دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018

زبان شناسی عربی


زبان شناسی عربی
با نزول قرآن کریم ، توجّهٔ خاصّی به زبان عربی معطوف گشت. سبک بیان و واژه گزینی قرآن ، آن چنان شگفت بود که عربهای فصیح در برابر آن متحیّر گشته بودند و جز تسلیم در برابر این کلام زیبا وبا شکوه چاره ای نداشتند . این حیرت ، تدریج به شیدایی و دلدادگی به آن متن زیبا بدل گشت وآنان را واداشت تا هر چه بیشتر ، پیرامون آن کنجکاوی کنند . لذا قرآن کریم اولین و مهمترین عامل رویکرد لغویان ، ادیبان و زبان شناسان عرب و غیر عرب به این زبان بوده است .
علاوه بر این ، در حوزه نحو وترکیب واژگان ، باز بنا به مقتضای الهی و فهم آن ، از ابوالاسود وخلیل ، سیوطی ، کسایی ، اخفش و فرّاء ، تا نحویان اندلس و مصر ، همه به آثار ارزشمندی پرداخته اند . این روند همچنان تا ظهور علم زبان شناسی به معنای نوین آن ادامه داشت . دنیای عرب تلاش کرده است تا با بهره گیری از این دانش ، به فهم تازه ای از زبان عرب دست یابد . اگر چه سنگ بنای دانش نوین زبان شناسی ، توسط لغویان وعلمای فقه اللّغهٔ گذاشته شده است،امّا طرح مباحث تازه چون فلسفه ادبیات ، جامعه شناسی ادبیات ، ادبیات تطبیقی ، سبک شناسی نظم و نثر، تقابل دستور سنّتی و دستور جدید ، معناشناسی ، سخن کاوی ، زبان شناسی ساخت گرا و دستور زبان گشتاری و... موجب شده است که دانش زبان شناسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد ارتباط زبان شناسی با علومی چون جامعه شناسی ، مردم شناسی ، روان شناسی ، فلسفه ، ادبیات ، زبان شناسی ریاضی ، ارتباطات و...نشان آن است که این دانش از حد بررسی واژگان و مسایل فقه اللّغهٔ پا فراتر گذاشته است .......

مجتبی بایگانی

مطالب مرتبط

فلسفه آمیزش و ازدواج در تحلیل قرآنی

فلسفه آمیزش و ازدواج در تحلیل قرآنی
نکاح و آمیزش یکی از ویژگی های بسیاری از جانداران از گیاه و جانوران است. هر چند که روش و شیوه های آنان بسیار متفاوت است ولی سنت وقانون الهی بر آن است که برای هر موجودی جفت و زوجی باشد که از این راه به اهداف و مقاصدی که در آفرینش در نظر گرفته شده ، دست یابد.
آیات قرآنی با حفظ ادب و به اشکال و صورت های مختلف، مطالب بسیاری را در این حوزه مطرح ساخته است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا تحلیل قرآن را از فلسفه نکاح و آمیزش به دست دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.
● پیشینه آمیزش و روابط جنسی در انسان
گزارش قرآن از آغاز آفرینش انسان بر این است که پس از آفرینش آدم (ع) و اعلان رسمی خلافت وی پس از تعلیم و جعل اسمایی و پذیرش خلافت از سوی همگان به جز ابلیس به شکل سجده واطاعت تکوینی و تشریعی، خداوند زنی را که در روایات از آن به حوا یاد شده ، به عنوان زوج وجفت وی آفریده است. (بقره آیه ۳۵)
آیه ۱۸۹ سوره اعراف گزارش می کند که نخستین آمیزش از سوی آدم با همسرش حوا انجام گرفته که نتیجه آن باردار شدن و آبستنی وی به فرزندانی بوده است که نسل بشر از آن است. خداوند برای بیان مفهوم آمیزش از واژه تغشی در این آیه بهره برده است که کنایه از آمیزش است چنان که راغب اصفهانی واژه شناس و ادیب برجسته قرآنی آن را در کتاب مفردات الفاظ قرآن کریم آورده است.
البته چنان که گفته شد، زوجیت و آمیزش اختصاص به انسان ندارد و حتی جنیان که پیش از انسان به عنوان نخستین موجودات صاحب اراده واختیار و مکلف به تکالیف الهی وجود داشته اند، با آمیزش به تولید مثل و نسل می پرداختند. هم چنان که آمیزش نه تنها مساله موجودات وانسان و یا جنیان در زمین بلکه حتی در بهشت می باشد. از این روست که آیاتی چون ۵۶ و ۷۴ سوره رحمن ، از آمیزش انسان ها و جنیان بهشتی با حوریان باکره و دوشیزه بهشتی سخن می گوید.
● آثار طبیعی آمیزش
قرآن برای آمیزش آثار طبیعی در کنار آثار شرعی ذکر کرده است که از جمله می توان به تولید نسل اشاره کرد. به این معنا که فرزندار شدن انسان نتیجه آمیزش مرد با همسرش می باشد. این مطلب را می توان از آیاتی چون آیه ۱۸۷ و ۲۲۳ سوره بقره و ۴۷ سوره آل عمران و آیه ۲۰ سوره مریم به دست آورد.
در حقیقت استمرا نسل انسان و ادامه بقای موجودی به نام انسان در زمین نتیجه طبیعی آمیزش زن و شوهر می باشد؛ چنان که نخستین انسان ها پس از خلقت خاص آدم و حوا به شکل اعجازی آن ، با آمیزش میان آدم و همسرش حوا و آبستنی وی تحقق یافته است.(اعراف آیه ۱۸۹)
آمیزش زن و شوهر آثار شرعی چون لزوم غسل و یا تیمم پس از آمیزش به ویژه برای نماز یا ورود به مسجد را به دنبال دارد. به این معنا که آمیزش موجب خروج مرد و زن از حالت طهارت و پاکی می شود که نیازمند غسل و تیمم است تا به طهارت و پاکی باز گردند. این معنا را آیاتی چون ۴۳ سوره نساء و ۶ سوره مائده تبیین کرده است.( نگاه کنید مجمع البیان ذیل آیه و نیز کافی ، ج ۵ ص ۵۵۵ و نورالثقلین ذیل آیه)
وجوب عده نگه داشتن برای زنان مطلقه در صورت آمیزش با شوهران که از مفهوم آیه ۴۹ سوره احزاب استفاده می شود و حرمت ازدواج با دختر همسر که از آن به ربیبه تعبیر می شود(نساء آیه ۲۳) و اثبات مهریه ( بقره آیه ۲۳۷) و لزوم نفقه از جمله اثار شرعی است که به سبب آمیزش پدید می آید.
هدف از تشریع احکام و مقررات خاص برای آمیزش از سوی خداوند در راستای طهارت و پاکدامنی مردمان (بقره آیه ۲۲۲) و دست یابی به زمینه های کمالی و تقوایی است. از این روست که در آیه فوق بر لزوم رعایت احکام و مقررات الهی در آمیزش با زنان تاکید شده است. (مجمع البیان ، ذیل آیه )
به عنوان نمونه حرمت آمیزش با همسر در دوران حیض به سبب مشقت و زیانبار بودن حیض و آمیزش همزمان برای زن می باشد. ازاین رو می توان دانست که فلسفه هر حکمی چون حکم حرمت آمیزش د رزمان حیض ، به سبب مصالح و یا وجود مفاسدی است که در صورت انجام آمیزش به عنوان نمونه پدید خواهد آمد.
