سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 February, 2018

تداخلات دارویی در بیماری آسم


تداخلات دارویی در بیماری آسم
● آسم
آسم به صورت بیماری التهابی مزمن راههای هوایی كه با افزایش پاسخ دهی درخت تراكئو برونكیال به تعدادی محرك، مشخص می‌شود، تعریف می‌گردد. از نظر بالینی با حملات تنگی نفس، ویزینگ و سرفه مشخص میشود. حدود نصف موارد قبل از سن ۱۰ سالگی و یك سوم بقیه قبل از ۴۰ سالگی پدید می‌آید.
تشخیص آسم با اثبات انسداد برگشت پذیر راه هوایی صورت می‌پذیرد. برگشت پذیر به طور قرار دادی به صورت افزایش ۱۵% یا بیشتر درFEV۱ پس از دو پوف از آگونیست های بتا آدرنرژیك، تعریف می‌گردد.
● درمان:
رفع علل زمینه ساز از محیط یك بیمار مبتلا به آسم آلرژیك، موفق ترین روش قابل دسترس در درمان این بیماری است.
▪ درمان دارویی:
عوامل در دسترس برای درمان آسم را می‌توان به دو گروه عمومی تقسیم كرد:
۱) داروهایی كه از انقباض عضلات صاف جلوگیری می‌كنند یعنی داروهای سریع الاثر( آگونیست‌های بتا آدرنرژیك، متیل گزانتین‌ها و آنتی كولینرژیك‌ها)
۲) عواملی كه از التهاب جلوگیری كرده و یا آن را برمی‌گردانند یعنی داروهای كنترل دراز مدت( گلوكورتیكوئیدها، بازدارنده‌های لكوترین و آنتاگونیست‌های گیرنده‌ای و عوامل پایدار كننده ماست سل)
● اپی نفرین:
▪ موارد مصرف:
این دارو برای درمان اضطراری واكنشهای حاد آلرژیك، آنافیلاكسی، آنژیوادم، درمان همراه با بیحس كننده های موضعی، پیریابیسم، خونریزی لثه و احیای قلبی عروقی مصرف می شود.
▪ هشدارها:
۱) این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:
پركاری تیروئید، دیابت، بیماری قلبی ـ عروقی و شوك كاردیوژنیك، تروماتیك یا خونریزی
۲) از تزریق اپی نفرین به داخل عضلات سرینی باید اجتناب نمود، زیرا ممكن است موجب بروز گانگرن شود.
۳) لازم است همزمان با تزریق اپی نفرین، حجم مایعات از دست رفته نیز جبران شود.
۴) تزریق اپی نفرین به داخل شریان به علت انقباض شدید عروق و احتمال بروز گانگرن توصیه نمی شود.
۵) اپی نفرین از جفت عبور می كند و به داخل شیر نیز ترشح می شود.
۶) افزودن اپی نفرین به بیحس كننده های موضعی برای تزریق در نواحی از بدن كه توسط آرتریولهای انتهایی خونرسانی می شوند یا اینكه خون محدودی را دریافت می نماید( انگشتان، زبان، بینی، گوش) توصیه نمی شود.
۷) مصرف این دارو برای اسپاسم برونشیال حاد ( بدلیل اثر انتخابی كمتر بر گیرنده های بتا دو) عموما توصیه نمی شود، زیرا دارای توان بالقوه برای تحریك بیش از حد قلب به ویژه در مقادیر زیاد می باشد.
▪ تداخل های دارویی:
ـ مصرف هم زمان هالوتان با اپی نفرین ممكن است خطر بروز آریتمی شدید بطنی را افزایش دهد. انفلوران یا ایزوفلوران نیز ممكن است عضله قلب را به اثرات مقلد سمپاتیك اپی نفرین حساس نماید.
ـ مصرف همزمان اپی نفرین با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، ممكن است اثرات قلبی عروقی اپی نفرین را تشدید كند كه احتمالا منجر به بروز آریتمی، تاكیكاردی یا زیادی شدید فشار خون و دمای بدن میشود.
