چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ / Wednesday, 21 March, 2018

راه‌های ایجاد انگیزش در کارکنان


راه‌های ایجاد انگیزش در کارکنان
حسین مشفق : انگیزش یکی از دشوارترین مسائل رهبری است که معادل و مترادف و در حقیقت همان رهبری است. انگیزش بعد هنری رهبری است. هدف از رهبری کمک به کارکنان برای دستیابی به بهترین اهداف ‌سازمانی و فردی است.
در این نوع رهبری آنچه که اتفاق می‌افتد باعث می‌شود، کارکنان اهداف واقعی و قابل اجرا برای خودشان و سازمان پیدا کنند و راه‌هایی را برای بهبود فرآیند‌ها و تولید و نیز تحقق کیفیت برای کلیه سطوح سازمان بیابند. در گیر شدن هر فرد را برای حفظ و ارتقای استانداردها به عنوان یک فرآیند مستمر در سازمان درگیر کنید. برای آنالیز مشکلات و پیدا کردن راه حل از طریق کار گروهی، سازمان را تشویق نمایید. کارکنان را برای توجه به راه‌های بهبود تولیدات، فرآیندها و عملکرد درگیر، همچنین در صورت نیاز به مهارت‌های بیشتر برای آموزش‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی کنید. این نگرش فقط یک ایده عمومی و یا یک ایده جدید نیست، بلکه ایجاد فضایی است برای جلب مشارکت و افزایش انگیزه که منجر به ارتقای استانداردهای کیفی می‌شود.
از جمله راه‌هایی که به مدیران کمک می‌کند در ایجاد و افزایش انگیزش کارکنان موفق باشند، می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱) در اشخاص میل به کار کردن را پدید آورید.
۲) به زیردستان بپردازید تا معلوم شود چه عاملی است که آنها را به کار وامی‌دارد.
۳) مستمع خوبی باشید.
۴) وقتی که انتقاد می‌کنید، پیشنهاد سازنده‌ای را هم آماده داشته باشید.
۵) نزد همکاران، از زیردستان تحسین کنید.
۶) تفویض اختیار کنید.
۷) هر کسی که کاری را به پایان رسانید، باید شخصاً پاداش کارش را بگیرد.
۸) باید از زورگویی و تحمیل نظر خود خودداری کنید.
۹) علاقه‌مندی خود را به زیر دستان نشان بدهید.
۱۰) میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کنید.
۱۱) وقتی پیشنهادی دارید و یا دستوری می‌دهید، باید مطمئن باشید که دلایل آن را نیز می‌توانید ابراز بدارید.
۱۲) نظریه‌های دیگران را در طرح‌ها و نقشه‌هایتان دخالت بدهید.
۱۳) نمونه زنده و الگوی خوبی برای زیردستان باشید.
۱۴) به زیردستان احترام بگذارید.
۱۵) نشان بدهید که به زیردستان اعتماد کامل دارید و آنها به بهترین وجه کار خود را می‌کنند.
۱۶) از زیردستان بخواهید که در صورت نیاز، بدون هیچ بیم و تردیدی برای مشورت خواهی و کمک به شما مراجعه کنند.
۱۷) وقتی اشتباهی می‌کنید باید با کمال شهامت و از روی صداقت به اشتباه خود اقرار کنید.
۱۸) به ضعیف‌ترین پیشنهاد‌ها هم توجه کنید.
۱۹) به آن دسته از پیشنهاد‌ها که جنبه عملی دارند باید بیشتر توجه کرد.
۲۰) از ناراحتی و چهر‌ه در هم و اخم آلود زیردستان ناراحت نشده و درصدد مقابله به مثل نباشید.
۲۱) در فرصت‌های مناسب به زیردستان نشان دهید که کارشان بسیار مهم است و در بقا و کارایی سازمان نقش عمده‌ای دارند.
۲۲) به زیردستان هدف را نشان بدهید و آنان را در رسیدن به آن کمک و راهنمایی کنید.
۲۳) از آنچه که به زیردستان مربوط می‌شود و در سرنوشت خدمتی آنان موثر است آگاهشان کنید.
۲۴) به زیردستان اجازه و فرصت دهید تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.
۲۵) به زیردستان وضع خدمتی ایشان را گوشزد کنید.


