شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018

واژه‌های متروک تهران قدیم


واژه‌های متروک تهران قدیم
کلمه، واژه، لغت، اصطلا‌ح، لفظ و... سوای تفاوت‌هاشان از منظر دانش و فن خاص و صرف‌نظر از اعتبار آنها در علوم گوناگون نظیر فلسفه و حکمت و یا صنایع و همه در اصطلا‌ح دستور زبان در یک معنا حکم واحد پیدا می‌کنند و آن مجموعه حروفی است که یک واحد را تشکیل دهند و کلا‌م مرکب است از مجموع چند کلمه.
طبق دستور زبان پارسی، کلمه به ۹ بخش تقسیم می‌شود: اسم، صفت، عدد، کنایه، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط و صوت. آدمیان نخستین پس از آنکه به ارزش‌های گروهی زیستن پی بردند و اولین دسته‌های چند نفری یعنی نخستین اجتماع بشری را تشکیل دادند نیاز به ایجاد ارتباط و گفت‌وگو در میانشان آنها را واداشت تا زبان را اختراع کنند. از آن روزگار تاکنون اقوام گوناگونی بر این کره خاکی پا به عرصه وجود نهاده‌اند و پا به پای این تحولا‌ت، زبان ایشان نیز متحول گشته است و کلمات و لغات هم که ابزار و کلا‌م و زبان است از این تغییرات و تحولا‌ت بی‌نصیب نمانده است.
زبان‌های اقوام مختلف از یکدیگر تاثیر می‌پذیرد و در همان حال نیز تاثیر می‌گذارند. زبان‌های اروپایی بارزترین مثالی است که در این باب می‌شود یاد کرد. کلمه <آمبرا> در نقش ریشه لغت از زبان لا‌تین وارد زبان ایتالیایی می‌شود و صاحبان این زبان که در سرزمین آفتابی زندگی می‌کنند آن لغت را با معنای سایه افکن (انداز) در برابر نور خورشید به کارمی‌گیرند اما این کلمه در ادامه راه به سرزمین بارانی انگلستان می‌رود و زمانی که دارد زبان انگلیسی می‌شود با کمی تغییر شکل ظاهری <آمبرلا‌> معنای سایه‌بان را در سرزمین همیشه سایه انگلستان به پوششی برای محافظت از باران و برف می‌دهد و ... ‌
در باب سخن از زبان‌ها و لهجه‌های فراوان و پرسابقه ایرانی نیز در طول هزاران سال از چنین وضعی برخوردار است. زبان‌هایی که زبان‌شناسان آنها را از ریشه هند و اروپایی منشعب می‌دانند؛ در نیمی از جهان امروز گسترده است. ‌ زبان هند و ایرانی که گاه زبان‌آریایی نیز نامیده می‌شود زبانی است که میان نیاکان ایرانیان و هندیان قدیم مشترک بوده است. ‌ زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی یکی از متنوع‌ترین دسته‌های زبان‌های هندو اروپایی است و به سه قسمت تقسیم می‌شوند: زبان‌های ایرانی کهن، ایرانی میانه و ایرانی کنونی. ایرانی کهن به فارسی باستان و اوستایی خلا‌صه می‌شود. ‌ ایرانی میانه فاصل بین ایرانی کهن و کنونی‌اند نظیر پهلوی، زبان ساسانیان، پارتی (زبان اشکانیان)، سغدی، سکایی (ختنی) و خوارزمی و.... ‌
ایرانی کنونی که امروز متداول است و از قفقاز تا فلا‌ت پامیر و از عمان تا آسیای مرکزی بدان‌ها سخن می‌گویند تنوع بسیار دارد.... آسی، یغنوبی، پشتو و خانی، شغنانی، بلوچی، کردی، گیلکی، مازندرانی (طبری)، تاجیکی، لری، بختیاری، لکی و ... زبان‌‌هایی هستند که زیرمجموعه ایرانی کنونی قرار می‌گیرند...
با بررسی و دقت در چگونگی وضع کلمات و تغییرات در آنها در شکل و معنی در قرون و اعصار در خواهیم یافت که کلمه مانند نوزاد جانوران بر اساس نیاز روز صاحبان زبان و با ذوق ایشان متولد می‌شود و پرورش می‌یابد و با رسیدن به سن بلوغ و رشد، شکوفا می‌شود و سرانجام با پشت سرگذراندن دوران پیری از حافظه‌ها و تکلم‌مردم محو می‌شود. ‌ در بیان این معنا، کلمات فراوانی را در ادبیات فارسی می‌توان یافت و مثال زد: ‌ <مرده ریگ> واژه ترکیبی دوران حکیم فردوسی است، که ایشان به معنای <ارث> و آنچه از مرده مانده به کار برده است. حال آنکه امروز پارسی‌گویان این واژه را نمی‌شناسند. ‌ گاهی هم کلمه‌ای متروک نمی‌شود بلکه با ثابت ماندن شکل کلمه، معنای آن در دوره‌های بعد دگرگون می‌شود.
زمانی هم صاحبان زبان، از چنان قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی برخوردارند، که زبانشان دوشادوش حکومت بر دیگر اقوام و دولت‌ها تاثیر خود را بر دیگر زبان‌ها تحمیل می‌کند. هخامنشیان روزگاری از تاریخ بشر بر بخش عظیمی از جهان متمدن عصر خویش از این سوی آسیا تا آن سوی کرانه‌های مدیترانه‌حکم می‌راندند. آن روز زبان ایرانیان بر این پهنه وسیع دامن گسترانده بود چنانکه زبان غربیان در روزگار ما چنین می‌کند. ‌
با ورود <کامپیوتر> به هرکشور‌ی، همراه با نام این وسیله، کلمات؛ <اینترنت>، <کافی‌نت> و... نیز وارد زبان آن ملت خواهد شد که گریزی از آن نیست. گو اینکه معادل‌سازی، کمترین مقاومت در مقابله این تهاجم است. البته این مهاجرین هم در مسیر زمان از گزند فراموشی در امان نخواهد ماند. چنانکه بر سر <آلا‌فرنگ> و <آلا‌گارسون> کلمات متداول چهل - پنجاه سال پیش آمده است. ‌
در باب مهاجرپذیری زبان، به نظر می‌رسد، حق طبیعی صاحبان آن زبان است که با این لغات مهاجر، آنگونه که گویش‌شان می‌پذیرد، برخورد و تلفظ کنند. در حقیقت مهاجر در سرزمین جدید انگار دوباره متولد شده و زندگی نویی را آغاز کرده است. بنابراین اگر <اخبار> از عربی وارد زبان پارسی شد و در تداول عامه <زنگ اخبار> به کار رفت پذیرفتنی است. چنانکه می‌را می‌ و مهدی را مهدی و ... گویند.
مرحوم سعیدی سیرجانی روزی در میزگردی با حضور اساتید زبان پارسی در <رادیو ایران> پس از بحث مفصل در سخن از چگونگی کاربرد صحیح کلمات و جایگاه <درست مهجور> و <غلط مشهور> به مزاح با این سخن جلسه را خاتمه داد: ...< ولی هیچ عطری بوی عطر را نمی‌دهد.>
البته غرض آن نیست که هرچه عوام گویند سند است، ولو اینکه دیوار را دیفال و سوراخ را سولا‌خ کنند، اما باید از یاد نبرد که اکثریت جامعه عوام است و خواص نیز برخاسته از دامان ایشان. حال اینکه مرز جولا‌ن و آزادی هر یک کدام است و کدام گروه تفوق بر دیگری دارد، بحثی جداست، ولی ذوق اکثریت در بیشتر اوقات گوی سبقت از اندیشه انتخاب اقلیت ربوده است. چنانکه <تفلون> مثال تازه‌ای است از این دست. ظرفی را که غذا بدان نچسبد، <تلفون> نامند. اما جوان‌های خوش ذوق امروزی، آدم‌هایی را که رفتار گرم و دلپذیری ندارند و به اصطلا‌ح، نچسبند <تفلون> می‌گویند. یعنی اگر خواص حق دارند لغاتی فاخر برای خویش برگزیند، عوام نیز از این حق برخوردار هستند. گو اینکه مرحوم دهخدا نقش مهمی به عامه می‌دهد و در این‌باره می‌گویند، <عامه همیشه واضعین لغتند، مفاهیمی را درک می‌کنند و الفاظی در ازای آن مفاهیم ادا می‌کنند، هر یک که با ذوق صاحبان آن زبان راست آید بر جای می‌ماند...> ‌
این مطلب بسیار دامنه‌دار را مختصر اشاره کردیم تا مقدمه و فتح بابی باشد بر بررسی و معرفی لغاتی که در میان مردم در قدیم رایج بوده و امروزه متروک است. ‌
بنابر آنچه گذشت، در باب تحقیق و تفحص در تاریخ تهران، پهلو به پهلوی دیگر ابعاد این تحقیق باید جایگاه و نقش لغات را نیز در این تاریخ، تعیین کرد و باید لغات متروک را جست و شناخت و در ثبت و ضبط و حتی دوباره به کارگیری آنان که مناسب زندگی امروزند همت گماشت. ‌
با این مقدمه نسبتا طولا‌نی به بررسی و معرفی لغات متروک تهران قدیم می‌پردازیم:
▪ آب دزدک- در عهد پادشاهی ناصرالدین شاه، اروپا و به اصطلا‌ح آن روز فرنگ بر اثر انقلا‌ب صنعتی به سرعت در حال متحول شدن و گذار بوده و هر روز پدیده‌ای نو و وسیله صنعتی جدیدی ساخته می‌شد و در زندگی مردمان به کار می‌آمد. از آنجایی که ملت‌ها و دولت‌ها در جهان مانند قانون ظروف مرتبطه در فیزیک با یکدیگر ارتباط دارند، ایران قاجاریه هم بیش و کم با فرنگ در ارتباط بود (اگر چه دولت کم هوش قجر نتوانست از این ارتباط در پیشرفت کشور بهره کافی را ببرد) و بسیاری از کالا‌ها و ساخته‌های صنعتی در همین دوره از فرنگ وارد ایران شد. از آن جمله‌است آمپول یا سرنگ که جهت تزریق مایع دارویی به تن بیمار به کار می‌رود. ‌ این وسیله را <آب دزدک> می‌گفتند بدان سبب که مقداری مایع (آب) را درون خود می‌کشید و به اصطلا‌ح می‌دزدید. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه این نام را به کار برده است. باید از یاد نبرد در آن فضای اجتماعی که زنان بنابر اعتقاد دینی و رفتار اجتماعی‌شان دوبند، برق چشمانشان را از نگاه نامحرم جدا می‌کرد و انگشت دست، ظرافت طنین‌آوازشان را می‌گرفت، چگونه استعمال این وسیله را مردان برای زنان رواج دادند. ‌ اعتمادالسلطنه ماجرای مخالفت زنان با تزریق آمپول از سوی بکمز پزشک مرد را در روز یکشنبه ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۰۶ قمری در روزنامه خاطرات خود چنین یاد کرده است: <صبح زودی خبرکردند دختر امین‌الدوله، بدحال است. وقتی من رفتم هنوز نمرده بود. ‌
بکمز (طبیعت دوره ناصری) که معالج است، دستپاچه شده کاغذی از اندرون به من نوشته بود که باید با <اتر> جلد <آب دزدک> بزنم. ‌ زن‌ها به آب دزدک راضی نمی‌شوند، شما بیایید شاید، قراری بدهید. من با مجدالملک اندورن رفتم. طفل را در زیرکرسی خوابیده‌دیدم، در حالت نزع. من این دختر امین‌الدوله را هیچ ندیده‌بودم و کاش حالا‌ هم نمی‌دیدم. بسیار شیرین و مقبول بود، که جگر مرا کباب کرد. بیرون آمدم. به فاصله ده دقیقه طفل فوت کرد... >
در کتب آن روزگار آب دزدک مترادف انژگسیون آمده است. ‌
آب دزدک را لغتنامه چنین معرفی می‌کند: (اصطلا‌ح‌طب) آلا‌تی از شیشه که بر سر آن سوزنی است و بدان در تن آدمی و جانوران دوای مایع کنند و این عمل را تزریق نامند. ‌
▪ آبجی- باجی به ترکی به معنی خواهر است که در دوره ترک‌نژادان قاجاری در تهران متداول و رایج بود. گو اینکه در اعصار دیگر هم کلمات ترکی در زبان فارسی جاری شده بود. نظیر صفویان... ‌
▪ آغا - کلمه‌ای ترکی است به معنای بانو، خانم، بی‌بی، سیده و خاتون، این کلمه را برای احترام پیش از نام بانوان به کار می‌بردند، نظیر آغا افسر و ... ‌
▪ آبجی، مخفف آغاباجی است، بر اثر کثرت استعمال به آبجی بدل گشته است. ‌ تذکر این نکته خالی از لطف نیست که به کار بردن <آغا> پیش از نام محمدخان موسس سلسله قاجاریه، درست به نظر نمی‌رسد و بهتر است <آقا محمدخان> نوشته شود.

داریوش‌ شهبازی

منبع : روزنامه اعتماد ملی

مطالب مرتبط

واژه نامه، واژگان و فرهنگ و تفاوت های ساختاری آنها

واژه نامه، واژگان و فرهنگ و تفاوت های ساختاری آنها
واژه نامه، واژگان، فرهنگ، دانشنامه، دایره المعارف، گنج واژه، لغت نامه، اصطلاح نامه، فرهنگ لغات، فرهنگ اصطلاحات عناوینی هستند كه مولفان بنا به سلیقه خود زینت بخش جلد كتاب خود كه دربرگیرنده واژه، اصطلاح و یا توضیحات كوتاه یا بلند در مورد یك رشته تخصصی است، می كنند. كاربران و خریداران نیز تا زمانی كه این مجموعه ها را نگشوده اند و تورقی در آنها نكرده باشند، نمی دانند با چه اثری سروكار خواهند داشت، با مجموعه ای از واژه های لاتین كه در برابر هریك از آنها معادل های فارسی متعددی آمده است یا با مجموعه ای كه در برابر هر واژه لاتین با یكی دو برابرنهاده تكلیف را برای كاربر روشن كرده است؛ با مجموعه ای كه در برابر هر اصطلاح، شرح و توضیح كوتاه یا بلندی داده شده است یا با مجموعه ای كه در برابر یك واژه لاتین بدون اینكه برابرنهاده فارسی برای آن اختیار شده باشد، شروع به شرح و تفصیل در مورد آن می كند و جست وجوگر را كه مفهوم واژه لاتین را می داند ولی خواهان برابرنهاده ای برای آن است ناكام می سازد و یا با ملغمه ای از تمام موارد اشاره شده.
در این نوشتار تا جایی كه فضا اجازه دهد با ویژگی های این سه دسته اثر آشنا می شویم و به عنوان نمونه واژه نامه شیمی، واژگان شیمی و فرهنگ فشرده شیمی را كه نگارنده به نوعی در تدوین آنها سهیم بوده است، شاهد مثال می آوریم. واژگان گنجینه ای است از برابرنهاده هایی كه تاكنون مترجمان و مولفان از ابتدای نشر كتاب تاكنون در برابر اصطلاحات یك رشته خاص برگزیده و در اثر خود به كار گرفته اند. ویرایش اول واژگان شیمی و مهندسی شیمی كه كار خود را از سال ۱۳۵۹ آغاز كرد و در سال ۱۳۶۴ با جمع آوری برابرنهاده های صد منبع و ویرایش دوم آن با جمع آوری برابرنهاده های سیصد منبع در سال ۱۳۷۹ انتشار یافت. چنین گردآوری از كتاب های گوناگون، با توجه به اینكه سعی شده است به تمام كتاب های قدیمی دسترسی پیدا شود، كاری بس دشوار و وقتگیر است.
بازخوانی های چندباره اطلاعات به منظور مطابقت با اصل منبع و مقایسه واژه های انگلیسی با فرهنگ های معتبر خارجی و تصحیح آنها كار را پیچیده و مشكل می سازد. واژگان شیمی و مهندسی شیمی در دو بخش انگلیسی- فارسی و فارسی- انگلیسی تنظیم شده است. در بخش اول كه مشتمل بر ۳۶ هزار واژه انگلیسی است، برابرنهاده های فارسی كه در برابر یك واژه انگلیسی آمده است همراه با بسامد آنها در منابع مختلف كه با شماره مشخص شده، گردآوری شده است.
تعداد برابرنهاده های فارسی در واژگان شیمی و مهندسی شیمی بالغ بر ۵۰ هزار است كه با توجه به بسامد آنها این رقم به پیش از ۱۱۰ هزار قلم اطلاع می شود. بدین ترتیب كه در برابر هر نهاده فارسی شماره ای دیده می شود كه از روی آن و با مراجعه به فهرست منابع مشخصات منبع را می توان یافت و چون شماره منابع برحسب تاریخ انتشار كتاب ردیف شده است، در واقع تنها با مقایسه شماره ها می توان به قدمت منابع پی برد. در پخش دوم به عكس ملاحظه می شود یك واژه فارسی در برابر چه واژه های انگلیسی به كار رفته است. یك چنین مجموعه ای هنگامی می تواند مفید واقع شود كه همچون یك بانك اطلاعاتی در هر زمان حاوی برابرنهاده های به كار رفته در كتاب هایی باشد كه تا آن تاریخ منتشر شده است. شایان توجه است در واژگان ها صرفاً برابرنهاده های به كار رفته در برابر هر واژه انگلیسی آورده شده است و در میان آنها انتخاب اصلحی صورت نگرفته است.
برخی برابرنهاده ها اكنون نامتعارف و منسوخ شده اند و در حال حاضر برابرنهاده های جدیدی به كار می رود كه در میان صاحبنظران و متخصصان حسن قبول یافته اند. از این رو كاربران واژگان ها باید جانب احتیاط را رعایت كنند و توجه داشته باشند كه وجهه نظر مولف در ارائه برابرنهاده ها نه رجحان نهادن برابرنهاده ای به برابرنهاده ای دیگر، بلكه تنها نشان دادن سیرتحول برابرنهاده های فارسی و تنوع آنها در ادوار مختلف است. بدیهی است اگر از این دیدگاه به واژگان ها نگریسته شود ابزار بسیار سودمند و كارسازی برای زبان شناسان، مولفان، مترجمان و دست اندركاران گروه های واژه گزینی فرهنگستان خواهد بود. همان طور كه پیشتر اشاره شد و در غیاب فرهنگستان و به منظور پرهیز از تعدد برابرنهاده های یك واژه انگلیسی و نیز یكدست سازی و ایجاد هماهنگی و شناسنامه دار كردن هر برابرنهاده، مجموعه هایی تحت عنوان واژه نامه شكل گرفت كه از میان برابرنهاده های موجود یكی را انتخاب و در صورت لزوم واژه جدیدی ساخته شد. در تدوین واژه نامه شیمی سعی بر آن بود كه برابرنهاده انتخاب شده یا وضع شده تا حدود زیادی متضمن معنی مورد نظر باشد و در عین حال از واژه هایی كه توده مردم به وفور و به منظورهای گوناگون به كار می برند، پرهیز شود.
گفتنی است در ساختن واژه های علمی رعایت ایجاز، خوش آوا بودن و از همه مهمتر اشتقاق پذیر بودن شرط اصلی است. در تدوین واژه نامه ها هرگاه بر مفهومی چند واژه اطلاق شده باشد یكی به عنوان سرواژه انتخاب شده و بقیه به صورت مترادف در زیر آن آورده شده است. چنانچه سرواژه یا مترادف دارای علامت اختصاری، نام تجاری یا املای دیگری باشد همگی در زیر سرواژه می آید. شایان ذكر است در حین تهیه واژه نامه شیمی طی ربع قرن، كار ترجمه و ویرایش ده ها كتاب شیمی دنبال شده است و بدین ترتیب با ارتباط مستقیمی كه با مترجمان و ویراستاران برقرار شده پیوسته از نظرهای متخصصان شاخه های گوناگون شیمی آگاهی پیدا شده است.
در واقع، نظرهای این متخصصان محكی برای واژه های برگزیده به حساب آمده است. فرهنگ ها دسته سوم از مجموعه ای است كه برای هر اصطلاح شرح و توضیحی داده می شود. اگرچه برخی از فرهنگ ها براساس الفبای فارسی ردیف شده اند ولی بیشتر فرهنگ های علمی و تخصصی براساس الفبای انگلیسی اصطلاحات ردیف می شوند. بدیهی است تا برابرنهاده فارسی برای یك اصطلاح انگلیسی برگزیده یا ساخته نشده باشد، آوردن آن اصطلاح و شرح و توضیح در مورد آن بدون برابرنهاده فارسی علاوه بر آشفتگی در ارائه نوع كار در بیشتر موارد نظر كاربر را تامین نمی كند. در نگارش فرهنگ ها، مولفان با توجه به مخاطبان خود، مجموعه سرواژه هایی را انتخاب می كنند كه تعداد و تنوع آنها باید به نحوی باشد كه در صورت مراجعه مخاطب موردنظر، نیاز وی برآورده شود. به عنوان نمونه در فرهنگ فشرده شیمی و مهندسی شیمی كه مخاطب خود را دانشجویان و دست اندركاران صنعت می داند، به بیش از ۱۱ هزار سرواژه و مترادف های آنها پرداخته شده است.

وبگردی
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا!
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا! - پس از دیدار پرسپولیس و کاشیما، در اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه آزادی تغییرات محسوس و عجیبی نسبت به دیدار فینال آسیا دیده می‌شود.
مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی جان باختند / فیلم
مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی جان باختند / فیلم - سید محمدتقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج‌الدین معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان که در جریان سفر وزیر کار به استان گلستان دچار سانحه...
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد - چرا خودرو سازان با وجود مشکلات عرضه بازهم پیش فروش می کنند؟
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.