از دیگر احکامی که دارای فلسفه وحکمت خاصی است می توان به حرمت آمیزش با همسر پس از ظهار و پیش از ادای کفاره اشاره کرد که در آیه ۳ و ۴ سوره مجادله به آن اشاره شده است؛ زیرا عدم سخت گیری در این حوزه موجب می شود که روابط میان زن و شوهر از حالت تعادل و سلامت خارج شود. از این روست که سخت گیری فوق برای حفظ و تحکیم روابط زناشویی و خانوادگی مورد تاکید قرار گرفته است.
حتی اگر به فلسفه و حکمت حرمت آمیزش جنسی در حال احرام (بقره آیه ۱۹۷) و یا اعتکاف (بقره آیه ۱۸۷) و یا در روزهای ماه رمضان (بقره آیه ۱۸۷) توجه شود دانسته می شود که هدف از این سخت گیری دست یابی به تقوا از سوی مردمان است.
با این همه برای این که روابط زناشویی گرم و حالت طبیعی به خود گیرد به مردمان اجازه داده شده تا به هر نحو دلخواه با همسر خویش آمیزش داشته باشند.(بقره آیه ۲۲۳)
به سخن دیگر مباح کردن و جواز هر گونه تمتع جنسی و آمیزش همسران حتی به قصد لذت جنسی از آن روست که روابط زناشویی و خانوادگی میان همسران گرم تر و صمیمی تر شود و از حالت سردی بیرون آید .(نساء آیه ۲۴) زیرا آن چه مهم و اساسی است تحکیم و استواری خانواده به هر شکل ممکن است. بر این اساس می توان دانست که چرا آمیزش جنسی با همسر پس از گذشت چهار ماه به حد وجوب می رسد و شوهر نمی تواند ازآمیزش سرباز زند(بقره آیه ۲۲۶) هر چند که آیه درباره طلاق ایلا می باشد ولی تعیین مدت خود بیانگر آن است که هر چهار ماه یکبار آمیزش جنسی به حد وجوب و لزوم می رسد و مرد نمی تواند از آن سرباز زند.
البته برای بهداشت جنسی دستورها و احکام دیگری نیز صادر شده که از جمله می توان به پاک شدن از حیض (بقره آیه ۲۲۲) و ممنوعیت آمیزش در هنگام بارداری (بقره آیه ۲۳۳) اشاره کرد.
● فلسفه آمیزش و زناشویی
اما چه فلسفه و حکمتی را خداوند برای آمیزش و زناشویی بیان می کند و تحلیل قرآن در این باره چیست؟ به نظر می رسد که در بینش و نگرش قرآنی، آمیزش و زناشویی امری طبیعی و از نیازهای اساسی انسان است که نمی توان آن را نادیده گرفت. از این رو می توان آمیزش جنسی را همانند نوشیدن و خوردن دانست که نیازی طبیعی است که عدم توجه و اهتمام به آن می تواند آثار زیانباری بر شخص و جامعه داشته باشد.
خداوند در آیه ۳۷ سوره احزاب به صراحت آمیزش جنسی و زناشویی را امری طبیعی و نیازی اساسی می شمارد و با آوردن واژه " وطر" که به معنای نیاز مهم و اساسی است به آن اشاره می کند.
با این همه می توان برای آمیزش فلسفه و حکمتی چون تناسل بشر و ادامه بقای وی در زمین به شکلی معقول و در چارچوب زوجیت(بقره آیه ۱۸۷ و ۲۲۳) بیان کرد.
از دیگر علل و اهدافی که قرآن برای حلیت آمیزش بیان می کند، حفظ و نیز تحصیل تقوا است که در آیه ۱۸۷ سوره بقره به شکلی به آن اشاره می کند و در همین آیه تبیین می کند که چگونه آمیزش می تواند از ارتکاب گناه جلو گیری کند. به ویژه که اگر به مساله حلیت زناشویی و آمیزش توجه نشود وآن را مانند برخی از ادیان و مذاهب تحریم کنیم، گرفتار معضل و مشکلی بزرگ تر می شویم؛ زیرا گرایش طبیعی انسان به جنس مخالف و آمیزش و زناشویی با وی ، اجازه نمی دهد که انسان از آن محروم شود. همین مساله است که موجب شده تا خداوند حتی با توجه به تحریم اولی آمیزش در شب های ماه رمضان، جواز آمیزش را صادر کند ؛ زیرا ترک آمیزش در شب های ماه رمضان می توانست برای انسان ها سخت و دشوار باشد و موجب شود تا اشخاص برای برطرف کردن نیاز جنسی خویش مرتکب گناه شوند. از این رو برای جلوگیری از ارتکاب گناه ناخواسته و تحت فشار نیاز جنسی ، حرمت آمیزش در شب های ماه رمضان برداشته شده است.
خداوند با اشاره به خیانت مردمان در شب های ماه رمضان و ارتکاب گناه ، به شکلی تبیین می کند که انسان هر گاه میان نیاز طبیعی و پاسخ گویی به آن با ارتکاب گناه واقع شود، مرتکب گناه شده و به خواسته و نیاز طبیعی خویش پاسخ می دهد. از این روست که قرآن هماره در احکام خویش نه تنها نیازهای طبیعی را نادیده نگرفته است بلکه در هر موردی اگر از امری چون زنا و یا لواط باز داشته است، جایگزینی برای آن بیان کرده است.
این گونه است که حتی حضرت لوط (ع) که مردمان قوم خویش را از لواط و هم جنس گرایی و آمیزش جنسی برخلاف طبیعت بشری باز می داشت با اشاره به دختران خویش آنان را به پاسخ گویی طبیعی به این نیاز از راه آمیزش دو جنس مخالف دعوت می کند.(هود آیات ۷۸ و ۷۹)

وبگردی
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند