پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

درباره حسین شیخ زین الدین


درباره حسین شیخ زین الدین
ـ درباره حسین شیخ زین الدین، معمار و شهرساز
ـ متولد ۱۳۲۰ تهران
ـ دانش آموخته كارشناسی ارشد رشته معماری دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ۱۳۴۶
ـ آغاز فعالیت حرفه ای به عنوان مهندس مشاور، ۱۳۵۳
ـ مدیرعامل یكی از دفاتر مهندسان مشاور
ـ نامزد انتخاب «شصت چهره برگزیده درشصت سال» از سوی كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
ـ دریافت نشان معماری ایران (استاد پیرنیا)، ۱۳۷۹
ـ طراحی و مدیریت در طرح های گوناگون، اداری، دولتی، عمومی، دانشگاهی، سفارتخانه ها، بهسازی و مرمت بناهای تاریخی و مجموعه های صنعتی، ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۵
ـ عضویت در شورای مشورتی شهر تهران در معاونت فنی و عمرانی شهرداری، ۱۳۷۱
ـ عضویت در شورای آموزشی گروه معماری در دانشگاه آزاد واحد تهران از سال ۱۳۷۱
ـ عضویت در شورای طرح نوسازی اطراف فلكه حرم امام رضا (ع)، ۱۳۷۲
ـ عضویت در شورای تخصصی بافت های شهری، وزارت مسكن وشهرسازی از سال ۱۳۷۶
ـ عضویت در شورای تخصصی شهر تهران، ۱۳۷۸
ـ عضویت در شورای راهبری طرح ها در وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۸
ـ عضویت در گروه معماری و شهرسازی مركز بین المللی گفت وگوی تمدن ها، ۱۳۷۹
و ...
چیزی كه معماری مدرن و معاصر ما را در بی شكلی شایع آن بالاخره شكل می دهد، نه فقط حضور كسانی است كه به مدد تحصیل آكادمیك در این رشته توانسته اند مدرك و مأخذی پیدا كنند، كه شور شخصی و تلاش فردی معدود آدم هایی است كه در جست وجوهای خود مكاشفه ای داشته و درسی گرفته و با عنایت به یك سری اصول دیواری بالا برده اند. در این مجموعه گشوده و گاهی ناهمگون كه هنوز هیچ چیز درست و دقیق دلالت بر مجموعه بودن آن ندارد و هرگز صدایی جمعی از آن به گوش نمی رسد، یكی هم مهندس «حسین شیخ زین الدین» است كه در طول حضور حرفه ای و هنری خود آفرینه هایی سزاوار تأویل و تفسیر به جا گذاشته و مجال داده تا از آن آفرینه ها، حالا به یك جمع بندی جامع برسیم. این معمار معاصر نیز شاید از جمله اهالی چنین حرفه و هنری است كه داعیه خلق آثاری اجتماعی دارد و در بحث از هنر و دانش این میان رشته (معماری) بیشتر حرف از هنر به میان می آورد و جهان بینی معمارانه خود را چنین بازگو می كند: «بخش هایی از هنر، مانند معماری كه تنها در خلاقیت صرف خلاصه نمی شود و آثار آن بی واسطه در شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مؤثر می افتد، درواقع تأثیر مستقیم خلاقیت در گذران امور جامعه به حساب می آیند. صاحبان این نوع هنرها خود شخصیتی دارند كه باید آن را همچون دیگر هنرمندان درسایه خلاقیت ها و حساسیت هاشان كسب كنند. بروز و ظهور این شخصیت، اما، باید با قواعد شناخته شده و مرسوم جوامع صورت بگیرد. بنابراین معماران در واقع دو لایه شخصیتی دارند؛ لایه خلاق و لایه مدیر. در دنیای امروز پایه شخصیت معمار لایه خلاق اوست. امروز شاید بیش از همیشه نیاز داریم كه افراد جامعه را، كه هم سفارش دهندگان معماری به شمار می آیند و هم مصرف كنندگان و مخاطبان آن، با سطحی از خواست و سطحی از استفاده آشنا كنیم تا همین به فضاهای مطلوبی بینجامد؛ فضاهایی كه در آن ها بتوانیم از تعالی سخن بگوییم. به عبارتی هیچ پیشرفتی در عرصه معماری حاصل نمی شود، اگر شما پیش تر تصوری از كمال، تعالی و بهبودی در عملكردها و خواست ها سامان نداده باشید. بنابراین یك معمار باید در ساخت و پرداخت فضاها، كاری بیشتر از یك ساخت و ساز صرف انجام بدهد و آن ایجاد چنین تصوری است.»
