شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Saturday, 21 April, 2018

تداخلات دارویی در بیماری آسم


تداخلات دارویی در بیماری آسم
● آسم
آسم به صورت بیماری التهابی مزمن راههای هوایی كه با افزایش پاسخ دهی درخت تراكئو برونكیال به تعدادی محرك، مشخص می‌شود، تعریف می‌گردد. از نظر بالینی با حملات تنگی نفس، ویزینگ و سرفه مشخص میشود. حدود نصف موارد قبل از سن ۱۰ سالگی و یك سوم بقیه قبل از ۴۰ سالگی پدید می‌آید.
تشخیص آسم با اثبات انسداد برگشت پذیر راه هوایی صورت می‌پذیرد. برگشت پذیر به طور قرار دادی به صورت افزایش ۱۵% یا بیشتر درFEV۱ پس از دو پوف از آگونیست های بتا آدرنرژیك، تعریف می‌گردد.
● درمان:
رفع علل زمینه ساز از محیط یك بیمار مبتلا به آسم آلرژیك، موفق ترین روش قابل دسترس در درمان این بیماری است.
▪ درمان دارویی:
عوامل در دسترس برای درمان آسم را می‌توان به دو گروه عمومی تقسیم كرد:
۱) داروهایی كه از انقباض عضلات صاف جلوگیری می‌كنند یعنی داروهای سریع الاثر( آگونیست‌های بتا آدرنرژیك، متیل گزانتین‌ها و آنتی كولینرژیك‌ها)
۲) عواملی كه از التهاب جلوگیری كرده و یا آن را برمی‌گردانند یعنی داروهای كنترل دراز مدت( گلوكورتیكوئیدها، بازدارنده‌های لكوترین و آنتاگونیست‌های گیرنده‌ای و عوامل پایدار كننده ماست سل)
● اپی نفرین:
▪ موارد مصرف:
این دارو برای درمان اضطراری واكنشهای حاد آلرژیك، آنافیلاكسی، آنژیوادم، درمان همراه با بیحس كننده های موضعی، پیریابیسم، خونریزی لثه و احیای قلبی عروقی مصرف می شود.
▪ هشدارها:
۱) این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:
پركاری تیروئید، دیابت، بیماری قلبی ـ عروقی و شوك كاردیوژنیك، تروماتیك یا خونریزی
۲) از تزریق اپی نفرین به داخل عضلات سرینی باید اجتناب نمود، زیرا ممكن است موجب بروز گانگرن شود.
۳) لازم است همزمان با تزریق اپی نفرین، حجم مایعات از دست رفته نیز جبران شود.
۴) تزریق اپی نفرین به داخل شریان به علت انقباض شدید عروق و احتمال بروز گانگرن توصیه نمی شود.
۵) اپی نفرین از جفت عبور می كند و به داخل شیر نیز ترشح می شود.
۶) افزودن اپی نفرین به بیحس كننده های موضعی برای تزریق در نواحی از بدن كه توسط آرتریولهای انتهایی خونرسانی می شوند یا اینكه خون محدودی را دریافت می نماید( انگشتان، زبان، بینی، گوش) توصیه نمی شود.
۷) مصرف این دارو برای اسپاسم برونشیال حاد ( بدلیل اثر انتخابی كمتر بر گیرنده های بتا دو) عموما توصیه نمی شود، زیرا دارای توان بالقوه برای تحریك بیش از حد قلب به ویژه در مقادیر زیاد می باشد.
▪ تداخل های دارویی:
ـ مصرف هم زمان هالوتان با اپی نفرین ممكن است خطر بروز آریتمی شدید بطنی را افزایش دهد. انفلوران یا ایزوفلوران نیز ممكن است عضله قلب را به اثرات مقلد سمپاتیك اپی نفرین حساس نماید.
ـ مصرف همزمان اپی نفرین با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، ممكن است اثرات قلبی عروقی اپی نفرین را تشدید كند كه احتمالا منجر به بروز آریتمی، تاكیكاردی یا زیادی شدید فشار خون و دمای بدن میشود.
ـ مصرف همزمان داروهای مسدود كننده گیرنده بتا آدرنرژیك با اپی نفرین، ممكن است به مهار اثرات درمانی هر دو دارو منجر شود.
ـ مصرف همزمان دیگوكسین با اپی نفرین ممكن است خطر بروز آریتمی قلبی را افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان ارگوتامین با اپی نفرین ممكن است منجر به افزایش اثر تنگ كننده عروق شود. همچنین ممكن است باعث ایجاد ایسكمی عروق محیطی و گانگرن شده و اثر بالا برنده فشار خون اپی نفرین را نیز تشدید نماید.
ـ مصرف همزمان آن با انسولین ممكن است منجر به كاهش اثر انسولین به دلیل افزایش گلوكز خون شود.
ـ مصرف همزمان اپی نفرین با گوانادرل یا گوانتیدین ممكن است اثر بالا برنده فشار خون اپی نفرین را تشدید نماید.
● ایزوپروترنول:
▪ موارد مصرف:
در درمان علامتی آسم برونشیال، اسپاسم نایژه ای یرگشت پذیر همراه با التهاب نایژه ها، آمفیزم ریوی، برونشكتازی و سایر بیماری های انسدادی ریوی به كار برده می شود.
▪ هشدارها:
ـ مصرف این دارو برای درمان اسپاسم برونشیال حاد( به دلیل اثر انتخابی كمتر بر گیرنده های بتا دو) عموما توصیه نمی شود، زیرا دارای توان بالقوه برای تحریك بیش از حد قلب به ویژه در مقادیر زیاد می باشد.
▪ تداخل های دارویی:
ـ مصرف همزمان تركیبات هیدروكربنه هوشبر استنشاقی با ایزوپروترنول، موجب افزایش خطر برور آریتمی شدید می شود.
ـ تجویز همزمان ضد افسردگی های سه حلقه ای با تقویت اثرات قلبی ـ عروقی ایزوپروترنول موجب برور آریتمی، تاكیكاردی، زیادی فشار خون و یا افزایش درجه حرارت بدن می‌گردد.
ـ تجویز تركیبات مسدد گیرنده بتا ادرنرژیك و از جمله فراورده های چشمی همزمان با این دارو، موجب مهار متقابل اثرات درمانی دو دارو می‌گردد. در ضمن اثر گشاد‌كنندگی نایژه با تحریك كننده بتا دو توسط ایزوپروترنول را عوارض ناخواسته مثل تحریك پذیری، بی خوابی، تشنج و اریتمی قلبی را به دنبال خواهد داشت.
ـ تجویز همزمان گلیكوزیدهای قلبی و یا لوودوپا با دارو، موجب افزایش خطر آریتمی قلبی می‌شود.
ایزوپروترنول همچنین اثرات ضدآنژین نیترات ها را كاهش می‌دهد. مصرف توام ریتودرین و این دارو، موجب تشدید اثرات درمانی و عوارض جانبی، دو دارو می‌شود.
ـ تجویز توام با هورمون های تیروئیدی نیز اثرات درمانی هر دو گروه دارویی را تشدید می‌كند. تجویز دارو به همراه تركیبات گزانتین مانند آمینوفیلین، علاوه بر افزایش تحریكCNS ، آثار سمی اضافی تولید می نماید.
ـ مصرف همراه ایزوپروترنول با تئوفیلین ممكن است باعث افزایش سمیت قلبی دارو شود.
● كرومولین سدیم:
▪ موارد مصرف:
برای پیشگیری از آسم، حساسیت غذایی و اسپاسم نایژه‌ای ناشی از حساسیت مصرف می شود.
▪ هشدارها:
۱) در موارد عیب شدید كار كبد یا كلیه باید با احتیاط تجویز شود.
۲) در صورت بروز پنومونی ائوزینوفیلیك در طول مصرف دارو، درمان باید قطع گردد.
● آمینو فیلین:
▪ موارد مصرف:
برای درمان انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و آسم حاد و به عنوان محرك تنفسی در آپنه نوزادان مصرف می شود.
▪ هشدارها:
در صورت وجود خیز حاد ریوی، ناتوانی احتقانی قلب، تب پایدار، بیماریهای كبدی، پركاری غده تیروئید، سپسیس و اختلالت صرعی باید با احتیاط تجویز شود.
▪ تداخل های دارویی:
ـ تجویز همزمان سایمتیدین، سیپروفلوكساسین، اریترومایسین، پروپرانولول و تیابندازول با آمینو فیلین احتمالا باعث افزایش غلظت متابولیت فعال آن می‌شود.
ـ تجویز همزمان فنی توئین و ریفامپسین با تئوفیلین و كشیدن سیگار یا تنباكو احتمالا باعث كاهش غلظت آن به واسطه تحریك متابولیسم می‌شود.
ـ تجویز همزمان مسددهای گیرنده بتاآدرنرژیك ممكن است اثرات گشاد كنندگی نایژه‌ای دارو را مهار كند.
مصرف همزمان با كتامین ممكن است آستانه حملات صرع را كاهش دهد.
● بكلو متازون:
▪ موارد مصرف:
به عنوان درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به آسم نایژه‌ای مزمن بكار می‌رود.
● برم هگزین:
▪ موارد مصرف:
به عنوان خلط آور و رقیق كننده ترشحات موكوسی در مواردی مانند التهاب نایژه، آسم، برونشكتازی و التهاب سینوس ها همراه با تجمع ترشحات موكوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی مصرف می شود.
▪ هشدارها:
در مبتلایان به زخم های گوارشی با احتیاط مصرف شود.
● سالبوتامول:
▪ موارد مصرف:
برای درمان آسم و سایر حالات همراه با انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و همچنین برای جلوگیری از زایمان زودرس مصرف می شود.
▪ هشدارها:
۱) در صورت وجود بیماری های قلبی- عروقی شامل آریتمی قلبی، عدم كفایت میوكارد و عروق كرونر، افزایش فشار خون، بیماری ایسكمی قلبی، طولانی شدن فاصله QT ، پركاری تیروئید و دیابت باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
۲) درمان با محرك های گیرنده بتا دو آدرنرژیك ممكن است باعث كاهش شدید پتاسیم سرم شود. این اثر در صورت مصرف همزمان تئوفیلین و مشتقات آن، كورتیكوستروئیدها، دیورتیك ها و به وسیله هیپوكسی ممكن است تشدید شود.
۳) مصرف خوراكی یا تزریقی دارو می تواند انقباضات رحم را مهار نماید.
۴) مصرف همزمان دارو با مسددهای بتا آدرنرژیك، كدئین، گلیكوزیدهای دیژیتال، مهار كننده های منو آمین اكسید از(MAO ) و ضد افسردگی های سه حلقه ای باید با احتیاط صورت گیرد.
▪ تداخل های دارویی:
ـ تجویز مقادیر زیاد سالبوتامول قبل یا اندكی پس از بیهوشی با كلروفرم یا هالوتان ممكن است خطر آریتمی شدید بطنی را به ویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و یا مهار كننده های منو آمین اكسید از(MAO) ( شامل فورازولیدون و پروكاربازین) با سالبوتامول ممكن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود.
ـ مصرف همزمان این دارو با گلیكوزیدهای دیژیتال ممكن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان سالبوتامول با كاكوئین علاوه بر اثر افزاینده تحریك CNS ، ممكن است اثرات جانبی عروقی هر یك را نیز افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان با مسددهای بتا ممكن است با اثر گشاد كنندگی برونش سالبوتامول مقابله نماید.
● تربوتالین سولفات:
▪ موارد مصرف:
برای درمان آسم و سایر حالات توام با انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و همچنین برای پیشگیری از زایمان زودرس به كار می رود.
▪ هشدارها:
۱) در صورت وجود بیماریهای قلبی ـ عروقی شامل آریتمی قلبی، عدم كفایت میوكارد وعروق كرونر، افزایش فشارخون، دیابت، پركاری تیروئید، كتواسیدوز، فئوكروموسیتوم، حملات صرع (یا سابقه آن) و حساسیت به داروهای مقلد سمپاتیك، این دارو با احتیاط مصرف شود.
۲) درمان با محركهای گیرنده بتادو آدرنرژیك ممكن است باعث كاهش شدید پتاسیم سرم شود. این اثر در نتیجه مصرف همزمان با تئوفیلین، كورتیكوستروئیدها، داروهای مدر و بوسیله هیپوكسی ممكن است تشدید شود .
▪ تداخل داروئی:
ـ تجویز مقادیر زیاد تربوتالین قبل یا اندكی پس ازبیهوشی با كلروفرم، یا هالوتان ممكن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای یا مهاركننده های مونوآمین اكسیداز(MAO) با سالبوتامول ممكن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود.
ـ مصرف همزمان با گلیگوزیدهای دیژیتال ممكن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد.
ـ مصرف همزمان با مسدد‌‌های گیرنده بتا ممكن است با اثر گشادكنندگی برونش دارو مقابله نماید.
● تئوفیلین:
▪ موارد مصرف:
تئوفیلین برای درمان انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و آسم حاد مصرف می‌شود.
▪ هشدارها:
در صورت وجود خیز حاد ریوی، ناتوانی احتقانی قلب، تب پایدار، بیماریهای كبدی، زخم معده ،پركاری تیروئید یا سپسیس و اختلالات عصبی باید با احتیاط تجویز شود.
▪ تداخل های داروئی:
ـ تجویزهمزمان سایمتیدین، سیپروفلوكساسین، اریترومایسین،، داروهای ضد‌بارداری خوراكی ،پروپرانولول و تیا بندازول با تئوفیلین احتمالا باعث افزایش غلظت آن می‌شود.
ـ تجویز همزمان فنی‌توئین، كاربامازپین ، باربیتوراتها و ریفامپسین با تئوفیلین و كشیدن سیگار وتنباكو، احتمالا باعث كاهش غلظت آن بواسطه تحریك متابولیسم می‌شود.
ـ تجویز همزمان مسددهای گیرنده بتاآدرنرژیك ممكن است اثرات گشادكنندگی نایژه ای تئوفیلین را مهار كند.
ـ مصرف همزمان تئوفیلین با كتامین ممكن است آستانه حملات صرع را كاهش دهد.


منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب مرتبط

آنچه باید درباره نالترکسون بدانیم

آنچه باید درباره  نالترکسون بدانیم
● مواد مخدر چگونه عمل می‌کنند؟
مصرف طولانی مدت مواد مخدر باعث بوجود آمدن گیرنده‌های مورفین در بدن انسان می‌گردد که وجود این گیرنده‌ها باعث اثرات و علائم مختلفی می‌گردد.
جالب است بدانید این گیرنده‌ها با مصرف مدت دار مواد مخدر زیاد می‌شوند ولی پس از سم زدائی ۲ الی ۵ سال در بدن باقی مانده و ممکن است برخی از علائم را بطور خفیف ایجاد نماید.
بنابراین چنانچه بیمار مبتلا به اعتیاد، فقط تحت سم زدائی قرار بگیرد، تنها مواد مخدر را از بدن خود خارج نموده‌است؛ ولی گیرنده های مواد مورفینی در بدن وی همچنان بالاست و باعث بروز علائم بلند مدت از جمله هوس و ولع مصرف می‌گردد.
● نالترکسون در بدن بیمار مبتلا به اعتیاد چه می‌کند؟
اگر بافت بدن بیمار مبتلا به اعتیاد را به آهن زنگ زده تشبییه نمائیم؛ در طی فرآیند سم زدائی زنگ آن تراشیده و خارج می‌شود و با مصرف نالترکسون خوردگیهای بجا مانده از بین رفته و سطح آنها صاف و صیقلی می‌گردد.
به عبارتی مصرف نالترکسون باعث می‌شود مدت باقی ماندن گیرنده‌های مورفین از۵-۲سال در بدن به۶-۲ ماه کاهش یابد. بنابراین مصرف حداقل ۶ ماهه این دارو می‌تواند تا حد زیادی از علائم بلند مدت بیمار از جمله هوس و ولع مصرف بیمار بکاهد.
