چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 March, 2018

خرد، آزادی و ایمان


خرد، آزادی و ایمان
جریان نواندیشی دینی در ایران معاصر، بازتاب‌هایی در دیگر جوامع برجای نهاده و توجه بسیاری از متفکران و پژوهشگران خارجی را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر گزارشی است از آرا و نظرات محمدمجتهد شبستری به قلم رومن سایدل Roman Seidel پژوهشگر آلمانی و عضو <موسسه مطالعات اسلا‌می> دانشگاه آزاد برلین.
آقای سایدل دانش‌آموخته فلسفه و مطالعات اسلا‌می است و موضوع رساله فوق‌لیسانس‌اش، بررسی اندیشه‌های مجتهد شبستری می‌باشد. این مقاله که در سایت اینترنتی قنطره www.qantara.de‌قابل دسترسی است، البته شامل آرا و نظرات اخیر مجتهد شبستری (مندرج در فصلنامه مدرسه، سال دوم، شماره ششم، تیر ۱۳۸۶) نمی‌باشد. ‌
محمدمجتهد شبستری در سال ۱۳۱۵ متولد شد و در نوجوانی به عزم فراگیری علوم دینی رهسپار قم شد. دروس حوزوی در آن ایام، به مانند امروز، شامل موضوعاتی مثل حقوق اسلا‌می با تاکید بر فقه، کلا‌م، عرفان و فلسفه بود. شبستری جزو آن دسته از طلا‌بی بود که تمرکز یک سویه بر مباحث خشک فقهی را ناکافی یافته و توجه خود را معطوف به موضوعات فلسفی و عرفانی کرد، یعنی همان مباحثی که نزد بیشتر فقهای مسلمان ارج و قربی نداشت. دو مدرس برجسته و پرجاذبه این دروس در آن دوره عبارت بودند از علا‌مه طباطبایی فیلسوف و مولف تفسیری پرطرفدار از قرآن و آیت‌ا... خمینی که بعدها رهبر انقلا‌ب و بنیانگذار جمهوری اسلا‌می شد. ‌
● انقلا‌ب اسلا‌می، حمایت و نقد ‌
آنچه موجب جذب شبستری و دیگر طلا‌ب به آیت‌ا... [امام] خمینی می‌شد، جدای از تعالیم فلسفی و عرفانی‌اش، اندیشه سیاسی او بود. از نظر ایشان نظام اخلا‌قی اسلا‌م منحصر به روابط شخصی و خصوصی نبوده و می‌بایست که در حکومت و شکل دولت نیز منعکس شود. ‌
براساس همین دیدگاه بود که وی از دهه چهل شمسی شروع به انتقاد صریح از رژیم شاه کرد. ‌
شبستری همسو با اندیشه سیاسی شیعه رایج در ایران دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، خود را با اندیشه روشنفکران دینی‌ای مثل جلا‌ل آل‌احمد، علی شریعتی و نیز روحانی سیاسی‌ای همچون مرتضی مطهری نزدیک یافت. ‌
شبستری در سال ۱۳۴۸ به‌عنوان مدیر مرکز اسلا‌می مسجد امام علی(ع) در هامبورگ تعیین شد، یعنی همان مرکزی که چند سال بعد، محمد خاتمی (رئیس‌جمهور سابق ایران) به جای او برآن گمارده می‌شود. شبستری در دوره اقامت در هامبورگ، با جدیت از گفت‌وگوهای اسلا‌م و مسیحیت حمایت کرد و با گشودن مسجد به روی همه مسلمانان، بر دامنه نفوذ آن افزود.
او همچنین زبان آلمانی را فرا گرفت و علا‌ئق دیرین مطالعاتی خود را در زمینه فلسفه غرب و کلا‌م مسیحی، به‌ویژه کلا‌م پروتستان دنبال کرد و آثار متکلمانی همچون پاول تیلیش، کارل بارث و کارل رانر و نیز اندیشه‌های فیلسوفانی مثل ایمانوئل کانت، ویلهلم دیلتای و هانس گئورگ گادامر را در مطالعه گرفت. ‌ شبستری به‌عنوان پیرو آیت‌ا... [امام] خمینی و طرفدار انقلا‌ب اسلا‌می، در سال ۱۳۵۶ به ایران بازگشت و پس از پیروزی انقلا‌ب، به‌عنوان نماینده استان آذربایجان به اولین دوره مجلس شورای اسلا‌می راه یافت.
