شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ / Saturday, 20 January, 2018

اسرائیل ازدیدگاه جلال


اسرائیل ازدیدگاه جلال
چندی پیش، به مناسبت سالگرد درگذشت «جلال آل احمد» جرائد چپ وراست _ ! اگر این تعبیر صحیح باشد_! درباره ی وی مقالاتی منتشر ساختند.... . یکی از روزنامه ها مطالبی به عنوان «سالروزتولد» او منتشر نمود که از یک جهت قابل تقدیر بود وآن این که بر خلاف رسم موجود در بزرگداشت شخصیت ها وافراد به مناسبت روز وفات ( که نشان دهنده مؤانست ذهن جمعی جامعه ما _حتی نخبگان ونویسندگان _ با سوگواری و روز درگذشت افراد است).... روز تولد را فرصتی برای یادبود قرار داده بود!
البته باید یادآوری نمود که تولد مرحوم جلال روز سوم آذرماه نبوده بلکه روز پنجشنبه یازدهم آذرماه ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق با بیست ویکم شعبان ۱۳۴۲ هجری قمری بوده است . به هرحال: نکته ای که از نظر نگارنده خیلی مهم است . این است که هیچ یک از جرائد، متأسفانه به نقش جلال آل احمد ، درافشای جنایات رژیم صهیونیستی ،آن هم درآن دوران : «همکاری وهم پیمانی ایران پهلوی» با رژیم صهیونیستی ، اشاره ای نکردند ! درحالی که بی تردید جلال آل احمد در میان روشنفکران عصر ما، شاید اولین کسی باشد که علیرغم گرایشهای چپ گرایانه نخستین ، هرگز دردام شیفتگی سوسیالیستی ! نسبت به کیبوتص های«اسرائیل» نیافتاد وبه هر بهانه ای ، علیرغم جو حاکم بر محافل سیاسی و روشنفکری به نقد و افشای مظالم رژیم صهیونیستی واربابان اصلی آن که محافل امپریالیستی غربی بوده و هست، پرداخت و شجاعانه افشاگری نمود. دوست ارجمند وعزیز گرانقدر جناب «شمس آل احمد» درکتاب خود به نام «از چشم برادر» (چاپ قم ، ۱۳۶۹ که متأسفانه دیگر تجدید چاپ نشد) دراین زمینه اشاره ای دارد که نخست آن رانقل می کنم وبعد متن رساله ای که در مهرماه ۱۳۵۷، تحت عنوان:«اسرائیل، عامل امپریالیسم » با مقدمه ای به امضای مستعار«ابورشاد» ازقم ، منتشر ساختم_ باهمان مقدمه _ جهت اطلاع وآگاهی نسل جدید از دیدگاه جلال درباره فاشیسم صهیونیستی نقل می کنم : نخست اشاره جناب شمس آل احمد را بخوانیم:
۱) «مقاله ای که زیر پوشش نامه یک دوست ایرانی فرنگ نشسته ، جلال در «جنگ هنر امروز» دکتر سیروس طاهباز چاپ کرد، وهفته نامه «دنیای جدید» را به توقیف ابدی گرفتار ساخت درسوم تیرماه ۱۳۴۶ ودرنسخی معدود منتشر شد. که یا روشنفکر جماعت ، درهمان ایام آن را ندید و یا آن را درخور توجه ندانست . آن نامه ساختگی جلال ، تا ضرب و زور ساواک را بگیرد .نام :« آغاز یک نفرت » را داشت . که خود وی و یا دکتر سیروس طاهباز ناشر اولی آن ، مصلحت ندیده بودند باچنان عنوانی، حساسیت وعصبیت سانسور را برانگیزند.(که البته این ملاحظه و مراعاتشان درست درنیامد ، وساواک نه تنها اکثر نسخ آن راجمع کرد، بلکه هفته نامه مزبور راتعطیل نمود.) اما از ظرایف روزگار این که آن مقاله را نیز روحانیت آگاه دید. ونسبت به تکثیر آن احساس مسئولیت کرد. با افزایش یک مقدمه سه صفحه ای با امضای «ابورشاد» وتوسط «نشر نذیر» دوبارآن را درقم به صورت یک رساله ۳۲ صفحه ای رقعی منتشر ساخت. یکبار در پنج هزار نسخه . ویکباردر پنجاه هزار نسخه. وظریف تر آنکه برای آن رساله _ لابد متکی به محتوایش_ نام «اسرائیل» عامل امپریالیسم، را برگزید. عزیزم سید هادی خسروشاهی دربازگشت از سفارت واتیکان ، برایم نقل کرد که «نشر نذیر» پوششی بوده است روی فعالیت های روشنگرانه گروهی از روحانیان جوان که در سالهای طاغوت درقم فعالیت داشته اند. و«ابورشاد» هم نام مستعار خود ایشان بوده است .
۲) جلال با تمام ارادتی که به مرحوم خلیل ملکی و برادرش مهندس ملک داشت، هیچگاه دچار شیفتگی سوسیالیست های ایرانی نسبت به اسرائیل نبود. جوهر علاقه واعتقادی که او به فرهنگ اصیل اسلامی داشت ، به او اجازه نمی داد که چون دیگر یاران خویش، به دستاوردهای توفیق آمیز کشاورزی اسرائیل، درشکل کیبوتص ها، از صمیم دل به وجد آید. وهمین شک وتردیدهای اصولی بود که نوشته های جلال را همواره از نوشته های مرحوم ملکی تفکیک می کرد. پندار من آن است که وقفه های چند گانه ای که در تبلیغ کیبوتص های اسرائیل در مجله مرحوم ملکی (علم وزندگی ونبرد زندگی) اتفاق افتاده است، می تواند از جمله به علت تحذیرهایی بوده باشد که جلال به ملکی می داده است. ملکی درجلال ، به چشم یک مشاور هوشیار وصدیق می نگریست. واین مطلب را، خیال می کنم خود آن مرحوم درمقدمه یکی از کتابهایش نیز یاد کرده است ( مقدمه برخورد عقاید وآراء) .وقتی جلال، از بین روشنفکران ایرانی درسال ۱۳۴۶ برای اول بار فریادش درآمد که : «به مناسبت اینکه نازیسم_ این گل سرسبد تمدن بورژوایی غرب_ گروهی از یهودی های فلک زده را درآن کوره های آدم _ پزی پخت_ امروز دو سه میلیون عربهای فلسطین وغزه وغرب اردن باید درحمایت سرمایه داران وال استریت وبانک روچیلد کشته وآواره بشوند. وچون حضرات روشنفکران اروپایی درجنایتهای هیتلر شریک بوده اند ودرهمان ساعت دم برنیاوردند ، حالا به همان یهودیها درخاورمیانه سرپل داده اند تا ملل مصر وسوریه والجزایر وعراق شلاق بخورند ودیگر خیال مبارزه ضد استعمار غرب را درسرنپرورند ودیگر کانال سوئز را رو به ملل متمدن نبندند!» مجادله داغی را با استادش مرحوم ملکی باعث شد که دست کم خیال می کنم دکتر سیروس طاهباز ناشر آن فریاد، بیاد داشته باشد.» (از چشم برادر، صفحه ۴۷۸و۴۷۹ ).
..... اما مقدمه اینجانب بر رساله جلال:
بنام خدا
یادداشتی براین رساله
تیرماه ۱۳۴۶ بود که شماره اول نشریه ای روزنامه وار بنام «جنگ» در تهران منتشر گردید.... ومن درتبریز بودم که نام آنرا شنیدم ولی نسخه های آن گویا نایاب گردید وبدست ما نرسید....ونمی دانم که همان شماره تجدید چاپ شد یا نه ولی می دانم که شماره دوم آن هرگز اجازه چاپ ونشر نیافت .....
.... تهیه یک نسخه ازآن ، با لطف «جلال» امکان پذیر شد وشاید هم تقدیر چنین بود که همان نسخه ، بیش ازدهسال دربین اوراق وکتابهای مضره ی راقم این سطور!، نخست از«دزد زدگی ها!» وسپس از «حوادث دهر!» درامان بماند تا آنکه امروز، مقاله خود «جلال» بشکل جزوه ای مستقل منتشرگردد.... والبته چون می گویند سانسور مطبوعات لغو شده وتحصیل اجازه نشر کتاب هم آسان گشته است ، ما با همه دیر باوری ها ، این مقال را بعنوان بررسی صحت یاسقم خبر! بدست چاپ می سپاریم که اگر منتشرگردید ، مورد استفاده دوستان قرار می گیرد واگر هم در چاپخانه ، بانتظار اجازه بایگانی شد، برای هزارمین بار می فهمیم که «آزموده» را آزمودن خطا است ......!