ـ مصرف همزمان داروهای مسدود كننده گیرنده بتا آدرنرژیك با اپی نفرین، ممكن است به مهار اثرات درمانی هر دو دارو منجر شود.
ـ مصرف همزمان دیگوكسین با اپی نفرین ممكن است خطر بروز آریتمی قلبی را افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان ارگوتامین با اپی نفرین ممكن است منجر به افزایش اثر تنگ كننده عروق شود. همچنین ممكن است باعث ایجاد ایسكمی عروق محیطی و گانگرن شده و اثر بالا برنده فشار خون اپی نفرین را نیز تشدید نماید.
ـ مصرف همزمان آن با انسولین ممكن است منجر به كاهش اثر انسولین به دلیل افزایش گلوكز خون شود.
ـ مصرف همزمان اپی نفرین با گوانادرل یا گوانتیدین ممكن است اثر بالا برنده فشار خون اپی نفرین را تشدید نماید.
● ایزوپروترنول:
▪ موارد مصرف:
در درمان علامتی آسم برونشیال، اسپاسم نایژه ای یرگشت پذیر همراه با التهاب نایژه ها، آمفیزم ریوی، برونشكتازی و سایر بیماری های انسدادی ریوی به كار برده می شود.
▪ هشدارها:
ـ مصرف این دارو برای درمان اسپاسم برونشیال حاد( به دلیل اثر انتخابی كمتر بر گیرنده های بتا دو) عموما توصیه نمی شود، زیرا دارای توان بالقوه برای تحریك بیش از حد قلب به ویژه در مقادیر زیاد می باشد.
▪ تداخل های دارویی:
ـ مصرف همزمان تركیبات هیدروكربنه هوشبر استنشاقی با ایزوپروترنول، موجب افزایش خطر برور آریتمی شدید می شود.
ـ تجویز همزمان ضد افسردگی های سه حلقه ای با تقویت اثرات قلبی ـ عروقی ایزوپروترنول موجب برور آریتمی، تاكیكاردی، زیادی فشار خون و یا افزایش درجه حرارت بدن می‌گردد.
ـ تجویز تركیبات مسدد گیرنده بتا ادرنرژیك و از جمله فراورده های چشمی همزمان با این دارو، موجب مهار متقابل اثرات درمانی دو دارو می‌گردد. در ضمن اثر گشاد‌كنندگی نایژه با تحریك كننده بتا دو توسط ایزوپروترنول را عوارض ناخواسته مثل تحریك پذیری، بی خوابی، تشنج و اریتمی قلبی را به دنبال خواهد داشت.
ـ تجویز همزمان گلیكوزیدهای قلبی و یا لوودوپا با دارو، موجب افزایش خطر آریتمی قلبی می‌شود.
ایزوپروترنول همچنین اثرات ضدآنژین نیترات ها را كاهش می‌دهد. مصرف توام ریتودرین و این دارو، موجب تشدید اثرات درمانی و عوارض جانبی، دو دارو می‌شود.
ـ تجویز توام با هورمون های تیروئیدی نیز اثرات درمانی هر دو گروه دارویی را تشدید می‌كند. تجویز دارو به همراه تركیبات گزانتین مانند آمینوفیلین، علاوه بر افزایش تحریكCNS ، آثار سمی اضافی تولید می نماید.
ـ مصرف همراه ایزوپروترنول با تئوفیلین ممكن است باعث افزایش سمیت قلبی دارو شود.
● كرومولین سدیم:
▪ موارد مصرف:
برای پیشگیری از آسم، حساسیت غذایی و اسپاسم نایژه‌ای ناشی از حساسیت مصرف می شود.
▪ هشدارها:
۱) در موارد عیب شدید كار كبد یا كلیه باید با احتیاط تجویز شود.
۲) در صورت بروز پنومونی ائوزینوفیلیك در طول مصرف دارو، درمان باید قطع گردد.
● آمینو فیلین:
▪ موارد مصرف:
برای درمان انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و آسم حاد و به عنوان محرك تنفسی در آپنه نوزادان مصرف می شود.
▪ هشدارها:
در صورت وجود خیز حاد ریوی، ناتوانی احتقانی قلب، تب پایدار، بیماریهای كبدی، پركاری غده تیروئید، سپسیس و اختلالت صرعی باید با احتیاط تجویز شود.
▪ تداخل های دارویی:
ـ تجویز همزمان سایمتیدین، سیپروفلوكساسین، اریترومایسین، پروپرانولول و تیابندازول با آمینو فیلین احتمالا باعث افزایش غلظت متابولیت فعال آن می‌شود.
ـ تجویز همزمان فنی توئین و ریفامپسین با تئوفیلین و كشیدن سیگار یا تنباكو احتمالا باعث كاهش غلظت آن به واسطه تحریك متابولیسم می‌شود.
ـ تجویز همزمان مسددهای گیرنده بتاآدرنرژیك ممكن است اثرات گشاد كنندگی نایژه‌ای دارو را مهار كند.
مصرف همزمان با كتامین ممكن است آستانه حملات صرع را كاهش دهد.
● بكلو متازون:
▪ موارد مصرف:
به عنوان درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به آسم نایژه‌ای مزمن بكار می‌رود.
● برم هگزین:
▪ موارد مصرف:
به عنوان خلط آور و رقیق كننده ترشحات موكوسی در مواردی مانند التهاب نایژه، آسم، برونشكتازی و التهاب سینوس ها همراه با تجمع ترشحات موكوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی مصرف می شود.
▪ هشدارها:
در مبتلایان به زخم های گوارشی با احتیاط مصرف شود.
● سالبوتامول:
▪ موارد مصرف:
برای درمان آسم و سایر حالات همراه با انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و همچنین برای جلوگیری از زایمان زودرس مصرف می شود.
▪ هشدارها:
۱) در صورت وجود بیماری های قلبی- عروقی شامل آریتمی قلبی، عدم كفایت میوكارد و عروق كرونر، افزایش فشار خون، بیماری ایسكمی قلبی، طولانی شدن فاصله QT ، پركاری تیروئید و دیابت باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
۲) درمان با محرك های گیرنده بتا دو آدرنرژیك ممكن است باعث كاهش شدید پتاسیم سرم شود. این اثر در صورت مصرف همزمان تئوفیلین و مشتقات آن، كورتیكوستروئیدها، دیورتیك ها و به وسیله هیپوكسی ممكن است تشدید شود.
۳) مصرف خوراكی یا تزریقی دارو می تواند انقباضات رحم را مهار نماید.
۴) مصرف همزمان دارو با مسددهای بتا آدرنرژیك، كدئین، گلیكوزیدهای دیژیتال، مهار كننده های منو آمین اكسید از(MAO ) و ضد افسردگی های سه حلقه ای باید با احتیاط صورت گیرد.
▪ تداخل های دارویی:
ـ تجویز مقادیر زیاد سالبوتامول قبل یا اندكی پس از بیهوشی با كلروفرم یا هالوتان ممكن است خطر آریتمی شدید بطنی را به ویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و یا مهار كننده های منو آمین اكسید از(MAO) ( شامل فورازولیدون و پروكاربازین) با سالبوتامول ممكن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود.
ـ مصرف همزمان این دارو با گلیكوزیدهای دیژیتال ممكن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان سالبوتامول با كاكوئین علاوه بر اثر افزاینده تحریك CNS ، ممكن است اثرات جانبی عروقی هر یك را نیز افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان با مسددهای بتا ممكن است با اثر گشاد كنندگی برونش سالبوتامول مقابله نماید.
