دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 22 October, 2018

اسرائیل ازدیدگاه جلال


اسرائیل ازدیدگاه جلال
چندی پیش، به مناسبت سالگرد درگذشت «جلال آل احمد» جرائد چپ وراست _ ! اگر این تعبیر صحیح باشد_! درباره ی وی مقالاتی منتشر ساختند.... . یکی از روزنامه ها مطالبی به عنوان «سالروزتولد» او منتشر نمود که از یک جهت قابل تقدیر بود وآن این که بر خلاف رسم موجود در بزرگداشت شخصیت ها وافراد به مناسبت روز وفات ( که نشان دهنده مؤانست ذهن جمعی جامعه ما _حتی نخبگان ونویسندگان _ با سوگواری و روز درگذشت افراد است).... روز تولد را فرصتی برای یادبود قرار داده بود!
البته باید یادآوری نمود که تولد مرحوم جلال روز سوم آذرماه نبوده بلکه روز پنجشنبه یازدهم آذرماه ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق با بیست ویکم شعبان ۱۳۴۲ هجری قمری بوده است . به هرحال: نکته ای که از نظر نگارنده خیلی مهم است . این است که هیچ یک از جرائد، متأسفانه به نقش جلال آل احمد ، درافشای جنایات رژیم صهیونیستی ،آن هم درآن دوران : «همکاری وهم پیمانی ایران پهلوی» با رژیم صهیونیستی ، اشاره ای نکردند ! درحالی که بی تردید جلال آل احمد در میان روشنفکران عصر ما، شاید اولین کسی باشد که علیرغم گرایشهای چپ گرایانه نخستین ، هرگز دردام شیفتگی سوسیالیستی ! نسبت به کیبوتص های«اسرائیل» نیافتاد وبه هر بهانه ای ، علیرغم جو حاکم بر محافل سیاسی و روشنفکری به نقد و افشای مظالم رژیم صهیونیستی واربابان اصلی آن که محافل امپریالیستی غربی بوده و هست، پرداخت و شجاعانه افشاگری نمود. دوست ارجمند وعزیز گرانقدر جناب «شمس آل احمد» درکتاب خود به نام «از چشم برادر» (چاپ قم ، ۱۳۶۹ که متأسفانه دیگر تجدید چاپ نشد) دراین زمینه اشاره ای دارد که نخست آن رانقل می کنم وبعد متن رساله ای که در مهرماه ۱۳۵۷، تحت عنوان:«اسرائیل، عامل امپریالیسم » با مقدمه ای به امضای مستعار«ابورشاد» ازقم ، منتشر ساختم_ باهمان مقدمه _ جهت اطلاع وآگاهی نسل جدید از دیدگاه جلال درباره فاشیسم صهیونیستی نقل می کنم : نخست اشاره جناب شمس آل احمد را بخوانیم:
۱) «مقاله ای که زیر پوشش نامه یک دوست ایرانی فرنگ نشسته ، جلال در «جنگ هنر امروز» دکتر سیروس طاهباز چاپ کرد، وهفته نامه «دنیای جدید» را به توقیف ابدی گرفتار ساخت درسوم تیرماه ۱۳۴۶ ودرنسخی معدود منتشر شد. که یا روشنفکر جماعت ، درهمان ایام آن را ندید و یا آن را درخور توجه ندانست . آن نامه ساختگی جلال ، تا ضرب و زور ساواک را بگیرد .نام :« آغاز یک نفرت » را داشت . که خود وی و یا دکتر سیروس طاهباز ناشر اولی آن ، مصلحت ندیده بودند باچنان عنوانی، حساسیت وعصبیت سانسور را برانگیزند.(که البته این ملاحظه و مراعاتشان درست درنیامد ، وساواک نه تنها اکثر نسخ آن راجمع کرد، بلکه هفته نامه مزبور راتعطیل نمود.) اما از ظرایف روزگار این که آن مقاله را نیز روحانیت آگاه دید. ونسبت به تکثیر آن احساس مسئولیت کرد. با افزایش یک مقدمه سه صفحه ای با امضای «ابورشاد» وتوسط «نشر نذیر» دوبارآن را درقم به صورت یک رساله ۳۲ صفحه ای رقعی منتشر ساخت. یکبار در پنج هزار نسخه . ویکباردر پنجاه هزار نسخه. وظریف تر آنکه برای آن رساله _ لابد متکی به محتوایش_ نام «اسرائیل» عامل امپریالیسم، را برگزید. عزیزم سید هادی خسروشاهی دربازگشت از سفارت واتیکان ، برایم نقل کرد که «نشر نذیر» پوششی بوده است روی فعالیت های روشنگرانه گروهی از روحانیان جوان که در سالهای طاغوت درقم فعالیت داشته اند. و«ابورشاد» هم نام مستعار خود ایشان بوده است .
۲) جلال با تمام ارادتی که به مرحوم خلیل ملکی و برادرش مهندس ملک داشت، هیچگاه دچار شیفتگی سوسیالیست های ایرانی نسبت به اسرائیل نبود. جوهر علاقه واعتقادی که او به فرهنگ اصیل اسلامی داشت ، به او اجازه نمی داد که چون دیگر یاران خویش، به دستاوردهای توفیق آمیز کشاورزی اسرائیل، درشکل کیبوتص ها، از صمیم دل به وجد آید. وهمین شک وتردیدهای اصولی بود که نوشته های جلال را همواره از نوشته های مرحوم ملکی تفکیک می کرد. پندار من آن است که وقفه های چند گانه ای که در تبلیغ کیبوتص های اسرائیل در مجله مرحوم ملکی (علم وزندگی ونبرد زندگی) اتفاق افتاده است، می تواند از جمله به علت تحذیرهایی بوده باشد که جلال به ملکی می داده است. ملکی درجلال ، به چشم یک مشاور هوشیار وصدیق می نگریست. واین مطلب را، خیال می کنم خود آن مرحوم درمقدمه یکی از کتابهایش نیز یاد کرده است ( مقدمه برخورد عقاید وآراء) .وقتی جلال، از بین روشنفکران ایرانی درسال ۱۳۴۶ برای اول بار فریادش درآمد که : «به مناسبت اینکه نازیسم_ این گل سرسبد تمدن بورژوایی غرب_ گروهی از یهودی های فلک زده را درآن کوره های آدم _ پزی پخت_ امروز دو سه میلیون عربهای فلسطین وغزه وغرب اردن باید درحمایت سرمایه داران وال استریت وبانک روچیلد کشته وآواره بشوند. وچون حضرات روشنفکران اروپایی درجنایتهای هیتلر شریک بوده اند ودرهمان ساعت دم برنیاوردند ، حالا به همان یهودیها درخاورمیانه سرپل داده اند تا ملل مصر وسوریه والجزایر وعراق شلاق بخورند ودیگر خیال مبارزه ضد استعمار غرب را درسرنپرورند ودیگر کانال سوئز را رو به ملل متمدن نبندند!» مجادله داغی را با استادش مرحوم ملکی باعث شد که دست کم خیال می کنم دکتر سیروس طاهباز ناشر آن فریاد، بیاد داشته باشد.» (از چشم برادر، صفحه ۴۷۸و۴۷۹ ).
..... اما مقدمه اینجانب بر رساله جلال:
بنام خدا
یادداشتی براین رساله
تیرماه ۱۳۴۶ بود که شماره اول نشریه ای روزنامه وار بنام «جنگ» در تهران منتشر گردید.... ومن درتبریز بودم که نام آنرا شنیدم ولی نسخه های آن گویا نایاب گردید وبدست ما نرسید....ونمی دانم که همان شماره تجدید چاپ شد یا نه ولی می دانم که شماره دوم آن هرگز اجازه چاپ ونشر نیافت .....
.... تهیه یک نسخه ازآن ، با لطف «جلال» امکان پذیر شد وشاید هم تقدیر چنین بود که همان نسخه ، بیش ازدهسال دربین اوراق وکتابهای مضره ی راقم این سطور!، نخست از«دزد زدگی ها!» وسپس از «حوادث دهر!» درامان بماند تا آنکه امروز، مقاله خود «جلال» بشکل جزوه ای مستقل منتشرگردد.... والبته چون می گویند سانسور مطبوعات لغو شده وتحصیل اجازه نشر کتاب هم آسان گشته است ، ما با همه دیر باوری ها ، این مقال را بعنوان بررسی صحت یاسقم خبر! بدست چاپ می سپاریم که اگر منتشرگردید ، مورد استفاده دوستان قرار می گیرد واگر هم در چاپخانه ، بانتظار اجازه بایگانی شد، برای هزارمین بار می فهمیم که «آزموده» را آزمودن خطا است ......!
....... ومی بینید که این مقال دهسال پیش نوشته شده ودراین فترت ، بعضی از افراد یاد شده درمقال، مانند ناصر وامام یمن وامپراطور حبشه، دیگر در مصدر کار ویادر عالم حیات نیستند که ما در باره شان حاشیه ای بزنیم ! ولی برای توضیح نکته ای که در صفحه ۳۱ آمده است، اشاره باین امر بی مناسبت نخواهدبودکه «اسرائیل» امروز هم بجای امپراطور حبشه، از جانب سرهنگ هایله ماریام! باصطلاح مارکسیت !پشتیبانی والبته انقلابی این بار، بجای همکاری با امپریالیسم غرب_ اربابان امپراطور_ با سوسیال امپریالیسم شرق وسربازان اقمارش، _ اربابان رئیس جمهور _ همکاری دارد که مسلمانان صحرای اوگادن را با یاری آنها تارومار کردند وهم اکنون بایک همکاری دستجمعی ودوستانه ! طبعاً سوسیالیستی ، مسلمانان اریتره را با بمب خوشه ای و ناپالم اهدائی اسرائیل و هواپیمای ساخت شوروی با هدایت خلبانان کوبائی_ نگهبان سوسیالیسم _ قتل عام می کنند....!
دیگر آنکه «جلال» درصفحه ۲۴، راه حلی برای رفع اختلاف بین اعراب ویهود پیشنهاد می کند که «تشکیل یک حکومت فدرال عرب ویهود_ باسم فلسطین » است! این راه حل را باید همانطور بیان داشت که گروههای اصیل جنبش آزادیبخش فلسطین، هوادار آن هستند وآن تشکیل دولت فلسطینی است که درآن یهودیان اصیل فلسطین _ نه تحفه های صادر شده ازآمریکا وشوروی ودیگر اقمارشان_ بتوانند زندگی آزاد ومسالمت آمیزی با دیگر فلسطینیان: مسیحی ومسلمان داشته باشند. والبته این راه حل تا مرحله عمل فاصله بسیار درازی دارد وتوجه داریم که «اسرائیل» را غرب با همکاری شرق ، درقلب جهان اسلام بمثابه پایگاه تجاوزات خود بوجود آورده است وبه این آسانی هم حاضرنخواهد شد که دست ازاین پایگاه بردارد، مگر آنکه طبق نوشته خود«جلال_» ودرهمین نشریه «تجربه الجزائروچین» را که «نشان داده است استعمار را فقط با تبر می توان برید» در فلسطین نیز بکار بگیرند که گرفته اند ......! دست خدا بهمراهشان باد.! درپایان این نکته را نیز یادآور شد که انتخاب عنوان کلی این رساله ، از ما است .
مهرماه ۱۳۵۷ قم : ابورشاد
اسرائیل بمثابه آلت امپریالیسم
وین زمان فکرم این است که درخون برادرهایم ناروا درخون پیچان بی گنه درخون غلطان دل فولادم رازنگ کند دیگرگون این متن نامه دوستی از پاریس است که من چیزهائی به آن افزوده ام . پرت وپلاهاش بیخ ریش من وحرف حسابش ازاو .
جلال آل احمد
دو هفته است که گوشم به رادیو است وچشمم به روزنامه ها . وحالا نتیجه این سیر وسیاحت را درفلسفه اروپا بصورت درد دل برایت می نویسم . تنها در بحران های سیاسی واجتماعی حاد است که کلمات وعبارات واعمال واقدامات مفهوم واقعی خود راپیدا می کنند . تنها سربزنگاه ها است که معلوم می شود هر فرقه و هرکس چند مرده حلاج است وتنها سر پلهای خر بگیری است که می توان بدقت نیروهای دوست ودشمن را بررسی کرد . وچنین شرایطی اخیراً به مناسبت جنگ خاورمیانه پیش آمد ومهره ها را نشان داد وداغ ها را بر پیشانی زد آن چنانکه پاک کردنش باگه خوردن نامه هم میسر نیست . مردم فرانسه از خرد وکلان وچپ وراست چه نژاد پرست وچه ضد عربند! هیچ کس فکرش را نمی کرد _ من ازهمه کمتر_ که داغ الجزایر چین بردل این ها مانده باشد . وماجرای لشکرکشی کانال سوئز در ۱۹۵۶ وناکام ماندن آن چنین به انتقال کشی تحریصشان کرده باشد . بقول امه سه زر همه این حیوانات رنگارنگ لشگریان جرار استعمارند. همه شان برده فروشند وهمه شان به انقلاب بدهکار. دو هفته تمام آماده کردن افکار عمومی طول کشید . آن وقت که اول به میدان جست ؟ دست چپی ها! حضرات وجدان جهانی _ آنهایی که درمغز پوسیده خود فکر می کنند که رسالت دفاع از حق را درتمام دنیا دارند.
آن هایی که حسن وحسین وتقی ونقی را دراقصا بلاد عالم به نام انسانیت محکوم می کنند! همه آنها یک مرتبه به میدان ریختند. از سارتر گرفته (واین یکی کمتر از همه دیگران ) تاکرگدنی یا خوکی اوژن یونسکو نام _ که وقاحت را به آنجارساند که ادعا کرد آورگان بی وطن فلسطین که بیست سال است در اردوگاه های جنگ بسر می برند وجیره غذائی نصف آدم معمولی را ازراه سازمان ملل دریافت می کنند همگی می خواهند کاری بکنند که هیتلر نکرد. یعنی می خواهند این یهودی های رنگ و وارنگ اروپایی وآمریکایی راکه نماینده تمدن غربند دروسط ممالک عربی قتل عام کنند .! مالیخولیایی دیگری به نام«لانزمن» که جزو دارودسته «تان مدرن »سارتر است آن چنان ازاین وحشیگری خیالی اعراب ازکوره دررفت که هر آنچه از چنته علیلش درمی آمد نثاراین مردم کرد. فدراسیون چپ وحضرت مندس فرانس که جای خود دارند، اما وقیحتر وبی آبروتر ازهمه جناب دانیل مایر بود که رئیس مجمع دفاع از حقوق بشر است ! وبه نام رسالت تاریخی ای که بعهده دارد چنین تخم فرمود که : من از سوسیالیست بودن (!!) خود متنفرم از انسان بودن خود هم متنفرم ولی به یهودی بودنم افتخار می کنم . به مدت یک هفته این جوری دور بدست این اراذل ادبی وسیاسی بود وچه سیرکی ! جایت خالی اما پس از اینکه دهن اینها از عربده کشی کف کرد آنوقت صاحب کارهای اصلی که سرنخ بدستشان است وارد گود شدند . زمینه آماده بود. چپ فرانسه (منهای کمونیست ها که خودشان هم نمی دانند چه گهی می خورند !) بطور یک پارچه احساسات را برای ماهیگیری بعدی آماده کرده بودند . مطبوعات بورژوا وارگانهای پول ومنفعت از دوش این روشنفکران چپ! بالا رفتند. اسم نویسی داوطلبان شروع شد وپول جمع کردند . حضرت بارون ادمون دوروچیلد دبیر کل اتحادیه طرفداران اسرائیل در میتینگ های هیستریک وراسیست ضد عربی_درکنار نامدارترین عناصر دست چپ قرار گرفت . همه باهم به کمک اسرائیل متمدن _! به جنگ اعراب جاهل و وحشی ! شتافتند .
برای اینکه حساب دستت باشد وحرفهایم راحمل بر اغراق نکنی فقط یک نمونه دستت می دهم. پنج ماه است که کمیته ای بنام نهضت یک میلیارد فرانک برای ویتنام دارد فعالیت می کند که هدفش از اسمش پیدا است وتا بحال فقط دویست میلیون فرانک پول جمع کرده اما درعرض ۴۸ ساعت میزان پولی که در فرانسه برای اسرائیل جمع شد از ۳ میلیارد فرانک گذشت ! که فقط نصف آن را حضرات روچیلد «پاریس»و«لندن» هدیه کردند وتوخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل ...... خوب. چرا این بشر دوستان! این طور بدست وپا افتاده اند ؟ چرا یک مرتبه این جوری همبستگی عمومی با اسرائیل تظاهر کرد ؟ جواب ساده است . بیست سال است که یک مشت زورگو به کمک سرمایه های بین المللی وبه برکت سازمان های تروریستی صهیون و«هاگانا» خاک فلسطین را اشغال کرده اند ویک میلیون ساکنان آن رابیرون ریخته اند . بیست سال است که مرتب ذره ذره ازخاک اعراب را تصرف می کنند .بیست سال است که سازمان ملل ازآنها می خواهدکه آوارگان فلسطین رابگذارند به وطنشان برگردند وآنها با گردن کلفتی رد می کنند. درعرض این مدت درست یازده مرتبه از طرف سازمان ملل محکوم به تجاوز شده اند.و سه مرتبه عملاً به خاک همسایگان تجاوز کرده اند وهیچوقت اعراب مقیم فلسطین را اسرائیلی قبول نداشته اند بدلیل این است که حالا بشر دوستان غربی چنین یک مرتبه چون تنی واحد برای دفاع از آنها قیام کرده اند، رفتاری راکه دیروز نازیها با یهود کردند امروز یهود به کمک وجدان ناراحت اروپا وآمریکا دارد با اعراب می کند .