شیخ زین الدین، اینجا كلام را برای معمار ابزار و وسیله نمی داند و برای رسیدن به این مقصود كافی نمی شمارد. او معتقد است كه معمار با فیلسوف متفاوت است و «فضا»ی مورد اشاره حتماً آن فضای فكری فیلسوفانه و كلامی نیست: «معمار با آفرینش فضا تصوری كامل تر را به وجود می آورد و به همین دلیل است كه هم بسیار مورد تحسین و هم بسیار مورد انتقاد قرار می گیرد. و این یك قاعده انسانی است كه هر شخصی ما را از فضای این عادت به فضای جدیدی راهنمایی كند بشدت مورد اعتراض یا تشویق واقع می شود. بنابراین تا زمانی كه معماری وجود دارد و معمار به خلاقیت خویش ادامه می دهد، همواره در معرض پاسخگویی، اقناع دیگران و نوید اعتلا و تكامل فضای فرهنگی است. كوششی كه آسان نیست و آسان به دست نمی آید». این معمار باتجربه كه تاكنون در طراحی طرح های بسیاری حضور داشته و مدیریت خیلی از طرح های معماری را برعهده گرفته است، لازمه این دینامیسم و این حركت همیشه و همواره را وجود فضایی دعوت كننده و آزاد و همدلی بسیار با هنرمند عنوان می كند و معتقد است: «در مقابل هنرمند نیز باید تعهد اعتلا بخشیدن به جامعه خویش را سنگ بنای بنیادین خلاقیت خود بداند، تا بدین گونه رابطه دوسویه ای ایجاد شود كه نتیجه آن پیشرفت ذهنی و مادی باشد».
آغاز تحصیل در دانشگاه و رابطه استاد و شاگردی را شیخ زین الدین مصداق ناقصی می داند از چیزهایی كه گفته است. او اینجا و در بازگشت به دوران تحصیل خود در دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران چنین یادآوری می كند: «استاد ما رابه فضاهای جدیدی از كار خلاقه و ذهنی رهنمون می شد و ما به عنوان شاگرد بخشی از این فضا را درك می كردیم و شوق كشف بیشتر ما را به فضاهای بهتری سوق می داد و گاهی با كمال تعجب درمی یافتیم كه بسیاری از یافته های پیشین ما باید به طور كلی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. در آن ایام بسیاری از استادان مسلم هنر جهان برای ما قدر و قیمت و اهمیت امروز را نداشتند. آنها فضاهایی را عرضه می كردند كه فضاهای معتاد و مألوف ما نبودند. به همین دلیل ما هم با آمیزه ای از شوق و انكار و تردید انتخاب هایی می كردیم و از رهگذر همین انتخاب ها، هم خود را تعالی می بخشیدیم و هم شخصیتی برای خود می ساختیم كه هر روز باید مورد تجدیدنظر قرار می گرفت. این دینامیسم آموزشی به ما یاد داد كه بجز اصول همه چیز باید هر روز مورد آزمون واقع شود و بهتر و كامل تر بنماید. این روند آن تعهدی را كه هرگز از پای نایستیم و همواره خود را تا پایان عمر دانشجو بدانیم، در شاگردان رسوخ می داد».
در این میان و در گذار از گذشته ها، معمار معاصر ما حرفی هم از جهانی شدن می زند و آن را انكارناپذیر می داند. او معتقد است كه معماری برآوردن نیازهای خاص فضایی انسان هاست و با زبان روز و با پیروی از باورها، سلایق و ساخت ذهنی جوامع پیش می رود: «زبان معماری به درجه استحكام تمدنی ماست و امروزه زبان جهانگیری است كه فناوری و علم از ابزارهای عمده تحقق خلاقیت در آن به شمار می آیند.