....... ومی بینید که این مقال دهسال پیش نوشته شده ودراین فترت ، بعضی از افراد یاد شده درمقال، مانند ناصر وامام یمن وامپراطور حبشه، دیگر در مصدر کار ویادر عالم حیات نیستند که ما در باره شان حاشیه ای بزنیم ! ولی برای توضیح نکته ای که در صفحه ۳۱ آمده است، اشاره باین امر بی مناسبت نخواهدبودکه «اسرائیل» امروز هم بجای امپراطور حبشه، از جانب سرهنگ هایله ماریام! باصطلاح مارکسیت !پشتیبانی والبته انقلابی این بار، بجای همکاری با امپریالیسم غرب_ اربابان امپراطور_ با سوسیال امپریالیسم شرق وسربازان اقمارش، _ اربابان رئیس جمهور _ همکاری دارد که مسلمانان صحرای اوگادن را با یاری آنها تارومار کردند وهم اکنون بایک همکاری دستجمعی ودوستانه ! طبعاً سوسیالیستی ، مسلمانان اریتره را با بمب خوشه ای و ناپالم اهدائی اسرائیل و هواپیمای ساخت شوروی با هدایت خلبانان کوبائی_ نگهبان سوسیالیسم _ قتل عام می کنند....!
دیگر آنکه «جلال» درصفحه ۲۴، راه حلی برای رفع اختلاف بین اعراب ویهود پیشنهاد می کند که «تشکیل یک حکومت فدرال عرب ویهود_ باسم فلسطین » است! این راه حل را باید همانطور بیان داشت که گروههای اصیل جنبش آزادیبخش فلسطین، هوادار آن هستند وآن تشکیل دولت فلسطینی است که درآن یهودیان اصیل فلسطین _ نه تحفه های صادر شده ازآمریکا وشوروی ودیگر اقمارشان_ بتوانند زندگی آزاد ومسالمت آمیزی با دیگر فلسطینیان: مسیحی ومسلمان داشته باشند. والبته این راه حل تا مرحله عمل فاصله بسیار درازی دارد وتوجه داریم که «اسرائیل» را غرب با همکاری شرق ، درقلب جهان اسلام بمثابه پایگاه تجاوزات خود بوجود آورده است وبه این آسانی هم حاضرنخواهد شد که دست ازاین پایگاه بردارد، مگر آنکه طبق نوشته خود«جلال_» ودرهمین نشریه «تجربه الجزائروچین» را که «نشان داده است استعمار را فقط با تبر می توان برید» در فلسطین نیز بکار بگیرند که گرفته اند ......! دست خدا بهمراهشان باد.! درپایان این نکته را نیز یادآور شد که انتخاب عنوان کلی این رساله ، از ما است .
مهرماه ۱۳۵۷ قم : ابورشاد
اسرائیل بمثابه آلت امپریالیسم
وین زمان فکرم این است که درخون برادرهایم ناروا درخون پیچان بی گنه درخون غلطان دل فولادم رازنگ کند دیگرگون این متن نامه دوستی از پاریس است که من چیزهائی به آن افزوده ام . پرت وپلاهاش بیخ ریش من وحرف حسابش ازاو .
جلال آل احمد
دو هفته است که گوشم به رادیو است وچشمم به روزنامه ها . وحالا نتیجه این سیر وسیاحت را درفلسفه اروپا بصورت درد دل برایت می نویسم . تنها در بحران های سیاسی واجتماعی حاد است که کلمات وعبارات واعمال واقدامات مفهوم واقعی خود راپیدا می کنند . تنها سربزنگاه ها است که معلوم می شود هر فرقه و هرکس چند مرده حلاج است وتنها سر پلهای خر بگیری است که می توان بدقت نیروهای دوست ودشمن را بررسی کرد . وچنین شرایطی اخیراً به مناسبت جنگ خاورمیانه پیش آمد ومهره ها را نشان داد وداغ ها را بر پیشانی زد آن چنانکه پاک کردنش باگه خوردن نامه هم میسر نیست . مردم فرانسه از خرد وکلان وچپ وراست چه نژاد پرست وچه ضد عربند! هیچ کس فکرش را نمی کرد _ من ازهمه کمتر_ که داغ الجزایر چین بردل این ها مانده باشد . وماجرای لشکرکشی کانال سوئز در ۱۹۵۶ وناکام ماندن آن چنین به انتقال کشی تحریصشان کرده باشد . بقول امه سه زر همه این حیوانات رنگارنگ لشگریان جرار استعمارند. همه شان برده فروشند وهمه شان به انقلاب بدهکار. دو هفته تمام آماده کردن افکار عمومی طول کشید . آن وقت که اول به میدان جست ؟ دست چپی ها! حضرات وجدان جهانی _ آنهایی که درمغز پوسیده خود فکر می کنند که رسالت دفاع از حق را درتمام دنیا دارند.
آن هایی که حسن وحسین وتقی ونقی را دراقصا بلاد عالم به نام انسانیت محکوم می کنند! همه آنها یک مرتبه به میدان ریختند. از سارتر گرفته (واین یکی کمتر از همه دیگران ) تاکرگدنی یا خوکی اوژن یونسکو نام _ که وقاحت را به آنجارساند که ادعا کرد آورگان بی وطن فلسطین که بیست سال است در اردوگاه های جنگ بسر می برند وجیره غذائی نصف آدم معمولی را ازراه سازمان ملل دریافت می کنند همگی می خواهند کاری بکنند که هیتلر نکرد. یعنی می خواهند این یهودی های رنگ و وارنگ اروپایی وآمریکایی راکه نماینده تمدن غربند دروسط ممالک عربی قتل عام کنند .! مالیخولیایی دیگری به نام«لانزمن» که جزو دارودسته «تان مدرن »سارتر است آن چنان ازاین وحشیگری خیالی اعراب ازکوره دررفت که هر آنچه از چنته علیلش درمی آمد نثاراین مردم کرد. فدراسیون چپ وحضرت مندس فرانس که جای خود دارند، اما وقیحتر وبی آبروتر ازهمه جناب دانیل مایر بود که رئیس مجمع دفاع از حقوق بشر است ! وبه نام رسالت تاریخی ای که بعهده دارد چنین تخم فرمود که : من از سوسیالیست بودن (!!) خود متنفرم از انسان بودن خود هم متنفرم ولی به یهودی بودنم افتخار می کنم . به مدت یک هفته این جوری دور بدست این اراذل ادبی وسیاسی بود وچه سیرکی ! جایت خالی اما پس از اینکه دهن اینها از عربده کشی کف کرد آنوقت صاحب کارهای اصلی که سرنخ بدستشان است وارد گود شدند . زمینه آماده بود. چپ فرانسه (منهای کمونیست ها که خودشان هم نمی دانند چه گهی می خورند !) بطور یک پارچه احساسات را برای ماهیگیری بعدی آماده کرده بودند . مطبوعات بورژوا وارگانهای پول ومنفعت از دوش این روشنفکران چپ! بالا رفتند. اسم نویسی داوطلبان شروع شد وپول جمع کردند . حضرت بارون ادمون دوروچیلد دبیر کل اتحادیه طرفداران اسرائیل در میتینگ های هیستریک وراسیست ضد عربی_درکنار نامدارترین عناصر دست چپ قرار گرفت . همه باهم به کمک اسرائیل متمدن _! به جنگ اعراب جاهل و وحشی ! شتافتند .
برای اینکه حساب دستت باشد وحرفهایم راحمل بر اغراق نکنی فقط یک نمونه دستت می دهم. پنج ماه است که کمیته ای بنام نهضت یک میلیارد فرانک برای ویتنام دارد فعالیت می کند که هدفش از اسمش پیدا است وتا بحال فقط دویست میلیون فرانک پول جمع کرده اما درعرض ۴۸ ساعت میزان پولی که در فرانسه برای اسرائیل جمع شد از ۳ میلیارد فرانک گذشت ! که فقط نصف آن را حضرات روچیلد «پاریس»و«لندن» هدیه کردند وتوخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل ...... خوب. چرا این بشر دوستان! این طور بدست وپا افتاده اند ؟ چرا یک مرتبه این جوری همبستگی عمومی با اسرائیل تظاهر کرد ؟ جواب ساده است . بیست سال است که یک مشت زورگو به کمک سرمایه های بین المللی وبه برکت سازمان های تروریستی صهیون و«هاگانا» خاک فلسطین را اشغال کرده اند ویک میلیون ساکنان آن رابیرون ریخته اند . بیست سال است که مرتب ذره ذره ازخاک اعراب را تصرف می کنند .بیست سال است که سازمان ملل ازآنها می خواهدکه آوارگان فلسطین رابگذارند به وطنشان برگردند وآنها با گردن کلفتی رد می کنند. درعرض این مدت درست یازده مرتبه از طرف سازمان ملل محکوم به تجاوز شده اند.و سه مرتبه عملاً به خاک همسایگان تجاوز کرده اند وهیچوقت اعراب مقیم فلسطین را اسرائیلی قبول نداشته اند بدلیل این است که حالا بشر دوستان غربی چنین یک مرتبه چون تنی واحد برای دفاع از آنها قیام کرده اند، رفتاری راکه دیروز نازیها با یهود کردند امروز یهود به کمک وجدان ناراحت اروپا وآمریکا دارد با اعراب می کند .
بمناسبت اینکه نازیسم _ این گل سرسبد تمدن بورژوایی غرب _ شش میلیون یهودی فلک زده رادرآن کوره های آدم پزی ریخت _ امروز دوسه میلیون عرب های فلسطین وغزه وغرب اردن باید در حمایت سرمایه داران وال استریت وبانک روچیلدکشته وآواره بشوند . وچون حضرات روشنفکران اروپایی در جنایت های هیتلر شریک بوده اند ودرهمان ساعت دم برنیاورده بوده اند . حالا بهمان یهودیها درخاورمیانه سرپل داده اند تا ملل مصر وسوریه والجزایر وعراق شلاق بخورند ودیگر خیال مبارزه ضد استعمار غرب رادر سر نپرورند ودیگر کانال سوئز را روبه ملل متمدن نبندند! تف بر این تمدن گند بورژوا! من تعجب می کنم که حضراتی که سالها بگوش ما فرو کردند که اسرائیل یک کشور سوسیالیستی است آیا الان شب با وجدان آرام می خوابند ؟ اسرائیلی که بعنوان شعبه خاورمیانه امپریالیسم و «سیا» الان دارد تمام شبکه جاسوسی وضد انقلابی آن اطراف را اداره می کند ؟ اسرائیلی که حتی اسمش را به عنوان دهن کجی به فلسطینی ها انتخاب کرده است ؟آیا باین علت که رئیس حکومت مصر میانه اش باحکومت ما شکرآب است باید صدواندی میلیون عرب را درین قضیه فدا کرد ؟ الان ۹۰ درصد نفت اسرائیل را ایران می دهد وآن وقت حکومت ایران ازترس اعراب اعلامیه می دهد که «ما درمقابل کمپانی هیچکاره ایم ایشان خودشان نفت را بهر که بخواهند می فروشند »! وآیا این عذر بدتر از گناه نیست؟ آخر این دم خروس را ببینیم یا کمک های شیر وخورشید سرخ رابه آوارگان اردن که از حدود یک عوام فریبی در داغترین شرایط سیاسی فراتر نمی رود. سربازان فراری عرب در صحرای سینا دسته دسته دارند از تشنگی می میرند آنوقت تمام مطبوعات فارسی پر است از انتقام گرفتن ازناصر_ وهیچکس نیست بنویسد که آقایان این اسرائیلی های متمدن اندکه لوله های آبرا بریده اند تا برای نگهداری از اسرا دچار خرج بیشتر نشوند! موشه دایان همین شش ماه پیش از ویت نام برگشت که به استلژ رفته بود تا ببیند ملت متمدن آمریکا چگونه ملت گرسنه و وحشی ! ویت نام رابا ناپالم و بمب های افشان وپران قتل عام می کند ! بگذریم .....
شلاق حوادث بیدار کننده تر از هر پند و موعظه ای است . مطبوعات فرانسه که همچون دیگر بنگاه های انتشاراتی این ملک دردست یهودیان سرمایه دار است چنان افکار رامسموم وتخدیر کرده اند که نظیرش را تا سال های دیگر نمی توان دید. رادیو های خصوصی ودولتی هم که با پول تبلیغات اینها می گردد. مگرنه آن است که نخست وزیر مملکت فرانسه رئیس بانک روچیلد است ؟ وزمام امور«هاشت»و«رنو» در دست سرمایه داران ؟ وتمام جناح چپ درید قدرت، گی موله_ همان که به سوئز لشگر کشید ؟_وتبلیغاتش بدست آنهایی که هنوز خواب«الجزایرفرانسه» را می بینند؟ اینها عجب نیست . عجب این است که وجدان روشنفکران مملکت ایران راهم این ها می سازند. من این روزها ازفارسی دانستن خودم بیزارم. درسراسر مطبوعات فارسی جز یک مقاله دریک مجله سپید وسیاه هیچ چیز دیگری ندیدم که بشود گفت آن را یک ایرانی نوشته. اگر وجدان روشنفکر اروپایی ناراحت است که چرا به آن یهودکشی ها رضایت داده روشنفکر ایرانی چه می گوید که «استر» ملکه اش بود و «مردخای» وزیر شاه هخامنشی اش! ودانیال نبی امامزاده اش؟ وجدان روشنفکرایرانی باید ازین ناراحت باشد که چرا نفت ایران در تانک و هواپیمایی می سوزد که برادران عرب و مسلمانش را می کشد وجدان روشنفکر ایرانی باید از این ناراحت باشد که چرا نفت سعودی وکویت در تانک ها و هلیکوپترهایی می سوزد که ملت فقیر ویتنام رابه توپ بسته اند . چه کسی گفته است که وجدان روشنفکر ایرانی را هم باید مطبوعات فرنگ بسازد ؟ و مالیخولیاهای روچیلد ولانزمن ؟ این حرف وسخن کهنه ای است که چرا کفاره گناهی راکه دیوانه ای در بلخ آلمان واروپا کرد باید ما در شوشتر خاورمیانه بدهیم _بحث درین است که اسرائیل_ این دست نشانده دست اول سرمایه داری واستعمار غرب درخاورمیانه _ که سرمایه فراوان دارد ، مگر نمی داند که هر اصله نخلی را کمپانی نفت در خارک به هزار تومان خرید؟ اسرائیل اگر می خواهد در خاورمیانه آرام زندگی کند باید مرکز توطئه ضدنهضت های دمکراتیک نباشد .
اگر اسرائیل می خواهد که برادران عرب برسمیت بشناسندش باید به جای اینکه استخوان لای زخم باشد _ مرهم نهنده باشد دردهای خاورمیانه را.که بزرگترینش نفوذ استعمار است وغارت نفت. بگذار حالا رمز وقایع این مدت را بسرعت برایت بنویسم چرا که دیده ام سانسور با مطبوعات فارسی چه می کند و می دانم چیزی درست وحسابی دراین باب نمی دانی. چون دیده ام که مطبوعات فارسی این مدت انگار اصلاً درتل آویو چاپ می شده است.
روز دوشنبه ساعت شش صبح به وقت اینجا. هواپیمای اسرائیل با کمک هواپیمای آمریکا وانگلیس که از مالت و پایگاه های لیبی بر می خاستند ( و به این دلیل لیبی تهدید به بستن آنها کرد) تمام فرودگاه های مصر وسوریه واردن وحتی عراق رابمباران کردند ، ومحافل مصری اعلام کردند که جزو این فرودگاه های بمباران شده . حتی یکی بوده در مرز سودان ومصر که هنوز تمام نشده بود و از وجود آن فقط مقامات دولتی مصر اطلاع داشته اند و مقامات آمریکایی! بعد هم یک مانور ساختگی شد که کشتی «لیبرتی» آمریکایی را بمباران کردند که نتواند خبری از حرکت هواپیماها ضبط کند که ازکدام سمت به کدام سمت می رفته اند. واین جوری نیروهای هوایی اعراب درهمان ساعت اول روی زمین از کارافتاد ، ونتیجه ازهمان اول معلوم بود. وآن وقت حمله تانک ها شروع شد . صحرای سینا دردو روز اشغال شد . زیربمباران شدید اسرائیل ششصد تانک وهفت لشگر مصری ازهم پاشید . چراکه حفاظت هوایی نداشتند، عده کشته بین ۷تا ۱۰هزار نفر. ومهم تر ازین ده پانزده هزار نفری هستندکه الان درصحرای سینا سرگردانند ودارند از تشنگی می میرند(مثل اینکه تکرار کردم ) وآن وقت ارتش فاتح اسرائیل حتی ازاسیرکردن آنها ابا می کند .چرا که درآن صورت باید به آنها آب ونان وخوابگاه وارودگاه بدهد .ویهودی جماعت البته که مقتصد هم هست . واین را از قدیم می دانیم . این جوری به ایشان فقط شاید یک گور دسته جمعی بدهد!
اما درجبهه اردن ، زیربمباران اسرائیل اردنی ها سه روز بیشتر مقاومت نتوانستند.و چهارده هزار کشته بر زمین گذاشتند .تمام نواحی غرب اردن را متمدن های یهودتصرف کردند والان یک میلیون دیگر عرب را دارند ازخانه وکاشانه شان بیرون می کنند وجالب اینجاست که درهمان حال که مطبوعات ورادیوی اسرائیل (که بدقت گوش کرده ام) جنگ را جنگ مذهبی بین متعصبان مسلمان ومتمدنان اسرائیل معرفی می کردند. درهمان حال تمام هئیت دولت وامرای ارتش اسرائیل پای دیوار ندبه دربیت المقدس داشتند گریه وزاری می کردند . ودرهمین حال رادیو قاهره طبقه کارگر انقلابی را برای برداشتن سلاح ودفاع درمقابل استعمار تهییج می کرد. تمام زندانیان سیاسی قاهره آزاد شدند که هیچ، مسلح هم شدند وبرای دفاع راه افتادند .اما اسرائیلی ها ازکانال سوئز عبور نکردند. گرچه می توانستند. چراکه نمی خواستند گزکی بدست استعمار بدهندکه وسیله شده اید برای بستن کانال به هر صورت روز چهارشنبه مصر درمیان بهت وحیرت همه دنیا اعلام کردکه فرمان آتش بس شورای امنیت رامی پذیرد و روز بعد جمال عبد الناصر درنطق نیم ساعته خود اطلاع داد که ازتمام مسئولیت های خود استعفا می دهد.( ومن حتم دارم که کوچکترین مطلبی از این نطق درمطبوعات فارسی منتشر نشده است !) خبر استعفای ناصر را گوینده رادیو قاهره نتوانست تا آخر بخواند وگریه اش گرفت واروپائیان متمدن هنوز ازتعجب این خبر درنیامده بودند که درکشورهای عربی غوغا شد ودرعرض نیم ساعت به گفته رادیو اسرائیل (به دقت می نویسم) پانصد هزار نفر درقاهره ریختند به خیابان که استعفای ناصر باید پس گرفته بشود . باز بقول رادیوی اسرائیل ازکرانه اقیانوس اطلس تا کنار خلیج فارس درعرض چند لحظه پریشانی شکست چنان به اراده به برگرداندن ناصر بر سر کار مبدل شدکه همه فراموش کردندکه درجنگند وجنگ راهم باخته اند.یک ساعت بعد ناصر اطلاع داد که تا فردا استعفای خود راپس می گیرد تا مجلس تکلیف اورا روشن کند. وفردا ناصر نتوانست به مجلس برود. ازمنزل تا مجلس دریایی ازآدم راه را برهرنوع عبور و مرور بسته بود آنطور که درتلویزیون می شد دید . نظیر چنان تظاهری را فقط درپکن می توان سراغ داد. درعرض این مدت روابط سیاسی تمام دولت های عربی باآمریکا وانگلیس قطع شد .کانال سوئز بند آمد. وشیرهای نفت تمام ممالک عربی بسته شد .شکست نظامی اعراب که مسجل شد وخیال بشر دوستان ومتمدنان از این لحاظ که آسوده شد .آنوقت درتمام فرانسه رادیو وروزنامه وتلویزیون همه رفتند بسراغ نفت . چراکه نکند قضیه جدی شود وفرنگ بی نفت بماند ؟ واین است آنچه از افادات دستگاه های انتشاراتی فرانسه درباره مسئله نفت دستگیر من شد : ملت فرانسه آسوده بخوابید که نفت برای آمریکا وانگلیس قطع می شود نه برای شما. وبعد اینکه نفت خاورمیانه ارزانترین نفت دنیااست ونفت ایران (که ازآن خیلی حرف می زنند) ارزانترین نفت خاورمیانه واین نفت روبه همه ما بازاست. وبرای جایگزین کردن آن مقامات محلی کمپانی هاحتی جایزه معین کرده اند که هردستگاهی بیشتر بجنبد وبعد علاوه برما آمریکائی هاهم هستند که درویتنام بی نفت ایران وخلیج فارس نمی توانند یک لحظه دوام بیاورند.(نمی دانم آنجا هم منعکس شده است یانه که درسایگون مردم چنان هجومی به فروشگاههای نفت برده اند که دو تا پمپ خراب شده!) .دیگر اینکه نفت حوزه خلیج هفت مرتبه ارزانتر است ازنفت الجزایر وده مرتبه ارزانتر است از نفت حوزه پاناما و بیست مرتبه ارزانتر است از نفت آمریکا. واگر قرار باشد آمریکایی ها خودشان نفت به ویتنام برسانند بودجه جنگی شان پنج برابر می شود ناچار اقتصادشان ورشکسته پس خدا را شکر کنید که هنوز ایران نفت دارد وقول داده است که استخراج نفتش را چنان بالاببرد که جبران کمبود نفت های عربی کرده باشد . عین همان کاری که درملی شدن نفت ما .کویتی ها کردند. به این است بزرگترین علامت همبستگی برادران مسلمان که هم درآن سالها و هم اکنون فقط به نفع متمدن های اروپایی ویهودی وآمریکایی تمام می شود!
اینها درست . اما هنوز کارتمام نشده است . درجبهه سوریه جنگ ادامه دارد. رادیو دمشق می گوید جنگ تمام نشده بلکه به تعویق افتاده . تمام زن وبچه هارا ازدمشق دارند می فرستند به لبنان وازقاهره به نواحی دیگر. سنگربندی درمقابل هر خانه وعمارت وهر اداره دارد دنبال می شود . تمام اهالی غیر علیل مسلح شده اند و رادیوهای عربی تبلیغ می کنند که حتی اگر بازهم در جبهه ها شکست بخوریم جنگ را مبدل می کنیم به جنگ پارتیزانی اینطور من می بینم قضیه دارد ریخت جنگ صلیبی مجدد را بخود می گیرد. منتهی جنگی که دیگر اصول مذهبی محرکش نیست بلکه سیری وگرسنگی محرک آن است . اما همان میان ملل مسیحی وملل مسلمان ، سردمدار ملل مسیحی دراین جنگ استعمار است وسردمدار ملل مسلمان و اگردرآن جنگ های صلیبی اروپائیان باختند درعوض علم وصنعت عالم اسلام رابه غنیمت بردند واین باربه کمک همان علم وصنعت و به کمک یاور بزرگ دیگر که استعمار بین المللی است ویک نوچه کوچک که عبارت باشد از صهیونیسم از نو به همان جنگ آمده اند، وآیا ممکن است که ملت های مسلمان عالم دراین جنگ جدید آنچه راکه درآن یکی به غرب داده بودند باز بستانند؟ بگذرم . وخبرها را دنبال کنم . عبد الناصر در نطق خود گفت که درست شب چهارم ژوئن که فردایش حمله اسرائیل شروع شد . نمایندگان آمریکا وشوروی به من توصیه کردند که اقدام به حمله نکنم واطمینان دادند که در این صورت اسرائیل هم حمله نخواهد کرد ومسئله از راه سیاسی حل خواهد شد . وبعد گفت که ما منتظر حمله اسرائیل از شرق وشمال بودیم ولی از غرب موردحمله قرار گرفتیم (پایگاه های هوائی مهمی درلیبی است که درست در اختیار ارتش آمریکا است ولی ناصر بصراحت اسم نبرد) وگفت که سی .ای.ا درماجرا بی شک دخیل بوده است . واز این قبیل .
اما آخرین اخبار اینکه خسارت جنگی مصر ( غیر ازخسارات جانی) به پانصد میلیون تا یک میلیارد دلار تخمین زده می شود .چین ده میلیون دلار وجه نقد وصدو پنجاه هزار تن گندم بعنوان کمک فوری به مصر فرستاده است ، ازشب استعفای ناصر تاکنون سفارتخانه های شوروی درممالک عربی در حمایت پلیس است .چراکه مردم ممالک عربی ازعدم ترک شورویها.که باتوافق امریکایی ها آتش بس دادند. وازشل آمدن آنها سخت خشمناکند. وگرچه این یک بار دیگر همان تجربه تلخ صد بار تکرار شده ... است اما معلوم نیست شوروی چطور می تواند این آبروی رفته را دوباره بدست آورد. گو اینکه جلسه فوق العاده روسای احزاب کمونیست اروپای شرقی بسرعت تشکیل شد وهمه روابط خود را بااسرائیل بریدند ولی قطع روابط کجا وانتظار اعراب به کمک مستقیم کجا؟
«بومدین» حواری که آتش بس را نپذیرفت میدانی که به مسکو رفت تا بعنوان مترقی ترین جناح حاکمه عربی تکلیف دولت های عربی را با ستاد سابق زحمتکشان روشن کند. وبه همین علت بازمطبوعات آزادیخواه(!) فرنگی ازآتش افروزی این سرباز انقلابی سابق ترش کردند. چون هنوز خیال می کنند که غیرت وحمیتی درستاد زحمتکشان موجوداست وکورخوانده اند. دست بالا بازهم اعلامیه است . و اعلامیه هم تا بحال کسی را به نان وآبی نرسانده. شنیده ام که کوسیکین به تیتو گفته بود(ناصراز راه تیتو کمک فوری ازروسها خواسته بود) که خیال می کنند ما می رویم کنار کانال به خاطر مصریها قربانی بدهیم ؟ (و راست هم می گفتند.آن حضرات حتی در ویتنام جرات نکردند قدمی بردارند.) اسلحه بهشان داده ایم اگر کاره ای هستند خودشان بجنبند دیگر ! این است جواب کمک. یعنی که صحرای سینا یک لابراتوار مجدد است برای آزمایش سلاح ها وآبروریزی مهمتر این است که سلاحهای شوروی اعتبار خود راباخته اند. وسلاحهای امریکایی وفرانسه وانگلیسی اعتبار یافته اند.
