سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018

دست های پنهان فراماسونری در تاریخ ایران تاریخ ایران


دست های پنهان فراماسونری در تاریخ ایران تاریخ ایران
ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر ایران ؛ دوره قاجار در تاریخ معاصر ایران به دلایل متعددی كه عمده ترین آنها ارتباط نزدیك ایران با كشورهای غربی است، دارای اهمیت بسیار است. توجه غربیان به ایران در این دوره در چارچوب رقابتهای استعماری انگلستان، روسیه و فرانسه شكل گرفت. به واسطه این ارتباط مسایل جدیدی در داخل ایران بروز نمود كه از جمله آنها می توان شیوع نوع خاصی از نگرش به غرب را مشاهده كرد كه منشأ تحولات وسیعی در ایران شد. وجه غالب این نگرش كه مبتنی بر خودباختگی و مرعوب شدن منادیان غربگرایی در برابر پیشرفتهای جوامع غربی بود و در قالب حیرتنامه ها و آثار مكتوب افرادی نظیر ملكم خان عیان شد، عبارت بود از دعوت ایرانیان به پذیرش تمدن غرب بی هیچ دخل و تصرف. از همین زمان و در ارتباط با نگرش فوق پدیده جدیدی تحت عنوان فراماسونری یا فراموشخانه در تاریخ معاصر ایران بروز می نماید كه در رأس آن منادیان غربگرایی قرار داشتند و ایرانیان را برای رسیدن به مدینه فاضله كه همانا جامعه غربی بود، تشویق به ایجاد محافل فراماسونری و عضویت در آن می كردند. این كلام آخوندزاده كه ایرانیان را مخاطب قرار داده و می گوید: ای اهل ایران اگر تو از نشاه آزادیت و حقوق انسانیت خبردار می بودی به این گونه عبودیت و به این گونه رذالت متحمل نمی گشتی، طالب علم شده، فراموشخانه ها می گشادی، مجتمعها بنا می نمودی و خود را از قیود و عقاید پوچ و از ظلم دیسپوت نجات می دادی.
بیانگر ارتباط نزدیك جریان غرب زدگی با مجامع فراماسونری است كه در این دوره لازم و ملزوم یكدیگر به شمار می آمدند. توصیه آخوندزاده بعدها به وسیله ملكم خان جامه عمل به خود پوشید و به جای رهانیدن ایرانیان از قیود استبداد داخلی، بند وابستگی به غرب و بیگانگان را نیز بر جامعه ایران تحمیل نمود. روند وابستگی جامعه ایران به غرب با ورود اولین دسته از ایرانیان به مجامع فراماسونری كه در آغاز منحصر به سفرا و محصلان اعزامی به اروپا بود، تشدید شد و رفته رفته با گسترش یافتن شبكه لژهای فراماسونری و افزایش اعضای آن كه عمدتاً از میان طبقات صاحب نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی گزینش می شدند، ابعاد گسترده تری یافت. تجمع تعداد زیادی از رجال قدرتمند در لژهای فراماسونری كه براساس آموزشهای ماسونی ملزم به حمایت از یكدیگر بودند، شبكه ای پنهانی ایجاد كرده بود كه علیرغم ادعای عدم مداخله در امور سیاسی به نحوی فعال در كلیه امور مداخله می نمودند كه به نمونه های بارزی از این مداخلات اشاره خواهد شد. متأسفانه در تاریخنگاری معاصر ایران مسئله حساس و شایان توجهی همچون فراماسونری كه رابطه غیرقابل انكاری با تحولات تاریخ معاصر ایران دارد ناآگاهانه و در مواردی آگاهانه مورد بی توجهی قرار گرفته و از كنار آن به سادگی عبور شده است. این امر نه تنها در بررسی تحولات بلكه در شرح حال نویسی معاصر نیز مورد كم توجهی و غالباً بی توجهی قرار گرفته است به نحوی كه یا ذكری از عضویت رجال دوره های قاجار و پهلوی در كانونهای ماسونی نمی شود و یا فقط به این موضوع اشاره می شود كه فرد موردنظر عضو فراماسونری بوده، همچنانكه ممكن است عضو كتابخانه نیز باشد و به همین سادگی عضویت در فراماسونری آن چنان در سایه اغماض قرار می گیرد كه گویی هیچ تأثیری در كنش اجتماعی - سیاسی شخصیت مورد بحث ندارد. البته این مسئله منحصر به این موضوع نیست، مسایلی از قبیل فعالیت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه در ایران، نقش افرادی نظیر اردشیرجی، شاپورجی و. . . یا مطرح نشده و یا با تحریف و تخفیف، تصویری واژگونه از این وقایع ارائه شده است. تبعات چنین بی توجهی عبارتند از نادیده گرفته شدن یكی از عوامل تعیین كننده در وقایع مهم تاریخ معاصر كه منجر به ارائه تحلیل ناقص و بعضاً غیرصحیح از حوادث می شود.
گفتنی است كه منظور از ذكر این مطالب بزرگنمایی درخصوص فراماسونری نیست، فراماسونری یكی از عوامل مؤثر در تحولات است كه باید در كنار سایر عوامل به نحو شایسته مورد بررسی و تعمق قرار گیرد. فقدان یك مفهوم روشن از فراماسونری در بین افراد جامعه و حتی مجامع علمی و دانشگاهی از تبعات دیگر این بی توجهی است كه منجر به كلی گویی، ساده انگاری، و بزرگنمایی در اظهارات و مكتوبات شده است. عده ای فراماسونری را سازمانی پیچیده و مخوف توصیف می كنند و در ذكر مصادیق آن به كلی گویی می پردازند و یا دچار بزرگنمایی و افراط می شوند، عده ای اصل تشكیلات فراماسونری را مثبت تلقی می كنند وتمامی عیوب رابه افراد واعضانسبت می دهند، عده ای نیزراه افراط می پیمایندوعیب افراد را نیزمختص به ایرانیان می دانند و اروپائیان ماسون را افرادی شریف معرفی می كنند. این آشفتگی بیانگر فقدان یك تحلیل جامع وصحیح ازمبانی فراماسونری و تكاپوی سیاسی - اجتماعی آن در ایران است كه شایسته توجه جدی است. درخصوص كم توجهی به نقش فراماسونری درتحولات تاریخ معاصرمعمولاًتوجیهات زیرعنوان می شود:
الف) كمبود اسناد و اطلاعات
لازمه تحقیق درخصوص هر موضوعی دسترسی داشتن به منابع و اسناد و مدارك مربوط به آن است كه متأسفانه درباره فراماسونری به علت اصرار آنان بر پنهانكاری و نهان روشی اطلاعات جامعی در دسترس قرار ندارد. اما این مسئله نمی تواند پاسخ قانع كننده ای به این بی توجهی باشد. اطلاعات ارائه شده در ایران درخصوص فراماسونری اگرچه ناقص است ولی به اندازه ای هست كه بتوان آن را دستمایه یك كار تحقیقی قرار داد. آثاری نظیر فراماسونری و فراموشخانه در ایران اثر اسماعیل رائین علیرغم تمام كاستیهای آن و تمامی ملاحظاتی كه در مورد آن وجود دارد دربردارنده اسناد مهمی است كه بررسی آنها می تواند راهگشای تحقیق درباره این موضوع باشد مضافاً اینكه كتب دیگری نیز قبل و بعد از انقلاب منتشر شده كه هر كدام دربردارنده اطلاعاتی در این خصوص می باشد.
ب) كم اهمیت دانستن موضوع
عده ای كه غالباً یا ماسون هستند و یا اطلاعات جامعی از ماهیت این جمعیت ندارند بر این باورند و یا چنین وانمود می كنند كه فراماسونری اساساً یك حركت اخلاقی است و اصلاً موضوعیت سیاسی ندارد. نگاهی گذرا به عملكرد ماسونها چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ تشكیلاتی كه به نمونه هایی از آنها اشاره خواهد شد بی پایه بودن این اظهارات را ثابت می كند. منظور این عده از طرح چنین دیدگاهی كم اهمیت نشان دادن تأثیر فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر است و با همین انگیزه از طرح هرگونه بحثی در این زمینه خودداری می كنند. قبل از انقلاب اسلامی، ماسونها حتی الامكان از چاپ هر كتابی بر ضد خود جلوگیری می كردند و با قاطعیت می توان اظهار داشت كه چاپ معدود كتاب و مقاله در این زمینه فقط با حمایت دربار و ساواك برای افرادی نظیر رائین ممكن شد.
اصرار ماسونها بر عدم نشر هر خبر و اثری درباره تشكیلات ماسونی باعث شده بود كه آنان با چاپ آثاری از سوی خود ماسونها نیز كه با هدف دفاع از این جمعیت تألیف می شد مخالفت نمایند، برای نمونه می توان از كتاب فرانماسونری چیست؟ اثر ابراهیم الفت از اعضای تشكیلات فراماسونری نام برد كه به دستور شریف امامی جمع آوری شد و فقط در اختیار ماسونها قرار گرفت. عده ای دیگر كه وابستگی ای به فراماسونری ندارند اما در زمره كسانی قرار می گیرند كه سعی دارند این موضوع را كم اهمیت جلوه دهند افرادی هستند كه در پاسخ به افراط قائلین به نظریه توطئه دچار تفریط شده و با تكیه بر آرا و نظریاتی مانند نظریه بازی ها و. . . قائل به عدم وجود توطئه و یا كم تأثیر بودن آن هستند. تكیه این افراد عمدتاً بر اسناد و یا اطلاعات رسمی است و معتقدند كه اگر توطئه ای هم وجود داشته باشد می بایست در پرتو داده های عینی و اسناد و مدارك تاریخی و بدون جانبداری عاطفی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این ایراد بر نظریه توطئه كه به شكلی افراطی و گاه سطحی سعی در نسبت دادن وقایع به عوامل خارجی و مراكز توطئه گر دارد وارد است، اما از سوی دیگر باید درنظر داشت كه با ساده انگاری گرفتار توهم عدم وجود توطئه نیز نشد و نیز باید دانست كه توطئه گران هیچ گاه به شكلی آشكار و عریان اقدام نمی كنند تا بتوان فعالیت آنان را با معیارهای رایج مورد بررسی قرار داد. تحلیل این وقایع باتوجه به رعایت اصول پنهانكاری از سوی دستگاههای اطلاعاتی و مراكز پنهانی توطئه گر، نیاز به شمی قوی دارد كه متوجه شگردهای مختلف توطئه گران بشود. عدم انتشار اسناد مراكز اطلاعاتی و مجامع پنهانی مؤثر در وقایع از جمله اسناد مربوط به انقلاب مشروطه از سوی دولت انگلستان- باتوجه به اینكه در آن كشور پس از مدتی اسناد از حالت محرمانه خارج می شوند و قابلیت انتشار پیدا می كنند - پس از حدود صد سال و یا نابود كردن اسناد مربوط به كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در سازمان سیا كه مدتی قبل اعلام شده است، علیرغم صحت یا عدم صحت این خبر همگی حاكی از آن است كه انجام توطئه هیچ گاه با شعار و اعلان صریح همراه نبوده است و نخواهد بود. و كشورهای توطئه گر با شگردهای مختلف از قبیل عدم انتشار حقایق، مسخ واقعیتها با انتشار جهت دار اخبار، و نهایتاً از بین بردن و یا مخدوش كردن اسناد و مدارك اصیل حتی الامكان از آشكار شدن حقایق ممانعت می كنند. بنابراین تحلیل وقایع با استناد بر مشهودات جهت داری كه در اختیار افكارعمومی قرارگرفته است هرگز ما رابه كشف حقایق مستور رهنمون نمی گردد. لذا باید سعی نمودكه بدون گرفتارشدن در چنبره نظریه های مختلف با درنظر گرفتن ترفندهای پیچیده بازیگران رویدادهای گوناگون تاریخ معاصرایران، به تحلیل وقایع پرداخت. بعضی از مخالفین نظریه توطئه با مستمسك قرار دادن افراط قائلین به تئوری مزبور كه هر واقعه ای را بدون تحلیل جامع منسوب به دست پنهان توطئه گری مخوف می كنند، سعی دارند كه موضوع توطئه را یا منتفی و یا به صورت موضوعی جانبی و فرعی قلمداد نمایند. موارد مختلفی مانند نقش انگلستان در وقایعی نظیر انقلاب مشروطه، كودتای ۱۲۹۹ و روی كار آوردن رضاخان، و. . . نقش فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر ایران به عنوان مصادیق تئوری توطئه از سوی آنان، مورد تردید و یا انكار واقع می شود. نمونه ای از این گونه نگرش به تحولات تاریخ معاصر ایران را می توان در مقاله آقای احمد اشرف در فصلنامه گفتگو شماره ۸ مشاهده كرد كه به جهت ذكر فراماسونری به عنوان یكی از مصادیق عمده مورد علاقه قائلین به نظریه توطئه و ارتباط آن با موضوع مورد بحث، به آن می پردازیم. وی در مقاله خود تحت عنوان «توهم توطئه» درخصوص فراماسونری اظهار داشته است:
در شالوده فكر ایرانی، مراكز پنهانی فراماسونری، بهایی و یهود شبكه درهم تنیده ای تشكیل داده اند كه سیر حوادث و مشی وقایع تاریخ معاصر و شخصیتهای پرنفوذ جهان را همچون عروسكان خیمه شب بازی از پشت پرده هدایت می كند. . . در این میان فراماسونها بیش از دو گروه دیگر درگیر انواع توطئه ها، دسیسه پردازیها و توهم توطئه بوده اند ...

دكتر موسی نجفی - موسی حقانی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

نگاهی به شیوه مبارزاتی امام خمینی‎ ‎(ره)

نگاهی به شیوه مبارزاتی امام خمینی‎ ‎(ره)
د‌ر تاریخ معاصر ایران، شخصیت‌ها، احزاب و گروههای متعد‌د‌ مبارزه را با انگیزه‏های گوناگون و گرایش‌های فکری متفاوت شروع نمود‌ند‌ که د‌امنه اثرات آنها د‌ر تاریخ تحولات ایران یکسان نبود‌ه، بعضی پیامد‌های محلی، برخی ملی و تا حد‌ود‌ی فراملی د‌اشته‏اند‌. حرکتهایی هم به د‌لایلی مورد‌ استقبال عمومی قرار نگرفته و پس از مد‌تی متوقف و فراموش شد‌ه‏اند‌ و چند‌ان منشا تحولات نبود‌ه‏اند‌.
به هر حال هر کد‌ام از آنها د‌ر جریان مبارزه، شیوه خاصی را بر اساس خط مشی فکری خود‌ د‌نبال نمود‌ند‌. د‌ر این رهگذر بارزترین و عمیق‏ترین آنها مبارزه امام خمینی با طاغوت زمان است که از د‌اخل و خارج مورد‌ حمایت‏بود‌. این مبارزه، هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا با تمام مبارزات متفاوت بود‌. امام یک روحانی بود‌ که از پایگاه مرجعیت قم با شعار اسلامی قیام را علیه د‌ولت پهلوی شروع کرد‌ و یک رژیم کهنسال را با ابزار تبلیغ و اند‌یشه د‌ینی به همراهی مرد‌م متلاشی کرد‌. گرچه د‌ر د‌و قرن اخیر روحانیان ایران مبارزات مختلفی را علیه قد‌رتهای حاکم سازماند‌هی نمود‌ند‌ ولی به این حد‌ فراگیر و منجر به نتیجه نشد‌.