همچنین مصرف مرتب این دارو مانع از نشستن مورفین بر روی این گیرنده‌ها می‌شود، بنابراین مانند واکسن علیه وابستگی به مواد مخدر عمل می‌کند.
● تا چه مدت نالترکسون را باید مصرف کنم؟
با توجه به مطالب قبلی مصرف نالترکسون باید حداقل به مدت ۶ ماه ادامه یابد و مصرف دارو توسط بیمار در این دوره ارتباطی وبه وضعیت سلامت جسمی و روانی بیمار ندارد. بدین معنی که حتی درصورت احساس بهبود از سوی بیمار و اطرافیان، مصرف این دارو می بایست تا پایان دوره ۶ ماهه ادامه یابد.البته ادامه درمان و مقدار داروی مصرفی زیر نظر پزشک صورت خواهد گرفت و لذا این دارو از ابتدا برای ۱۰ روز و سپس بصورت ماهیانه تجویز می‌گردد تا در طی مراجعه، بیمار توسط پزشک معاینه شده و درباره چگونگی ادامه درمان وی تصمیم‌گیری گردد.البته درشرایط خاص دیگری مانند مصرف مکرر بعد از درمان، این دوره ممکن است ۱ سال و بیشتر هم ادامه یابد. بیاد داشته باشید تصمیم گیری برای مصرف طولانیتر با مشورت پزشک و بسته به شرایط صورت می‌گیرد.
● با مصرف نالترکسون چگونه خواهم بود؟
با توجه به مطالب قبلی مصرف نالترکسون درشما تا حد زیادی باعث از بین رفتن هوس و ولع مصرف مواد می‌گردد، تا جائیکه حتی در بسیاری از بیماران باعث تنفر از مواد مخدر نیز می‌گردد.
● آیا می توانم برای ترک اعتیادم خودم نالترکسون مصرف کنم؟
خیر مصرف نالترکسون درحین مصرف مواد مخدر و تا مدتی بعداز مصرف مواد مخدر و حتی قبل از مصرف مواد مخدر ممنوع بوده و حتی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
● چند روز بعد از آخرین مصرف مواد می‌توانم نالترکسون مصرف کنم؟
حداقل دو هفته بعد از آخرین مصرف هرگونه مواد مخدر و یا
هرگونه داروی مخدر و یا هر گونه دارو و یا کپسول ترک اعتیاد اعم از گیاهی و یا غیره و ضمنا دوز اول تحت نظر پزشک مصرف می‌گردد.
● چه داروهایی مخدر و یا شبیه مخدرند و مصرف همزمان آنها با نالترکسون ممنوع است؟
هرگونه مواد مخدر اعم از تریاک، هروئین، کراک، بوپرنورفین و ترکیبات آن(تمجیزک، افروز)، نورجیزک، و یا هر ماده غیر قانونی با ترکیب و عملکرد نامعلوم، بعلاوه داروهای ذیل: هرگونه ترکیب کدئین دار(DHC)، ترامادول و ترکیبات آن(بایومادول)، دیفنوکسیلات، مورفین، برخی داروهای مسکن مورد استفاده در بیمارستانها و درمانگاهها، برخی ترکیبات مورد استفاده در بیهوشی و الکل و نوشیدنیهای الکلی
● در شرایط اورژانس چگونه از خطر مصرف و تجویز داروهای فوق، توسط سایر پزشکان پیشگیری کنم؟
به شما پس از شروع مصرف نالترکسون یک کارت داده خواهد شد که در آن به مصرف نالترکسون توسط شما و داروهای ممنوع برای شما اشاره شده است که شما باید این کارت را همیشه تا پایان مصرف دارو همراه خود داشته باشید.
