یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ / Sunday, 18 February, 2018

اثرات پروتئین و انرژی مصرفی بر تولیدمثل در گاوهای شیری


اثرات پروتئین و انرژی مصرفی بر تولیدمثل در گاوهای شیری
تغذیه بعد از زایش، زمانیکه تولید شیر گاوهای شیری افزایش می یابد، می تواند عملکرد تولیدمثلی و به دنبال آن سودبخشی گله را تحت تأثیر قرار دهد. بطور کلی، افزایش نیازهای متابولیکی تولید بالا بهمراه نیاز های تولیدمثلی و سلامت، اثر متقابل بین تغذیه و تولیدمثل ( خصوصاً بعد از زایمان ) را به یک موضوع مهم در صنعت گاو شیری تبدیل کرده است. تحقیقات اخیر، نقش مهم تغذیه را در تولیدمثل تأیید کرده اند، و در بیشتر حالات، کمبودهای غذایی شدید باعث مشکلات و بیماریهای تولیدمثلی شده است. همچنین، مکانیسم تغذیه ای که بر روی عملکرد تولیدمثلی تأثیرگذار است، بسیار پیچیده بوده و به طور واضح قابل تشخیص نمی باشد. با این وجود، نقش فاکتورهای غذایی مانند پروتئین و یا تعادل انرژی، و مکانیسم عملکردشان بر تولیدمثل، در سالهای اخیر، بیشتر شناخته شده است.
● نقش پروتئین در تولیدمثل
به منظور افزایش تولید شیر و افزایش درآمد، تولیدکنندگان شیر سعی می کنند که مصرف غذا را ، خصوصاً در دوره ابتدای پس از زایمان، حداکثر کنند و از آنجا که، جیره های حاوی پروتئین بالا، در کل ، طعم بهتری داشته و مصرف غذا را افزایش می دهند، اغلب تولیدکنندگان، بیش از نیاز گاوها در طول این دوره، به دامهایشان پروتئین می خورانند. این جیره های غذایی با میزان پروتئین بالا، می توانند بازده تولیدمثلی را کاهش دهند. در بیشتر مطالعات، افزایش پروتئین خام جیره را، دلیل افزایش زمان تا اولین تخمک گذاری بعد از زایمان و افزایش تعداد سرویس ها به ازاء هر آبستنی و یا تعداد روزهای باز می دانند. به عنوان مثال، تحقیقات انجام شده در دانشگاه اورگان نشان داده است که گاوهایی که با پروتئین بیش از حد تغذیه شده اند ( بیشتر از ۱۰-۱۵ درصد نیازهای بالا ) ، تعداد سرویس بیشتری به ازاء هر آبستنی نیاز داشتند و در نتیجه فاصله گوساله زایی طولانی تری را نشان دادند. با این وجود، برخی تحقیقات دیگر، اثرات زیان آور سطوح بالای پروتئین مصرفی را بر تولید مثل نشان نداده اند. تناقض های مشاهده شده در مطالعات و تحقیقات مختلف، می تواند بدلیل منبع پروتئینی جیره مورد استفاده بجای کل پروتئین خام جیره باشد. برخی محقیقین معتقدند که افزایش پروتئین خام جیره، لزوماً با میزان آبستنی ارتباط نخواهد داشت. علاوه بر آن، کل پروتئین خام جیره، عمل متقابل بین تولیدمثل و پروتئین مصرفی را به میزان کافی شرح نمی دهد. بطورکلی مواد پروتئینی در بخشهای تجزیه پذیر پروتئینهایشان متفاوتند. به عنوان مثال دو جیره حاوی ۱۸ درصد پروتئین ممکن است در میزان پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه متفاوت باشند. عدم تعادل در منبع و نیاز برای پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه، هر یک ممکن است تولیدمثل را تحت تأثیر قرار دهند.
