، اسماعیل و اسحاق، را عطا فرمود كه پروردگار من البته دعای بندگان را خواهد شنید.(ابراهیم / ۳۹)
۵ ـ در مقابل نعمت "اَلْحمُدِللّه‏ِ، بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ" ستایش مخصوص خداست ولی اكثر مردم آگاه نیستند.
(نحل / ۷۵ )، (لقمان / ۲۵) و (زمر / ۲۹)
۶ ـ "وَ قَالُوا الحَمْدُللّه‏ِ الَّذی اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ" (بهشتیان) گویند: حمد خدا را كه حزن و اندوه ما را بِبُرد ...(فاطر / ۳۴)
۷ ـ بر صدق وعده "و قالُوا الحَمْدُللّه‏ِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَّوأُ مِنَ الجَنَّهِٔ حَیْثُ نَشَآءُ" (بهشتیان) گویند: ستایش خدای را كه وعده لطف و رحمتش را بر ما محقق فرمود و ما را وارث همه سرزمین بهشت گردانید تا هر جای آن بخواهیم منزل گزینیم.(زمر / ۷۴)
حمد الهی عبادتی است كه در آخرت نیز بهشتیان آن را انجام می‏دهند.
دو سوره در قرآن مجید پشت سر هم قرار دارد: سوره سبأ ، سوره فاطر، كه با الحمدللّه‏ آغاز می‏شود، هر كس آنها را در شب بخواند، خداوند او را در كنف حمایت خود حفظ می‏كند.
۸ ـ بعد از نجات "فإذا اسْتَوَیْتَ أَنْتَ و مَنْ مَّعَكَ عَلَی الفُلْكِ فَقُلِ الحَمْدُللّه‏ِ الَّذِی نَجَّانَا من القَوْمِ الظَّالِمینَ" پس چون تو (ای نوح) با همراهانت در كشتی نشستی بگو؛ ستایش خدای را كه ما را از ظلم ستمكاران عالم نجات داد.(مؤمنون / ۲۸)
۹ ـ شكرانه دانش "وَ لَقَدَْ ءَاتَیْنَا داوُدَ و سُلَیْمانَ عِلْما وَ قالا اَلْحَمْدُللّه‏ِ الَّذی فَضَّلَنَا عَلی كَثِیرٍ مِّنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنینَ" و همانا ما به داود و سلیمان مقام دانش عطا كردیم كه (به شكرانه آن) گفتند؛ ستایش و سپاس خدای را كه ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش فضیلت و برتری عطا فرمود.(نمل / ۱۵)

پاورقیها:
۱ ـ آداب الصلوهٔ (آداب نماز) امام خمینی، ص ۲۵۱، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۳.
۲ ـ همان، ص ۲۵۷ به نقل از مستدرك الوسائل، ج ۵، ص ۳۱۴، مؤسسه آل البیت(ع).
۳ ـ همان، ص ۲۵۷.
۴ ـ فضایل و آثار قرائت سوره‏ها، عباس عزیزی، ص ۱۸، انتشارات ارم، ۱۳۷۴ هـ .ش.
۵ ـ همان، ص ۲۸.
۶ ـ همان، ص ۵۳.
منبع:نشریه فرهنگ كوثر ، شماره ۱۳
نویسنده:اسماعیل محمدی كرمانشاهی

راز تحولات سازمانی شرکت شما
تحولات سازمانی عمدتاً از بالا به پایین و در زمینه هایی همچون استخدام كارشناسان یا بهره گیری از بهترین رویه های موجود در كسب وكار صورت می گیرد معمولاً چنین روش هایی به عملكرد …
وبگردی
حمله با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
خوشحالی عجیب معاون رئیس‌جمهور از افزایش هزینه سفر به خارج از کشور !
خوشحالی عجیب معاون رئیس‌جمهور از افزایش هزینه سفر به خارج از کشور ! - دولت - معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه نوسان قیمت ارز کلا آزار دهنده است، گفت: افزایش قیمت ارز به لحاظ محاسبه عددی هزینه تمام‌شده سفر به خارج از کشور را افزایش می‌دهد.
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
اسنادی که نشان می دهد فرودگاه یاسوج رادار ندارد
اسنادی که نشان می دهد فرودگاه یاسوج رادار ندارد - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید از اسنادی رونمایی کرد که نشان می دهد، فرودگاه یاسوج علیرغم تکذیب مسئولان، رادار و تجهیزات کافی برای فرود امن هواپیماها ندارد. گفته می شود یکی از دلایل دخیل در سقوط هواپیمای تهران - یاسوج فعال نبودن رادار فرودگاه یاسوج بوده است.
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود!
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود! - رویدادی که در بطن آن، هواپیمای ATR شرکت آسمان قرار داشت که با کد EP-ATS رجیستر شده و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان بر آن نام «خرمشهر» را گذارده بودند. نامی که هدف از انتخاب آن هرچه بوده، حتما یادآوری سقوط خرمشهر در ابتدای جنگ تحمیلی نبوده است. رویدادی که ساعاتی پیش بار دیگر رخ داد؛ این بار با سقوط هواپیمایی که خرمشهر نام داشت.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی