جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 22 June, 2018

معناشناسی شناختی قرآن


معناشناسی شناختی قرآن
موضوع مقاله حاضر این مساله است که روابط درونی متن را باید چگونه بفهمیم و معناشناسی نص باید بر اساس کدام اصول و مبانی صورت بگیرد.
همچنین در سطح روابط درونی معناشناسی‌های گوناگونی می‌توانیم داشته باشیم. معناشناسی شناختی یکی از انواع مختلف معناشناسی است که می‌توان در تحلیل آیات قرآن به کار گرفت. البته به اعتقاد نگارنده، این نوع معناشناسی مزایا و قابلیت‌های فراوانی دارد و از جهات بسیاری بر دیگر انواع معناشناسی ترجیح دارد.
مراد من از «معناشناسی شناختی قرآن» اتخاذ رویکردی به معناشناسی قرآن است که از دستاوردهای زبان‌شناسی شناختی کمک می‌گیرد. اصطلاح «معناشناسی شناختی» (Cognitive Semantics) امروزه در میان زبان‌شناسان شناختی اصطلاحی جاافتاده و رایج است و بر گرایش معناشناختی دلالت دارد که نتایج زبان‌شناسی شناختی را در تحلیل معناشناسی زبان‌های طبیعی به کار می‌گیرد. متون از تجلیات مهم زبانی هستند و بی‌تردید، می‌توانیم نتایج معناشناسی را در تحلیل آنها به کار بگیریم، بلکه می‌بینیم که زبان‌شناسان در عمل آن را در تحلیل متون به کار گرفته‌اند.
معناشناسی شناختی هم از این نکته مستثنی نیست و زبان‌شناسان مباحث زیادی در زمینه معناشناسی متون مطرح کرده‌اند. معناشناسی شناختی قرآن به یک معنا تلاشی برای دست یافتن به نقشه شناختی این کتاب آسمانی است. هدف مطلب حاضر بررسی ساختار اطلاعاتی است که پایه و اساس تعابیر قرآنی قرار گرفته‌اند. این نقشه می‌تواند به ما نشان دهد که قرآن در توصیف موقعیت‌های گوناگون چگونه مفهوم ‌سازی می‌کند؟ و آیا اصول مشترکی بر این مفهوم ‌سازی‌ها‌ حاکم است؟ در صورت وجود این اصول، آنها را در فهم آیات باید چگونه به کار گرفت؟ پر واضح است که تهیه‌ چنین نقشه‌ای اهمیتی فوق العاده دارد و هدف از آن بسی فراتر از تفسیر قرآن می ‌رود.
کاملاً امکانپذیر است که مفسر بدون در دست داشتن چنین نقشه‌ای در تفسیر هم با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. در واقع، مفسران خود تعابیر قرآنی را بررسی کرده‌اند، اما هرگز به دنبال این نبوده‌اند که اصول معناشناختی مشترک میان آنها را بیابند و اگر هم آنها در موارد محدودی آنها را به صورت نا آگاهانه به کار گرفته‌اند، هرگز نتوانسته‌اند آنها را به صورتی منسجم در فهم آیات به کار گیرند. تفاسیر از این نظر به شرح و توضیح جداگانه آیات می‌مانند که تک تک آیات را بدون دقت در مفهوم‌سازی دیگر آیات تفسیر می‌کنند و اگر هم به این مفهوم‌سازی‌ها دقت می‌کنند، آنها را در محدوده‌ای بسیار ناچیز به کار می‌گیرند. بنا بر این، معناشناسی شناختی قرآن وظیفه‌ای بسیار سنگین بر عهده دارد. باید از تحلیل تعابیر قرآنی به اصول حاکم بر مفهوم‌سازی آن دست بیابیم و به کمک آن اصول نقشه شناختی قرآن را ترسیم نماییم.
معناشناسی شناختی را باید اوج تفکر معناشناختی معاصر و دستاورد سترگ جریان‌های بسیاری در زبان‌شناسی معاصر دانست. امروزه باید همه دانش‌های دقیق را به خدمت قرآن و تفکر دینی فراخواند و از دستاوردهای آنان در تحلیل این کتاب آسمانی سود جست. بی‌تردید، زبان‌شناسی شناختی یکی از این دانش‌ها و بلکه از مهم‌ترین آنهاست. این دانش از چند جهت در حوزه علوم اسلامی و تفسیر قرآن اهمیت دارد:
اولاً، خود قرآن ما را به تدبر در آیاتش فرا می‌خواند:
أَفَلَا یَتَدَبرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَی قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد۲۴)
آیا به آیات قرآن نمی‌اندیشند؟ یا [‏مگر‏] بر دل‌هایشان قفل‌هایی نهاده شده است؟
مرحوم طریحی در ماده «ثور» روایتی را در این باره نقل نموده است:
«من اراد العلم فلیثور القرآن»
هر کس علم بخواهد در قرآن بحث کند.
قرآن علم ویژه‌ای را در بر دارد که بشر نمی‌تواند آن را از جای دیگری به دست بیاورد. دقت کردن در تعابیر و مفاهیم این کتاب آسمانی تنها راهی است که می‌تواند دریچه‌ای به اقیانوس معارف نهفته در آن را به روی بشر بگشاید. بی‌تردید، سود جستن از ابزارها و دانش‌های جدید هم نوعی تدبر روشمند در آیات این کتاب آسمانی است، بلکه از مصادیق برجسته آن است. تأمل راهی برای رسیدن به معانی و نکات نهفته در آیات است. این دانش هم در وصول به بخشی از این نکات کارایی لازم را دارد و زمینه‌ساز تأمل در آنهاست.
ثانیاً، می‌توانیم به کمک آن قرآن را همان گونه که هست تحلیل کنیم. به اعتقاد نگارنده، این ابزار به ما کمک می‌کند تا حدی به اسرار مفهوم‌سازی‌های قرآنی دست بیابیم و آنها را به همان صورت اصلی و بدون ارجاع آنها به صورت‌های دیگر بررسی کنیم. اگر قرآن اعجاز خداوند است، تعابیر آن هم از حکمت وی ناشی می‌شود و آنها بی‌دلیل انتخاب نشده‌اند.
ثالثاً، زبان‌شناسی شناختی در تبیین اختلاف تعابیر توانایی‌هایی بسیاری دارد. دستاورد آن برای تفسیر بسیار مهم‌ است؛ چرا که نکات ظریف نهفته در تعابیر قرآنی را با تحلیل شناختی نشان می‌دهد. این دانش خطای بسیاری از تحلیل‌های ادبی را نشان می‌دهد و افق دید مفسر را به جاهایی می‌کشاند که بدون آن، امکان دسترسی به آنها را نداشت.
رابعاً، به کمک این دانش می‌توانیم آیات قرآن را بر اساس خود آنها تحلیل کنیم. وقتی تعدادی از آیات را برای تحلیل کنار هم می گذاریم و تلاش می‌کنیم از مجموع آنها مطالبی را به دست بیاوریم، روش‌های این دانش می‌توانند به ما در رسیدن به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نسبتاً جامع کمک کنند. مفسر در تفسیر قرآن با قرآن باید ابزار تحلیلی مناسبی داشته باشد تا بتواند از مجموع آیات مطالبی را به دست بیاورد و هرگز نمی‌تواند صرفاً با کنار هم نهادن تعدادی از آیات نکته‌ای جدید را به دست بیاورد. بی‌تردید، او برای این که مدلول یک آیه را به دست بیاورد باید آیات مشابه و مرتبط دیگر را هم ببیند و همه آنها را با هم تحلیل کند. این اصل تهافتی با این نکته ندارد که او حتی در تحلیل دسته‌ای از آیات از ابزارهای زبان‌شناختی یاری بخواهد. در واقع، ما بر تفسیر آیات با آیات تأکید داریم، ولی معتقدیم که مفسر حتی در این مرحله باید بر اساس روشی خاص آیات را به با یکدیگر تفسیر کند و اگر او روشی مناسب در این مرحله در دست نداشته باشد، اطلاعات چندان وسیعی برایش حاصل نخواهد شد.
ممکن است برخی خرده بگیرند و بگویند که این دانش در اثر نفوذ آرای کانت در زبان‌شناسی پدید آمده است. بی‌تردید، آرای کانت با اندیشه اسلامی منافات دارد و نمی‌توان معناشناسی قرآن را بر اساس آنها سامان داد. به نظر نگارنده، این ایراد از ساده‌سازی بیش از حد واقع و عدم آشنایی با سرشت زبان‌شناسی شناختی ناشی می‌شود. اولاً، بنده هیچ تعلق خاطری به فلسفه کانت ندارم و در مقابل، به نوعی رئالیسم اعتقاد دارم که با این فلسفه سر ستیز دارد. ثانیاً، میان ادعای کانت و ادعای اصلی این دانش تفاوت زیادی وجود دارد. گوهر اصلی فلسفه کانت این ادعاست که ذهن بشر هرگز نمی‌تواند به واقع برهنه؛ یعنی واقع آن گونه که هست، دست بیابد و همواره از پشت حجاب‌هایی، که از خود ذهن برمی‌خیزند، واقع را می‌بیند. در مقابل، گوهر اصلی زبان‌شناسی شناختی این ادعاست که زبان نقشه‌برداری مستقیم و بی‌واسطه از عالم واقع و موقعیت‌های گوناگون نیست، بلکه تعابیر زبانی بی‌واسطه مفهوم‌سازی بشری را از عالم واقع و موقعیت‌های گوناگون نشان می‌دهند. این ادعا تفاوت اساسی با ادعای کانت دارد. کانت ادعایی معرفت‌شناختی راجع به رابطه معرفت آدمی با عالم واقع مطرح می‌کند و زبان‌شناسی شناختی ادعایی راجع به رابطه زبان با موقعیت‌های بیرونی را پیش می‌کشد. کاملاً امکانپذیر است که کسی ادعای کانت را نپذیرد و در عین حال، ادعای زبان‌شناسی شناختی را بپذیرد. هیچ ملازمه‌ای میان این دو ادعا در کار نیست. در حقیقت، زبان‌شناسی شناختی مدل معرفتی کانت را با جرح و تعدیلی در تبیین رابطه زبان و موقعیت خارجی به کار می‌گیرد و بر پایه همان معرفت‌شناسی مبتنی نیست. در نتیجه، می‌توانیم، بر خلاف کانت، رئالیسم معرفتی را بپذیریم و قایل شویم که ذهن در پاره‌ای از موارد به خود واقع بدون حجاب‌ها دسترسی دارد و در عین حال بپذیریم که تعابیر زبانی مفهوم‌سازی‌های ما را آن واقع را نشان می‌دهد. از این گذشته، می‌توانیم ادعا کنیم که زبان‌شناسی شناختی با رئالیسم قرابت بیشتری دارد تا با معرفت‌شناسی کانت؛ چرا که در این دانش ادعا می‌کنیم که کاربران زبان موقعیت‌های بیرونی را به صورت‌های مختلفی مفهوم‌سازی می‌کنند و کاملاً امکانپذیر است که دو کاربر دو مفهوم‌سازی متفاوت از یک موقعیت بیرونی را در تعابیر زبانی خود ارائه دهند. بنا بر این، به طور ضمنی می‌پذیریم که آنها به آن موقعیت بیرونی بدون حجاب‌های ذهنی معرفت دارند، اما آن را به خاطر دلایلی خاص به صورت‌های متفاوتی در تعابیر زبانی مفهوم‌سازی می‌کنند.

دکتر علیرضا قائمی‌نیا

منبع : روزنامه تهران امروز

مطالب مرتبط

عالمان بی عمل از منظر قرآن

عالمان بی عمل از منظر قرآن
یکی از گروههایی که به سلامت جامعه و حقانیت ارزشها صدمات جبران ناپذیر وارد می کنند، عالمان بی عمل هستند.
قرآن مجید نسبت به چنین کسانی واکنش نشان داده و آنها را شبیه به چهارپایانی معرفی کرده است که کتابهایی را حمل می کنند اما از متن و محتوای آن بی خبرند.
نویسنده مقاله سعی کرده است که درخصوص چنین عالمانی و نیز ویژگی های آنها مطالبی را مطرح سازد.
● تشبیه عالمان بی عمل
شیخ سعدی شیرازی می نویسد که عالمان بی عمل به زنبوران بی عسل مانند. در تعبیر قرآنی آنان را به خران باربری همانند می سازد که انبانی از کتاب را بردوش خویش حمل می کنند و یا به سگانی تشبیه می کند که به زمین چسبیده اند و پار س های بیهوده می کنند و برخی از ایشان که از علم و دانش خویش سخن می گویند و بدان عمل نمی کنند را به اهل مقت می شناساند. مقت به معنای شدت خشم است و آنان کسانی هستند که خداوند نسبت به ایشان بسیار خشمگین می باشد؛ زیرا چیزهایی را می گویند که خود بدان عمل نمی کنند.
از نمونه های بارز و آشکار عالمان بی عمل می توان به احبار اشاره کرد. هرچند که حبر به معنای سحر و کهونت (التحقیق ج۲ص۱۵۵) به عالم یهودی از فرزندان هارون (ع) اطلاق می شود (همان) ولی بازخوانی ویژگی های آنان می تواند به مشترکاتی که میان ایشان و دیگران وجود دارد نیز کمک و یاری رساند و نگرش قرآن را درباره عالمان بی عمل بازگو نماید؛ زیرا براین باوریم که گزارش های قرآنی به معنای صرف گزارش و توصیف نیست بلکه جنبه های هدایتگری و پنددهی در آن از برجستگی بسیاری برخوردار می باشد. از این رو بازخوانی و توصیف ویژگی های احبار به عنوان نمونه های عینی از عالمان بی عمل می تواند ما را نسبت به عالمان امروز خویش آگاه سازد و با چشمانی روشن و دیدگانی آگاه به مسائل بنگریم. احبار عالمان بی عملی و دزدان با چراغی بودند که سرمایه معنویت مردم را می دزدیدند و به یغما می بردند.
● جایگاه و اهمیت احبار
واژه احبار به صراحت ۴ بار درقرآن به کار رفته است. قرآن دوبار واژه احبار را به همراه واژه ربانیون (مائده آیه ۴۴ و ۶۳) و دوبار به همراه واژه رهبان (توبه آیه ۳۱ و ۳۴) و در آیاتی دیگر به کارگیری این واژه به خصوصیات و ویژگی های عالمان یهودی پرداخته است.
برخی از مفسران احبار و ربانیون را هم مفهوم می دانند و بر یکی بودن مفهوم مراد آن تاکید می ورزند.
اما بیشترین مفسران بر این باورند که میان این دو تفاوت های معنایی و مفهومی است. آنان با گواه گرفتن از آیه ۷۹ سوره آل عمران که می فرماید: ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، مراد از احبار را مطلق علما دانسته و ربانیان را عالمان فرزانه ای گفته اند که به سیاست و تدبیر امور مردم آگاهی دارند و آنان را تربیت کرده و به اصلاح امور جامعه و اجتماع می پردازند. (مجمع البیان ج۳ص۳۰۵ و ج۲ص ۷۸۷ و المنار ج۶ ص۳۹۸) ضحاک را قرائت کنندگان تورات و احبار را فقهای یهود دانسته است (جامع البیان ج۴ ج۶ص۳۴۰) ولی قتاده و مجاهد ربانیان را فقها و احبار را به عالمان یهودی تفسیر کرده اند. (الدرالمنثورج۳ص۸۶) ابن زید نیز ربانیان را به والیان و حاکمان و احبار را به علما تفسیر کرده است. (جامع البیان ج۴ ج۶ص۳۴۰)
به نظر می رسد که ترتیب ذکری پیامبران، ربانیان و احبار در آیه ۴۴ سوره مائده بیانگر برتری پیامبران بر ربانیان و ربانیان بر احبار است چنان که به این مسئله فخر رازی تاکید کرده و علامه طباطبایی آن را لطیف برشمرده است (تفسیر کبیر فخررازی ج۱۲ص۴ و المیزان ج۵ص۳۶۱)
عیاشی از ابوعمرو و زبیری نقل می کند که امام صادق(ع) فرمود: از ویژگی هایی که برای امام لازم است، پاکی از گناه، علم منور، آگاهی از نیازمندی های مردم و حلال و حرام، علم به کتاب خدا، متشابهات، ناسخ و منسوخ آن و... است.
آن گاه آن حضرت درپاسخ به درخواست ابی عمرو که درپی استدلالی برای این سخن بود آیه: انا انزلنا التوراه فیها هدی و نور یحکم بهاالنبیون الذی اسلموا للذین هادوا و الربانیون و الاحبار... را قرائت کرده و فرمود: پس این امامان دارای مقامی پایین تر از پیامبرانی هستند که با علم خویش مردم را تربیت می کنند و اما احبار علمایی پایین تر از ربانیان هستند؛ زیرا خداوند در ادامه آیه می فرماید: بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء و خداوند نفرمود: بما حملوا منه (تفسیر عیاشی ج۱ ص۳۲۳) به این معنا که خداوند درباره علم ربانیان گفته که آنان دارای علمی با این خصوصیات هستند و اگر علم ربانیان همانند علم احبار و دیگر علما بود می گفت: بما حملوا من کتاب الله که در سوره جمعه درباره احبار فرموده است: مثل الذین حملوا التوراه ثم لم یحملوها؛ زیرا کلمه استحفاظ به معنای تکلیف بر حفظ کتاب خداست که به عهده ربانیان نهاده شده است.
این گفتار منافاتی با این ندارد که احبار نیز مکلف به حفظ کتاب خدا باشند؛ زیرا حکم این گونه بوده است و اینکه آنان دچار خطا و اشتباه شده و نتوانستند کتاب خدا را حفظ کنند امری دیگر است. (المیزان ج۵ ص۳۶۱)
به هر حال باتوجه به آن چه گفته شد دانسته می شود که ربانیان و احبار هر دو از علمای یهود بودند ولی ربانیان دارای مقامی برتر از احبار بودند.
اما رهبان به نظر می رسد که علمای دیگری بودند که از نظر رتبه کم تر و پست تر از احبار بوده اند و یا این که احبار علمای یهودی و رهبان عالمان مسیحی هستند. (مجمع البیان ج۵ ص۳۷ و تبیان ج۵ ص۲۰۶ و نیز الدرالمنثور ج۴ ص۱۷۶)
● ویژگی های احبار
قرآن برای احبار ویژگی های چندی را بیان می کند که از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ شناخت این ویژگی ها و مصداق یابی در جوامع امروزی به ما کمک می کند تا عالمان حق و ربانیان را از عالمان بی عمل و اهل مقت باز شناسیم و تنها از ربانیون پیروی از عالمان دروغین و گمراهی که دیگران را به گمراهی می کشند دوری و پرهیز کنیم. در سال های اخیر باتوجه به کارکردهای رسانه ای شاهد بوده ایم که چه سان احباری را به مردم تحمیل کرده و راه گمراهی بسیاری را فراهم نموده اند و کوشیده اند تا دین حق را از میان برده و راه باطل خویش را جایگزین آن کنند. برخی همانند احبار و رهبان یهودی و مسیحی کوشیدند تا مردم را به جای ربوبیت خداوند به سوی ربوبیت خویش سوق دهند و آنان را به عبادت خود و یا یاران شیطان دعوت کنند.
از مهم ترین ویژگی هایی که قرآن برای احبار می شمارد تحریف تورات و آموزه های وحیانی است. در آیه ۷۵ سوره بقره به پیامبر بزرگوار(ص) گوشزد می کند که امیدی به ایمان یهودیان نداشته باشد؛ زیرا احبار ایشان کلام خدا را که در تورات آمده تحریف می کنند و نمی گذارند تا مردم با حق آشنا شده و به آن بگروند. برخی از مفسران بر این باورند که احبار یهودی با گرفتن پول و رشوه احکام خدا را دگرگون می کردند و حلال را حرام و حرام را حلال می گرداندند. (مجمع البیان ج۱ ص۲۸۵) آنان نه تنها درباره احکام تورات این گونه عمل می کردند بلکه در موارد و مسایل دیگری چون بیان ویژگی های پیامبر آخرالزمان نیز تصرف می کردند و آن را به گونه تحریف آمیز به مردم می گفتند. (جامع البیان مج۱ ج۱ ص۵۲۱)
بنابراین تحریف از مهم ترین ویژگی های احبار است. این تحریف بیش تر از آن که لفظی باشد به شکل تحریف معنوی انجام می شد که مردم نتوانند آن را تشخیص دهند. به این معنا که مفهوم تازه ای به واژه و لفظ می دادند و آن را از مفهوم و معنای واقعی و اصلی آن تهی و خالی می کردند.
آنان از احکام تورات سرپیچی می کردند و بر پایه امیال و هوای نفسانی خویش آن را نادیده گرفته و به دست فراموشی می سپردند. (مائده آیه۴۱ و نیز بقره آیه۱۰۱) از جمله سرپیچی هایی ایشان که در تاریخ گزارش شده است مسئله عدم اجرای قوانین و احکام و حدود الهی نسبت به اشراف و بزرگان قوم بود. آنان نسبت به مردم عادی سخت گیری می کردند و همه حدود و تعزیرات را درباره آنان اعمال می کردند و به هیچ وجه کوتاه نمی آمدند ولی درباره اشراف همان حدود را نادیده گرفته و از اجرای آن سر باز می زدند. چنان که در مسئله زنای محصنه دو تن از اشراف آنان برخلاف حکم تورات عمل کردند و نمی خواستند زناکار را سنگسار کنند. (جامع البیان مج ۴ج ۶ ص ۳۱۵ و مجمع البیان ج ۳ ص ۲۹۹)
کتمان حقایق و مسایل از دیگر کارهایی است که احبار در پیش گرفته بودند. آنان بخش هایی از تورات را که به نفع و سود ایشان نبوده یا به نظر آنان بخش هایی از تورات که ضروری نمی دانستند را کتمان می کردند و بر مردم نمی خواندند. (انعام آیه ۹۱) حتی برخی از احبار یهودی برای دست یابی به منافع زودگذر دنیوی منکر نزول هر گونه کتاب از سوی خداوند شده و نوشته های تورات را به حضرت موسی(ع) نسبت می دادند. از جمله مالک بن ضیف یهودی بود که منکر نزول هرگونه کتاب آسمانی بود و قرآن در آیه پیش گفته به این مساله اشاره دارد. (مجمع البیان ج ۴ ص ۵۱۵)
نادیده گرفتن بشارت های تورات (بقره آیه ۱۰۱) و تضییع کتاب الله و ترک امر به معروف و نهی از منکر (مائده آیه ۶۳) سخن دروغ و کفرگویی و رشوه خواری و حرام خواری و ربا از دیگر کارهایی بود که ایشان بدان گرفتار شده بودند. (همان)
آنان اموال مردم را مصادره می کردند و خود از آن استفاده می نمودند. مساله رشوه گیری ایشان در آیه ۳۴ سوره توبه و نیز آیه ۷۵ سوره بقره و آیات دیگر بیان شده است. به نظر می رسد آنانی که در مقام قضاوت و داوری و یا اجرای احکام و حدود نشسته بودند به این کار اقدام می کردند و با تغییر احکام و حدود و یا تساهل در اجرای حدود درآمدهای نامشروعی را کسب می کردند. عده ای از مفسران بر این باورند که احبار یهودی با گرفتن وجوهاتی از گناهکاران برای بخشش گناهان آن یا فروش نوشته های مبتنی بر مغفرت می کوشیدند تا در آمدی داشته باشند.
بی گمان آثار مخرب و زیانباری که با تغییر احکام و حدود و یا اجرای آن انجام می شد بسیار افزون تر از تغییرات جزیی است که با تحریف انجام می شد. جامعه یهودی با شیوه هایی که نابخردان احبار در پیش گرفتند به فساد و تباهی دچار شد. به گونه ای که تربیت درست و اصلاح آن امکان پذیر نبود.
انباشت سرمایه از زر و سیم که از راه های باطل به دست آمده بود موجب شد تا میان مردم و احبار تفاوت ها و تمایزاتی ایجاد شود. بیش تری مردم در نداری زندگی می کردند در حالی که احبار ایشان با دین فروشی به اموال و ثروت هنگفتی دست یافته بودند. انباشت سرمایه و ثروت و تبدیل آن به زر و سیم و نگه داری آن در خزانه موجب می شد تا توزیع ثروت به درستی انجام نشود. فقدان انفاق و صدقه فقر را دامن می زد و مردم را از احبار دور می ساخت. این گونه است که ثروت احبار و عالمان دینی خود سدی استوار میان مردم و ایشان ایجاد کرد و جامعه طبقاتی و امتیازاتی را پدید آورد به گونه ای که مردم عادی به کوچک ترین گناه و نابهنجاری مواخذه و محاکمه و مجازات می شدند و اشراف و احبار خود در حریم امن تحریف از همه این امور آزاد و رها بودند.
قرآن بیان می کند که احبار یهودی دچار بیماری انباشت زر و سیم شده بودند و به هیچ وجه حاضر به انفاق و صدقه بخشی از آن به مردم بینوا نبودند. (توبه آیه ۳۴)
از ویژگی های برجسته ایشان عمل نکردن به علم و دانشی بود که در اختیار داشتند. از این رو ایشان را به خرانی بار بر تشبیه و همانند می کند. (جمعه آیه ۵ و نیز بقره آیه ۴۴)
آنان افرادی توطئه گر (ال عمران آیه ۷۲) دین فروش (آل عمران آیه ۱۸۷) مشرکی (نساء آیه ۱۶۲ و ۵۱) بودند که برای خود ادعای مصونیت نیز داشتند. (آل عمران آیه ۲۳ و ۲۴)
خداوند این گونه عالمان بی عمل و خران باربر را به خواری در دنیا (مائده آیه ۴۱) و عذاب اخروی (همان و بقره آیه ۱۷۴) و لعن و نفرین (بقره آیه ۱۹۵ و نساء آیه ۵۱ و ۵۲) بشارت می دهد.

وبگردی
فیلم |  بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم
فیلم | بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم - فیلم - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور در کافه خبر با انتقاد از اینکه در 40 سال گذشته بسیاری از مسایل مهم را تعیین تکلیف نکرده ایم می گوید: این گونه جامعه دچار سردرگمی و به سمت گناه یا بزهکاری و یا توافق بر سر گناه سوق پیدا می کند. صحبت های او را در ویدئوی زیر ببینید و بشنوید.
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!