بمناسبت اینکه نازیسم _ این گل سرسبد تمدن بورژوایی غرب _ شش میلیون یهودی فلک زده رادرآن کوره های آدم پزی ریخت _ امروز دوسه میلیون عرب های فلسطین وغزه وغرب اردن باید در حمایت سرمایه داران وال استریت وبانک روچیلدکشته وآواره بشوند . وچون حضرات روشنفکران اروپایی در جنایت های هیتلر شریک بوده اند ودرهمان ساعت دم برنیاورده بوده اند . حالا بهمان یهودیها درخاورمیانه سرپل داده اند تا ملل مصر وسوریه والجزایر وعراق شلاق بخورند ودیگر خیال مبارزه ضد استعمار غرب رادر سر نپرورند ودیگر کانال سوئز را روبه ملل متمدن نبندند! تف بر این تمدن گند بورژوا! من تعجب می کنم که حضراتی که سالها بگوش ما فرو کردند که اسرائیل یک کشور سوسیالیستی است آیا الان شب با وجدان آرام می خوابند ؟ اسرائیلی که بعنوان شعبه خاورمیانه امپریالیسم و «سیا» الان دارد تمام شبکه جاسوسی وضد انقلابی آن اطراف را اداره می کند ؟ اسرائیلی که حتی اسمش را به عنوان دهن کجی به فلسطینی ها انتخاب کرده است ؟آیا باین علت که رئیس حکومت مصر میانه اش باحکومت ما شکرآب است باید صدواندی میلیون عرب را درین قضیه فدا کرد ؟ الان ۹۰ درصد نفت اسرائیل را ایران می دهد وآن وقت حکومت ایران ازترس اعراب اعلامیه می دهد که «ما درمقابل کمپانی هیچکاره ایم ایشان خودشان نفت را بهر که بخواهند می فروشند »! وآیا این عذر بدتر از گناه نیست؟ آخر این دم خروس را ببینیم یا کمک های شیر وخورشید سرخ رابه آوارگان اردن که از حدود یک عوام فریبی در داغترین شرایط سیاسی فراتر نمی رود. سربازان فراری عرب در صحرای سینا دسته دسته دارند از تشنگی می میرند آنوقت تمام مطبوعات فارسی پر است از انتقام گرفتن ازناصر_ وهیچکس نیست بنویسد که آقایان این اسرائیلی های متمدن اندکه لوله های آبرا بریده اند تا برای نگهداری از اسرا دچار خرج بیشتر نشوند! موشه دایان همین شش ماه پیش از ویت نام برگشت که به استلژ رفته بود تا ببیند ملت متمدن آمریکا چگونه ملت گرسنه و وحشی ! ویت نام رابا ناپالم و بمب های افشان وپران قتل عام می کند ! بگذریم .....
شلاق حوادث بیدار کننده تر از هر پند و موعظه ای است . مطبوعات فرانسه که همچون دیگر بنگاه های انتشاراتی این ملک دردست یهودیان سرمایه دار است چنان افکار رامسموم وتخدیر کرده اند که نظیرش را تا سال های دیگر نمی توان دید. رادیو های خصوصی ودولتی هم که با پول تبلیغات اینها می گردد. مگرنه آن است که نخست وزیر مملکت فرانسه رئیس بانک روچیلد است ؟ وزمام امور«هاشت»و«رنو» در دست سرمایه داران ؟ وتمام جناح چپ درید قدرت، گی موله_ همان که به سوئز لشگر کشید ؟_وتبلیغاتش بدست آنهایی که هنوز خواب«الجزایرفرانسه» را می بینند؟ اینها عجب نیست . عجب این است که وجدان روشنفکران مملکت ایران راهم این ها می سازند. من این روزها ازفارسی دانستن خودم بیزارم. درسراسر مطبوعات فارسی جز یک مقاله دریک مجله سپید وسیاه هیچ چیز دیگری ندیدم که بشود گفت آن را یک ایرانی نوشته. اگر وجدان روشنفکر اروپایی ناراحت است که چرا به آن یهودکشی ها رضایت داده روشنفکر ایرانی چه می گوید که «استر» ملکه اش بود و «مردخای» وزیر شاه هخامنشی اش! ودانیال نبی امامزاده اش؟ وجدان روشنفکرایرانی باید ازین ناراحت باشد که چرا نفت ایران در تانک و هواپیمایی می سوزد که برادران عرب و مسلمانش را می کشد وجدان روشنفکر ایرانی باید از این ناراحت باشد که چرا نفت سعودی وکویت در تانک ها و هلیکوپترهایی می سوزد که ملت فقیر ویتنام رابه توپ بسته اند . چه کسی گفته است که وجدان روشنفکر ایرانی را هم باید مطبوعات فرنگ بسازد ؟ و مالیخولیاهای روچیلد ولانزمن ؟ این حرف وسخن کهنه ای است که چرا کفاره گناهی راکه دیوانه ای در بلخ آلمان واروپا کرد باید ما در شوشتر خاورمیانه بدهیم _بحث درین است که اسرائیل_ این دست نشانده دست اول سرمایه داری واستعمار غرب درخاورمیانه _ که سرمایه فراوان دارد ، مگر نمی داند که هر اصله نخلی را کمپانی نفت در خارک به هزار تومان خرید؟ اسرائیل اگر می خواهد در خاورمیانه آرام زندگی کند باید مرکز توطئه ضدنهضت های دمکراتیک نباشد .
اگر اسرائیل می خواهد که برادران عرب برسمیت بشناسندش باید به جای اینکه استخوان لای زخم باشد _ مرهم نهنده باشد دردهای خاورمیانه را.که بزرگترینش نفوذ استعمار است وغارت نفت. بگذار حالا رمز وقایع این مدت را بسرعت برایت بنویسم چرا که دیده ام سانسور با مطبوعات فارسی چه می کند و می دانم چیزی درست وحسابی دراین باب نمی دانی. چون دیده ام که مطبوعات فارسی این مدت انگار اصلاً درتل آویو چاپ می شده است.
روز دوشنبه ساعت شش صبح به وقت اینجا. هواپیمای اسرائیل با کمک هواپیمای آمریکا وانگلیس که از مالت و پایگاه های لیبی بر می خاستند ( و به این دلیل لیبی تهدید به بستن آنها کرد) تمام فرودگاه های مصر وسوریه واردن وحتی عراق رابمباران کردند ، ومحافل مصری اعلام کردند که جزو این فرودگاه های بمباران شده . حتی یکی بوده در مرز سودان ومصر که هنوز تمام نشده بود و از وجود آن فقط مقامات دولتی مصر اطلاع داشته اند و مقامات آمریکایی! بعد هم یک مانور ساختگی شد که کشتی «لیبرتی» آمریکایی را بمباران کردند که نتواند خبری از حرکت هواپیماها ضبط کند که ازکدام سمت به کدام سمت می رفته اند. واین جوری نیروهای هوایی اعراب درهمان ساعت اول روی زمین از کارافتاد ، ونتیجه ازهمان اول معلوم بود. وآن وقت حمله تانک ها شروع شد . صحرای سینا دردو روز اشغال شد . زیربمباران شدید اسرائیل ششصد تانک وهفت لشگر مصری ازهم پاشید . چراکه حفاظت هوایی نداشتند، عده کشته بین ۷تا ۱۰هزار نفر. ومهم تر ازین ده پانزده هزار نفری هستندکه الان درصحرای سینا سرگردانند ودارند از تشنگی می میرند(مثل اینکه تکرار کردم ) وآن وقت ارتش فاتح اسرائیل حتی ازاسیرکردن آنها ابا می کند .چرا که درآن صورت باید به آنها آب ونان وخوابگاه وارودگاه بدهد .ویهودی جماعت البته که مقتصد هم هست . واین را از قدیم می دانیم . این جوری به ایشان فقط شاید یک گور دسته جمعی بدهد!
اما درجبهه اردن ، زیربمباران اسرائیل اردنی ها سه روز بیشتر مقاومت نتوانستند.و چهارده هزار کشته بر زمین گذاشتند .تمام نواحی غرب اردن را متمدن های یهودتصرف کردند والان یک میلیون دیگر عرب را دارند ازخانه وکاشانه شان بیرون می کنند وجالب اینجاست که درهمان حال که مطبوعات ورادیوی اسرائیل (که بدقت گوش کرده ام) جنگ را جنگ مذهبی بین متعصبان مسلمان ومتمدنان اسرائیل معرفی می کردند. درهمان حال تمام هئیت دولت وامرای ارتش اسرائیل پای دیوار ندبه دربیت المقدس داشتند گریه وزاری می کردند . ودرهمین حال رادیو قاهره طبقه کارگر انقلابی را برای برداشتن سلاح ودفاع درمقابل استعمار تهییج می کرد. تمام زندانیان سیاسی قاهره آزاد شدند که هیچ، مسلح هم شدند وبرای دفاع راه افتادند .اما اسرائیلی ها ازکانال سوئز عبور نکردند. گرچه می توانستند. چراکه نمی خواستند گزکی بدست استعمار بدهندکه وسیله شده اید برای بستن کانال به هر صورت روز چهارشنبه مصر درمیان بهت وحیرت همه دنیا اعلام کردکه فرمان آتش بس شورای امنیت رامی پذیرد و روز بعد جمال عبد الناصر درنطق نیم ساعته خود اطلاع داد که ازتمام مسئولیت های خود استعفا می دهد.( ومن حتم دارم که کوچکترین مطلبی از این نطق درمطبوعات فارسی منتشر نشده است !) خبر استعفای ناصر را گوینده رادیو قاهره نتوانست تا آخر بخواند وگریه اش گرفت واروپائیان متمدن هنوز ازتعجب این خبر درنیامده بودند که درکشورهای عربی غوغا شد ودرعرض نیم ساعت به گفته رادیو اسرائیل (به دقت می نویسم) پانصد هزار نفر درقاهره ریختند به خیابان که استعفای ناصر باید پس گرفته بشود . باز بقول رادیوی اسرائیل ازکرانه اقیانوس اطلس تا کنار خلیج فارس درعرض چند لحظه پریشانی شکست چنان به اراده به برگرداندن ناصر بر سر کار مبدل شدکه همه فراموش کردندکه درجنگند وجنگ راهم باخته اند.یک ساعت بعد ناصر اطلاع داد که تا فردا استعفای خود راپس می گیرد تا مجلس تکلیف اورا روشن کند. وفردا ناصر نتوانست به مجلس برود. ازمنزل تا مجلس دریایی ازآدم راه را برهرنوع عبور و مرور بسته بود آنطور که درتلویزیون می شد دید . نظیر چنان تظاهری را فقط درپکن می توان سراغ داد. درعرض این مدت روابط سیاسی تمام دولت های عربی باآمریکا وانگلیس قطع شد .کانال سوئز بند آمد. وشیرهای نفت تمام ممالک عربی بسته شد .شکست نظامی اعراب که مسجل شد وخیال بشر دوستان ومتمدنان از این لحاظ که آسوده شد .آنوقت درتمام فرانسه رادیو وروزنامه وتلویزیون همه رفتند بسراغ نفت . چراکه نکند قضیه جدی شود وفرنگ بی نفت بماند ؟ واین است آنچه از افادات دستگاه های انتشاراتی فرانسه درباره مسئله نفت دستگیر من شد : ملت فرانسه آسوده بخوابید که نفت برای آمریکا وانگلیس قطع می شود نه برای شما. وبعد اینکه نفت خاورمیانه ارزانترین نفت دنیااست ونفت ایران (که ازآن خیلی حرف می زنند) ارزانترین نفت خاورمیانه واین نفت روبه همه ما بازاست. وبرای جایگزین کردن آن مقامات محلی کمپانی هاحتی جایزه معین کرده اند که هردستگاهی بیشتر بجنبد وبعد علاوه برما آمریکائی هاهم هستند که درویتنام بی نفت ایران وخلیج فارس نمی توانند یک لحظه دوام بیاورند.(نمی دانم آنجا هم منعکس شده است یانه که درسایگون مردم چنان هجومی به فروشگاههای نفت برده اند که دو تا پمپ خراب شده!) .دیگر اینکه نفت حوزه خلیج هفت مرتبه ارزانتر است ازنفت الجزایر وده مرتبه ارزانتر است از نفت حوزه پاناما و بیست مرتبه ارزانتر است از نفت آمریکا. واگر قرار باشد آمریکایی ها خودشان نفت به ویتنام برسانند بودجه جنگی شان پنج برابر می شود ناچار اقتصادشان ورشکسته پس خدا را شکر کنید که هنوز ایران نفت دارد وقول داده است که استخراج نفتش را چنان بالاببرد که جبران کمبود نفت های عربی کرده باشد . عین همان کاری که درملی شدن نفت ما .کویتی ها کردند. به این است بزرگترین علامت همبستگی برادران مسلمان که هم درآن سالها و هم اکنون فقط به نفع متمدن های اروپایی ویهودی وآمریکایی تمام می شود!
اینها درست . اما هنوز کارتمام نشده است . درجبهه سوریه جنگ ادامه دارد. رادیو دمشق می گوید جنگ تمام نشده بلکه به تعویق افتاده . تمام زن وبچه هارا ازدمشق دارند می فرستند به لبنان وازقاهره به نواحی دیگر. سنگربندی درمقابل هر خانه وعمارت وهر اداره دارد دنبال می شود . تمام اهالی غیر علیل مسلح شده اند و رادیوهای عربی تبلیغ می کنند که حتی اگر بازهم در جبهه ها شکست بخوریم جنگ را مبدل می کنیم به جنگ پارتیزانی اینطور من می بینم قضیه دارد ریخت جنگ صلیبی مجدد را بخود می گیرد. منتهی جنگی که دیگر اصول مذهبی محرکش نیست بلکه سیری وگرسنگی محرک آن است . اما همان میان ملل مسیحی وملل مسلمان ، سردمدار ملل مسیحی دراین جنگ استعمار است وسردمدار ملل مسلمان و اگردرآن جنگ های صلیبی اروپائیان باختند درعوض علم وصنعت عالم اسلام رابه غنیمت بردند واین باربه کمک همان علم وصنعت و به کمک یاور بزرگ دیگر که استعمار بین المللی است ویک نوچه کوچک که عبارت باشد از صهیونیسم از نو به همان جنگ آمده اند، وآیا ممکن است که ملت های مسلمان عالم دراین جنگ جدید آنچه راکه درآن یکی به غرب داده بودند باز بستانند؟ بگذرم . وخبرها را دنبال کنم . عبد الناصر در نطق خود گفت که درست شب چهارم ژوئن که فردایش حمله اسرائیل شروع شد . نمایندگان آمریکا وشوروی به من توصیه کردند که اقدام به حمله نکنم واطمینان دادند که در این صورت اسرائیل هم حمله نخواهد کرد ومسئله از راه سیاسی حل خواهد شد . وبعد گفت که ما منتظر حمله اسرائیل از شرق وشمال بودیم ولی از غرب موردحمله قرار گرفتیم (پایگاه های هوائی مهمی درلیبی است که درست در اختیار ارتش آمریکا است ولی ناصر بصراحت اسم نبرد) وگفت که سی .ای.ا درماجرا بی شک دخیل بوده است . واز این قبیل .
اما آخرین اخبار اینکه خسارت جنگی مصر ( غیر ازخسارات جانی) به پانصد میلیون تا یک میلیارد دلار تخمین زده می شود .چین ده میلیون دلار وجه نقد وصدو پنجاه هزار تن گندم بعنوان کمک فوری به مصر فرستاده است ، ازشب استعفای ناصر تاکنون سفارتخانه های شوروی درممالک عربی در حمایت پلیس است .چراکه مردم ممالک عربی ازعدم ترک شورویها.که باتوافق امریکایی ها آتش بس دادند. وازشل آمدن آنها سخت خشمناکند. وگرچه این یک بار دیگر همان تجربه تلخ صد بار تکرار شده ... است اما معلوم نیست شوروی چطور می تواند این آبروی رفته را دوباره بدست آورد. گو اینکه جلسه فوق العاده روسای احزاب کمونیست اروپای شرقی بسرعت تشکیل شد وهمه روابط خود را بااسرائیل بریدند ولی قطع روابط کجا وانتظار اعراب به کمک مستقیم کجا؟
«بومدین» حواری که آتش بس را نپذیرفت میدانی که به مسکو رفت تا بعنوان مترقی ترین جناح حاکمه عربی تکلیف دولت های عربی را با ستاد سابق زحمتکشان روشن کند. وبه همین علت بازمطبوعات آزادیخواه(!) فرنگی ازآتش افروزی این سرباز انقلابی سابق ترش کردند. چون هنوز خیال می کنند که غیرت وحمیتی درستاد زحمتکشان موجوداست وکورخوانده اند. دست بالا بازهم اعلامیه است . و اعلامیه هم تا بحال کسی را به نان وآبی نرسانده. شنیده ام که کوسیکین به تیتو گفته بود(ناصراز راه تیتو کمک فوری ازروسها خواسته بود) که خیال می کنند ما می رویم کنار کانال به خاطر مصریها قربانی بدهیم ؟ (و راست هم می گفتند.آن حضرات حتی در ویتنام جرات نکردند قدمی بردارند.) اسلحه بهشان داده ایم اگر کاره ای هستند خودشان بجنبند دیگر ! این است جواب کمک. یعنی که صحرای سینا یک لابراتوار مجدد است برای آزمایش سلاح ها وآبروریزی مهمتر این است که سلاحهای شوروی اعتبار خود راباخته اند. وسلاحهای امریکایی وفرانسه وانگلیسی اعتبار یافته اند.
بهر صورت این جنگ عاقبت وخیمی دارد .اسرائیلی ها به صراحت اعلام کرده اند که گذشته بازنمی گردد یعنی که مناطق اشغالی را پس نخواهند داد که هیچ ساکنان عرب آن راهم بیرون می کنند . که شروع هم کرده اند. روسها زور می زنند که بقبولانند جدی هستند وامریکا وانگلیس هم که برخر مراد سوارند ولی شک نیست که دردنیای عرب دگرگونی عمیقی رخ داده . شلاقی به گرده بخواب رفتگان قرون وارد آمده که نتایجش بزودی آشکار خواهد شد. اگر هیات های حاکمه عربی که اغلبشان دست نشانده مستقیم کمپانی های نفتی اند عرضه داشته باشند وشیر نفت را بسته نگهدارند.
فلسطینی ها در سراسر مناطق اشغالی اسرائیل از نو کمیته های مقاومت تشکیل داده اند و ازقرار روایت نمایندگان سازمان ملل که ازآنجا آمده اند زمین ها را با مین های چینی دارند مینگذاری می کنند . و وای به روزی که پای چین باین ناحیه بازشود ! ولابد خبر بمب هیدرژن شان راهم شنیده ای .و عیب اساسی کار این است که من می ترسم اسرائیل با این قلدربازیها وژاندارم خاورمیانه شدن ها (مسافری می گفت درنیویورک باسه میلیون یهودی اش درروزهای واقعه چنان محیط تروری از طرف یهودیان ایجاد شده بود که همه جازده اند!) ازنو یک نهضت ضد یهود را تحریک کنند. وراستش را بخواهی صهیونیسم است که خطرناک است چرا که پشت سکه ناریسم وفاشیسم است.و بهمان طریقه عمل می کند. یک «هاگانا» برای من با دسته های اس .اس هیچ فرقی ندارد.آندره فیلیپ سوسیالیست نوشته بود که شرم آور است که اینجا درفرانسه عده ای از یهودیها نوشته اند وگفته که ما وطنمان اسرائیل است نه فرانسه ، ومتأسفانه می بینیم که مطبوعات فرانسه دردست یهودیها است (اکسپرس، با«سروان شرایور» ش_ که زبان ایشان است وتمام زنجیره مطبوعاتی «لازارف ها» با فرانسه سوار_ال_ماچ _پاری ماچ والخ ....) علاوه بر اینکه تمام فرستنده های تلویزیونی نیویورک را (۱۳ زنجیر فرستنده) یهودیها اداره می کنند و اغلب امور انتشاراتی وروزنامه ها را .
درست است که فرق میان اسرائیل واعراب فرق میان قرن بیستم وما قبل تاریخ است .اسرائیلی از اروپا یا امریکا مهاجرت کرده مرد تکنیک این قرن است و عرب خاورمیانه ای همان مرد اهرام ساز«ایدول» پرست.واسرائیلی با درآمد سرانه هزار دلار درسال واعراب با ۷۵ دلار وخرج روزانه آوارگان فلسطینی بین ۷ تا ۱۱ سنت یعنی۷.۸ قران. وحشت آور نیست ؟ ناچار اسرائیلی می برد. اما چه کسی مردعرب رادردوره اهرام سازی نگهداشته ؟ جز استعمار؟ وجز کمپانی؟ وجز اعوان وانصارش؟ وتجربه کوبا والجزایر وچین نشان داده که دست استعماررا فقط با تبر می توان برید نه با وعده ووعید وقول وقرار واصول بشری وانسان دوستی ! این است واقعه حتمی که اعراب خاورمیانه هم فهمیده اند .
وخطر اینجا است . پس ژاندارم های محافظ لوله های نفت بسلامت باد ! ومن از این چنان کلافه ام که نگو.... توکه با ملک حسین ! وامیر سعودی می خواهی بچنین جنگ بروی آیا نمی دانی که کور خوانده ای ؟ آیا نمیدانی که به امید حکومت کویت وقطر به سرهیچ چشمه ای نمی توان رسید ؟ جالب این است که نماینده حکومت سعودی در سازمان ملل یک مسیحی لبنانی است واجیر است وخدمت آن رامی کند که مزد بیشتر می دهد . درحالی که نماینده امریکا آرتور گلدبرگ یهودی است.با چنین طناب پوسیده ای بچاه جنگ رفتن وتازه به امید واهی کمک های فوری ستاد زحمتکشان بچنین خطری دست زدن حقا که چنین درسی را باید در پی می داشت ؟ وآیا اعراب بیدار شده اند؟
جالب است که حضرات روشنفکران چپ این ولایت مدام سنگ اقدامات عمرانی و پیشرفت های اسرائیل را توی سر اعراب می زنند. ونتیجه می گیرند که پس اعراب لیاقت ندارند واسرائیلی دارد ولی هیچکس نیست بهشان بگوید که حضرات ! نگاهی هم بکنید به کویت تا دیروز یک کویر لوت بود وحالابه کمک سرمایه نفت بهشت عربی شده است و بعد نگاهی هم بکنید به باغهای شاهی در ریاض پایتخت سعودی که پای هر درختش یک دهنه کولر باز است و هوای خنک به تن درخت ها می زند. بحث ازین نیست که چه کسی لیاقت دارد وچه کسی ندارد، بحث از این است که سرمایه گذاری کلان را هر جاکه بکنی شیرمرغ تا جان آدمیزاد حاضر است .
منتهی شیرمرغش برای اسرائیلی ها است وجان آدمیزادش را فعلاً از اعراب دارند می گیرند . لابد می پرسی خوب به نظر تو چه باید کرد؟ خیلی ساده است الدروم ناصر و دیگران که به دنبال یک عوام فریبی مسخره مداوم صحبت از به دریا ریختن اسرائیل می کنند بیهوده است.
وراه حل مسائل آن فقط تشکیل یک حکومت فدرال عرب ویهود است وباسم فلسطین . همان حرفی که مارتین بوبر فیلسوف یهودی سالها پیش ازتأسیس حکومت اسرائیل زد. درغیر اینصورت من می بینم که حضرات ازهر دو طرف دارند سرنیزها را تیزتر می کند صهیونیسم همان اندازه خطرناک است که حکومت های دست نشانده عربی. اسرائیل باید سرنوشت خودش را از صهیونیسم جدا کند ومصر و الجزایرو سوریه باید سرنوشت خودشان را از حکومت های نفتی عرب جدا کنند.
ودرآخراینکه ما درین جا درتکاپوی جمع آوری دارو برای زخمی های جنگیم. امکان دارد که شما هم درآنجا چنین کاری را شروع کنید؟ حکومت ایران نمایش هایی دارد دراردن می دهد که هیچکس گویا جدی نگرفته . چون برهیچکس پوشیده نیست که چه نوع کمکی است وبقصد مخفی کردن آن کین توزیهاست . از طرف مردم باید قدمی برداشته شود. آخر علاوه برهمه مسائل ناسلامتی با همکاری وهمبستگی اسلامی هم سروکار داریم .
شنبه سوم تیرماه ۴۶
ترجمه متن سخنرانیTalmy Givon
منشی انجمن مستقل دانشجویان اسرائیلی آمریکا.