با این حال، خیلی زود از سیاست کناره گرفت و شروع به تامل در ایدئولوژی جمهوری اسلا‌می و عملکرد دولت از نگاهی شک‌ورزانه کرد. تحول اندیشه او از باور به <اسلا‌م به‌عنوان راه‌حل> به فهمی آزاداندیشانه از دین، نوعی تغییر پارادایم بود که دربرگیرنده بسیاری از روشنفکران دینی و متفکران اصلا‌ح‌طلبی می‌شد که جزو حامیان سرسخت امام خمینی و جمهوری‌اسلا‌می به حساب می‌آمدند. ‌
● رویکرد نقادانه نسبت به دین
شبستری از اوایل دهه شصت شمسی در دانشگاه تهران به تدریس فلسفه اسلا‌می، کلا‌م و دین‌شناسی تطبیقی اشتغال یافته و معمولا‌ در ساماندهی کنفرانس های بین‌المللی مربوط به گفت‌وگوهای اسلا‌م و مسیحیت نقش داشته است. وی از آغاز دهه هفتاد شمسی با نگارش مقالا‌تی در روزنامه‌ها و مجلا‌ت آزاداندیش، رویکردی نوین و انتقادی نسبت به دین را مطرح کرد. شبستری به واسطه این فعالیت مطبوعاتی و نیز به خاطر ارائه مجموعه‌ای از سخنرانی‌های عمومی در دانشگاه‌ها و دیگر محافل عمومی، نقش فعالی در تکوین گفتمان دینی و سیاسی جامعه ایفا کرده و به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین روشنفکران دینی در ایران معاصر مطرح شده است. ‌
● متفکران و منتقدان اصلا‌ح‌طلب در ایران
در ایران امروز روشنفکران منتقد طیف ناهمگونی را تشکیل می‌دهند. در یک سوی این طیف فعالا‌ن سکولا‌ر حقوق بشر قرار دارند که به‌دنبال حکومت قانون براساس حقوق بین‌الملل و بدون توسل به دین هستند. سپس فعالا‌نی که آنها نیز خواستار اصلا‌ح جامع نظام حقوقی در مطابقت با استانداردهای بین‌المللی، ولی از منظری اسلا‌می می‌باشند. اعضای این دو گروه معمولا‌ در سطوح خرد، مثلا‌ به‌عنوان وکیل در دادگاه‌ها، برای آزادی و حقوق افراد تلا‌ش می‌کنند، که چهره‌های برجسته این جریان خانم مهرانگیز کار و خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل هستند.
اما روشنفکران دینی، فعلا‌ن سیاسی و سیاستمداران نقش متفاوتی را برعهده دارند. این افراد به دلا‌یل مختلف اعتقادی یا عملی، طرفدار نظام جمهوری اسلا‌می بوده ولی خواستار اصلا‌ح آن می‌باشند. افرادی مثل محسن کدیور و محمد خاتمی جزو این گروه هستند. ‌ محمدمجتهد شبستری، همچون عبدالکریم سروش، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های روشنفکران دینی ایران است که به ندرت وارد مسائل روزمره سیاسی شده یا از اقدامات اصلا‌حی معینی حمایت کرده است.
با وجود آنکه شبستری فاصله خود را با مباحث مربوط به دکترین حکومتی حفظ کرده و از نقد نمایندگان رسمی آن، به‌عنوان اشخاص، احتراز دارد، تا درگیر امور حاشیه‌ای نشود؛ با این همه بخش عمده آثار او، در بستر گفتمان مذهبی و سیاسی ایران امروز، قابل فهم و برداشت سیاسی است. برای مثال می‌توان به استدلا‌ل‌های او در تایید بدون قید و شرط حقوق بشر و دموکراسی، بدون انتساب آنها به اسلا‌م، یا استخراجشان از اسلا‌م و یا حتی محدود کردنشان با اسلا‌م، اشاره کرد.
● تاریخیت و قرائت‌های معاصر از قرآن
از نظر شبستری حقوق بشر و دموکراسی فرآورده‌های عقل بشری هستند که در گذار زمان پدیدار شده و رو به بسط دارند و نمی‌باید سراغ آنها را از کتاب و سنت گرفت. در واقع قرآن در مورد فهم نوین ما از حقوق‌بشر ساکت است و این منافاتی با حقایق الهی مندرج در این کتاب ندارد. شبستری برمبنای هرمنوتیک جدید، منکر هرگونه ادعایی است که انسان را قادر به احاطه مستقیم بر حقیقت مطلق الهی بداند. چنین ادعایی معادل شیئی انگاشتن خدا و مخالف اصلی توحید است. معرفت ما در مورد خداوند و دستوراتش، همواره معرفتی صرفا انسانی و در نتیجه متغیر و غیرکامل است. ‌
براین اساس، پیش‌فرض‌ها، انتظارات و پرسش‌های مفسر یک متن وحیانی را نباید به‌عنوان نارسایی‌هایی در نظر گرفت که مانع فهم درست پیام آن متن می‌شوند؛ بلکه این امور شروط لا‌زم هر نوع فهمی از وحی هستند. در واقع تنها از طریق سوالا‌ت مفسر و طرز تلقی اوست که می‌توان قرآن را وادار به سخن گفتن با خود سازیم. گرچه که مفسر هم می‌باید تا حد امکان از پیش‌فرض‌هایی که در قرائت خود به کار می‌گیرد، آگاهی داشته باشد.
همانطور که فقیهی که در پی طراحی یک فتوای فقهی است، می‌باید از دانش تخصصی کافی نسبت به موضوع برخوردار باشد، که این مستلزم اطلا‌ع از مجموعه دانش عصر و توجه به یافته‌های علوم جدید است و صرف اتکا به متون سنتی حقوقی کافی نیست؛ به همین ترتیب، کافی نیست که در کتاب و سنت به جست‌وجوی احکام و قواعدی حقوقی بپردازیم و آنها را از بافت خود خارج کرده و به‌عنوان پاسخ‌هایی برای مسائل معاصر به کار بریم. زیرا بسیاری از این دستورات، پاسخ به مسائل اجتماعی مطرح در عهد پیامبر اسلا‌م بوده‌اند و به سادگی قابل تطبیق کامل بر وضعیت امروز نیستند. ‌
به این ترتیب است که شبستری از تاریخیت وحی سخن می‌گوید. آیات قرآن و حکمت‌های پیامبر در چارچوب زبان و فرهنگ عربی عصر پیامبر بیان شده و تنها در آن دوره بی‌نیاز از تفسیر بوده‌اند ولی در عصرهای بعد همه آنها باید تفسیر شوند. ‌
● عدالت به مثابه یک دستور جاودان
اکنون لا‌زم است که بین دو جنبه از وحی تمییز نهاده شود، یکی گوهر پیام الهی و دیگری شرایط اجتماعی‌که شکل خاصی به این پیام داده‌است. باید از این شکل عبور کرد و به اهداف و ارزش‌های واقعی‌که پیام نبوی برآن مبتنی است، رسید. شکل پیام، یعنی متون شبه حقوقی مندرج در قرآن و سنت نبوی، صرفا در خدمت تحقق اهداف واقعی این پیام است. ‌
هر چند شبستری فهرست این اهداف و ارزش‌ها را ارائه نمی‌کند، ولی مکررا به مفاهیمی مثل آزادی و مسوولیت اشاره می‌کند و همچنین عدالت را ارزشی بنیادین می‌داند، که هم معرف اندیشه اسلا‌می است و هم رعایت آن به‌عنوان یک دستورالعمل جاودان، از سوی خدا به بشر تکلیف شده است. با این همه، نمی‌توان از قرآن یک نظریه مشخص در مورد حکومت استخراج کرد و این بر عهده خرد انسانی نهاده شده تا دائما به بازتفسیر مفهوم عدالت و حکومت عادلا‌نه بپردازد. ‌
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به این ملا‌حظات، آنچه به‌عنوان بخش جاودان و تغییرناپذیر وحی برجای می‌ماند، آیا بیش از یک مجموعه محدود از مفاهیم انتزاعی است؟ ‌
● سنت عرفان اسلا‌می
شبستری در پاسخ به این اعتراض نظریه مهمی را مطرح می‌کند. از نظر او متن وحیانی را به خودی خود نباید کلا‌م جاودان خداوند تلقی کرد، بلکه این متن مادامی که برانگیز‌اننده تجربه دینی در مخاطب باشد، کلا‌م الهی است. در نتیجه، این کلا‌م در زمان حاضر فقط نزد مخاطب آن وجود دارد و این تجربه دینی، همان گوهر ایمان است. ‌
ایمان از نظر شبستری نه اعتقاد و نه معرفت نسبت به چیزی است. اعتقادات مذهبی، عقاید، نظریه‌ها و امثال آن، می‌توانند ترجمان ایمان باشند، ولی خود ایمان نیستند. ‌
ایمان یعنی تسلیم کامل نسبت به وجود خدا، اعتماد به خدا و در نتیجه یک رویارویی درونی بین انسان و خدا. این تعریف از ایمان حکایت از توجه شبستری به سنت عرفان اسلا‌می، به‌ویژه عرفان‌ابن‌عربی و نیز کلا‌م اگزیستانسیالیستی پاول تیلیش متکلم پروتستان دارد. ‌
شبستری از این پس، در پی بازپروری ایمان به مثابه گوهر دینداری، به جای فهم فقهی آن می‌رود. ایمان به منزله تجربه دینی می‌باید محور اصلی <کلا‌م جدید> باشد و همچنین جایگزین (و یا دستکم مکمل) تاکید فراوان بر فقه از یک سو و گزاره‌های متافیزیکی در مورد خدا از سوی دیگر شود.
● آزادی، شرط ایمان واقعی
شبستری در کنار توجه به بعد معنوی ایمان، از دیگر ابعاد آن نیز غافل نیست. از نظر او ایمان متکی است بر اراده آزاد، که خود یکی از ویژگی‌های اصلی انسانیت است. از سوی دیگر، انسان از نظر قدرت، دانش و جاودانگی، موجودی ناکامل است و ایمان جست‌وجوی راه نجاتی است در گریز از نقص خود و اقبال به کمال خداوندی.
ایمان عبارت است از تصمیمی آگاهانه و مبتنی بر آزادی درونی فرد برای اقبال به خدا. این به معنای آن نیست که یک بار تصمیمی گرفته شود که برای همه اوقات معتبر باشد، بلکه این تصمیم می‌باید، در مواجهه با شرایط دائما متغیر زندگی، مرتبا از نو اتخاذ گردد.همچنین فرد مومن باید دائما در این نکته تامل کند که چه اموری جزو ایمان است و چه چیزهایی جزو آن نیست، یعنی تمییز دادن بین رفتار مبتنی بر یک تصمیم درونی آزادانه، که خود نتیجه یک تجربه معنوی یا دینی است؛ با رفتاری که نهایتا تقلیدی محض و سطحی از احکام و بدیهیات دینی است. ‌
برای رسیدن به این آگاهی، باید به صورتی جدی و آزاد به انتقاداتی که از سوی محافل اسلا‌می یا غیراسلا‌می معاصر نسبت به اندیشه دینی مطرح شده، توجه کرد. چنین است که شبستری مفهوم ایمان را با رویکردهای نجات‌بخش و انتقاد از خویش همراه می‌سازد. ‌
● برداشتی اسلا‌می از حقوق‌بشر
آزادی درونی انسان می‌باید با آزادی بیرونی او همراه باشد، زیرا نمی‌توان از بیرون مردم را وادار کرد که در درون خود عزم اقبال به خدا کنند. همه عقاید جزمی دینی که تعیین می‌کنند مردم به چه چیزهایی باید یا نباید عقیده داشته باشند، نه تنها منزلگاه‌های مناسبی برای رسیدن به ایمان واقعی نیستند، بلکه موانعی بر سر راه تکامل آزاد ایمان به شمار می‌روند.
