چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن


خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن
در کلام إلهی، هما هنگی میان حروف وکلمات آن هست که بخصوص در سده اخیر وپس از به وجود آمدن کامپیوتر ومحاسبات سریع آن، مهجزه کلام الهی در این بخش ، روشنی بیشتری یافته است ودر واقع این همان حکمت لا یزال الهی است که پیشرفت علوم نه تنها نمی تواند عرصه یی برای شک وتردید باشد بلکه قران کریم به عنوان بزرگترین معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیائی روشن تر وگویاتری یابد.از جمله این به هم پیوستگی وارتباط حرفی وکلمی در قرآن، می توان به تساوی حروف مر تبط به هم، چون دنیا وآخرت، ایمان وعمل صالح، اشاره کرد که هر کدام ۱۱۵ بار تکرار شده است هم چنین توازن عددی جالب تو جهی در بعضی کلمات، با اعداد وجود دارد به طور مثال کلمه شهر.
در قران کریم( ۱۲) بار به تعداد ماه های سال آمده وکلمه " یوم" با ربه تعداد ایام سال، تکرار شده است.
معجزه اعداد وشما گان در قران کریم موضوع بسیار زیبا وجالب توجهی است تا حدی که عده ای از دانشمندان مسلمان پیش از بیست سال به تدریس معجزات اعداد در قران کریم پرداخته اند.
اگر وسایل شمارش وسرعت الکترونی کامبیوتر نمی بود، هیچ گاه تدریس وکشف این اعجاز ریاضی شگفت انگیز ممکن نبود. این جا معجزات بر اساس ارقام است وارقام ، خود به تنهایی گویا بوده، مجال برای مناقشه یا نظریات متناقض باقی نمی گذارد، چنان که هیچدلیلی هم بر خلاف آن نمی توان ارائه کرد چنین نظم ودقتی شکی را نمی گذارد که قرآن از جانب خدای با حکمتی است که چنین زنجیره ای در کلام خویش را به گوهر نظم در آورده است، تردیدی باقی نمی ماند که قران کریم سالم بدون هیچ گونه تحریفی از یادی ونقصان به دست ما رسیده، زیرا کمبود یک حرف ویا یک کلمه یا با العکس زیادتی یک حرف یا یک کلمه تمام محاسباتی قران کریم را به هم می ریزد.اراده خداوند به این تعلق گرفته تا معجزه ارقام به عنوان سری باقی بماند تا آن که با کامپیوتر کشف گردد واین همان معنی آیه کریمه است که ( وبه زودی نشانه های خود را در آفاق ودر وجود های شان بدیشان خواهیم نمایاند تا برای شان روشن گردد که او خود حق است) قران کریم.
اخیراً در جهان غرب اعجاز عددی قران کریم در مرکز پژوهش اسلام شناسی به عنوان یک درس وتحقیق قرار گرفته، چنان که در کشور های اسلامی هم کنفرانس ها وسمینارها یی که در از اعجاز غلمی وعددی قران کریم بحث می شود، بر گزار می گردد.
آخرین کنفرانس که در این مورد صورت گرفت در سال ۱۹۸۹م در مکه بود که در آن کنفرانس مباحث عمیق وژرفی به وسیله دانشمندان بر جسته ومتخصص مسلمان صورت گرفت که از جمله ده سخنرانی به وسیله دانشمندان غربی ایراد شد.
