دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018

اسرائیل ازدیدگاه جلال


اسرائیل ازدیدگاه جلال
چندی پیش، به مناسبت سالگرد درگذشت «جلال آل احمد» جرائد چپ وراست _ ! اگر این تعبیر صحیح باشد_! درباره ی وی مقالاتی منتشر ساختند.... . یکی از روزنامه ها مطالبی به عنوان «سالروزتولد» او منتشر نمود که از یک جهت قابل تقدیر بود وآن این که بر خلاف رسم موجود در بزرگداشت شخصیت ها وافراد به مناسبت روز وفات ( که نشان دهنده مؤانست ذهن جمعی جامعه ما _حتی نخبگان ونویسندگان _ با سوگواری و روز درگذشت افراد است).... روز تولد را فرصتی برای یادبود قرار داده بود!
البته باید یادآوری نمود که تولد مرحوم جلال روز سوم آذرماه نبوده بلکه روز پنجشنبه یازدهم آذرماه ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق با بیست ویکم شعبان ۱۳۴۲ هجری قمری بوده است . به هرحال: نکته ای که از نظر نگارنده خیلی مهم است . این است که هیچ یک از جرائد، متأسفانه به نقش جلال آل احمد ، درافشای جنایات رژیم صهیونیستی ،آن هم درآن دوران : «همکاری وهم پیمانی ایران پهلوی» با رژیم صهیونیستی ، اشاره ای نکردند ! درحالی که بی تردید جلال آل احمد در میان روشنفکران عصر ما، شاید اولین کسی باشد که علیرغم گرایشهای چپ گرایانه نخستین ، هرگز دردام شیفتگی سوسیالیستی ! نسبت به کیبوتص های«اسرائیل» نیافتاد وبه هر بهانه ای ، علیرغم جو حاکم بر محافل سیاسی و روشنفکری به نقد و افشای مظالم رژیم صهیونیستی واربابان اصلی آن که محافل امپریالیستی غربی بوده و هست، پرداخت و شجاعانه افشاگری نمود. دوست ارجمند وعزیز گرانقدر جناب «شمس آل احمد» درکتاب خود به نام «از چشم برادر» (چاپ قم ، ۱۳۶۹ که متأسفانه دیگر تجدید چاپ نشد) دراین زمینه اشاره ای دارد که نخست آن رانقل می کنم وبعد متن رساله ای که در مهرماه ۱۳۵۷، تحت عنوان:«اسرائیل، عامل امپریالیسم » با مقدمه ای به امضای مستعار«ابورشاد» ازقم ، منتشر ساختم_ باهمان مقدمه _ جهت اطلاع وآگاهی نسل جدید از دیدگاه جلال درباره فاشیسم صهیونیستی نقل می کنم : نخست اشاره جناب شمس آل احمد را بخوانیم:
۱) «مقاله ای که زیر پوشش نامه یک دوست ایرانی فرنگ نشسته ، جلال در «جنگ هنر امروز» دکتر سیروس طاهباز چاپ کرد، وهفته نامه «دنیای جدید» را به توقیف ابدی گرفتار ساخت درسوم تیرماه ۱۳۴۶ ودرنسخی معدود منتشر شد. که یا روشنفکر جماعت ، درهمان ایام آن را ندید و یا آن را درخور توجه ندانست . آن نامه ساختگی جلال ، تا ضرب و زور ساواک را بگیرد .نام :« آغاز یک نفرت » را داشت . که خود وی و یا دکتر سیروس طاهباز ناشر اولی آن ، مصلحت ندیده بودند باچنان عنوانی، حساسیت وعصبیت سانسور را برانگیزند.(که البته این ملاحظه و مراعاتشان درست درنیامد ، وساواک نه تنها اکثر نسخ آن راجمع کرد، بلکه هفته نامه مزبور راتعطیل نمود.) اما از ظرایف روزگار این که آن مقاله را نیز روحانیت آگاه دید. ونسبت به تکثیر آن احساس مسئولیت کرد. با افزایش یک مقدمه سه صفحه ای با امضای «ابورشاد» وتوسط «نشر نذیر» دوبارآن را درقم به صورت یک رساله ۳۲ صفحه ای رقعی منتشر ساخت. یکبار در پنج هزار نسخه . ویکباردر پنجاه هزار نسخه. وظریف تر آنکه برای آن رساله _ لابد متکی به محتوایش_ نام «اسرائیل» عامل امپریالیسم، را برگزید. عزیزم سید هادی خسروشاهی دربازگشت از سفارت واتیکان ، برایم نقل کرد که «نشر نذیر» پوششی بوده است روی فعالیت های روشنگرانه گروهی از روحانیان جوان که در سالهای طاغوت درقم فعالیت داشته اند. و«ابورشاد» هم نام مستعار خود ایشان بوده است .
۲) جلال با تمام ارادتی که به مرحوم خلیل ملکی و برادرش مهندس ملک داشت، هیچگاه دچار شیفتگی سوسیالیست های ایرانی نسبت به اسرائیل نبود. جوهر علاقه واعتقادی که او به فرهنگ اصیل اسلامی داشت ، به او اجازه نمی داد که چون دیگر یاران خویش، به دستاوردهای توفیق آمیز کشاورزی اسرائیل، درشکل کیبوتص ها، از صمیم دل به وجد آید. وهمین شک وتردیدهای اصولی بود که نوشته های جلال را همواره از نوشته های مرحوم ملکی تفکیک می کرد. پندار من آن است که وقفه های چند گانه ای که در تبلیغ کیبوتص های اسرائیل در مجله مرحوم ملکی (علم وزندگی ونبرد زندگی) اتفاق افتاده است، می تواند از جمله به علت تحذیرهایی بوده باشد که جلال به ملکی می داده است. ملکی درجلال ، به چشم یک مشاور هوشیار وصدیق می نگریست. واین مطلب را، خیال می کنم خود آن مرحوم درمقدمه یکی از کتابهایش نیز یاد کرده است ( مقدمه برخورد عقاید وآراء) .وقتی جلال، از بین روشنفکران ایرانی درسال ۱۳۴۶ برای اول بار فریادش درآمد که : «به مناسبت اینکه نازیسم_ این گل سرسبد تمدن بورژوایی غرب_ گروهی از یهودی های فلک زده را درآن کوره های آدم _ پزی پخت_ امروز دو سه میلیون عربهای فلسطین وغزه وغرب اردن باید درحمایت سرمایه داران وال استریت وبانک روچیلد کشته وآواره بشوند. وچون حضرات روشنفکران اروپایی درجنایتهای هیتلر شریک بوده اند ودرهمان ساعت دم برنیاوردند ، حالا به همان یهودیها درخاورمیانه سرپل داده اند تا ملل مصر وسوریه والجزایر وعراق شلاق بخورند ودیگر خیال مبارزه ضد استعمار غرب را درسرنپرورند ودیگر کانال سوئز را رو به ملل متمدن نبندند!» مجادله داغی را با استادش مرحوم ملکی باعث شد که دست کم خیال می کنم دکتر سیروس طاهباز ناشر آن فریاد، بیاد داشته باشد.» (از چشم برادر، صفحه ۴۷۸و۴۷۹ ).
..... اما مقدمه اینجانب بر رساله جلال:
بنام خدا
یادداشتی براین رساله
تیرماه ۱۳۴۶ بود که شماره اول نشریه ای روزنامه وار بنام «جنگ» در تهران منتشر گردید.... ومن درتبریز بودم که نام آنرا شنیدم ولی نسخه های آن گویا نایاب گردید وبدست ما نرسید....ونمی دانم که همان شماره تجدید چاپ شد یا نه ولی می دانم که شماره دوم آن هرگز اجازه چاپ ونشر نیافت .....
.... تهیه یک نسخه ازآن ، با لطف «جلال» امکان پذیر شد وشاید هم تقدیر چنین بود که همان نسخه ، بیش ازدهسال دربین اوراق وکتابهای مضره ی راقم این سطور!، نخست از«دزد زدگی ها!» وسپس از «حوادث دهر!» درامان بماند تا آنکه امروز، مقاله خود «جلال» بشکل جزوه ای مستقل منتشرگردد.... والبته چون می گویند سانسور مطبوعات لغو شده وتحصیل اجازه نشر کتاب هم آسان گشته است ، ما با همه دیر باوری ها ، این مقال را بعنوان بررسی صحت یاسقم خبر! بدست چاپ می سپاریم که اگر منتشرگردید ، مورد استفاده دوستان قرار می گیرد واگر هم در چاپخانه ، بانتظار اجازه بایگانی شد، برای هزارمین بار می فهمیم که «آزموده» را آزمودن خطا است ......!
....... ومی بینید که این مقال دهسال پیش نوشته شده ودراین فترت ، بعضی از افراد یاد شده درمقال، مانند ناصر وامام یمن وامپراطور حبشه، دیگر در مصدر کار ویادر عالم حیات نیستند که ما در باره شان حاشیه ای بزنیم ! ولی برای توضیح نکته ای که در صفحه ۳۱ آمده است، اشاره باین امر بی مناسبت نخواهدبودکه «اسرائیل» امروز هم بجای امپراطور حبشه، از جانب سرهنگ هایله ماریام! باصطلاح مارکسیت !پشتیبانی والبته انقلابی این بار، بجای همکاری با امپریالیسم غرب_ اربابان امپراطور_ با سوسیال امپریالیسم شرق وسربازان اقمارش، _ اربابان رئیس جمهور _ همکاری دارد که مسلمانان صحرای اوگادن را با یاری آنها تارومار کردند وهم اکنون بایک همکاری دستجمعی ودوستانه ! طبعاً سوسیالیستی ، مسلمانان اریتره را با بمب خوشه ای و ناپالم اهدائی اسرائیل و هواپیمای ساخت شوروی با هدایت خلبانان کوبائی_ نگهبان سوسیالیسم _ قتل عام می کنند....!
دیگر آنکه «جلال» درصفحه ۲۴، راه حلی برای رفع اختلاف بین اعراب ویهود پیشنهاد می کند که «تشکیل یک حکومت فدرال عرب ویهود_ باسم فلسطین » است! این راه حل را باید همانطور بیان داشت که گروههای اصیل جنبش آزادیبخش فلسطین، هوادار آن هستند وآن تشکیل دولت فلسطینی است که درآن یهودیان اصیل فلسطین _ نه تحفه های صادر شده ازآمریکا وشوروی ودیگر اقمارشان_ بتوانند زندگی آزاد ومسالمت آمیزی با دیگر فلسطینیان: مسیحی ومسلمان داشته باشند. والبته این راه حل تا مرحله عمل فاصله بسیار درازی دارد وتوجه داریم که «اسرائیل» را غرب با همکاری شرق ، درقلب جهان اسلام بمثابه پایگاه تجاوزات خود بوجود آورده است وبه این آسانی هم حاضرنخواهد شد که دست ازاین پایگاه بردارد، مگر آنکه طبق نوشته خود«جلال_» ودرهمین نشریه «تجربه الجزائروچین» را که «نشان داده است استعمار را فقط با تبر می توان برید» در فلسطین نیز بکار بگیرند که گرفته اند ......! دست خدا بهمراهشان باد.! درپایان این نکته را نیز یادآور شد که انتخاب عنوان کلی این رساله ، از ما است .
مهرماه ۱۳۵۷ قم : ابورشاد
اسرائیل بمثابه آلت امپریالیسم
وین زمان فکرم این است که درخون برادرهایم ناروا درخون پیچان بی گنه درخون غلطان دل فولادم رازنگ کند دیگرگون این متن نامه دوستی از پاریس است که من چیزهائی به آن افزوده ام . پرت وپلاهاش بیخ ریش من وحرف حسابش ازاو .
جلال آل احمد
دو هفته است که گوشم به رادیو است وچشمم به روزنامه ها . وحالا نتیجه این سیر وسیاحت را درفلسفه اروپا بصورت درد دل برایت می نویسم . تنها در بحران های سیاسی واجتماعی حاد است که کلمات وعبارات واعمال واقدامات مفهوم واقعی خود راپیدا می کنند . تنها سربزنگاه ها است که معلوم می شود هر فرقه و هرکس چند مرده حلاج است وتنها سر پلهای خر بگیری است که می توان بدقت نیروهای دوست ودشمن را بررسی کرد . وچنین شرایطی اخیراً به مناسبت جنگ خاورمیانه پیش آمد ومهره ها را نشان داد وداغ ها را بر پیشانی زد آن چنانکه پاک کردنش باگه خوردن نامه هم میسر نیست . مردم فرانسه از خرد وکلان وچپ وراست چه نژاد پرست وچه ضد عربند! هیچ کس فکرش را نمی کرد _ من ازهمه کمتر_ که داغ الجزایر چین بردل این ها مانده باشد . وماجرای لشکرکشی کانال سوئز در ۱۹۵۶ وناکام ماندن آن چنین به انتقال کشی تحریصشان کرده باشد . بقول امه سه زر همه این حیوانات رنگارنگ لشگریان جرار استعمارند. همه شان برده فروشند وهمه شان به انقلاب بدهکار. دو هفته تمام آماده کردن افکار عمومی طول کشید . آن وقت که اول به میدان جست ؟ دست چپی ها! حضرات وجدان جهانی _ آنهایی که درمغز پوسیده خود فکر می کنند که رسالت دفاع از حق را درتمام دنیا دارند.
آن هایی که حسن وحسین وتقی ونقی را دراقصا بلاد عالم به نام انسانیت محکوم می کنند! همه آنها یک مرتبه به میدان ریختند. از سارتر گرفته (واین یکی کمتر از همه دیگران ) تاکرگدنی یا خوکی اوژن یونسکو نام _ که وقاحت را به آنجارساند که ادعا کرد آورگان بی وطن فلسطین که بیست سال است در اردوگاه های جنگ بسر می برند وجیره غذائی نصف آدم معمولی را ازراه سازمان ملل دریافت می کنند همگی می خواهند کاری بکنند که هیتلر نکرد. یعنی می خواهند این یهودی های رنگ و وارنگ اروپایی وآمریکایی راکه نماینده تمدن غربند دروسط ممالک عربی قتل عام کنند .! مالیخولیایی دیگری به نام«لانزمن» که جزو دارودسته «تان مدرن »سارتر است آن چنان ازاین وحشیگری خیالی اعراب ازکوره دررفت که هر آنچه از چنته علیلش درمی آمد نثاراین مردم کرد. فدراسیون چپ وحضرت مندس فرانس که جای خود دارند، اما وقیحتر وبی آبروتر ازهمه جناب دانیل مایر بود که رئیس مجمع دفاع از حقوق بشر است ! وبه نام رسالت تاریخی ای که بعهده دارد چنین تخم فرمود که : من از سوسیالیست بودن (!!) خود متنفرم از انسان بودن خود هم متنفرم ولی به یهودی بودنم افتخار می کنم . به مدت یک هفته این جوری دور بدست این اراذل ادبی وسیاسی بود وچه سیرکی ! جایت خالی اما پس از اینکه دهن اینها از عربده کشی کف کرد آنوقت صاحب کارهای اصلی که سرنخ بدستشان است وارد گود شدند . زمینه آماده بود. چپ فرانسه (منهای کمونیست ها که خودشان هم نمی دانند چه گهی می خورند !) بطور یک پارچه احساسات را برای ماهیگیری بعدی آماده کرده بودند . مطبوعات بورژوا وارگانهای پول ومنفعت از دوش این روشنفکران چپ! بالا رفتند. اسم نویسی داوطلبان شروع شد وپول جمع کردند . حضرت بارون ادمون دوروچیلد دبیر کل اتحادیه طرفداران اسرائیل در میتینگ های هیستریک وراسیست ضد عربی_درکنار نامدارترین عناصر دست چپ قرار گرفت . همه باهم به کمک اسرائیل متمدن _! به جنگ اعراب جاهل و وحشی ! شتافتند .
