یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 18 March, 2018

اعتیاد جنسی یا جنس اعتیاد


اعتیاد جنسی یا جنس اعتیاد
رفتارجنسی درغرب به گونه ای است که درقضاوت رفتارجنسی بایدجانب احتیاط را بگیریم. واقعیت این است که بعضی به قدری مجذوب فعالیت های جنسی هستندکه زندگیشان را با دشواری روبه رو ساخته است.
می توانیم این رابه نوعی یک اعتیادجنسی بدانیم ،ولی بایدمراقب باشیم که هررفتارجنسی مخالف نظرخودرا باتندی بدرقه نکنیم .بااین حال موضوع رفتارجنسی برای اقشارمختلف جامعه موضوعی است که اخلاق گرایان به آن توجه خاصی دارند.
رفتارجنسی موضوعی جالب ودرعین حال به شدت پیچیده است .درزمینه فعالیت جنسی می توان به دوزمینه اشاره کرد.یکی آن که احساسات وحالات جسمانی به شدت تحریک شده شرایطی رافراهم می سازدکه شخص رابه اقدام جنسی راغب می کندودیگری موضوع نیازبه هیجان است .
نظام عصبی انسان نمی توانددرآن واحد درد و اوج لذت جنسی راتجربه کند.ازآنجاکه به هنگام فرارسیدن اوج لذت جنسی دردی احساس نمی شود، این برداشت درانسان شکل می گیردکه لذت بردن بیشترازفعالیت جنسی به معنای دردکمتراست .این را ازآن جهت می گویم که معتادان به عمل جنسی ازرنج وتالم فراوان رنج می برند.به این نتیجه رسیده ام که بخصوص مردانی که با تالمات جسمانی بیشتری روبه روهستند،فعالیت جنسی بی تناسب دارند.
ازسوی دیگرعمل جنسی می تواندفرار از تالم احساسی وجسمانی تلقی شود.اغلب اوقات معتادبه اقدام جنسی می خواهد، ودرواقع نیازداردکه اورادوست
بدارنداماازآنجاکه خودراازاین مهم محروم می داند،راه دیگری را انتخاب می کندومی خواهددست کم درهنگام اقدام جنسی موردمهرومحبت واقع شود.برای کسانی که اقدام جنسی رابرای فرارازتالم انتخاب می کنند،تن دادن به اقدام جنسی اقدامی آرامش بخش است .درنتیجه برای خاموش کردن آتش درون به عمل جنسی روی می آورند.
نوع دوم اعتیادجنسی ناشی ازنوعی تحریک ناکافی است که درشرایط افسردگی دست می دهد.شخص می خواهدازشرایط نامطلوب ورنج آورخودفرارکندوبه نظرمی رسدکه باتن دادن به اقدام جنسی به این خواسته خودجامه عمل می پوشاند.
● اعتیاد به تلویزیون
تلویزیون دردهه ۱۹۲۰ اختراع شدودرمدت ده سال تکنولوژی تهیه آن به کمال رسید.پنجاه سال قبل هم تلویزیون می توانست تقریبا"تمامی آنچه راکه تلویزیون های امروزانجام می دهند،انجام دهد.اماجنگ جهانی دوم مانعی برسرراه اشاعه وتوزیع سری آن میان مردم ایجادکرد. و چون درآواخردهه ۱۹۴۰واوایل سالهای ۱۹۵۰،تلویزیون عمومیت کافی پیداکرد،ازشهرت واعتبارفراوان برخوردارگردید.اززمانی که تلویزیون به خانه ها وبه جمع خانواده ها راه یافته ،تحولات فراونی ایجادنموده است که تاامروزبه شمارکثیری ازمردم برمی خوریم که حتی روزی هشت ساعت تلویزیون تماشا می کنند.اما آیا می توان گفت که تماشای تلویزیون ازنشانه های یک رفتاراعتیادی برخورداراست ؟نشانه هاودلایل مختلفی دردست داریم که آن راتاییدمی کنند،ازجمله می بینیم وقتی معتادبه تلویزیون راازتماشای آن محروم می کنیم نشانههای محرومیت ازآن خودنمامی شود.درجریان یک بررسی به چندخانواده ماهیانه پول قابل ملاحظه ای پرداخت شدتاازتماشای تلویزیون خودداری کنند،امااین خواسته برآورده نشد.دریک بررسی دیگرمشخص گردیدکه مانندموردترک هروئین ،وقتی اشخاص بسیارمعتادبه تماشای تلویزیون ازآن محروم شدند،آثارمحرومیت پنج تاهفت روزبعدبه شدت نمایان شد.ازجمله نشانه های این محرومیت می توان به احساس پرخاشگری ،اضطراب ،افسردگی وناتوانی درکنارآمدن بااوقات بیکاری اشاره کرد.اشخاصی که توانستندبه مدت یک هفته ازتماشای تلویزیون خودداری کنند،بعدازآن به راحتی به این کارادامه دادند.
یکی دیگرازنشانه های رفتاراعتیادی احساس گناه ملازم آن است .امااین احساس گناه نه تنهاازشدت اعتیادنمی کاهدبلکه برآن اضافه می کند:درجریان بررسی درباره فعالیت های مربوط به اوقات فراغت معلوم شد که تنهاتلویزیون وتماشای آن است که تولیداحساس گناه می کند،سایروسایل برای پرکردن اوقات فراغت احساس گناه ایجاد نمی کردندوشادی وخشنودی ناشی ازآنهابیشتروادامه دارتربود.اماتلویزیون به جای احساس رضایت ،احساس گناه ایجادمی کرد.
تشابهات دیگری نیزمیان عادات به تماشای تلویزیون وسایرعادات هاوجوددارد.یکی این که مثلا"ماننداعتیادبه سیگاربیشتردرمیان فقرارواج دارد.وماننداعتیادبه هروئین دنیایی ازخیال وتوهم ایجادمی کندوجای واقعیت هارامی گیرد.ونیزمانندهمه انواع دیگراعتیادهاتماشای آن ناشی ازعدم رضایت وخشنودی واقعی درزندگی است .
اماچرااشخاص ساعتهاروبه روی تلویزیون می نشینند؟باتوجه به بررسی های به عمل آمده ،اشخاص به چهارسبب به تماشای تلویزیون می نشینند:میل به فرارازاحساس ملامت ازشرایط زندگی روزانه ،میل به
داشتن موضوعی برای این که بادیگران درآن باره صحبت کنند.میل دیدن اشخاص ومناظری درتلویزیون که بتوانندشرایط خودراباآن مقایسه کنندوبالاخره درتما س بودن بااخباروحوادث دنیا.بامستثنی کردن احتمالی موردچهارم ،سایرنیازهای تماشای تلویزیون ناشی ازاحساس تنهایی ومحرومیت درزندگی حقیقی اشخاص است که به تماشای تلویزیون اقدام می کنند.اگردرزندگی اشخاص زیبایی وماجرابه قدرکافی وجودداشته باشد،نیازبه تماشای تلویزیون نقصان می گیرد.امااگرقرارباشدکه زندگی تنهادرملالت وکسالت سپری شود،تماشای برنامه های تلویزیون می تواندجایگزینی برای آن باشد.
یکی ازنکات جالب درارتباط باتلویزیون این است که همه چیزراکوچک تربه نمایش می گذارد.تمام اشیاواشخاصی که درتلویزیون تماشامی کنیم ازاندازه واقعی شان کوچک ترهستند.به مفهومی این موضوع درباره همه اعتیادهاصدق می کند.اعتیادهاتجربه مارااززندگی کاهش می دهند.اعتیادهامستلزم زمان ،پول ،انرژی وحتی مهروعشقی هستندکه بایدبه شکل دیگری ابرازگردند.
● اعتیاد به الکل
همه مفهوم «معتادبه کار» راشنیده اندوازآن مطلع هستند.امافکرنمی کنم که مفهوم دقیقی باشد.معتادبه کاربرای مثال نمی توان بامعتادبه الکل مقایسه کرد.معتادبه الکل نمی تواندرفتارش راکنترل کند.وقتی اعتیادبه الکل زیادمی شوداثرات مسلمی ازآن می شود،لرزش اندام ها،به زمین افتادن ،حوادث رانندگی ،مشکل درخوابیدن وبیدارشدن وسایرنشانه هایی که روی جسم وذهن ونظام احساسی شخص معتاداثر می گذارد.اعتیادبه الکل دربسیاری اززمینه هابانیازهای مورداجابت واقع نشده دوران کودکی دررابطه است .وقتی معتادبه الکل اختیارش راازدست می دهدبه کمک دیگران احتیاج پیدامی کند.
امامعتادبه کار،شرایط متفاوتی دارد.درحالی که صرف الکل روشی کودکانه برای نزدیک شدن به دیگران است ،اعتیادبه کاراقدامی برای فاصله گرفتن ازدیگران است .معتادبه کاردرشرایطی قرارمی گیردکه
کنترل می کندوازاحاطه سطح بالابرخوردارمی گردد.معتادبه کاربرخلاف معتادبه الکل ،خودراانسانی به تمام معنا بالغ وعاقل می داند.

نویسنده : دکتر علی تیره دست

منبع : ارتباط موفق

مطالب مرتبط

رانندگان و اعتیاد

رانندگان و اعتیاد
▪ اگر موافقید در ابتدا از وضعیت مواد افیونی و تاثیر آن در رانندگی آغاز کنیم؟
ـ در کشور ما موضوع اعتیاد به مواد افیونی در رانندگان مورد مطالعه قرار گرفته است اما ماده‌ای که بسیار اهمیت دارد و میزان سوانح و حوادث را افزایش داده است صرفا تریاک و حشیش نیست بلکه الکل و داروهای بنزودیازپینی نیز موثرند که در کشور ما کمتر مورد مطالعه قرار می‌گیرند، در پاسخ به سوال شما باید بگویم مصرف مواد افیونی در راننده‌ها چه در ایران و چه در آمارهای جهانی در مقایسه با دیگر مشاغل بیشتر مشاهده می‌شود.
▪ آیا در این زمینه آمار خاصی وجود دارد؟
ـ آماری که به تفکیک مصرف این مواد را گزارش کرده باشد در دسترس نیست اما براساس آزمایش‌هایی که برای گرفتن جواز کار،‌ استخدام یا دریافت گواهینامه پایه یک از متقاضیان به عمل می‌آید می‌توان گفت راننده‌ها از تست مثبت بیشتری برخوردارند البته یک نکته را نیز فراموش نکنیم که تنها اکتفا به جواب آزمایش نیز نمی‌تواند‌ آمار دقیقی ارایه کند زیرا افرادی که اقدام به آزمایش می‌کنند پیش از آن از زمان دقیق آزمایش اطلاع دارند ولی با این وجود باز هم در مشاغلی مانند رانندگان این عدد بالاتر است.
▪ به نظر شما تاثیر اعتیاد در مشاغلی همچون رانندگی چقدر است؟
ـ پیش از اینکه جواب سوال شما را بدهم توجه‌تان را به این نکته جلب می‌کنم که حوادث و تصادفات رانندگی در کشور ما آمار بسیار وحشتناکی دارد بنابراین ما نگران این موضوع هستیم اما یک عامل بسیار مهم در تصادفات وجود دارد و باید گفت حدود ۷۰ درصد علل تصادفات به عوامل انسانی بازمی‌گردد که در این میان باید سهمی را نیز به رانندگان اختصاص دهیم که از داروهای خواب‌آور، الکل و یا تریاک و حشیش استفاده کرده‌اند. در کشور ما به دلیل ممنوع بودن مصرف الکل آموزش یا برنامه‌ای برای رانندگان وجود ندارد ولی در کشورهای دیگر قوانین سختی برای مبارزه با این مواد اجرا می‌شود و آموزش‌های چشمگیری در جهت فرهنگ‌سازی رانندگان ارایه کرده‌اند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در این کشورها به شدت با رانندگان الکی مقابله می‌شود و سخت‌گیری‌ها روز به روز بیشتر می‌شود بنابراین ما نیز باید قوانینی در حوزه برخورد با رانندگان متخلف وضع کنیم.
▪ درباره مصرف الکل در رانندگی توضیح دادید. نظرتان راجع به مصرف تریاک و حشیش در رانندگان ما چیست؟
ـ مصرف حشیش روی دستگاه سایکوموتور افراد تاثیر می‌گذارد و در نتیجه توانایی زمان پاسخ‌دهی رانندگان را حین مواجهه با خطر کاهش می‌دهد. درباره مصرف تریاک نیز باید بگویم که کندی حرکات افراد را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد را در معرض تصادفات قرار می‌دهد زیرا زمان عکس‌العمل آنها را کاهش می‌دهد اما عاملی که خطر تصادفات را بالا می‌برد نخست مسمومیت،‌ نشئگی یا همان حالتی است که روی قضاوت راننده اثر می‌گذارد و مداخلات قانونی را پیچیده‌تر می‌کند و نکته بعدی محرومیت است به طوری که اگر راننده‌ای پیش از این مواد افیونی را مصرف می‌کرده و اکنون نتوانسته آن را تهیه کند دچار علایمی موسوم به محرومیت شده و در نتیجه عصبی‌تر و برانگیخته‌تر می‌شود بنابراین مشکلاتی را در جسم خود احساس می‌کند و رانندگی راحتی نخواهد داشت.
▪ یکی از تصورات رایجی که راننده‌ها برای توجیه مصرف مواد مخدر به ویژه تریاک دارند این است که می‌گویند مصرف این مواد موجب جلوگیری از خواب حین رانندگی می‌شود، نظر شما چیست؟
یکی از مهم‌ترین عواملی که در تصادفات رانندگی به ویژه رانندگان بین شهری نقش دارد، بی‌خوابی است. ـ آمار نشان می‌دهد که بیشترین تصادفات جاده‌ای حدفاصل ساعات ۴ تا ۶ صبح روی داده است یعنی زمانی که بی‌خوابی بیشترین فشار را به راننده وارد کرده است.
در این مورد بلند کردن صدای ضبط، باز کردن پنجره یا مصرف مواد هیچ کمکی نمی‌کند. بنابراین بهترین کار این است که رانندگان برای مدتی وسیله نقلیه خود را متوقف کنند و بخوابند. افرادی که مواد مصرف می‌کنند و سعی می‌کنند مشکل بی‌خوابی را با مصرف مواد جبران کنند قضیه را پیچیده‌تر کرده‌اند و این کار از بروز تصادفات ناشی از بی‌خوابی پیشگیری نمی‌کند. یک نکته مهم دیگر را نیز خاطر نشان کنم که برای رانندگی به دو نوع قضاوت نیازمندیم: قضاوت نسبت به محیط و قضاوت راجع به خودمان بنابراین مصرف مواد حس قضاوت ما را از بین می‌برد.
▪ می‌خواهم یکی دیگر از تصورات رانندگان را نیز بی‌پرده خدمت‌تان عرض کنم. اغلب این افراد تصور می‌کنند مصرف مواد به ویژه تریاک موجب تقویت قوای جنسی آنها می‌شود، نظر شما چیست؟
ـ در ابتدای مصرف مواد افیونی، زمان رسیدن به اوج لذت‌ جنسی به تاخیر می‌افتد و به همین دلیل افراد مصرف کننده تصور می‌کنند قوای جنسی‌شان افزایش یافته است. این تصور در افرادی که انزال زودرس داشته‌اند، بیشتر از بقیه رواج دارد اما بعد از آن معمولا میل جنسی کم می‌شود. در حقیقت این تصور که مواد مخدر روی آن نیز موثر است افسانه‌ای بیش نیست و یکی از مهم‌ترین دلایل انواع اختلالات جنسی در مصرف‌کنندگان مواد افیونی است.
▪ تاثیر رانندگان دیگر یا به عبارتی فشار گروه هم صنف روی رانندگان غیرمعتاد چیست و چه راه‌هایی برای پیشگیری وجود دارد؟
ـ فشار گروه رانندگان همانند فشار گروه‌های هم سن و سال در دوران نوجوانی نیست اما به هر حال این افراد درون یک شبکه قرار دارند. نکته‌ای که باید درباره پیشگیری گفت، این است که رانندگان ما باید بیاموزند خلاف جریان رود شنا کنند یعنی باید مهارت «نه گفتن» یا مهارت جرات ورزی را به خوبی یاد بگیرند.
▪ به‌طور عینی مثالی می‌زنید؟
ـ ببینید ممکن است یکی از همکاران به شما پیشنهاد کند مواد مصرف کنید. شما باید زمان پاسخ‌گویی را کوتاه کنید. به طور مثال در برابر این پیشنهاد اگر ۱۰ ثانیه فکر کنید احتمال استفاده از مواد در شما بیشتر خواهد شد اما هرچه این فاصله جواب دادن کوتاه‌تر باشد شانس سالم ماندن شما بیشتر می‌شود. بنابراین در برابر چنین پیشنهادی بلافاصله بگویید: «متشکرم، من تریاک مصرف نمی‌کنم.» همچنین توصیه می‌کنم جایگزینی نیز برای این کار پیدا کنید. به طور مثال بگویید «من تریاک مصرف نمی‌کنم، هوس کردم یک چای بخورم» البته لحن کلام شما باید محکم و قاطع و بدون توضیح باشد.
▪ و اگر مهارت قاطعیت را نداشته باشند چه اتفاقی می‌افتد؟
ـ اگر لحن کلام‌تان محکم و قاطع نباشد و برای مثال بگویید «من مصرف نمی‌کنم وقتی می‌کشم شل و ول می‌شم» این آغاز گفتگویی است که عواقب خطرناکی را در پی خواهد داشت بنابراین مهارت قاطعیت را نیز باید بیاموزید.
▪ چه توصیه‌ای برای حفظ نهاد خانواده در مشاغلی چون رانندگی دارید؟
ـ یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که رانندگان با آن مواجه‌اند دوری از محیط خانواده است، در این صورت راننده باید یک درجه از اخلاقیات بالاتر باشد و نه به خاطر ترس از تنبیه بلکه به خاطر ارزش‌های درونی خود سعی کند خانواده خود را دچار مشکل نکند، آن موقع دیگر خانواده‌های ما نگران دوری عزیزشان نخواهند بود.
▪ نقش رسانه‌ها در کاهش مشکلات ناشی از مواد مخدر در رانندگی چیست؟
ـ تصور می‌کنم در کشور ما رسانه‌ها باید با احتیاط با این مشکل برخورد کنند زیرا ترساندن از عواقب مصرف مواد، تاثیر چندانی ندارد اما می‌توانند اعلام کنند فردی که چنین کاری کرده چه مشکلاتی به وجود آورده است. یک نکته دیگر اینکه چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم برخی رانندگان الکل مصرف می‌کنند بنابراین در این زمینه هم باید آموزش‌هایی بدهیم و قضیه را به سکوت برگزار نکنیم.

وبگردی
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
اگر می خواهید به تنهایی سفر کنید...
مسافرت آن هم به تنهایی به این معنی است که به قلب خود اجازه نفس کشیدن بدهید و از لذت آزادی کامل خود بهره ببرید شما کاملا اختیار خود را در دست خواهید داشت، کسی به شما غر نخواهد زد …