یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 22 April, 2018

مصدق، شیر بزرگ شرق


مصدق، شیر بزرگ شرق
هرساله به دوران حكومت محمدمصدق و كودتای ۲۸ مرداد كه منجر به بركناری مصدق، دستگیری و اعدام بـسـیـــاری از ایـــرانــیـــان، فــعــالان و هــواداران دولــت وی و نهضت‌ملی ایران و همچنین ظهور مجدد دیكتاتوری در ایـران شـد نـگـاهـی بـیـفـكـنـیـم. نـهـضـت مـلـی ایـران در ادامـه‌ انـقـلاب مـشـروطـیـت گـام دیـگـری در جـهـت احیای حق حـاكـمـیـت مـلـت در تعیین سرنوشت خویشتن و تحدید اخـتـیـارات و قـدرت حـا كـمان بود. مصدق در این راستا توانست پیوندی مجدد میان دولت و ملت برقرار كند و رابطه‌ مردم و حاكمان را از رابطه‌ای یك‌سویه و یك‌طرفه و از بالا به پایین، به تعاملی دوجانبه و دوطرفه تبدیل كرد. مـرحـوم بـازرگـان در ایـن‌بـاره گـفـتـه اسـت: مـا مـصدق را بــه‌عـنــوان یـگــانــه ریـیـس دولـتـی كـه در طـول تـاریـخ ایـران، محبوب و منتخب واقعی اكثریت مردم بود و قدم در راه خواسته‌های ملت برداشته و توانست پیوند بین دولت و مـلـت برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند و به بـزرگ‌تـریـن مـوفـقـیـت تـاریـخ اخـیـر ایـران یـعـنـی شـكـست استعمار نایل گردید، تجلیل می‌كنیم.
مخالفان مصدق به مـصـدق حـمله می‌كردند كه چرا جراید علیه آنها مطلب می‌نویسد و مصدق جلوگیری نمی‌نماید. ازجمله جمال امامی در جلسه‌ ۲۰۶ مجلس روز یكشنبه ۳ آذرماه ۱۳۳۰ می‌گوید: ما وقتی به این مجلس می‌آییم در زمان حكومت مـصـدق پـیشوای آزادی‌خواهان تأمین جانی نداریم... به جـهـت ایـن‌كـه رادیوی شما علناً به ما فحش می‌دهد... و روزنـــامـــه‌هــایــی كــه طــرفــدار شـمــا هـسـتـنــد مــی‌نــویـسـنــد: مهدورالدم هستند... اما مصدق در همان جلسه مجلس جـواب می‌دهد كه روزنامه‌هایی نیز هستند كه به دولت حمله می‌كنند، فحش می‌دهند، ‌ بد می‌نویسند، اما نباید جلوی آنها گرفته شود. باید آزاد باشند هرچه می‌خواهند بـنـویـسند. اصل آزادی مطبوعات، همچون اصول دیگر دمـوكـراسـی در اندیشه‌‌مصدق از اصولی بود كه در هیچ شـرایـطـی قـابـل اغـمـاض و تـعـطـیـل‌بردار نبود.
این روش برخورد با روزنامه‌های مخالف را مصدق تا پایان دوره‌ ۲۸ ماهه‌ زمامداری خود و كودتای ۲۸ مرداد ادامه داد و هیچ عاملی نتوانست وی را از این كار منصرف كند و به‌قول علی شریعتی مردی كه هفتادسال برای آزادی نالیده بود، هـمـچـنــان مــدافــع آزادی مــانــد. انــواع و اقـسـام فـحـش‌هـا، اهـانـت‌هـا را به جان خرید ولی مانع آ‌زادی افراد و بستن مـطـبــوعــات نـشـد. مـصـدق از هـیـچ‌یـك از فـشـارهـایـی كـه ازسوی مطبوعات مخالف و دشمنان به وی وارد می‌شد، هراسی نداشت و خود را برای تمام توطئه‌چینی‌ها آماده كرده بود. شهید سیدحسین فاطمی، پس از كودتای ۲۸ مرداد و قبل از شهادت در بخشی از سخنان خود به آزموده و افـسـران درحـمـایـت از مـصـدق چـنـیـن می‌گوید: رهبر بزرگ ما هفتادسال سابقه‌ شرافت و تقوا و وطن‌پرستی و جـهـاد و مـبارزه با قلدران و زورگویان داخلی و خارجی دارد. او در راه نجات ایران از همه‌چیز صرف‌نظر كرده و حــاضـر اسـت تـا‌ آخـریـن قـطـره‌ خـون خـود را بـرای ایـران بدهد.‌ ‌نهضت ملی ایران و جنبشی كه مصدق درجهت كـوتـاه‌نـمـودن دسـت اسـتـعـمـار از سـرمـایه‌ها و منابع ایران ایجاد كرد، الگویی برای جنبش‌های ملی و حركت‌های ضـداسـتـعـمـاری در خـاورمـیـانه و سایر كشورهای جهان ســوم شــد. اصــلاحــات و اثــرات مـثـبــت دولـت مـصـدق، عمری بسیار طولانی‌تر از دولت ۲۸ ماهه‌ وی داشته است.