برای اینکه حساب دستت باشد وحرفهایم راحمل بر اغراق نکنی فقط یک نمونه دستت می دهم. پنج ماه است که کمیته ای بنام نهضت یک میلیارد فرانک برای ویتنام دارد فعالیت می کند که هدفش از اسمش پیدا است وتا بحال فقط دویست میلیون فرانک پول جمع کرده اما درعرض ۴۸ ساعت میزان پولی که در فرانسه برای اسرائیل جمع شد از ۳ میلیارد فرانک گذشت ! که فقط نصف آن را حضرات روچیلد «پاریس»و«لندن» هدیه کردند وتوخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل ...... خوب. چرا این بشر دوستان! این طور بدست وپا افتاده اند ؟ چرا یک مرتبه این جوری همبستگی عمومی با اسرائیل تظاهر کرد ؟ جواب ساده است . بیست سال است که یک مشت زورگو به کمک سرمایه های بین المللی وبه برکت سازمان های تروریستی صهیون و«هاگانا» خاک فلسطین را اشغال کرده اند ویک میلیون ساکنان آن رابیرون ریخته اند . بیست سال است که مرتب ذره ذره ازخاک اعراب را تصرف می کنند .بیست سال است که سازمان ملل ازآنها می خواهدکه آوارگان فلسطین رابگذارند به وطنشان برگردند وآنها با گردن کلفتی رد می کنند. درعرض این مدت درست یازده مرتبه از طرف سازمان ملل محکوم به تجاوز شده اند.و سه مرتبه عملاً به خاک همسایگان تجاوز کرده اند وهیچوقت اعراب مقیم فلسطین را اسرائیلی قبول نداشته اند بدلیل این است که حالا بشر دوستان غربی چنین یک مرتبه چون تنی واحد برای دفاع از آنها قیام کرده اند، رفتاری راکه دیروز نازیها با یهود کردند امروز یهود به کمک وجدان ناراحت اروپا وآمریکا دارد با اعراب می کند .
بمناسبت اینکه نازیسم _ این گل سرسبد تمدن بورژوایی غرب _ شش میلیون یهودی فلک زده رادرآن کوره های آدم پزی ریخت _ امروز دوسه میلیون عرب های فلسطین وغزه وغرب اردن باید در حمایت سرمایه داران وال استریت وبانک روچیلدکشته وآواره بشوند . وچون حضرات روشنفکران اروپایی در جنایت های هیتلر شریک بوده اند ودرهمان ساعت دم برنیاورده بوده اند . حالا بهمان یهودیها درخاورمیانه سرپل داده اند تا ملل مصر وسوریه والجزایر وعراق شلاق بخورند ودیگر خیال مبارزه ضد استعمار غرب رادر سر نپرورند ودیگر کانال سوئز را روبه ملل متمدن نبندند! تف بر این تمدن گند بورژوا! من تعجب می کنم که حضراتی که سالها بگوش ما فرو کردند که اسرائیل یک کشور سوسیالیستی است آیا الان شب با وجدان آرام می خوابند ؟ اسرائیلی که بعنوان شعبه خاورمیانه امپریالیسم و «سیا» الان دارد تمام شبکه جاسوسی وضد انقلابی آن اطراف را اداره می کند ؟ اسرائیلی که حتی اسمش را به عنوان دهن کجی به فلسطینی ها انتخاب کرده است ؟آیا باین علت که رئیس حکومت مصر میانه اش باحکومت ما شکرآب است باید صدواندی میلیون عرب را درین قضیه فدا کرد ؟ الان ۹۰ درصد نفت اسرائیل را ایران می دهد وآن وقت حکومت ایران ازترس اعراب اعلامیه می دهد که «ما درمقابل کمپانی هیچکاره ایم ایشان خودشان نفت را بهر که بخواهند می فروشند »! وآیا این عذر بدتر از گناه نیست؟ آخر این دم خروس را ببینیم یا کمک های شیر وخورشید سرخ رابه آوارگان اردن که از حدود یک عوام فریبی در داغترین شرایط سیاسی فراتر نمی رود. سربازان فراری عرب در صحرای سینا دسته دسته دارند از تشنگی می میرند آنوقت تمام مطبوعات فارسی پر است از انتقام گرفتن ازناصر_ وهیچکس نیست بنویسد که آقایان این اسرائیلی های متمدن اندکه لوله های آبرا بریده اند تا برای نگهداری از اسرا دچار خرج بیشتر نشوند! موشه دایان همین شش ماه پیش از ویت نام برگشت که به استلژ رفته بود تا ببیند ملت متمدن آمریکا چگونه ملت گرسنه و وحشی ! ویت نام رابا ناپالم و بمب های افشان وپران قتل عام می کند ! بگذریم .....
شلاق حوادث بیدار کننده تر از هر پند و موعظه ای است . مطبوعات فرانسه که همچون دیگر بنگاه های انتشاراتی این ملک دردست یهودیان سرمایه دار است چنان افکار رامسموم وتخدیر کرده اند که نظیرش را تا سال های دیگر نمی توان دید. رادیو های خصوصی ودولتی هم که با پول تبلیغات اینها می گردد. مگرنه آن است که نخست وزیر مملکت فرانسه رئیس بانک روچیلد است ؟ وزمام امور«هاشت»و«رنو» در دست سرمایه داران ؟ وتمام جناح چپ درید قدرت، گی موله_ همان که به سوئز لشگر کشید ؟_وتبلیغاتش بدست آنهایی که هنوز خواب«الجزایرفرانسه» را می بینند؟ اینها عجب نیست . عجب این است که وجدان روشنفکران مملکت ایران راهم این ها می سازند. من این روزها ازفارسی دانستن خودم بیزارم. درسراسر مطبوعات فارسی جز یک مقاله دریک مجله سپید وسیاه هیچ چیز دیگری ندیدم که بشود گفت آن را یک ایرانی نوشته. اگر وجدان روشنفکر اروپایی ناراحت است که چرا به آن یهودکشی ها رضایت داده روشنفکر ایرانی چه می گوید که «استر» ملکه اش بود و «مردخای» وزیر شاه هخامنشی اش! ودانیال نبی امامزاده اش؟ وجدان روشنفکرایرانی باید ازین ناراحت باشد که چرا نفت ایران در تانک و هواپیمایی می سوزد که برادران عرب و مسلمانش را می کشد وجدان روشنفکر ایرانی باید از این ناراحت باشد که چرا نفت سعودی وکویت در تانک ها و هلیکوپترهایی می سوزد که ملت فقیر ویتنام رابه توپ بسته اند . چه کسی گفته است که وجدان روشنفکر ایرانی را هم باید مطبوعات فرنگ بسازد ؟ و مالیخولیاهای روچیلد ولانزمن ؟ این حرف وسخن کهنه ای است که چرا کفاره گناهی راکه دیوانه ای در بلخ آلمان واروپا کرد باید ما در شوشتر خاورمیانه بدهیم _بحث درین است که اسرائیل_ این دست نشانده دست اول سرمایه داری واستعمار غرب درخاورمیانه _ که سرمایه فراوان دارد ، مگر نمی داند که هر اصله نخلی را کمپانی نفت در خارک به هزار تومان خرید؟ اسرائیل اگر می خواهد در خاورمیانه آرام زندگی کند باید مرکز توطئه ضدنهضت های دمکراتیک نباشد .
اگر اسرائیل می خواهد که برادران عرب برسمیت بشناسندش باید به جای اینکه استخوان لای زخم باشد _ مرهم نهنده باشد دردهای خاورمیانه را.که بزرگترینش نفوذ استعمار است وغارت نفت. بگذار حالا رمز وقایع این مدت را بسرعت برایت بنویسم چرا که دیده ام سانسور با مطبوعات فارسی چه می کند و می دانم چیزی درست وحسابی دراین باب نمی دانی. چون دیده ام که مطبوعات فارسی این مدت انگار اصلاً درتل آویو چاپ می شده است.
روز دوشنبه ساعت شش صبح به وقت اینجا. هواپیمای اسرائیل با کمک هواپیمای آمریکا وانگلیس که از مالت و پایگاه های لیبی بر می خاستند ( و به این دلیل لیبی تهدید به بستن آنها کرد) تمام فرودگاه های مصر وسوریه واردن وحتی عراق رابمباران کردند ، ومحافل مصری اعلام کردند که جزو این فرودگاه های بمباران شده . حتی یکی بوده در مرز سودان ومصر که هنوز تمام نشده بود و از وجود آن فقط مقامات دولتی مصر اطلاع داشته اند و مقامات آمریکایی! بعد هم یک مانور ساختگی شد که کشتی «لیبرتی» آمریکایی را بمباران کردند که نتواند خبری از حرکت هواپیماها ضبط کند که ازکدام سمت به کدام سمت می رفته اند. واین جوری نیروهای هوایی اعراب درهمان ساعت اول روی زمین از کارافتاد ، ونتیجه ازهمان اول معلوم بود. وآن وقت حمله تانک ها شروع شد . صحرای سینا دردو روز اشغال شد . زیربمباران شدید اسرائیل ششصد تانک وهفت لشگر مصری ازهم پاشید . چراکه حفاظت هوایی نداشتند، عده کشته بین ۷تا ۱۰هزار نفر. ومهم تر ازین ده پانزده هزار نفری هستندکه الان درصحرای سینا سرگردانند ودارند از تشنگی می میرند(مثل اینکه تکرار کردم ) وآن وقت ارتش فاتح اسرائیل حتی ازاسیرکردن آنها ابا می کند .چرا که درآن صورت باید به آنها آب ونان وخوابگاه وارودگاه بدهد .ویهودی جماعت البته که مقتصد هم هست . واین را از قدیم می دانیم . این جوری به ایشان فقط شاید یک گور دسته جمعی بدهد!
اما درجبهه اردن ، زیربمباران اسرائیل اردنی ها سه روز بیشتر مقاومت نتوانستند.و چهارده هزار کشته بر زمین گذاشتند .تمام نواحی غرب اردن را متمدن های یهودتصرف کردند والان یک میلیون دیگر عرب را دارند ازخانه وکاشانه شان بیرون می کنند وجالب اینجاست که درهمان حال که مطبوعات ورادیوی اسرائیل (که بدقت گوش کرده ام) جنگ را جنگ مذهبی بین متعصبان مسلمان ومتمدنان اسرائیل معرفی می کردند. درهمان حال تمام هئیت دولت وامرای ارتش اسرائیل پای دیوار ندبه دربیت المقدس داشتند گریه وزاری می کردند . ودرهمین حال رادیو قاهره طبقه کارگر انقلابی را برای برداشتن سلاح ودفاع درمقابل استعمار تهییج می کرد. تمام زندانیان سیاسی قاهره آزاد شدند که هیچ، مسلح هم شدند وبرای دفاع راه افتادند .اما اسرائیلی ها ازکانال سوئز عبور نکردند. گرچه می توانستند. چراکه نمی خواستند گزکی بدست استعمار بدهندکه وسیله شده اید برای بستن کانال به هر صورت روز چهارشنبه مصر درمیان بهت وحیرت همه دنیا اعلام کردکه فرمان آتش بس شورای امنیت رامی پذیرد و روز بعد جمال عبد الناصر درنطق نیم ساعته خود اطلاع داد که ازتمام مسئولیت های خود استعفا می دهد.( ومن حتم دارم که کوچکترین مطلبی از این نطق درمطبوعات فارسی منتشر نشده است !) خبر استعفای ناصر را گوینده رادیو قاهره نتوانست تا آخر بخواند وگریه اش گرفت واروپائیان متمدن هنوز ازتعجب این خبر درنیامده بودند که درکشورهای عربی غوغا شد ودرعرض نیم ساعت به گفته رادیو اسرائیل (به دقت می نویسم) پانصد هزار نفر درقاهره ریختند به خیابان که استعفای ناصر باید پس گرفته بشود . باز بقول رادیوی اسرائیل ازکرانه اقیانوس اطلس تا کنار خلیج فارس درعرض چند لحظه پریشانی شکست چنان به اراده به برگرداندن ناصر بر سر کار مبدل شدکه همه فراموش کردندکه درجنگند وجنگ راهم باخته اند.یک ساعت بعد ناصر اطلاع داد که تا فردا استعفای خود راپس می گیرد تا مجلس تکلیف اورا روشن کند. وفردا ناصر نتوانست به مجلس برود. ازمنزل تا مجلس دریایی ازآدم راه را برهرنوع عبور و مرور بسته بود آنطور که درتلویزیون می شد دید . نظیر چنان تظاهری را فقط درپکن می توان سراغ داد. درعرض این مدت روابط سیاسی تمام دولت های عربی باآمریکا وانگلیس قطع شد .کانال سوئز بند آمد. وشیرهای نفت تمام ممالک عربی بسته شد .شکست نظامی اعراب که مسجل شد وخیال بشر دوستان ومتمدنان از این لحاظ که آسوده شد .آنوقت درتمام فرانسه رادیو وروزنامه وتلویزیون همه رفتند بسراغ نفت . چراکه نکند قضیه جدی شود وفرنگ بی نفت بماند ؟ واین است آنچه از افادات دستگاه های انتشاراتی فرانسه درباره مسئله نفت دستگیر من شد : ملت فرانسه آسوده بخوابید که نفت برای آمریکا وانگلیس قطع می شود نه برای شما. وبعد اینکه نفت خاورمیانه ارزانترین نفت دنیااست ونفت ایران (که ازآن خیلی حرف می زنند) ارزانترین نفت خاورمیانه واین نفت روبه همه ما بازاست. وبرای جایگزین کردن آن مقامات محلی کمپانی هاحتی جایزه معین کرده اند که هردستگاهی بیشتر بجنبد وبعد علاوه برما آمریکائی هاهم هستند که درویتنام بی نفت ایران وخلیج فارس نمی توانند یک لحظه دوام بیاورند.(نمی دانم آنجا هم منعکس شده است یانه که درسایگون مردم چنان هجومی به فروشگاههای نفت برده اند که دو تا پمپ خراب شده!) .دیگر اینکه نفت حوزه خلیج هفت مرتبه ارزانتر است ازنفت الجزایر وده مرتبه ارزانتر است از نفت حوزه پاناما و بیست مرتبه ارزانتر است از نفت آمریکا. واگر قرار باشد آمریکایی ها خودشان نفت به ویتنام برسانند بودجه جنگی شان پنج برابر می شود ناچار اقتصادشان ورشکسته پس خدا را شکر کنید که هنوز ایران نفت دارد وقول داده است که استخراج نفتش را چنان بالاببرد که جبران کمبود نفت های عربی کرده باشد . عین همان کاری که درملی شدن نفت ما .کویتی ها کردند. به این است بزرگترین علامت همبستگی برادران مسلمان که هم درآن سالها و هم اکنون فقط به نفع متمدن های اروپایی ویهودی وآمریکایی تمام می شود!