بهر صورت این جنگ عاقبت وخیمی دارد .اسرائیلی ها به صراحت اعلام کرده اند که گذشته بازنمی گردد یعنی که مناطق اشغالی را پس نخواهند داد که هیچ ساکنان عرب آن راهم بیرون می کنند . که شروع هم کرده اند. روسها زور می زنند که بقبولانند جدی هستند وامریکا وانگلیس هم که برخر مراد سوارند ولی شک نیست که دردنیای عرب دگرگونی عمیقی رخ داده . شلاقی به گرده بخواب رفتگان قرون وارد آمده که نتایجش بزودی آشکار خواهد شد. اگر هیات های حاکمه عربی که اغلبشان دست نشانده مستقیم کمپانی های نفتی اند عرضه داشته باشند وشیر نفت را بسته نگهدارند.
فلسطینی ها در سراسر مناطق اشغالی اسرائیل از نو کمیته های مقاومت تشکیل داده اند و ازقرار روایت نمایندگان سازمان ملل که ازآنجا آمده اند زمین ها را با مین های چینی دارند مینگذاری می کنند . و وای به روزی که پای چین باین ناحیه بازشود ! ولابد خبر بمب هیدرژن شان راهم شنیده ای .و عیب اساسی کار این است که من می ترسم اسرائیل با این قلدربازیها وژاندارم خاورمیانه شدن ها (مسافری می گفت درنیویورک باسه میلیون یهودی اش درروزهای واقعه چنان محیط تروری از طرف یهودیان ایجاد شده بود که همه جازده اند!) ازنو یک نهضت ضد یهود را تحریک کنند. وراستش را بخواهی صهیونیسم است که خطرناک است چرا که پشت سکه ناریسم وفاشیسم است.و بهمان طریقه عمل می کند. یک «هاگانا» برای من با دسته های اس .اس هیچ فرقی ندارد.آندره فیلیپ سوسیالیست نوشته بود که شرم آور است که اینجا درفرانسه عده ای از یهودیها نوشته اند وگفته که ما وطنمان اسرائیل است نه فرانسه ، ومتأسفانه می بینیم که مطبوعات فرانسه دردست یهودیها است (اکسپرس، با«سروان شرایور» ش_ که زبان ایشان است وتمام زنجیره مطبوعاتی «لازارف ها» با فرانسه سوار_ال_ماچ _پاری ماچ والخ ....) علاوه بر اینکه تمام فرستنده های تلویزیونی نیویورک را (۱۳ زنجیر فرستنده) یهودیها اداره می کنند و اغلب امور انتشاراتی وروزنامه ها را .
درست است که فرق میان اسرائیل واعراب فرق میان قرن بیستم وما قبل تاریخ است .اسرائیلی از اروپا یا امریکا مهاجرت کرده مرد تکنیک این قرن است و عرب خاورمیانه ای همان مرد اهرام ساز«ایدول» پرست.واسرائیلی با درآمد سرانه هزار دلار درسال واعراب با ۷۵ دلار وخرج روزانه آوارگان فلسطینی بین ۷ تا ۱۱ سنت یعنی۷.۸ قران. وحشت آور نیست ؟ ناچار اسرائیلی می برد. اما چه کسی مردعرب رادردوره اهرام سازی نگهداشته ؟ جز استعمار؟ وجز کمپانی؟ وجز اعوان وانصارش؟ وتجربه کوبا والجزایر وچین نشان داده که دست استعماررا فقط با تبر می توان برید نه با وعده ووعید وقول وقرار واصول بشری وانسان دوستی ! این است واقعه حتمی که اعراب خاورمیانه هم فهمیده اند .
وخطر اینجا است . پس ژاندارم های محافظ لوله های نفت بسلامت باد ! ومن از این چنان کلافه ام که نگو.... توکه با ملک حسین ! وامیر سعودی می خواهی بچنین جنگ بروی آیا نمی دانی که کور خوانده ای ؟ آیا نمیدانی که به امید حکومت کویت وقطر به سرهیچ چشمه ای نمی توان رسید ؟ جالب این است که نماینده حکومت سعودی در سازمان ملل یک مسیحی لبنانی است واجیر است وخدمت آن رامی کند که مزد بیشتر می دهد . درحالی که نماینده امریکا آرتور گلدبرگ یهودی است.با چنین طناب پوسیده ای بچاه جنگ رفتن وتازه به امید واهی کمک های فوری ستاد زحمتکشان بچنین خطری دست زدن حقا که چنین درسی را باید در پی می داشت ؟ وآیا اعراب بیدار شده اند؟
جالب است که حضرات روشنفکران چپ این ولایت مدام سنگ اقدامات عمرانی و پیشرفت های اسرائیل را توی سر اعراب می زنند. ونتیجه می گیرند که پس اعراب لیاقت ندارند واسرائیلی دارد ولی هیچکس نیست بهشان بگوید که حضرات ! نگاهی هم بکنید به کویت تا دیروز یک کویر لوت بود وحالابه کمک سرمایه نفت بهشت عربی شده است و بعد نگاهی هم بکنید به باغهای شاهی در ریاض پایتخت سعودی که پای هر درختش یک دهنه کولر باز است و هوای خنک به تن درخت ها می زند. بحث ازین نیست که چه کسی لیاقت دارد وچه کسی ندارد، بحث از این است که سرمایه گذاری کلان را هر جاکه بکنی شیرمرغ تا جان آدمیزاد حاضر است .
منتهی شیرمرغش برای اسرائیلی ها است وجان آدمیزادش را فعلاً از اعراب دارند می گیرند . لابد می پرسی خوب به نظر تو چه باید کرد؟ خیلی ساده است الدروم ناصر و دیگران که به دنبال یک عوام فریبی مسخره مداوم صحبت از به دریا ریختن اسرائیل می کنند بیهوده است.
وراه حل مسائل آن فقط تشکیل یک حکومت فدرال عرب ویهود است وباسم فلسطین . همان حرفی که مارتین بوبر فیلسوف یهودی سالها پیش ازتأسیس حکومت اسرائیل زد. درغیر اینصورت من می بینم که حضرات ازهر دو طرف دارند سرنیزها را تیزتر می کند صهیونیسم همان اندازه خطرناک است که حکومت های دست نشانده عربی. اسرائیل باید سرنوشت خودش را از صهیونیسم جدا کند ومصر و الجزایرو سوریه باید سرنوشت خودشان را از حکومت های نفتی عرب جدا کنند.
ودرآخراینکه ما درین جا درتکاپوی جمع آوری دارو برای زخمی های جنگیم. امکان دارد که شما هم درآنجا چنین کاری را شروع کنید؟ حکومت ایران نمایش هایی دارد دراردن می دهد که هیچکس گویا جدی نگرفته . چون برهیچکس پوشیده نیست که چه نوع کمکی است وبقصد مخفی کردن آن کین توزیهاست . از طرف مردم باید قدمی برداشته شود. آخر علاوه برهمه مسائل ناسلامتی با همکاری وهمبستگی اسلامی هم سروکار داریم .
شنبه سوم تیرماه ۴۶
ترجمه متن سخنرانیTalmy Givon
منشی انجمن مستقل دانشجویان اسرائیلی آمریکا.
▪ تفسیری برروابط اسرائیل وسایر کشورها
آقای رئیس . نمایندگان محترم . خانمها وآقایان متشکرم که به من فرصت داده اید تا امشب درین محفل سخن بگویم . لازم است بعنوان مقدمه دو نکته را روشن کنم. یکی اینکه من متخصص روابط اسرائیل وسایر کشورها نیستم و دوم اینکه انجمن مستقل دانشجویان اسرائیلی درآمریکا که من منشی آن هستم تشکیلات رسمی دانشجویان اسرائیل نیست و طبعاً به وسیله هیچ یک از تاسیسات دولت اسرائیل کمک یانظارت یاتأیید وپشتیبانی نمی شود . درحقیقت تعجب آور خواهد بود اگر بشنوید که انجمن دانشجویی شما درین جا مسئول غیر مستقیم کشف تشکیلات ما بوده است . من با انجمن دانشجویی شما درقضیه اقدامات ادامه مهاجرت آمریکا بر علیه حسین..... دانشجوی ایرانی مقیم لوس آنجلس آشنا شدیم ( وازینجا ۹ سطرحذف شد که ضمن آن به جزئیات این آشنائی که به همکاری کننده اشاره می کند.)
ایران یکی ازمعدود کشورهای مسلمان عالم است که با اسرائیل روابط سیاسی دارد. وناچار حکومت اسرائیل ازین قضیه قسمت خوشنوداست .وچرا نباشد؟ کشوری که بوسیله همسایگانش تنها مانده چرا نباید دست کشور مسلمانی را که ازآن سمت خاورمیانه بسوی او دراز می شود. رد کند؟! وقتی روابط ایران واسرائیل رادر مجموع سیاست خارجی اسرائیل مطالعه کنیم می بینیم که این قیافه بیگناه دوستی وهمکاری تغییر شکل می دهد وکمی بغرنج می شود. چراکه این مجموعه سیاست خارجی سخت زننده است. واینها نمونه ها.
۱) حکومت اسرائیل درزمان ماجرای کانال سوئز.
۱۹۵۶. با دوقدرت استعماری درحال اضمحلال سخت همکاری کرد.
