جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

هجوم حاشیه بر متن


هجوم حاشیه بر متن
پست مدرنیسم چیست؟ پست مدرنیسم با ارائه تئوری هایی در زمینه ادبیات و نقد ادبی كار خود را آغاز كرد و بر خصوصیات یك متن ادبی، معنا و خوانش های متفاوت یك متن تأكید فراون داشت و همه نیروی خود را بر نقش زبان متمركز كرد.این جهان بینی قصد دارد انسان و انسانیت را به كمك زبان، تشریح و توصیف كند و این جمله را كه «زبان نقطه ثقل ماست» شعار خود قرار دهد.آنها منظور خود را از زبان «زبان گفتار» اعلام كردند و آن را تنها در مالكیت انسان می دانند.از دیدگاه پست مدرنیست ها زبان عاملی است كه به طور قطع انسان را از حیوان متمایز می كند و خود آگاهی، تفكر و رفتار انسانی، همه و همه بر پایه زبان قابل تعریف است و هیچ منشأ دیگری غیر از زبان ندارد.
پست مدرنیسم بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا ظهور كرد.در سال ،۱۹۸۰ به عنوان الگوی غالب در مطالعات دانشگاهی در رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده شد و به شدت علوم طبیعی را به سخره گرفت.از جنگ جهانی دوم به بعد پست مدرنیسم ابزار فلسفی اومانیست های سكولار غربی شد و متفكرانی دست به خلق فلسفه پست مدرنیسم زدند كه با تئوری و سنت های فلسفی و روشنفكری گذشتگان خود آشنایی داشتند و این فلسفه را مخالف مسیحیت، علوم طبیعی و همه فلسفه هایی كه منابع تئوری های آنها علوم طبیعی است اعلام كردند (ماركسیسم و پوزیتیویسم).مسیحیت بر این عقیده استوار است كه ابتدا طبیعت انسان و شرایط زندگی او خلق شده و بعد نعمت زبان به او اعطا گردیده است.به عنوان مثال «كی یر كگارد» بشدت معتقد است كه «شرایط و طبیعت انسان، زبان او را تعیین و تعریف می كند.» در حالی كه پست مدرنیسم بر این ادعاست كه بر پایه زبان است كه طبیعت و شرایط انسان تعیین و تعریف می شود.علوم طبیعی بر این اعتقادند كه هستی انسان یك هستی بیولوژیكی است و حاصل تكاملی است كه داروین آن را نتیجه انتخاب طبیعی معرفی كرده است.زبان یك تكامل بیولوژیكی است كه مدت زیادی از عمر آن نمی گذرد.این كه چرا تئوری های پست مدرنیستی اشتباه است، دلایلی كاملاً واضح و روشن دارد.نخستین دلیل این است كه منطق همیشه پیش از زبان عمل می كند و از آن پیشی می گیرد.ارتباطات منطقی بر پایه ادراك حسی مان استوار است.این درك حسی قبل از این كه زبان شروع به فعالیت كند كار خود را آغاز و به رشد فردیت یك انسان كمك می كند.انسان ابتدا به وسیله دریافت حسی به شناخت رابطه منطقی كه در محیط اطراف خود وجود دارد، می رسد. انسان ارتباط منطقی بین اشیا را ابتدا با حواس خود درك می كند و بعد زبان به عنوان سیستمی كه شامل نشانه ها و سمبل ها است به آن یك نشانه را نسبت می دهد.اگر دو كاغذ در اندازه های گوناگون در برابر دیدگان شما باشد، شما با نگاه خود قبل از این كه از وسیله ای به نام زبان استفاده كنید به این درك می رسید كه یكی از دیگری بزرگ تر است.عامل دومی كه از اهمیتی كه پست مدرنیست ها برای زبان قائل اند می كاهد این است كه ذهن حسابگر (arithmetic mind) انسان همیشه بر زبان پیشی می گیرد و قبل از آن وارد عمل می شود.محاسباتی كه در ذهنمان به صورت طبیعی رخ می دهد بر اساس یك سری فعل و انفعالات بیولوژیكی است كه زبان در آن هیچ نقشی ندارد.به عنوان مثال : زمانی كه در خیابان در حال راه رفتن هستیم گودالی را جلو تر از خودمان می بینیم.در این عمل از قوه بینایی خود استفاده می كنیم و به صورت نا خودآگاه ریتم راه رفتن خود را تغییر می دهیم و قدم هایمان را طوری تنظیم می كنیم كه به داخل گودال نیفتیم.ما همه این اعمال را بدون استفاده از زبان انجام می دهیم.همه این اعمال بدون دخالت و انجام فعل و انفعالات زبان شناختی صورت می گیرد.عامل سوم كه نقص فلسفه پست مدرنیسم را نشان می دهد تأكید آنها بر این مسأله است كه خود آگاهی و كسب تجربه دو پدیده به هم پیوسته و همسانند.بسیاری از تجربیاتی كه ما در زندگی كسب می كنیم در نتیجه یك سری از فعالیت های ذهنی مان است.گاهی این فعالیت ها بدون این كه ما از آن ها آگاه باشیم رخ می دهد در حالی كه دسته دیگر بدون دخالت خود آگاهی امكان رخ دادن نمی یابد.لازم به یادآوری است كه زبان در بسیاری از این فعالیت ها فرصت خود نمایی نمی یابد.بر خلاف پست مدرنیست ها، تجربه یك عمل متصل و به هم پیوسته نیست، بلكه تجربه گه گاه اتفاق می افتد و در برخی موارد به صورت یك رفتار در می آید.زبان منشأ همه تجربه ها نیست بلكه زبان خود یك نوع تجربه است.در بیشتر موارد ما از كاری كه در حال انجام دادنش هستیم آگاه نیستیم.به عنوان مثال هنگام رانندگی، صد ها فعل و انفعال ذهنی در مغز مان رخ می دهد كه ما از آن آگاه نیستیم: تنظیم فاصله باماشین دیگر، پیش بینی حركت ماشین های دیگر، به خاطر آوردن این كه چراغ زرد به چه معناست و بر طبق آن عمل كردن.
اگر به جای این فعل و انفعالات كه بدون دخالت زبان در ذهن مان رخ می دهد، ما سعی كنیم در باره هر یك از این انفعالات صحبت كنیم و یا سعی كنیم از زبان به صورت ذهنی استفاده كنیم مانند زمانی كه مشغول صحبت كردن با خودمان هستیم، قادر به رانندگی نخواهیم بود.در این صورت عملیات ذهنی مان شامل استفاده از زبان، ربط دادن زبان به تصمیمی كه قصد اتخاذ آن را داریم و عملی كردن آن تصمیم می شود.با این تفاسیر سرعت عمل مان بسیار پائین می آید و بدون شك در تصادفی كه پیش می آید كشته خواهیم شد .
پست مدرنیسم همیشه بر این مدعاست كه استدلال و منطق بر پایه زبان است، در حالی كه دانشمندان امروزه اثبات كرده اند حیوانات نیز مانند انسان ها از ذهن استدلال گر و محاسبه گر برخوردارند در حالی كه از نعمت زبان محرومند.در نتیجه منطق، بسیار بنیادی تر از زبان است.درست است كه حیوانات از نعمت زبان محرومند، ولی از منطق استنتاجی و قیاسی بر خوردارند به عنوان مثال اسب بدون این كه بتواند از زبان استفاده كند با ذهن محاسبه گر خود، فاصله خود را تا مانع اندازه گیری و بعد اقدام به پرش می كند.
امروزه مردم شناسان و زیست شناسان با اثبات این نظریه كه سیستم عصبی حیوانات دارای گیرنده هایی است كه ایماها و اشاره های دیگر حیوانات را دریافت و به وسیله آن با یكدیگر ارتباط بر قرار می كنند به رد نظریه پست مدرنیست ها مبنی بر این كه زبان تنها در انحصار انسان است، كمر همت بسته اند.استدلال هایی كه پست مدرنیست ها ارائه می دهند، همیشه مغلطه آمیز بوده و نظریات آنها تكرار واضحات است.آن ها وجود حقیقت را به هر شكل آن منكر می شوند در حالی كه هیچ دلیلی برای ادعای خود ندارند.پست مدرنیسم با نظریات خود، آموزش عالی را به تباهی كشانده و در تمام مباحث روشنفكری در رشته های روزنامه نگاری، حقوق، علوم سیاسی و ادبیات رخنه كرده است.تصور كنید چه تأثیرات زیانباری بر قشر تحصیلكرده خواهد داشت این كه بگوییم: هیچ حقیقت عینی وجود ندارد، همه دانش ها و علوم وابسته به سیستم زبان است، هیچ ارزش جهانی كه میان همه انسان ها مشترك باشد وجود ندارد و این كه انسان ها طبیعت از پیش تعیین شده ای ندارند.چرا فلاسفه باید از چنین فلسفه ای كه مخالف علم است و تأثیرات مخرب و مهلكی بر روی روشنفكران دارد حمایت كنند؟

مارك دی هاسر
ترجمه: پریسا صادقیه
* این مقاله با عنوان Postmodernism and «language در ۲۷ جولای ۲۰۰۷ در مجله American philosophy منتشر شده است.

منبع : روزنامه ایران

مطالب مرتبط

رمانتیسیسم؛ عصیان علیه عقل مدرن

رمانتیسیسم؛ عصیان علیه عقل مدرن
بیست و ششم فوریه ( هفتم اسفند) سالروز تولد «ویکتورهوگو»، نویسنده بلند آوازه و پر اقتدار رمانتیک فرانسوی است. برای فرانسوی ها و شاید اغلب اروپائیان، هوگو ، سمبل رمانتیک گرایی و در عین حال حقیقت جویی است. او علاوه بر این که شاعر، نویسنده، نمایشنامه نویس و مترجم توانا و صاحب شهرتی است، سیاستمدار شاخصی هم بود. هوگو یک انقلابی جمهوری خواه بود که پس از انقلاب سال ۱۸۴۸ فرانسه و تشکیل جمهوری دوم در این کشور، به عضویت پارلمان درآمد.
شاید کمتر کسی باشد که اسم ویکتور هوگو را نشنیده باشد و با ۲ کار تاریخی او آشنا نباشد؛ «بینوایان» و «گوژ پشت نوتردام» که هر دو بعد از آنکه بارها و بارها به تصویر کشیده شدند، به اثری کلاسیک و افسانه ای ماندگار بدل شده اند.
هوگو همیشه به خاطر فحوا و مضمون آثارش، مورد حمایت و ستایش جمهوری خواهان چپ بوده است. آثار او باز تابنده و ترسیم کننده فقر و رنج های زمان است که از پس سیاست مدرن بروز می کند. کتاب «مجازات» او اعتراضیه ای شدید الحن بر ضد وضعیت موجود زمانش و پیامدهای ناگوار دنیای مدرن است.
هوگو در سال ۱۸۲۷م با مقدمه ای که بر درام «کرامول» (Cromwell) خود نوشت، در واقع یکی از بیانیه های مکتب رمانتیسیسم را ارائه کرد و سپس در سال ۱۸۳۰ با انتشار درام معروف خود به نام «نبرد ارنانی» (Hernani) این جنبش فکری- هنری را به اوج خورد رساند. در این نمایشنامه هوگو با اعتراض بر حفظ وضع موجود، صریح و با اقتدار عقاید و مبانی بنیادین کلاسیک ها را به زیر سؤال برد. وی سرانجام در سال ۱۸۸۵م در سن ۸۳ سالگی چشم بر وضع موجود بست. در مراسم او ۲ میلیون نفر به خیابان های پاریس آمدند و این فقدان را عزا گرفتند. گفته می شود بعد از این واقعه هرگز چنین حضوری در فرانسه شکل نگرفت و این نشان از تأثیر گذاری و منشأ اثر بودن نظامی دارد که او نمایندگی اش را برعهده داشت.
از آنجایی که ویکتور هوگو در دوره ای طولانی سرپرستی گروهی رمانتیک به نام «سناکل» (Cenacle) را در فرانسه برعهده داشت، روز تولد او را دستمایه ای قرار دادیم تا به مبانی فکری، فلسفی و اجتماعی، سیاسی جنبش رمانتیسیسم بپردازیم.
از نیمه دوم قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدهم، در تاریخ اروپای غربی جنبش فکری- هنری قابل شناسایی است که به جریانی بلند آوازه بدل شد جنبشی که برآمده از مدرنیته اما در اعتراض به نظام بنیادین آن بود.
این جنبش که رمانتیسیسم Romantisicme نامیده می شد در واقع واکنشی بود به مدرنیته از درون خود مدرنیته. اگر عصر روشنگری را نقطه اوج مدرنیته بدانیم که بر ستون های عقل و خرد بنا شده بود، رمانتیسیسم خرد عصر روشنگری را به زیر سؤال می برد و نظم و سامان دنیای مدرن را به چالش می کشید و بنیاد عقل گرایی و امید غرور آمیزش را بی فروغ می کرد. امید به اینکه هیچ چیز از دسترس عقل به دور نیست. برجسته ترین ویژگی این جنبش، نگرشی بود سرشار از شور و احساس نسبت به زندگی در برابر نگاه سرد و عقلانی و ریاضی وار اندیشمندان عصر روشن اندیشی نسبت به انسان و طبیعت و جامعه.
به اعتقاد برخی از منتقدان ، ردپای جهان بینی ضدسرمایه داری رمانتیسیسم و روحیه عصیان گری آن در آثار سوسیالیستها وافکار سیاسی چپ نو قابل ردیابی و شناسایی است.
بنیان جهان بینی رمانتیک، خصومت با واقعیت حال حاضر است. عصیان ضد نظامی که بر حفظ وضع موجود می کوشد. در واقع آنچه مورد انتقاد شدید رمانتیک ها است، هم اینجا و هم اکنون خاص سرمایه داری است. عصیان آنان ناشی از مصیبتی است که گریبان همه را درجامعه مدرن مبتنی بر ارزش مبادله پول و بازار گرفته است. در واقع، به موازات این پدیده شیء وارگی، گسست اجتماعی و انزوای افراطی فرد در جامعه نیز پیش می رود و نگرش ضد سرمایه داری رمانتیک بویژه برضد چنین نشان هایی عصیان می کند.
احساس «باختن» نیز ناشی از چنین بینشی است.
در جهان مدرن فرد احساس می کند که چیز ارزشمندی را باخته است. باور درد آلودی که بر این نگرش شکل می گیرد که واقعیت حال حاضر، فاقد برخی ارزش های انسانی است، ارزش هایی که برای انسان مدرن «بیگانه» شده اند و تحت تأثیر این بیگانگی، فرد احساس می کند تبعید شده است. و به این اعتبار، احساس بی خانمانی و انزوا، روح رمانتیک را می آزارد و در آرزوی «بازگشت به خانه» می سوزد.
بینش رمانتیک برهه ای از گذشته واقعی را که در آن نشانه های منفی جامعه سرمایه داری وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ است تمنا دارد و آن را یوتوپیا و تجسم آرزوهای خود می انگارد و به طور دقیق در همین نقطه پارادوکس بینش رمانتیک بروز می کند. در واقع، جهت گیری رمانتیک به سوی گذشته، نگاهی به آینده است. زیرا آینده ای رؤیایی در ورای سرمایه داری در نوستالژیا برای دوره ماقبل سرمایه داری تصویر می شود.
ناآرامی و پرسش گری، جست وجو و مبارزه، اعتراض به وضع موجود و تردیدهای درون رمانتیسیسم، همه واکنشی و کوششی فعال برای کشف و خلق فردوس و گمشده انسان است. این جست وجو به انحای مختلف صورت می گیرد؛ یک گرایش رمانتیسیسم تلاش می کند تا با تغزلی و هنری کردن زمان حاضر، این فردوس را هم اکنون در خیال خلق کند. گرایش دوم درصدد است که آن را در حال حاضر و در واقعیت کشف کند. اما گرایش سوم که دو رویکرد قبلی را خیالی یا حداقل ناقص می داند، مدعی است که بهشت گمشده خود را در آینده واقعی، از نو بسازد. در این دیدگاه، خاطره گذشته در خدمت مبارزه برای آینده درمی آید. برای نمونه والتر بنیامین و هربرت مارکوزه را می توان در این پارادایم شریک دانست.
اعتقاد به طبیعت ناب انسان و گفتن از خویشتن خویش از دیگر خصوصیات محوری روحیه رمانتیک است. روحیه ای که گریزان از ناکامی ها، اندوه و دلتنگی های زمان «حال» است و خواستار فرار از شرایط موجود است؛ فرار به رؤیا، فرار به گذشته، فرار به سرزمین های «دیگر» فرار به عالم خیال برای کشف یا خلق دوباره عصر فراموش شده مصر، یونان، روم و عصر باستان.
در نزد رمانتیک ها، تخیل مقوله یی اساسی بود چرا که از اعتقاد آنان به ذات «فرد» ناشی می شد.
رمانتیک ها برای جنبه های معنوی روح انسان اهمیت زیادی قائل بودند، یکی از دلایل اعتراض آنها به وضع موجود دنیای مدرن باور آنها براین امر بود که، دین و مذهب در میان چرخ دنده های عقل و منطق دنیای مدرن، خرد شده است و عقل گرایی روشنگری و سرمایه داری جوامع صنعتی، روح و احساس و تخیل فرد را به زنجیر کشیده است و این چنین است که در نگرش رمانتیک «فرد» هویت می یابد و بر طبیعت ناب انسان تمرکز می کند و بر همه الگوهای نظم، هارمونی، سکوت و طبقه بندی، خط بطلان می کشد و هنجارهای خشک اجتماعی را برنمی تابد. در یک کلام، رمانتیسیسم غیرکلاسیک و البته «ضدکلاسیک» بود. رمانتیسیسم اعتراضی بود بر قید و بندهای سفت و سخت کلاسیسیسم حاکم زمانش.
کلاسیسیسم گرایش غالب یک دوران به شمار می رفت که از قدرت و ستایشی عظیم و عمیق برخوردار بود و از نیاکان کلاسیک اش نشأت گرفته بود. علاوه بر این که مکتب فکری کلاسیسیسم توانسته بود دیدگاهی استوار و منسجم در مورد جهان ارائه دهد، که متکی بر ایمان و یقین به نظمی استوار و صحیح بود که بر جهان حاکمیت داشت و کنار زدن چنین نظامی آسان نبود.
اما رمانتیسیسم با ارائه نظامی درون گرا و نگرش ذهنی، سامان برون گرایانه هستی که بر اصول قطعی عینی استوار بود را به هم ریخت. به اعتقاد رمانتیک ها، نظام کلاسیسیسم، تحت قواعد بی روح و یکنواخت، وقار دروغین، نظم و ترتیب کلیشه ای، ظاهرآرایی، تعلیم گرایی، ادعای ادب و فرهیختگی و ژست روشنفکری و حفظ وضعیت موجود شکل گرفته بود و چون روحیه رمانتیک چنین نظامی را برنمی تافت بر شکستن اقتدار آن کمر بست و در برابر «عصر خرد» کلاسیسیسم، «عصر احساس» را قالب کرد و به قول هیوم در این عصر «خرد، بنده عواطف و احساس است و باید باشد».
رمانتیسیسم در اواسط قرن نوزدهم در اوج خود با چرخشی سریع به جانب رئالیسم میل پیدا کرد. رئالیسمی که سعی داشت تا سر حد امکان به توصیف صادقانه جهان خارج از ذهن بپردازد و با مشاهده دقیق واقعیت، آن را بازآفرینی کند و این چنین تخیل خلاق رمانتیک ها را موضوع تمسخر و استهزا قرار می داد.
اما به عنوان نکته پایانی این مقاله، خالی از لطف نخواهد بود که به گرایش های سیاسی ـ اجتماعی رمانتیک اشاره کنیم. رمانتیسیسم به مثابه نوعی جهان بینی، ساختار ذهنی جمعی است که این ساختار ذهنی ممکن است در حوزه های گوناگون و متعدد فرهنگ تجسم یابد؛ در ادبیات و هنر، در فلسفه و علم کلام، در تفکر سیاسی و اقتصادی و حقوقی، در جامعه شناسی و تاریخ و...
برای نمونه بایرون و وینیی (Vigny) و نوالیس و هوگو در ادبیات، سیسموندی را در نظریه اقتصادی، شلایرماخر را در علم کلام و ادموند برک و پردورن و هربرت مارکوزه را در فلسفه سیاسی و زیمل و تونیز و ماکس وبر را در جامعه شناسی، رمانتیک یا حداقل دارای گرایش های رمانتیک می توان معرفی کرد.
دانشمندان علوم اجتماعی و نظریه پردازان علوم سیاسی در جریان شناسی مکتب رمانتیسیسم ۸گرایش را از یکدیگر بازمی شناسند:
۱) رمانتیسیسم احیاطلب
۲) محافظه کار
۳) اعتزالی
۴) فاشیستی
۵) لیبرالی
۶) انقلابی
۷) مارکسیستی
۸) رهایی طلب یا آنارشیستی. که در مجالی دیگر به تفصیل به این گرایشهای مختلف رمانتیسیسم خواهیم پرداخت.

وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!