به محض آنکه یک گروه دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی مدعی شود که توان تمییز میان حق‌وباطل مذهبی را انحصارا در اختیار دارد و در نتیجه قرائتی رسمی از دین را ارائه کند؛ آن دین تبدیل به یک ابزار می‌شود و گوهر خود، یعنی ایمان را از دست می‌دهد. ‌ در چنین بستری است که می‌توان استدلا‌ل شبستری را در مورد لزوم شناسایی حقوق‌بشر به منزله مفهومی عام و جهانی (ونه مشخصا اسلا‌می) برای مسلمانان و نیز گرایش او را نسبت به یک نظام سیاسی دموکراتیک، بهتر فهم کرد. ‌
حقوق بشر و دموکراسی با اسلا‌م سازگار است، نه به خاطر آنکه تعلیم قرآن یا سنت نبوی است و یا از سوی فقه به رسمیت شناخته شده؛ بلکه بدان جهت که این مفاهیم تفسیری معقول و امروزی از حاکمیت عادلا‌نه است و تحقق آنها به ما کمک می‌کند که شرایط سیاسی و اجتماعی‌ای را فراهم آوریم که موجب رشد ایمان آزادانه واقعی و نه واپس رفتن آن باشد. در نتیجه دموکراسی و حقوق بشر، بهتر از هر نظام اسلا‌می ولی خودکامه دیگری، به اسلا‌م مدد می‌رسانند.
* مجتهد شبستری در این دوره، همچنین دست به انتشار مجله <اندیشه اسلا‌می> زد که در بردارنده دیدگاه‌های نوینی درباره فهم اسلا‌م بود.

[رومن سایدل/ترجمه: محمود اسماعیل‌نیا]

منبع : روزنامه اعتماد ملی

مطالب مرتبط

ما و خطر نیچه

ما و خطر نیچه
پیتر چایلدز و جان لچت او را فیلسوفی مدرن می‌داند. لارنس کهون در مجموعه ارزشمند «از مدرنیسم تا پست مدرنیسم» آرای او را در قالب دوره پیشامدرن طبقه‌بندی کرده است در حالی که به نظر او «نیچه فیلسوفی است که بیش از همه بر پست مدرنیسم تاثیر گذاشته است»(۱). دیوید لایون او را فیلسوفی پست مدرن می‌داند که «پیش از آنکه پسامدرنی در کار باشد پست مدرن بود» (۲) و جیانی واتیمو فیلسوف برجسته ایتالیایی نیز که در بخش پایانی کتاب پایان مدرنیته خود، در مقاله «نیهیلیسم و پست مدرن در فلسفه» به بررسی آرای نیچه می‌پردازد، به همین سیاق او را بانی پست مدرنیسم معرفی می‌کند.(۳)
نیچه به همان اندازه که نبوغ معطوف به جنونش فرجامی تراژیک را برای زندگی‌اش رقم زد، به همان اندازه نیز جریان و تاثیر اندیشه‌اش در دوران حیاتش ناامید کننده و نامنصفانه بوده است.
البته از این جهت شاید نتوان عصر حیات نیچه را مقصر دانست؛ چرا که نیچه دوران حیات خود را ناتوان از درک اندیشه‌های خود می‌دانسته است و از این جهت خود را فیلسوفی نابهنگام با تاملاتی نابهنگام معرفی کرده است. «چنین گفت زرتشت»، شاهکار بی بدیل خود را کتابی برای همه کس و هیچ کس دانست. مجموعه‌ای که پس از مرگش در قالب کتاب «خواست قدرت» منتشر شد را سیاست دو قرن آینده خوانده است و در مقدمه «دجال» کتاب را از آن آیندگان دانسته است.
«این کتاب از آن چندی بیش نیست. شاید هیچ یک از آنان هنوز حتی به دنیا نیامده باشند. احتمالا آنان خوانندگانی هستند که زرتشت مرا در می‌یابند. چگونه مجاز بودم خودم را به کسانی محدود کنم که امروز برایشان گوش‌های شنوایی وجود دارد؟ فقط پس فردا از آن من است. زندگی بعضی کسان پس از مرگشان آغاز می‌شود.»(۴)
پس آیا اکنون و بیش از یک قرن پس از مرگ او زمان درک آثارش فرا رسیده است؟ تاریخ اندیشه مغرب زمین در قرن بیستم پاسخ این پرسش را داده است. تاثیری که افکار نیچه بر بزرگ‌ترین فیلسوفان دوران معاصر بر جای گذاشته نشان دهنده اقبال و فهم اندیشه‌های او در قرن بیستم بوده است.