اینها درست . اما هنوز کارتمام نشده است . درجبهه سوریه جنگ ادامه دارد. رادیو دمشق می گوید جنگ تمام نشده بلکه به تعویق افتاده . تمام زن وبچه هارا ازدمشق دارند می فرستند به لبنان وازقاهره به نواحی دیگر. سنگربندی درمقابل هر خانه وعمارت وهر اداره دارد دنبال می شود . تمام اهالی غیر علیل مسلح شده اند و رادیوهای عربی تبلیغ می کنند که حتی اگر بازهم در جبهه ها شکست بخوریم جنگ را مبدل می کنیم به جنگ پارتیزانی اینطور من می بینم قضیه دارد ریخت جنگ صلیبی مجدد را بخود می گیرد. منتهی جنگی که دیگر اصول مذهبی محرکش نیست بلکه سیری وگرسنگی محرک آن است . اما همان میان ملل مسیحی وملل مسلمان ، سردمدار ملل مسیحی دراین جنگ استعمار است وسردمدار ملل مسلمان و اگردرآن جنگ های صلیبی اروپائیان باختند درعوض علم وصنعت عالم اسلام رابه غنیمت بردند واین باربه کمک همان علم وصنعت و به کمک یاور بزرگ دیگر که استعمار بین المللی است ویک نوچه کوچک که عبارت باشد از صهیونیسم از نو به همان جنگ آمده اند، وآیا ممکن است که ملت های مسلمان عالم دراین جنگ جدید آنچه راکه درآن یکی به غرب داده بودند باز بستانند؟ بگذرم . وخبرها را دنبال کنم . عبد الناصر در نطق خود گفت که درست شب چهارم ژوئن که فردایش حمله اسرائیل شروع شد . نمایندگان آمریکا وشوروی به من توصیه کردند که اقدام به حمله نکنم واطمینان دادند که در این صورت اسرائیل هم حمله نخواهد کرد ومسئله از راه سیاسی حل خواهد شد . وبعد گفت که ما منتظر حمله اسرائیل از شرق وشمال بودیم ولی از غرب موردحمله قرار گرفتیم (پایگاه های هوائی مهمی درلیبی است که درست در اختیار ارتش آمریکا است ولی ناصر بصراحت اسم نبرد) وگفت که سی .ای.ا درماجرا بی شک دخیل بوده است . واز این قبیل .
اما آخرین اخبار اینکه خسارت جنگی مصر ( غیر ازخسارات جانی) به پانصد میلیون تا یک میلیارد دلار تخمین زده می شود .چین ده میلیون دلار وجه نقد وصدو پنجاه هزار تن گندم بعنوان کمک فوری به مصر فرستاده است ، ازشب استعفای ناصر تاکنون سفارتخانه های شوروی درممالک عربی در حمایت پلیس است .چراکه مردم ممالک عربی ازعدم ترک شورویها.که باتوافق امریکایی ها آتش بس دادند. وازشل آمدن آنها سخت خشمناکند. وگرچه این یک بار دیگر همان تجربه تلخ صد بار تکرار شده ... است اما معلوم نیست شوروی چطور می تواند این آبروی رفته را دوباره بدست آورد. گو اینکه جلسه فوق العاده روسای احزاب کمونیست اروپای شرقی بسرعت تشکیل شد وهمه روابط خود را بااسرائیل بریدند ولی قطع روابط کجا وانتظار اعراب به کمک مستقیم کجا؟
«بومدین» حواری که آتش بس را نپذیرفت میدانی که به مسکو رفت تا بعنوان مترقی ترین جناح حاکمه عربی تکلیف دولت های عربی را با ستاد سابق زحمتکشان روشن کند. وبه همین علت بازمطبوعات آزادیخواه(!) فرنگی ازآتش افروزی این سرباز انقلابی سابق ترش کردند. چون هنوز خیال می کنند که غیرت وحمیتی درستاد زحمتکشان موجوداست وکورخوانده اند. دست بالا بازهم اعلامیه است . و اعلامیه هم تا بحال کسی را به نان وآبی نرسانده. شنیده ام که کوسیکین به تیتو گفته بود(ناصراز راه تیتو کمک فوری ازروسها خواسته بود) که خیال می کنند ما می رویم کنار کانال به خاطر مصریها قربانی بدهیم ؟ (و راست هم می گفتند.آن حضرات حتی در ویتنام جرات نکردند قدمی بردارند.) اسلحه بهشان داده ایم اگر کاره ای هستند خودشان بجنبند دیگر ! این است جواب کمک. یعنی که صحرای سینا یک لابراتوار مجدد است برای آزمایش سلاح ها وآبروریزی مهمتر این است که سلاحهای شوروی اعتبار خود راباخته اند. وسلاحهای امریکایی وفرانسه وانگلیسی اعتبار یافته اند.
بهر صورت این جنگ عاقبت وخیمی دارد .اسرائیلی ها به صراحت اعلام کرده اند که گذشته بازنمی گردد یعنی که مناطق اشغالی را پس نخواهند داد که هیچ ساکنان عرب آن راهم بیرون می کنند . که شروع هم کرده اند. روسها زور می زنند که بقبولانند جدی هستند وامریکا وانگلیس هم که برخر مراد سوارند ولی شک نیست که دردنیای عرب دگرگونی عمیقی رخ داده . شلاقی به گرده بخواب رفتگان قرون وارد آمده که نتایجش بزودی آشکار خواهد شد. اگر هیات های حاکمه عربی که اغلبشان دست نشانده مستقیم کمپانی های نفتی اند عرضه داشته باشند وشیر نفت را بسته نگهدارند.
فلسطینی ها در سراسر مناطق اشغالی اسرائیل از نو کمیته های مقاومت تشکیل داده اند و ازقرار روایت نمایندگان سازمان ملل که ازآنجا آمده اند زمین ها را با مین های چینی دارند مینگذاری می کنند . و وای به روزی که پای چین باین ناحیه بازشود ! ولابد خبر بمب هیدرژن شان راهم شنیده ای .و عیب اساسی کار این است که من می ترسم اسرائیل با این قلدربازیها وژاندارم خاورمیانه شدن ها (مسافری می گفت درنیویورک باسه میلیون یهودی اش درروزهای واقعه چنان محیط تروری از طرف یهودیان ایجاد شده بود که همه جازده اند!) ازنو یک نهضت ضد یهود را تحریک کنند. وراستش را بخواهی صهیونیسم است که خطرناک است چرا که پشت سکه ناریسم وفاشیسم است.و بهمان طریقه عمل می کند. یک «هاگانا» برای من با دسته های اس .اس هیچ فرقی ندارد.آندره فیلیپ سوسیالیست نوشته بود که شرم آور است که اینجا درفرانسه عده ای از یهودیها نوشته اند وگفته که ما وطنمان اسرائیل است نه فرانسه ، ومتأسفانه می بینیم که مطبوعات فرانسه دردست یهودیها است (اکسپرس، با«سروان شرایور» ش_ که زبان ایشان است وتمام زنجیره مطبوعاتی «لازارف ها» با فرانسه سوار_ال_ماچ _پاری ماچ والخ ....) علاوه بر اینکه تمام فرستنده های تلویزیونی نیویورک را (۱۳ زنجیر فرستنده) یهودیها اداره می کنند و اغلب امور انتشاراتی وروزنامه ها را .
درست است که فرق میان اسرائیل واعراب فرق میان قرن بیستم وما قبل تاریخ است .اسرائیلی از اروپا یا امریکا مهاجرت کرده مرد تکنیک این قرن است و عرب خاورمیانه ای همان مرد اهرام ساز«ایدول» پرست.واسرائیلی با درآمد سرانه هزار دلار درسال واعراب با ۷۵ دلار وخرج روزانه آوارگان فلسطینی بین ۷ تا ۱۱ سنت یعنی۷.۸ قران. وحشت آور نیست ؟ ناچار اسرائیلی می برد. اما چه کسی مردعرب رادردوره اهرام سازی نگهداشته ؟ جز استعمار؟ وجز کمپانی؟ وجز اعوان وانصارش؟ وتجربه کوبا والجزایر وچین نشان داده که دست استعماررا فقط با تبر می توان برید نه با وعده ووعید وقول وقرار واصول بشری وانسان دوستی ! این است واقعه حتمی که اعراب خاورمیانه هم فهمیده اند .
وخطر اینجا است . پس ژاندارم های محافظ لوله های نفت بسلامت باد ! ومن از این چنان کلافه ام که نگو.... توکه با ملک حسین ! وامیر سعودی می خواهی بچنین جنگ بروی آیا نمی دانی که کور خوانده ای ؟ آیا نمیدانی که به امید حکومت کویت وقطر به سرهیچ چشمه ای نمی توان رسید ؟ جالب این است که نماینده حکومت سعودی در سازمان ملل یک مسیحی لبنانی است واجیر است وخدمت آن رامی کند که مزد بیشتر می دهد . درحالی که نماینده امریکا آرتور گلدبرگ یهودی است.با چنین طناب پوسیده ای بچاه جنگ رفتن وتازه به امید واهی کمک های فوری ستاد زحمتکشان بچنین خطری دست زدن حقا که چنین درسی را باید در پی می داشت ؟ وآیا اعراب بیدار شده اند؟
جالب است که حضرات روشنفکران چپ این ولایت مدام سنگ اقدامات عمرانی و پیشرفت های اسرائیل را توی سر اعراب می زنند. ونتیجه می گیرند که پس اعراب لیاقت ندارند واسرائیلی دارد ولی هیچکس نیست بهشان بگوید که حضرات ! نگاهی هم بکنید به کویت تا دیروز یک کویر لوت بود وحالابه کمک سرمایه نفت بهشت عربی شده است و بعد نگاهی هم بکنید به باغهای شاهی در ریاض پایتخت سعودی که پای هر درختش یک دهنه کولر باز است و هوای خنک به تن درخت ها می زند. بحث ازین نیست که چه کسی لیاقت دارد وچه کسی ندارد، بحث از این است که سرمایه گذاری کلان را هر جاکه بکنی شیرمرغ تا جان آدمیزاد حاضر است .
منتهی شیرمرغش برای اسرائیلی ها است وجان آدمیزادش را فعلاً از اعراب دارند می گیرند . لابد می پرسی خوب به نظر تو چه باید کرد؟ خیلی ساده است الدروم ناصر و دیگران که به دنبال یک عوام فریبی مسخره مداوم صحبت از به دریا ریختن اسرائیل می کنند بیهوده است.
وراه حل مسائل آن فقط تشکیل یک حکومت فدرال عرب ویهود است وباسم فلسطین . همان حرفی که مارتین بوبر فیلسوف یهودی سالها پیش ازتأسیس حکومت اسرائیل زد. درغیر اینصورت من می بینم که حضرات ازهر دو طرف دارند سرنیزها را تیزتر می کند صهیونیسم همان اندازه خطرناک است که حکومت های دست نشانده عربی. اسرائیل باید سرنوشت خودش را از صهیونیسم جدا کند ومصر و الجزایرو سوریه باید سرنوشت خودشان را از حکومت های نفتی عرب جدا کنند.
ودرآخراینکه ما درین جا درتکاپوی جمع آوری دارو برای زخمی های جنگیم. امکان دارد که شما هم درآنجا چنین کاری را شروع کنید؟ حکومت ایران نمایش هایی دارد دراردن می دهد که هیچکس گویا جدی نگرفته . چون برهیچکس پوشیده نیست که چه نوع کمکی است وبقصد مخفی کردن آن کین توزیهاست . از طرف مردم باید قدمی برداشته شود. آخر علاوه برهمه مسائل ناسلامتی با همکاری وهمبستگی اسلامی هم سروکار داریم .
شنبه سوم تیرماه ۴۶
ترجمه متن سخنرانیTalmy Givon
منشی انجمن مستقل دانشجویان اسرائیلی آمریکا.
▪ تفسیری برروابط اسرائیل وسایر کشورها
آقای رئیس . نمایندگان محترم . خانمها وآقایان متشکرم که به من فرصت داده اید تا امشب درین محفل سخن بگویم . لازم است بعنوان مقدمه دو نکته را روشن کنم. یکی اینکه من متخصص روابط اسرائیل وسایر کشورها نیستم و دوم اینکه انجمن مستقل دانشجویان اسرائیلی درآمریکا که من منشی آن هستم تشکیلات رسمی دانشجویان اسرائیل نیست و طبعاً به وسیله هیچ یک از تاسیسات دولت اسرائیل کمک یانظارت یاتأیید وپشتیبانی نمی شود . درحقیقت تعجب آور خواهد بود اگر بشنوید که انجمن دانشجویی شما درین جا مسئول غیر مستقیم کشف تشکیلات ما بوده است . من با انجمن دانشجویی شما درقضیه اقدامات ادامه مهاجرت آمریکا بر علیه حسین..... دانشجوی ایرانی مقیم لوس آنجلس آشنا شدیم ( وازینجا ۹ سطرحذف شد که ضمن آن به جزئیات این آشنائی که به همکاری کننده اشاره می کند.)
ایران یکی ازمعدود کشورهای مسلمان عالم است که با اسرائیل روابط سیاسی دارد. وناچار حکومت اسرائیل ازین قضیه قسمت خوشنوداست .وچرا نباشد؟ کشوری که بوسیله همسایگانش تنها مانده چرا نباید دست کشور مسلمانی را که ازآن سمت خاورمیانه بسوی او دراز می شود. رد کند؟! وقتی روابط ایران واسرائیل رادر مجموع سیاست خارجی اسرائیل مطالعه کنیم می بینیم که این قیافه بیگناه دوستی وهمکاری تغییر شکل می دهد وکمی بغرنج می شود. چراکه این مجموعه سیاست خارجی سخت زننده است. واینها نمونه ها.
۱) حکومت اسرائیل درزمان ماجرای کانال سوئز.
۱۹۵۶. با دوقدرت استعماری درحال اضمحلال سخت همکاری کرد.
۲) حکومت اسرائیل از فشارهایی که فرانسه به انقلابیون الجزایر وارد می کرد طرفداری مداوم بعمل آورد.
۳) نماینده اسرائیل درسازمان ملل نسبت به سیاست آمریکا همیشه خوش خدمتی کننده بوده است وباین علت حکومت اسرائیل ازصف ملل تازه استقلال یافته روزبروز دورتر مانده است .
۴) حکومت اسرائیل درمقابل مشکل عمده صلح درخاورمیانه .یعنی مسئله آوارگان فلسطین هرگز سرسازش نداشته .
۵) حکومت اسرائیل ازتمام دیکتاتورهای نظامی در سراسر عالم پشتیبانی سیاسی ونظامی کرده است .
بعنوان نمونه چند تا را بشمارم .
الف) از چومبه وموبوتو درکنگو
ب) از پرتقالی ها واستعمارشان درآنگولا
ج) ازتروخیلوی مرحوم! درجمهوری دومنیکن
د) از امپراطور حبشه وملک حسین وامام یمن .
ملاحظه می کنید که باچنین زمینه تاریکی چندان تعجب آور نخواهد بود وقتی بشنوید که معاون وزارت دفاع اسرائیل وپیشنهاد نوعی وحدت عمل می کند میان حکومت اسرائیل وسعودی وحبشه وسایر کشورها درمقابل حکومت مصر. درچنین زمینه تاریکی البته که روابط با اسرائیل معنی دیگری پیدا می کند.
بنظر می رسد که این روابط حلقه دیگری است ، از زنجیره سراسری حکومت های خفقان ودیکتاتوری که بدور عالم کشیده شده. من می خواهم برای شما دانشجویان ایرانی این نکته را روشن کنم که اسرائیل چنانکه تبلیغات صهیونیست ها ادعا می کند، یک دولت یک پارچه نیست . بسیاری از مردم اسرائیل از روشنفکران ومتفکران وتحصیل کردگان وجوانان با سیاست فعلی حکومت خود مخالفند. مخالف این جنگ گونه و سبعیت اند که حکومتشان در مقابل آوارگان فلسطین بخود گرفته . مخالف این فشار سیاسی واقتصادی وفرهنگی اند که حکومت اسرائیل بر اقلیت عرب ساکن اسرائیل اعمال می کند . مخالف این واقعیت اند که حکومت اسرائیل خود را درصف حکومت های فاسد ودیکتاتوری جهان درآورد. ما می خواهیم به کمک انجمن دانشجویی شما اعلام بداریم که سیاست حکومت اسرائیل نسبت به دیگران نه تنها همکاری وهمدردی ملت اسرائیل را برنمی انگیزد بلکه ملت ما با آن مخالف است ، ما بشدت احساس می کنیم که سیاست فعلی حکومت اسرائیل مورد علاقه ملت اسرائیل نیست. ما می خواهیم شما بدانید که برخلاف اعتقاد عوامانه رایج _ حکومت اسرائیل یک دولت دموکرات نیست. حقوق فردی در اسرائیل بهیچ صورت محترم شمرده نمی شود حکومت اسرائیل به هر صورت که دلش بخواهد مطبوعات را سانسور می کند ، قانون امنیتی که صد سال پیش ترکها وضع کرده اند اکنون بر علیه آزادی بکار برده می شود. آزادی مذهب تأمین شده نیست ودر حقیقت فراموش شده است .حقوق مذهبی ونژادی اقلیت های خودسرانه زیر پا گذاشته شده ، ما احساس می کنیم که این ها تصادفی نیست بلکه وجودخود سیاست کلی اسرائیل است . ناچار احساس می کنیم که ملت های دیگر در مبارزه خود برای رسیدن به دموکراسی با ملت اسرائیل در رسیدن به دموکراسی خود هیچ اختلافی ندارد. ما بشدت معتقدیم که صلح ورفاه وقتی درخاورمیانه مستقر خواهد شد که ملت های آن ناحیه هر کدام دولت های دموکرات و نماینده واقعی خود را داشته باشند تا ازاین راه بتوانند از دخالت سیاست های بیگانه در آن ناحیه ممانعت کنند .

نعمت الله موسوی
سید هادی خسروشاهی
* این سخنرانی در جلسه ۲۵اوت ۱۹۶۷ سمینار انجمن دانشجویان ایرانی در لس آنجلس کالیفرنیا ایراد شده ومتن آن درIran Report شماره آوریل ۱۹۶۷. نشریه ۱۵ روز یکبار همین انجمن منتشر شده است که درکمبریج ماساچوست چاپ می شود.
http://khosroshahi.ir/article/detail_art.php?artid=۱۲۸&flag=۱&merg=۱ :منبع
ترجمه مخلص ج. آ

مطالب مرتبط

چه چیزی عاید اسراییل شد؟!

چه چیزی عاید اسراییل شد؟!
ریچارد فالک استاد بازنشسته قوانین بین المللی در دانشگاه پرینستون آمریکا، گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل متحد در مناطق اشغالی و عضو تحریریه روزنامه Nation است. او نویسنده چندین کتاب از جمله "هزینه‌های جنگ" ، " قوانین ‌بین‌المللی"، " سازمان‌ملل" و " نظم جهان بعد از عراق" می‌باشد. مقاله‌ای که از نظر می گذرانید توسط هاتف خالدی ترجمه و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ در روزنامه Nation منتشر شده است.
اکنون که آتش بس در غزه برقرار شده است، سوالی که در این میان به وجود می آید این است که اسراییل چه چیزی را در این معرکه به دست آورده است. به طور قطع آمار و ارقام تلفات و هم چنین برتری و چیرگی ارتش اسراییل، از او یک پیروز در میدان جنگ ساخته است اما این ارزیابی تحت عنوان "ماموریت به انجام رسید"، مانند آنچه که در عراق شاهد بودیم، یک ارزیابی شتاب زده و گمراه کننده است.
اگرچه حماس نتوانست در مقابل قدرت و توان نیروهای مسلح اسراییل زورآزمایی کند، اما این جنگ در قلبها و اذهان فلسطینیان یک نبرد بزرگ پیروزمندانه است. اخبار و گزارش‌ها از نوار غزه، کرانه باختری و (Diaspora) سرزمین هایی که به اشغال یهودیان درآمده است حاکی از خشم گسترده نسبت به تشکیلات خودگردان فلسطین (فتح) به خاطر انفعال و بی کنشی آنان و در مقابل افزایش حمایت و مقبولیت حماس است.
محبوبیت حماس به خاطر مقاومت مصمم و با اراده عملیات نظامی آنها در مقابل وحشی گری ها و اشغال گری های اسراییل، حتی در میان سکولارهای فلسطینی افزایش یافته است. ولی اگر حماس به عنوان نیروی سیاسی مسلط و غالب در تمام سرزمین‌های اشغالی فلسطین شناخته شود در انتخابات آتی اسرائیل، بی‌تردید بازنده این میدان، رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.
اوضاع در جبهه دیپلماتیک نیز بغرنج و پیچیده است. شاید نمایش جنگی اسراییل تاثیرات بازدارنده‌ای را بر روی دشمنان وی داشته باشد ، اما این ستیزه یک طرفه، مفرط و شدید اعتراضات گسترده و پس زنی‌های منفی دیپلماتیکی را به همراه خواهد داشت. قطر و موریتانی به عنوان چند کشور معدودی که اسراییل را به رسمیت شناخته بودند ارتباط خود را با اسراییل قطع کردند و اتحادیه اروپا نیز اقداماتی مبنی بر پیشبرد و ارتقا وضعیت اسراییل به عنوان یک شریک تجاری را به حالت تعلیق در آورد. در پی آن حتی نخست وزیر ترکیه پیشنهاد بیرون انداختن اسراییل از سازمان ملل را مطرح کرد.
در این جو متشنج و برافروخته، هیچ جای تعجبی نیست که تمامی ارگان‌های مقبول و قابل احترام بین‌المللی، اعم از کمیساریای حقوق بشر در سازمان ملل و هم چنین رییس مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار سخن از بررسی و تحقیق در مورد جنایت جنگی سر می‌دهند. پارلمان مالزی به اتفاق آرا، سازمان ملل را برای ایجاد دیوان محاکمات جنایات جنگی فراخواند. حتی تا قبل از حمله ۲۷ دسامبر ارتش اسراییل، محاصره طولانی و ممتد غزه نیز یک بحران انسانی فجیع و دهشتناک را به بار آورده بود. محاصره، صورتی از یک مجازات همگانی و انبوه (Collective Punishment) است که در تضاد آشکار با پیمان نامه چهارم ژنو است.
ورای همه اینها، حمله نظامی اسراییل به از دست رفتن زندگی غیرنظامیان و آسیب‌های جدی بر زیربناهای شهری و مکان‌های عمومی که به نیروهای نظامی حماس وابستگی نداشتند شد.
حتی اگر ادعای اسراییل مبنی بر پاسخ دفاعی را به طور ظاهری بپذیریم، این در معادلات نظامی استفاده مفرط از نیرو (Excessive use of force) تلقی می شود. گزارش های متعدد و گسترده‌ای نیز وجود دارند که اسراییل به صورت غیرقانونی از سلاح‌های مشکوک مانند فسفر سفید ، اورانیوم ضعیف شده و نوعی از مواد منفجره متراکم و غیر متعارف استفاده کرده است. و در نهایت با وجود کنترل‌های شدید اسراییل بر خروجی‌ها، حتی اجازه و حق فرار انسانها را از آنان سلب نمود.
این خود نمونه بارز تجاوز و سرپیچی آشکار از قوانین بشر دوستانه است که به ادعای مبنی بر محبوس کردن غزه بر اساس خط مشی اشغالگری اسراییل اعتبار می بخشد.
اما شکست سیاسی علی‌رغم پیروزی نظامی چیزی نیست که دانشجویان جنگ های مدرن را شگفت زده کند. از همه اینها گذشته، آمریکا تمامی صحنه‌های نبرد در ویتنام را با پیروزی ترک کرد اما در نهایت مغلوب این جنگ شناخته شد. همین مساله در مورد شوروی سابق و افغانستان هم صادق است و در حقیقت این به عنوان یک اسلوب و الگو در منازعات مستعمر‌ه‌زدایی بوده‌است. در چنین جنگ‌هایی پیروز یک جانبه میدان نظامی نه تنها با معضلات و بحران‌های عمیق داخلی مواجه می‌شود بلکه چهره و وجهه بین المللی خود را نیز مخدوش می‌کند.
اشتراک عملیات ضد شورش با این نوع جنگ‌ها نیز در این است که " دشمن" در جامعه شهری ممزوج خواهد شد. طوری که پیکار و محدودیت‌ها، قوانین بین المللی انسانی را نقض خواهد کرد و با کشتن غیر نظامیان بی‌پناه، اشغالگران و یا نیروهای استعماری به چشم جنایت کاران جنگی دیده خواهندشد. این همان چیزی است که در غزه رخ داده است و خشم جهانی، یک شکست بزرگ را برای اسراییل به ارمغان آورده است.
نه ایالت متحده آمریکا و نه اسراییل به محدودیت‌های نیروی نظامی در دنیای معاصر پی نبرده‌اند. به نظر می‌رسد رهبران هر دو کشور در فراگیری درسهای تاریخی اخیر ناتوان می‌باشند.
درسهایی که بیانگر آن است که اشغال در دنیای بعد از دوران استعمار به طور نادری نتایج مطلوب در برابر هزینه‌های مقبول در پی خواهد داشت. از این منظر است که با وجود تلفات وحشت‌زای جانی، فلسطینی‌ها پیروز "جنگ دوم" یعنی جنگ حقانیت هستند.
جنگی که میدان و آوردگاه آن جهانی و بین‌المللی است اگر زدوخوردهای غزه باعث نمود جزمیت و قطعیت فلسطینیان برای یک برنامه کاری جهانی عدالت محورشود، این بزرگترین پیزوری برای حماس خواهد بود. آنچه فلسطینی‌ها کم دارند یک رهبر و پیشوا است.
نبردهای نظامی به طور معمول یک سرآغاز، یک انتها و یک آوردگاه مشخص دارند. در مقابل، جنگ‌های حقانیت طلبی مزرهای مشخصی ندارند و باعث جابجایی‌های نافذی در میان افکار عمومی خواهد شد که نهایتا منجر به تغییر کلی فضا و جو سیاسی در یک مسیر قطعی می‌گردند.
من معتقدم که در درگیری های غزه و به طور خاص با پیش‌زمینه محاصره اولیه اسراییل و رویدادهای ناگوار در لبنان در سال ۲۰۰۶، در حال رسیدن به چنین نقطه حساسی هستیم. علیرغم اقدامات نظامی هولناکی که در غزه وارد انجام شد و علیرغم ستمگریهای چهار دهه اشغال، فلسطینی‌ها مترصد یک پیروزی بزرگ هستند.
این آتش بس شکننده چالش‌ها و مجال‌های جدیدی را پیش روی مردم فلسطین می‌گذارد. سناریوهای امید بخشی وجود دارند که البته به قدرت فهم و استعداد طرفین بستگی دارد که در هر دو سوی میدان دیده نمی‌شود. حماس می‌تواند تمایل خود را به عنوان یک اهرم سیاسی اثبات کند.
اسراییل نیز می تواند وضعیت خود را با ارتباط مستقیم با حماس و پذیرش پیشنهاد آنها مبنی بر یک آتش بس جدی و طولانی‌مدت بهبود بخشد. حتی در مراحل پایانی این درگیری، چنین چاره‌ها و راهکاری‌هایی می‌تواند پیشنهادی امید بخش برای فرار از دوزخ باشد.

وبگردی
تلاشی بیهوده برای پیام رسان داخلی / سرنوشتی مانند ایمیل ملی
تلاشی بیهوده برای پیام رسان داخلی / سرنوشتی مانند ایمیل ملی - در پیامک هشدارآمیز آمده است: «در اجرای حکم قضایی مبنی بر فیلتر شدن تلگرام، برای ادامه فعالیت کانال خود از طریق پیام رسان های داخلی ظرف 48 ساعت اقدام نمایید. در صورت استمرار فعالیت کانال در تلگرام، برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت. پلیس امنیت عمومی ناجا» حال این سؤال مطرح می شود آیا با تهدید می توان افراد را وادار کرد تا از پیام‌رسان های داخلی استفاده کنند؟
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.