● تربوتالین سولفات:
▪ موارد مصرف:
برای درمان آسم و سایر حالات توام با انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و همچنین برای پیشگیری از زایمان زودرس به كار می رود.
▪ هشدارها:
۱) در صورت وجود بیماریهای قلبی ـ عروقی شامل آریتمی قلبی، عدم كفایت میوكارد وعروق كرونر، افزایش فشارخون، دیابت، پركاری تیروئید، كتواسیدوز، فئوكروموسیتوم، حملات صرع (یا سابقه آن) و حساسیت به داروهای مقلد سمپاتیك، این دارو با احتیاط مصرف شود.
۲) درمان با محركهای گیرنده بتادو آدرنرژیك ممكن است باعث كاهش شدید پتاسیم سرم شود. این اثر در نتیجه مصرف همزمان با تئوفیلین، كورتیكوستروئیدها، داروهای مدر و بوسیله هیپوكسی ممكن است تشدید شود .
▪ تداخل داروئی:
ـ تجویز مقادیر زیاد تربوتالین قبل یا اندكی پس ازبیهوشی با كلروفرم، یا هالوتان ممكن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای یا مهاركننده های مونوآمین اكسیداز(MAO) با سالبوتامول ممكن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود.
ـ مصرف همزمان با گلیگوزیدهای دیژیتال ممكن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان با مسدد‌‌های گیرنده بتا ممكن است با اثر گشادكنندگی برونش دارو مقابله نماید.
● تئوفیلین:
▪ موارد مصرف:
تئوفیلین برای درمان انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و آسم حاد مصرف می‌شود.
▪ هشدارها:
در صورت وجود خیز حاد ریوی، ناتوانی احتقانی قلب، تب پایدار، بیماریهای كبدی، زخم معده ،پركاری تیروئید یا سپسیس و اختلالات عصبی باید با احتیاط تجویز شود.
▪ تداخل های داروئی:
ـ تجویزهمزمان سایمتیدین، سیپروفلوكساسین، اریترومایسین،، داروهای ضد‌بارداری خوراكی ،پروپرانولول و تیا بندازول با تئوفیلین احتمالا باعث افزایش غلظت آن می‌شود.
ـ تجویز همزمان فنی‌توئین، كاربامازپین ، باربیتوراتها و ریفامپسین با تئوفیلین و كشیدن سیگار وتنباكو، احتمالا باعث كاهش غلظت آن بواسطه تحریك متابولیسم می‌شود.
ـ تجویز همزمان مسددهای گیرنده بتاآدرنرژیك ممكن است اثرات گشادكنندگی نایژه ای تئوفیلین را مهار كند.
ـ مصرف همزمان تئوفیلین با كتامین ممكن است آستانه حملات صرع را كاهش دهد.


منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب مرتبط

چشم‌ اسفندیار پزشکی


چشم‌ اسفندیار پزشکی
مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک درمانی، نقطه ضعف دارو درمانی در قرن آینده‌است.
آنتی‌بیوتیک‌ها به منظور درمان عفونت‌های تنفسی، ادراری-تناسلی، معدی-روده‌ای، چشمی، بافت نرم، استخوانی، جلدی، خونی و به منظور پیشگیری از بروز عفونت در اشخاص سالم یا بیمار استفاده می‌شوند.
بنابراین آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌هایی که منشاء ویروسی دارند (مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا و...) تأثیری ندارند. در انتخاب آنتی بیوتیک جهت درمان بیماری، عوامل ذیل دخیل هستند: حساسیت میکروارگانیسمها به آنتی بیوتیک؛ آگاهی از وضعیت فردی بیمار از نظر مقاومت به دارو و حساسیت به دارو؛ سن بیمار؛ عوامل ژنتیک؛ بارداری و شیردهی و حتی موضع عفونت.
پس از توجه به عوامل فوق، انتخاب آنتی بیوتیکی که بتواند روی میکروارگانیسم یا میکروارگانیسم‌های ایجاد‌کننده عفونت کاملاٌ مؤثر باشد صورت می‌گیرد.
از آنجاکه اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها پس از انتخاب آنتی‌بیوتیک مؤثر بر میکروارگانیسم به حصول غلظت درمانی بستگی دارد، لذا استفاده به موقع آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین رعایت دوز و فواصل درمانی مناسب از اهم موارد مصرف صحیح آنتی‌بیوتیک‌هاست.
امروزه، حتی از تصور یک دنیای بدون آنتی بیوتیک عاجزیم؛ در حالی‌که تا اوایل دهه ۱۹۴۰، یعنی قبل از دسترسی عمومی به پنی‌سیلین، غالب مردم به‌واسطه عفونت زخمهایشان فوت می‌کردند و عفونت ریه یا پنومونی یک بیماری کشنده محسوب می‌شد. آیا ما به آن روزها باز خواهیم گشت؟
در سال ۱۹۲۸، یک پزشک اسکاتلندی بنام الکساندر فلمینگ، پنی سیلین را کشف کرد. در سال ۱۹۴۳، پنی سیلین به‌عنوان یک معجزه پزشکی شناخته شد و عموم مردم به آن دسترسی یافتند.
اما تنها ۴ سال بعد، انواعی از باکتری‌ها ظهور کردند که می‌توانستند خود را در مقابله با پنی سیلین حفظ کنند. از آن زمان تاکنون، علم پزشکی انواع متفاوت و بسیار قوی‌تری از آنتی‌بیوتیک‌ها را به جهان عرضه داشته است اما باکتری‌ها نیز در مبارزه با این داروهای شگفت‌انگیز عقب نشینی نکرده‌اند.
سالانه ۲ میلیون نفر به جهت بستری شدن در بیمارستان، مبتلا به عفونتهایی می‌شوند که ۷۰درصد آنها حداقل نسبت به یکی از آنتی‌بیوتیک‌های انتخابی برای درمان مقاومند.
در سال ۱۹۹۲، ۱۳هزار و ۳۰۰ بیمار بستری در بیمارستانهای ایالات متحده در اثر عفونتهای باکتریایی مقاوم به درمان، فوت کردند. آمار اخیر، بر تعداد ۱۵۰هزار نفر دلالت دارد. هزینه سالانه مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی تنها یک عامل بیماری زا (استافیلوکوکوس اورئوس) در ایالات متحده چیزی در حدود ۱۲۲ میلیون دلار است. این در حالی‌است که هزینه‌های جانبی ناشی از این مسئله برای بیماران، بالغ بر ۴ میلیارد دلار است. و در آخر... یک داستان واقعی: ورود بیماری برای جراحی آپاندیس به یک بیمارستان معتبر در ایالات متحده و خروج او با یک پا به‌دلیل ابتلا به یک عفونت مقاوم بیمارستانی و عدم پاسخ‌دهی آن به آنتی‌بیوتیک‌ها!
● باکتری‌ها چگونه مقاومت را می‌آموزند؟
یک بازی فوتبال را تصور کنید. تیم A (آنتی بیوتیک) یک خط‌مشی متهورانه را برای نفوذ به خط دفاعی تیم B (باکتری‌ها) طراحی کرده است. برای اولین باری که تیم B با تیم A بازی می‌کند، توسط این تیم غافلگیر شده و شکست می‌خورد. اما هنگامی‌که تیم B در چندین بازی متوالی با تیم A رو در رو شود، به فراگیری خط‌مشی این تیم پرداخته و در مقابل حملات آن به یک دفاع طراحی شده می‌پردازد.
چنین دفاعی در عالم واقع، شامل مکانیسم‌هایی نظیر تولید مواد غیرفعال‌کننده آنتی بیوتیک یا ایجاد مسیری برای هدایت آنتی بیوتیک به خارج سلول باکتری قبل از آغاز عملکرد آن است. جالب اینکه باکتری‌ها در این دفاع، بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند و اطلاعات دفاعی (ژن‌های خاص) خود را نه تنها به افراد تیم خود، بلکه به سایر تیم‌ها نیز انتقال می‌دهند.