بنابراین ما خود به خود و چه بخواهیم و چه نخواهیم، به موج جهانی پیوسته ایم. مگر آن كه از علم و فناوری روی بگردانیم، كه ممكن نیست. برخی از نیازهای ما به دلیل انتخاب های پیشین به صورت یك امر جبری درآمده اند. برای نمونه ما نمی توانیم از جمعیت های بزرگ در شهرها بگریزیم. اتومبیل بخشی از زندگی ماست. سفرهای ما با هواپیماست. به همین دلایل هم نیازهای یاد شده، فضاهایی را می طلبد كه به كمك فناوری و علم ایجاد می شود. فرودگاه را باید با معیارهای بین المللی بسازیم و شهرها را براساس همان ناگریزی ها و همین طور تا آخر. بنابراین مهم ترین نكته ما معماران امروز خلاقیت در سطحی است كه با جریان تمدنی پیشرفته فاصله چندانی نداشته باشد». شیخ زین الدین به همین دلایل، آموزش معماران فردا را مشروط و منوط به توجه به باورهای اساسی ما و پیشرفت عالم می داند و باورهای ما و پیشرفت های بشریت را از یك نوع و خانواده می داند: «وظیفه ما اینجا كشف همگونی های آنهاست و تضادها و ناهمگونی ها نباید ناامیدمان كند. به عبارتی روشن تر حفظ اصول ما در گرو كشف همین همگونی هاست. درابتدای كار و دركشورهای كمتر توسعه یافته، بومی سازی دستاوردهای بشری به صورتی خام دستانه انجام می گیرد كه نتیجه آن هم ایجاد موجوداتی ناقص الخلقه است. باید توجه داشته باشیم كه ریشه ها و استحكامات تمدنی ما اجازه می دهد كه ما مرتكب این خام دستی ها نشویم.»
وقتی از شیخ زین الدین درباره دوران تحصیل اش در دانشگاه می پرسم و مهمترین رویدادی كه آن دوره را به دنیای حرفه ای او پیوند می زند، بی مقدمه می گوید: «مهمترین اتفاق آن دوره این بود كه به صورت یك نوجوان معمولی دبیرستانی وارد دانشكده هنرهای زیبا شدم. سیستمی كه تا آن وقت بدان عادت كرده بودم در این خلاصه می شد كه معلمی درس منظمی بگوید و ما هم در یك محدوده مشخص این درس را فرابگیریم. در مدرسه هنرهای زیبا به جز برخی از دروس خاص كمی و ریاضی، باقی درس ها سیال بود و محدوده مشخصی نداشت. استاد ما قرار بود ما را به سمت یك سلیقه متعالی و یك خلاقیت، كه حتی قادر به برگردان و تغییر آن به كلمات نبود، راهنمایی كند. ما تا قبل از آن فقط به مدد واژگان می آموختیم. واژگان از ما گرفته شد و نمونه هایی بدون كلام، با اشارات گنگ، به ما نشان داده می شد. روزگار سختی بود یا باید از این رشته صرف نظر می كردیم و یا باید روی پای خودمان می ایستادیم و به كمك اشاره ها به شهودی می رسیدیم كه می توانستیم چیز نویی راخلق كنیم. داستان مدرسه در كشف هر روزه شوق، اعتماد و بی اعتمادی و تجدیدنظر می گذشت، اما بزرگترین دستاورد این نحوه آموزش برای ما این بود كه آموختیم چگونه اشاره ها را بگیریم و با جهان ارتباط برقرار كنیم. استادان ما سلیقه های كامل و فرهیخته را به ما نشان می دادند و ما باید عنصر زیبایی و مطلوبیت را از میان آنها كشف می كردیم و بامهارت به كار خلق معماری می پرداختیم.»
معمار معاصر ما كه همین جا از مهندس «هوشنگ سیحون» به عنوان بهترین معلم دوره دانشگاه خود یاد می كند، حالا و بعد از گذشت سال ها، آثاری از خود به جا گذاشته است كه در هر كدام از آنها به باورهای بنیادی خود پایبند بوده است. برای نمونه او در طراحی سفارت ایران در ژاپن (توكیو) به انطباق كامل اثر با زمینه كلی شهر توكیو و آخرین زبان بین المللی ، درساختمان حافظیه كه برای اقامت اجلاس سران كشورهای اسلامی طراحی كرده ، به انطباق كامل بنا با باغ سعدآباد و رسمی بودن فضا، در موزه فرش تبریز به هماهنگی و هم كناری بامسجد كبود و به كارگیری زبانی جدید و در برج نوآور خیابان ونك كه مركزی بسیار شفاف در كالبدی سنگین تر است، به نور و میل فضای كلی كار به داخل توجه كرده است. این توجه در دیگر آثار شیخ زین الدین نیز بسته به مفهوم اصلی كار نیز تكرار می شود، به طوری كه ردپای آن را در طرح هایی چون سفارت ایران درتاجیكستان، بازسازی مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار)، بازسازی مجلس شورای ملی سابق و ... نیز می توان دید و دریافت.

زینب حسینجانی

منبع : روزنامه ایران

مطالب مرتبط

آنقدر که تصور می کنیم بد نیست

آنقدر که تصور می کنیم بد نیست
● معماران درباره تهران نظر می دهند
وقتی از ما ایرانی ها به خصوص آنهایی كه شهرنشین هستیم و به خصوص تر آنهایی كه پایتخت نشین شده ایم، می خواهند چهره شهرمان را توصیف كنیم همه توان مان را به كار می بریم تا هرچه زشت تر و تحقیر آمیزتر در مورد محل زندگی مان حرف بزنیم. بخواهیم یا نه، دوست داشته باشیم یا نه، واقعیت این است كه در همین شهر زندگی می كنیم و همان طور كه دیدن تصاویر مختلف شهر بر روح و روان ما تاثیری عمیق می گذارد، باید بپذیریم كه ما هم بر محیط اطراف خود و زیبایی آن تاثیر گذاریم. كمترین تاثیرمان هم زندگی كردن در خانه هایی است كه در مجموع بخش قابل توجهی از نمای شهر را می سازند.
معماران شهر عقیده دارند بخشی از مشكل تصویری تهران به این دلیل است كه شهرمان را خوب می شناسیم و مهم تر از آن هنوز نیازی به شناختنش احساس نمی كنیم. آشنا نبودن با عناصر مختلف تشكیل دهنده منظر شهری در بخش های مختلف جامعه از شهروندان عادی گرفته تا مدیرانی كه بر چهره شهر تاثیر گذارترند، نمایان است. جای تعجب نخواهد بود اگر ناخواسته به سمتی پیش برویم كه هر روز بخشی از زیبایی های آشنای شهر را از جلوی چشم هایمان حذف كنیم، همان منظری كه معماران آن را نتیجه تعامل میان انسان و طبیعت می دانند و چشم انداز های حاصل از این تعامل را كه زمینه ساز و همچنین محصول فعالیت انسان است می بینند.۱
● سلیقه هم حدی دارد
چهره، سیما، تصویر و واژه های دیگری از این دست در ادبیات شهر جای گرفته اند تا بتوان در كلام مفهومی را منتقل كرد كه به اندازه تنوع این واژه ها تفسیرپذیر است. گویاتر از همه اینها و آنچه بیش از هر واژه ای با آن روبه رو می شویم «منظر شهری» است. تركیبی كه می گویند در فرهنگ لغات عامه با «منظره شهری» برابر است: گل و گیاه و فضای سبز و نمای دوری از رشته كوه هایی كه بعضی روزها از نقاط مختلف تهران دیده می شوند.
با چنین تصوری، حاشیه دریا و كویر و كوچه های شهر یزد را از «منظر شهری» خالی كرده ایم كه دكتر «زندیه» معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی عقیده دارد: «مجموعه همه عناصری كه در محیط وجود دارد، از آب و رنگ و توپوگرافی محیط گرفته تا یادها و خاطرات و ادراكی كه ما از شهرمان داریم، در كنار هم منظر شهر را شكل می دهند.» یعنی در تركیب منظر شهری با چیزی فراتر از شكل اشیا در ارتباطیم، همان نكته ای كه «سیدامیر منصوری» عضو هیات علمی گروه معماری دانشكده هنرهای زیبا، آن را پدیده ای «عینی- ذهنی» می نامد و توضیح می دهد: «واژه منظر، در عین حال كه نشان دهنده حس بینایی است، به ادراك نهفته در یك واقعیت عینی اشاره می كند.»
برای مثال از خانه های سازمانی نام می برد كه در ساخت آنها تنها به جنبه صوری و خارجی آن توجه شده است و انگار از كارخانه بیرون آمده اند.
در حالی كه: «انسان دوست دارد ردپایی از تاریخ، از هویت و از فردیت در شهر ببیند.» یعنی حداعلای نظم به یكسانی كسالت آور و هویت كش خانه های سازمانی كه «منصوری» آنها را نماد نظام كمونیستی می داند خواهد انجامید.