اینک توجه شما را به جدولی جلب می کنیم که قسمتی از این نظم شگفت آور را در نشان می دهد:
حیات ۱۴۵ بار ، موت ۱۶۷ بار، الصالحات ۱۶۷ بار ، السئیات ۱۶۷ بار، الدنیا ۱۱۵ بار ، الآخرة ۱۱۵ بار ، ملائکة ۱۱۵ بار، شیطان ۱۴۵ بار، محبه ۸۳ بار ،
طاعة ۸۳ بار ، هدی ۷۹ بار، رحمة ۷۹ بار، شده ۱۲۰ بار ، شکر ۷۵ بار، سلام ۵۰ بار ، شکر ۷۵ بار، جهر ۱۶ بار، العلانیه ۱۶ بار، ابلیس بار استعاه بالله ۱۱ بار، محمد " ملکوت" روح القدوس" سراج هرکدام ۴ بار ، رحمن ۷۵ بار، رحیم ۱۱۴ بار ، الجزاء ۱۱۷بار، مغفرة ۲۳۴ بار، فجار ۳ بار ، الابرار ۶ بار، عسر ۱۲ بار، یسر ۳۶ بار، قل ۳۳۲ بار ، قالوا ۳۳۲ بار . هرگاه حروف مقطعات را از همدیگ{ جدا نمایم وبه ترتیب بیاوریم چنین می شود : " ا. ل. ص. ر. ک. ه. ی. ط. س. ج. ق. ن." تعداد این حروف ۱۴ حرف است .
وجالب است بدانیم همین رقم تعداد سوره های قران است که حروف مفرده و یا مقطعات در آن آمده است این سورة ها عبارت اند از بقرة اعراف یونس رعد مریم شعرا نمل یس ص غافر، شوری، ق، قلم .
هم چنین با اندکی تدبیر می بینیم که لفظ "دنیا" از شش حرف تشکیل شده، هم چنین است کلمه حیات .
واز طرفی دیگر آیه قران کریم می فرماید: ودر حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمانه وزمین را در شش روز آفرید" با دقتی دیگر می بینیم که کلمه انسان از هفت مرحله آفریده شده است که عبارت اند از سلاله ای ان گل پٍ از آن تکه ای گوشت سپس مرحله استخوان رسیدن سپس گوشت وپس از آن به شکل انسان در آمدن که مصداق آیات شریفه (۱۲- ۱۴) سوره مؤمنون است .
این مجموعه فرزای اندک از مجموعه الفاظ قران کریم است وبا ترجمه به این که الفاظ قرانی بیش از هفتاد هزار کلمه است وبا تحقیقاتی که رو به رشد است بدون تردید در آیند نه چندان دوری ابعاد بیشتری این نظم حسابی شگفت آور از کلام فیاض الهی روشن خواهد شد.
واما آیا به راستی می توان چنان که عده ای تصور کرده اند این موضوع را یک امر تصادفی نامید؟ تصور تصادفی بودن این هماهنگی شگفت، خطابی بسیار بزرگسخنی گزاف وگناهی است بزرگ، زیرا تصادفی بودن از عدم تدبیر وتفکیر واین که هدف ومقصدی وجود نداشته باشد نشأت می گیرد اما ذات باری تعالی منزه است او آن که در ملک وی کاری بدون تدبیر وبدون مقصد وهدف انجام بگیرد، چه رسد به آن که پای این موضوع به کتاب پر عظمت الهی کشیده شود. در واقع زمانی موضوع تصادف بر سر زبنها افتاد که ما دیون وملحدین به این شایعه دامن زدند که مجموعه خلقت بر اساس تصادف پدید آمده است.
در پی این نظریه دانشمندان به تحقیق پر داختند تا احتمال خلق شدن موجود زنده را ارزیابی کنند. در اولین قدم به محاسبه ماده اصلی موجود زنده که پروتئین است واز پنج عنصر کاربن، هاید روجن، نایتروجن، واکسیجن وفسفر از میان ۹۲ عنصر موجود در جهان تشکیل شده است پر داختند. آنان با محاسبه احتمال این که این پنج عنصر از میان عناص دیگر دور هم جمع شوند، به نتیجه زیر رسیدند که احتمال آن که از میان ۹۱ عنصر این پنج عنصر گردهم آیند یک برده میلیونم است یعنی رقمی که نو شتن آ، هم مشکل است چه رسد به خواندن آن.
جالب آن است که بدانیم این رقم تنها به احتمال گرد آمدن این مواد است، اما این که این مواد باید به اندازه معینی باشند، ورقم عددی احتمال آن که از میان این همه عناصر موجود در جهان تنها پنج عنصر آن هم با نسبت معینی تعاطی انجام دهند. رقمی بسیار بالاو نزدیک به محال است. این محاسبه را از زمانی دانشمند سویسی انجام داد که تنها ۹۳ عنصر شناخته شده بود.
حال آن که این رقم هم اکنون به ۱۰۲ عنصر رسیده است. بنا براین آیا می توان کلمه ای سخیف تر وسبک تر از کلمه تصادف در نظام آفرینش یافت؟! این امر اشاره وبلکه تأکید بر این حقیقت دارد که از لحاظ علمی عملی وحسابی تصادف در نظام خلقت امری محال وغیر ممکن است چه رسد به این که این امر در کلام پعظمت الهی صورت بگیرد.

المرجع لهذا البحث: القرآن الکریم.
بقلم عبد الدائم الکحیل

منبع : سایت اعجاز علمی

مطالب مرتبط

آیه و سوره در قرآن


آیه و سوره در قرآن
الف ) آیه
واحد كوچك قرآن كریم , آیه است . در بیشتر موارد هر آیه یك جمله است . ولی گاه آیاتی هست كه متشكل از چند جمله و یك پاراگراف است ( نظیر مثلا آیهٔ الكرسی یا آیه نور ). و گاه حتی به اندازه چند پاراگراف است . مـانـنـد آیـه دیـن ( كـه آیه تداین و مداینه هم گفته اند ) كه بلندترین آیه قرآن است و در كتابت عثمان طه ( مصحف المدینهٔ ) درست یك صفحه پانزده سطری است . گاه هست كه آیه نه فقط از یك جمله كمتر است , بلكه فقط یك كلمه است مانند مدهامتان ( الرحمن , ۶۴ ) , یا از آن هم كمتر مانند اغلب حروف مقطعه یا فواتح سور نظیر طه , یس یا الم . شناخت حد آیه توقیفی و از سوی شارع است . زیرا حتی در فواتح سور فی المثل المص را یك آیه شمرده اند , ولی نظیر آن یعنی المر را یك آیه نشمرده اند. یا حمعسق [ حم . عسق ] را دو آیه شمرده اند. ولی باز كهیعص یك آیه شمرده شده است . كلمه آیه و جمع آن آیات , به معنای همین جملات یا جمله واره های قرآن , در خود قرآن هم آمده است . ( آیه : بقره , ۱۰۶ ; نحل , ۱۰۱ , آیات ; بقره , ۲۵۲ ; آل عمران , ۷ ; یوسف , ۱ ; نور , ۱ ). پـر آیـه تـرین سوره قرآن كریم سوره بقره است ( ۲۸۶ آیه ) ,و كم آیه ترین سوره قرآن , سوره كوثر است ( ۳ آیه ). در تعداد كل آیات اقوال متعددی هست . طـبـق معتبرترین قول كه ابوعبدالرحمن عبداللّه بن حبیب سلمی از امیرالمؤمنین علی (ع ) نقل كرده و امام شاطبی آن را در ناظمهٔ الزهر آورده است , تعداد كل آیات قرآن , ۶۲۳۶ آیه است ( تاریخ قرآن , رامیار , ۵۷۰ ). تـرتـیب و توالی آیه ها , اعم از اینكه طی یك فقره وحی یا طی یك سلسله وحی متوالی نازل شده باشد , توقیفی است . یعنی خود این امر نیز جزو وحی است و به امر الهی و رهنمایی جبرئیل انجام گرفته است . در مـواردی هـم كـه حضرت رسول (ص ) آیه یا آیاتی را جابجا می كردند و می فرمودند : این آیه یا آیات را در فلان سوره بین كدام آیات قرار دهید , باز به رهنمود وحی بوده است . بعضی از آیات قرآن , برجستگی و شهرت خاصی یافته اند و با نام كلمه یا معنایی از خود آیه مشهور شده اند كه بعضی از آنها عبارتند از :
۱) آیه اخوت ( حجرات , ۱۰ ) ,
۲) آیه اذن یا آیه تصدیق ( توبه ,۶۱ ) ;
۳) آیه اكمال ( مائده , ۳ ) ;
۴) آیه امانت ( احزاب , ۷۲ ) ;
۵) آیه انذار ( شعراء ۲۱۴ ) ;
۶) آیه تبلیغ ( مائده , ۶۷ ) ;
۷) آیه تداین ( یا دین یا مداینه , بقره , ۲۸۲ ) ;
۸) آیه تسمیه كه همان بسم اللّه الرحمن الرحیم است در آغـاز كـلـیه سوره ها , جز سوره توبه
۹) آیه تطهیر ( احزاب , ۳۳ ) ;
۱۰) آیه حجاب ( نور , ۳۰ - ۳۱ ) ;
۱۱) آیه حـفظ ( حجر , ۹ ) ;
۱۲) آیه خمس ( انفال , ۴۱ ) ;
۱۳) آیه سیف [ آیه قتال ] ( توبه , ۵ ) ;
۱۴) آیهٔ الكرسی ( بقره , ۲۵۵ ) ;
۱۵) آیه مباهله ( آل عمران , ۶۱ ) ;
۱۶) آیه مشیت ( كهف , ۲۳ - ۲۴ ) ;
۱۷) آیه نور ( نور , ۳۵ ) ;
۱۸) آیه و ان یـكـاد ( قـلم , ۵۱ ) ;
۱۹) آیه ولایت ( مائده , ۳ ) ( برای تفصیل و شرح آنها ـ دایرهٔ المعارف تشیع , ذیل كلمه آیه ... ) .
آیات قرآنی به مكی و مدنی و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه تقسیم می گردد كه شرح هر یك خواهد آمد.
ب ) سوره
واحد بزرگ قرآن كریم , سوره است . سوره در لغت یعنی بریده شده و در اصطلاح گروهی مستقل از آیات قرآن كه مطلع و مقطعی دارد , و گفته اند كه به این معنی از سورالمدینهٔ ( دیوار دور شهر ) گرفته شده است . كلمه سوره به همین معنی در خود قرآن هم به كار رفته است ( از جمله در بقره , ۲۳ ; توبه , ۶۴ , ۸۶ ; نور , ۱ ) همچنین جمع آن سور ( بر وزن گهر ) نیز در قرآن به كار رفته است ( هود , ۱۳ ). قرآن مجید , كلا ۱۱۴ سوره دارد كه كمابیش به ترتیب بلندی طول مرتب شده اند. بلندترین سوره قرآن سوره بقره است ( ۲۸۶ آیه , برابر با ۴۸ صفحه در كتابت عثمان طه - مصحف المدینهٔ ) و كوتاهترین سوره , سوره كوثر است ( دارای ۳ آیه ). بـعضی سوره های قرآن , نام گروهی دارند : الطوال السبع [ السبع الطوال ] : ( هفت گانه بلند ) كـه عـبارتند از :
۱) بقره ,
۲) آل عمران ,
۳) نساء ,
۴) مائده ,
۵) انعام ,
۶) اعراف
در مورد هفتم , اختلاف نظر است كـه آیا شامل انفال و توبه است ( كه بین آنها بسم اللّه الرحمن الرحیم فاصله نینداخته است ) یا یونس .
الف) الـمـئون [ الـمئین ] :
( صدگانه ها ) به سوره هایی اطلاق می گردد كه تعداد آیات آنها از ۱۰۰ آیه بیشتر است . ( مانند یونس , هود , یوسف , نحل , كهف ).
ب) المثانی :
سوره هایی است كه كمتر از صد آیه دارد ( مانند قصص , نمل , عنكبوت , یس و ص ).