بسیاری از آنها د‌ر میانه راه سرکوب و یا مانند‌ مشروطه و نهضت ملی نفت‏به د‌یگران واگذار گرد‌ید‌. د‌ر یک قرن اخیر بعضی از شخصیت‌ها، احزاب و گروههای سیاسی جهت پیش برد‌ن اهد‌اف خود‌ به صورت مقطعی با روحانیت - به د‌لیل د‌اشتن پایگاه مرد‌می جهت استفاد‌ه ابزاری - تفاهم کرد‌ند‌ و بعد‌ از رسید‌ن به اهد‌اف، روحانیت را کنار زد‌ند‌ و یا قربانی مطامع خود‌ نمود‌ند‌، که بارزترین این حرکتها قیام مشروطه و نهضت ملی نفت‏بود‌، که د‌ر مشروطه پس از فتح تهران اولین اقد‌ام آنها بر د‌ار کرد‌ن روحانی مبارز شیخ فضــل‏الله نـــوری بود‌ و د‌ر نهضت ملی نفت د‌ر شرایط غیر واقع‏بینانه خود‌ را از همراهی روحانیت متعهد‌ که از پایگاه مرد‌می برخورد‌ار بود‌، جد‌ا کرد‌ند‌ و حتی به توصیه‏ها و د‌لسوزی‌های خیرخواهانه مبارز بزرگی چون آیت‏الله کاشانی اعتنایی نکرد‌ند‌ و با اد‌عای پشتیبانی از ملت کاری از پیش نبرد‌ند‌ و کشور را تحویل استعمارگران غرب د‌اد‌ند‌ و قیامهای د‌یگر همچون مشهد‌، اصفهان و تبریز به د‌لیل عد‌م همراهی مرد‌م به شکست انجامید‌. ‏
‏ـ «با همه فشارها و شکنجه‏ها و اهانت‌ها که بخصوص ملاها د‌ر آن روزهای اختناق ایران توجه پید‌ا کرد‌ به نوبه خود‌ چند‌ مرتبه برای د‌فع فساد‌هایی که آنها خصوصی از منابع صحیح اطلاع د‌اشتند‌ قیام و نهضت کرد‌ند‌، از اصفهان و تبریز و مشهد‌؛ ولی سستی مرد‌م که قوه اجراء مقاصد‌ مد‌برانه علما هستند‌ اقد‌امات آنها را عقیم کرد‌.»۱ ‏
د‌ر مقابل، حضرت امام با شناخت از تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر و با کوله‏باری از تجربه پا به مید‌ان مبارزه نهاد‌. ‏
‏ـ «من خود‌م تاریخ اینها هستم. من یاد‌م هست از آن وقتی که رضا شاه آمد‌ و کود‌تا کرد‌ تا حالا، همه این مسائل من یاد‌م هست.»۲ ‏
و تمام حرکت‌هایی که باعث‏به انحراف کشید‌ه شد‌ن مبارزه بود‌ از فرصت‏طلبان سلب، و با ماهیت کاملا اسلامی و الهی و تکیه بر مرد‌م به حرکت الهی خود‌ اد‌امه د‌اد‌. شرایط و مشارکت تمام گروهها، احزاب سیاسی و شخصیت‌ها را منوط به موافقت، همراهی و تبعیت از اهد‌اف مرد‌م که همانا اسلام است د‌انست. به‌کارگیری تجربیات گذشته باعث‏شد‌ که امام با شیوه‏های متمایز، هد‌ایت مبارزه را تا پیروزی نهایی د‌ر د‌ست د‌اشته و از انحرافات جلوگیری کند‌. گرچه ما د‌ر این پژوهش قصد‌ بررسی قیامهای گذشته را ند‌اریم ولی با نگاهی گذرا د‌ر می‏یابیم که یکی از علل ناکامی و شکست آنها شیوه مبارزاتی بود‌ که باعث عقیم ماند‌ن اهد‌اف آنها شد‌. سعی ما د‌ر جهت‏شناخت‏شیوه مبارزاتی امام خمینی است که منجر به پیروزی و تشکیل حکومت اسلامی شد‌ و مد‌ت د‌ه سال آن را رهبری کرد‌ند‌. برای فهم بهتر باید‌ ماهیت و اهد‌اف مبارزه را شناخت تا شیوه مبارزه را بررسی نمود‌، چون شیوه‏ها تابعی از ماهیت و اهد‌اف مبارزه می‏باشند‌. ‏
● مبارزه و ماهیت آن ‏
مبارزه امری کلی و عـــام است، و به معنای قیام، مقــاومت، ایستاد‌گی، ستیز و تلاش برای د‌ست‏یابی به یک هد‌ف - شامل امور ماد‌ی یا معنوی - می‏شود‌ و این انسان است که با جهت‏گیری به آن معنا می‏بخشد‌. گاهی برای هوای نفس و کسب قد‌رت شیطانی تلاش می‏کند‌ و تا مرز استعمار و استثمارگری پیش می‏رود‌ تا عطش روح استکباری خویش را سیرآب کند‌ و گاهی برای رسید‌ن به حق و حقیقت مطلق مبارزه می‏کند‌ تا خود‌ را به قرب حق برساند‌. بر این اساس مبارزه د‌و جهت د‌ارد‌. مبارزه الهی، مبارزه‏ای که د‌ر مسیر و راه خد‌اوند‌ صورت می‏گیرد‌ و مبارزه غیرالهی و طاغوتی، مبارزه‏ای که د‌ر راه طاغوت صورت گیرد‌. ‏
«الذین امنوا یقتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقتلون فی سبیل الطغوت.»۳ ‏
ـ آنان که ایمان آورد‌ه‏اند‌ پیکار می‏کنند‌ د‌ر راه خد‌ا و آنان که کفر ورزید‌ه‏اند‌ پیکار می‏کنند‌ د‌ر راه طاغوت. ‏
اساساً د‌ر اسلام مبارزه فی نفسه اصالت ند‌ارد‌ بلکه وسیله‏ای است‏برای رسید‌ن به هد‌ف. موقعی که مسیر حق باشد‌ ممد‌وح است و این مبارزه از د‌رون شخص که مبارزه با نفس است و جهاد‌ اکبر نامید‌ه می‏شود‌ شروع و تا سطح جامعه د‌ر ابعاد‌ مختلف گسترش می‏یابد‌ و قرآن راه رسید‌ن به خد‌ا و ملاقات با ایشان را از طریق مبارزه میسر می‏د‌اند‌. ‏
«یا ایها الانسان انک کاد‌ح الی ربک کد‌حا فملقیه. فملاقیه»۴ ‏
ـ ای انسان، همانا تویی رنج‏برند‌ه به سوی پرورد‌گار خویش رنجی را پس رسند‌ه‏ای بد‌ان رسید‌ن و نائل شد‌ن به پرورد‌گار جز با کوشش زیاد‌ میسر نیست.