منبع : روزنامه تهران امروز

مطالب مرتبط

رزومه چیست؟

رزومه چیست؟
رزومه متنی است چند صفحهای حاوی اطلاعات و مشخصات فردی كه قبل از مصاحبه در اختیار كارفرمایان قرار گرفته و به آنان امكان میدهد تا ارزیابی اولیهای از تواناییهای شغلی شما داشته باشند. در واقع رزومه باید تصویری ذهنی از شما و فعالیتهای شغلیتان به خواننده ارائه كند. از این حیث رزومه جنبهای تبلیغاتی دارد بدین ترتیب كه ویژگیهای مؤثر و مفید خود را در اختیار كارفرما قرار میدهید و به نوعی سعی میكنید تا وی را متقاعد كنید كه از بین چندین داوطلب، شما را برای شركت در مصاحبه انتخاب كند. رزومه باید به طور مثبتی مهارتها و تواناییهای شما را نشان دهد. رزومه در عین حال كه باید كاملاً صادقانه باشد، در آن جایی برای تعارفات و شكسته نفسی نیست.
رزومه زندگینامه، شرح گذشته و یا حال شما نیست (هر چند كه قسمت عمده آن مربوط به سوابق كاریتان میشود). اولین هدف رزومه جلب توجه كارفرماست. بنابراین در هر جملهای كه مینویسید باید سعی كنید به نوعی علاقه و توجه خواننده را جلب كنید. یك رزومه خوب میتواند كلید موفقیت شما در امر كاریابی باشد. به آن از دید انجام وظیفه نگاه نكنید: نوشتن رزومه با پر كردن فرم ثبت نام فرق میكند!
●چگونه یك رزومه مناسب بنویسیم؟
روی نیازهای كارفرما تأكید كنید نه نیازهای خودتان:
كسی كه رزومه شما را بررسی خواهد كرد معمولاً خود نیز از نزدیك با شغل مربوطه در ارتباط است و صحت انجام كار برای وی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین باید در نوشتن رزومه خود تواناییهای خود را به خوبی نشان دهید. از خود بپرسید كه یك داوطلب خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه تواناییهای ویژهای وی را در بین سایر داوطلبان متمایز میكند؟ كارفرما حقیقتاً چه نیازی دارد؟ این مرحله از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر نتوانید به نیازهای آنان پاسخ دهید، از رزومه خود جوابی نخواهید گرفت. سعی كنید تا خود را جای كارفرما قرار دهید تا بتوانید دید بهتری پیدا كنید. این دید در تمام مراحل نوشتن رزومه كارگشای شما خواهد بود.
●ابتدا برنامه ریزی كنید:
روی موضوع خوب تمركز كنید. ببینید كارفرما چه میخواهد و شما چه چیزی برای ارایه به وی در دست دارید. پاسخ سؤالهای مطرح شده در قسمت قبل را روی كاغذی یادداشت كنید. سپس به ترتیب اهمیت به آنها پاسخ دهید. سعی كنید هر آنچه را كه به نوعی در مطرح كردن شما به عنوان كاندیدای مطرح مؤثر است لحاظ كنید.
مسأله اصلی اینست كه بتوانید با فكری باز بین آنچه كارفرما میخواهد و آنچه كه تا كنون انجام دادهاید ارتباطی مناسب برقرار كنید. لزومی ندارد كه خود را به مباحث شغلی محدود كنید. از هر نكتهای در زندگیتان كه میتواند برای كارفرما جالب توجه باشد، استفاده كنید.
این یادداشتها هسته اولیه رزومه شما خواهد بود.
● قالبهای رزومه:
تصمیمگیری نكته مهم دیگر در مورد نحوه نگارش، قالب و آرایش رزومه است. آرایشهای معمول لزوماً بهترین راه حل برای شما نیستند، بلكه در وضعیتهای مختلف آرایشهای مختلف و یا تركیبی از آنها جواب میدهند. در فرمهای الكترونیكی رزومه معمولاً این مسأله حل شده است. آنچه باقی میماند، ترتیب ذكر موارد مختلف (مثل سوابق كاری) است كه میتواند به صورتهای گوناگونی باشد:
یكی از قالبهای معمول رزومه، رزومه زمانی (Chronological) است. در این شیوه سوابق كاری به ترتیب عكس زمانی با ذكر نام شركت، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این روش نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغالتحصیل شدهاند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
میتوان از تركیب هر دو قالب نیز استفاده كرد. یعنی هر دو بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.
ـ قسمتهای اصلی رزومه:
●بخشهای اصلی رزومه عبارتند از :
▪اطلاعات شخصی
▪سوابق تحصیلی
▪تجارب شغلی
▪مهارتها
▪زبان خارجه
▪اهداف شغلی
●قسمتهای دیگر شامل:
▪جوایز و تشویقها
▪عضویت در انجمنها و گروههای حرفهای
▪انتشارات
▪علایق جنبی
▪معرفین● نكات مهم در تهیه رزومه: (Resume tips)
۱.برای هر كارفرمایی رزومهای بر اساس نیاز وی تهیه كنید. بدین ترتیب رزومه شما میتواند تأثیرگذارتر باشد. ۲.مختصر و مفید توضیح دهید. سعی كنید رزومه خود را در یك یا حداكثر دو صفحه خلاصه كنید تا كارفرما بتواند در زمانی كوتاه اطلاعات كلیدی را پیدا كند. از بیان موارد غیر مفید پرهیز كنید. شلوغ شدن و طولانی شدن رزومه باعث میشود تا نكات قوت آن كمتر در معرض دید قرار گیرد.
۳.به تخصصها و مهارتهای مورد نیاز كارفرما با تأكید بیشتری اشاره كنید. میتوانید با پر رنگ كردن یا خط كشیدن زیر مهارتهای مربوط به شغل مورد نظر توجه كارفرما را به نكات قوت و تواناییهای خود جلب كنید.
۴. رزومه باید واضح و روشن نوشته شود. اطلاعات خود را با دقت و واضح توضیح دهید و از كلمات و عبارات مناسب استفاده كنید تا كارفرمایان بتوانند بدون مشكل و سریعاً اطلاعات مورد علاقه خود را در آن پیدا كنند.
۵. از عبارات استفاده كنید نه جملات. حتیالامكان از جمله استفاده نكنید. جملات طول رزومه شما را افزایش میدهد و پیدا كردن كلمات كلیدی در آن را مشكل می سازد.
۶. تاریخها را دقیق ذكر كنید. یكی از نكات مهم در رزومه سندیت آن است. بنابراین تا حد ممكن سعی كنید تاریخها، آدرسها و سایر مراجع را با دقت و كامل وارد كنید.
۷.رزومه به هیچ وجه نباید حاوی اشتباهات چاپی و غلطهای املایی باشد. وجود یكی دو غلط املایی در رزومه ارزش و تأثیرگذاری آنرا به شدت كاهش میدهد. این نشاندهنده بیدقتی و بینظمی نویسنده آن است و تأثیر بسیار بدی روی كارفرما میگذارد.
۸. بعد از حاضر كردن نسخه اولیه رزومه آنرا خوب بررسی كنید. رزومه را چندین بار مرور كنید و آنرا به دوستان و آشنایان خود بدهید تا در مورد آن نظر دهند. در هر مورد تغییرات لازم را اعمال كنید و دوباره آنرا مرور كنید تا از هر حیث بدون ایراد و مشكل باشد.
۹. ظاهر رزومه كاغذی باید منظم و تأثیرگذار باشد. حتماُ آنرا پرینت كنید (حتیالامكان با كیفیت لیزری) و در صفحهآرایی و انتخاب فونتهای مناسب دقت كنید تا ظاهری پسندیده و زیبا داشته باشد. سعی كنید از نسخه اصل استفاده كنید نه فتوكپی.
۱۰. همانطور كه در بالا گفته شد رزومه باید در اولین نگاه كاملاً جذاب و مرتب باشد. به یاد داشته باشید كه رزومه جنبهای تبلیغاتی دارد.
۱۱. فارغالتحصیلان تازه كار و كسانی كه تجربه كاری زیادی ندارند باید سعی كنند تا بخش تجربیات كاری رزومه را خالی نگذارند. در آن میتوانند كارآموزی، پروژههای كلاسی و تجربیات و مطالعات شخصی و امثال آنها را نیز ذكر كنند.
۱۲.هدف شغلی را با ذكر یك منسب مشخص همراه كنید و یا بالكل از آن بگذرید. اگر میخواهید بخشی برای بیان اهداف شغلی در رزومه خود داشته باشید، آنرا با ذكر منسب مشخصی همراه كنید. زیرا هدف از این بخش ایجاد رابطه بین تواناییهای شما و موقعیت معین كاری است. عباراتی مثل به دست آوردن یك موقعیت كاری خوب و متناسب با تحصیلات و تواناییهای من به هیچ وجه كمكی نمیكند (چه موقعیتی؟ چه منسبی؟).
۱۳. در بیان سوابق كاری سعی كنید نتیجه فعالیت شغلی خود را در هر مورد توضیح دهید. به نكاتی اشاره كنید كه مشخصاً نتیجه حضور شما در جریان كار بوده (مثلاً با ارایه روشهای جدید هزینههای شركت را تا ۱۰% كاهش داده ام)
۱۴.دانشجویان و تازه فارغالتحصیلان: بهتر است تحصیلات خود را در ابتدای رزومه بیاورید.
۱۵.بر نقاط قوت خود تأكید كنید و نقاط ضعف را تا حد ممكن كمرنگ كنید.
۱۶. اولین خط هر پاراگراف یا بخش بیش از سایر قسمتها خوانده میشود. بنابرین مهمترین جملات خود را در ابتدا بیاورید.
● اشكالات عمده رزومه: (Resume blunders)
