سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن


خلاصه اعجاز مجموعه عددی قرآن
در کلام إلهی، هما هنگی میان حروف وکلمات آن هست که بخصوص در سده اخیر وپس از به وجود آمدن کامپیوتر ومحاسبات سریع آن، مهجزه کلام الهی در این بخش ، روشنی بیشتری یافته است ودر واقع این همان حکمت لا یزال الهی است که پیشرفت علوم نه تنها نمی تواند عرصه یی برای شک وتردید باشد بلکه قران کریم به عنوان بزرگترین معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیائی روشن تر وگویاتری یابد.از جمله این به هم پیوستگی وارتباط حرفی وکلمی در قرآن، می توان به تساوی حروف مر تبط به هم، چون دنیا وآخرت، ایمان وعمل صالح، اشاره کرد که هر کدام ۱۱۵ بار تکرار شده است هم چنین توازن عددی جالب تو جهی در بعضی کلمات، با اعداد وجود دارد به طور مثال کلمه شهر.
در قران کریم( ۱۲) بار به تعداد ماه های سال آمده وکلمه " یوم" با ربه تعداد ایام سال، تکرار شده است.
معجزه اعداد وشما گان در قران کریم موضوع بسیار زیبا وجالب توجهی است تا حدی که عده ای از دانشمندان مسلمان پیش از بیست سال به تدریس معجزات اعداد در قران کریم پرداخته اند.
اگر وسایل شمارش وسرعت الکترونی کامبیوتر نمی بود، هیچ گاه تدریس وکشف این اعجاز ریاضی شگفت انگیز ممکن نبود. این جا معجزات بر اساس ارقام است وارقام ، خود به تنهایی گویا بوده، مجال برای مناقشه یا نظریات متناقض باقی نمی گذارد، چنان که هیچدلیلی هم بر خلاف آن نمی توان ارائه کرد چنین نظم ودقتی شکی را نمی گذارد که قرآن از جانب خدای با حکمتی است که چنین زنجیره ای در کلام خویش را به گوهر نظم در آورده است، تردیدی باقی نمی ماند که قران کریم سالم بدون هیچ گونه تحریفی از یادی ونقصان به دست ما رسیده، زیرا کمبود یک حرف ویا یک کلمه یا با العکس زیادتی یک حرف یا یک کلمه تمام محاسباتی قران کریم را به هم می ریزد.اراده خداوند به این تعلق گرفته تا معجزه ارقام به عنوان سری باقی بماند تا آن که با کامپیوتر کشف گردد واین همان معنی آیه کریمه است که ( وبه زودی نشانه های خود را در آفاق ودر وجود های شان بدیشان خواهیم نمایاند تا برای شان روشن گردد که او خود حق است) قران کریم.
اخیراً در جهان غرب اعجاز عددی قران کریم در مرکز پژوهش اسلام شناسی به عنوان یک درس وتحقیق قرار گرفته، چنان که در کشور های اسلامی هم کنفرانس ها وسمینارها یی که در از اعجاز غلمی وعددی قران کریم بحث می شود، بر گزار می گردد.
آخرین کنفرانس که در این مورد صورت گرفت در سال ۱۹۸۹م در مکه بود که در آن کنفرانس مباحث عمیق وژرفی به وسیله دانشمندان بر جسته ومتخصص مسلمان صورت گرفت که از جمله ده سخنرانی به وسیله دانشمندان غربی ایراد شد.
اینک توجه شما را به جدولی جلب می کنیم که قسمتی از این نظم شگفت آور را در نشان می دهد:
حیات ۱۴۵ بار ، موت ۱۶۷ بار، الصالحات ۱۶۷ بار ، السئیات ۱۶۷ بار، الدنیا ۱۱۵ بار ، الآخرة ۱۱۵ بار ، ملائکة ۱۱۵ بار، شیطان ۱۴۵ بار، محبه ۸۳ بار ،
طاعة ۸۳ بار ، هدی ۷۹ بار، رحمة ۷۹ بار، شده ۱۲۰ بار ، شکر ۷۵ بار، سلام ۵۰ بار ، شکر ۷۵ بار، جهر ۱۶ بار، العلانیه ۱۶ بار، ابلیس بار استعاه بالله ۱۱ بار، محمد " ملکوت" روح القدوس" سراج هرکدام ۴ بار ، رحمن ۷۵ بار، رحیم ۱۱۴ بار ، الجزاء ۱۱۷بار، مغفرة ۲۳۴ بار، فجار ۳ بار ، الابرار ۶ بار، عسر ۱۲ بار، یسر ۳۶ بار، قل ۳۳۲ بار ، قالوا ۳۳۲ بار . هرگاه حروف مقطعات را از همدیگ{ جدا نمایم وبه ترتیب بیاوریم چنین می شود : " ا. ل. ص. ر. ک. ه. ی. ط. س. ج. ق. ن." تعداد این حروف ۱۴ حرف است .
وجالب است بدانیم همین رقم تعداد سوره های قران است که حروف مفرده و یا مقطعات در آن آمده است این سورة ها عبارت اند از بقرة اعراف یونس رعد مریم شعرا نمل یس ص غافر، شوری، ق، قلم .
هم چنین با اندکی تدبیر می بینیم که لفظ "دنیا" از شش حرف تشکیل شده، هم چنین است کلمه حیات .
واز طرفی دیگر آیه قران کریم می فرماید: ودر حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمانه وزمین را در شش روز آفرید" با دقتی دیگر می بینیم که کلمه انسان از هفت مرحله آفریده شده است که عبارت اند از سلاله ای ان گل پٍ از آن تکه ای گوشت سپس مرحله استخوان رسیدن سپس گوشت وپس از آن به شکل انسان در آمدن که مصداق آیات شریفه (۱۲- ۱۴) سوره مؤمنون است .
این مجموعه فرزای اندک از مجموعه الفاظ قران کریم است وبا ترجمه به این که الفاظ قرانی بیش از هفتاد هزار کلمه است وبا تحقیقاتی که رو به رشد است بدون تردید در آیند نه چندان دوری ابعاد بیشتری این نظم حسابی شگفت آور از کلام فیاض الهی روشن خواهد شد.
واما آیا به راستی می توان چنان که عده ای تصور کرده اند این موضوع را یک امر تصادفی نامید؟ تصور تصادفی بودن این هماهنگی شگفت، خطابی بسیار بزرگسخنی گزاف وگناهی است بزرگ، زیرا تصادفی بودن از عدم تدبیر وتفکیر واین که هدف ومقصدی وجود نداشته باشد نشأت می گیرد اما ذات باری تعالی منزه است او آن که در ملک وی کاری بدون تدبیر وبدون مقصد وهدف انجام بگیرد، چه رسد به آن که پای این موضوع به کتاب پر عظمت الهی کشیده شود. در واقع زمانی موضوع تصادف بر سر زبنها افتاد که ما دیون وملحدین به این شایعه دامن زدند که مجموعه خلقت بر اساس تصادف پدید آمده است.
در پی این نظریه دانشمندان به تحقیق پر داختند تا احتمال خلق شدن موجود زنده را ارزیابی کنند. در اولین قدم به محاسبه ماده اصلی موجود زنده که پروتئین است واز پنج عنصر کاربن، هاید روجن، نایتروجن، واکسیجن وفسفر از میان ۹۲ عنصر موجود در جهان تشکیل شده است پر داختند. آنان با محاسبه احتمال این که این پنج عنصر از میان عناص دیگر دور هم جمع شوند، به نتیجه زیر رسیدند که احتمال آن که از میان ۹۱ عنصر این پنج عنصر گردهم آیند یک برده میلیونم است یعنی رقمی که نو شتن آ، هم مشکل است چه رسد به خواندن آن.
جالب آن است که بدانیم این رقم تنها به احتمال گرد آمدن این مواد است، اما این که این مواد باید به اندازه معینی باشند، ورقم عددی احتمال آن که از میان این همه عناصر موجود در جهان تنها پنج عنصر آن هم با نسبت معینی تعاطی انجام دهند. رقمی بسیار بالاو نزدیک به محال است. این محاسبه را از زمانی دانشمند سویسی انجام داد که تنها ۹۳ عنصر شناخته شده بود.