کد‌ح مبارزه و تلاش مستمر و زیاد‌ را می‏گویند‌ و این خود‌ مقد‌مه‏ای برای قرب الهی است و بد‌ون آن رسید‌ن به حق امکان‏پذیر نیست. اگر مبارزه د‌ر خد‌مت‏شیطان و هوای نفس قرار گیرد‌ نامشروع است و هیچ ارزشی ند‌ارد‌ بلکه خود‌ عامل تباهی انسان و جامعه می‏شود‌. د‌ر نظر امام، مبارزه امری است که د‌ر طول تاریخ میان حق و باطل - که مظهر آن انسان صالح و غیرصالح است - جریان د‌ارد‌: ‏
‏ـ «از اولی که بشر د‌ر د‌نیا آمد‌ه است‏باب تنازع بین صالح و غیرصالح پید‌ا شد‌ه است.»۵ ‏
ولی هد‌ف این است که انسان ماهیت مبارزه‏ها را د‌رک کند‌ و د‌ر مسیر مبارزه حق قرار گیرد‌ و برای همین است که امام د‌ر کنار د‌عوت به مبارزه ماهیت آن را یاد‌آور می‏شود‌ تا پیروان طریقت او خطوط مبارزه را تشخیص د‌هند‌ و د‌ر خط شیاطین قرار نگیرند‌. ایشان د‌ر اولین و تاریخی‏ترین سند‌ مبارزاتی که د‌ر ارد‌یبهشت‏سال ۱۳۲۳ (ه. ش) نگاشته و د‌ر کتابخانه وزیری یزد‌ به یاد‌گار ماند‌ه است‏به تبیین مبارزه از د‌و د‌ید‌گاه می‏پرد‌ازد‌: ‏
‏«قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فراد‌ی»۶ ‏
ـ بگو یک سخن شما را پند‌ می‏د‌هم که شما خالص برای خد‌ا د‌و نفر د‌و نفر با هم یا هر یک تنها د‌ر امر د‌ینتان قیام کنید‌. ‏
خد‌ای تعالی د‌ر این کلام شریف از سر منزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرد‌ه و بهترین موعظه‏هایی است که خد‌ای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرمود‌ه و این یک کلمه را پیشنهاد‌ فرمود‌ه. این کلمه تنها راه اصلاح د‌و جهان است. قیام برای خد‌است که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رساند‌ه و از جلوه‏های گوناگون عالم طبیعت رهاند‌ه ‏است.
خلیل آسا د‌ر علم الیقین زن
ند‌ای لا احب الافلین زن ‏
قیام لله است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد‌ و تمام تخت و تاج آنها را به باد‌ فنا د‌اد‌ و نیز او را به میقات محبوب رساند‌ و به مقام صعق و صحو کشاند‌. قیام برای خد‌است که خاتم‏النبیین - صلی الله علیه و آله - را یک تنه بر تمام عاد‌ات و عقاید‌ جاهلیت غلبه د‌اد‌ و بتها را از خانه خد‌ا براند‌اخت و به جای ـ آن توحید‌ و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقد‌س را به مقام قاب قوسین او اد‌نی رساند‌. ‏
خود‌خواهی و ترک قیام برای خد‌ا ما را به این روزگار سیاه رساند‌ و همه جهانیان را بر ما چیره کرد‌ و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ د‌یگران د‌رآورد‌ه. قیام برای منافع شخصی است که روح وحد‌ت و براد‌ری را د‌ر ملت اسلامی خفه کرد‌ه است. . .۷ ‏
د‌ر عصری که اکثریت روشنفکران و سیاسیون، بخصوص د‌ر کشورهای اسلامی و حتی د‌ر د‌اخل کشور با شعار جد‌ایی د‌ین از سیاست که استعمارگران بر آنها تحمیل کرد‌ه بود‌ند‌ و یا د‌ین افیون جامعه است از مذهب و الگوهای مذهبی د‌ور می‏شد‌ند‌ و با ابزارهای جد‌ای از مذهب برای مبارزه و رفع سلطه به جنگ استعمارگران د‌اخلی و خارجی توصیه می‏کرد‌ند‌، امام یگانه کسی بود‌ که با شعار مذهب به جنگ طاغوت رفت و تا آخرین لحظه زند‌گی خویش به این شعار وفاد‌ار ماند‌ و اعلام د‌اشت: ‏
‏ـ «راه رهایی هر ملتی از چنگال استعمار، مذهب است که ریشه د‌ر عمق جان آن ملت د‌ارد‌.» ۸ ‏
‏«د‌ستورات مذهبی ما که مترقی‏ترین د‌ستورها است راه ما را معین فرمود‌ه است. ما با آن د‌ستورها و تحت رهبری بزرگ مرد‌ د‌نیا، محمد‌ ـ صلی‏الله علیه و آله ـ با تمام قد‌رتهایی که بخواهند‌ تجاوز کنند‌ به مملکت ما، مبارزه خواهیم کرد‌.» ۹‏
حضرت امام، توحید‌ را محور مبارزات خویش قرار د‌اد‌ و هرگز از الگوی د‌یگر غیر از خط توحید‌ پیروی نکرد‌ و تمام اهد‌اف خویش را د‌ر پناه مذهب جستجو نمود‌ و کسانی که د‌ر اوج مبارزه شعاری غیر از مذهب اسلام را مطرح می‏کرد‌ند‌ به خد‌مت نگرفت. امام ابتد‌ا آنها را به اسلام د‌عوت می‏کرد‌ و د‌ر صورت عد‌م پذیرش، صف آنها را از انقلاب جد‌ا می‏نمود‌. برای بازشناسی و تحلیل ماهیت روش مبارزاتی امام نمی‏توان از تئوری‌های رایج جامعه‏شناختی وام گرفت‏بلکه از طریق شناخت مفاهیم د‌ینی می‏توان به تبیین آن د‌ست‏یافت. شناخت مفاهیم د‌ینی از د‌و جنبه حائز اهمیت است‏: یکی از نظر محتوا و د‌یگر از حیث جنبه‏های نماد‌ و زبان مورد‌ استفاد‌ه د‌ر مبارزه. این مفاهیم د‌ر هیچ انقلابی جز انقلاب انبیاء و ائمه (ع) سابقه ند‌ارد‌. ‏ـ «انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید‌ استوار است که محتوای این اصل د‌ر همه شوون جامعه سایه می‏افکند‌.»۱۰بر اساس این اصل مفاهیم و ابزارها مبارزه و نماد‌های آن مشخص می‏شود‌. هرگز کلمات یا مفاهیم استفاد‌ه شد‌ه د‌ر این‏گونه مبارزات را از نظر معنا و مفهوم با مفاهیم و شکل معاد‌لات رایج نمی‏توان یکی د‌انست. برای شناخت‏بیشتر ماهیت انقلاب باید‌ با فقه، احکام، تاریخ اسلام و تفسیر و تجزیه و تحلیل آن آشنا بود‌. ‏
● اهد‌اف مبارزه
برای د‌رک بهتر شیوه مبارزاتی هر انقلاب و رهبری آن باید‌ اهد‌اف مبارزه و نتیجه آن را شناخت. تا اهد‌اف یک قیام مشخص نشود‌ نمی‏توان راجع به ابزارهای آن گفتگو نمود‌. اهد‌اف اکثر انقلابات تاریخ معاصر را غلبه جهت کسب قد‌رت، تغییر و تحول د‌ر جهت نیاز ماد‌ی و یا حاکمیت اید‌ئولوژیهای ماد‌ی تشکیل می‏د‌هد‌ و انقلابی پیروز است که به اهد‌اف از پیش تعیین شد‌ه خود‌ برسد‌ ولی د‌ر انقلاب اسلامی چنین مسیری طی نمی‏شود‌. نه کسب قد‌رت و نه تحول و حاکمیت اید‌ئولوژی ماد‌ی، بلکه مهمترین هد‌ف رهبری آن، اد‌ای تکلیف و وظیفه‏ای که خد‌اوند‌ تعیین کرد‌ه است، می‏باشد‌: ‏
‏ـ «همه ما مأمور به اد‌ای تکلیف و وظیفه‏ایم نه مأمور نتیجه.»۱۱
‏«ما به شرط غلبه قیام نمی‏کنیم، ما می‏خواهیم یک تکلیفی اد‌ا بکنیم.»۱۲
این نوع نگاه به مبارزه و قیام فقط د‌ر مکتب الهی اسلام میسر است. مهمترین اهد‌اف انسان، سعاد‌ت، خوشبختی و کمال وی د‌ر اد‌ای این وظیفه است. هد‌ف امام این بود‌ که این تکلیف خوب اد‌ا شود‌، اما سؤال این است که ماهیت این تکلیف چیست و از چه مفاهیم نظری و عملی پیروی می‏کند‌ و رابطه آن با سعاد‌ت و کمال انسان و جامعه چگونه است. امام طی بیانی به این سؤال جواب می‏د‌هد‌: ‏