● درصورت مصرف مواد و یا داروهای مخدر قبل یا بعد از مصرف نالترکسون چه اتفاقی برایم خواهد افتاد؟
البته نوع واکنش هر فرد بسته به شرایط جسمانی و سابقه و میزان و نوع مصرف مواد و مقدار ماده مصرفی متفاوت است. با این حال در صورتی که مقدار ماده مصرفی کم باشد اثرات مصرف شامل احساس نئشگی و سبکی در بیمار بوجود نخواهد آمد. متاسفانه برخی از بیماران بدلیل ولع شدید و سایر مشکلات روحی روانی به مصرف خود ادامه می‌دهند تا به حالت نئشگی برسند اما به جای نئشگی دچار علائم دیگری می‌شوند که مسمومیت موادنام دارد و ابتدا با عرق سرد، احساس بی‌ قراری شدید، ناآرامی و خمیازه، درد بدنی شروع شده و سپس با دل پیچه و اسهال، تهوع و استفراغ، افزایش ضربان قلب، فشار خون، تنفس تند و در نهایت حالت روحی روانی خاصی بنام احساس مرگ قریب الوقوع و حتی در شرایط خاصی ممکن است با فوت بیمار همراه باشد. در اینصورت بیمار می‌بایست خیلی سریع خود را به نزدیک ترین مرکز درمانی برساند.
● آیا نالترکسون بصورت غیر خوراکی هم وجود دارد؟
بلی، روش کاشت کپسول که این درمانگاه بطور اختصاصی و برای اولین بار در ایران مجری آن بوده است. در این روش کپسولهای مدت دار نالترکسون در زیر جلد کاشته می‌شود. عمل کاشت بصورت سرپایی و در طی تقریبا نیم ساعت با بی حسی موضعی انجام می‌گردد. این کپسولها که در حال حاضر درخارج از کشور تهیه و وارد می‌گردد، بصورت مدت‌دار ۲ ماهه و ۳ ماهه موجود است و در طی این مدت سطح دارو را در خون بیمار ثابت نگه داشته و نیاز به مصرف روزانه و نظارت بر مصرف را مرتفع می سازد.
● آیا مصرف داروی نالترکسون اعتیاد آور است؟
خیر و مصرف آن هیچ حالت خوش آیند روانی را برای بیمار در پی نخواهد داشت. همچنین قطع مصرف آن نیز هیج اثر و عارضه و یا علامتی را نخواهد داشت.
● چه کسانی نمی‌توانند داروی نالترکسون مصرف کنند؟
مصرف این دارو در کسانیکه به تازگی مواد مخدر استفاده نموده‌اند(حداقل در طی هفته قبل) و یا در طی ۳ روز آینده داروهای مخدر دریافت خواهند نمود، ممنوع است. همچنین زنان باردار و بیماران دارای اختلالات کبد و کلیه تحت نظارت پزشک متخصص مربوطه می‌تواند آنرا مصرف کنند .
● آیا مصرف داروی نالترکسون عوارض خطرناکی هم دارد؟
خوشبختانه این دارو جزء داروهای کم خطر و کم عارضه می‌باشد. عوارض شناخته شده این دارو کم و خفیف است و پس از چند روز برطرف می‌گردد.
در بیماران کبدی مصرف این دارو زیر نظر پزشک و با احتیاط صورت می‌گیرد. تصمیم گیری برای کاهش دوز دارو و قطع دارو با مشورت پزشک و بسته به شرایط است. بیاد داشته باشید مصرف نالترکسون علیرغم عوارض خفیف و کوتاه مدت فوق الذکر دارای فوائد زیادی برای حفظ سلامت جسمی و روانی بیمار خواهد بود و قطعا عوارض دارو بسیار کمتر و قابل اغماض تر از عوارض جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مصرف مواد مخدر خواهد بود.

وبگردی
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس !
زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس ! - آخه قربونت برم اصلاً درکى از دلیل وجودى زبان دوم و فلسفه آموزشیش دارى که این پیشنهاد رو دادى؟ زبان دوم زبانیه که بر اساس میزان کاربرد و گسترش جهانى انخاب میشه، براى ایجاد ارتباط کلامى بیشتر. یعنى ربطى به رابطه سیاسى شما با آمریکا و انگلیس نداره.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!