▪ تفسیری برروابط اسرائیل وسایر کشورها
آقای رئیس . نمایندگان محترم . خانمها وآقایان متشکرم که به من فرصت داده اید تا امشب درین محفل سخن بگویم . لازم است بعنوان مقدمه دو نکته را روشن کنم. یکی اینکه من متخصص روابط اسرائیل وسایر کشورها نیستم و دوم اینکه انجمن مستقل دانشجویان اسرائیلی درآمریکا که من منشی آن هستم تشکیلات رسمی دانشجویان اسرائیل نیست و طبعاً به وسیله هیچ یک از تاسیسات دولت اسرائیل کمک یانظارت یاتأیید وپشتیبانی نمی شود . درحقیقت تعجب آور خواهد بود اگر بشنوید که انجمن دانشجویی شما درین جا مسئول غیر مستقیم کشف تشکیلات ما بوده است . من با انجمن دانشجویی شما درقضیه اقدامات ادامه مهاجرت آمریکا بر علیه حسین..... دانشجوی ایرانی مقیم لوس آنجلس آشنا شدیم ( وازینجا ۹ سطرحذف شد که ضمن آن به جزئیات این آشنائی که به همکاری کننده اشاره می کند.)
ایران یکی ازمعدود کشورهای مسلمان عالم است که با اسرائیل روابط سیاسی دارد. وناچار حکومت اسرائیل ازین قضیه قسمت خوشنوداست .وچرا نباشد؟ کشوری که بوسیله همسایگانش تنها مانده چرا نباید دست کشور مسلمانی را که ازآن سمت خاورمیانه بسوی او دراز می شود. رد کند؟! وقتی روابط ایران واسرائیل رادر مجموع سیاست خارجی اسرائیل مطالعه کنیم می بینیم که این قیافه بیگناه دوستی وهمکاری تغییر شکل می دهد وکمی بغرنج می شود. چراکه این مجموعه سیاست خارجی سخت زننده است. واینها نمونه ها.
۱) حکومت اسرائیل درزمان ماجرای کانال سوئز.
۱۹۵۶. با دوقدرت استعماری درحال اضمحلال سخت همکاری کرد.
۲) حکومت اسرائیل از فشارهایی که فرانسه به انقلابیون الجزایر وارد می کرد طرفداری مداوم بعمل آورد.
۳) نماینده اسرائیل درسازمان ملل نسبت به سیاست آمریکا همیشه خوش خدمتی کننده بوده است وباین علت حکومت اسرائیل ازصف ملل تازه استقلال یافته روزبروز دورتر مانده است .
۴) حکومت اسرائیل درمقابل مشکل عمده صلح درخاورمیانه .یعنی مسئله آوارگان فلسطین هرگز سرسازش نداشته .
۵) حکومت اسرائیل ازتمام دیکتاتورهای نظامی در سراسر عالم پشتیبانی سیاسی ونظامی کرده است .
بعنوان نمونه چند تا را بشمارم .
الف) از چومبه وموبوتو درکنگو
ب) از پرتقالی ها واستعمارشان درآنگولا
ج) ازتروخیلوی مرحوم! درجمهوری دومنیکن
د) از امپراطور حبشه وملک حسین وامام یمن .
ملاحظه می کنید که باچنین زمینه تاریکی چندان تعجب آور نخواهد بود وقتی بشنوید که معاون وزارت دفاع اسرائیل وپیشنهاد نوعی وحدت عمل می کند میان حکومت اسرائیل وسعودی وحبشه وسایر کشورها درمقابل حکومت مصر. درچنین زمینه تاریکی البته که روابط با اسرائیل معنی دیگری پیدا می کند.
بنظر می رسد که این روابط حلقه دیگری است ، از زنجیره سراسری حکومت های خفقان ودیکتاتوری که بدور عالم کشیده شده. من می خواهم برای شما دانشجویان ایرانی این نکته را روشن کنم که اسرائیل چنانکه تبلیغات صهیونیست ها ادعا می کند، یک دولت یک پارچه نیست . بسیاری از مردم اسرائیل از روشنفکران ومتفکران وتحصیل کردگان وجوانان با سیاست فعلی حکومت خود مخالفند. مخالف این جنگ گونه و سبعیت اند که حکومتشان در مقابل آوارگان فلسطین بخود گرفته . مخالف این فشار سیاسی واقتصادی وفرهنگی اند که حکومت اسرائیل بر اقلیت عرب ساکن اسرائیل اعمال می کند . مخالف این واقعیت اند که حکومت اسرائیل خود را درصف حکومت های فاسد ودیکتاتوری جهان درآورد. ما می خواهیم به کمک انجمن دانشجویی شما اعلام بداریم که سیاست حکومت اسرائیل نسبت به دیگران نه تنها همکاری وهمدردی ملت اسرائیل را برنمی انگیزد بلکه ملت ما با آن مخالف است ، ما بشدت احساس می کنیم که سیاست فعلی حکومت اسرائیل مورد علاقه ملت اسرائیل نیست. ما می خواهیم شما بدانید که برخلاف اعتقاد عوامانه رایج _ حکومت اسرائیل یک دولت دموکرات نیست. حقوق فردی در اسرائیل بهیچ صورت محترم شمرده نمی شود حکومت اسرائیل به هر صورت که دلش بخواهد مطبوعات را سانسور می کند ، قانون امنیتی که صد سال پیش ترکها وضع کرده اند اکنون بر علیه آزادی بکار برده می شود. آزادی مذهب تأمین شده نیست ودر حقیقت فراموش شده است .حقوق مذهبی ونژادی اقلیت های خودسرانه زیر پا گذاشته شده ، ما احساس می کنیم که این ها تصادفی نیست بلکه وجودخود سیاست کلی اسرائیل است . ناچار احساس می کنیم که ملت های دیگر در مبارزه خود برای رسیدن به دموکراسی با ملت اسرائیل در رسیدن به دموکراسی خود هیچ اختلافی ندارد. ما بشدت معتقدیم که صلح ورفاه وقتی درخاورمیانه مستقر خواهد شد که ملت های آن ناحیه هر کدام دولت های دموکرات و نماینده واقعی خود را داشته باشند تا ازاین راه بتوانند از دخالت سیاست های بیگانه در آن ناحیه ممانعت کنند .

نعمت الله موسوی
سید هادی خسروشاهی
* این سخنرانی در جلسه ۲۵اوت ۱۹۶۷ سمینار انجمن دانشجویان ایرانی در لس آنجلس کالیفرنیا ایراد شده ومتن آن درIran Report شماره آوریل ۱۹۶۷. نشریه ۱۵ روز یکبار همین انجمن منتشر شده است که درکمبریج ماساچوست چاپ می شود.
http://khosroshahi.ir/article/detail_art.php?artid=۱۲۸&flag=۱&merg=۱ :منبع
ترجمه مخلص ج. آ

مطالب مرتبط

ضرورت هوشیاری نسبت به تهدیدات اسرائیل علیه ایران

ضرورت هوشیاری نسبت به تهدیدات اسرائیل علیه ایران
برای اسرائیل که جنگ دائمی با فلسطینیان را سیاست خود قرار داده دست زدن به جنگی دیگر چندان دشوار نیست. چرا که در کارنامه خود سابقه جنگ های متعددی با کشورهای منطقه را دارد. با توجه به این واقعیت ضروری است که مسئولین کشورمان نسبت به اظهارنظرهای مقامات اسرائیلی دقت لازم را داشته باشند و برای آن چاره اندیشی کنند
اظهارات شائول موفاز، وزیر دفاع اسبق رژیم صهیونیستی ‌و جانشین احتمالی اولمرت در حزب کادیما، مبنی بر ضرورت حمله نظامی به ایران و اظهارات دیگر مقامات رژیم صهیونیستی، در این رابطه حاکی از اهداف کوتاه مدت و اقدامات پنهانی این رژیم علیه ایران است.
بنابراین سؤالاتی که اینجا مطرح می‌شود، این است که به چه میزان تهدیدات اسرائیل را می‌بایست جدی گرفت؟ آیا می توان این اظهارات را سرپوشی برای شکست های داخلی و منطقه ای این رژیم برشمرد یا خیر؟ راهکار صحیح برای مقابله با تهدیداتی از این دست چیست؟
از آنجایی که پیوند تنگاتنگی بین آمریکا و اسرائیل از گذشته تاکنون وجود داشته است، بنابراین مواضع و تهدیدات اسرائیل را نمی‌توان بدون مطالعه کمک‌های خارجی آمریکا و حمایت‌های مادی و غیر مادی این کشور، مورد ارزیابی قرار داد.
اگرچه سابقه حمایت آمریکا از اسرائیل به آغاز تأسیس نامشروع این رژیم باز می گردد، اما حمایت جدی و گستردۀ این کشور از اسرائیل با ریاست جمهوری نیکسون از حزب جمهوری‌خواه به مرحله غیر قابل پیش بینی رسید.
وی نخستین رئیس‌جمهوری بود که برای اولین بار اسرائیل را یک دارائی استراتژیک برای آمریکا در دوره جنگ سرد توصیف نمود و بدین ترتیب آمریکا جای فرانسه را به عنوان بزرگترین تأمین کننده سلاح برای اسرائیل گرفت.
در آن سال آمریکا در قالب ارتباطات از طریق صادرات و واردات، یکصد میلیون دلار به اسرائیل کمک کرد و این میزان را تا دهه ۱۹۷۰در همین حد حفظ نمود. از سال ۱۹۸۵ به بعد، آمریکا سالانه حدود ۳ میلیارد دلار در قالب کمک‌های اقتصادی و نظامی همچون سامانه‌های ضد موشک، جنگنده‌های شکاری« اف- ۳۵» و... به اسرائیل کمک کرده است.
همچنین هر سال سخت‌افزارهای نظامی و تسلیحات به ارزش حدود یک میلیارد و چهارصد‌میلیون دلار به اسرائیل فروخته می شود. به گونه‌ای که اکنون اسرائیل دومین ناوگان بزرگ هواپیماهای شکاری «اف-۱۶» آمریکایی را در جهان در اختیار دارد.
همچنین این رژیم با کمک‌های مادی و غیر‌مادی آمریکا توانست به سلاحهای هسته‌ای دست یابد. اخیراً نیز توانسته است، ماهواره جاسوسی جدید «ایروس بی» که مدل ارتقاء یافته ماهواره «ایروس ای» و مجهز به سیستم عکسبرداری از ارتفاع ۴۸۰ و ۶۰۰ کیلومتری سطح زمین است را از خاک روسیه به فضا پرتاب کند.
این ماهواره روزانه ۱۶ بار به دور کره زمین می‌چرخد و این امکان را برای جاسوسان فراهم می‌سازد که دقیق‌ترین جزئیات پایگاههای حساس را کنترل کنند. جالب اینجاست اسرائیل، پرتاب ماهواره‌های جاسوسی خود را با استدلالات بی‌پایه و اساس کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران توجیه می‌کند و با وارونه جلوه دادن حقایق می کوشد، جامعه جهانی را نسبت به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران بدبین سازد.
مقامات اسرائیل همیشه گفته‌اند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای جلوگیری کنند. در این راستا وزارت امور استراتژیک نیز که طی سال گذشته با عنوان «امور استراتژیک» با سرپرستی آویگدور لیبرمن، سیاستمداری از جناح راست افراطی ایجاد شد، برنامه نهایی را برای مقابله با طرح‌های هسته‌ای ایران تنظیم کرده است.
آویگدور که بطور مکرر با مقامات اسرائیلی در تماس است، قادر گردیده به جایگاهی در سیستم سیاسی اسرائیل دست پیدا کند که حتی شورای عالی امنیت ملی اسرائیل نیز موظف به همکاری با وی می باشد.
رئیس این شورا به طور منظم با وی و مدیرکل وزارتخانه درباره ایران رایزنی می‌کند. شاید بتوان گفت که اظهارات شائول موفاز نیز بی ارتباط با اعلام آمادگی این وزارتخانه علیه ایران نباشد.
اسرائیل تمام تلاش خودش را بکار گرفته تا به هر طریق ممکن راه پیشرفتهای هسته ای ایران را سد نماید. این کشور با بهره‌گیری از «تکنولوژی ارتباطی» ‌و «تکنیک‌های ماهواره‌ای» لحظه به لحظه فعالیتهای ایران را زیر نظر دارد.
همچنین تلاش های گسترده ای را در سطح منطقه علیه ایران آغاز کرده است. جلب حمایت روسیه ، ترکیه و آذربایجان برای همکاری های نظامی را مصداق بارز این موضع باید برشمرد.
ترکیه و آذربایجان از سال‌ها پیش با تقویت همکاری نظامی، رشته‌های پیوند خود را با اسرائیل مستحکم‌ کرده‌اند و در تحولی جدید آنکارا، نقش «کاتالیزور» عادی‌سازی روابط این کشور با دولتهای خاورمیانه را برعهده گرفته است.
برآیند این تحولات گویای شکل‌گیری آرایش دیپلماتیک جدیدی در چهار‌گوشه اطراف ایران است که تهران را با واقعیتی به نام پیشروی تل‌آویو در میان کشورهای مسلمان منطقه مواجه کرده است.
البته لازم به ذکر است که این اولین باری نیست که اسرائیل با ایجاد یک راه نفوذ در خاورمیانه بزرگ در صدد گسترش اقتدار منطقه‌ای خود است، بلکه بن‌گورین، مؤسس این رژیم نیز در دهه ۱۹۵۰ تلاش کرد تا یک خاورمیانه غیر عربی متشکل از ترکیه، اتیوپی، ایران و اسرائیل تشکیل دهد که این طرح بر اثر سقوط شاه ایران در اواخر دهه ۷۰ عقیم ماند.
اما فروپاشی شوروی فرصت مناسبی برای این رژیم فراهم ساخت تا طرح مذکور را به طریقی دیگر در پیش گیرد.
اسرائیل که منشاء مخالفت های منطقه ای، با خود را در اعتقادات اسلامی و احساسات ضد اسرائیلی عمیق می دانست، سعی کرد با جمهوری‌های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی همچون آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان از طریق دیپلماسی و بازرگانی ارتباط برقرار کند تا نه تنها خود را از انزوای سیاسی خارج نماید، بلکه در جبهه اسلامی شکاف ایجاد کند.
مهمترین هدف بلند مدت این رژیم از حضور در قفقاز جنوبی، مخصوصاً جمهوری آذربایجان، تحت‌الشعاع قرار دادن بعد عربی خاورمیانه و تبدیل آن به خاورمیانه بزرگتری است که به جای مرزهای شمالی ایران به مرزهای آسیای مرکزی و قفقاز با روسیه متصل است.
مضافاً اهمیت ویژه همجواری این منطقه با ایران از بعد استراتژیک هم برای اسرائیل حائز اهمیت است و این رژیم می‌تواند با درهم آمیختن سرمایه و منابع کلان مالی از یک طرف و نفوذ فرهنگی و سیاسی، بازار وسیعی را در اختیار گیرد که تا قبل از فروپاشی شوروی بر روی این کشور بسته بود.
به میزانی که اسرائیل در روابط خود با کشورهای آسیای میانه و قفقاز موفق گردید این کشورها را از ایران بیشتر دور کند و تهدیدات علیه امنیت ملی ایران را افزایش دهد. تا جائیکه اکنون تصور پایگاههای نظامی اسرائیلی در این کشورها و جلب حمایت آنها برای حمله احتمالی به ایران در آینده امری دشوار و غیر منتظره نگردیده است.
از سوی دیگر مشاهده می کنیم که همگرایی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با آمریکا و اسرائیل، ترتیبات امنیتی- نظامی جدیدی را در منطقه ایجاد کرده که به ضرر ایران است.
به عنوان مثال در حال حاضر پایگاه های آمریکایی در تمامی کشورهای ساحل جنوبی ایران تأسیس گردیده است که جهت دفاع از منافع آمریکا و اسرائیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین نگاهی به ترکیب و جزئیات اخبار مربوط به کمک‌های تسلیحاتی واشنگتن نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با راهبرد «جنگ سرد سریع» همزمان محور ضد ایرانی در میان اعراب و اسرائیل را تقویت کرده‌‌‌اند.
این نظم طراحی شده در صورت موفقیت می‌تواند معادله صلح اعراب – اسرائیل و وضعیت فعلی اسرائیل را دستخوش تغییر کرده و گامی در جهت مهار قدرت منطقه‌ای ایران بردارد.
آمریکا اخیراً در یک اقدام غیر منتظره با فروش ۲۰ میلیارد دلار سلاح به عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، سعی دارد بخشی از مأموریت‌های خود در خاورمیانه را به این کشورها بالأخص عربستان واگذار کند و در پی آن نیروهای خود را که پراکنده هستند، اندکی متمرکز نماید.
فروش این تسلیحات به معنای برهم خوردن موازنه قدرت نظامی به ضرر ایران و تبدیل ساختن خاورمیانه به انباری برای مهمات مورد نیاز در جنگ احتمالی علیه ایران است.
اما فعالیتهای رو به رشد رژیم اسرائیل تنها به آسیای مرکزی و قفقاز یا تأثیرگذاری بر سیاست دولتهای عربی از طریق آمریکا محدود نمی شود، بلکه این رژیم در مرزهای شرقی ایران نیز فعالیت گسترده ای دارد و از طریق ایجاد مراکز استراق سمع، جاسوسی الکترونیکی، نصب رادار و پایگاههای جمع‌آوری اطلاعات زمینی در مناطق نزدیک به شرق ایران و شمال پاکستان کوشیده است، ضمن فرصت سازی برای امنیت ملی خود در حیاط خلوت سیاست خارجی ایران و پاکستان، رخنه و فرصت‌های این دو بازیگر را از آنان سلب کنند.
بنابراین به صرف اینکه رژیم اسرائیل بعد از شکست در جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله تضعیف گردیده نمی توان تهدیدات این رژیم را نادیده انگاشت.
علاوه بر آنچه که بیان شد، تحرکات و اقدامات ذیل ضرورت حساسیت و هوشیاری نسبت به سیاست های اسرائیل را جدی می سازد:
- تحرکات ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در مقابل سواحل لبنان؛
- سخنان رئیس جمهور اسرائیل، شیمون پرز، در رابطه با اینکه اسرائیل به تنهایی دست به حمله علیه ایران نخواهد زد؛
- جنگ اخیر علیه لبنان که سعی شد در آن حزب‌الله خلع سلاح و تضعیف گردد؛
- حمله هوایی اسرائیل به سوریه؛
- سفر بوش به اروپا و غیر قابل تحقق دانستن دیپلماسی بسته‌ها جهت‌ جلوگیری از فناوری هسته‌ای ایران و اعمال فشار بیشتر؛
- سخنان مقامات اروپایی همچون وزیر خارجه سابق آلمان، "یوشکافیشر" که اظهار داشت، بوش و اولمرت به دنبال پایان دادن به برنامه‌ هسته‌ای ایران و استفاده از گزینه نظامی به جای مذاکرات دیپلماتیک هستند.
● استراتژی و مواضع ایران
لازم به ذکر است که این اولین باری نیست که اسرائیل و آمریکا، ایران را مورد تهدید قرار می‌دهند، چراکه اساساً ماهیت این دو رژیم بر نظامی گری و تجاوز استوار است.
اما آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش ایران به این تهدیدات است. در دولت گذشته ضمن آنکه هرگونه تهدید نظامی بشدت محکوم می گردید، تلاش می شد از طریق در پیش گرفتن دیپلماسی فعال، سیاست تنش‌زدایی و طرح گفتگوی تمدنها، چهره مثبتی از ایران در مقابل تبلیغات منفی اسرائیل و آمریکا ارائه گردد.
با شدت گرفتن فشارها علیه ایران در موضوع هسته ای و تهدیدات نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل این پاسخ ها از یک سو صورت مجادلات تاریخی-فلسفی و از سوی دیگر تهدیدات متقابل نظامی به خود گرفت.
ولی این پاسخ ها نه تنها تهدیدات علیه ایران را نکاسته، بلکه رژیم اسرائیل را جسورتر ساخته است. مقامات اسرائیلی با استفاده از رسانه های مختلف و مظلوم نمایی اینگونه وانمود می کنند که ایران تعهدات بین المللی خود را زیر پا نهاده و قصد نابودی این رژیم را دارد، حال آنکه خود بارها تعهدات بین المللی را نقض کرده و با حمایت آمریکا به اعمال تجاوزکارانه خویش ادامه می دهند.
نکته مهم دیگر این است که شرایط داخلی اسرائیل و درگیریهای این رژیم با مبارزان فلسطین نباید این تصور را پدید آورد که اسرائیل توان مواجهه با ایران را ندارد و قادر به انجام این کار نیست، چراکه در کارنامه خود سابقه جنگ های متعددی با کشورهای منطقه را دارد.
لذا برای اسرائیل که جنگ دائمی با فلسطینیان را سیاست خود قرار داده دست زدن به جنگی دیگر چندان دشوار نیست. با توجه به این واقعیت ضروری است که مسئولین کشورمان نسبت به اظهارنظرهای مقامات اسرائیلی دقت لازم را داشته باشند و برای آن چاره اندیشی کنند.
● راهبرد
۱) باید در جهت تقویت نیروهای مسلح و ساخت درونی آن گام برداشت و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: «این دژ مستحکم باید با نوآوری و ابتکار، هر روز قوی‌تر و اطمینان بخش‌تر شود.» البته در اینجا منظور از تقویت نیروهای مسلح، حمله به دیگران و جنگ طلبی نیست، بلکه منظور دفاع از کشور و تقویت توان بازدارندگی درمقابل سیاست‌های متجاوزانه سلطه طلبان جهانی است، چراکه به فرموده رهبری: «نظام اسلامی حتی هنگامی که مورد تجاوز نظامی صدام و حامیانش قرار گرفته بود، هیچگاه فکر تجاوز و اشتغال کشورهای دیگر را به ذهن خود راه نداد.»
۲) دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست پیوندهای خود با دولت پاکستان را تقویت نموده و برخطر مشترک اسرائیل برای منطقه و دو کشور ایران و پاکستان پای فشارد.
۳) علی‌رغم شکل‌گیری پیوندهایی بین کشورهای همسایه ایران در آسیای میانه بالأخص آذربایجان و ترکیه با اسرائیل و تقویت روابط بین آنها که سبب به عهده گرفتن تعهدات از سوی این کشورها در قبال اسرائیل خواهد شد، لازم است که ایران با استفاده از اهرم‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، منطقه‌ای و غیره نسبت به جذب این کشورها بالأخص آذربایجان و ترکیه و توقف گرایش مداوم آنان به سمت اسرائیل اقدام نماید.
۴) پیوند زدن هر چه بیشتر منافع کشور با اقتصاد جهانی باعث می‌گردد تا امنیت ایران نیز به امنیت جهانی پیوند بخورد و عامل ارتقای قدرت و نفوذ ایران در منطقه و جهان ‌گردد.
بر خلاف گذشته، امنیت امروزه صرفاً به ابعاد نظامی محدود نمی‌گردد و وجه اقتصادی امنیت اهمیتی روز افزون یافته است. از آنجا که موتور رشد اقتصاد و گردش چرخ‌های تولید، نیازمند مصرف انرژی می‌باشد، مسئله انرژی در مناسبات بین‌المللی دارای اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر مسائل گشته است، طوریکه تعاملات انرژی بین دول کم کم از جنبه اقتصادی آن خارج گشته و به عنوان یک مسئله سیاسی مطرح می‌شود.
علت مخالفت آمریکا با طرح خطوط لوله آکتائو- ایران، عربستان- عراق، ایران- پاکستان- هند و خط لوله ناباکو که قرار است گاز ایران را به اتریش انتقال دهد، به این دلیل است که ایران می‌تواند با انتقال انرژی خود به کشورهای همسایه به عنوان مرکز توزیع انرژی عمل کند و در آینده از حمایت این کشورها استفاده نماید.
همچنین با توجه به روند افزایش تقاضای انرژی و ایجاد تراز منفی انرژی در اروپا که در دهه دوم قرن ۲۱ اتفاق می‌افتد و با توجه به اینکه کشورهای اروپایی در مناسبات جهانی تأثیر‌گذارند، انتقال گاز به این کشورها می‌تواند هدف سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران را تحت پوشش قراردهد.
به همین دلیل اسرائیل و آمریکا تلاش می‌کنند تا با ایجاد موانع در انتقال منابع انرژی ایران به سایر کشورها، خطر امنیت ایران را در حوزه بین‌الملل افزایش بدهند و هزینه‌های سنگینی را بر کشور ایران وارد نمایند. بنابراین پیوند با اقتصاد جهانی و پرهیز از ورود به حوزه های تنش زا می تواند تا حدی این سیاستها را خنثی سازد.
۵) ایران می بایست در سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه هایی با کمک کشورهای مسلمان در جهت حمایت از یکدیگر و حفظ انسجام تصویب نماید.
مقامات سیاسی می‌توانند تهدیدات اسرائیل علیه ایران را در سازمان ملل مورد پیگیری قرار دهند و جنگ تبلیغاتی بر ضد اسرائیل، مثلاً نقض قوانین بین المللی، اقدام به تولید سلاح‌های هسته‌ای و عدم اجازه حضور بازرسان آژانس جهت بازدید از نیروگاههای اتمی آن رژیم را از طریق رسانه‌ها تبلیغ و معرفی نمایند.
۶) از آنجایی که دستیابی ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، قدرت چانه‌زنی کشور را افزایش داده و جایگاه ایران را در منطقه و نظام بین‌المللی ارتقاء بخشیده است، تدبیر و اتخاذ دیپلماسی چند جانبه برای کاهش تنش‌های موجود با کشورهای ۱+۵ می‌تواند تهدیدات را به فرصت مغتنم تبدیل کند.
۷) تشکیل «دپارتمانهای اسرائیل شناسی» و «صهیونیسم شناسی» در دانشگاه‌های کشور برای شناسایی ابزار چالش‌های این رژیم علیه جهان اسلام، بالأخص ایران و راهکار مقابله با آن ضروری است.

وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.