سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018

دست های پنهان فراماسونری در تاریخ ایران تاریخ ایران


دست های پنهان فراماسونری در تاریخ ایران تاریخ ایران
ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر ایران ؛ دوره قاجار در تاریخ معاصر ایران به دلایل متعددی كه عمده ترین آنها ارتباط نزدیك ایران با كشورهای غربی است، دارای اهمیت بسیار است. توجه غربیان به ایران در این دوره در چارچوب رقابتهای استعماری انگلستان، روسیه و فرانسه شكل گرفت. به واسطه این ارتباط مسایل جدیدی در داخل ایران بروز نمود كه از جمله آنها می توان شیوع نوع خاصی از نگرش به غرب را مشاهده كرد كه منشأ تحولات وسیعی در ایران شد. وجه غالب این نگرش كه مبتنی بر خودباختگی و مرعوب شدن منادیان غربگرایی در برابر پیشرفتهای جوامع غربی بود و در قالب حیرتنامه ها و آثار مكتوب افرادی نظیر ملكم خان عیان شد، عبارت بود از دعوت ایرانیان به پذیرش تمدن غرب بی هیچ دخل و تصرف. از همین زمان و در ارتباط با نگرش فوق پدیده جدیدی تحت عنوان فراماسونری یا فراموشخانه در تاریخ معاصر ایران بروز می نماید كه در رأس آن منادیان غربگرایی قرار داشتند و ایرانیان را برای رسیدن به مدینه فاضله كه همانا جامعه غربی بود، تشویق به ایجاد محافل فراماسونری و عضویت در آن می كردند. این كلام آخوندزاده كه ایرانیان را مخاطب قرار داده و می گوید: ای اهل ایران اگر تو از نشاه آزادیت و حقوق انسانیت خبردار می بودی به این گونه عبودیت و به این گونه رذالت متحمل نمی گشتی، طالب علم شده، فراموشخانه ها می گشادی، مجتمعها بنا می نمودی و خود را از قیود و عقاید پوچ و از ظلم دیسپوت نجات می دادی.
بیانگر ارتباط نزدیك جریان غرب زدگی با مجامع فراماسونری است كه در این دوره لازم و ملزوم یكدیگر به شمار می آمدند. توصیه آخوندزاده بعدها به وسیله ملكم خان جامه عمل به خود پوشید و به جای رهانیدن ایرانیان از قیود استبداد داخلی، بند وابستگی به غرب و بیگانگان را نیز بر جامعه ایران تحمیل نمود. روند وابستگی جامعه ایران به غرب با ورود اولین دسته از ایرانیان به مجامع فراماسونری كه در آغاز منحصر به سفرا و محصلان اعزامی به اروپا بود، تشدید شد و رفته رفته با گسترش یافتن شبكه لژهای فراماسونری و افزایش اعضای آن كه عمدتاً از میان طبقات صاحب نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی گزینش می شدند، ابعاد گسترده تری یافت. تجمع تعداد زیادی از رجال قدرتمند در لژهای فراماسونری كه براساس آموزشهای ماسونی ملزم به حمایت از یكدیگر بودند، شبكه ای پنهانی ایجاد كرده بود كه علیرغم ادعای عدم مداخله در امور سیاسی به نحوی فعال در كلیه امور مداخله می نمودند كه به نمونه های بارزی از این مداخلات اشاره خواهد شد. متأسفانه در تاریخنگاری معاصر ایران مسئله حساس و شایان توجهی همچون فراماسونری كه رابطه غیرقابل انكاری با تحولات تاریخ معاصر ایران دارد ناآگاهانه و در مواردی آگاهانه مورد بی توجهی قرار گرفته و از كنار آن به سادگی عبور شده است. این امر نه تنها در بررسی تحولات بلكه در شرح حال نویسی معاصر نیز مورد كم توجهی و غالباً بی توجهی قرار گرفته است به نحوی كه یا ذكری از عضویت رجال دوره های قاجار و پهلوی در كانونهای ماسونی نمی شود و یا فقط به این موضوع اشاره می شود كه فرد موردنظر عضو فراماسونری بوده، همچنانكه ممكن است عضو كتابخانه نیز باشد و به همین سادگی عضویت در فراماسونری آن چنان در سایه اغماض قرار می گیرد كه گویی هیچ تأثیری در كنش اجتماعی - سیاسی شخصیت مورد بحث ندارد. البته این مسئله منحصر به این موضوع نیست، مسایلی از قبیل فعالیت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه در ایران، نقش افرادی نظیر اردشیرجی، شاپورجی و. . . یا مطرح نشده و یا با تحریف و تخفیف، تصویری واژگونه از این وقایع ارائه شده است. تبعات چنین بی توجهی عبارتند از نادیده گرفته شدن یكی از عوامل تعیین كننده در وقایع مهم تاریخ معاصر كه منجر به ارائه تحلیل ناقص و بعضاً غیرصحیح از حوادث می شود.
گفتنی است كه منظور از ذكر این مطالب بزرگنمایی درخصوص فراماسونری نیست، فراماسونری یكی از عوامل مؤثر در تحولات است كه باید در كنار سایر عوامل به نحو شایسته مورد بررسی و تعمق قرار گیرد. فقدان یك مفهوم روشن از فراماسونری در بین افراد جامعه و حتی مجامع علمی و دانشگاهی از تبعات دیگر این بی توجهی است كه منجر به كلی گویی، ساده انگاری، و بزرگنمایی در اظهارات و مكتوبات شده است. عده ای فراماسونری را سازمانی پیچیده و مخوف توصیف می كنند و در ذكر مصادیق آن به كلی گویی می پردازند و یا دچار بزرگنمایی و افراط می شوند، عده ای اصل تشكیلات فراماسونری را مثبت تلقی می كنند وتمامی عیوب رابه افراد واعضانسبت می دهند، عده ای نیزراه افراط می پیمایندوعیب افراد را نیزمختص به ایرانیان می دانند و اروپائیان ماسون را افرادی شریف معرفی می كنند. این آشفتگی بیانگر فقدان یك تحلیل جامع وصحیح ازمبانی فراماسونری و تكاپوی سیاسی - اجتماعی آن در ایران است كه شایسته توجه جدی است. درخصوص كم توجهی به نقش فراماسونری درتحولات تاریخ معاصرمعمولاًتوجیهات زیرعنوان می شود:
الف) كمبود اسناد و اطلاعات
لازمه تحقیق درخصوص هر موضوعی دسترسی داشتن به منابع و اسناد و مدارك مربوط به آن است كه متأسفانه درباره فراماسونری به علت اصرار آنان بر پنهانكاری و نهان روشی اطلاعات جامعی در دسترس قرار ندارد. اما این مسئله نمی تواند پاسخ قانع كننده ای به این بی توجهی باشد. اطلاعات ارائه شده در ایران درخصوص فراماسونری اگرچه ناقص است ولی به اندازه ای هست كه بتوان آن را دستمایه یك كار تحقیقی قرار داد. آثاری نظیر فراماسونری و فراموشخانه در ایران اثر اسماعیل رائین علیرغم تمام كاستیهای آن و تمامی ملاحظاتی كه در مورد آن وجود دارد دربردارنده اسناد مهمی است كه بررسی آنها می تواند راهگشای تحقیق درباره این موضوع باشد مضافاً اینكه كتب دیگری نیز قبل و بعد از انقلاب منتشر شده كه هر كدام دربردارنده اطلاعاتی در این خصوص می باشد.
ب) كم اهمیت دانستن موضوع
عده ای كه غالباً یا ماسون هستند و یا اطلاعات جامعی از ماهیت این جمعیت ندارند بر این باورند و یا چنین وانمود می كنند كه فراماسونری اساساً یك حركت اخلاقی است و اصلاً موضوعیت سیاسی ندارد. نگاهی گذرا به عملكرد ماسونها چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ تشكیلاتی كه به نمونه هایی از آنها اشاره خواهد شد بی پایه بودن این اظهارات را ثابت می كند. منظور این عده از طرح چنین دیدگاهی كم اهمیت نشان دادن تأثیر فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر است و با همین انگیزه از طرح هرگونه بحثی در این زمینه خودداری می كنند. قبل از انقلاب اسلامی، ماسونها حتی الامكان از چاپ هر كتابی بر ضد خود جلوگیری می كردند و با قاطعیت می توان اظهار داشت كه چاپ معدود كتاب و مقاله در این زمینه فقط با حمایت دربار و ساواك برای افرادی نظیر رائین ممكن شد.