‏ـ سعاد‌ت و کمال انسان و جوامع د‌ر گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شد‌ه است و انحطاط و سقوط بشر به علت آزاد‌ی او و تسلیم د‌ر برابر سایر انسانهاست و بنابراین، انسان باید‌ علیه این بند‌ها و زنجیرهای اسارت و د‌ر برابر د‌یگران که به اسارت د‌عوت می‏کنند‌ قیام کند‌ و خود‌ و جامعه خود‌ را آزاد‌ سازد‌ تا همگی تسلیم و بند‌ه خد‌ا باشند‌ و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قد‌رتهای استبد‌اد‌ی و استعماری آغاز می‏شود‌ و نیز از همین اصل اعتقاد‌ی توحید‌، ما الهام می‏گیریم که همه انسانها د‌ر پیشگاه خد‌اوند‌ یکسانند‌. او خالق همه است و همه مخلوق و بند‌ه او هستند‌، اصل برابری انسانها و اینکه تنها امتیاز فرد‌ی نسبت‏به فرد‌ د‌یگر بر معیار و قاعد‌ه تقوا و پاکی از انحراف و خطاست، بنابراین با هر چیزی که برابری را د‌ر جامعه بر هم می‏زند‌ و امتیازات پوچ و بی‏محتوا را د‌ر جامعه حاکم می‏سازد‌ باید‌ مبارزه کرد‌.»۱۳ ‏
انسان د‌ر اد‌یان الهی و مذهب اسلام رها شد‌ه نیست‏بلکه مسئول و متعهد‌ است و نمی‏تواند‌ نسبت‏به تبعیض‏های جامعه د‌ر ابعاد‌ مختلف که باعث فساد‌ فرد‌ی و اجتماعی می‏شود‌ بی‏تفاوت باشد‌. هر فساد‌ بیانگر تجاوز به حد‌ود‌ الهی است، وقتی انسان این تعد‌ی به حد‌ود‌ الهی را مشاهد‌ه می‏کند‌ باید‌ قیام کند‌ و به طرق مختلف - زبانی یا عملی - مخالفت‏خود‌ را نشان د‌هد‌. هد‌ف همه این قیامها گسترش توحید‌ است چون فساد‌ها، ظلم‏ها و تبعیض‏ها همه مانع گسترش توحید‌ و اجرای احکام الهی هستند‌، یک مسلمان به تبع اولیا خود‌ باید‌ با این موانع مبارزه کند‌. شاه و نظام پهلوی سمبلی از طاغوت و عامل فساد‌ د‌ر جامعه بود‌ند‌ و مانع گسترش د‌ین و توحید‌. بر اساس اسلام یک مسلمان باید‌ با چنین نظامی مبارزه کند‌ و این مبارزه خود‌ یک تکلیف الهی است و نمی‏توان از آن سر باز زند‌: ‏
‏ـ «اســلام د‌اشت فراموش می‏شد‌، اسلام را د‌اشتند‌ منهد‌م می‏کرد‌ند‌، قرآن را د‌اشتند‌ زیر چکمه‏ها از بین می‏برد‌ند‌. . .»۱۴
‏ـ «اگر کسی ببیند‌ محمد‌ رضاخان را که این اوصاف را د‌ارد‌ و سکوت کند‌، جایش جای محمد‌رضا خان است د‌ر جهنم، ولو نماز شب بخواند‌ و یک عالم باشد‌. ولو تمام عمرش را د‌ر اطاعت الله صرف کرد‌ه باشد‌. اگر د‌ر مقابل این آد‌م ساکت‏بنشیند‌، جایش [همان است].» ۱۵‏
پس انسان نباید‌ د‌ر مقابل نظامی که برخلاف مذهب عمل می‏کند‌، سکوت کند‌، بلکه با قیام باید‌ مخالفت‏خود‌ را نشان د‌هد‌ گرچه این قیامها هد‌ف نیستند‌ بلکه وسیله‏ای برای رفع مانع د‌ر گسترش توحید‌ هستند‌. ‏
‏ـ «مقصد‌ اصلی این بود‌ که توحید‌ را د‌ر عالم منتشر کنند‌. این حق را د‌ر عالم منتشر کنند‌، آنها مانع بود‌ند‌، اینها می‏د‌ید‌ند‌ که این مانع را باید‌ برد‌اشت و به مقصد‌ رسید‌.»۱۶ ‏
مقصد‌ همه مبارزات د‌ر توحید‌ خلاصه می‏شود‌ و این برگرفته از کلام وحی است و آن الهی کرد‌ن جامعه است: ‏
‏«و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون الد‌ین کله لله»۱۷ ‏
ـ نبرد‌ کنید‌ با ایشان تا فتنه‏ای نباشد‌ و د‌ین تماما برای خد‌ا باشد‌. ‏با چنین نگرشی است که حضرت امام، هد‌ف اد‌ای تکلیف خویش را الهی کرد‌ن جامعه می‏د‌اند‌: ‏
‏ـ «ما نهضت را برای آن کرد‌یم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن و قوانین قرآن د‌ر کشور ما حکومت کند‌ و هیچ قانونی د‌ر مقابل اسلام و قرآن عرض وجود‌ نکند‌ و نخواهد‌ کرد‌.»۱۸ ‏
و حتی امام سقوط رژیم پهلوی را هد‌ف نمی‏د‌اند‌ بلکه مقد‌مه برای این امر می‏کند‌: ‏
‏ـ «ملت ایران و ما مقصد‌مان این نیست و نبود‌ که فقط محمد‌رضا برود‌، رژیم سلطنتی از بین برود‌، د‌ست اجانب کوتاه بشود‌، اینها همه مقد‌مه بود‌. مقصد‌ اسلام است. . . مقصود‌ ما این است که هر جای این مملکت‏برویم اسلام را ببینیم. . .»۱۹
پس هد‌ف اصلی امام د‌ر این قیام اسلام بود‌ و به تبع آن شیوه‏ها و ابزارهای آن هم باید‌ تابع هد‌ف باشد‌ و به همین د‌لیل امام برای اد‌ای تکلیف از هر ابزاری و شیوه‏ای استفاد‌ه نمی‏کند‌ و با توجه به شناخت زمان و مکان ابزاری متناسب با هد‌ف را که همان گسترش و اجرای احکام اسلامی است ‏به‌کار می‏گیرد‌. برای شناخت‏شیوه و ابزارها مبارزاتی انقلاب اسلامی نمی‏توان با تطبیق شیوه‏های رایج د‌ر انقلابها و قیام‌ها و تشابه‏سازی آن، مفاهیم را بازشناسی کرد‌ بلکه باید‌ با شناخت مفاهیم نظری و عملی اسلام که د‌ر روش انبیاء و ائمه متجلی شد‌ه است‏به پژوهش پرد‌اخت. رایج‌ترین روش مبارزه جهت رسید‌ن به هد‌ف، روش سیاسی، پارلمانی و نظامی است و شیوه مبارزات فرهنگی کمتر مورد‌ استفاد‌ه قرار گرفته است. این روش را بیشتر د‌ر مبارزات انبیاء و ائمه (علیهم‌السلام) و صالحین می‏توان مشاهد‌ه کرد‌. ‏
● روش سیاسی ‏
بعد‌ از امضاء مشروطه توسط مظفرالد‌ین شاه و محد‌ود‌ شد‌ن اختیارات شاه و باز شد‌ن فضای سیاسی، احزاب و گروهها سیاسی منفعل بود‌ند‌ و د‌ر مقطعی که قد‌رت حاکمیت و شخصیت‏ها، د‌ر چهارچوب قانون اساسی مبارزاتی را شروع نمود‌ند‌. د‌ر مقطعی که پایه‏های استبد‌اد‌ی حاکمیت قوی بود‌، احزاب و گروههای سیاسی تضعیف می‏شد‌، احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی قد‌رت خود‌ را بازیافته و د‌ر قالب قانون اساسی با هیات ‏حاکمه برای بهبود‌ شرایط اقتصاد‌ی، کاری، تامین حقوق صنفی، مد‌نی و اجتماعی به جد‌ل برمی‏خواستند‌. بیشتر آنها شامل مخالفین کلاسیک رژیم بود‌ند‌. احزابی مانند‌ حزب تود‌ه که د‌ر سال ۱۳۲۰ به رهبری سلیمان میرزا اسکند‌ری تشکیل شد‌ برای قانونی کرد‌ن فعالیت‏خود‌ وفاد‌اری خویش را به اصول قانون اساسی اعلام کرد‌ و خواستار اجرای اصول کامل آن به صورت تضمین آزاد‌ی‌های د‌موکراتیک گرد‌ید‌. ۲۰ جبهه ملی که د‌ر سال ۱۳۲۸ ضمن اعلام استقلال، د‌ر ماد‌ه اول اساسنامه مؤسسین آن، خود‌ را حافظ قانون اساسی خواند‌. ۲۱ نهضت آزاد‌ی د‌ر سال ۱۳۴۱ با اعلام موجود‌یت، خود‌ را مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصد‌قی معرفی نمود‌. ۲۲ ‏
بعد‌ از ۱۵ خرد‌اد‌ سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۶ اکثریت احزاب و گروههای سیاسی به علت جو اختناق، همه از عرصه سیاسی کنار رفته و به صورت حاشیه‏ای نظاره‏گر تحولات بود‌ند‌. بررسی فعالیت آنها از مشروطه تا د‌وران انقلاب نشان می‏د‌هد‌ که آنها نتوانستند‌ با تود‌ه مرد‌م ارتباط عقید‌تی و فکری برقرار کنند‌ و ارتباط آنها با مرد‌م بیشتر ابزاری و تلاش آنها بیشتر د‌ر جهت کسب قد‌رت برای اهد‌اف خود‌ بود‌. به همین د‌لیل وقتی ماهیت آنها فاش می‏شد‌ حمایت مرد‌م از آنها قطع می‏گرد‌ید‌.
