جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

راه‌های ایجاد انگیزش در کارکنان


راه‌های ایجاد انگیزش در کارکنان
حسین مشفق : انگیزش یکی از دشوارترین مسائل رهبری است که معادل و مترادف و در حقیقت همان رهبری است. انگیزش بعد هنری رهبری است. هدف از رهبری کمک به کارکنان برای دستیابی به بهترین اهداف ‌سازمانی و فردی است.
در این نوع رهبری آنچه که اتفاق می‌افتد باعث می‌شود، کارکنان اهداف واقعی و قابل اجرا برای خودشان و سازمان پیدا کنند و راه‌هایی را برای بهبود فرآیند‌ها و تولید و نیز تحقق کیفیت برای کلیه سطوح سازمان بیابند. در گیر شدن هر فرد را برای حفظ و ارتقای استانداردها به عنوان یک فرآیند مستمر در سازمان درگیر کنید. برای آنالیز مشکلات و پیدا کردن راه حل از طریق کار گروهی، سازمان را تشویق نمایید. کارکنان را برای توجه به راه‌های بهبود تولیدات، فرآیندها و عملکرد درگیر، همچنین در صورت نیاز به مهارت‌های بیشتر برای آموزش‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی کنید. این نگرش فقط یک ایده عمومی و یا یک ایده جدید نیست، بلکه ایجاد فضایی است برای جلب مشارکت و افزایش انگیزه که منجر به ارتقای استانداردهای کیفی می‌شود.
از جمله راه‌هایی که به مدیران کمک می‌کند در ایجاد و افزایش انگیزش کارکنان موفق باشند، می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱) در اشخاص میل به کار کردن را پدید آورید.
۲) به زیردستان بپردازید تا معلوم شود چه عاملی است که آنها را به کار وامی‌دارد.
۳) مستمع خوبی باشید.
۴) وقتی که انتقاد می‌کنید، پیشنهاد سازنده‌ای را هم آماده داشته باشید.
۵) نزد همکاران، از زیردستان تحسین کنید.
۶) تفویض اختیار کنید.
۷) هر کسی که کاری را به پایان رسانید، باید شخصاً پاداش کارش را بگیرد.
۸) باید از زورگویی و تحمیل نظر خود خودداری کنید.
۹) علاقه‌مندی خود را به زیر دستان نشان بدهید.
۱۰) میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کنید.
۱۱) وقتی پیشنهادی دارید و یا دستوری می‌دهید، باید مطمئن باشید که دلایل آن را نیز می‌توانید ابراز بدارید.
۱۲) نظریه‌های دیگران را در طرح‌ها و نقشه‌هایتان دخالت بدهید.
۱۳) نمونه زنده و الگوی خوبی برای زیردستان باشید.
۱۴) به زیردستان احترام بگذارید.
۱۵) نشان بدهید که به زیردستان اعتماد کامل دارید و آنها به بهترین وجه کار خود را می‌کنند.
۱۶) از زیردستان بخواهید که در صورت نیاز، بدون هیچ بیم و تردیدی برای مشورت خواهی و کمک به شما مراجعه کنند.
۱۷) وقتی اشتباهی می‌کنید باید با کمال شهامت و از روی صداقت به اشتباه خود اقرار کنید.
۱۸) به ضعیف‌ترین پیشنهاد‌ها هم توجه کنید.
۱۹) به آن دسته از پیشنهاد‌ها که جنبه عملی دارند باید بیشتر توجه کرد.
۲۰) از ناراحتی و چهر‌ه در هم و اخم آلود زیردستان ناراحت نشده و درصدد مقابله به مثل نباشید.
۲۱) در فرصت‌های مناسب به زیردستان نشان دهید که کارشان بسیار مهم است و در بقا و کارایی سازمان نقش عمده‌ای دارند.
۲۲) به زیردستان هدف را نشان بدهید و آنان را در رسیدن به آن کمک و راهنمایی کنید.
۲۳) از آنچه که به زیردستان مربوط می‌شود و در سرنوشت خدمتی آنان موثر است آگاهشان کنید.
۲۴) به زیردستان اجازه و فرصت دهید تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.
۲۵) به زیردستان وضع خدمتی ایشان را گوشزد کنید.


منبع : روزنامه تهران امروز

مطالب مرتبط

همکاری

همکاری
كاركردن با یكدیگر به عنوان چشم پوشی از تفاوت های شخصی نیست بلكه به معنی درك تفاوتها و پذیرش آنهاست. به گونه ای كه با رویه هایی كه تیم در مورد آنها موافقت كرده، سازگار است. یك مدیر به عنوان رهبر یك تیم باید برای پیدا كردن زمینه های مشترك در مواردی كه تضادهایی وجود دارد تلاش كند، روابط درون تیم و ارتباطات بیرونی را مدیریت كند و عالیترین عملكرد را به وجود آورد.
●تیم های با عملكرد عالی
- روحیه و غرور تیمی وجود دارد.
- تحمل تضاد وجود دارد و تاكید روی راه حل است.
- تضاد تایید می شود و آشكارا بحث می شود.
- اعضای تیم صریح هستند و با یكدیگر روابط دوستانه دارند.
- اعضای تیم یكدیگر را حمایت می كنند.
●تیم های با عملكرد ضعیف
- روحیه تیمی قوی وجود ندارد.
- تضاد پنهانی بین اعضای تیم وجود دارد.
- از عنوان كردن تضاد اجتناب می شود و یا به طور سازنده برخورد نمی شود.
- روابط اعضای تیم غیردوستانه است.
- اعضای تیم حالت تدافعی با یكدیگر دارند.
●نكته ها
- سلامتی بالاترین ثروت است.
- ساده كردن كار،۲ دستورالعمل اصلی دارد: از بین بردن كارهای موازی، ادغام كردن كارها به منظور بهبود جریان آن.
- انسان چه ثروتمند باشد، چه فقیر در هر دو صورت به دنبال قیمت مناسب است.
- در فرایند نگارش، فكر، شفاف و متمركز می شود.
- موانع، آن چیزهای هولناكی هستند كه در هنگامی كه تمركز ذهن از هدف دور می شود، آنها (موانع) به چشم می آیند.
- لقمه در دهان شخص گذاشتن در دراز مدت چیزی به آن شخص یاد نمی دهد، بلكه فقط شكل آن لقمه در ذهن فرد باقی می ماند.
- بقای انسان در این است كه تفاوت بین انسانها و تفاوت بین فرهنگها را با طیب خاطر بپذیرد. در این صورت او یاد خواهد گرفت كه تفاوت در دیدگاهها و رفتارهای انسان، شادكامی و خوشحالی دارد. این دیدگاهها و افكار متفاوت، جزو زیبایی های زندگی است »و نه چیزی برای ترسیدن«.
همراه با ساعت بهره وری چگونه مدیران را به رهبران تبدیل كنیم؟
●مدیر
۱- دارای دیدگاه كوتاه مدت است
۲- بیشتر، نگاهش به زمان حال سازمان است
۳- تاكید بر سیستم ها و ساختارها و كنترل دارد
۴- به دنبال ثبات و آرامش است
۵- دارای كاركنان است
۶- وضعیت موجود را می پذیرد و اداره می كند
۷- اجرا می كند
۸- كارها را درست انجام می دهد
۹- بیشتر كارهای جاری را انجام می دهد
۱۰- تغییر را تهدید می داند و از آن می پرهیزد
۱۱- بیشتر دوست دارد حرف بزند
۱۲- مسایل را خودش حل می كند
●رهبر
دارای دیدگاه بلند مدت است
بیشتر نگاهش به آینده سازمان است
تاكید بر روابط انسانی، انسان ها و روحیه دادن دارد
به دنبال انعطاف و تغییر است
دارای پیروان است
وضعیت موجود را به چالش می كشاند و نوآوری می كند
هدایت می كند
كارهای درست را انجام می دهد
بیشتر به ابداع و نوآوری می پردازد
به تغییر به عنوان فرصت نگاه می كند و آن را دنبال می كند
بیشتر دوست دارد گوش كند
پیروان را توانمند می سازد تا مسائل را حل كنند
● مدیریت و كارآفرینی در صنایع پشتیبانی
توسعه اقتصادی اخیر برای صنایع بومی در كشورهای در حال توسعه، چالشها و فرصتهایی را به وجود آورده است. بیشتر واحدهای كوچك و متوسط (SMEs) از گروه صنایع پشتیبانی هستند؛ بین رشد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای در حال توسعه با توانایی صنایع پشتیبانی محلی از نظر مواد، قطعات و خدمات مورد نیاز، هماهنگی نیست و این مساله شركتهای چند ملیتی را با مشكلاتی روبه رو كرده است.
كشورهای در حال توسعه برای كسب امتیاز از فرصتهای تجاری و جلب سرمایه های خارجی ناگزیر باید برای صنایع پشتیبانی، توسعه توانایی ها در كارآفرینی و توان مدیریتی خود تلاش مجدانه ای داشته باشند.
پیرمردی روستایی بود كه یك پسر و یك اسب داشت. روزی اسب پیرمرد فرار كرد. همه همسایگان برای دلداری به خانه اش آمدند و گفتند:
عجب بخت بدی داری كه اسبت فرار كرد.
روستایی پیر در جواب گفت:
از كجا می دانید كه این از خوش بختی من بوده یا از بدبختی؟
همسایه ها با تعجب گفتند:
خب معلومه كه این بدبختیه!
هنوز یك هفته از این ماجرا نگذشته بود كه اسب پیرمرد به همراه۲۰ اسب وحشی به خانه برگشت.
این بار همسایه ها برای تبریك نزد پیرمرد آمدند و گفتند: »عجب اقبال بلندی داشتی كه اسبت به همراه۲۰ اسب دیگر به خانه برگشت!«
پیرمرد بار دیگر در جواب گفت:»از كجا می دانید كه این از خوش بختی من بوده یا از بدبختی؟«
فردای آن روز پسر پیرمرد در هنگام سواری در میان اسبهای وحشی، زمین خورد و پایش شكست.
همسایه ها بار دیگر آمدند:
عجب بدبختی!
پیرمرد كشاورز گفت:
از كجا می دانید كه این از خوش بختی من بوده یا از بدبختی؟
چند تا از همسایه ها با عصبانیت گفتند:
معلومه كه این حادثه از بدبختی تو بوده!
چند روز بعد عده ای برای سربازگیری از راه رسیدند و تمام جوانان سالم را برای جنگ در سرزمینی دور دست با خود بردند.
پسر كشاورز پیر به خاطر پای شكسته اش از اعزام، معاف شد.
همسایه ها بار دیگر به خانه پیرمرد رفتند:
عجب خوش بختی كه پسرت معاف شد!
كشاورز پیر گفت:
از كجا می دانید كه ...؟
نكته: ما می توانیم تمام عمر خود را صرف برچسب زدن به رویدادها كنیم:
این خوب است، آن بد است، این با فایده است؛ آن بی فایده است و ....
علت اینكه به هر حادثه ای برچسب فاجعه و مصیبت می زنیم و یا آن را كمال سعادت و خوش بختی می دانیم آن است كه تنها چند درصد از كل واقعیت را می بینیم.
آیا بهتر نیست در قضاوت، عجله نكنیم؟

وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!