به منظور شرح چگونگی اثر منفی مصرف بیش از حد پروتئین بر باروری، ۳ فرضیه کلی ارائه شده است:
۱) محصولات فرعی سمی متابولیسم نیتروژن از شکمبه (آمونیاک) و کبد (اوره) ممکن است به اسپرم، تخمک و یا ابقای جنین تازه، زیان برسانند.
۲) عدم تعادل در انرژی و پروتئین فراهم شده، ممکن است بازده تولیدمثلی را تحت تأثیر قرار دهد.
و ۳) محصولات فرعی نیتروژن یا مصرف انرژی، ممکن است ترشح گنادوتروپین و یا هورمون پروژسترون را تغییر دهد. ( پروژسترون برای توسعه فولیکولی، عبورجنین در طول لوله رحم تا رسیدن به رحم و بطور کلی در ابقاء آبستنی مهم می باشد). این تأثیرات، ممکن است بطور منحصر بفرد و اختصاصی، همزمان با هم و یا با همکاری هم و بطور سینرژیک اتفاق بیفتند. همچنین، مقدار و منبع پروتئین نیز می تواند پروژسترون را متأثر سازد. امکان دارد که در مقادیری از پروتئین خام جیره که نیاز شکمبه را برای پروتئین قابل تجزیه افزایش می دهد، کاهش در غلظت پروژسترون اتفاق بیفتد. با این وجود، اثر مصرف پروتئین بر میزان پروژسترون نیاز به مطالعات بیشتری دارد و عواملی مانند، کل انرژی مصرفی و منبع پروتئین نیز باید مورد آزمایش قرار گیرند.
بدلیل تشابه تغییرات هورمونی در گاوهای تغذیه شده با جیره های حاوی پروتئین خام بالا، با آنچه که در گاوها در اثر کمبود انرژی اتفاق می افتد، بسیاری از این آثار ممکن است ناشی از اثر متقابل با انرژی بجای اسیدهای امینه یا محصولات فرعی نیتروژنی از متابولیسم شکمبه باشد. جیره های با پروتئین بالا یا جیره های حاوی پروتئین قابل تجزیه بیش از حد، می توانند تعادل منفی انرژی را با افزایش تولید شیر شدت دهند.
بطورکلی اثرات پروتئین غذا بر باروری بسیار پیچیده بنظر می رسد، فاکتورهای مختلفی مانند سن، انرژی، پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه و سلامتی رحم ممکن است واکنش به تغییرات پروتئین مصرفی را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور حداقل کردن زیانهای اقتصادی تغذیه غیرمؤثر پروتئین بیش از حد، بر روی تولید و تولیدمثل، جیره ها باید برای تأمین مقادیر مناسبی از پروتئین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه، تهیه شوند. به عنوان مثال، برای گاوهای پر تولید و گاوهایی که در ابتدای شیردهی هستند، ۳۵ درصد پروتئین خام باید بصورت پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه باشد. پس جایگزین کردن برخی منابع پروتئینی عبوری، خصوصاً در جیره هایی که بر اساس یونجه (زیرا پروتئین یونجه بسیار تجزیه پذیر است) تهیه می شوند، نیاز است.