لازم به یادآوری است که همه باکتری‌ها مضر نیستند و بسیاری از آنها برای حفظ سلامت ما مفید بوده روی سطح یا داخل بدن ما زندگی می‌کنند. اما همین باکتری‌ها نیز می‌توانند نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده واین مقاومت را به باکتری‌های بیماری‌زا منتقل کنند.
مردم همواره از پزشکان می‌پرسند که آیا به آنتی بیوتیک مقاومند؟ در پاسخ باید تأکید نمود که این باکتری‌ها هستند که به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم می‌شوند نه انسان‌ها، و شاید شخصی هرگز از آنتی بیوتیک استفاده نکرده باشد (البته بعید است) اما درصورت آلودگی به باکتری‌های مقاوم محیط اطرافش، به درمان آنتی بیوتیکی پاسخ مناسبی ندهد.
● چرا رشد مقاومت تا این اندازه سریع است؟
یکی از دلایل عمده، مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌هاست. مردم دنیا سالانه بالغ بر ۲۳۵ میلیون دوز از انواع آنتی بیوتیک مصرف می‌کنند و البته طبق آمار و ارقام موجود، ۳/۱ تا ۲/۱ این مقدار کاملا بی‌مورد است.
مصرف بی‌رویه عبارت‌است از دریافت آنتی‌بیوتیک‌ها برای مواردی نظیر سرماخوردگی و سایر عفونتهای ویروسی، مصرف مزمن آنتی‌بیوتیک‌ها به منظور پیشگیری از عفونت‌ها و به کار بردن آنتی‌بیوتیک‌ها در جایی‌که مسئله خودبه‌خود حل خواهد شد و نیازی به درمان ندارد.
غالب پزشکان برای تجویز آنتی بیوتیک تحت فشار بیماران مضطرب خود قرار می‌گیرند و برای پزشکی که در سامانه خدمات درمانی امروز، برای معاینه هر بیمار فرصتی محدود در اختیار دارد، تن دادن به خواست بیمار بسیار آسان‌تر از مجاب کردن اوست. از سوی دیگر، غالبا از انجام آزمون‌های تعیین عوامل بیماری‌زا صرف‌نظر می‌شود، زیرا این امر، مستلزم صرف وقت، هزینه و مراجعه مجدد به پزشک است.
هنگامی‌که باکتری‌ها در معرض مقدار ناکافی از آنتی‌بیوتیک‌ها قرار می‌گیرند، دفاع قوی‌تری را تدارک می‌بینند. مصرف غلط آنتی‌بیوتیک‌ها توسط بیمار، قطع مصرف آن به محض بروز علائم بهبودی و پیش از تکمیل دوره درمانی، علاوه بر ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک‌ها، مسئله ذخیره شدن آنها در منازل و مصرف نابجایشان در سایر موارد را به‌دنبال خواهد داشت.
یک عامل مهم برای بروز مقامت نسبت به آنتی بیوتیک درمانی، استفاده از آنها در کشاورزی و دامپروری امروزی است. در دهه ۱۹۵۰، مشاهده شد که افزودن مقادیر محدودی آنتی بیوتیک به غذای حیوان منجر به تسریع افزایش وزن و آمادگی برای ورود به بازار می‌شود. از آن زمان استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در ترکیب خوراکی دام رواج یافت. اما در سال ۱۹۸۳ آن روی سکه نمایان شد. مسمومیت ۱۸ نفر با سالمونلای مقاوم به آنتی بیوتیک درمانی به بستری شدن ۱۱ تن و مرگ یکی از آنان انجامید. این موضوع مستقیماً با مصرف گوشت گاوهای تغذیه شده با آنتی بیوتیک مرتبط بود.
شاید بپرسید: بهتر است سبزی خوار باشیم تا گوشت خوار؟ تفاوتی نمی‌کند! چرا که همه ساله به منظور پیشگیری از عفونت‌های باکتریایی که تنها باعث بدفرمی میوه‌ها می‌شوند، هزاران درخت میوه را با اسپری‌های مخصوص، آنتی بیوتیک پاشی می‌کنند. باقیمانده این آنتی‌بیوتیک‌ها روی همین سیبی که شما می‌خورید، می‌توانند عامل ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی باشند.
● مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها چه عوارضی دارد؟
زمانی که تعداد زیادی از باکتری‌ها نسبت به آنتی بیوتیک‌های خط اول درمان مقاوم می‌شوند دوره درمان بیماری طولانی‌تر شده و احتمال انتقال عفونت از فرد مبتلا به فرد سالم افزایش می‌یابد. در این وضعیت پزشکان ناچار به تجویز آنتی‌بیوتیک‌های غیرمعمول و گران‌تر می‌شوند. هزینه‌های مستقیم درمان شامل تست‌های آزمایشگاهی، بستری شدن در بیمارستان و تهیه داروهای مورد نیاز و نیز هزینه‌های غیرمستقیم شامل طولانی شدن مدت عدم حضور در محل کار بالا رفته و در نهایت خطر پیچیده شدن درمان بیماری و مرگ افزایش می‌یابد.
اما وظایف همه ما در برابر مصرف صحیح و منطقی آنتی بیوتیک به منظور کاهش مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها چیست؟
● کافی است توصیه‌های ساده‌ای را رعایت کنید:
- به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی دستهای خود را به‌طور مرتب با آب و صابون بشویید؛ برای این منظور از صابون‌های معمولی استفاده کنید. استفاده از صابون‌های آنتی باکتریال لزومی ندارد. حتی اخیراً مدارکی دال بر اشاعه مقاومت آنتی بیوتیکی به‌واسطه اثرات آنتی باکتریال این صابونها وجود دارد.
- برای درمان سرماخوردگی یا آنفلوآنزای ویروسی از آنتی بیوتیک استفاده نکنید، زیرا عفونتهای ویروسی به این دسته دارویی پاسخ نمی‌دهند و به جای آن از محلول نمکی جهت شستشوی بینی و قرصهای مکیدنی به منظور کاهش سوزش و احتقان گلو استفاده کنید.
- درصورت تجویز یک آنتی بیوتیک برای شما با مشاهده علائم بهبودی، دارو را قطع ننموده و برنامه درمانی خود را کامل کنید.
- هرگز آنتی بیوتیک مصرفی خود را به دیگری توصیه نکنید. دارویی که برای شما تجویز شده است ممکن است برای درمان بیماری با علائم بیماری شما مناسب نباشد. تنها پزشکان مجوز تجویز این داروها را دارند.
- هرگز باقیمانده فرآورده‌های آنتی بیوتیکی خود را به فاضلاب وارد نکنید، ورود آنتی‌بیوتیک‌ها به فاضلابها و آب‌های زیرزمینی از راه‌های عمده توسعه مقاومت آنتی بیوتیکی است.
- تا جایی‌که امکان دارد مراقب تغذیه خود باشید و از فراورده‌های کاملاً طبیعی و عاری از آنتی بیوتیک استفاده کنید.

وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران - تهدید نیروی انتظامی توسط وحوش #دراویش، ساعتی قبل از جنایت تروریستی با اتوبوس:«فقط نیم ساعت وقت دارید تا باید بدون قید و شرط برادرمون رو آزاد کنید...»
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    با سالاد میگو جلوی پیری پوست را بگیرید
    زمستان فصل غذاهای دریایی است. فصل ماهی و میگو و غذاهایی سرشار از سلامت. حالا وقتش است؛ هرچه در تابستان ماهی و میگو نخوردید حالا باید جبران کنید.