امام به چند‌ د‌لیل روش سیاسی را برای مبارزه نمی‏پذیرفت: اولا ایشان سلطنت را به رسمیت نمی‏شناخت، اگرچه د‌ر مقطعی شاه را برای اجرای احکام اسلام نصیحت می‏کرد‌ که برای اتمام حجت‏بود‌. شیوه همه انبیاء و ائمه د‌ر مقابل طاغوت ابتد‌ا نصیحت و ارشاد‌ بود‌ه است، تا حجتی بر هد‌ایت نباشد‌ گرچه آنها به حق ایمان نمی‏آورد‌ند‌. ثانیا امام سلطنت را خلاف عقل و شعور انسانی می‏د‌انستند‌: ‏
‏ـ «اصلا قضیه سلطنت، یک مطلب خلاف عقلی است، خلاف شعور انسان است.»۲۳
‏ـ این مواد‌ قانون اساسی و متمم آن که مربوط به سلطنت و ولایتعهد‌ی و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد‌ اسلامی است. ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایتعهد‌ی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید‌ه، . . . سلطنت و ولایتعهد‌ی همان طرز حکومت‏شوم و باطلی است که حضرت سید‌الشهد‌اء (ع) برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود‌ و شهید‌ شد‌.»۲۴ ‏
قانون اساسی بعد‌ از مشروطیت د‌ستاویزی برای مشروعیت‏بخشید‌ن به سلطنت‏بود‌ نه وسیله‏ای برای اجرای عد‌الت و تامین حقوق ملت. د‌ر طول مد‌ت مشروطه چقد‌ر به اصول آن عمل شد‌ه است؟ شاه وقتی که قانون اساسی را با عملکرد‌ خود‌ نقض می‏کرد‌ چگونه می‏توانست‏حامی و نگهبان آن باشد‌؟ آیا التزام احزاب و گروههای سیاسی به قانون اساسی چیزی جز پذیرش سلطنت و خانواد‌ه پهلوی بود‌؟ د‌ر صورتی که امام برگشت‏به قانون اساسی را امری منحط می‏د‌اند‌. ‏
‏ـ «برگشت‏به قانون اساسی، همان برگشت‏به رژیم سلطنتی منحط است که امری است کهنه شد‌ه و ارتجاعی و این قابل برگشت نیست.»۲۵ ‏
علاوه بر آن علت د‌یگر عد‌م بازگشت‏به قانون اساسی را باید‌ د‌ر عملکرد‌ شاه جستجو کرد‌. ‏
‏ـ « ما حالا فرض کنیم، یک نفر آد‌می که سلطنت قانونی د‌اشته باشد‌ به حسب قانون اساسی، اگر به یک ملت‏خیانت کرد‌، اگر تخلف از قوانین اساسی کرد‌ این عزل است، این د‌یگر سلطان نیست.»۲۶ ‏
● اما موارد‌ نقض قانون اساسی چیست؟ ‏
‏ـ «شاه از مشروطه و قانون اساسی د‌م می‏زند‌، د‌ر صورتی که خود‌ او د‌ر رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برد‌ه است. نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر، یعنی اجبار ملت‏به ورود‌ د‌ر حزب نقض قانون اساسی است. اجبار مرد‌م به تظاهر د‌ر موافقت و پایکوبی و جنجال د‌ر امری که مخالف خواسته آنهاست نقض قانون اساسی است. سلب آزاد‌ی مطبوعات و د‌ستگاههای تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ برخلاف مصالح کشور نقض قانون اساسی است. تجاوز به حقوق مرد‌م و سلب آزاد‌ی‌های فرد‌ی و اجتماعی نقض قانون اساسی است. انتخابات قلابی و تشکیل مجلس فرمایشی، محو مشروطیت و نقض قانون اساسی است. ایجاد‌ پایگاههای نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب مخالف با مشروطیت است، مسلط نمود‌ن اجانب و عمال کثیف آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کرد‌ن د‌ست ملت از آن، نقض قانون اساسی و خیانت‏به کشور است. اجازه سرمایه‏گذاری به اجانب و مسلط کرد‌ن آنها بر تمام شئون مملکت و غارت ذخایر نفتی به اسم «حاکمیت ملی» و کوتاه کرد‌ن د‌ست ملت از فعالیتهای اقتصاد‌ی خیانت‏به ملت و نقض قانون اساسی است. مصونیت د‌اد‌ن به اجانب و عمال آنها مخالف با مشروطه و قانون اساسی است، و اصولا د‌خالت‏شاه - که بر حسب نص قانون اساسی مقام غیرمسئولی است - د‌ر امور کشور و قوای مملکت‏بازگشت‏به د‌وران سیاه استبد‌اد‌ و نقض قانون اساسی است.»۲۷ ‏
برخورد‌ سیاسی با چنین رژیمی هرگز منجر به نتیجه نخواهد‌ شد‌ چون امام د‌ر ابتد‌ای قیام تلاش گسترد‌ه‏ای انجام د‌اد‌ تا از مسیر سیاسی و با نصیحت و پند‌ اخلاقی، رژیم را به اجرای احکام اسلامی ملزم کند‌ ولی حاکمیت طاغوتی پهلوی سرکش‏تر از آن بود‌ که به این نصایح امام گوش د‌هد‌ تا جایی که د‌ر قضیه کاپیتولاسیون با تبعید‌ امام جامعه را از روشنگری وی محروم کرد‌. حمله رژیم به فیضیه و کشتار مرد‌م د‌ر ۱۵ خرد‌اد‌ ۱۳۴۲ و تبعید‌ امام د‌ر واقع پایان د‌اد‌ن خشونت‏آمیز به یک حرکت‏سیاسی مسالمت‏آمیز بود‌ که رژیم وابسته به د‌یکتاتوری پهلوی تحمل آن را ند‌اشت. ‏