به عقیده او «تكثر» شرط زیبا شدن محیط است و: «زیبایی در این است كه هركس بتواند متناسب با ذهنیت و سلیقه خود خانه اش را بسازد.»
در چنین شهری می توانیم تمایلات و خصوصیات آدم ها را در معماری شهر ببینیم. ویژگی هایی كه در طول تاریخ بر روحیه و شخصیت آدم ها تاثیر گذاشته و در معماری متبلور شده اند. مثلاً: «در شهری كه بلندترین بنای آن گنبد مسجدی باشد، به راحتی می توان ذهن ساكنان شهر و احترام آنها به مذهب را مشاهده كرد.» اینجا است كه تحلیلگران اجتماعی با توجه به باورهای آئینی مردم فضای مسكونی آدم ها را انعكاسی از طرح شهر و شهر را انعكاسی از طرح معبد و معبد را انعكاسی از طرح نظام كیهانی می بینند.۲
البته سلیقه هم اندازه ای دارد. حتی كسانی كه در مورد آزادی آدم ها در نمایش دادن روحیه خود در شهر با نظر «منصوری» موافقند، معتقدند اگر بر روی طیف آزادی و محدودیت انسان ها زیاد از حد به سمت قطب آزاد متمایل شویم به هرج و مرج و آشوب می رسیم. پس: «باید جایی بین این دو قطب قرار بگیریم. البته امر انسانی به هیچ عنوان فرمول پذیر نیست و چون در مظهر شهر با ذهن انسان سروكار داریم نمی توانیم خط مشخصی تعیین كنیم كه پس و پیش آن خوب یا بد باشد.» در واقع باید: «آنقدر مهارت فنی داشته باشیم كه دو سر طیف را تشخیص بدهیم.»
● شهرخوانی
اكتفا كردن به نظر مردم و سلیقه آنها برای ساختن منظر شهر در روزگار فعلی مثل این است كه دست و پای آدمی را ببندیم و وسط آب رهایش كنیم تا خودش شنا یاد بگیرد. به بیان ساده تر: «ساده اندیشی و كوته فكری.» علاوه بر خواست مردم باید به فاكتورهایی كه از دید كارشناسی تبیین كننده سیمای شهر هستند توجه كرد. كارشناسان معماری منظر هدف های ساماندهی شهر را به سه بخش عمده تقسیم می كنند. اولین هدف، هدف هویتی است كه «منصوری» از آن به عنوان هدف فرهنگی یاد می كند و صیانت از هویت شهر را نتیجه آن می داند. برای مثال: «كسی كه اهل كرمان است، همیشه باید شهر خود را كرمان ببیند نه اینكه شهرش به تهران تبدیل شود.»
دومین هدف خوانایی شهر است كه در واقع بخش عملكردی منظر شهر محسوب می شود. یعنی: «در منظر شهر علاوه بر اینكه می خواهیم شهری هویت مدار داشته باشیم، دوست داریم به عنوان ناظر و ساكن شهر احساس امنیت روانی كنیم و هر كجای شهر كه قرار گرفتیم احساس نكنیم گم شده ایم.» نكته سوم، زیبایی شهر است. همان چیزی كه در تصور بسیاری از ما منظر شهر به همین مسئله آرایش آن محدود می شود. به همین دلیل هم سازمانی برای زیباساختن شهرمان راه انداخته ایم و هر روز با این سئوال چشم باز می كنیم كه «امروز كجای شهرمان زیبا شده است؟»
● سیمای دوقرنی شهر
برای اینكه ببینیم امروز كجای كار هستیم و چه چهره ای برای محیط زندگی خود ساخته ایم، باید گذشته مان را خوب بشناسیم. «بیژن شافعی» دبیر انجمن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران معتقد است اولین قدم در راه تحلیل وضعیت فعلی شهر شناختن پیشینه آن است. اگر در تاریخ به عقب برگردیم آغاز تهران را در تاجگذاری آغامحمدخان قاجار می بینیم. پیش از سلطنت او و پایتخت شدن تهران با شهری روبه روییم كه چهره اش همانند موقعیت اش قابل توجه نیست. «شافعی» می گوید: «پیش از هر چیز باید بپذیریم كه تهران دویست سال بیشتر سابقه تاریخی ندارد و تغییر و تحولاتش از زمان قاجار شروع است.» در همین فاصله نسبتاً كوتاه است كه تمام نشانه های شهری كه امروز می بینیم و البته نشانه های بسیاری كه از بین رفته اند و چیزی از آثارشان دیده نمی شود شكل گرفته اند.