نقد و تفسیر آرای وی نیز همواره در دهه‌های گذشته در کانون توجه اصحاب اندیشه بوده است. از این رو، پیش بینی این نابغه از توجه قرن‌های آینده به وی کاملا صحیح بوده است. اما این پیش بینی در مورد کشوری همانند ایران نیز می‌توانسته تعمیم پذیر بوده باشد؟ برای فرهنگ و جامعه‌ای که خارج از متن تولید و نقد اندیشه قرار دارد و از این حیث فرهنگی حاشیه‌ای به حساب می‌آید، آگراندیسمان روی این اندیشمند، آیا می‌تواند «طبیعی» و نشانگر هم زمانی اجتناب‌ناپذیر توجه جهانیان به این متفکر باشد؟
در حالی که بن مایه‌ها و زیر بناهای اساسی و کلاسیک جهان اندیشه غرب هنوز در ایران مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از متون و منابع کلاسیک و جریان‌ساز تفکر مغرب زمین هنوز ترجمه نشده است و بسیاری از فیلسوفان برجسته غربی برای ایرانیان هنوز ناشناخته هستند، اقبال گسترده ترجمه و معرفی آثار وی می‌تواند محل تامل و اندیشه قرار گیرد. نیچه تنها فیلسوفی است که تقریبا تمام آثار وی در ایران ترجمه و منتشر شده است؛ جریانی که با ترجمه بخشی از چنین گفت زرتشت در دهه ۴۰ آغاز شد و در سال‌های اخیر به اوج رسید.
با این شرایط سوال مهمی که مطرح می‌شود، این است که راز توجه به این متفکر در ایران امروز چیست؟ در حالی که جامعه ایران با بحران مطالعه روبروست و تیراژ کتاب در آن در حد فاجعه است چه اتفاقی می‌افتد که چنین گفت زرتشت به چاپ بیست و پنجم می‌رسد و با سرعتی تصاعدی به فروش می‌رسد به گونه‌ای که تنها در طی دو سال گذشته پنج بار در تیراژهای بالا در مقیاس نشر ایرانی تجدید چاپ می‌شود، تبارشناسی اخلاق به چاپ پنجم می‌رسد و آثار دیگر او نیز حکایتی مشابه پیدا می‌کنند.
در جامعه‌ای که هنوز افلاطون و ارسطو و هگل و کانت و شوپنهاور به خوبی درک و خوانده نشده‌اند، به یک‌باره ظهور فیلسوف ساختارشکنی چون نیچه که به تعبیر داریوش شایگان «غول ویرانگر همیشگی» است می‌تواند پر حادثه و مساله ساز باشد. در فضایی که فیلسوفان غیر سیاسی غرب نیز گاه محمل سوء‌استفاده‌های نظریه‌پردازان هموطن برای کاربست افکار سیاسی خود می‌شوند، نیچه به عنوان اندیشمندی که «همه چیز» را به دست تیغ تیز نقد خود می‌سپارد و شالوده اندیشه‌های پایدار جهان را به باد استهزا می‌گیرد و اندیشمندان نامی عالم را به زهر نیشخند ملامت می‌کند می‌تواند محل تامل و توجه قرار گیرد. از این منظر است که شاید عزت‌الله فولادوند باور دارد که «در خطه اندیشه گام نهادن به قلمرو نیچه کاری پر خطر است».(۵)
اکنون چه بخواهیم و چه نخواهیم به نظر می‌رسد که جامعه ایرانی پای در خطه این خطر نهاده است و نیچه اکنون نقل محافل فلسفی است. آنچه که این نوشتار قصد بر آن دارد ارائه تصویری کوچک از ابعاد فاجعه‌آمیز این خطر است. در این میان دو مفهوم از گستره فراخ اندیشه نیچه انتخاب شده است تا خطر نگاه نیچه‌ای از منظر این دو مفهوم برای جامعه امروزی ایران آشکار شود.
عقلانیت و دموکراسی دو مفهومی است که در کالبد اندیشه نیچه بسیار به‌ آنها پرداخته شده ‌است. در مفهومی که جامعه ایران امروز نیز عمیقا نیازمند توجه و تجربه آنهاست؛ تجربه‌ای که می‌تواند با تاسی از افکار آوانگارد نیچه سرنوشتی متفاوت پیدا کند.
بسیاری از فلاسفه و جامعه شناسان معاصر که جامعه ایران موضوع مورد مطالعه‌شان است بر این باور متفق‌القولند که جامعه کنونی ایران دوران گذار را تجربه می‌کند؛ گذار و حرکت از پارادایم سنت به پارادایم مدرنیته.
اجتناب‌ناپذیر بودن این حرکت در جهان معاصر تقریبا بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه در جهانی که به تعبیر زیگموند باومن، «مدرنیته در شرف تبدیل به نخستین تمدن جهانی در تاریخ است... که با ورود آن، جهان به دو بخش مدرن و بقیه عالم تجزیه شد»(۶)، گریزی از تجربه مدرنیته متصور نیست؛ اما آن چیزی که مدرنیته می‌نامیم و ناگزیر از تجربه آن هستیم، چیست؟ مدرنیته، مفهومی ساده و تک بعدی نیست که بتوان آن را به‌سادگی تعریف و تأویل کرد. مدرنیته مفهومی است پیچیده با اشکال مختلف. انقلاب تکنولوژیک و صنعتی شدن فزاینده، عرفی شدن و تفکیک امر قدسی از حوزه حیات اجتماعی، روشنگری و انسان محوری، جایگزینی معرفت علمی به جای آگاهی‌های متافیزیکی و شکل حکومت دموکراتیک در ایده سیاسی جدید، وجوه مختلف مدرنیته است. تعمیم هر یک از این وجوه به کل مدرنیته مبدأ تاریخی و ماهیتی متفاوت برای مدرنیته به دست خواهد داد. با وجود تمام این تفاوت و تمایزها باز می‌توان عنصری مشترک در بطن تمامی این وجوه پیدا کرد.
عقلانیت(rationalism) و باورمندی به خرد انسانی، محوریت غالب بر تمام وجوه مدرنیته است که در هر یک از این وجوه و اشکال، به شکلی متفاوت ظهور کرده است. نیچه، بی‌پروا عقل را که در قاموس مدرنیته تنها ابزار شناخت حقیقت است به مسلخ می‌برد و حاصل شناخت عقلی را چیزی جز فریب و چاپلوسی و افسونگری نمی‌داند؛ بنابراین طبیعی است که متفکری چون آندره مالرو «عظمت او را در قدرت خرد ستیزی‌اش» درک و دریافت کند.
البته درست است که چنین نقد رادیکال و ویرانگری در زمان خود نیچه درک و هضم نشد اما قرن بیستم قرن حضور و ظهور این نقد مخرب بود. «از ۱۸۸۶ تا امروز نقادی فلسفی از مدرنیته در سایه اندیشه نیچه پیش رفته است. پیشتر رویکرد مدرنیته از خود انتقاد داشت، گاه تا مرز انکار هر چیزی پیش می‌رفت و توان‌ها و ناتوانی‌های خرد آدمی را به بحث می‌گذاشت، اما پس از نیچه، سنجش و نقادی از راهی تازه رفت. به گونه‌ای رادیکال از بنیان خردباوری پرسید و آن را منکر شد. از پایان مدرنیته و رسیدن روزگار پسامدرن سخن به میان آورد و در پرسش از روزگار نو، باری دیگر، به شیوه‌ای دیگر به بامداد زرتشت اندیشید.»(۷)
تفاوت و تمایزی که نقد نیچه از عقلانیت مدرن نسبت به دیگر منتقدان برجسته مدرنیته به خصوص مارکس و فروید دارد، حمله او به اساس عقلانیت است. مارکس و فروید منتقد «محصولات» عقل مدرن هستند، نه خود عقل مدرن که در قالب‌های سرمایه‌داری و اسارت و تنهایی انسان ظهور کرده است. آنان مشروعیت عقلانیت مدرن را باور دارند و بدیل خود در مقابل این برساخته‌های مدرن را نیز بر پایه خرد اومانیستی بنا می‌کنند. اما «نیچه در صف جلو متفکران ضد‍‌روشنگری با نقد فراگیر عقل این ادعای روشنگری که مدعی تحقق شکل‌های عقلانی زندگی فردی و اجتماعی است، رد کرد.
به گمان او عقل نمی‌تواند جای نیروی یگانگی بخش سنت و دین را بگیرد و میان انگیزه‌ها و نیت‌های متضاد افراد هماهنگی ایجاد کند. عقل به‌راستی نقابی است بر چهره خواست قدرت. خواست قدرت در لباس عقل، توهم‌هایی مانند نظریه‌های علمی و ارزش‌های جهانگیر اخلاقی را پدید می‌آورد. نیچه به جای اینکه برای غلبه کردن بر نارسایی‌های برداشت مدرن از عقل، امکان رهایی بشر را در دل اسارت مدرن نشان دهد، همه پیش‌انگاره‌های اندیشه روشنگری از جمله مفاهیم رهایی و عدالت را مردود شمرد. به گمان او تنها راه نجات از اسارت مدرنیسم همانا شکستن طلسم مدرنیسم و رد اساس پروژه عقلی کردن جامعه است.»(۸)
از آنجا که در اندیشه نیچه، هنر مفهومی متعالی و ارزشمند است و از جهتی تنها مفر انسان دردمند به حساب می‌آید، بررسی چیستی و ماهیت هنر در افکار او و کشف جایگاه عقلانیت در پیکره مفهوم هنر در شناخت آرای وی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. «زایش تراژدی از روح موسیقی» افکار نیچه در باب هنر را بیان می‌کند. نیچه در این اثر خود موسیقی را به عنوان هنری برین و متعالی که الهام بخش خلق تراژدی است مورد توجه قرار می‌دهد. از نظر او تراژدی که در عصر یونان باستان بر دیگر اشکال هنری و ادبی غلبه داشت، تجلی عالی‌ترین جنبه‌های انسانی است.
نیچه در طبقه بندی منحصر به فرد خود از اقسام هنری از اسطوره‌های یونان باستان وام می‌گیرد. آپولون و دیونیزوس دو فرزند زئوس، خدای المپ، از دو مادر متفاوت هستند. «نیچه در زایش تراژدی از آپولون برای ترسیم و ارائه نمادین مفاهیمی چون هماهنگی، توازن، نظم، قانون‌‌گرایی، صورت کامل، وضوح، روشنی، تفرد و از اسطوره دیونیزوس نیز برای نشان دادن نیروهای حیاتی مفرط، پویایی، سرزندگی، تغییر و تحول، آفرینش و انهدام، تحرک، جنبش، ریتم، نشئگی و یگانگی استفاده می‌کند.»(۹)
هر چند نیچه به درستی اعتقاد دارد که هنر، و حتی تراژدی، آمیزه‌ای از عناصر آپولونی و دیونیزوسی هستند اما در مقام گزینش، هنر دیونیزوسی و به تبع آن غریزه را ارجح بر عقلانیت می‌داند. بنابراین وقتی نیچه تراژدی را ستایش می‌کند و موسیقی را منشاء آن معرفی می‌کند که دارای روحی دیونیزوسی است و دیونیزوس را به عنوان مظهر غیر عقلانیت و غریزه در نظر می‌گیرد، خرد‌ستیزی او در ساحت هنر نیز آشکار می‌شود.
تخریب همه جانبه‌ای که نیچه از سقراط و افلاطون، به خاطر رویکرد آنان به عقلانیت و استدلال عقلانی کرده است، یکی از بنیادی‌ترین مصادیق خرد ستیزی در شالوده فکری اوست. همانطور که در بحث هنر، نیچه جانب غریزه را می‌گیرد و عقل را منحوس می‌شمارد، در نقادی ویرانگرش به سقراط نیز ابداع دیالکتیک و جدل منطقی او را که مبنای عقلانی دارد بهانه تخریبش قرار می‌دهد و افلاطون را نیز به خاطر عدم تکفیر عقل، گناهکار می‌شمارد و از همین منظر در عصر نوین، دکارت را نیز مورد هجمه قرار می‌دهد.
نیچه تأکید می‌کند که نه تنها عقلانیت توان رهایی و آزادی انسان را ندارد بلکه راهی و ابزاری است برای نابودی و بیماری انسان. پیام و آموزه نهایی نیچه این است: طرد عقل و آزادی غریزه.نیچه این خرد‌ستیز شهرآشوب می‌تواند محبوب و دوای درد باشد. تخریب هر آنچه از گذشته می‌آید بسان پروژه فکری «غروب بت‌ها» و رها کردن بشر در خلسه‌ای معطوف به نیهیلیسم و آرامش، برای شهروند ایرانی می‌تواند جذاب و رویایی باشد. اما به نظر می‌رسد این‌بار نیز سوءتفاهمی عظیم در حال رقم خوردن است.
همان‌طور که از تمثیل‌های مولانا و حافظ و عطار، می‌توان اجتماع گریزی را به جای شهود و ادراک و معرفت غالب بر آثار این بزرگان استخراج کرد، عقل ستیزی نیچه‌ای نیز می‌تواند به بی‌مسئولیتی و ولنگاری اجتماعی تعبیر شود. صحبت بر سر اسارت در صورت است که در تفکر حافظ و مولانا و نیچه نقابی است بر سیرت و معنا. عقل ستیزی نیچه ریشه در پیش‌بینی وی از ظهور نیهیلیسم دارد که سرنوشت محتوم مدرنیته است و در اندیشه او با «مرگ خدا» آغاز می‌شود. اومانیسم و خرد‌محوری انسان مدرن که از دید نیچه با سقراط آغاز می‌شود، در نهایت به مرگ خدا و نیهیلیسم می‌انجامد و از این منظر است که سقراط چنین در نظر وی مجرم و نابخشودنی است.
در تفکر نیچه هر ارزشی که تنها از خرد انسان برخیزد ناگزیر به نیهیلیسم خواهد انجامید. اما نیهیلیسم در نظر نیچه به دو بخش تقسیم می‌شود: نیهیلیسم منفعل و نیهیلیسم فعال. برای ما بسیار حیاتی است که با ویژگی‌های نیهیلیسم منفعل آشنا شویم. «این نیهیلیسم تطابق ارزش و غایت را نابود می‌کند، نیروی ایمان به تدریج سست می‌شود، ارزش‌هایی که دیگر هیچ سازگاری با غایت ندارند به جان هم می‌افتند و جنگ ارزش‌ها می‌آغازد. به عبارت دیگر، هر آنچه تسلی می‌دهد، آرامش ظاهری می‌بخشد و گنگ می‌کند، وارد میدان می‌شود. نیهیلیسم منفعل سرپیچی از هر کوششی در جهت نظام بخشیدن به حیات و استغراق هر چه بیشتر در سرگرمی‌های تهی و پناه بردن به اشتغالات حرفه‌ای است، به نحوی که دیگر هیچ آرمانی جز کوشش مذبوحانه برای صیانت نفس نماند و غایت حیات در آرمان‌های تهی و فرومایه زندگی خوب و سعادت ظاهری خلاصه شود. این برداشت به ظاهر بی ضرر از زندگی، بی‌گمان زندگی است که به بطالت تنزل یافته است.»(۱۰)
در نزد نیچه انسان‌ها دو دسته‌اند: «بس‌بسیاران» که مالامال ترس، دروغ، ریا، تنبلی و کسالت هستند و انسان‌های والا که پایبند غریزه، جسور، شاد، محکم، انتقامجو و خواهان سروری‌اند. از نظر نیچه، اخلاق مسیحیت اخلاقی است از آنِ این بس‌بسیاران و برای خوار شمردن انسان‌های والا. از نظر او اخلاق مسیحیت اخلاقی است میان مایه و پست که برای بس‌بسیاران یا آنچه که وی گله می‌نامد، در پی حرمت و جایگاه است و این اخلاق هدف غایی‌اش خرد کردن والاتباری و بزرگ منشی است. با حاکمیت اخلاق مسیحی است که ارزش‌های اخلاقی به سود فرو مایگان تغییر ماهیت می‌دهند.
از آن‌جا که در تفکر نیچه عدالت مفهومی متفاوت با اخلاق مسیحیت دارد و او عمیقا معتقد است که «آدمیان برابر نیستند، عدالت چنین می‌گوید و آنان را حق آن نیست که همان را بخواهند که من می‌خواهم»،(۱۱) بنابراین برابر شدن همه انسان‌ها (بس‌بسیاران و والاتباران) در درون سیستم‌های دموکراتیک خیانتی است بزرگ به انسان والا.