● نقش تعادل انرژی در تولیدمثل :
انرژی مصرفی می تواند یکی از مهمترین عوامل تغذیه ای مؤثر بر تولید گاوهای شیری باشد. انرژی مصرفی ناکافی در تلیسه ها و در گاوها در ابتدای شیردهی، عملکرد تولیدمثلی را کاهش می دهد. مصرف انرژی بیش از حد در اواخر دوره شیردهی و در دوره خشکی نیز می تواند مشکلات چاقی گاو را ایجاد کند که خود موجب کاهش بازده تولیدمثلی آنها در دوره شیردهی بعدی می شود. زمانیکه تلیسه ها با مقادیر ناکافی انرژی تغذیه شوند، دیرتر به سن بلوغ جنسی می رسند و چنانچه جیره هایی که دارای کمبود انرژی هستند به تلیسه هایی که دوره های فحلی طبیعی را شروع کرده اند، خورانده شود، ممکن است موجب توقف دوره فحلی آنها شود. گاوهای شیرده پرتولید نیز، در ابتدای دوره بعد از زایمان، ناتوان از مصرف غذای کافی به منظور تأمین نیازهای انرژی برای تولید شیر هستند. وقتی که موادغذایی مصرفی نتوانند نیازهای غذایی افزایش یافته برای تولید شیر را مرتفع سازند، تعادل منفی انرژی اتفاق می افتد. در این شرایط، نیازهای انرژی بطور ناقص و از طریق متابولیسم ذخایر بدن، مرتفع می شود که این امر نیز به نوبه خود منجر به کاهش وزن بدن و شرایط بدنی می گردد. متابولیسم بیش از حد ذخایر بدن با تصفیه چربی کبدی بعد از زایمان و کاهش عملکرد تولیدمثلی در گاوهای شیری پرتولید همراه می باشد. البته میزان و مدت زمان تعادل منفی انرژی در طول ابتدای دوره شیردهی، بیشتر به غذای مصرفی بستگی دارد تا به تولید شیر. مکانیسم هایی که همراه با غذای مصرفی ناکافی بعد از زایمان و در نتیجه آن تعادل منفی انرژی ، تولیدمثل را متأثر می سازند، هنوز بطور کامل شناخته نشده اند. با این وجود، برخی احتمالات وجود دارد که رابطه آنتاگونیستی بین متابولیسم بعد از زایمان و عملکرد تولیدمثلی را روشن می سازند.
هورمون لوتئیز کننده ( LH ) ، یک هورمون مهم و حیاتی است که به منظور دوباره برقرار سازی فعالیت تخمدان، رشد نهایی و بلوغ فولیکولهای تخمدانی، تخمک گذاری و ترشح تخمدانی پروژسترون مورد نیاز می باشد. کمبود انرژی شدید ممکن است ترشح LH را تغییر دهد و در نتیجه، توسعه فولیکولی و تخمک گذاری را به تعویق بیندازد. تعادل منفی انرژی در ابتدای دوره بعد از زایمان، ممکن است که به باروری پایین همراه با اثرگذاری منفی روی کیفیت فولیکولهای تخمدان، در طول دوره تولیدمثلی، منجر شود. بطور کلی، هر فولیکول، تقریباً ۷۰ روز نیاز دارد تا کامل شود و بصورت تخمک آماده گردد. فولیکولهایی که با چنین شرایط نامطلوب انرژی روبرو می شوند ( تعادل منفی انرژی شدید در دوره ابتدایی بعد از زایمان)، در این مدت زمان تعیین شده (۷۰روز)، آمادگی انجام وظایف خود را پیدا نمی کنند. گزارش شده است که فولیکولهای در حال رشد در گاوهایی که کاهش شدید وزن را در طول ۳ تا ۵ هفته بعد از زایمان، بخود دیده اند، فولیکولهای معیوبی هستند که در طول دوره تولیدمثلی ترشح پروژسترون را کاهش داده و باروری پایینی را ایجاد می کنند.