از خیابان كشی و تغییر ساختار شهر به دلیل ورود اتومبیل گرفته تا به وجود آمدن بناهایی مثل دانشگاه تهران یا برج آزادی كه هر كدام به شكلی به خاطره بصری مشترك ما تبدیل شده اند. اما: «همین سیمای دوقرنی هم برای ما شناخته شده نیست.» اهمیت این آشنایی به گفته او در این است كه: «تا زمانی كه چیزی را نشناسیم، ارزش آن را نمی دانیم و وقتی چیزی در نظر ما ارزشمند نباشد حفظ و نگهداری از آن را ضروری نمی بینیم.» به همین دلیل بنایی مثل دبیرستان البرز یا شمس العماره را خراب نمی كنیم اما خانه هایی را كه معماران توانای ناشناخته ای بنا كرده اند، به راحتی از سر راه برمی داریم.
شافعی براساس اسناد و نقشه هایی كه از تاریخ دوقرنی تهران به جای مانده، می گوید: «تا قبل از دهه چهل سیمای تهران- نه درخشان- كه قابل قبول بوده.» سال های بعد از دهه چهل با اصلاحات ارضی و مهاجرت روستاییان به شهر و گسترش بی اندازه تهران همراه می شود. از همین زمان است كه پدیده «بساز و بفروش» شكل می گیرد. چیزی كه امروزه به یكی از عوامل اصلی و قدرتمند در تخریب هر چه بیشتر شهر تبدیل شده است به خصوص بعد از دوره هشت ساله جنگ كه اوضاع از دست مسئولان خارج شد و شهر چهره ای به خود گرفت كه شافعی آن را «عجیب و غریب» می بیند و در توصیف آن: «نمی گویم هیولا، اما آن را یك «مادر شهر بزرك» می نامم.»● ما و خانه های شیشه ای
قاهره، پكن، بمبئی، استانبول و شهرهای بزرگ مشابه. «تهران» تنها شهر بزرگ دنیا نیست و اگرچه شافعی و بسیاری دیگر از ساكنان و ناظران شهر سیمای آن را نشان دهنده آشوب و آشفتگی آن می دانند، اما معتقدند: «نباید از مشكلات آن ترسید.» در نگاه «منصوری» مسئله رنگی متفاوت دارد. اگرچه او هم معتقد است كه تهران از شدت آزادی به بی قاعدگی رسیده و دچار هرج و مرج شده، اما می گوید: «تهران آنقدر هم بد نیست كه دوست داریم تصور كنیم.»
هیچ كس قابلیت ها و پتانسیل بالای شهر تهران را برای ارائه یك منظر شهری خوب انكار نمی كند. مهم ترین ویژگی تهران هم وضعیت طبیعی آن است. در دنیا كمتر شهری را با ویژگی های طبیعی تهران می توان سراغ گرفت.
شهری كه نمای شمالی آن كوه های زیبایی مثل البرز باشد و در شرق خود دماوند همیشه سپید را ببیند. به علاوه رودهایی كه از این كوه ها جاری می شوند، هفت رود- دره زیبا در شهر بسازند. كمی دورتر دشت ببینیم و در گوشه و كنار هم شاهد زمین های پردرخت و جنگلی باشیم. همچنین شریان هایی كه برای گذر از شمال و جنوب یا شرق و غرب ساخته شده اند و خود سیمایی دیدنی به شهر می دهند.
تصور كنید در یك روز بهاری در هوایی پاكیزه و نیمه ابری سوار بر اتومبیل خود از بزرگراه مدرس به بزرگراه همت وارد می شوید. در چنین فضای ساكت و بی دودی از تماشای دیواره های پرگل و گیاه و رنگارنگ شهر بسیار لذت خواهید برد و در حین حركت در «همت خلوت» به نقاطی خواهید رسید كه تهران را زیر پای خود احساس می كنید و با دیدن شمال و جنوب شهر از زاویه بالا به وجد درخواهید آمد. از نگاه معماری منظر، كسی كه بتواند چنین موقعیتی را تجربه كند و چشم انداز وسیعی از شهر را ببیند، امكان «مكان یابی» بهتری خواهد داشت و چون در موقعیت های مختلف می تواند تشخیص دهد در كدام نقطه شهر قرار گرفته، احساس امنیت روانی بیشتری خواهد كرد.