اصرار ماسونها بر عدم نشر هر خبر و اثری درباره تشكیلات ماسونی باعث شده بود كه آنان با چاپ آثاری از سوی خود ماسونها نیز كه با هدف دفاع از این جمعیت تألیف می شد مخالفت نمایند، برای نمونه می توان از كتاب فرانماسونری چیست؟ اثر ابراهیم الفت از اعضای تشكیلات فراماسونری نام برد كه به دستور شریف امامی جمع آوری شد و فقط در اختیار ماسونها قرار گرفت. عده ای دیگر كه وابستگی ای به فراماسونری ندارند اما در زمره كسانی قرار می گیرند كه سعی دارند این موضوع را كم اهمیت جلوه دهند افرادی هستند كه در پاسخ به افراط قائلین به نظریه توطئه دچار تفریط شده و با تكیه بر آرا و نظریاتی مانند نظریه بازی ها و. . . قائل به عدم وجود توطئه و یا كم تأثیر بودن آن هستند. تكیه این افراد عمدتاً بر اسناد و یا اطلاعات رسمی است و معتقدند كه اگر توطئه ای هم وجود داشته باشد می بایست در پرتو داده های عینی و اسناد و مدارك تاریخی و بدون جانبداری عاطفی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این ایراد بر نظریه توطئه كه به شكلی افراطی و گاه سطحی سعی در نسبت دادن وقایع به عوامل خارجی و مراكز توطئه گر دارد وارد است، اما از سوی دیگر باید درنظر داشت كه با ساده انگاری گرفتار توهم عدم وجود توطئه نیز نشد و نیز باید دانست كه توطئه گران هیچ گاه به شكلی آشكار و عریان اقدام نمی كنند تا بتوان فعالیت آنان را با معیارهای رایج مورد بررسی قرار داد. تحلیل این وقایع باتوجه به رعایت اصول پنهانكاری از سوی دستگاههای اطلاعاتی و مراكز پنهانی توطئه گر، نیاز به شمی قوی دارد كه متوجه شگردهای مختلف توطئه گران بشود. عدم انتشار اسناد مراكز اطلاعاتی و مجامع پنهانی مؤثر در وقایع از جمله اسناد مربوط به انقلاب مشروطه از سوی دولت انگلستان- باتوجه به اینكه در آن كشور پس از مدتی اسناد از حالت محرمانه خارج می شوند و قابلیت انتشار پیدا می كنند - پس از حدود صد سال و یا نابود كردن اسناد مربوط به كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در سازمان سیا كه مدتی قبل اعلام شده است، علیرغم صحت یا عدم صحت این خبر همگی حاكی از آن است كه انجام توطئه هیچ گاه با شعار و اعلان صریح همراه نبوده است و نخواهد بود. و كشورهای توطئه گر با شگردهای مختلف از قبیل عدم انتشار حقایق، مسخ واقعیتها با انتشار جهت دار اخبار، و نهایتاً از بین بردن و یا مخدوش كردن اسناد و مدارك اصیل حتی الامكان از آشكار شدن حقایق ممانعت می كنند. بنابراین تحلیل وقایع با استناد بر مشهودات جهت داری كه در اختیار افكارعمومی قرارگرفته است هرگز ما رابه كشف حقایق مستور رهنمون نمی گردد. لذا باید سعی نمودكه بدون گرفتارشدن در چنبره نظریه های مختلف با درنظر گرفتن ترفندهای پیچیده بازیگران رویدادهای گوناگون تاریخ معاصرایران، به تحلیل وقایع پرداخت. بعضی از مخالفین نظریه توطئه با مستمسك قرار دادن افراط قائلین به تئوری مزبور كه هر واقعه ای را بدون تحلیل جامع منسوب به دست پنهان توطئه گری مخوف می كنند، سعی دارند كه موضوع توطئه را یا منتفی و یا به صورت موضوعی جانبی و فرعی قلمداد نمایند. موارد مختلفی مانند نقش انگلستان در وقایعی نظیر انقلاب مشروطه، كودتای ۱۲۹۹ و روی كار آوردن رضاخان، و. . . نقش فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر ایران به عنوان مصادیق تئوری توطئه از سوی آنان، مورد تردید و یا انكار واقع می شود. نمونه ای از این گونه نگرش به تحولات تاریخ معاصر ایران را می توان در مقاله آقای احمد اشرف در فصلنامه گفتگو شماره ۸ مشاهده كرد كه به جهت ذكر فراماسونری به عنوان یكی از مصادیق عمده مورد علاقه قائلین به نظریه توطئه و ارتباط آن با موضوع مورد بحث، به آن می پردازیم. وی در مقاله خود تحت عنوان «توهم توطئه» درخصوص فراماسونری اظهار داشته است:
در شالوده فكر ایرانی، مراكز پنهانی فراماسونری، بهایی و یهود شبكه درهم تنیده ای تشكیل داده اند كه سیر حوادث و مشی وقایع تاریخ معاصر و شخصیتهای پرنفوذ جهان را همچون عروسكان خیمه شب بازی از پشت پرده هدایت می كند. . . در این میان فراماسونها بیش از دو گروه دیگر درگیر انواع توطئه ها، دسیسه پردازیها و توهم توطئه بوده اند ...

دكتر موسی نجفی - موسی حقانی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

بهشتی مظلوم زیست

بهشتی مظلوم زیست
پدر وی حجت الاسلام سیدفضل الله حسینی بهشتی و مادرش معصومه بیگم خاتون آبادی فرزند آیت الله العظمی میرمحمد صادق خاتون آبادی بود.
محمد تحصیلاتش را خیلی زود از چهار سالگی آغاز كرد. او دوران ابتدایی را در دبستان ثروت اصفهان و متوسطه را در دبیرستان سعدی آن شهر گذراند، اما در سال سوم دبیرستان مدرسه را رها كرد و به تحصیل علوم حوزوی در مدرسه صدر اصفهان پرداخت.
وی در شهریور ماه ۱۳۲۵ به قم مهاجرت كرد و در محضر استادانی چون آیت الله داماد و آیت الله اردكانی تلمذ كرد. در ۱۳۲۶ به جلسات درس امام خمینی و آیت الله العظمی بروجردی راه یافت. وی از بهترین شاگردان این استادان بزرگ بود.
در همان سال یعنی سال ۱۳۲۶ هـ.ش محمد به همراه استاد مطهری و آیت الله منتظری بنا به توصیه آیت الله بروجردی یك دوره سفرهای تبلیغاتی به روستاهای دور افتاده را آغاز كرد. بهشتی در ۱۳۲۹ هـ.ش وارد دانشگاه تهران شد و در رشته الهیات و معارف اسلامی به تحصیل مشغول شد. در همین ایام زبان انگلیسی را فرا گرفت و در سال ۱۳۳۰ به تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان های قم پرداخت و تحصیلات حوزوی خود را نیز ادامه داد. او در همین سال با علامه طباطبایی آشنا شد و در سلسله مباحث كتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» شركت كرد.
در سال ۱۳۳۳ هـ.ش دبیرستان دین و دانش را در قم تاسیس كرد. همچنین در سال ۱۳۳۴ هـ.ش مدرك كارشناسی خود را با درجه عالی از دانشگاه تهران به دست آورد.
بهشتی با وجود فعالیت های فشرده علمی در حوزه و دانشگاه، فعالیت های سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نیز داشت. در سال ۱۳۳۹ با همكاری جمعی از فضلا كلاس های زبان انگلیسی و مكالمه روزمره عربی را برای جمعی از طلاب مدرسه حقانی ترتیب داد.
بهشتی از سال ۱۳۴۰ فعالیت های سیاسی خود را رسماً آغاز كرد. از یك طرف با تنظیم و تهیه مقاله های پژوهشی مانند حكومت در اسلام، قانون علیت در علم و دین و از طرف دیگر به ایراد سخنرانی در جلسات ماهیانه انجمن اسلامی مهندسین می پرداخت. او با ایجاد كانون دانش آموزان قم و تشكیل هسته تحقیقاتی به منظور كار پژوهشی درباره حكومت اسلامی به عنوان یكی از مبارزین متفكر علیه رژیم شناخته شد. به همین دلیل در سال ۴۲ به دستور ساواك مجبور به مهاجرت به تهران شد، اما فعالیت های ضدرژیم وی همچنان ادامه داشت به همین دلیل به توصیه مراجع تقلید به منظور ایجاد مركز اسلامی هامبورگ در سال ۱۳۴۴ به آلمان رفت. بهشتی تا سال ۴۹ در خارج از مرزهای ایران به مبارزات فكری خود ادامه داد و در ۱۳۴۹ به تهران بازگشت. در آن زمان ساواك با دستاویز قراردادن تمام فعالیت های بهشتی برای او پرونده سازی كرده بود و وی را ممنوع الخروج كرد.
بهشتی در اواخر سال ۴۹ در آموزش و پرورش مشغول به كار شد و در زمینه تدوین كتاب های علوم دینی در سازمان كتاب های درسی ایران عنوان كارشناس ارشد را به دست آورد.
وی در سال ۱۳۵۰ به همراه سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی و محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی كنی مركز تحقیقات اسلامی را تاسیس كرد. بهشتی در سال ۱۳۵۳ هـ.ش به اخذ درجه دكترا نایل شد.
از دیگر فعالیت های فكری و فرهنگی وی در همین دوران برپایی جلسات تفسیر قرآن، تنظیم طرح ایدئولوژی اسلامی برای نسل جوان، تنظیم كتاب خدا از دیدگاه قرآن، برقراری جلسات بحث پیرامون شناخت از دیدگاه قرآن در منزل شخصی خودش را می توان ذكر كرد.
اما از میان فعالیت های وی آنچه كه بیشترین حساسیت ساواك را برانگیخت سخنرانی های وی پیرامون مرجعیت، رهبری، امامت و امت بود كه سبب دستگیری و بازداشت چند روزه او در سال ۱۳۵۴ هـ.ش شد.
در فروردین ۱۳۵۷ به امریكا و اروپا سفر كرد تا هماهنگی های لازم بین رهبری و حركت های سیاسی را به وجود آورد. در همان سال جامعه روحانیت مبارز را به همراه مطهری و مفتح پایه گذاری كرد.
در آبان ۱۳۵۷ به پاریس سفر كرد و با امام خمینی جلساتی را به منظور مذاكره و هماهنگی ترتیب داد. در همین زمان امام خمینی دستور تشكیل شورای انقلاب را صادر كردند. دكتر بهشتی بیشترین فعالیت خود را در زمینه هماهنگی تشكل های انقلابی انجام می داد. مهمترین سخنرانی دكتر بهشتی همزمان با اوج مبارزات مردم علیه رژیم در روز دهم محرم عاشورای ۱۳۵۷ ایراد شد.
در بهمن ۱۳۵۷ با گروهی از نخبگان و انقلابیون فعال مانند استاد مطهری، باهنر، آیت الله طالقانی، مفتح و... شورای انقلاب را تشكیل داد. پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ هـ.ش بسیاری از ارگان ها و سازمان های جدید را كه پس از انقلاب وجود آن ها لازم بود، به وسیله دكتر بهشتی پایه گذاری و تاسیس شد.
در اواخر سال ۱۳۵۷-۲۹/۱۱/۱۳۵۷- حزب جمهوری اسلامی به وسیله سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی و علی اكبر هاشمی رفسنجانی اعلام موجودیت كرد. دكتر بهشتی از اعضای اصلی این حزب شد.
از اوایل سال ۱۳۵۸ ترور شخصیت های فعال انقلاب اسلامی توسط گروه هایی مانند منافقین و فرقان آغاز شد. بسیاری از همرزمان دكتر بهشتی به شهادت رسیدند. استاد مطهری و دكتر مفتح از جمله این اشخاص بودند.
در مرداد ماه ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان صورت گرفت و بیشترین افراد برگزیده در این انتخابات از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند. در آن دوره دكتر بهشتی ۶۰ درصد از آرا را به خود اختصاص داد.
در اسفند ۱۳۵۸ هـ.ش دكتر بهشتی از طرف امام خمینی به عنوان مسوول دیوان عالی كشور برگزیده شد.
دكتر بهشتی در این دوران سخنرانی های متعددی را در زمینه های مختلف به منظور رفع شبهات گروه های متفاوت و یا ایجاد هماهنگی اقشار و گروه ها انجام داد. علاوه بر این در زمینه ایجاد هماهنگی بین گروه های ارتش سخنرانی های متعددی در ارتباط با اهمیت ادامه جنگ با عراق ایراد كرد. دكتر بهشتی از مخالفان سیاست گذاری های بنی صدر نیز بود و در این زمینه مصاحبه هایی را نیز ترتیب داد.