حال آن که این رقم هم اکنون به ۱۰۲ عنصر رسیده است. بنا براین آیا می توان کلمه ای سخیف تر وسبک تر از کلمه تصادف در نظام آفرینش یافت؟! این امر اشاره وبلکه تأکید بر این حقیقت دارد که از لحاظ علمی عملی وحسابی تصادف در نظام خلقت امری محال وغیر ممکن است چه رسد به این که این امر در کلام پعظمت الهی صورت بگیرد.

المرجع لهذا البحث: القرآن الکریم.
بقلم عبد الدائم الکحیل

منبع : سایت اعجاز علمی

مطالب مرتبط

علوم قرآنی چیست؟

علوم قرآنی چیست؟
● درآمد
«علوم قرآنی‏»اصطلاحی است درباره مسایلی مرتبط با شناخت قرآن و شؤون‏مختلف آن.فرق میان‏«علوم قرآنی‏»و«معارف قرآنی‏»آن است كه علوم قرآنی بحثی‏بیرونی است و به درون و محتوای قرآن از جنبه تفسیری كاری ندارد،اما معارف‏قرآنی كاملا با مطالب درونی قرآن و محتوای آن سر و كار داشته و یك نوع تفسیرموضوعی به شمار می‏رود.
معارف قرآنی یا تفسیر موضوعی،مسایل مطرح شده در قرآن را از حیث‏محتوایی بررسی می‏كند.بدین ترتیب كه آیات مربوط به یك موضوع را از سراسرقرآن در یك جا گرد آورده و در مورد آن چه كه از مجموع آن‏ها به دست می‏آید سخن‏می‏گوید،مشروط بر آن كه از محدوده دلالت قرآنی فراتر نرود.گر چه در تفسیرموضوعی گاه ضرورت دارد به شواهد عقلی و نقلی دیگری نیز استشهاد شود،ولی‏بحث كاملا قرآنی است و تنها از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار می‏گیرد.این مطلب‏بدین جهت اهمیت دارد كه بحث‏هایی را كه جنبه‏«معارف اسلامی‏»دارند و احیانادر كنار دلایل عقلی و نقلی به آیات قرآن نیز استناد می‏كنند،از«معارف قرآنی‏»یا«تفسیر موضوعی قرآن‏»جدا شود.
«علوم قرآنی‏»بحث‏های مقدماتی برای شناخت قرآن و پی بردن به شؤون‏مختلف آن است.در علوم قرآنی مباحثی چون وحی و نزول قرآن،مدت و ترتیب‏نزول،اسباب النزول،جمع و تالیف قرآن،كاتبان وحی،یك سان كردن مصحف‏ها،پیدایش قرائات و منشا اختلاف در قرائت قرآن،حجیت و عدم تحریف قرآن،مساله نسخ در قرآن،پیدایش متشابهات در قرآن،اعجاز قرآن و...مطرح می‏باشد.ازاین جهت علوم را به صیغه جمع گفته‏اند كه هر یك از این مسایل در چار چوب خود استقلال دارد و علمی جدا شناخته می‏شود و غالبا ارتباط تنگاتنگی میان این‏مسایل وجود ندارد.لذا میان مسایل علوم قرآنی نوعا یك نظم طبیعی بر قرار نیست‏تا رعایت ترتیب میان آن‏ها ضروری گردد،لذا هر مساله جدا از مسایل دیگر قابل‏بحث و بررسی است.
ضرورت بحث در علوم قرآنی از آن جهت است كه تا قرآن كاملا شناخته نشود وثابت نگردد كه كلام الهی است،پی جور شدن محتوای آن موردی ندارد.برای‏رسیدن به نص اصلی كه بر پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله نازل شده،باید روشن كرد كه آیا تمامی‏قرائت‏ها یا برخی از آن‏ها است كه ما را به آن نص هدایت می‏كند؟هم چنین درمساله نسخ،تشخیص آیه منسوخ از ناسخ یك ضرورت اولی است.البته نسخ‏به معنای اعم كه شامل تخصیص و تقیید نیز می‏باشد،چنان كه در كلام پیشینیان نیزآمده است.هم چنین است مساله متشابهات در قرآن كه بدون تشخیص این جهت‏در آیات،استنباط احكام و استفاده از مفاهیم عالیه قرآن به درستی ممكن نیست وهر یك از مسایل علوم قرآنی در جای خود،نقش مهمی در بهره‏گیری از محتوای‏قرآن ایفا می‏كند.برخی از این مسایل،از مبادی تصوریه و برخی از مبادی تصدیقیه‏به شمار می‏روند.