۲) حکومت اسرائیل از فشارهایی که فرانسه به انقلابیون الجزایر وارد می کرد طرفداری مداوم بعمل آورد.
۳) نماینده اسرائیل درسازمان ملل نسبت به سیاست آمریکا همیشه خوش خدمتی کننده بوده است وباین علت حکومت اسرائیل ازصف ملل تازه استقلال یافته روزبروز دورتر مانده است .
۴) حکومت اسرائیل درمقابل مشکل عمده صلح درخاورمیانه .یعنی مسئله آوارگان فلسطین هرگز سرسازش نداشته .
۵) حکومت اسرائیل ازتمام دیکتاتورهای نظامی در سراسر عالم پشتیبانی سیاسی ونظامی کرده است .
بعنوان نمونه چند تا را بشمارم .
الف) از چومبه وموبوتو درکنگو
ب) از پرتقالی ها واستعمارشان درآنگولا
ج) ازتروخیلوی مرحوم! درجمهوری دومنیکن
د) از امپراطور حبشه وملک حسین وامام یمن .
ملاحظه می کنید که باچنین زمینه تاریکی چندان تعجب آور نخواهد بود وقتی بشنوید که معاون وزارت دفاع اسرائیل وپیشنهاد نوعی وحدت عمل می کند میان حکومت اسرائیل وسعودی وحبشه وسایر کشورها درمقابل حکومت مصر. درچنین زمینه تاریکی البته که روابط با اسرائیل معنی دیگری پیدا می کند.
بنظر می رسد که این روابط حلقه دیگری است ، از زنجیره سراسری حکومت های خفقان ودیکتاتوری که بدور عالم کشیده شده. من می خواهم برای شما دانشجویان ایرانی این نکته را روشن کنم که اسرائیل چنانکه تبلیغات صهیونیست ها ادعا می کند، یک دولت یک پارچه نیست . بسیاری از مردم اسرائیل از روشنفکران ومتفکران وتحصیل کردگان وجوانان با سیاست فعلی حکومت خود مخالفند. مخالف این جنگ گونه و سبعیت اند که حکومتشان در مقابل آوارگان فلسطین بخود گرفته . مخالف این فشار سیاسی واقتصادی وفرهنگی اند که حکومت اسرائیل بر اقلیت عرب ساکن اسرائیل اعمال می کند . مخالف این واقعیت اند که حکومت اسرائیل خود را درصف حکومت های فاسد ودیکتاتوری جهان درآورد. ما می خواهیم به کمک انجمن دانشجویی شما اعلام بداریم که سیاست حکومت اسرائیل نسبت به دیگران نه تنها همکاری وهمدردی ملت اسرائیل را برنمی انگیزد بلکه ملت ما با آن مخالف است ، ما بشدت احساس می کنیم که سیاست فعلی حکومت اسرائیل مورد علاقه ملت اسرائیل نیست. ما می خواهیم شما بدانید که برخلاف اعتقاد عوامانه رایج _ حکومت اسرائیل یک دولت دموکرات نیست. حقوق فردی در اسرائیل بهیچ صورت محترم شمرده نمی شود حکومت اسرائیل به هر صورت که دلش بخواهد مطبوعات را سانسور می کند ، قانون امنیتی که صد سال پیش ترکها وضع کرده اند اکنون بر علیه آزادی بکار برده می شود. آزادی مذهب تأمین شده نیست ودر حقیقت فراموش شده است .حقوق مذهبی ونژادی اقلیت های خودسرانه زیر پا گذاشته شده ، ما احساس می کنیم که این ها تصادفی نیست بلکه وجودخود سیاست کلی اسرائیل است . ناچار احساس می کنیم که ملت های دیگر در مبارزه خود برای رسیدن به دموکراسی با ملت اسرائیل در رسیدن به دموکراسی خود هیچ اختلافی ندارد. ما بشدت معتقدیم که صلح ورفاه وقتی درخاورمیانه مستقر خواهد شد که ملت های آن ناحیه هر کدام دولت های دموکرات و نماینده واقعی خود را داشته باشند تا ازاین راه بتوانند از دخالت سیاست های بیگانه در آن ناحیه ممانعت کنند .

نعمت الله موسوی
سید هادی خسروشاهی
* این سخنرانی در جلسه ۲۵اوت ۱۹۶۷ سمینار انجمن دانشجویان ایرانی در لس آنجلس کالیفرنیا ایراد شده ومتن آن درIran Report شماره آوریل ۱۹۶۷. نشریه ۱۵ روز یکبار همین انجمن منتشر شده است که درکمبریج ماساچوست چاپ می شود.
http://khosroshahi.ir/article/detail_art.php?artid=۱۲۸&flag=۱&merg=۱ :منبع
ترجمه مخلص ج. آ

مطالب مرتبط

روزشمار تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان


روزشمار تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان
روزنامه انگلیسی فاینشال تایمز پیروزی حماس در انتخابات آزاد فلسطین، تشكیل دولت این جنبش و چراغ سبز آمریكا به اسراییل را از نخستین حلقه‌های وقایع مهمی خواند كه به حمله گسترده نظامی و بمباران‌های هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسكونی لبنان و فلسطین منجر شد. نوشتار حاضر روزشمار وقایع لبنان و تحولات پیچیده آن از ژانویه تا ژوئیه است كه هم اكنون از نظر همراهان و خوانندگان گرامی می‌گذرد.
▪ ژانویه: جنبش مقاومت فلسطین حماس در انتخابات مجلس فلسطین پیروز شد.
▪ آوریل: آمریكا و اروپا در یك رویكرد مجازاتی ، كمك‌های مستقیم مالی خود به دولت خودگردان فلسطین را قطع كردند.
▪ ۹ ژوئن: پس از آن كه شلیك خمپاره‌های اسراییلی به ساحل نوار غزه، دست كم جان هفت فلسطینی را گرفت، حماس آتش بس را لغو شده اعلام كرد.
▪ ۲۵ ژوئن: رزمندگان حماس به یك پاسگاه مرزی اسراییل حمله كرده و دو سرباز اسراییلی را كشتند و یك سروخه این رژیم را گروگان گرفتند ور زو بعد خواستار آزادی فلسطینی هیا در بند اسراییل در برابر سرباز گروگان اسراییلی شدند.
▪ ۲۸ ژوئن: اسراییل با توجیه تلاش برای آزادی سرباز اسیر خود، نوار غزه را مورد هجوم قرار داد.
▪ ۲۹ ژوئن: نیروهای اسراییلی دست كم ۶۴ نفر از نماینگان حماس از جمله ۳۸ عضو مجلس فلسطین را در نوار غره دستگیر كردند.
▪ ۱۱ ژوئیه: مذاكره كنندگان ارشد ایرانی در مووضع اتمی با رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات كردند اما هیچ پیشرفتی در توقف برنامه‌ هسته‌ای ایران حاصل نشد.
▪ ۱۲ ژوئیه: رزمندگان حزب الله لبنان به نیروهای اسراییل در مرز لبنان حمله كرده و هفت سرباز ‌این رژیم را كشته و دو سرباز دیگر را گروگان گرفتند.
▪ ۱۳ ژوئیه: پس از آنكه ارتش اسراییل راه‌های دریایی لبنان را مسدود كرد و زیر ساخت‌های حمل و نقل این كشور را مورد هجوم قارر داد،‌شلیك راكت‌های حزب‌الله آغاز شد.
▪ ۱۴ ژوئیه: درگیری در لبنان با حملات اسراییل به تأسیسات زیربنایی افزایش سافت و راكت‌های حزب‌الله نیز شهر مهم حیفا را در هم كوبید. آمریكا این حملات اسراییل را با توجه دفاع از خود مشروع دانست و از آن حمایت كرد.
▪ ۱۶ ژوئیه: سران هشت كشور صنعتی در نشست خود در روسیه، در حالیكه از اسراییل خواستند فقط خویشتن‌داری نشان دهد اما به حماس و حزب‌الله تإكید كردند كه حملات به اسراییل را متوقف و اسیران اسراییلی را نیز آزاد كند.
▪ ۱۷ ژوئیه: درحالیكه اتحادیه اروپا خواستار آن شد كه هر گونه خشونت در خاورمیانه متوقف شود، آمریكا و انگلیس از درخواست برای آتش‌بس اجتناب كردند.
مارگارت بكت وزیر خارجه انگلیس گفت: اعلام اتش بس كافی نیست، چگونگی حفظ آن مهم است.
▪ ۱۸ ژوئیه: سیلی از خروج اتباع خارجی از لبنان آغاز شد. آمریكا همزمان با هشدار به سوریه برای دخالت نكردن در این درگیری‌ها، به اسراییل چراغ سبز نشان داد كه فرصت مناسبی برای سركوب حزب‌الله دارد. وزیر دارایی لبنان اعلام كرد كه خسارت‌های وارد شده به لبنان بیش از دو میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
▪ ۱۹ ژوئیه: حملات اسراییلی به لبنان به كشته شدن ۳۰۰ نفر منجر شد. فرانسه خواستار خلع سلاح حزب‌الله شد.
▪ ۲۰ ژوئیه: كوفی عنان دبیركل سازمان ملل طی سخنانی در شورای امنیت ، با محكوم كردن حزب‌الله و سرزنش اسراییل، پاسخ تل‌آویو به اقدام كوچك حزب‌الله را بسیار نابرابر دانست. پس از حملات هوایی اسراییل به لبنان و ادعای كشتن رهبران حزب‌الله، سید حسن نصرالله رهبر این حزب اعلام كرد كه هیچ یك از سران حزب‌الله كشته نشده‌اند.
▪ ۲۱ ژوئیه، ارتش اسراییل با استقرار تانك‌های خود در مرز لبنان و آماده شدن برای انجام حمله زمینی، خواستار تخلیه شهرها در این منطقه شد.
▪ ۲۲ ژوئیه: پس از موفقیت رزمندگان حزب‌الله در جلوگیری از ورود ارتش اسراییل به لبنان، كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریكا وارد بیروت شد تا برای آتش بس با مقام‌های لبنانی مذاكره كند. بر اساس طرح آمریكا، مذاكره برای تعیین مقررات آتش‌بس ،‌توسط مقام‌های لبنان و اسراییل تنظیم شده است.
● روزشمار مواضع
نواف الموسوی یكی از مسؤلین حزب آلله گفت: در برابر جنایت رژیم صهیونیستی در قانا ساكت نخواهیم نشست و بینی این رژیم را به خاك خواهیم مالید. محمود قماطی ، نایب رییس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: آتش بس موقت در لبنان، در عزم حزب الله برای واكنش به فاجعه قانا هیچ تغییری ایجاد نمی‌كند. سرپیل لدیز نماینده مجلس تركیه كشتار وحشیانه غیر نظامیان لبنانی رد شهرك قانا به دست نیروهیا رژیم صهیونیستی را محكوم كرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه خواهان اعلام آتش بس در خاورمیانه و پایان یافتن تهاجم‌های اسراییل به لبنان شد.
حسنی مبارك رییس جمهوری مصر ضمن محكوم كردن جنایت وحشیانه روستای قانا در جنوب لبنان از سوی رژیم صهوینستی ، خواستار تحقیق بین‌المللی درمورد این فاجعه شد. گروه اخوان‌المسلمین مصر در پی كشتار قانا توسط رژیم نژادپرست صهیونیستی ، سكوت حكام عرب در قبال جنایات این رژیم را به شدت محكوم كرد. خانم رنده بری همسر نبیه بری رییس مجلس نمایندگان لبان گفت: باید صهیونیست‌ها را به جنگلی دور از لبنان منتقل ساخت، زیرا خون ملت بیگناه لبنان، این جنایتكاران را سیراب نمی‌كند. رزونامه سایگون تایمز چاپ كامبوچ با اشاره به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان تأكید كرد، اسراییل برای شدت عمل در حملات خود، از آمریكا چراغ سبز دریافت كرده است. پایگاه اینترنتی فاینشال تایمز نوشت: به رغم انتظار آمریكا، حزب‌الله لبنان ره روز محبوبتر از روز قبل شده و حمایت سیاسی بیشتری را در لبنان و در میان كشورهای جهان به دست می‌آورد. حزب‌الله لبنان در پاسخ به جنایت اخیر ارتش صهیونیستی در كشتار مردم غیر نظامی در قانا ۴ فروند موشك به شهرك صهیونیست نشین كربات شمونه در شمال فلسطین اشغالی شلیك كرد. آیت‌الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق خواستار برقراری آتش بس فوری در لبنان شد. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه برای بار دوم طی دو هفته گذشته برای برقراری آتش بس میان رژیم صهوینستی و لبنان از راه قبرس وارد بیروت شد. هیأت وزیران بحرین با صدور بیانیه‌ای حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به روستای قانا در جنوب لبنان كه منجر به كشته شدن بیش از ۵۰ تن از اهالی بی‌دفاع این منطقه شد را، به شدت محكوم كرد. خالد مشعل رییس دفتر سیاسی حماس تأكید كرد: پاسخ به كشتار غیرنظامیان در قانا فقط تشدید مقاومت مسلحانه در لبنان و فلسطین است. اتحادیه روزنامه‌نگاران عرب كشتار مردم بی‌دفاع قانا توسط رژیم صهیونیستی را محكوم كرد. دارالفتوای مصر با صدور بیانیه‌ای حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به اهالی بی‌دفاع قانای لبنان را محكوم كرد و قربانیان آن را شهید خواند. دولت اندونزی جنایت رژیم صهیونیستی در قانا را نقض آشكار اصول بشری و قوانین بین‌المللی دانست. یوگنی پریماكف نخست وزیر اسبق روسیه اقدامات جنگی اسراییل در لبنان را ه فقط جنگ با حزب‌الله كه نبرد با مردم این كشور خواند. دولت آفریقای جنوبی با انتشار بیانیه‌ای ، كشتار مردم بی‌گناه لبنان و فلسطین را بدست نیروهای رژیم صهیونیستی به شدت محكوم كرد. صدها تن از زنان و كودكان عراقی در محكومیت بمباران روستای قانا در جنوب لبنان در شهرك صدر بغداد تظاهرات كردند. مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم لبنان بویژه كشتار زنان و كودكان روستای قانا را محكوم كرد. عمیر پرتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از مقامات این رژیم خواست كه با آتش بس فوری مخالفت كنند. بوسنی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به روستای قانا در جنوب لبنان را كه بر اثر آن بمب باران غیرنظامی كشته شدند، به دشت محكوم كرد. كنت روت از دیده‌بان حقوق بشر، اسراییل را مسؤل مطلق كشتار قانا معرفی و اعلام كرد: بمباران دهكده قانا با ۵۲ كشته غیرنظامی كه بیشتر آنان كودك بودند، بیانگر این است كه اسراییل جنوب لبنان را منطقه تیر‌ آزاد می‌پندارد. مسؤولان برخی تشكل‌های سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان، قتل عام كودكان و زنان بی‌گناه مردم لبنان توسط رژیم صهیونیستی را محكوم كردند. جولیس سالك رهبر مسیحی در اسلام‌آباد در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در روستای قانا خود را به صلیب كشید. دولت اسپانیا عمیق‌ترین میزان نگرانی خود را از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اعلام و بمباران روستای قانا در جنوب این كشور را كه به مرگ بیش از ۵۰ نفر به ویژه كودكان و زنان انجامید، محكوم كرد. دولت انگلیس از محكوم كردن كشتار مردم بی‌دفاع لبنان در قانا توسط رژیم صهیونیستی خودداری كرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر مهری دبیركل تجمع علمای شیعه كویت قتل عام مردم بیگناه لبنان توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در قانا در جنوب لبنان را جنایتی ددمنشانه دانست و تأكید كرد كه سكوت در قبال این جنایت وحشیانه خیانت است. حزب راستگرای مردمی دومین حزب عمده اسپانیا كه تاكنون از حمله اسراییل به لبنان با توجیه حق دفاع از خود حمایت می‌كرد، پس از بمباران روستای قانا ناچار شد دست از مواضع خود برداشته و همصدا با دولت و دیگر احزاب این كشور، كشتار غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی را محكوم كند. روسیه ، اقدام ارتش اسراییل در بمباران روستای قانا در لبنان كه در جریان آن شمار زیادی از مردم بیگناه این روستا كشته شدند را محكوم كرد یوسف شاهین كارگردان مشهور مصری با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت كشتار رژیم صهیونیستی در روستای قانا، مقاومت حزب‌الله لبنان در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی را موجب عزت و كرامت اعراب توصیف كرد. شورای مسلمانان بریتانیا، دولت این كشور و آمریكا را مسؤول قتل عام بیش از ۵۰ شهروند غیرنظامی لبنان در قانا توسط رژیم صهیونیستی معرفی كرد. نمایندگان مجلس امت پارلمان كویت ضمن محكوم كردن جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه ملت لبنان خواستار كمك دولت‌ها و ملت‌های عرب به مبارزه مردم لبنان و فلسطین شدند. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه با انتشار پیامی، جنایت‌های رژیم صهیونیسیتی در فاجعه قانا را محكوم كرد.
فلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه در نشست خبری مشترك با فوزی صلوخ وزیر امور خارجه لبنان در بیروت، با محكوم كردن فاجعه قانا، كشتار زنان و كودكان را غیرقابل توجیه دانست. دكتر عطا الرحمان رییس مدرسه دینی تفهیم القرآن در ایالت سرحد پاكستان گفت: كشتن زنان و كودكان بی‌دفاع روستای قانا در لبنان توسط رژیم اسراییل اوج وحشیگری و تروریسم دولتی است. جمعی از اهالی منطقه مذهبی نارداران واقع در حومه شهر باكو در اعتراض به جنایات اخیر اسراییل در لبنان تظاهرات كردند. فعالان ضد جنگ و مخالفت ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی از خاك انگلیس در مقابل یك پایگاه هوایی ارتش آمریكا در شرق این كشور تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار كردند. دان حالوتس رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به بیمارستان ایخلوف برای معاینات پزشكی منتقل شد. حالوتس (۵۸ سال)، مجری و ناظر عملیات گسترده هوایی، زمینی و دریایی رژیم اشغالگر قدس علیه لبنان و مقاومت اسلامی این كشور است. میشل آلیوماری وزیر دفاع فرانسه و امامعلی رحمانف رییس جمهوری تاجیكستان در جریان دیدار و گفت و گو با یكدیگر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیكستان خواستار قطع حملات اسراییل به لبنان و برقراری آتش بس شدند. خوسه لوییس رودریگز زاپاته رو و رومانو پرودی نخست وزیران اسپانیا و ایتالیا بمباران روستای قانا توسط رژیم صهیونیستی را كه به مرگ بیش از ۶۰ نفر از جمله ده ها زن و كودك انجامید، محكوم كردند.
نیروهای مقاومت اسلامی، شاخه نظامی حزب‌الله موفق شدند كه پنج تانك و بلدوزر نظامی رژیم صهیونیستی را در درگیری در مرز فلسطین اشغالی با لبنان منهدم كنند. به دنبال كشتار وحشیانه مردم بی‌دفاع قانا در لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی ، دومینیك دووپلین، نخست وزیر فرانسه بار دیگر خواستار برقراری آتش‌بس فوری و دایمی در لبنان شد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار یك بیانیه مطبوعاتی، كشتار غیرنظامیان لبنانی در روستای قانا توسط ارتش رژیم صهیونیستی را محكوم كرد. مشتاق احمدخان دبیر كل حزب ‌جمهوری اسلامی ایالت سرحد پاكستان اعلام كرد: حكمرانان كشورهای اسلامی وابسته به آمریكا هستند و از حمایت از مردم مقاوم لبنان و فلسطین می‌هراسند. آن ونمن مدیر اجرایی یونیسف ( صندوق كودكان سازمان ملل) اعلام كرد: ما تداوم هدف قرار دادن غیرنظامیان به ویژه كودكان را به شدت محكوم كرده واز همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم كه به خواست دبیركل سازمان ملل برای توقف فوری درگیری‌ها گوش فرا دهند. امیل لحود رییس جمهوری لبان در گفت و گو با شبكه تلویزیونی الجزیره قطر اظهار داشت: آنچه اكنون در خاورمیانه انجام می‌شود طرح و برنامه آمریكا می‌باشد كه به وسیله اسراییل به مرحله اجرا در آمده است. جمعی از طلاب و دانشجویان غیرایرانی مقیم قم با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، نایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع لبنان و فلسطین را محكوم كردند.
روزنامه الخلیج چاپ امارات با تقبیح حمایت‌های آمریكا از رژیم صهیونیستی نوشت: هولوكاست واقعی در روستای قانا در جنوب لبنان اتفاق افتاد كه بیش از ۵۰ انسان بیگناه از جمله ۳۰ كودك قتل عام شدند. به دنبال تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی به قانا كه دست كم ۵۲ كشته برجا گذاشت، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از بی‌توجهی به قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی ابراز نگرانی كرد. جمعی از كودكان مهد كودك‌های تهران به نمایندگی از كودكان ۱۰ هزار و ۶۰۰ مهد كودك سراسر كشور با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر تهران جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه كودكان بی‌دفاع لبنان را محكوم كردند. یورگ هایدر بنیانگذار حزب اتحاد آینده اتریش موضع دولت‌مردان اتریش در قبال تجاوزارت ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان را ناشی از ترسو بودن آنها دانست. لیوجیان جائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین، بمباران روستای قانا را توسط رژیم صهیونیستی محكوم كرد. دفتر هلن كلارك نخست وزیر نیوزیلند اعلام كرد به محض دریافت درخواست رسمی برای كمك به نیروهای حافظ صلح در لبنان، به آن پاسخ مثبت خواهیم داد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در مذاكرات تلفنی با شماری از همتایان عرب خود، راه‌های رویارویی با جنگ همه جانبه صهیونیست‌ها علیه لبنان را بررسی كرد. آنجلا مركل صدر اعظم آلمان و تونی بلر نخست وزیر انگلیس در بیانیه مشتركی با اشاره به تهاجم مرگبار هوایی اسراییل به روستای قانا خاطرنشان كردندكه این حادثه ثابت كرد كه آتش بس باید در كوتاه‌ترین زمان ممكن به اجرا در آید. بثینه شعبان وزیر امور سوری‌های مهاجر، از سازمان ملل خواست، رژیم صهیونیستی را برای جنایاتی كه در حق ملت لبنان مرتكب شده است، بازخواست و محاكمه كند. به دنبال تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به روستای قانا، سوییس خواستار برقراری آتش بس فوری در لبنان برای نجات جان غیرنظامیان شد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات عربی متحده حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و كشتار مردم بیگناه روستای قانا را محكوم كرد. جونیچیرو كویزومی نخست وزیر ژاپن حمله رژیم صهیونیستی به قانا در جنوب لبنان را محكوم كرد. هواداران انجمن حقوق بشر و حمایت از مظلومین تركیه با برگزاری تظاهرات در آنكارا جنایات نیروهای رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین را محكوم كردند. دولت ایرلند جنوبی با تقبیح حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به قانا در جنوب لبنان ، به كشورهایی پیوست كه جنایات جنگی این رژیم را محكوم كرده‌اند. صدها نفر از مردم اسپانیا در اعتراض به تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و قتل عام زنان، كودكان و مردم بیگناه روستای قانا، در برابر سفارت اسراییل در مادرید تجمع كرده و پرچم این رژیم را به آتش كشیدند. شماری از روحانیون مصری فتوای صادره از سوی یك عضو كمیته امر به معروف و نهی از منكر عربستان سعودی كه در آن كمك به حزب‌الله بنان را در جنگ رژیم صهیونیستی علیه این حزب حرام دانسته ، محكوم در همین حال بر حمایت از حزب‌الله تأكید كردند. شیخ صباح‌الدین ترك یلمز امام جماعت و مدیر مسجد امام رضا (ع) در برلین پایتخت آلمان، جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین به ویژه قتل عام كودكان و زنان را بشدت محكوم كرد و گفت: هدف اسراییل در از بین بردن حزب‌الله هرگز محقق نخواهد شد. دولت تونس با محكوم كردن جنایت اسراییل در قانا در جنوب لبنان ، سه روز عزای عمومی به نشانه همبستگی با مردم لبنان اعلام كرد. شورای خاخام‌های شهرك‌های یهودی نشین اسراییل ، با صدور فتوایی اعلام كرد كه كشتار غیر نظامیان به هنگام جنگ مورد تأیید و جایز است! شماری از نمایندگان پارلمان كویت، زا موضع آمریكا در حمایت از رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد كردند. حزب‌الله لبنان به یك ناوچه اسراییلی در نزدیكی سواحل صور واقع در جنوب لبنان حمله كرد. هیأت دولت عربستان سعودی با محكوم كردن جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به مردم لبنان، تل آویو را مسئول اصلی جنایات جاری در لبنان دانست. روزنامه ینی مساوات چاپ باكو، با اشاره به بمباران مناطق مسكونی لبنان در محله قانا از سوی اسراییل، افزود: در نتیجه این بیدادگری ، ده‌ها كودك بی‌گناه جان خود را از دست دادند. حضرت آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید قم با محكوم كردن جنایات اسراییل در به خاك و خون كشیدن مردم مظلوم لبنان بویژه در روستای قانا، خواستار حمایت گسترده مسلمانان از جنبش انقلابی حزب‌الله شد. نبیه بری رییس مجلس و رییس جنبش شیعی امل لبنان در نامه‌ای به كوفی عنان دبیركل سازمان ملل درباره ادامه یافتن تجاوزهای اسراییل به كشورش هشدار داد.

وبگردی
سرگیجه پلاسکو
سرگیجه پلاسکو - وام ٣٠٠‌میلیون تومانی تبدیل به رویای آنها شده؛ داغ پلاسکو برای کسبه هنوز تازه است. وامی که بعد از سوختن پلاسکو در بوق و کرنا کردند، امروز فقط به یکی از ساکنان پلاسکو داده شده و سهم دیگر کسبه انتظار است.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه - خبر «قرآن مطلا» در روزهای اخیر احساسات بسیاری را جریحه­ دار کرده است. اگربه جامعه و واقعیت ­های آن سری بزنیم چه می توانیم بگوییم؟ گیریم که قران مطلا کار درستی است. آیا با توجه به وجود فقط 100 خانوادۀ زیر فقر در جامعه، باز هم باید برخلاف سیره رسول خدا و امیرمومنان(علیهما السلام) آنان را نادیده گرفت و به کاری ازین دست پرداخت؟ در آن صورت، آیا قرآن مطلا با سیره و سنت رسول...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها