سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018

اثرات پروتئین و انرژی مصرفی بر تولیدمثل در گاوهای شیری


اثرات پروتئین و انرژی مصرفی بر تولیدمثل در گاوهای شیری
تغذیه بعد از زایش، زمانیکه تولید شیر گاوهای شیری افزایش می یابد، می تواند عملکرد تولیدمثلی و به دنبال آن سودبخشی گله را تحت تأثیر قرار دهد. بطور کلی، افزایش نیازهای متابولیکی تولید بالا بهمراه نیاز های تولیدمثلی و سلامت، اثر متقابل بین تغذیه و تولیدمثل ( خصوصاً بعد از زایمان ) را به یک موضوع مهم در صنعت گاو شیری تبدیل کرده است. تحقیقات اخیر، نقش مهم تغذیه را در تولیدمثل تأیید کرده اند، و در بیشتر حالات، کمبودهای غذایی شدید باعث مشکلات و بیماریهای تولیدمثلی شده است. همچنین، مکانیسم تغذیه ای که بر روی عملکرد تولیدمثلی تأثیرگذار است، بسیار پیچیده بوده و به طور واضح قابل تشخیص نمی باشد. با این وجود، نقش فاکتورهای غذایی مانند پروتئین و یا تعادل انرژی، و مکانیسم عملکردشان بر تولیدمثل، در سالهای اخیر، بیشتر شناخته شده است.
● نقش پروتئین در تولیدمثل
به منظور افزایش تولید شیر و افزایش درآمد، تولیدکنندگان شیر سعی می کنند که مصرف غذا را ، خصوصاً در دوره ابتدای پس از زایمان، حداکثر کنند و از آنجا که، جیره های حاوی پروتئین بالا، در کل ، طعم بهتری داشته و مصرف غذا را افزایش می دهند، اغلب تولیدکنندگان، بیش از نیاز گاوها در طول این دوره، به دامهایشان پروتئین می خورانند. این جیره های غذایی با میزان پروتئین بالا، می توانند بازده تولیدمثلی را کاهش دهند. در بیشتر مطالعات، افزایش پروتئین خام جیره را، دلیل افزایش زمان تا اولین تخمک گذاری بعد از زایمان و افزایش تعداد سرویس ها به ازاء هر آبستنی و یا تعداد روزهای باز می دانند. به عنوان مثال، تحقیقات انجام شده در دانشگاه اورگان نشان داده است که گاوهایی که با پروتئین بیش از حد تغذیه شده اند ( بیشتر از ۱۰-۱۵ درصد نیازهای بالا ) ، تعداد سرویس بیشتری به ازاء هر آبستنی نیاز داشتند و در نتیجه فاصله گوساله زایی طولانی تری را نشان دادند. با این وجود، برخی تحقیقات دیگر، اثرات زیان آور سطوح بالای پروتئین مصرفی را بر تولید مثل نشان نداده اند. تناقض های مشاهده شده در مطالعات و تحقیقات مختلف، می تواند بدلیل منبع پروتئینی جیره مورد استفاده بجای کل پروتئین خام جیره باشد. برخی محقیقین معتقدند که افزایش پروتئین خام جیره، لزوماً با میزان آبستنی ارتباط نخواهد داشت. علاوه بر آن، کل پروتئین خام جیره، عمل متقابل بین تولیدمثل و پروتئین مصرفی را به میزان کافی شرح نمی دهد. بطورکلی مواد پروتئینی در بخشهای تجزیه پذیر پروتئینهایشان متفاوتند. به عنوان مثال دو جیره حاوی ۱۸ درصد پروتئین ممکن است در میزان پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه متفاوت باشند. عدم تعادل در منبع و نیاز برای پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه، هر یک ممکن است تولیدمثل را تحت تأثیر قرار دهند.
به منظور شرح چگونگی اثر منفی مصرف بیش از حد پروتئین بر باروری، ۳ فرضیه کلی ارائه شده است:
۱) محصولات فرعی سمی متابولیسم نیتروژن از شکمبه (آمونیاک) و کبد (اوره) ممکن است به اسپرم، تخمک و یا ابقای جنین تازه، زیان برسانند.
۲) عدم تعادل در انرژی و پروتئین فراهم شده، ممکن است بازده تولیدمثلی را تحت تأثیر قرار دهد.
و ۳) محصولات فرعی نیتروژن یا مصرف انرژی، ممکن است ترشح گنادوتروپین و یا هورمون پروژسترون را تغییر دهد. ( پروژسترون برای توسعه فولیکولی، عبورجنین در طول لوله رحم تا رسیدن به رحم و بطور کلی در ابقاء آبستنی مهم می باشد). این تأثیرات، ممکن است بطور منحصر بفرد و اختصاصی، همزمان با هم و یا با همکاری هم و بطور سینرژیک اتفاق بیفتند. همچنین، مقدار و منبع پروتئین نیز می تواند پروژسترون را متأثر سازد. امکان دارد که در مقادیری از پروتئین خام جیره که نیاز شکمبه را برای پروتئین قابل تجزیه افزایش می دهد، کاهش در غلظت پروژسترون اتفاق بیفتد. با این وجود، اثر مصرف پروتئین بر میزان پروژسترون نیاز به مطالعات بیشتری دارد و عواملی مانند، کل انرژی مصرفی و منبع پروتئین نیز باید مورد آزمایش قرار گیرند.
بدلیل تشابه تغییرات هورمونی در گاوهای تغذیه شده با جیره های حاوی پروتئین خام بالا، با آنچه که در گاوها در اثر کمبود انرژی اتفاق می افتد، بسیاری از این آثار ممکن است ناشی از اثر متقابل با انرژی بجای اسیدهای امینه یا محصولات فرعی نیتروژنی از متابولیسم شکمبه باشد. جیره های با پروتئین بالا یا جیره های حاوی پروتئین قابل تجزیه بیش از حد، می توانند تعادل منفی انرژی را با افزایش تولید شیر شدت دهند.
بطورکلی اثرات پروتئین غذا بر باروری بسیار پیچیده بنظر می رسد، فاکتورهای مختلفی مانند سن، انرژی، پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه و سلامتی رحم ممکن است واکنش به تغییرات پروتئین مصرفی را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور حداقل کردن زیانهای اقتصادی تغذیه غیرمؤثر پروتئین بیش از حد، بر روی تولید و تولیدمثل، جیره ها باید برای تأمین مقادیر مناسبی از پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه، تهیه شوند. به عنوان مثال، برای گاوهای پر تولید و گاوهایی که در ابتدای شیردهی هستند، ۳۵ درصد پروتئین خام باید بصورت پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه باشد. پس جایگزین کردن برخی منابع پروتئینی عبوری، خصوصاً در جیره هایی که بر اساس یونجه (زیرا پروتئین یونجه بسیار تجزیه پذیر است) تهیه می شوند، نیاز است.
● نقش تعادل انرژی در تولیدمثل :
انرژی مصرفی می تواند یکی از مهمترین عوامل تغذیه ای مؤثر بر تولید گاوهای شیری باشد. انرژی مصرفی ناکافی در تلیسه ها و در گاوها در ابتدای شیردهی، عملکرد تولیدمثلی را کاهش می دهد. مصرف انرژی بیش از حد در اواخر دوره شیردهی و در دوره خشکی نیز می تواند مشکلات چاقی گاو را ایجاد کند که خود موجب کاهش بازده تولیدمثلی آنها در دوره شیردهی بعدی می شود. زمانیکه تلیسه ها با مقادیر ناکافی انرژی تغذیه شوند، دیرتر به سن بلوغ جنسی می رسند و چنانچه جیره هایی که دارای کمبود انرژی هستند به تلیسه هایی که دوره های فحلی طبیعی را شروع کرده اند، خورانده شود، ممکن است موجب توقف دوره فحلی آنها شود. گاوهای شیرده پرتولید نیز، در ابتدای دوره بعد از زایمان، ناتوان از مصرف غذای کافی به منظور تأمین نیازهای انرژی برای تولید شیر هستند. وقتی که موادغذایی مصرفی نتوانند نیازهای غذایی افزایش یافته برای تولید شیر را مرتفع سازند، تعادل منفی انرژی اتفاق می افتد. در این شرایط، نیازهای انرژی بطور ناقص و از طریق متابولیسم ذخایر بدن، مرتفع می شود که این امر نیز به نوبه خود منجر به کاهش وزن بدن و شرایط بدنی می گردد. متابولیسم بیش از حد ذخایر بدن با تصفیه چربی کبدی بعد از زایمان و کاهش عملکرد تولیدمثلی در گاوهای شیری پرتولید همراه می باشد. البته میزان و مدت زمان تعادل منفی انرژی در طول ابتدای دوره شیردهی، بیشتر به غذای مصرفی بستگی دارد تا به تولید شیر. مکانیسم هایی که همراه با غذای مصرفی ناکافی بعد از زایمان و در نتیجه آن تعادل منفی انرژی ، تولیدمثل را متأثر می سازند، هنوز بطور کامل شناخته نشده اند. با این وجود، برخی احتمالات وجود دارد که رابطه آنتاگونیستی بین متابولیسم بعد از زایمان و عملکرد تولیدمثلی را روشن می سازند.
هورمون لوتئیز کننده ( LH ) ، یک هورمون مهم و حیاتی است که به منظور دوباره برقرار سازی فعالیت تخمدان، رشد نهایی و بلوغ فولیکولهای تخمدانی، تخمک گذاری و ترشح تخمدانی پروژسترون مورد نیاز می باشد. کمبود انرژی شدید ممکن است ترشح LH را تغییر دهد و در نتیجه، توسعه فولیکولی و تخمک گذاری را به تعویق بیندازد. تعادل منفی انرژی در ابتدای دوره بعد از زایمان، ممکن است که به باروری پایین همراه با اثرگذاری منفی روی کیفیت فولیکولهای تخمدان، در طول دوره تولیدمثلی، منجر شود. بطور کلی، هر فولیکول، تقریباً ۷۰ روز نیاز دارد تا کامل شود و بصورت تخمک آماده گردد. فولیکولهایی که با چنین شرایط نامطلوب انرژی روبرو می شوند ( تعادل منفی انرژی شدید در دوره ابتدایی بعد از زایمان)، در این مدت زمان تعیین شده (۷۰روز)، آمادگی انجام وظایف خود را پیدا نمی کنند. گزارش شده است که فولیکولهای در حال رشد در گاوهایی که کاهش شدید وزن را در طول ۳ تا ۵ هفته بعد از زایمان، بخود دیده اند، فولیکولهای معیوبی هستند که در طول دوره تولیدمثلی ترشح پروژسترون را کاهش داده و باروری پایینی را ایجاد می کنند.
بر اساس مطالب بالا، مشخص می شود که تولید شیر، کمبود انرژی شدید و از دست دادن شرایط بدنی با فاصله تا اولین تخمک گذاری، همبستگی مثبت و با نسبت آبستنی به اولین سرویس، همبستگی منفی دارد. به این ترتیب که برای گاوها با تولید بالا، مدت زمان طولانی تری برای اولین تخمک گذاری بعد از زایمان لازم است، همچنین نسبت آبستنی به اولین سرویس و در کل باروری، در گاوهای پرتولید پایینتر است. بنابراین استراتژی های تغذیه ای که شروع تخمک گذاری بعد از زایمان را تسریع می بخشند، می تواند بر عملکرد تولیدمثلی اثر مثبتی داشته باشد. بطورکلی، برای کاهش شرایط بدنی از دست رفته و همچنین کاهش شدت تعادل منفی انرژی بعد از زایمان، به منظور افزایش باروری، راههای متعددی وجود دارد. دو راه رسیدن به حداکثر تراکم انرژی در جیره غذایی گاوهای شیری در ابتدای شیردهی ، عبارتند از :
۱) افزایش میزان کربوهیدرات غیر سلولزی جیره ( مثل ذرت با رطوبت بالا)
و ۲) اضافه کردن چربی ( به عنوان مثال دانه کتان یا چربی عبوری )
افزایش کربوهیدرات غیر سلولزی جیره می تواند از طریق کاهش نسبت علوفه به کنسانتره و یا بوسیله تغذیه با غلات بیشتر، حاصل شود. هر چند که، جیره با مقادیر بالای غلات ممکن است منجر به اسیدوز و کاهش چربی شیر شود. از طرفی دیگر، ضمیمه کردن چربی به منظور افزایش تراکم انرژی جیره، می تواند غلظت کلسترول پلاسمای مورد نیاز برای سنتز پروژسترون را افزایش دهد،که در نتیجه منجر به توسعه باروری می شود. علاوه بر این، جیره گاوهای خشک، در طول اواخر دوره خشکی ( ۲-۳ هفته آخر )، باید به طور مناسب تنظیم شود تا اینکه گاوهای خشک، شرایط بدنی زیادی را از دست ندهند و دچار تعادل منفی شدید انرژی در هنگام زایمان نگردند.