پ) المفصل :
سوره های اواخر قرآن كه نخستین آنها به اختلاف اقوال سوره ق یا حجرات است . نامهای گروهی دیگر نیز برای بعضی از سوره ها به مناسبتهای خاصی نهاده اند.
ت) از جمله سوره الم :
هفت سوره این كه با الم آغاز می شود.
ث) سور مسبحات :
( كه با كلمه سبحان , یا سبح , یا یسبح آغاز می گردد , كه عبارتند از اسراء , حدید , حشر , صف , جمعه , تغابن , و اعلی
ج) سـور حـوامیم :
هفت سوره كه با حم آغاز می گردد ( مؤمن , فصلت , شوری , زخرف , دخان , جاثیه , و احقاف ).
چ) سور طواسین :
سوره هایی كه با طس یا طسم آغاز می شود ( شعراء , نمل , قصص ).
ح) سـور عزایم :
چهار سوره ای چهار سوره ای كه در آنها سجده واجبه هست ( سجده , فصلت , نجم , علق ).
خ)الزهراوان :
( بقره و آل عمران ).
د) المعوذتین :
دو سوره آخر قرآن ( فلق و ناس ).
ذ) چهار قل :
چهار سوره پایان قرآن كه با كلمه قل آغاز می شود. نام سوره ها ( فاتحهٔ الكتاب , بقره , آل عمران , نساء , تا آخر ) توقیفی یعنی به تعیین رسول اللّه (ص ) بوده است ( نیز ـ تاریخ قرآن , رامیار , ۵۸۱ ). بعضی سوره ها , دو یا چند نام دارد از جمله :
۱) فاتحهٔ الكتاب ( حمد , ام القرآن , سبع المثانی )
۲) توبه ( برائت )
۳) اسراء ( بنی اسرائیل )
۴) نمل ( سلیمان )
۵) ص ( داود )
۶) مؤمن ( غافر ) ,
۷) اخلاص ( توحید , قل هو اللّه ) ;
۸) مسد ( لهب ).
درباره اینكه ترتیب و توالی سوره های قرآن كه آغاز آنها , فاتحهٔ الكتاب و پایان آنها , سوره ناس است , تـوقـیـفـی اسـت یـا اجتهادی ( اجتهاد صحابه ) و به رای و نظر گردآورندگان بازمی گردد , اختلاف اقوال است . بعضی گفته اند توقیفی و به امر و ارشاد پیامبر (ص ) و رهنمود وحی است . بعضی گفته اند اجتهادی است و به عهده سامان دهندگان مصحف عثمانی است , چون حضرت رسـول (ص ) بـه دلایـلـی كـه بـعـدا گـفته خواهد شد , قرآن را كتابت و جمع كرده ولی مدون بین الدفتین نكرده بودند. و بعضی گفته اند آمیزه ای از توقیف و اجتهاد است و این رای پذیرفتنی تر است . نام و نشان سوره های ۱۱۴ گانه قرآن مجید در اغلب تاریخهای قرآن ( از جمله تاریخ قرآن , تالیف رامـیـار , ۵۸۳ بـه بـعـد ) و نیز با آمار و ارقام مربوط به كلمات و حروف هر یك در فرهنگ آماری كـلـمات قرآن كریم , تالیف محمد روحانی , و نیز در پایان هر قرآن طبع جدیدی آمده است , و به رعایت اختصار , از آوردن آن در اینجا خودداری می شود.


وبگردی
سیف و بازی تکراری غیر مجازها !
سیف و بازی تکراری غیر مجازها ! - حرفهای تکرای بانک مرکزی در مورد صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز با یک جستجوی ساده در اینترنت.
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    کاش به اندازه روزی که به پایان برده‌ام مفید بوده باشم
    به پایان هر روز که می‌رسم حس می‌کنم که مهر باطل شد بر آن روز زده‌ام باطل شد به راحتی یک روز دیگر باطل شد آنقدر مهر می‌زنم و می‌زنم تا آخرین برگه و آخرین مهر طنین مهرها در …