بر اساس مطالب بالا، مشخص می شود که تولید شیر، کمبود انرژی شدید و از دست دادن شرایط بدنی با فاصله تا اولین تخمک گذاری، همبستگی مثبت و با نسبت آبستنی به اولین سرویس، همبستگی منفی دارد. به این ترتیب که برای گاوها با تولید بالا، مدت زمان طولانی تری برای اولین تخمک گذاری بعد از زایمان لازم است، همچنین نسبت آبستنی به اولین سرویس و در کل باروری، در گاوهای پرتولید پایینتر است. بنابراین استراتژی های تغذیه ای که شروع تخمک گذاری بعد از زایمان را تسریع می بخشند، می تواند بر عملکرد تولیدمثلی اثر مثبتی داشته باشد. بطورکلی، برای کاهش شرایط بدنی از دست رفته و همچنین کاهش شدت تعادل منفی انرژی بعد از زایمان، به منظور افزایش باروری، راههای متعددی وجود دارد. دو راه رسیدن به حداکثر تراکم انرژی در جیره غذایی گاوهای شیری در ابتدای شیردهی ، عبارتند از :
۱) افزایش میزان کربوهیدرات غیر سلولزی جیره ( مثل ذرت با رطوبت بالا)
و ۲) اضافه کردن چربی ( به عنوان مثال دانه کتان یا چربی عبوری )
افزایش کربوهیدرات غیر سلولزی جیره می تواند از طریق کاهش نسبت علوفه به کنسانتره و یا بوسیله تغذیه با غلات بیشتر، حاصل شود. هر چند که، جیره با مقادیر بالای غلات ممکن است منجر به اسیدوز و کاهش چربی شیر شود. از طرفی دیگر، ضمیمه کردن چربی به منظور افزایش تراکم انرژی جیره، می تواند غلظت کلسترول پلاسمای مورد نیاز برای سنتز پروژسترون را افزایش دهد،که در نتیجه منجر به توسعه باروری می شود. علاوه بر این، جیره گاوهای خشک، در طول اواخر دوره خشکی ( ۲-۳ هفته آخر )، باید به طور مناسب تنظیم شود تا اینکه گاوهای خشک، شرایط بدنی زیادی را از دست ندهند و دچار تعادل منفی شدید انرژی در هنگام زایمان نگردند.
با توجه به مطالب گفته شده، روشن است که تغذیه رابطه نزدیکی با تولیدمثل دارد. از طرفی دیگر نیز، به علت پایین بودن وراثت پذیری بیشتر صفات تولیدمثلی، پیشرفت ژنتیکی حاصل از انتخاب برای این صفات به کندی حاصل می شود و می توان گفت که در کل مدیریت (عوامل محیطی مؤثر ) خصوصاً تغذیه نقش بیشتری را در مقایسه با ژنتیک در بازده تولیدمثلی ایفا می کند. کمبودهای غذایی و فزونی یا نا متعادل بودن غذایی، همگی نشان داده اند که می توانند منجر به تغییرات تولیدمثلی شوند. و تنها مشکل اصلی نامشخص بودن میزان این افزایش، کمبود یا عدم تعادل می باشد که تولیدمثل راتحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات و تحقیقات بیشتری بر روی گاوهای شیری پرتولید نیاز است تا نقش تک‌تک مواد مغذی و اثرات متقابلشان بر روی عملکرد تولیدمثلی روشن شود. در حال حاضر، بهترین توصیه، تهیه یک برنامه غذایی برای گاوهای شیری است که برای تمام مواد مغذی، بالانس شده باشد و تمامی نیازهای غذایی دام را برطرف کند. با این وجود، باید خاطر نشان کرد که تغذیه، تنها یکی از دلایل مشکلات و بیماریهای تولیدمثلی است. شرایط محیطی، تشخیص بموقع فحلی، زمان تلقیح مصنوعی و ذخیره و حمل اسپرم و رعایت اصول بهداشتی به هنگام زایش نیز می توانند عملکرد تولیدمثلی گله را تحت تأثیر قرار دهند. برنامه های تغذیه ای می توانند عملکرد ضعیف تولیدمثلی ایجاد شده با مدیریت ضعیف را اصلاح کنند.

۱- Jordan, E.R., Interaction:Genetic and Reproduction, West Virginia University.
۲- Smith, R.D. and Chase, E.L., Nutrition and Reproduction, Cornell University,
http://www.wvu.edu/~ exten/infores/pubs/livepoul/dirm۱۴.pdf.
۳- Ahmadzade, A., Effects of Nutrition on Reproduction in Dairy cows, Virginia polytechnic Institute and state University, http://www.dase.vt.edu/extension/nutritioncc/۹۶۵۵.html.
۴- Shaver, R.D. and Howard, W.T., Feeding Dairy Cows For Effective Performance,
http://cecommerce.uwex.edu/pdfs/NRC۳۶۶.PDF.