با اجنناب از اشكالات معمول زیر، میتوانید رزومهای تراز اول داشته باشید:
۱. تمركز بیش از حد روی وظایف شغلی: یكی از ایرادات عمده رزومه تبدیل آن به لیست خستهكنندهای از وظایف و مسئولیتهای شغلهای قبلی است. به جای این كه شرح طویلی از مجموعه وظایف خود ارایه كنید، بهتر است نشان دهید كه در هر مورد چه تأثیری از خود باقی گذاشتهاید. میتوانید با مثال دقیقاً توضیح دهید كه عملكرد شما به چه نحوی به شركت سود رسانده است. برای این كار میتوانید سؤالهای زیر را از خود بپرسید:
· چگونه كار را بهتر از آنچه دیگران ممكن بود انجام دهند، انجام دادید؟
· چه مشكلاتی بر سر راه شما و شركت قرار داشت؟
· برای غلبه بر این مشكلات چه اقداماتی انجام دادید؟
· نتایج تلاشهای شما چه بود و شركت چگونه از عملكرد شما بهرهمند شد؟
· آیا در نتیجه این اقدامات جایزه، تشویق و یا ارتقاء موقعیتی پیدا كردهاید؟
۲. هدف شغلیای كه بیش از حد بلندپروازانه و یا كلی است: بسیاری از داوطلبین شغل شانس خود را در همان ابتدای رزومه از دست میدهند: عبارت مربوط به هدف شغلی. بدترین آنها با عبارتی مانند این شروع میشوند: موقعیت شغلی مناسبی كه در آن حین كمك به اهداف سازمان جای كافی برای رشد و ترقی موجود باشد. چنین عباراتی بیش از حد كلیاند و فراوان استفاده شدهاند. به جای چنین عباراتی میتوانید محدوده تخصص و یا سمت مورد نظر خود را ذكر كنید. برای اطلاع بیشتر میتوانید به رزومههای نمونه رجوع كنید.
۳. رزومه طولانی و رزومه كوتاه: بسیاری تلاش میكنند تا رزومه خود را حتماً در یك صفحه جا بدهند. زیرا شنیدهاند كه رزومه نباید بیش از یك صفحه باشد و در نتیجه بسیاری از خصوصیات مهم خود را از رزومه حذف میكنند. برعكس آن نیز صادق است: كسانی هستند كه چندین صفحه در مورد جزئیترین تجربههای بیامیت یا كماهمیت خود قلمفرسایی میكنند. چنین رزومهای به سادگی خواننده را بیحوصله میكند. هنگامی كه رزومه خود را مینویسید، سر هر جمله از خود بپرسید كه آیا این جمله در جلب نظر كارفرما و نزدیك كردن من به مصاحبه مؤثر است؟ و تنها اطلاعاتی را اضافه كنید كه از این سؤال پاسخ مثبت دریافت كنند.
هیچ قانون صریحی در مورد طول مناسب رزومه وجود ندارد. تنها نكته مهم اینست كه هر كلمه رزومه باید حساب شده و در جهت اقناع كارفرما باشد.
۴. آوردن اطلاعات شخصی یا بیفایده: اضافه كردن اطلاعات شخصی مثل تاریخ تولد، وضعیت تأهل، قد و وزن و یا اطلاعاتی مثل علایق و سرگرمیها معمول نیست و توصیه نمیشود. البته موارد استثنایی هم وجود دارد كه چنین اطلاعاتی مورد نیاز كارفرماست و در انتخاب او میتواند مؤثر باشد.
۵. رزومه بدون كلمات كلیدی: اگر رزومه خود را برای استفاده الكترونیكی (در شبكههای كاریابی) مینویسید، باید حتماً در متن رزومه از كلمات كلیدی و متداول تخصص خود استفاده كنید. زیرا كارفرمایان معمولاً با كمك این كلمات كلیدی رزومه های مطلوب خود را جستجو میكنند. هر چه كلمات كلیدی موجود در رزومه شما مناسبتر و جامعتر باشد، احتمال دیده شدن آن توسط كارفرمایان نیز بیشتر خواهد بود. البته احتیاجی نیست كه بخش جداگانهای برای این كار كنار بگذارید، بلكه بهتر است این كلمات را در طول رزومه و در بخشهای مختلف آن پراكنده كنید.
۶. غلطهای املایی: وجود حتی یك غلط املایی در رزومه میتواند آنرا به سطل آشغال بفرستد! رزومه خود را بارها و بارها مرور كنید و حتی آنرا به چند نفر دیگر بدهید تا بررسی كنند. رزومه شما منعكس كننده شخصیت شماست بینظمی و بی دقتی در آن به هیچ وجه جایز نیست.

برگرفته از: سایت اینترنتی بازار کار

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
امروز
از رفت و آمد سال ها حیرانم، به سرعت پلک زدن می آیند و می روند و این عمر من است که به بطالت می رود از شتاب لحظه ها که گریزی نیست زمان را که نمی توان متوقف کرد تنها باید با ثانیه ها رقابت …