گذشته از این فرم مطلوب طبیعی كه اگر نبود مشكلات بسیار بیشتری از آنچه امروز گریبانگیرمان است می داشتیم، به نقش خودمان در شهر می رسیم. از بعد معماری با بسیاری از ساخته های خود روی چهره شهر «تب خال» گذاشته ایم. «شافعی» می گوید هر بنایی پنج نما دارد. یعنی حتی نمای بالایی ساختمان ها را كه كسی به حساب نمی آورد، بر نمای شهر تاثیرگذار می داند. اما اتفاقی كه در ساختمان سازی ما تهرانی ها بسیار افتاده، این است كه فقط در ورودی منزلمان را «نما» در نظر می گیریم: «حتی در ساختمانی كه به صورت میلیاردی برای ساختن آن هزینه كرده اند، به كناره ها و لبه ها و نمای بالایی هیچ توجهی نشده است.» برای دیدن این بی توجهی ها كافی است سر خود را از پنجره اتاق تان بیرون بیاورید و نگاهی به خانه همسایه هایتان بیندازید و ببینید دیواره های همین خانه هایی كه یك زاویه شان آجری، سنگی یا شیشه ای است، با گچ سفید یا سیمان سیاه پوشیده شده.
صحبت از معماری امروز شهر به این بی توجهی ها خلاصه نمی شود.
بسیاری از ما به نیت مدرن شدن و به كسوت آدم های اروپایی درآمدن تصمیم گرفته ایم شهرمان را از ساختمان های شیشه ای در رنگ های مختلف پر كنیم. در نگاه طنز «علیرضا داوودی نژاد» سازنده فیلم «صحنه های خارجی» ساكنان شهر تهران: «در سرزمینی پر از آفتاب و نور، ساختمان های شیشه ای می سازند تا تابستان ها را بیكار نباشند و وقت شان را صرف خنك نگه داشتن این ساختمان ها كنند.»
در استفاده از امكانات طبیعی تهران علاوه بر بی اطلاعی ما شهرنشینان مدیران شهری هم عملكردی هوشمندانه نداشته اند. «منصوری» از محو شدن رود- دره های شهر صحبت می كند: «می توانستیم به جای كشتن این ساختار طبیعی آن را حفظ كنیم تا هم پارك های زیبایی داشته باشیم و هم خط های شناسایی خوبی برای خواناتر كردن شهر ببینیم.» اما تنها به مدفون كردن رود- دره مسیر صدر اكتفا نكرده ایم و مشغول تكرار همین كار با گلابدره و مسیر پونك هم هستیم.
برای مناطق جنگلی و پردرختی مثل لویزان هم از هیچ كوششی در جهت نابود كردن درخت ها فروگذار نكرده ایم. شاید اعتقاد قلبی مان این باشد كه زندگی در قالب مدرن نیازی به طبیعت ندارد و همه باید به آپارتمان های مرتفع و بی روح كوچ كنیم تا جا برای دیگران هم باز شود. شاید هم بدون اعتقاد قلبی و آگاهی ذهنی به این وضعیت دامن زده ایم. وضعیتی كه در چشم كودكان امروز، تصویری آشفته از شهر تهران ساخته است. كودكانی كه وقتی به ساختمان های اطرافشان نگاه می كنند تصورش را هم نمی كنند كه كشورشان در دنیا با معماری اش شناخته می شود- دست كم اینكه روزگاری شناخته می شده.
● چشم های لوچ
«حفاظت از شهر به این شكل است كه به فضاهای ارزشمند امكان دیده شدن بدهند.» منصوری در توضیح این شیوه حفاظت از شهرهایی مثل لندن و فلورانس مثال می زند كه «با مدیریتی هوشمندانه كادرهایی را برای مردم حفظ كرده اند تا شهروندان بتوانند شهرشان را تقریباً به شكلی ببینند كه پدرانشان می دیدند. به این ترتیب همه مردم می توانند خاطره تصویری مشتركی داشته باشند كه مثل زبان به شكل گیری هویت فرهنگی مشترك كمك می كند.» نكته ای كه در برنامه ریزی های شهر تهران چندان جدی گرفته نمی شود. اهمیت این خاطره تصویری مشترك چیست؟ «منصوری» توضیح می دهد: «وقتی مردم تهران شهر خود را به هزار شكل مختلف ببینند، احساس نمی كنند ساكن یك شهر واحد هستند و هویت شهری شكل نخواهد گرفت.» سیاستی كه در حال حاضر به سیمای شهر اعمال می شود در جهت حذف این خاطره های مشترك است. البته ماندن و رسوب كردن در فضاهای گذشته نه لازم است و نه عقلانی. برای حفظ چهره شهر راه های دیگری هم وجود دارد.
«منصوری» به هنر نقاشی اشاره می كند و گفته نقاشان كه برای شبیه بودن یك پرتره به صاحب آن لازم است شباهت چشم ها و ابروها و مثلث بالای لب به خوبی نشان داده شود. بقیه اجزای چهره چندان تاثیرگذار نیستند. پس: «باید چشم و ابروی شهر را حفظ كنیم نه اینكه به سوی كوركردن شهرمان پیش برویم.» اتفاق های زیادی در جهت كوركردن شهرمان افتاده: ساده ترین آنها نصب تابلوهای تبلیغاتی در نقاطی است كه در موقعیت استراتژیك شهر قرار دارند و وجودشان جلوی دیدن و درك كردن شهر را گرفته است. «منصوری» این اقدام را با نصب تابلوی بزرگی جلو پنجره ای رو به دریا مقایسه می كند كه «تمام دید ما از منظره زیبای دریا را محدود می كند به تابلویی كه مثلاً روی آن نوشته شده باشد روغن نباتی قو.»
او مشكل منظر شهری تهران را نه در امكانات شهر كه در نبود طرح و برنامه برای شهر می داند و می گوید: «نه تنها هیچ طرحی نداریم بلكه سئوالش را هم نداریم.» یعنی هنوز به وجود چنین طرحی احساس نیاز نمی كنیم. «بیژن شافعی» هم با وجود همه انتقاداتی كه به وضعیت فعلی شهر دارد به بعضی از كارهای خوبی كه در سال های اخیر انجام شده اشاره می كند. برای مثال از سبز شدن منطقه ۱۴ شهرداری تهران یا احداث پارك هایی در منطقه ۲۲ نام می برد و اضافه می كند كه: «هر درختی كه در این شهر كاشته شود به تنفس آن كمك می كند.» او پیشنهادهایی برای بهتر شدن منظر شهری دارد.
معتقد است پس از برداشته شدن اولین گام یعنی شناختن معماری و سیمای شهر و تغییر و تحولی كه در طول دو قرن در آن رخ داده است، باید زمینه هایی جهت تحقیق و پژوهش در ارتباط با سیمای شهر تهران و ارزیابی آن فراهم شود. مهمترین مسئله به عقیده او: «ایجاد سازمانی جدید با همكاری سازمان های مرتبط و متولی برای تعیین برنامه و مبانی تحول در سیمای شهر با توجه به زمینه های موجود در شهر است.» سازمانی شكل گرفته از نمایندگان سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری، وزارت مسكن و شهرسازی و در مرحله بعد وزارت كشور. این سازمان به گفته «شافعی» باید در نقش «عقل كل» ظاهر شود و همه این نهادها را به هم ربط دهد. به علاوه ضمانت اجرایی داشته باشد و بتواند مشاركت و همكاری مردم را به بهترین شكل جلب كند. علاوه بر این موارد «آموزش اجتماعی و فرهنگی مناسب شهروندان برای آشنا كردن آنها با مشكلات روحی، فرهنگی و اقتصادی زندگی شان در شهر تهران و عمیق تر كردن حساسیت محیطی آنها برای رسیدن به منظر شهری مطلوب لازم است».
آنچه تاثیر دانش ضعیف و نداشتن خاطره بصری مشترك و در نتیجه ضعیف بودن احساس تعلق به فضای شهر را پررنگ تر نشان می دهد، می توان در یك جمله خلاصه كرد: «ریشه های عمیق نداریم.» شافعی تصویری می دهد از درخت های موجود در بافت قدیمی شمال تهران كه هیچ فاصله ای با آسفالت خیابان ندارند اما «زنده اند. جوانه زده اند. ریشه هایشان عمیق است.»

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
۱۰ کلید طلایی برای رسیدن به آرزوهای درونی
هر روز، به هر منوال، ما در حال آشکار ساختن حقایقی از زندگی که در اطرافمان وجود دارند، هستیم چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه در مورد آن اطلاعی داشته باشیم و یا نداشته باشیم، تمام …