برگرفته از وبلاگ: http://vetblog.blogfa.com/post-۷۱.aspx

منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط

سئوالات و ابهامات درباره مصرف واکسن در بیماری آنفلوآنزا


سئوالات و ابهامات درباره مصرف واکسن در بیماری آنفلوآنزا
حدود دو سال از شیوع بیماری آنفلوآنزا طیور همراه با جداسازی ویروس تحت تیپ H۹N۲ در ایران می گذرد، اگر چه به یقین نیز نمی توان گفت كه این بیماری قبل از آن در ایران وجود نداشته است. به دنبال شیوع بیماری در اكثر نقاط كشور كه گاهی با تلفات بسیار زیاد و بویژه در واحدهای گوشتی توام بوده است ، بحث های فراوانی برای مبارزه ، پیشگیری ، واكسیناسیون و ریشه كنی و حتی درمان نیز وجود داشته و هم اكنون نیز دارد.
مصرف ویا مصرف نكردن واكسن در بیماری آنفلوآنزا طیور همواره یكی از موارد بحث های این جلسات می باشد ، چه در حالیكه تعدادی از كارشناسان با مصرف واكسن به شدت مخالف می باشند عده ای دیگر آن را واجب و ضروری می دانند.
۱) استفاده از واكسن آنفلوآنزا به عنوان ابزاری برای ریشه كنی بیماری در آمریكا
بعنوان ابزاری در ریشه كنی ویروس ، واكسن آنفلوآنزا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.مصرف واكسن علاوه بر كاهش پخش ویروس در محیط های آلوده ، سبب كاهش آثار و عوارض بیماری در گله نیز می شود.هزینه مصرف واكسن در آمریكا برای هر قطعه مرغ تخمگذار تجارتی حدود ۸ سنت و یا معادل دو عدد تخم مرغ است .اگر چه آثار كلینیكی و یا كاهش تولید در گله های مبتلا به آنفلوآنزا بسیار متفاوت می باشد ولی در صورت كاهش شدید تولید ناشی از ویروس های با حدت متوسط ، مصرف واكسن در گله های چند سنی از نظر اقتصادی قابل توجیه می باشد. مصرف واكسن علاوه بر اینكه از كاهش شدید تولید جلوگیری می كند سبب كاهش پخش ویروس و كوتاه شدن طول مدت عفونت نیز می شود كه در نهایت منجر به تسهیل امر ریشه كنی خواهد شد.
۲ ) بررسی اثرات مصرف واكسن (H۵N۲) در گله های مادر گوشتی و تخمگذار در آمریكا
در این آزمایش تعداد یكصدوبیست قطعه مرغ مادر گوشتی و تخمگذار باضافه خروس مورد نیاز و در سن ۱۸ تا ۱۹ هفتگی بوسیله واكسن روغنی غیر فعال آنفلوآنزا بصورت زیر جلدی واكسینه شدند . یك هفته بعد از تزریق واكسن ، آزمایشات AGP و HI وجود آنتی بادی را نشان دادند ولی در آزمایش ELISA آنتی بادی قابل توجهی تا یك هفته اول مشاهده نشد .این آزمایش نشان داد كه در صورت مصرف ، واكسن غیر فعال آنفلوآنزا می تواند سبب تولید آنتی بادی شده و در جلوگیری از بیماری و یا تلفات مؤثر باشد . طیور واكسینه شده در Challenge اگر چه ویروس را دفع كردند ولی آثاری از بیماری كلینیكی را نشان ندادند.
با بررسی نتایج این آزمایش می توان تصور كرد كه وجود آنتی بادی كافی می تواند ، سبب جلوگیری از دفع و پخش ویروس گردد و لذا مصرف چنین واكسن هایی می تواند سبب كاهش بروز نشانه های كلینیكی بیماری و كاهش دفع و پخش ویروس شوند. نتیجه مهم دیگری كه در این آزمایش بدست آمده مشخص شدن این نكته بود كه حتی بدون مصرف واكسن زنده و فقط با واكسن كشته ، می توان تیتر آنتی بادی قابل توجهی را ایجاد كرد و ضمنا تولید آنتی بادی در مادر تخمگذار به مراتب بیشتر از مادر گوشتی می باشد. و بالاخره نكته قابل توجه دیگر اینكه ، مصرف مجدد واكسن اگر چه می تواند سبب افزایش تیتر آنتی بادی شود ولی به همان نسبت افزایش مقاومت در برابر بیماری نخواهد شد .
۳) بررسی ۷ نوع واكسن تجاری آنفلوآنزا در كشور مكزیك
در این آزمایش نتایج مصرف ۷ نوع واكسن آنفلوآنزای تجاری غیر فعال شده با J-propiolactoneیاformalin به تنهایی و یا با واكسن بیماری نیوكاسل مورد بررسی قرار گرفت.جوجه های مورد آزمایش SPF در گروه های بیست قطعه ای بوسیله واكسن های اشاره شده واكسینه شدند .نمونه خون در روزهای ۱-۷-۱۰-۱۴ و ۲۱ بعد از واكسیناسیون ، مورد آزمایش قرار گرفت و و جود آنتی بادی بوسیله آزمایش HI مشخص گردید.گروههای ۱۸ قطعه ای از جوجه های واكسینه شده با ویروس بیماریزا (HP AIV)‌، challenge شدند.۱ روز بعد از مصرف واكسن ، ۸۴ تا ۱۰۰ درصد جوجه های واكسینه شده از نظر وجود آنتی بادی مثبت بودند.بعد از challenge ، در هیچ جوجه ای آثار كلینیكی شدید بیماری بروز نكرده و تلفاتی نیز دیده نشد. با توجه به نتایج این آزمایش می توان نتیجه گرفت كه واكسن های تهیه شده به وسیله كارخانجات معتبر ، در صورت مصرف می توانند وسیله ای برای جلوگیری از بروز بیماری آنفلوآنزا در طیور باشند .
۴) پیشگیری از آنفلوآنزا با مصرف ۴ نوع واكسن در بلدرچین در مكزیك
از نظر اقتصادی ، بیماری آنفلوآنزا در صنعت طیور كشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در بین انواع طیور در مكزیك ، نتایج مصرف واكسن های كشته آنفلوآنزا فقط در مرغ مورد بررسی قرار گرفته اند . هدف از این آزمایش بررسی مصرف ۴ نوع واكسن آنفلوآنزا (H۵N۲) در بلدرچین می باشد.در این آزمایش از روش HI برای تشخیص آنتی بادی و از ویروسی با حدت زیاد برای challenge استفاده شده است . در این آزمایش یك نوع واكسن دوگانه (نیوكاسل – آنفلوآنزا)نیز مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش HI تا ۱۴ روز بعد از واكسیناسیون آنتی بادی قابل تشخیص نبوده و ۲۱ روز بعد از واكسیناسیون ، متوسط تیتر بسیار پائین بوده است و در هیچ گروهی نیز صددرصد جوجه ها مثبت نشدند.ب
عد از challenge اگر چه تیتر افزایش یافت ولی بازهم صددرصد جوجه ها مثبت نشدند.در اثر challenge‌تلفات در همه گروهها ایجاد شد و در حالیكه در گروههای واكسینه شده تلفات بین ۸ تا ۲۸ درصد بود . این رقم در گروه واكسینه نشده به ۳۲ درصد رسید.این آزمایش نشان داد كه بلدرچین به سویه ویروس بیماریزای آنفلوآنزای مورد استفاده برای challenge حساس بوده است ، اگرچه بسیاری از آنها از نظر سرولوژیكی نیز بعد از challenge مثبت نشدند. اهمیت نتیجه بدست آمده را می توان بدین صورت تفسیر كرد كه ویروس آنفلوآنزا در بلدرچین می تواند سبب آلودگی گردد بدون آنكه آثار بیماری مشاهده شده و یا از نظر سرولوژیكی مبتلایان مثبت گردند.