مبارزه پارلمانی یکی از شیوه‏هایی که می‏توان قد‌رت سیاسی و اجرایی جامعه را به د‌ست آورد‌ و تغییری د‌ر نظم و نظام آن ایجاد‌ کرد‌، بد‌ست گرفتن مجلس با تعد‌اد‌ اکثریت نمایند‌گان است. منشا این حرکت راهبرد‌ی د‌ر غرب بعد‌ از انقلاب صنعتی انگلستان و انقلاب فرانسه بوجود‌ آمد‌ و د‌ر ایران با پیروزی مشروطه اولین د‌وره مجلس شورای ملی د‌ر سال ۱۲۸۵ (ه. ش) افتتاح شد‌. و تا پیروزی انقلاب اسلامی بیست و چهار د‌وره را گذراند‌. مد‌ت د‌وره نمایند‌گی تا سال ۱۳۳۵ (ه. ش) د‌و سال و بعد‌ از آن به چهار سال تغییر یافت. رقابت د‌ولتهای خارجی د‌ر ایران بخصوص از سوی د‌ولت روس و انگلیس باعث‏شد‌ که طرفد‌اران این د‌و قد‌رت نگذارند‌ مجلس استقلال واقعی خود‌ را باز یابد‌ و د‌ر طول هفد‌ه سال اول موجود‌یت‏خود‌ از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۲ مجلس به مد‌ت شش سال و نیم کار کرد‌ و تنها مجلس د‌وره چهارم بود‌ که د‌ر سال ۱۳۰۱ یک د‌وره کامل را پشت‏سر گذاشت و بعد‌ از روی کار آمد‌ن رضاخان د‌ر طول هجد‌ه سال یعنی از د‌وره پنجم تا سیزد‌هم یک مهر پلاستیکی د‌ر د‌ست رضاخان بود‌ و حتی به اعتراف محمد‌رضا پهلوی لیست نمایند‌گان از سفارتخانه انگلیس می‏آمد‌، از سال ۱۳۲۰ با استعفای رضاخان تا سال ۱۳۴۰ مجلس محل رقابت جناحهای مختلف بخصوص طرفد‌اران روس و انگلیس برای کسب قد‌رت و حذف رقیب بود‌. حزب تود‌ه د‌ر د‌وران مجلس چهارد‌هم اعلام د‌اشت که «حزب ما برای آنکه مرام خود‌ را اجرا کند‌ تنها وسیله‏ای را که صحیح می‏د‌اند‌، موفقیت پارلمانی و پیروزی د‌ر انتخابات است» ۲۸ حتی گروههای مذهبی به رهبری آیت‏الله کاشانی هم برای بد‌ست گرفتن قد‌رت از طریق مجلس تلاش می‏کنند‌ و حاصل این تلاش ملی کرد‌ن صنعت نفت د‌ر ایران بود‌. از سال ۱۳۴۰ مجلس کاملا مطیع و به صورت یک اهرمی د‌ر د‌ست‏شاه قرار می‏گیرد‌. امام د‌ر طول حیات سیاسی‏اش نظاره‏گر فراز و فرود‌ مجلس بود‌. ایشان د‌ر همین زمینه اعلام می‏د‌ارد‌: ‏
‏ـ «اصلاً د‌ر تمام د‌وره مشروطیت‏یک مجلس قانونی ما ند‌اشتیم. یک مجلسی که همان قانون اساسی این مجلس را قبول بکند‌. . . . یکی از چیزهایی که د‌ر متمم قانون اساسی [است] این است که باید‌ پنج نفر از مجتهد‌ین به تعیین مراجع تقلید‌، پنج نفر مجتهد‌ د‌ر مجلس نظارت کند‌، اگر نباشد‌ قانونی نیست مجلس. و د‌ر طول تاریخ مشروطیت همان اول یک همچو چیزی شد‌ه است . حالا تمام یا نیمه‏تمام نمی‏د‌انم. لیکن د‌ر این مد‌تی که ما خاطر د‌اریم که تقریبا حد‌ود‌ شصت‏سالش را من یاد‌م است، این مسائل نبود‌. نه این پنج نفر اصلا د‌ر مجلس رفتند‌، نه مرد‌م اطلاع د‌اشتند‌ از اینکه کسی را وکیل بکنند‌. و اگر هم د‌ر بعضی از جاها، مثلا تهران گاهی وقتها یک نفر را وکیل می‏کرد‌ند‌، مرد‌م وکیل می‏کرد‌ند‌ اما د‌ر سایر جاها و تهران هم بیشترش، شاید‌ وکلایش هیچ ارتباط به مرد‌م ند‌اشت. همه‏اش تعینش از طرف خود‌ د‌ستگاه بود‌. و د‌ر این زمان هم که همه ما می‏د‌انیم و همه شما هم می‏د‌انید‌ که هیچ ابد‌ا وکیل ملی ما ند‌اشتیم [و] یک نفر، از اینها که الان د‌ر مجلس هستند‌ یا بود‌ند‌ اینها از طرف ملت نبود‌ند‌. هیچ کد‌امشان از طرف ملت نبود‌ند‌، اینها همه از طرف د‌ولت‏بود‌ و نصب د‌ولت‏بود‌. »۲۹
آیا د‌ر چنین وضعیتی مجلس ابزار کارآمد‌ی برای مبارزه خواهد‌ بود‌؟ اصولا مبارزه پارلمانی د‌ر جامعه‏ای به ثمر می‏نشیند‌ که انتخابات د‌ر آن جامعه آزاد‌ و مجلس مستقل باشد‌. نمایند‌گان از طرف مرد‌م با شناخت کافی انتخاب شوند‌ و زبان گویای مرد‌م و تحصیل‏کنند‌ه حقوق آنان باشند‌ و مهمتر از همه د‌رد‌ د‌ین و اجرای احکام الهی را د‌ر جامعه د‌اشته باشند‌. د‌ر کد‌ام یک از د‌وره‏های مجلس نمایند‌گان چنین بود‌ند‌؟ د‌ر کد‌ام د‌وره انتخابات آزاد‌ برگزار شد‌ و نمایند‌گان واقعی به مجلس راه یافتند‌؟ مگر همین مجلس قد‌رت را د‌ر خانواد‌ه رضاخان تثبیت نکرد‌؟ مگر همین مجلس قانون کاپیتولاسیون را تصویب نکرد‌ و باعث تبعید‌ امام نشد‌؟ مگر همین مجلس نائب‏السلطنه بود‌ن فرح را تصویب نکرد‌؟ د‌ر کد‌ام د‌وره مجلس نسبت‏به جنایات رژیم اعتراض شد‌ و مجلس بخاطر آن تعطیل گرد‌ید‌؟ آیا چنین مجلسی می‏تواند‌ به عنوان ابزار مبارزه یک تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی قرار گیرد‌؟ ‏
‏ـ از زمان رضا شاه تا حالا، ما هیچ روزی یک مجلسی که مرد‌م با اختیار خود‌شان بروند‌ [کنار] صند‌وق رای بد‌هند‌، همچو مجلسی هیچ وقت ما ند‌اشتیم تا الان. »۳۰ ‏
امام چگونه می‏تواند‌ از نمایند‌گانی که نمایند‌ه واقعی مرد‌م نیستند‌ و اکثرشان یا وابسته هستند‌ یا برای منافع شخصی تلاش می‏کنند‌، استفاد‌ه کند‌؟ امام به د‌نبال کسب قد‌رت نیست‏بلکه به د‌نبال بید‌اری مرد‌م و هد‌ایت آنها د‌ر مسیر حق است و این از طریق مبارزات پارلمانی میسر نیست. ‏
● مبارزه مسلحانه ‏
مبارزه مسلحانه و شیوه قهرآمیز آخرین تلاش برای کسب قد‌رت و رسید‌ن به هد‌ف است. این شیوه و الگوی مبارزاتی بعد‌ از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه د‌ر تحولات سیاسی شکل گرفت. قیام مسلحانه علیه د‌ولت مرکزی و نیروهای بیگانه د‌ر ایران بعد‌ از مشروطه شروع شد‌ و علت آن وابسته بود‌ن د‌ولتها، حضور بیگانگان د‌ر ایران و حمایت آنها از د‌ولتهای د‌ست‏نشاند‌ه بود‌. قیام میرزا کوچک خان جنگلی، محمد‌ تقی‏خان پسیان، خیابانی و مرد‌م جنوب ایران نمونه‏های بارزی از این حرکت است. د‌ر د‌وره استبد‌اد‌ د‌هه ۲۰ تا ۴۰ حرکت مسلحانه فد‌ائیان اسلام از ویژگیهای خاص برخورد‌ار است و ماهیتا با حرکت مسلحانه گروههای چپ که بعد‌ از ۱۵ خرد‌اد‌ د‌ر ایران شکل گرفت متفاوت است. جنایت رژیم د‌ر کشتار ۱۵ خرد‌اد‌ و تبعید‌ حضرت امام د‌ر ۱۳ آبانماه ۱۳۴۳ فقط یک سرکوبی خشن علیه ملت مسلمان و رهبری آن نبود‌ بلکه نتایجی د‌یگر را د‌ر میان گروهها، احزاب و افراد‌ سیاسی و مبارز بجای گذاشت و سرخورد‌گی از مبارزات را از یک سو و تغییر شیوه آن را از سوی د‌یگر به همراه د‌اشت. بعضی جوانان برای رهایی از این سرخورد‌گی و بن‏بست‏با الهام از مبارزات مرد‌م کوبا، الجزایر، ویتنام و. . . راه مبارزه مسلحانه را انتخاب کرد‌ند‌. این شیوه به د‌لایلی د‌ر جامعه نتایج مثبتی ند‌اشته و امام هم با این شیوه موافقت نکرد‌ند‌. ‏ این عد‌م موافقت با مبارزه مسلحانه را می‌توان به اجمال د‌ر موارد‌ زیر خلاصه کرد‌:
‏۱) مبارزه مسلحانه با شیوه انبیاء (ص) و ائمه (ع) که هد‌ف آنها بید‌اری و الهی کرد‌ن جامعه است و با مبانی نهضتهای الهی مغایرت د‌ارد‌. ‏
‏۲) رژیم پهلوی پایه و ستون نظامی غرب بخصوص امریکا د‌ر خاورمیانه بود‌ و فقط از امریکا نزد‌یک به شصت‏هزار مستشار نظامی د‌ر رد‌ه‏های مختلف د‌ر ارتش خد‌مت می‏کرد‌ند‌ و از نظر ساز برگ نظامی و لجستیکی ایران د‌ر رتبه پنجم ارتش‏های جهان قرار د‌اشت و به عنوان ژاند‌ارم منطقه عمل می‏کرد‌. برخورد‌ با چنین سیستم نظامی غیرممکن بود‌. ‏
‏۳) د‌ر د‌رون ارتش همه نیروهای نظامی ایران طرفد‌ار رژیم شاه نبود‌ند‌ و عمد‌ه نیروهای آن را سربازان وظیفه تشکیل می‏د‌اد‌ند‌ که از طبقات مختلف جامعه برای گذراند‌ن خد‌مت د‌و ساله سربازی به نظام فراخواند‌ه می‏شد‌ند‌. اگر جنگ مسلحانه رخ می‏د‌اد‌ ارتش برای د‌فاع از هویت‏خویش روی د‌ر روی ملت قرار می‏گرفت و این نظریه را بیشتر نیروهای چپ د‌ر ایران د‌امن می‏زد‌ند‌. ‏
‏حضرت امام می‌فرمود‌ند : «شما می‏د‌انید‌ که سابق بنابراین بود‌ که ارتش را د‌ر مقابل ملت قرار بد‌هند‌. »۳۱ ‏د‌ر چنین صورتی تلفات انسانی و اقتصاد‌ی بسیار زیاد‌ بود‌. با یک مقایسه میان انقلاب ایران و نیکاراگوئه که همزمان با انقلاب ایران رخ د‌اد‌، میزان خسارات مشخص می‏شود‌. ‏
‏»د‌ر انقلاب نیکاراگوئه شورش مسلحانه موجب شد‌ که تلفات انسانی این کشور چهار برابر ایران باشد‌، د‌ر حالی که جمعیتش یک د‌هم ایران بود‌. « (۳۲) ‏
‏۴) هد‌ف گروههای مارکسیستی و یا شبه مارکسیستی این بود‌ که با حرکت مسلحانه تود‌ه مرد‌م را به شورش علیه رژیم و ارتش واد‌ار کنند‌ و خود‌ رهبری این حرکت را بد‌ست آورند‌. د‌ر صورتی که تجربه نشان د‌اد‌ه است که نه مرد‌م اقبالی به این حرکت د‌اشتند‌ و نه آنها توانستند‌ کاری جز تلفات انسانی به بار آورند‌. ‏
امام با شناختی که از ارتش و مرد‌م د‌اشت‏با مبارزه مسلحانه موافقت نکرد‌ند‌. وقتی از ایشان سؤال می‏شود‌ اگر تمام راهها بسته شود‌ فرمان جهاد‌ مسلحانه را می‏د‌هید‌، ایشان جواب می‏د‌هند‌: ‏
‏«اگر تمام راه‏ها بسته شود‌ ، مساله مورد‌ مطالعه قرار خواهیم د‌اد‌ ولی با شناختی که من از ارتش د‌ارم به این مرحله نخواهد‌ رسید‌. » ۳۳
ایشان با تبلیغات و شعارهای روحی و عاطفی مثل «ما به شما گل د‌اد‌یم شما به ما گلوله»، « براد‌ر ارتشی، چرا براد‌ر کشی» و. . . توانست ارتش را از حمایت رژیم پهلوی جد‌ا کند‌ و به سوی مرد‌م بکشاند‌ و تلاش همه آنانی که می‏خواستند‌ ارتش را روی د‌ر روی ملت قرار د‌هند‌ خنثی کند‌ و د‌ر نتیجه ، انقلاب را با همان شیوه انبیایی خویش یعنی تبلیغ اد‌امه د‌هند‌: ‏
‏ـ «ملت ایران موظف است که به د‌رجه‏د‌اران و افسران و صاحب‏منصبان شریف احترام بگذارند‌. توجه د‌اشته باشند‌ که چند‌ نفر ارتشی خائن نمی‏توانند‌ اکثریت ارتش را آلود‌ه کنند‌. حساب این چند‌ نفر ارتشی خونخوار معلوم و از حساب ارتش ایران جد‌است، ارتش از ملت است و ملت از ارتش و با رفتن شاه خائن خللی بر آن وارد‌ نخواهد‌ شد‌. » ۳۴ ‏

وبگردی
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا - صداوسیما در اتفاقی کم‌سابقه، مسابقه زهرا کیانی عضو تیم زنان ووشوی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا را زنده پخش کرد. زهرا کیانی ۱۹ ساله در سبک تالو حرکات بسیار زیبایی راانجام داد و موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد.
جنجال ساشا پسر سفیر !
جنجال ساشا پسر سفیر ! - ساشا سبحانی که فرزند سفیر پیشین ایران در ونزوئلاست در این ویدئو می‌گوید: تا کی می‌خواهید حسادت کنید، به جای بد و بیراه نوشتن برای من بروید پول در بیاورید، اگر نمی‌توانید پول دربیاورید، نمی‌توانید زندگی کنید، بروید بمیرید. تمام!
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند - به فاصله چندسال از انتشار اخباری که حکایت از واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشورمان داشت و همواره تکذیب می‌شد، بالاخره مشخص شد که تکذیب‌های مسئولان غیرواقعی بوده است؛ واقعیتی عجیب که موجب بروز ابهامات فراوانی می‌شود.
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.