● پیشینه علوم قرآنی
بحث درباره قرآن و شناخت مسایل مختلف آن،از همان دوران نخست مطرح‏بوده و هم واره در طول تاریخ،بزرگان و دانش پژوهان در این زمینه به بحث وگفت و گو نشسته و آثار نفیس و گران‏بهایی از خود به یادگار گذارده‏اند و این‏مطالعات پیوسته ادامه دارد.
بر پایه مدارك موجود،اولین كسی كه درباره قرآن به بحث نشست و گفت و گو راآغاز نمود،یحیی بن یعمر شاگرد برومند ابو الاسود دؤلی(متوفای ۸۹)بود.نام برده‏كتابی در فن قرائت قرآن،در روستای واسط،نگاشت كه شامل انواع قرائت‏های‏مختلف آن دوره می‏باشد.سپس حسن بصری(متوفای ۱۱۰)كتابی در عدد آیات‏قرآن نوشت.نویسندگان و آثار دیگر موجود در این زمینه به ترتیب ظهور،عبارتند از: عبد الله بن عامر یحصبی(متوفای ۱۱۸)رساله‏ای در اختلاف مصاحف عثمانی ونیز رساله دیگری در وقف و وصل در قرآن نوشته است و شیبهٔ بن نصاح مدنی(متوفای ۱۳۰)كتاب‏«الوقوف‏»را نگاشت.آبان بن تغلب(متوفای ۱۴۱)نخستین‏كسی است كه پس از یحیی بن یعمر در فن قرائات كتاب نوشت.محمد بن سائب‏كلبی(متوفای ۱۴۶)اول كسی است كه در«احكام القرآن‏»كتاب نوشت.مقاتل بن‏سلیمان(متوفای ۱۵۰)نخستین نویسنده‏ای است كه درباره‏«آیات متشابهات‏»
كتاب نوشت.ابو عمرو،علاء بن زبان تمیمی(متوفای ۱۵۴)كتاب‏«وقف و ابتدا»و«قرائات‏»را نوشت.حمزهٔ بن حبیب یكی از قراء سبعه(متوفای ۱۵۶)در فن قرائات‏كتاب نوشت.
یحیی بن زیاد فراء(متوفای ۲۰۷)كتاب‏«معانی القرآن‏»را در سه مجلد نوشت.
این نویسنده هم چنین كتاب‏«اختلاف اهل كوفه و بصره و شام در مصاحف‏»و كتاب‏«جمع و تثنیه در قرآن‏»را به تحریر در آورد. محمد بن عمر واقدی(متوفای ۲۰۷)
كتاب‏«رغیب‏»در علوم قرآنی و«غلط رجال‏»را نوشت.ابو عبیده معمر بن المثنی(متوفای ۲۰۹)كتاب‏«اعجاز القرآن‏»در دو جزء و«معانی القرآن‏»را نوشت.او اول‏كسی است كه در اعجاز قرآن كتاب نوشته است.ابو عبید قاسم بن سلام(متوفای ۲۲۴)كتاب‏های فراوانی در علوم قرآنی نوشته و او اول كسی است كه دراین زمینه به طور گسترده كتاب نوشته است.از جمله كتب او«فضائل القرآن‏»،«المقصور و الممدود»در فن قرائات،«غریب القرآن‏»،«ناسخ و منسوخ‏»و«اعجازالقرآن‏»و...،را می‏توان نام برد.علی بن مدینی(متوفای ۲۳۴)در«اسباب نزول‏»
كتاب نوشت.احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی(متوفای حدود ۲۵۰)كتاب‏«ناسخ و منسوخ‏»رانوشت.ابو زرعه عراقی(متوفای ۲۶۴)هزار بیت(الفیه)در«غریب الفاظ قرآنی‏»سرود.ابو عبد الله احمد بن محمد بن سیار(متوفای ۲۶۸)
«ثواب القرآن‏»و«كتاب القرائهٔ‏»را تالیف كرد.ابو محمد عبد الله بن مسلم(ابن قتیبهٔ)
(متوفای ۲۷۶)كتاب‏های:«تاویل مشكل القرآن‏»و«تفسیر غریب القرآن‏»و«اعراب‏القرآن‏»و«قرائات‏»را نوشت.ابو العباس محمد بن یزید مبرد نحوی(متوفای ۲۸۶)
كتاب‏«اعراب القرآن‏»را نوشت.ابو عبد الله محمد بن ایوب بن ضریس(متوفای ۲۹۴)كتابی در آن چه در مكه و مدینه نازل شده و نیز كتاب‏«فضائل القرآن‏» را نوشت.ابو القاسم سعد بن عبد الله اشعری قمی(متوفای ۲۹۹)رساله‏ای در انواع‏آیات قرآن نوشت.
محمد بن زید واسطی متكلم امامی(متوفای ۳۰۷)كتابی در«اعجاز قرآن‏» را نوشت و آن را در نظم و تالیف آن دانست.محمد بن خلف بن مرزبان(متوفای ۳۰۹) كتاب‏«الحاوی‏»در علوم قرآنی در(۲۷)جزء نوشت.ابو محمد حسن بن موسی‏نوبختی(متوفای ۳۱۰)كتاب‏«التنزیه و ذكر متشابهات القرآن‏»را نوشت.ابو بكر بن‏ابی داوود عبد الله بن سلیمان سجستانی(متوفای ۳۱۶)كتاب معروف‏«المصاحف‏» و«الناسخ و المنسوخ‏»و رساله‏ای در«قرائات‏»نوشت.ابن درید ابو بكر محمد بن‏الحسن ازدی(متوفای ۳۲۱)كتابی در«غریب القرآن‏»نوشت.ابن مجاهد ابو بكراحمد بن موسی(متوفای ۳۲۴)كتاب‏«السبعهٔ فی القراءات‏»را نگاشت.ابو البركات‏عبد الرحمان انباری(متوفای ۳۲۸)«البیان فی اعراب القرآن‏»و«عجائب علوم‏القرآن‏»را به نگارش در آورد.ثقهٔ الاسلام محمد بن یعقوب كلینی(متوفای ۳۲۹)
كتاب‏«فضائل القرآن‏»را تالیف كرد.ابو بكر محمد بن عزیز سجستانی(متوفای ۳۳۰)كتاب معروف‏«غریب القرآن‏»را نگاشت.ابو جعفر احمد بن محمدنحاس(متوفای ۳۳۸)كتب‏«اعراب القرآن‏»،«الناسخ و المنسوخ‏»و«معانی القرآن‏» را تحریر نمود.ابو محمد قصاب محمد بن علی كرخی(متوفای حدود ۳۶۰)كتاب‏«نكت القرآن‏»را تقریر كرد.ابو بكر احمد بن علی رازی جصاص(متوفای ۳۷۰)
كتاب‏«احكام القرآن‏»را در سه جلد بزرگ تالیف كرد.ابو علی فارسی(متوفای ۳۷۷)
كتاب‏«الحجهٔ فی القراءات‏»را نگاشت.ابو الحسن عباد بن عباس(متوفای ۳۸۵)دراحكام القرآن كتابی نوشت.ابو الحسن علی بن عیسی رمانی(متوفای ۳۸۶)كتاب‏«النكت فی اعجاز القرآن‏»را نگاشت.محمد بن علی ادفوئی(متوفای ۳۸۸)كتاب‏«الاستغناء»در علوم قرآنی را در ۲۰ مجلد نوشت.ابو سلیمان حمد بن محمد بستی‏خطابی(متوفای ۳۸۸)كتاب‏«بیان اعجاز القرآن‏»را تالیف كرد.
ابو بكر محمد بن طیب باقلانی(متوفای ۴۰۳)كتاب‏«اعجاز القرآن‏»را تقریرنمود.ابو الحسن محمد بن الحسین شریف رضی(متوفای ۴۰۴)«تلخیص البیان‏»در مجازات قرآن و«حقائق التاویل‏»در متشابه قرآن را تصنیف كرد.ابو زرعه‏عبد الرحمان بن محمد(متوفای حدود ۴۱۰)كتاب‏«حجهٔ القرائات‏»را به رشته‏تحریر در آورد.هبهٔ الله،ابن سلامهٔ(متوفای ۴۱۰)كتاب‏«الناسخ و المنسوخ‏»رانوشت.ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان(شیخ مفید)(متوفای ۴۱۳)«اعجازالقرآن‏»و«البیان‏»را در انواع علوم قرآنی نگاشته است.ابو الحسن عماد الدین قاضی‏عبد الجبار(متوفای ۴۱۵)«متشابه القرآن‏»و«تنزیه القرآن عن المطاعن‏»را به تحریردر آورده است.ابو القاسم حسین بن علی مغربی(متوفای ۴۱۸)«خصائص القرآن‏»راتالیف كرد.ابو الحسن علی بن ابراهیم حوفی(متوفای ۴۳۰) «البرهان فی علوم‏القرآن‏»را نوشت.ابو محمد مكی بن ابی طالب(متوفای ۴۳۷)«الكشف عن وجوه‏القراءات السبع‏»را در دو جزء بزرگ تالیف كرد.ابو عمرو دانی(متوفای ۴۴۴)«التیسیر»در قرائات سبع و«المحكم‏»در نقطه گذاری مصحف و«المقنع‏»را در رسم‏الخط مصحف تقریر نمود.ابو محمد علی بن احمد بن حزم ظاهری(متوفای ۴۵۶)
«الناسخ و المنسوخ‏»را نوشت.ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری(متوفای ۴۶۸)«اسباب النزول‏»و«فضائل القرآن‏»را تالیف كرد.ابو بكر عبد القاهرجرجانی(متوفای ۴۷۱)«الرسالهٔ الشافیه‏»در اعجاز قرآن و«دلایل الاعجاز»را تقریرنمود.
ابو القاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی(متوفای ۵۰۲)«المفردات‏»در الفاظ‏غریبه قرآن را به تحریر در آورد.ابو بكر محمد بن عبد الله،ابن عربی(متوفای ۵۴۳)
«احكام القرآن‏»را در چهار مجلد نوشت.محمد بن حمزهٔ بن نصر كرمانی(متوفای حدود ۵۵۰)«اسرار التكرار فی القرآن‏»را تالیف كرد. ابو جعفر محمد بن‏علی بن شهر آشوب(متوفای ۵۸۸)«متشابهات القرآن و مختلفه‏»را تقریر نمود.
ابو محمد قاسم بن فیره شاطبی(متوفای ۵۹۰)«حرز الامانی‏»قصیده معروف درقرائات سبع را انشاء نمود.ابو الفرج عبد الرحمان بن علی بن جوزی(متوفای ۵۹۷) «فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن‏»و«المجتبی فی علوم القرآن‏»را تالیف كرد.
ابو البقاء عبد الله بن الحسین عكبری(متوفای ۶۱۶)«املاء ما من به الرحمان‏»دراعراب قرآن را نوشت.علی بن محمد سخاوی(متوفای ۶۴۳)«جمال القراء و كمال الاقراء»در قرائات سبع را تالیف كرد.ابو القاسم محمد بن عبد الله(متوفای حدود ۶۵۰) رساله‏ای در لغات قبائل عرب كه در قرآن آمده نوشت.ابن‏ابی الاصبع عبد العظیم بن عبد الواحد(متوفای ۶۵۴)«بدیع القرآن‏»را به رشته‏تحریر در آورد.ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام(متوفای ۶۶۰)«مجاز القرآن‏»راتقریر نمود.ابو شامه شمس الدین عبد الرحمان بن اسماعیل(متوفای ۶۶۵)
«المرشد الوجیز»را در علوم قرآنی تالیف كرد.محمد بن ابی بكر رازی(متوفای ۶۶۶)«اسئلهٔ القرآن المجید و اجوبتها»را نوشت.
در قرن هشتم جامع‏ترین كتاب در علوم قرآنی نوشته شد.این مهم بر دست‏توانای امام بدر الدین محمد بن عبد الله زركشی(متوفای ۷۹۴)انجام گرفت.كتاب او«البرهان فی علوم القرآن‏»نام دارد كه در چهل و هفت فن از فنون علوم قرآنی بحث‏كرده و در این باب استقصاء كامل نموده است.و نیز بدر الدین محمد بن ابراهیم بن‏جماعه(متوفای ۷۳۳)«كشف المعانی‏»در متشابهات قرآن را تالیف كرد.كمال‏الدین عبد الرحمان بن محمد حلی معروف به ابن العتائقی(متوفای ۷۷۰)«الناسخ‏و المنسوخ‏»را نوشت.
جلال الدین بلقینی شیخ و استاد جلال الدین سیوطی(متوفای ۸۲۴)«مواقع‏العلوم فی مواقع النجوم‏»را در انواع پنجاه‏گانه علوم قرآنی نوشت،كه ابتداجلال الدین سیوطی كتاب معروف خود را بر آن پایه گذاری نمود.سپس بر كتاب‏برهان زركشی دست‏یافت و آن را محور قرار داد.
در قرن نهم معروف‏ترین و جامع‏ترین كتاب در علوم قرآنی كتاب‏«الاتقان‏»فی‏علوم القرآن،بر دست‏برومند جلال الدین سیوطی(متوفای ۹۱۱)نوشته شد.البته‏این كتاب را باید از شاه كارهای قرن نهم به حساب آورد،زیرا فراغت از آن درسال(۸۷۲)بوده است.هم چنین وی كتاب معروف‏«معترك الاقران‏»را در اعجازقرآن در سه مجلد بزرگ نوشته است.در همین قرن ابو الخیر شمس الدین محمد بن‏محمد بن جزری(متوفای ۸۳۳)كتاب‏«النشر فی القراءات العشر»و كتاب‏«غایهٔ النهایهٔ‏»در طبقات قراء و كتاب‏«فضائل القرآن‏»را نوشت.
قاضی زكریا بن محمد انصاری(متوفای ۹۲۶)«فتح الرحمان‏»در رفع و دفع اشكالات و ابهامات قرآن را تحریر نمود.ابو عبد الله محمد بن احمد مكی(متوفای ۹۳۰)«الاحسان‏»را در علوم قرآنی نوشت.محمد بن یحیی حلبی(متوفای ۹۶۳)«القول المذهب‏»را در كلمات رومی معرب در قرآن تقریر كرد كه ازكتاب‏«المهذب‏»سیوطی گرفته شده است.
اضافه بر موارد فوق،كسانی كه در مقدمه تفسیر خود به مباحث علوم قرآنی‏پرداخته‏اند بسیارند،از جمله:
مقدمه جامع التفاسیر راغب اصفهانی كه شیواترین مباحث علوم قرآنی را دارااست.و مقدمتان فی علوم القرآن،كه مقدمهٔ كتاب‏«المبانی‏»و مقدمه كتاب تفسیرابن عطیه كه به نام‏«المحرر الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز»نوشته است،دو مقدمه‏بسیار نفیس در شؤون قرآن مجید است.مقدمه تفسیر قرطبی و تفسیر ابن كثیر وتفسیر طبری از مهم‏ترین مقدمه‏ها در این زمینه است. مقدمه تفسیر«آلاء الرحمان‏» شیخ محمد جواد بلاغی،از جامع‏ترین مباحث علوم قرآنی برخوردار است.
«البیان‏»حضرت استاد آیت الله خویی،كه مقدمه‏ای بر تفسیر است و جامع‏ترین وكامل‏ترین مباحث مهم علوم قرآنی را شامل می‏شود.مقدمه تفسیر صافی فیض‏كاشانی و مقدمه تفسیر برهان نیز از مهم‏ترین مباحث در جنبه‏های نقلی علوم قرآنی‏می‏باشد. مقدمه مجمع البیان علامه طبرسی از متقن‏ترین مباحث علوم قرآنی‏برخوردار است.
از قرن یازدهم به این طرف،كتب فراوانی در تفسیر علوم قرآنی نگاشته شده كه‏ذكر آن‏ها موجب تطویل است.برای نمونه نام تعدادی از آن‏ها را در مقدمه‏«التمهید»آورده‏ایم كه می‏توان رجوع نمود.
از میان آثار موجود مهم‏ترین كتاب‏ها در زمینه علوم قرآنی اساسا دو كتاب‏البرهان و الاتقان می‏باشند.
البرهان فی علوم القرآن،تالیف امام بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر زركشی‏است.ایشان ازبرجسته‏ترین علما و دانش‏مندان قرن هشتم می‏باشد.ولادت او درقاهره مصر به سال ۷۴۵ بوده است.وی در همان دیار بزرگ شده و در رشته‏های‏مختلف علوم اسلامی به سر حد استادی رسیده است.وی طبق مذهب شافعی تدریس فقه می‏كرده و فتوی می‏داده است.او در سال ۷۹۴ بدرود حیات گفت.
كتاب وی‏«البرهان‏»زبده‏ترین كتاب در مباحث علوم قرآنی است.این كتاب شمول‏و گستردگی را با ایجاز و ایفاء در عبارت به هم آمیخته است.نام برده مباحث علوم‏قرآنی را تا ۴۷ نوع پیش برده و درباره هر یك آن چه لازم بوده گرد آورده است،درعین حال كه گوی سبقت از سابقین خود ربوده،برای لا حقین الگوی گران‏بهایی‏به جای گذاشته است.
دومین كتاب،«الاتقان‏»فی علوم القرآن،تالیف جلال الدین عبد الرحمان سیوطی‏است.ولادت او در اسیوط مصر به سال ۸۴۹ می‏باشد(متوفای ۹۱۱ در قاهره).اودر تمامی علوم حدیث و تفسیر و دیگر علوم اسلامی ید طولایی دارد و تالیفات‏گران‏بهایی از خود باقی گذارده است.او ابتدا كتاب استاد خود جلال الدین بلقینی(متوفای ۸۲۴)،«مواقع العلوم..»را محور قرار داده،تحریر و تهذیب نمود و بر اوافزود و به نام‏«التحبیر فی علوم التفسیر»تالیف نمود.وی در این كتاب بالغ بر ۲۰۲نوع از مباحث علوم قرآنی گرد آورد. سپس بر كتاب استاد استاد خود«البرهان‏»
تالیف زركشی دست‏یافت و آن را بهتر پسند كرد و بنای كتاب خود را بر آن نهاد.آن راتنقیح و تحریر نمود و مطالب بسیاری بر آن اضافه نمود و تا ۸۰ نوع از عناوین علوم‏اسلامی را در آن فراهم كرد.امروزه این منابع از گسترده‏ترین و جامع‏ترین علوم‏قرآنی است كه در اختیار محققین و پژوهش گران قرار دارد.
كتاب‏«مناهل العرفان‏»فی علوم القرآن،نوشته محمد عبد العظیم زرقانی،موسع‏ترین كتاب در علوم قرآنی در عصر اخیر است و مجلس اعلای از هر مصر این‏كتاب را برای تدریس در دانش‏گاه‏های از هر مقرر نموده است.مقدمه تفسیر«آلاء الرحمان‏»تالیف علامه بزرگ محمد جواد بلاغی(متوفای ۱۳۵۲)كه‏تحقیقی‏ترین نوشته‏ها در مهم‏ترین مسایل علوم قرآنی را شامل می‏گردد و به جهت‏اهمیت آن،مستقلا در مقدمه تفسیر مختصر شبر در مصر(قاهره)به چاپ‏رسیده است.این اثر بیش‏تر به دفع شبهات و به دفاع از مقام منیع قرآن‏پرداخته است.در مقدمه تفسیر صافی دوازده فصل به عنوان ۱۲ مقدمه در انواع‏مباحث علوم قرآنی سخن رانده شده است.مقدمه تفسیر«مرآت الانوار»كه به طور تفصیل از نظر حدیثی به مقدماتی پرداخته و با عنوان مقدمه تفسیر البرهان سیدهاشم بحرانی به چاپ رسیده است.مقدمه مذكور تالیف ابو الحسن عاملی اصفهانی(متوفای ۱۱۳۸)از شاگردان مرحوم مجلسی است.البیان فی تفسیر القرآن،نوشته‏استاد علامه سید ابو القاسم خویی رحمه الله تعالی مقدمه لطیف و جامعی است دربرخی مباحث علوم قرآنی و از تحقیقات عالیه در این زمینه برخوردار است.

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!