اثرات مثبت و اصلاحاتی كه علاوه بر این كه خود وامدار نـهـضـــت‌هـــای اصـــلاح‌طــلــبـــانـــه‌ پــیـــش از خـــود انـقــلاب مـشـروطـیت بود، بر بسیاری از انقلاب‌‌ها و اصلاحات آزادی‌خـــواهـــانـــه و اســتــقـــلال‌طــلــبـــانـــه‌ پـــس از خـــود نـیــز الهام‌بخش و تأثیرگذار بوده است. با این وجود مصدق از مصائب و مشكلاتی كه در این راه متوجه خود وی، دولت و همكارانش و همچنین مردم و هواداران جنبش می‌شد، آگاهی داشت و به‌خوبی می‌دانست كه دربار و استعمار در برابر این وقایع و اتفاقات ساكت نخواهند ماند و همواره اذعـان مـی‌‌كـرد كـه دولـت و مـردم مـبـارزه‌ بـزرگـی را آغـاز كـرده‌اند كه بدون تحمّل سختی‌ها قادر نخواهند بود در این مبارزه به پیروزی برسند: امروز، مبارزه‌ بزرگی را ملت ما شروع كرده است كه هیچ‌كس از ابهّت آن غافل نیست، الـبـتـه در ایـن‌گـونـه جـنـبـش‌هـای اجـتـمـاعـی بـایـد درمـقـابـل هرگونه محرومیت ایستادگی كرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هرقدر كوچك و ناچیز باشد به‌آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی‌شود. در این راه نـیـز سـعـی نـاكـرده بـه‌جـایـی نـمـی‌تـوان رسـیـد.
آیـت‌الله طـالـقـانی در سخنرانی خویش در احمدآباد در این زمینه گـفـت: نـام و راه و روش مـصـدق، مـجموعه‌ای است از مــبـــارزه‌ بــیـــش از نــیـــم‌قـــرن مــلـــت ایـــران. مــصــدق در پــی نـهـضـت‌هـای پـیـش از خـود و ادامـه‌ نـهـضـت‌هـای پـس از وفاتش حلقه‌ای و واسطه‌ای بود برای ادامه نهضت مردم ایران علیه ظلم و استبداد و استعمار و استثمار. این نام و این مـــزار هــمــیــشـــه مـــورد تـــوجــه مــردم ایــران و دنـیــای آزاد و آزادی‌خـواه بـوده اسـت و خـواهـد بـود. مـصـدق در قـبول پست نخست‌وزیری به‌دنبال كسب ثروت و قدرت نبود. وی هدفی جز اعتلای ایران در سطح داخلی و خارجی نداشت: من مأموریت موكلّین خود را قبول نكردم و به این مـجـلـس پـا نـگـذاشتم. مگر برای یك مبارزه‌ مقدس و آن برای نیل به یك مقصود عالی است. در سیاست داخلی، برقراری اصل مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی، تـعـقـیـب از سـیـاسـت مـوازنـه‌ مـنـفـی.
ایـن هدف من بوده و هست و خواهد بود و تا بتوانم برا رسیدن به آن مجاهدت خـواهـم كرد. به همین جهت بسیاری از كسانی‌كه برای كسب قدرت و ثروت با جنبش و نهضتی كه مصدق آغاز كرده بود همراه شده بودند، بعد از ناكامی در رسیدن به اهـداف خـود بـا دشـمـنـان داخـلـی، دربـار و اسـتعمارگران خارجی همراه شدند و ناجوانمردانه ‌ضربه‌هایی سخت بــه نـهــال نــوپــای نـهـضــت‌مـلــی وارد آوردنــد، امــا مـصـدق هیچ‌گاه از این توطئه‌ها، دشمنی‌ها و خیانت‌ها نهراسید و بـا پـشـتـوانـه‌ مـردمـی بـه مـسـیـر مـورد نظر خویش كه همان رهایی ایران از چنگال استبداد داخلی و استعمار خارجی بـــود‌ ادامــه داد. وی بــه ایــن مــوضــوع ایـمــان داشــت كــه تــا هنگامی‌كه مردم مایل به حضور وی می‌باشند و به راهی كه او در نظر گرفته‌ تمایل و اعتماد دارند، راه و اندیشه‌اش بر پایه‌های استواری قرار دارد كه هیچ قدرت استعماری و توطئه‌ خارجی یا داخلی نمی‌تواند به آن گزندی برساند و این مسأله به نیكی در تاریخ به اثبات رسید، ‌ اگرچه توطئه و دشـمـنـی‌هـای فـراوان تـوانـست مصدق و حكومتش را بركنار كند اما راهی كه مصدق آغاز كرد راهی نبود كه بتوان آن را متوقف كرد و اندیشه و تفكر وی اندیشه‌ای بود كه هماره در مصلحان دیگر احیاشدنی است.

نویسنده : نیلوفر سیاوشی

منبع : روزنامه همبستگی

مطالب مرتبط

نگاهی گذرا به زندگی و مبارزات شهید صدوقی

نگاهی گذرا به زندگی و مبارزات شهید صدوقی
آیت‌الله محمد صدوقی در سال ۱۳۲۷ ه. ق مصادق با ۱۲۸۴ ه. ش در شهرستان یزد به دنیا آمد.۱ پدرش میرزا ابوطالب یکی از روحانیون معروف شهر بود که در مسجد حظیره یزد سمت امامت داشت.۲ بر اساس آنچه بر سنگ مزار جد او ملامهدی حک شده، نسبت وی به شیخ صدوق می‌رسد.۳ در نوجوانی پدر و مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی میرزامحمد کرمانشاهی پسرعموی خود به تحصیل علوم دینی مشغول شد؛ "بنده در سن ۷ سالگی پدر و در سن ۹ سالگی مادرم را از دست دادم و پسر عم و ابوزوجه ما مرحوم آمیرزا محمد کرمانشاهی سرپرست و قیم ما بود".۴
پس از فراگیری مقدمات دینی برای ادامه تحصیلات در سال ۱۳۰۵ ش به حوزه تازه تأسیس قم می‌رود و از طرف آیت‌الله حائری مسئولیت رسیدگی به امور طلبه‌ها و تقسیم شهریه طلبه‌ها را به عهده می‌گیرد و بعد از فوت آیت‌الله حائری و در زمان مراجع ثلاث و در دوره مرجعیت آیت‌الله بروجردی همان مسئولیت را به عهده داشت.۵ وی همچنین در آغاز دوره‌ای که به قم رفت با حضرت امام و افکار او آشنایی عمیق پیدا کرد: "بنده وقتی وارد قم شدم، دو سه روز پس از ورود با امام خمینی آشنا شدم و کم کم آشنایی ما بالا گرفت و به رفاقت کشید و گاه در تمام مدت شبانه‌روز با ایشان بودم. در این مدت طولانی که در قم بودیم انس ما عمده با ایشان بود و نمی‌شد هفته‌ای بگذرد و دو، سه جلسه خدمتشان نباشیم."۶
در سال ۱۳۳۰ ش به واسطه استقبال بی‌نظیر مردم یزد و با توصیه امام خمینی به یزد رفت و در آنجا ساکن شد و ضمن تدریس به فعالیت‌هایی نظیر تعمیر و مرمت مدرسه و خدمات عام‌المنفعه مشغول گردید و دیری نگذشت که زعامت اهالی یزد به ایشان منتقل گردید.۷ در این دوران مبارزات فدائیان اسلام مدتی نظر آیت‌الله صدوقی را به خود جلب کرده بود، چنانچه مرحوم نواب صفوی را مدتی در منزل خود پناه داده بود.۸
در سال ۴۱ قانون انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی که حرکت اعتراض‌امیز امام را به دنبال داشت با مخالفت علما و روحانیون در نقاط مختلف کشور نیز همراه بود. در یزد آیت‌الله صدوقی در رأس روحانیونی قرار داشت که در تلگرافی خطاب به شاه اعتراض خود را اعلام کرد و همین مسأله باعث گردید تا از این تاریخ تحت کنترل شدید ساواک قرار گیرد. بعد از وقایع پانزده خرداد و دستگیری امام و گسترش شایعه‌ای که شاه دادگاه نظامی تشکیل داده و قصد محاکمه امام را دارد، روحانیون در اعتراض به دستگیری امام و شایعه فوق از تمام کشور حرکت کرده و در باغ حضرت عبدالعظیم شهر ری ساکن شدند که در این حرکت آیت‌الله صدوقی نمایندگی روحانیون و مردم یزد را به عهده داشت.۹
بعد از اعتراض امام به قانون کاپیتولاسیون و تبعید ایشان، شهید صدوقی از اقامه نماز جماعت خودداری کرد و چند روز از منزل خارج نشد و ارتباطش را با امام از طریق مراسلات، تلگرافها و تلفن حفظ نمود و در مناسبت‌های مختلف به پیروی از امام اعتراض و موضع‌گیری می‌کرد.۱۰ منزل او در یزد از مراکزی بود که محل دریافت اعلامیه‌ها یا نامه‌های امام و بعد تکثیر و انتشار آن در سراسر کشور بود. حجت‌الاسلام کاظم راشد یزدی در این باره می‌گوید: "هر اعلامیه و اطلاعیه‌ای که از طرف حضرت امام خمینی چه در نجف و چه در پاریس صادر می‌شد، بلافاصله بعد از ۱۲ ساعت توسط ایشان در یزد پخش می‌شد و در عرض ۲۴ ساعت در کل کشور چاپ و توزیع می‌گردید."۱۱ هنگامی که حضرت امام به پاریس رفت، وی کوشش زیادی نمود تا برای ملاقات با امام به پاریس برود اما چون نام وی در لیست روحانیون ممنوع‌الخروج ساواک قرار داشت، ساواک تلاش کرد تا پس از گرفتن تعهد از وی، به او اجازه خروج از کشور بدهد، که آیت‌الله صدوقی زیر بار تعهد نرفت.۱۲
برپایی مجلس ترحیم شهادت مصطفی خمینی اعتراض به مقاله روزنامه اطلاعات، سفر به قم برای کسب اجازه از علما در بزرگداشت شهدای ۱۹ دی قم، اعتراض به کشتار ۲۹ بهمن تبریز و اعلام عزای عمومی عید سال ۵۷، افشای حرکت رژیم در حادثه ۱۰ فروردین یزد،‌اعتراض به آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و کشتار ۱۷ شهریور و بسیاری اقدامات دیگر از جمله فعالیت‌های شهید صدوقی است که انعکاس آن در گزارشات ساواک با حجم وسیعی از اوراق به وضوح می‌توان یافت.۱۳ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مورد فعالیت‌های آیت‌الله صدوقی در اواخر رژیم شاه اینگونه می‌گویند: "اما آنچه من در مورد ایشان در طول چند سال آشنایی خودم می‌دانم این است که این بزرگوار از کسانی بود که در انقلاب بزرگ اسلامی ما نقش قابل توجهی داشت و دخالت و علاقه‌مندی ایشان بیشتر از زمانی اوج گرفت که قضایای بعد از شهادت مرحوم آیت‌الله سیدمصطفی خمینی در ایران آغاز شده بود. همانطور که می‌دانید در چهلم شهدای تبریز، در یزد در مسجد ایشان یک مجلس بزرگی به رهبری و هدایت ایشان تشکیل شد که خود آن جلسه و پیامدهای آن جلسه یکی دیگر از مقاطع حساس و برانگیزاننده انقلاب بزرگ اسلامی بود.۱۴
یکی دیگر از اقدامات شهید صدوقی در زمان ستم‌شاهی دیدار با تبعیدشدگان روحانی در شهرهای مختلف بود. این کار در آن زمان باعث تقویت روحیه تبعیدشدگان و به معنی تشویق آنان به ادامه مبارزه بود. در این باره مقام معظم رهبری چنین می‌فرمایند: "در سال ۵۶ که تعداد زیادی از روحانیون و علما در تبعید بودند، این پیرمرد محتاج استراحت از یزد با عده‌ای از یارانش حرکت کرد و راههای طولانی را پیمود و به دیدن همه تبعیدی‌هایی که در شهرهای مختلف بودند رفت و طبیعی است که رفتن ایشان روحیه خیلی زیادی به این تبعیدی‌ها می‌داد. از جلمه به دیدن خود ما آمدند که من و آقای حجتی کرمانی، منظور آقای آشیخ محمدجواد در ایرانشهر تبعید بودیم و ایشان آمدند ایرانشهر و حدود یکی دو سه روز در رفت و برگشت و دیدارشان در آنجا ماندند."۱۵
آیت‌الله صدوقی بعد از پیروزی انقلاب به عنوان نماینده امام و امام جمعه یزد به فعالیت مشغول شد و از اولین روز پیروزی انقلاب، اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های وی نشان از تلاش او در برقراری امنیت در جامعه و حفظ وحدت و یکرنگی داشت. وی همچنین در مجلس خبرگان قانون اساسی از طرف مردم یزد انتخاب و وارد مجلس شد در مجلس خبرگان "از جمله اقدامات ایشان اصرار در وارد کردن سپاه در قانون اساسی بود و این کار را کردند."۱۶
با شروع جنگ تحمیلی وی تمام وقت خود را مصروف جنگ نمود یا در تجهیز مردم برای رفتن به جبهه می‌کوشید و یا خود شخصا در جبهه‌ها حاضر می‌شدند و با این اقدام خود اثری چشم‌گیر در روحیه رزمندگان به جا می‌گذاشتند. درباره جبهه رفتنشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرماید: "گفتند می‌خواهم بروم یزد و به جبهه هم بروم که من به ایشان گفتم شما خوبست اگر جبهه می‌روید به طرف غرب بروید که آنجا هوایش در فصل بهار و اردیبهشت خوب است و جنوب نروید چون گرم است ایشان گفتند تا ببینم چه می‌شود و ناگهان دیدیم ایشان سر و کله‌اش از جنوب پیدا شد و در حمله بیت‌المقدس حاضر بود."۱۷
اما نکته مهم در زندگی ایشان برخورد قاطع با ضد انقلاب و مقابله با آنان بود و همین موضع باعث شد تا در نهایت به شهادت نائل آیند. حجت‌الاسلام مناقب، داماد شهید در مصاحبه‌ای ضمن فرازهایی از زندگی ایشان درباره منافق‌شناسی آیت‌الله صدوقی می‌گوید: "کسی بود که خوب اینها را شناخت و آن روزی که دیگران با احتیاط با آنها برخورد می‌کردند، ایشان قاطعانه با آنها برخورد تند داشت و می‌فرمود اینها آدم‌های خطرناکی هستند و نبایست ما به اینها راه بدهیم و درست هم فهمیده بود."۱۸
معتقد بود ما دو گونه اسلام نداریم، اسلام یکی است و آن هم رهبرش امام است که انقلاب هم به رهبری ایشان پیروز شد. بنابراین جریاناتی که در جهت انقلاب می‌خواهند فعالیت کنند باید در خط امام باشند که همان خط اسلام و صراط مستقیم است.۱۹
آیت‌الله صدوقی سرانجام در روز جمعه یازدهم تیر ماه سال ۱۳۶۱ مصادف با دهم ماه مبارک رمضان پس از برگزاری نمازجمعه به دست منافقین به شهادت رسید. در بخشی از پیام حضرت امام به مناسبت شهادت ایشان آمده است: "اینجانب دوستی عزیز که بیش از ۳۰ سال با او آشنا و روحیات عظیمش را از نزدیک درک کرده‌ام، از دست داده‌ام و اسلام خدمتگزاری متعهد و ایران فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی دانشمند را از دست داد و در ازاء آن به هدف نهایی که آمال این شهیدان است نزدیک شد."۲۰

وبگردی
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!