یکی دیگر از انتقادهای بنیادین نیچه به دموکراسی، برابر بودن زن و مرد است. از آن‌جا که در تفکر نیچه، زنان موجوداتی ضعیف و دارای «غریزه نقش دوم» هستند، بنابراین، شایسته برابری با مردان نیستند و چون سیستم‌های دموکراتیک این دو را در یک جایگاه قرار می‌دهد، بنابراین سزاوار سرزنش و سرنگونی است.
به‌این ترتیب نیچه هر آنچه را که صورتی از گرایش‌های دموکراتیک دارد، خوار و پست و مخالف انسان والا می‌داند و خود از آن برائت می‌جوید. نیچه دموکراسی را از اساس نفی و طرد می‌کند و به جای آن سیستم آریستوکراتیک (مهانسالار) را بر می‌گزیند که از نظر وی محیطی برای سرکشیدن و پیشرفت سروران و والاتباران است؛ سیستمی که اساسا ضد دموکراتیک و مبتنی بر تفاوت میان انسان‌های والا و بس‌بسیاران است. در این‌جا اشاره به موردی جالب و تامل‌برانگیز که در جامعه آمریکا بر سر اندیشه سیاسی نیچه رخ داده‌است، می‌تواند واقعیت اندیشه او را بیشتر روشن سازد.
این مثال از آن جهت می‌تواند برای جامعه ایران در خور توجه باشد که سوءتفاهم در مورد اندیشمندان و اندیشه‌هایشان همواره امری متداول در بین متفکرین ایرانی بوده است. جنگ و جدل لفظی که بر سر اندیشه‌ هایدگر و پوپر در چند سال گذشته در محافل فکری ایران بر پا بوده است و سوءتفاهم‌ها و سوءبرداشت‌هایی که از ایده‌ها و نظریات این فیلسوفان طرح و استنباط شده است، نشان داده است که جامعه ایرانی و حتی نخبگان فلسفی آن عمیقا مستعد بدفهمی و سوءتفاهم هستند.
ریچارد رورتی، فیلسوف برجسته نوپراگماتیست آمریکایی، مقاله‌ای با عنوان «و نیچه به آمریکا آمد» می‌نویسد و در آن به نقد برداشت آلن بلوم از تئوریسین‌های معروف هوادار لئواشتراوس، که در کتاب معروفش«پایان ذهن آمریکایی» نیچه را «خطرناک‌ترین خطرها که تهدید‌کننده دموکراسی آمریکاست»(۱۲) معرفی می‌کند، می‌پردازد. ریچارد رورتی در این مقاله این ادعای بلوم را باطل می‌شمارد و آن را رد می‌کند؛ اما با این حال واقعیت این است که تفکری که بر آمریکا و به نوعی بر جهان سلطه دارد، نه سیاست‌های منبعث از ایده‌های رورتی، که سلطه‌خویی‌های نشأت گرفته از اندیشه‌های نومحافظه‌کارانه فیلسوفی چون لئو اشتراوس و هواداری از آن چون آلن بلوم - که با نوع تفسیر خود نیچه را فیلسوفی ضد دمکرات می‌داند- است.
بنابراین با در نظر گرفتن تمامی این نشانه‌ها و شاخص‌ها به نظر می‌رسد اندیشه نیچه، چه برآمده از متن آثارش و چه از نظر گاه منتقدان و مفسرانش در حوزه اندیشه سیاسی، نمی‌تواند برای جهان واقعی ثمره‌ای مفید و منصفانه بر جای بگذارد؛ خصوصا اگر این اندیشه‌ها در بستری نامناسب و پرآشوب چون فضای فکری و فلسفی ایران طرح و تأویل شود.
در این‌جا مناسب است که به نظر داریوش شایگان رجوع کنیم:«فیلسوفی که بیش از همه بر من اثر گذاشته و همواره تحسینش کرده‌ام نیچه است. من هنگامی که بسیار جوان بودم به خواندن آثار نیچه پرداختم. از آن پس نیز هرازگاه آنها را از نو خوانده‌ام و هر بار احساس کرده‌ام که به کشف لایه‌های تازه‌ای از عقاید وی دست یافته‌ام. گویی که خزانه ژرف بینی‌های سرشار این متفکر پایان‌ناپذیر است.(۱۳) اما وی بر نکته‌ای استادانه و ظریف، انگشت گذاشته‌است که درک آن برای ایران امروز، می‌تواند سرنوشت ساز باشد.« به نظر من فلسفه کانت برای ما از نظر ذهنی و روانی بسیار «بهداشتی‌تر» و سالم تر از فلسفه دیگر فیلسوفان متافیزیکی غرب است... تفکر کانتی خطوط مرزی و مناطقی را نشان می‌دهد که بدون داشتن قطب‌نما یا نقشه نباید خطر ورود به آنها را بر خود هموار کرد وگرنه خطر فرو رفتن در شن‌زارهای بیابان اوهام در کمین است.»(۱۴)
بنا به دلایلی که گفته شد بی تردید نیچه خطرناک‌ترین این فیلسوفان متافیزیک غرب برای ایران است و از این نظر ،غیر بهداشتی‌ترین ایده‌ها را برای جامعه ایرانی به همراه دارد.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
طرز تهیه براونی با هسته شکلاتی | ایران کوک
طرز تهیه براونی با هسته شکلاتی: فر را تا دمای 175 درجه ی سانتی گراد گرم کنید...