او از جبهه های جنگ در چندین نوبت بازدید كرد و در میان گروه های مختلف حاضر در جبهه سخنرانی های مبسوطی ایراد كرد. در سال ۱۳۶۰ پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری دكتر بهشتی، علی اكبر هاشمی رفسنجانی(رییس مجلس) و رجایی شورای موقت ریاست جمهوری را تشكیل دادند.
دكتر بهشتی فردی آگاه با شخصیتی چند بعدی و دیدی همه جانبه بود كه می توانست در هر امری مشاوری قابل اعتماد برای نظام باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در مورد دكتر بهشتی می فرمایند: مرحوم شهید بهشتی یكی از آن شخصیت هایی بود كه یك حالت استثنایی در آن ها مشاهده می شود. می دانیم آدم ها دو جور هستند؛ یكی آدم هایی هستند كه هیچ ویژگی در آن ها نیست، با استعدادند با فكرند، ارزشمندند، اما عادی و معمولی اند. لكن بعضی هستند كه از معمول انسان ها یك چیزی بیشتر دارند، یك برجستگی در این ها وجود دارد این برجستگی خیلی هم زود فهمیده نمی شود. در گذشت زمان مشهود می شود و بهشتی از این قبیل بود. او دارای فكر بلندی بود. مغزی قوی و فعال داشت، علاوه بر این دارای اراده و روحیه ممتازی بود. بر خود و احساسات خویش شدیداً غالب بود یك فرد بیشتر متفكر بود تا احساساتی.
اگر چه گاهی اوقات احساسات او هم یك جمعیت میلیونی را به جوش می آورد، یعنی اینجور احساساتی هم گاهی می شد، اما در همان وقت هم می توانست مطمئن باشد كه دارد منطقی حرف می زند. این مرد، مردی شدیداً متعبد بود، یعنی دین و شریعت را به درستی و از بن دندان قبول داشت، با كمال خلوص و صمیمیت عامل به شرع و معتقد به دین بود. از تظاهر از ریاكاری، از كارهایی كه برخلاف صمیمیت و خلوص هست شدیداً بیزار و روگردان بود، خودش نداشت و از هر كسی كه دارای این صفات بود بدش می آمد. بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد، شهید بهشتی واقعاً انسان برجسته ای بود در همه ابعاد.
به دلیل این كه شهید مظلوم بهشتی دارای شخصیت ممتازی بود همواره مورد حمله لیبرال ها و منافقین واقع می شد. به قول شاعر: «اول بلا به مرغ بلند آشیان رسید»
آنكس كه آشیانش و پروازش بلندتر و شخصیت اش برجسته تر است بیشتر از همه مورد تهاجم دشمنان قرار می گیرد.
عاقبت در ساعت ۲۰:۳۰ روز یكشنبه هفت تیرماه سال ۱۳۶۰ به تدریج اعضای حزب جمهوری اسلامی در سالن اجتماعات دفتر مركزی حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه وارد شدند. قرآن كریم تلاوت شد و پس از آن آیت الله دكتر بهشتی به سخنرانی مشغول شدند. گویا بحث پیرامون تورم بود. پس از آن دكتر بهشتی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری چنین گفت: «ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره سازی كنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش كنیم كسانی را كه متعهد به مكتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند انتخاب شوند.»
لازم به ذكر است كه عامل بمب گذاری منافق نفوذی به نام محمدرضا كلاهی بود كه پس از انفجار بمب كار گذاشته موفق به فرار گردید و به فرانسه پناهنده شد. دكتر بهشتی، رییس دیوان عالی كشور در آن روز به اتفاق جمعی از یارانش كه در مجموع ۷۲ تن بودند به شهادت رسید.

وبگردی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران - مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور اصحاب هنر و ورزش یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام شد، از سرود رسمی تیم ملی ایران رونمایی گردید.
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی - رئیس جمهور در دیدار با ملی‌پوشام فوتبال ایران از بازیکنان و کادر فنی تقدیر کرد. در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد.
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!