جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

حفظ آبروی مومن...


حفظ آبروی مومن...
در قرآن کریم فرمود: هر کسی هر حرفی می زند، یک رقیب عتیدی کنار حرف او هست تا ثبت کند و ضبط نماید. ما یلفظ م ن قول لا لدیه رقیأ عتیدأ (۱). رقیب یعنی مراقب؛ مراقب را از آن جهت مراقب می گویند که رقبه می کشد. گردن می کشد تا خوب ببیند. این که می گویند گردن کشی کرده، برای اینکه انسان که گردن بکشد، خوب می بیند. آن مراقب اگر سرکشی کرده که می گویند سر کشی کرده، یعنی سرش را کشیده، گردنش را کشیده، بلند کرده تا خوب ببیند. این را می گویند سرکشی، گردن کشی. رقبه کشیده، شده مراقب. فرمود: هر حرفی که انسان می زند، یک رقیب (یعنی کسی که گردن کشیده) کاملاً او را می نگرد و عتید هم هست. یعنی آماده است و مستعد. نه اینکه یکی اش رقیب است، یکی اش عتید.
آن حدیث نبوی که از وجود مبارک رسول گرامی (ص) رسیده است در نهج الفصاحه، فرمود: نّ الله سبحانه و تعالی ع ند ل سان کلّ قائ ل (۲). هر کسی هر حرفی می زند، خود خدا آنجا حضور دارد. معلوم می شود گذشته از اینکه فرشتگان و مأموران الهی حضور دارند، خدا هم حاضر است. این حضور الهی برای آن است که لطف خدا، عنایت الهی، حضور الهی نامنتهی است. اگر چیزی بر فرشته ها مستور و مخفی شد، بر خدا مخفی نیست؛ و اگر یک وقتی یک کاری انجام شد که فرشته ها تحمّل حفظ آن را ندارند، احیاناً ممکن است برای یکدیگر بازگو کنند یا آثارش را اظهار کنند، خدای سبحان در کنار دل هر کسی هم هست، در کنار زبان هر کسی هم هست.
● ملائکه مامور...
آنجا که آبروی یک مؤمن در خطر است، ممکن است خدای سبحان اجازه ندهد آن رقیب عتید بفهمد و بنویسد. با اینکه آن فرشتگان مأموریت شان همین است که اعمال ما را ضبط کنند و ثبت کنند. نّ علیکم لحاف ظین ک راماً کات بین (۳). خدای سبحان اینها را حفظه ما فرستاد و اینها حافظ اند، کریم اند، خلاف نمی کنند و اعمال ما را ضبط می کنند و... با اینکه مأموریت آنها برای این است که اعمال ما را ثبت و ضبط کنند، معذلک آنطوری که در دعای کمیل مثلاً در شب های جمعه می خوانید به خواست خدا، وجود مبارک حضرت امیر(ع) به ما آموخت که به خدای سبحان عرض کنیم: پروردگارا ! تو در همه کارهای بدنی و قلبی ما حضور داری، خودت حضور داری؛ گذشته از اینکه این ک رام کاتب حضور دارند.
و اگر جائی لازم دیدی که آنها ندانند، پرده رقیق آویزان می کنی که آنها کار ما را، نیّت ما را هم نبینند! و الشّاه د ل ما خف ی عنهم و ب رحمت ک سترته (۴). خوب اصلاً ملائکه مأموریتش برای این است که کارهای ما را ثبت و ضبط کند. اگر ما حدود او را شناختیم، حقوق او را رعایت کردیم؛ پیش او وجیه شدیم، یعنی آبرومند شدیم، او آبروی ما را پیش فرشته ها هم حفظ می کند. اگر یک وقتی پای ما لغزید، نمی گذارد آن ملائکه هم بفهمند! چه رسد به دیگران. ما اگر به این فقاهت برسیم که حدود او را رعایت بکنیم، او همه شئون ما را تأمین می کند.
به ما آموخت که به حضرت باری عرض کنیم: خدایا ! آنقدر مهربان و رئوفی که حتّی حاضر نیستی آبروی ما پیش فرشته ها برود! و ب رحمت ک سترته. و الشّاه د ل ما خف ی عنهم، تو می بینی؛ امّا و ب رحمت ک سترته. این کار هست. ذات اقدس اله نه تنها نسبت به وجود فرشته ها رئوف و مهربان است که آبروی ما را آنجا حفظ می کند؛ وجود مبارک رسول گرامی(ص) نقل کرد، خود پیامبر نقل فرمود که من به خدای سبحان عرض کردم در قیامت، بررسی اعمال امّت مرا به من واگذار بکن. که اگر در بین اینها کسانی بودند، لغزشی داشتند، آبروی من پیش انبیای دیگر نرود، محفوظ بماند؛ من حسابرس اینها باشم، نّ علینا ح سابهم(۵). در زیارت جامعه داریم که: ح ساب الخلق عل یکم و یاب الخلق ل یکم (۶)، اینها مظاهر آن دو اسم مبارک الهی اند.
● بهترین نعمت
از خود حضرت نقل شده است، یعنی ذات مقدّس رسول گرامی(ص)؛ آن حضرت فرمود که وقتی من این درخواست را از ذات اقدس اله کردم، جواب آمد: «که من اعمال برخی از اینها را خودم به عهده می گیرم، بررسی می کنم که حتّی تو هم متوجّه نشوی! که اگر اینها لغزشی داشتند، آبروی اینها پیش تو هم نرود.»
خوب حالا او هم که حدودش را کاملاً حفظ می کند. اگر ذات اقدس الهی بنده ای را مورد لطف قرار داد، و حاضر نشد که آبروی او پیش فرشته ها برود طبق دعای کمیل، و حاضر نمی شود که آبروی او پیش پیامبر(ص) برود طبق این حدیث شریف، یقیناً آبروی ما را حفظ می کند. بنابراین بهترین نعمت ما عزّت و آبرومندی ماست که ما بخواهیم وجیهاً زندگی بکنیم، وجیهاً بمیریم، وجیهاً محشور بشویم. با آبرو زندگی بکنیم، با آبرو بمیریم، با آبرو محشور بشویم. این در سایه آن فقاهت تأمین می شود. که ما مرز خودمان را بدانیم، حدود خودمان را بدانیم، حدود الهی را هم بدانیم، به حدود الهی تعدّی نکنیم و کاری که وظیفه ماست، از خدا نخواهیم که او رایگان انجام بدهد. او انبیاء فرستاده، فطرت داده، عقل داده که ما راه صحیح را طی کنیم. اینطور نباشد که خدای ناکرده ما کج راهه برویم و دلمان بخواهد که او ما را به مقصد برساند؛ این یک توقّع بی جائی است. کسی جلوی لطف الهی را نگرفته و نمی گیرد، ولی این توقّع، توقّع بی جا است.
● تفاوت امید و آرزو
از بیانات نورانی حضرت امیر (ع) است که فرمود: یّاکم و المنی فنّها بضائ ع النوکی (۷). فرمود: یک زن سالمند یا مرد سالمند؛ یعنی اینهائی که الآن در خانه های سالمندان به سر می برند، دیگر م نهم من ینتظ ر اند، اواخر عمر آنهاست، اینها زنده به آرزویند... فرمود: مبادا زنده به آرزو باشید! زیرا آرزو سرمایه سالمندان است که به جائی نمی رسد. زنده به امید بودن چیز خوبی است، امّا زنده به آرزو بودن یک چیز بدی است.
«امید» آن است که انسان مقدّمات کار را فراهم بکند، آنچه در اختیار اوست کوتاه نیاید و کوتاهی نکند، بعد به امید آن بخش ها و به امید الهی واگذار بکند. یک کشاورزی که شیار کرده، بذر افشانی کرده، آبیاری کرده، پاسداری و پاسبانی کرده، می گویند: این امیدوار است که محصول خوبی بگیرد. اینجا جای امید است. امّا کسی که کشتی ندارد، بذری ندارد، شیاری ندارد، آبیاری ندارد؛ او اگر توقّع محصول داشته باشد، بهش می گویند: «آرزو»، نه امید! فرمود: زنده به امید باشید، نه زنده به آرزو، فنّها بضائ ع النوکی.
نتیجه اینکه ما مأمور به تفقـّه ایم. این مسافرتهائی که به مراکز علمی می شود، برای فقیه شدن است؛ ولو یک روز. « فقه » هم بخشی مربوط به مسائل اعتقادی است، بخشی به مسائل اخلاقی و حقوقی، بخشی هم مربوط به مسائل عملی است. و خدای سبحان قرآن را بهترین حدیث می داند و این معارفی هم که در قرآن کریم هست، از آنها به عنوان حدیث الله یاد کرده است. و به ما دستور داد که شما فقیهانه با حدیث خدا، با سخن خدا برخورد کنید. بدانید که حدّ شما چیست و حد ّ الهی چیست؛ حقوق شما چیست و حقوق الهی چیست...

سخنرانی آیت الله جوادی آملی
جلسه درس اخلاق ؛ قم ـ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
پی نوشت ها:
(۱) سوره ق. ۱۸
(۲) وسائل الشیعه. ج۱۲. ص۱۸۸
(۳) انفطار. ۱۰ و ۱۱
(۴) مفاتیح الجنان.دعای کمیل
(۵) غاشیه.۲۶
(۶) من لا یحضره الفقیه. ج۲. ص۶۱۰
(۷) نهج البلاغه.نامه ۳۱

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

آزاررسانی از منظر قرآن

آزاررسانی از منظر قرآن
«آزار» رسانی به خود و دیگران، یكی از رذایل اخلاقی و عامل مهم برهم زدن تعادل در زندگی فردی و اجتماعی آحاد بشر است.
قرآن كریم به این رذیله اخلاقی توجه داشته و در آیات متعددبه ریشه یابی آن پرداخته است.
در این مقاله سعی شده است كه به مباحثی پیرامون: گستره مفهومی آزاررسانی، عوامل و آثار آن و نیز راهكارهایی برای درامان ماندن از آزار پرداخته شود.
● گستره مفهومی آزاررسانی
مفهوم اذیت و آزار در قرآن در قالب واژه های اذیت و مشتقات آن در۲۴ مورد آمده است كه در بیشتر موارد به معنای آزردن و رنجیده شدن است. از آزاررسانی روانی به شكل عیب جویی و استهزا، تهمت، تجسس، غیبت (حجرات آیات ۱۱ و ۱۲)، تحقیر دیگری (لقمان آیه ۱۸) و شكنجه و آزار جسمی در آیاتی مانند ۴۹ سوره بقره و ۲۵ سوره نساء یاد شده است.
بنابراین برای شناخت مفهومی آزاررسانی می بایست همه واژگان مرتبط با مفهوم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
● اذیت
مهم ترین واژه در این حوزه مفهومی، واژه اذیت است. راغب در مفردات آن را با ضرر و زیان پیوند زده است، چنان كه آغاز نوشتار بدان اشاره شد؛ اما برخی واژه پژوهان، براین باورند كه این واژه همیشه با مفهوم ضرر و نقصان همراه نیست، بلكه هر چیز ناخشنود و ناسازگار طبع را می توان اذیت نامید. از این رو در قرآن حیض به عنوان یك كنش و واكنش طبیعی كه امری ناخشنود و ناسازگار طبع (نه طبیعت بدن) است به عنوان اذیت از آن یاد شده است (التحقیق، ج ۷ص ۲۵ و ج ۱ ص ۶۵) و خداوند در قرآن می فرماید: و یسالونك عن المحیض قل هو اذی؛ و درباره حیض از تو می پرسند بگو آن اذیت است. (بقره آیه ۲۲۲)
اذیت و آزار به اشكال مختلفی چون جسمی مانند قطع عضو و شكنجه های بدنی و نیز روحی و روانی مانند تمسخر و تهمت بروز و ظهور می كند و واژه اذیت برای بیان این معانی و مفاهیم نیز به كار رفته است.
واژه اذیت به معنای ناراحتی و در رنج افتادن در سه مورد حیض (بقره آیه ۱۲۲) رنج و بیماری (بقره آیه ۱۹۶) ویا عوامل اذیت مانند كك و شپش همان) و سنگینی سلاح و اذیت شدن به بارندگی و مانند (نساء آیه ۱۰۲) به كار رفته است.
در این نوشتار تنها به واژه اذیت پرداخته نمی شود، بلكه همه واژگانی كه مفهوم سه گانه آزاررسانی اخلاقی، روان شناختی و جامعه شناختی را بیان می كند، مورد نظر است.
● ریشه ها و عوامل آزاررسانی
۱) اختلاف عقاید
قرآن در آیات متعدد به ریشه ها و عوامل آزاررسانی توجه می دهد. از جمله عواملی كه قرآن برای آزاررسانی بیان می كند، ریشه عقیدتی است. به این معنا كه اختلاف عقاید موجب می شود كه فرد و یا جامعه ای نسبت به دیگری موضع خصمانه بگیرد و به صورت آزاررسانی آن را بروز دهد. قرآن با گزارش كاملی از وضعیت پیامبران و رفتارهای مخالفان و دشمنان ایشان بیان می دارد كه علت و ریشه اصلی همه اذیت و آزارهای مخالفان پیامبران، اختلاف عقیده بوده است. ستیز عقیدتی كافران و مشركان آنان را وامی داشت تا به آزاررسانی به پیامبران بپردازند. (بروج آیه ۸ و نیز اعراف آیه ۱۲۶)
۲) محبت به دنیا
از دیگر ریشه های آزاررسانی از دیدگاه قرآن، محبت به دنیاست؛ زیرا در نگره قرآنی محبت به دنیا ریشه و عامل همه كژ روی هاست (بقره آیه ۲۱۲؛ آل عمران آیه ۱۸۵ و ۱۸۶)؛ چنان كه روایات بسیاری به این مسئله توجه می دهد و از محبت به دنیا به عنوان مهم ترین عامل یاد می كند و بر نقش محوری آن تأكید می ورزد. (كافی، كلینی، ج۱ ص ۱۳۱؛ خصال، شیخ صدوق، ج ۱ ص ۲۵)
۳) ناشكیبایی و زیاده خواهی
ناشكیبایی و نوعی زیاده خواهی از عوامل دیگر آزاررسانی یاد می شود؛ چنان كه قرآن در سوره بقره آیه ۶۱ این عامل را علت اصلی آزاررسانی بنی اسرائیل به حضرت موسی(ع) برمی شمارد.
۴) بهره گیری از دسترنج دیگران
از علل و عوامل دیگری كه قرآن بدان اشاره می كند، بهره گیری از دسترنج دیگری و غارت و فساد در زمین است كه می توان آن را نیز به مسئله فزون خواهی و دنیاطلبی بشر برگرداند. (كهف آیه ۹۴) همین مسئله نیز ریشه برخی از خودآزاری هاست؛ زیرا به جهت زیاده خواهی و دنیاطلبی انسان گرفتار نوعی حسادت نسبت به دیگری می شود و از آن جایی كه نمی تواند مطلوبش را به دست آورد، به خودآزاری روی می آورد.
۵) حسادت
حسادت كه خود نوعی خودآزاری است در بیان قرآنی عاملی برای آزاررسانی و خودآزاری ذكر شده است. این مسئله را می توان در داستان هابیل و قابیل ردگیری كرد. این گونه است كه رنج بردن از نعمت هایی كه در اختیار دیگران است موجب می شود تا زمینه خودآزاری و دیگر آزاری حتی در سطح قتل در این انسان رشد كند. قتل هابیل به دست برادرش قابیل و نیز به چاه انداختن یوسف از سوی برادران از این عامل حكایت می كند.
قرآن بخشی از اذیت و آزارهای اهل كتاب به ویژه یهودیان را به مسلمانان، از حسادت آنان نسبت به نعمت هدایت مسلمانان دانسته است. (نساء آیه ۵۴)
در حقیقت این مواردی كه در قرآن به عنوان موارد عینی و شواهد گزارش می شود به عنوان مصداق است؛ بنابراین در موارد دیگر نیز آن را می توان تعمیم داد و عوامل پیش گفته را در موارد دیگر خودآزاری و دیگرآزاری ردگیری و جست و جو كرد.
۶) خود برتر بینی
عامل مهم دیگری كه قرآن به عنوان ریشه و عامل آزاررسانی از آن یاد می كند، خود برتر بینی است. این صفت ناپسند خود سبب آزاررسانی به دیگران تلقی شده است كه به شكل و گونه های مختلفی ظهور می كند. روی گردانی از حق، غرور بی جا (لقمان آیه ۱۸) تمسخر (حجرات آیه ۱۱) ترش رویی با مستمندان (عبس آیه ۱ و ۲)، بهره كشی و به كارهای دشوار واداشتن (استعمار) و كشتن كودكان و فرزندان و جزیه به ناحق گرفتن و سلب رفاه و آسایش و رفتار فرعونی (اعراف آیه ۱۲۹) از عوامل دیگر آزاررسانی است كه قرآن به آن توجه می دهد.
برخی عواملی چون برتری نژادی، رنگ پوست و مانند آن را به عنوان عوامل آزاررسانی بیان می كنند ولی به نظر می رسد كه ریشه آن را می بایست در عامل خود برتربینی جست و به آن بازگرداند.
۷) شیطان و ابلیس
عوامل دیگری را قرآن شناسایی و تبیین می كند كه برخی از آن ها عوامل درونی و برخی دیگر از عوامل بیرونی هستند. البته زمینه و بستر بیشتر این عوامل بیرونی و تأثیرگذاری آن را باید در عامل و یا عوامل درونی انسان جست. به عنوان نمونه شیطان و ابلیس به عنوان عامل بیرونی زمانی می تواند به عنوان عامل عمل كند كه بستری مناسب و زمینه مساعدی در انسان وجود داشته و انسان تحت وسوسه های شیطانی به اذیت و آزار خود و یا دیگری بپردازد.
شیطان به عنوان دشمن آشكار (بقره آیه ۱۶۸) همواره از راه وسوسه (ناس آیه ۵) و زینت دادن زشتی ها و رذایل به عنوان امور زیبا و پسندیده (محمد آیه ۲۵) به عنوان عامل بیرونی وارد میدان می شود و با وسوسه كردن بشر وی را به آزاررسانی ترغیب و تشویق می كند تا به این وسیله به هدف خود كه گمراهی انسان است، برسد و راه خوشبختی وسعادت را بر انسان ببندد. (اعراف آیه ۲۷)
ایجاد عداوت و دشمنی، تقویت نفاق و كینه و جدایی میان انسان ها (مائده آیه ۹۱ و یوسف آیه ۱۰۰) و ایجاد اختلالات عقلانی در بشر (بقره آیه ۲۷۵) هر چند خود عاملی برای اذیت انسان است، زمینه و بستر آزاررسانی به دیگران را در فرد فراهم می سازد. این گونه است كه انسان در دام شیطان می افتد و خود عاملی برای آزاررسانی دیگران می شود (ص آیه ۴۱)
عوامل دیگری چون جهل، شراب خواری، قمار و ابزارهایی از این دست، زمینه های آزار شخص و دیگران را فراهم می آورد كه همه تحت تاثیر وسوسه شیطانی انجام می شود. (مائده آیه۹۰)
علامه طباطبایی در كتاب گران سنگ المیزان افزون بر عوامل یادشده، برخی از عوامل دیگر چون زلزله و سیل و خشك سالی را به عنوان عوامل آزار و اذیت انسان برمی شمارد و در نهایت به این نتیجه می رسد كه این عوامل در حقیقت به خود مردم بازمی گردد و یا به منظور انتباه و بیداری مردمان انجام می شود. (المیزان ج۳ ص۱۸۰ و نیز ج۱۳ ص۳۴۱ و نیز ج۵ ص۸ تا ۱۴ و نیز ج۱۷ ص۲۰۹)
● آثار آزاررسانی
بی گمان هر كنشی واكنشی دارد و آثار آن در دنیا و آخرت و نیز در امور مادی و معنوی شخص بروز می كند. قرآن با توجه به بینش و نگرش توحیدی، بازتاب های هر كاری را گوشزد می كند و از مردمان می خواهد به آثار و برآیند هر عمل و كنشی توجه داشته باشند.
به عنوان نمونه بازتاب عمل حسادت كه عملی درونی و روانی است و گاه به شكل كنش در حوزه بیرون ظهور می كند، به دو شكل آثار وضعی و طبیعی و پیامدهای اخروی نمایان می شود. (فاطر آیه۴۳) آثار وضعی و طبیعی عمل حسادت، این است كه فرد خود را در حالتی قرار می دهد كه افسردگی و ناراحتی های روحی و روانی از آن جمله است. این زیان حسادت است كه به طور طبیعی در خود انسان بروز می كند و از سوی مومنان مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرد.
افزون بر این حسادت موجب می شود تا در آخرت نیز از زیان آن در امان نماند. (بقره آیه۲۶۲)
قرآن آن چنان به مسئله دوری و پرهیز از آزار و اذیت توجه می دهد كه حتی انفاق و كمك های بشردوستانه ای كه همراه با منت و آزار و اذیت مردمان باشد، بی فایده و بیهوده برمی شمارد و از مومنان می خواهد تا به دور از هرگونه منتی كمك و امدادرسانی ها انجام شود؛ زیرا منت گذاری خود آزاررسانی روحی دیگران است كه از ارزش عمل نه تنها می كاهد بلكه آن را به هیچ تبدیل می سازد. (همان) آزار زبانی كه انسان نسبت به دیگران حتی در صورت انفاق و كمك انجام می دهد می بایست مورد بازخواست قرار گیرد و آزاررسان سرزنش و نكوهش شود.
آزارهای روحی كه به شكل تهمت، تجسس، غیبت و مانند آن صورت می گیرد، در دنیا و آخرت آثار خود را نشان می دهد (احزاب آیه۵۷) و تهمت زنندگان از سوی خداوند مورد لعن و نفرین قرار می گیرند. (نور آیه۲۳)
● راهكارهای قرآنی برای رهایی از آزار
از آن جایی كه برخی از اشخاص گرفتار بیماری خودآزاری و یا دیگرآزاری هستند و نمی توان از شر و آزار ایشان در امان ماند، قرآن راهكارهایی را برای رهایی از آزار دیدن و گریز از آن بیان می كند. به عنوان نمونه زنان همواره در معرض خطر آزار و اذیت مردان قرار می گیرند.
از این رو برای رهایی از آزار و در امنیت قرار گرفتن قرآن اموری را به عنوان راهكار بیان می كند تا از آسیب در امان مانند. از جمله راهكارهای قرآنی برای امنیت بخشی به زنان این است كه زنان افزون بر عفت باطنی و رعایت آن با استفاده از پوشش حجاب خود را از آزار دیگران در امان نگه دارند. پوشش كامل موجب می شود تا ازعوامل تحریك دور شوند و مردان را به سوی خود نكشانند.
رعایت پوشش ظاهری همراه با متانت در راه رفتن و سخن گفتن راهكارهای قرآنی است كه برای رهایی از آزار توصیه و سفارش شده است. (نگاه كنید الفرقان ج۲۱ ص۸۰۲ و تفسیر كبیر فخر رازی ج۲۵ ص۰۳۲ و نیز آیات مربوطه و یا مرتبط چون احزاب آیه۹۵ و سوره نور)
قرآن در صورتی كه منشأ آزار عقیده ستیزی طرف مقابل است از راهكارهای دیگری برای رهایی از اذیت و آزارهای روحی و بدنی استفاده می كند.
به منظور رهایی از فشارهای مخالفان و دشمنان شخص مومن می تواند از ابزار تقیه استفاده كند و با نهان كردن دین و مذهب خود، جان و مال و عرض خود را از خطر تعرض دور نگه دارد. از این رو پنهان ساختن باور درونی و عدم اظهار آن در شرایط قدرت داشتن مخالفان و دشمنان و اعمال نفوذ آن جایز شمرده شده است (نحل آیه۱۰۶) در برخی از روایات تقیه نه تنها جایز بلكه در برخی موارد برای رهایی از آزار دیگران واجب شمرده شده است. (وسایل الشیعه ج۱۶ ص۲۱۰)
هجرت و كوچ نیز از دیگر راهكارهای قرآنی برای فرار و گریز از آزاررسانی دیگران مطرح شده است. بر این اساس است كه مسلمانان صدر اسلام از مكه به مدینه كوچ كردند تا از آزار دشمنان در امان باشند.
البته در شرایطی بهترین مقابله با آزاررسانی مقابله به مثل است و در صورت امكان می توان با آنان مقابله كرد واجب است كه شخص چنین كند. (حج آیه۳۹)
شكیبایی و پناه بردن به خدا نیز از راهكارهای دیگری است كه موجب می شود كه روحیه فرد آزاردیده تقویت شود و از مشكلات روحی و روانی آزار در امان ماند. (آل عمران آیه۱۸۶ و اعراف آیه ۱۲۹ و احزاب آیه۴۸)

وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!