۵) مقایسه مصرف ۳ نوع واكسن كشته در پیشگیری از آنفلوآنزای طیور در مكزیك
از ابتدای شیوع آنفلوآنزای طیور در مكزیك كه ناشی از ویروس های HP بوده است اجازه مصرف یك نوع واكسن كشته توسط مركز بهداشت دام صادر گردید. بررسی های اولیه نشان داد كه اگر چه در جوجه های واكسینه شده ، challenge با ویروس های HP سبب بیماری نشده است ولی مصرف واكسن قادر به جلوگیری از تكثیر و یا پخش ویروس نیز نیست.
در این آزمایش سه نوع واكسن مورد استفاده قرار گرفته اند تا از نظر پیشگیری از بیماری بعد از challenge و پخش ویروس نتایج حاصله مورد مقایسه قرار گیرند. در دو آزمایش كه واكسن مورد استفاده از نوع J-propiolactone بوده است در یك مورد آن از جوجه های SPF‌ و در مورد دیگر از جوجه نژاد Indian River استفاده شده است و تعداد جوجه در آزمایش ۲۴ قطعه بوده است. در دو آزمایش دیگر از واكسن غیر فعال formalin یا binary ethylenimine استفاده شده و تعداد جوجه های مورد آزمایش از نوع SPF و به ترتیب ۴۰ و ۶۰ قطعه در دو آزمایش بوده اند.سن جوجه در هنگام مصرف واكسن در موردهای اول تا سوم ۵/۴ هفته و در مورد چهارم ۱۰ روزگی بوده است.
خون گیری هر ۷ روز یكبار و تا ۲۸ روز بعد از مصرف واكسن بعمل آمده است.جوجه های واكسینه شده و واكسینه نشده همزمان بوسیله ویروس آنفلوآنزا challenge شده اند. در دو مورد از واكسن ها ، ۷ روز بعد از challenge آنتی بادی قابل اندازه گیری بوده و بعد از challenge مقاومت بسیار خوبی نیز دیده شده است. ۲۱ روز بعد از واكسیناسیون در هر ۴ مورد آزمایش ، صددرصد نمونه های خون از نظر وجود آنتی بادی مثبت و در challenge صددرصد جوجه ها نیز مقاوم بودند. واكسن تهیه شده بوسیله formalin در سنین ۲۱ و ۲۸ روز بعد از مصرف بالاترین میانگین تیتر آنتی بادی را سبب شده است.ویروس از هر ۴ گروه واكسینه شده قابل جداسازی بوده است.

20 روش پخت لازانیا که باید امتحان کنید (3)
اگر اجاق گازتان فر ندارد یا اینکه استفاده از فر برایتان مشکل است، نگران نباشید. باز هم می توانید لازانیا درست کنید. با این دستور شما می توانید لازانیا را داخل تابه روی اجاق گاز درست کنید که هم راحت است و هم سریع درست می شود.
وبگردی
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟ - اقتصاد سیاسی - محمودسریع القلم با بیان اینکه تقابل ما با جهان هزینه دارد،گفت:»هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگوید با ظلم موافقم هستم،اما حکمرانی در کشور باید سود و زیان کند که با چه هزینه ای می خواهد این موضوع را پیش ببرد.»
سیف بعد از کاهش 30 درصدی ثروت مردم بجای استعفا وعده داد / عقب نشینی از کاهش دستوری نرخ سود
سیف بعد از کاهش 30 درصدی ثروت مردم بجای استعفا وعده داد / عقب نشینی از کاهش دستوری نرخ سود - تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز؛ شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهارآزادی در نشست...
دولت ثبات و امید 4 سال پیش در مورد ارز چه گفت؟
دولت ثبات و امید 4 سال پیش در مورد ارز چه گفت؟ - یادآوری سخنی از رئیس جمهور،در برنامه تلویزیونی "دیدگاه"، پیش از انتخابات سال 1392 و نگاهی به نرخ ارز امروز ، 25 بهمن 1396
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!! - امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر - آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و سید عباس صالحی وزیر ارشاد برپا شد.