با توجه به مطالب گفته شده، روشن است که تغذیه رابطه نزدیکی با تولیدمثل دارد. از طرفی دیگر نیز، به علت پایین بودن وراثت پذیری بیشتر صفات تولیدمثلی، پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب برای این صفات به کندی حاصل می شود و می توان گفت که در کل مدیریت (عوامل محیطی مؤثر ) خصوصاً تغذیه نقش بیشتری را در مقایسه با ژنتیک در بازده تولیدمثلی ایفا می کند. کمبودهای غذایی و فزونی یا نا متعادل بودن غذایی، همگی نشان داده اند که می توانند منجر به تغییرات تولیدمثلی شوند. و تنها مشکل اصلی نامشخص بودن میزان این افزایش، کمبود یا عدم تعادل می باشد که تولیدمثل راتحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات و تحقیقات بیشتری بر روی گاوهای شیری پرتولید نیاز است تا نقش تک‌تک مواد مغذی و اثرات متقابلشان بر روی عملکرد تولیدمثلی روشن شود. در حال حاضر، بهترین توصیه، تهیه یک برنامه غذایی برای گاوهای شیری است که برای تمام مواد مغذی، بالانس شده باشد و تمامی نیازهای غذایی دام را برطرف کند. با این وجود، باید خاطر نشان کرد که تغذیه، تنها یکی از دلایل مشکلات و بیماریهای تولیدمثلی است. شرایط محیطی، تشخیص بموقع فحلی، زمان تلقیح مصنوعی و ذخیره و حمل اسپرم و رعایت اصول بهداشتی به هنگام زایش نیز می توانند عملکرد تولیدمثلی گله را تحت تأثیر قرار دهند. برنامه های تغذیه ای می توانند عملکرد ضعیف تولیدمثلی ایجاد شده با مدیریت ضعیف را اصلاح کنند.

۱- Jordan, E.R., Interaction:Genetic and Reproduction, West Virginia University.
۲- Smith, R.D. and Chase, E.L., Nutrition and Reproduction, Cornell University,
http://www.wvu.edu/~ exten/infores/pubs/livepoul/dirm۱۴.pdf.
۳- Ahmadzade, A., Effects of Nutrition on Reproduction in Dairy cows, Virginia polytechnic Institute and state University, http://www.dase.vt.edu/extension/nutritioncc/۹۶۵۵.html.
۴- Shaver, R.D. and Howard, W.T., Feeding Dairy Cows For Effective Performance,
http://cecommerce.uwex.edu/pdfs/NRC۳۶۶.PDF.
برگرفته از وبلاگ: http://vetblog.blogfa.com/post-۷۱.aspx

منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط

معرفی ‌نشانگرها و کاربرد آنها در اصلاح نژاد

معرفی ‌نشانگرها و کاربرد آنها در اصلاح نژاد
نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ ‌‌‌‌نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ به‌ علائمی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ بطور مستقیم‌ در فنوتیپ‌ دام‌ و گیاه‌ قادرتشخیص‌ و توارث‌ پذیر هستند ‌‌‌‌از مثالهای‌ نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ رنگ‌ بدن‌ گاو، وضعیت‌ لالهِ گوش‌ در گوسفند، نحوه اتصال‌ لیگامانهای‌ پستان‌ و وجود رگ‌ پستانی‌ بزرگ‌ در گاو شیری‌ را می‌توان‌ نام‌ برد. به‌ عنوان‌ مثال‌طول‌ بیضه‌ در دامهای‌ نر را به‌ صفت‌ كمی‌ باروری‌ مرتبط‌ می‌دانند، یا اندازهِ رگهای‌ پستانی‌ را با صفت‌شیرواری‌ مرتبط‌ می‌دانند، اگر چه‌ نشانگرهای‌ مورفولوژیكی‌ بطور سنتی‌ در علوم‌ زیستی‌ مورداستفاده‌ قرار گرفته‌اند، ولی‌ دارای‌ محدودیتهای‌ اساسی‌ هستند كه‌ موجبات‌ توجه‌ محققین‌ این‌ علوم‌ به‌ انواع‌ دیگر نشانگرها را فراهم‌ آورده‌ است. نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ ممكن‌ است‌ با سن‌ دام‌ مرتبط‌باشد و گاهی‌ برای‌ مشاهده‌ و ثبت‌ آنها لازم‌ باشد منتظر ظهور آن‌ ماند
● نشانگرهای‌ سیتولوژیكی‌
‌‌‌‌در بسیاری‌ از موجودات‌ زنده‌ اعم‌ از نباتات‌ و حیوانات، تفاوتهایی‌ در گسترهِ كروموزوم مشاهده‌ می‌شود. تلوسنتریكها، ایزوكروموزومها، جابجایی‌ها، الگوهای‌ نواربندی، از این‌ گروه‌ماركرها هستند
‌‌‌‌رحیمی‌ (۱۳۷۴) به‌ بررسی‌ نواربندیG ‌وCدر گاوهای‌ سیستانی‌ و سرابی‌ پرداخت‌ و متوجه شد كه‌ فقط‌ كروموزومY ‌ در این‌ دو نژاد متفاوت‌ است‌ و همچنین‌ هیچ‌ جابجائی‌ از نوع‌ ربرتسونی‌ درنمونه‌های‌ مطالعه‌ شده‌ این‌ دو نژاد مشاهده‌ نگردید
● نشانگرهای‌ فیزیولوژیكی‌
‌‌‌‌مطالعات‌ بر روی‌ تولید شیر نشان‌ می‌دهد كه‌ افزایش‌ تولید با افزایش‌ سطح‌ هورمون‌ رشدپلاسمای‌ خون‌ همراه‌ است. پس‌ غلظت‌ هورمون‌ رشد در پلاسما به‌ عنوان‌ یك‌ ماركر فیزیولوژیك‌برای‌ تولید شیر محسوب‌ می‌شود. در گاوهای‌ شیرده‌ در مقایسه‌ با گاوهای‌ گوشتی‌ میزان‌ هورمون‌رشد در خون‌ بیشتر است‌ و جریان‌ عناصر غذایی‌ بسوی‌ غدد پستانی‌ جهت‌ سنتز شیر وجود دارد.
‌‌‌‌یوسفی‌ سیاهلكردی‌ (۱۳۷۲) به‌ بررسی‌ غلظت‌ میزان‌ ترشح‌ هورمون‌ پرولاكتین‌ و هورمون رشد در نژادهای‌ گلپایگانی‌ سرابی، سیستانی‌ و هلشتاین‌ پرداخت‌. اختلاف‌ غلظت‌ هورمون‌ رشد در گاو سیستانی‌ و هلشتاین‌ معنی‌دار نبود ولی‌ اختلاف‌غلظت‌ هورمون‌ رشد درگاوسیستانی‌ با نژاد گلپایگانی‌ و سرابی‌ معنی‌دار بود ‌‌‌‌عیب‌ نشانگرهای‌ فیزیولوژیك‌ اینست‌ كه‌ در حالتهای‌ شوك‌ و تنش‌ عصبی‌ دردگرسنگی‌ تغییر كنند. مثلا شوك‌ از طریق‌ تاءثیر كوتكولامین‌ بر روی‌ هیپوتالاموس‌ موجب‌ ازدیاد ترشح‌هورمون‌ رشد می‌گردد. یا میزان‌ هورمون‌ رشد در جنس‌ ماده‌ به‌ علت‌ وجود استروژن‌ بیشتر از جنس‌نر است. بنابراین‌ این‌ نوع‌ نشانگرها تحت‌ تاءثیر محیط‌ داخلی‌ حیوان‌ قرار می‌گیرند
● نشانگرهای‌ پروتئینی‌
‌‌‌‌در سال‌ ۶۶۹۱ برای‌ اولین‌ بار بررسی‌ گسترده‌ای‌ دربارهِ پلی‌ مورفیسم‌ پروتئینها در جمعیتهای طبیعی‌ مگسهای‌ سركه‌ با بكارگیری‌ الكتروفوز بر روی‌ ژل‌ صورت‌ گرفت، در ۵/ ۸PH= تمام‌شاخه‌های‌ جانبی‌ اسیدی‌ و بازی‌ پروتئین‌ فعال‌ و باردار می‌شود. بنابراین‌ پروتئین‌ها براساس‌ كل‌ بارخالص‌ الكتریكی‌ و اندازه‌ مولكول‌ كه‌ برای‌ هر یك‌ معین‌ و ویژه‌ است‌ و با سرعت‌ معینی‌ كه‌ به‌ این‌ دوعامل‌ بستگی‌ دارد بطرف‌ قطب‌ مثبت‌ حركت‌ می‌نمایند. چنین‌ برآورد شده‌ است‌ كه‌ بین‌ ۲۰ الی ۵۰ درصد ژنها حاوی‌ اط‌لاعات‌ رمز پروتئینها در یك‌ موجود هستند. تنوع‌ و گوناگونی‌ یك‌ پروتئین‌ معین‌انعكاس‌ جابجائی‌ و جایگزینی‌ اسیدهای‌ آمینه‌ در زنجیرهِ پلی‌پپتید است. جابجائی‌ اسیدآمینه‌ درپروتئین، بار الكتریكی‌ پروتئین‌ و در نتیجه‌ حركت‌ آنرا در سیستم‌ الكتروفوز بر حسب‌ نوع‌ و تعداداسیدآمینه‌های‌ جابجا شده‌ تغییر می‌دهد.
‌‌‌‌اولین‌ مطالعه‌ نشانگر پروتئینی‌ در سال‌ ۱۹۷۶ توسطThoms ‌وBunchبر روی‌ گوسفندایرانی‌ صورت‌ گرفته‌ است. آنان‌ به‌ مطالعه‌ پروتئین‌ ترانسفرین‌ و هموگلوبین، پروتئین‌ متصل‌ به‌ویتامینD ‌و آنتی‌ژن‌ پلاسمینوژن‌ در جمعیت‌ گوسفندان‌ بومی‌ ایران‌ پرداختند . فغانی‌ (۱۳۷۹)از نشانگرهای‌ پروتئینی‌ برای‌ بررسی‌ تنوع‌ ژنتیكی‌ گاوهای‌ هلشتاین، سرابی‌ و گلپایگانی‌ استفاده‌نمود( Esmaoil Khanian۱۹۹۹)
▪ از نشانگرهای‌ پروتئینی‌ آلبومین‌ و ترانسفرین‌ و آلكالین‌ استراز وپنج‌ گروه‌ خونی‌ در طیور بومی‌ ایران‌ استفاده‌ نمود عیوب‌ نشانگرهای‌ پروتئینی‌ عبارتند از:
۱) روشهای‌ رنگ‌ آمیزی‌ آنها چندان‌ زیاد نیست.v
۲) تعداد ماركرهای‌ پروتئینی‌ محدود است.
۳) چند شكلی‌ موجود در نشانگرهای‌ پروتئینی‌ زیاد نیست.
۴) تحلیل‌ فنوتیپهای‌ الكتروفوزی‌ پیچیده‌ است.
● نشانگرهایDNA ‌
‌‌‌‌پلی‌مورفیسم‌ پروتئینها در واقع‌ انعكاس‌ یا بروز و تجلی‌ چند شكلی‌ ساختمانDNA ‌ ژنهاست.
▪ نشانگرهای‌ دی- ان‌ - آ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با نشانگرهای‌ پروتئینی‌ و موفولوژیك‌ داشته‌و دارای‌ مزایای‌ بشرح‌ زیر می‌باشد:
۱) دقت‌ و سهولت‌ تعقیب‌ آنها
۲) امكان‌ بكارگیری‌ آنها در مراحل‌ اولیه‌ زندگی‌ دام‌
۳) فراوانی‌ فوق‌العاده‌ این‌ نشانگرها
۴) امكان‌ استفاده‌ برنامه‌های‌ كامپیوتری‌ چونGene Runner,Amplify,Oligo,DANsis ‌ برای‌تجزیه‌ و تحلیل‌ نتایج.
۵) عدم‌ تاءثیرپذیری‌ از شرایط‌ داخلی‌ و خارجی‌ موجود
۶) همبارز بودن‌ اكثر این‌ نشانگرها

وبگردی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران - مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور اصحاب هنر و ورزش یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام شد، از سرود رسمی تیم ملی ایران رونمایی گردید.
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی - رئیس جمهور در دیدار با ملی‌پوشام فوتبال ایران از بازیکنان و کادر فنی تقدیر کرد. در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد.
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!