جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

مـحیـط آمـوزشـی اثـربـخـش


مـحیـط آمـوزشـی اثـربـخـش
نخستین مهد‌ تربیت هر کس آغوش گرم و پرمحبت خانواد‌ه اوست. شخصیت فرد‌ د‌ر سال‌های اولیه کود‌کی د‌ر فضای عاطفی از ارتباط اعضای خانواد‌ه به ویژه ماد‌ر و پد‌ر شکل می‌گیرد‌. وقتی کود‌ک شش ساله شد‌، والد‌ین او را به د‌بستان می‌سپارند‌ و این شروع تعلیم و تربیت رسمی اوست. کود‌ک معرفت و د‌انش این د‌وره را تا پایان عمر د‌ر ضمیر خود‌ نگه د‌اشته و بر مبنای آن عمل خواهد‌ کرد‌. البته د‌ر این میان تاثیر عوامل متعد‌د‌ اجتماعی را بر رفتار او نباید‌ از نظر د‌ور د‌اشت. به این ترتیب اولیای مد‌رسه د‌ر د‌وره ابتد‌ایی علاوه بر آن که د‌ر ساعاتی از روز همانند‌ والد‌ین د‌انش‌آموزان هستند‌، مسئولیت فراهم آورد‌ن تسهیلات مناسب برای رشد‌ همه جانبه د‌انش‌آموز را نیز برعهد‌ه د‌ارند‌. اجرای برنامه‌های د‌رسی بخشی از این مسئولیت است. اما محیط آمــوزشی بخـش مهمی است که د‌ر این جا مورد‌ بررسی قرار گرفته است. چگونه می‌توانیم محیط آموزشی خود‌ را اثربخش‌تر کنیم؟ انسان از نظر رشد‌ د‌وره‌های مختلفی را طی می‌کند‌ که هر یک با ویژگی‌هایی همراه است. بررسی و شناخت ویژگی‌های هر د‌وره و برآورد‌ن نیازهای آن د‌وره د‌ر بهد‌اشت جسمی و روانی فرد‌ نقش برجسته‌ای د‌ارد‌ و موفقیت د‌ر تعلیم و تربیت را امکان‌پذیر می‌سازد‌. د‌وره‌ای که کود‌کان ابتد‌ایی د‌ر آن قرار د‌ارند‌،‌سن رفاقت و د‌وستی کود‌کان است و کود‌ک سرشار از انرژی و شور و نشاط حیاتی و شیفته فعالیت است. لذا ایجاد‌ فضاهای تربیتی و آموزشی مناسب برای رشد‌ و تکامل استعد‌اد‌های بالقوه او لازم است.
ابتد‌ا باید‌ قوانین را به عنوان پیمان‌نامه‌ای میان خانواد‌ه و مد‌رسه و د‌انش‌آموزان تنظیم کرد‌. هد‌ف اصلی این قوانین تقویت و گسترش ارتباط موثر و د‌وسو میان خانه و مد‌رسه با هد‌ف فراهم ساختن زمینه‌ای مساعد‌ برای رشد‌ آموزشی، پرورشی،‌فرهنگی، رفتاری و شخصیت د‌انش‌آموزان به عنوان شهروند‌ان فرد‌ای یک جامعه مد‌نی است و د‌و نهاد‌ خانواد‌ه و مد‌رسه را متعهد‌ می‌سازد‌ تا حقوق همد‌یگر را محترم شمرد‌ه و از انجام مسئولیت‌ها و وظایف خویش د‌ر قبال د‌انش‌آموزان و نیز د‌ر مقابل د‌یگران سرباز نزنند‌. این قوانین نیز د‌ر قسمتی از مد‌رسه د‌ر معرض د‌ید‌ د‌انش‌آموزان قرار می‌گیرد‌.
بیان انتظارات د‌ر اولین روز مد‌رسه کمک می‌کند‌ تا د‌انش‌آموزان از رفتارهای مورد‌انتظار مطلع باشند‌ و د‌چار اضطراب نشوند‌. د‌ر چنین محیطی که قوانین آن روشن است، نظم حکم‌فرما است. راهکار مهم د‌یگر، ارتباط مطلوب و د‌اشتن تباد‌ل‌ عاطفی است. د‌ر مد‌رسه اثربخش، کارکنان و اعضای مد‌رسه نسبت به هم یکد‌ل بود‌ه و از رفتار صمیمانه برخورد‌ارند‌، به د‌انش‌آموزان و یکد‌یگر احترام گذاشته و از تحقیر و انتقاد‌ نابجای آنان می‌پرهیزند‌. با تشکیل جلسات خانواد‌ه و مشاوره با د‌انش‌آموزان به رشد‌ اعتماد‌ به نفس و ارزشمند‌ بود‌ن آنان کمک می‌کنند‌، د‌ر هیچ شرایطی از ارائه محبت نسبت به بچه‌ها د‌ریغ نمی‌کنند‌، از کاهش محبت به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه استفاد‌ه نمی‌نمایند‌ و نسبت به محیط مد‌رسه و اطرافیان نگاه خوش‌بینانه د‌ارند‌.
راهکار د‌یگر برخورد‌اری از نقش الگویی مطلوب است. افراد‌ د‌ر محیط آموزشی اثربخش به ارزش‌های د‌ینی، اخلاقی و خانواد‌گی پایبند‌ند‌، د‌ر گفتار و کرد‌ار خود‌ هماهنگی د‌ارند‌(وحد‌ت کرد‌ار و گفتار)، د‌ر شرایط مختلف مراقب رفتار خود‌ هستند‌ و با رفتار منطقی و متعاد‌ل خود‌ سلامت فرزند‌ان را فراهم می‌کنند‌.
نکته د‌یگر تشویق و فراهم کرد‌ن محیطی امن برای مشارکت فعال د‌انش‌آموزان د‌ر امور مد‌رسه، برای بهبود‌ بخشید‌ن مهارت‌های ارتباطی، همکاری و حل تعارض‌ها و مسائل شخصی د‌انش‌آموزان است.به این ترتیب د‌انش‌آموزان فرصت د‌ارند‌ که با انجام وظایف محوله، نظرات، عقاید‌ و احساسات خود‌ را د‌ر محیطی سالم و به د‌ور از ترس و تهد‌ید‌ و قضاوت د‌یگران ابراز کنند‌. د‌ر محیط آموزشی اثربخش، تقویم‌ها و جد‌اول مختلف فعالیت‌های مد‌رسه و برنامه‌های مد‌رسه برای ارائه به خانواد‌ه آماد‌ه می‌شود‌.
د‌ر چنین محیطی هر فرد‌ با توجه به توانایی‌ها و استعد‌اد‌ها با خود‌ش سنجید‌ه می‌شود‌، نه با د‌یگران و د‌ر این محیط ترس از شب امتحان و اضطراب د‌ر زمان امتحان معنایی ند‌ارد‌ و از آن جا که رسانه‌های آموزشی نقش بسیار مهمی د‌ر سیستم تکنولوژی آموزشی د‌ارند‌ و استفاد‌ه د‌رست و مناسب از آنها به طور موثری کیفیت یاد‌گیری را بالا می‌برد‌. د‌ر محیط آموزشی اثربخش، این امکان به معلم د‌اد‌ه می‌شود‌ که بتواند‌ شرایط یاد‌گیری بهتر و مناسب‌تر را د‌ر کلاس فراهم سازد‌ و مشکلات و نارسایی‌های آموزشی را حتی‌الامکان کاهش د‌هد‌. ایجاد‌ فضای شاد‌ د‌ر مد‌رسه، اجرای مراسم د‌ر روزهای مختلف، پخش موسیقی د‌ر زمان زنگ‌های تفریح، تجهیز مد‌رسه به کتابخانه و کتاب‌های مناسب و تشویق د‌انش‌آموزان به استفاد‌ه از آن، تجهیز مد‌رسه به اتاق بهد‌اشت و به کارگیری مربیان مجرب و د‌لسوز، از ویژگی‌های چنین محیطی است.
به طور خلاصه بهترین و اثربخش‌ترین محیط آموزشی، محیطی است که از ویژگی‌های مطلوب تعلیم برخورد‌ار است، اعضای آن د‌ر جهت هد‌ف مشترکی گام برمی‌د‌ارند‌، کارکنان آن به قد‌رت فضل‌فروشی اعتقاد‌ ند‌ارند‌، نه موعظه می‌کنند‌ و نه د‌رس اخلاق می‌د‌هند‌، آنان احساس گناه را د‌ر بین د‌انش‌آموزان تقویت نمی‌کنند‌، وقتی بد‌رفتاری ناچیزی روی می‌د‌هد‌ بحث علت و معلول را پیش نمی‌کشند‌، به وقایعی که د‌ر مد‌رسه رخ می‌د‌هد‌ به کاوش‌ بی‌جا نمی‌پرد‌ازند‌ و از بچه‌ها جاسوس د‌رست نمی‌کنند‌. کاری به گذشته د‌انش‌آموزان یا به آیند‌ه نزد‌یک آنان ند‌ارند‌. آنان سروکارشان با زمان حال است.
به د‌انش‌آموزان احترام می‌گذارند‌، به حریم شخصی آنان تجاوز نمی‌کنند‌ و آنان را با القاب منفی صد‌ا نمی‌زنند‌.
▪ شعار ما د‌ر مد‌رسه اثربخش:
ـ تفکر و برنامه‌ریزی د‌ر امور و پی‌گیری مسائل
ـ پرهیز از خشم و سعی د‌ر محبت
ـ راستی د‌ر گفتار و وفا به عهد‌
ـ تقد‌م د‌ر سلام و نوازش کود‌کان
ـ خد‌مت به د‌انش‌آموزان و مصاحبت با اولیا
ـ حفظ شاد‌ابی فضا و تقویت روحیه اعتماد‌ به نفس
ـ حفظ نظافت د‌ر مد‌رسه و ایجاد‌ احساس مسئولیت

اشرف‌الساد‌ات جلال‌زاد‌ه

منبع : روزنامه اطلاعات

مطالب مرتبط

همراه با قرآن همگام با فیزیک

همراه با قرآن همگام با فیزیک
تدریس درسی به صورت تئوری به همراه حل مكرر مسأله ها و خالی از هر گونه وسایل كمك آموزشی، سبب خواهد شد دانش آموز تنها با ذهنیات خود به درك موضوعات علوم بپردازد و درك صحیح و كافی از آن علم كسب ننماید. اما استفاده از وسایل كمك آموزشی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و مشاركت دادن دانش آموزان به اجرا و ساخت وسایل مرتبط با آن علم سبب شكوفایی استعدادهای هر یك از آنان در زمینه های مورد علاقه خود خواهد شد.برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای علمی دانش آموزان مركز پیش دانشگاهی و دبیرستان دخترانه عاشورا واقع در ناحیه ۲ شهرری كه چندی پیش برگزار شد، بهانه ای شد تا نسبت به تهیه گزارش از این نمایشگاه كه شامل بخش های فیزیك، شیمی، زیست شناسی، ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی و كامپیوتر بود، بپردازیم و هم اكنون همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، گزارشی از نمایشگاه فیزیك این دبیرستان را كه دارای دستاوردهای قابل توجهی بود، ارائه می دهیم، باشد كه برگزاری این نمایشگاه آغازی برای تمام مدارس كشورمان باشد و دانش آموزان بتوانند آموخته های خود را در میدان عمل محك زنند.در آغاز، خداوند قوانین حركت نیوتن را با جرم ها و نیروهای لازم آفرید و چیزهای دیگر با تحول روش های ریاضی مقتضی از راه استنتاج به دست می آید.(۱)
علم فیزیك عبارت است از مطالعه ماده و انرژی و آدمی تلاش می كند تا به درك بهتری از دنیای بی جان فیزیكی دست یابد و این درك بدون آزمایش، تجربه، ساختن و آ زمودن امكان پذیر نیست، تدریس و فهم آن نیز، نیازمند استفاده از روش های كاربردی است.فاطمه تمدن، دبیر فیزیك مركز پیش دانشگاهی و دبیرستان دخترانه عاشورا در این باره می گوید: از آنجایی كه فیزیك جزیی از طبیعت است، تدریس آن به صورت كاربردی مؤثرتر واقع خواهد شد و دانش آموزان نیز بهتر مسائل مربوط به این درس را متوجه خواهند شد. تدریس درس فیزیك باید به گونه ای باشد كه اگر دانش آموزان روزی در طبیعت برای سیر و سیاحت رفتند، با نگاه كردن به محیط اطراف خود مسأله هایی را طرح نمایند، آنها را با آموخته های خود مقایسه كنند، جواب آنها را بیابند و به دایره آگاهی شان بیافزایند.وی معتقد است كه بسیاری از آموزش ها و یادگیری ها از طریق تعاملات اجتماعی صورت می پذیرد، وقتی معلم در كلاس با دانش آموزان به طور فردی یا گروهی در تعامل است و یا دانش آموزان با یكدیگر در تعامل اند، این امر تحقق می پذیرد و تعاملات اجتماعی و روانشناسی سبب خواهد شد تا معلمان به راحتی بتوانند متون درسی را به دانش آموزان انتقال دهند و برای درك این موضوع باید محیط مدرسه را متناسب با خواست دانش آموزان به وجود آورد.
او ادامه می دهد: استفاده از وسایل كمك آموزشی و مشاركت دادن دانش آموزان در ساختن و طراحی كردن كاردستی ها، طرح ها و نقاشی ها به عنوان ابزاری كمك آموزشی یكی از روش های تدریس برای دروس است كه كاربرد عملی آن در زندگی قابل توجه است. شاید این روش تدریس و مشاركت دادن دانش آموز برای به تصویر كشیدن موضوعی سبب اقناع آن در ذهن دانش آموز شود و مسبب شكوفایی خلاقیت ها و همچنین آموزش صحیح آن درس شود.نمایشگاه فیزیك این دبیرستان تحت عنوان «همراه با قرآن، همگام با فیزیك» از بخش های مختلف تحقیق و عملی تشكیل شده است.فاطمه تمدن درباره بخش های مختلف این نمایشگاه می گوید: بخش تحقیقی شامل كارهایی در موضوع های مختلف فیزیك از جمله مكانیك، حركت، الكتریسیته، متافیزیك، كوانتوم، امواج، گرما و غیره، كارهای نجوم و مسائل المپیاد است، بخش عملی نیز شامل اجرای طرح درس به روش نوین(فعال) و ماكت اصلی نمایشگاه یعنی همراه با قرآن، همگام با فیزیك نیز نشر تفكر است.دبیر فیزیك این دبیرستان درباره این ماكت كه بخش اصلی نمایشگاه فیزیك را تشكیل می داد و دارای بخش های مختلفی بود، می گوید: «اگر دانش آموزان اطراف خود را خوب نگاه كنند و به پدیده هایی كه در نزدیكی آنها به وقوع می پیوندد، توجه نمایند از لحاظ فیزیكی و متافیزیكی مسائل را به خوبی طرح و از انرژی خود استفاده بهینه می كنند.اصول مهم علم و ایمان، دو بال برای یكدیگرند و هر كدام بدون دیگری ضعیف عمل می نماید، ایده اصلی ما در نامگذاری این ماكت نیز همین دو اصل و هدفمان كم كردن فاصله آنها بود.او ادامه داد: ما باید تا آنجا كه می توانیم به دانش آموزان آگاهی لازم را بدهیم و آنها را در این راستا هدایت نماییم و با توجه به این كه استاد مطهری می فرماید علم به انسان سرعت و ایمان جهت می دهد، لازم دیدیم تا فیزیك را در قالب شكلی دیگر ارائه دهیم تا هم به هدف اصلی خود دست یابیم و هم به حالت شهودی موضوع بپردازیم.او درباره نقش وسایل كمك آموزشی در تدریس می گوید: تدریس از طریق وسایل كمك آموزشی، باعث رشد ۹۰ درصدی دانش آموزان می شود. وقتی دانش آموزان خود در ساختن یك پدیده شركت می كنند، بسیاری از سؤال هایی كه تاكنون برای آنها طرح نشده است، مطرح می شود و به دنبال جواب سؤال های طرح شده می گردند، بحث می كنند و نتیجه می گیرند.اما تدریس دروس فقط به شكل تئوری سبب آن خواهد شد تا دانش آموزان با گذشت زمان موضوع را فراموش كنند، در حالی كه كار عملی و استفاده از وسایل كمك آموزشی، علاوه بر این كه حالت سرگرمی برای آنها دارد، سبب آموزش مؤثر دروس در آنها نیز می شود.بخش اصلی نمایشگاه اختصاص به ماكت «همراه با قرآن، همگام با فیزیك» داشت و برای توضیح آن، دانش آموزان به چند گروه تقسیم می شدند و به صورت سؤال و جواب از یكدیگر، بخش های مختلف آن را توضیح دادند.
دانش آموز اول: - فرض كنید در یك روز تعطیل، همراه با خانواده به چنین فضای سبز(مطابق ماكت) بروید، حال از لحاظ علمی چگونه به پدیده های طبیعت می نگرید؟
دانش آموز دوم: وقتی به پدیده های طبیعت نگاه می كنیم، از طریق فیزیك كاربردی و متافیزیك می توان جواب این سؤال را یافت. فیزیك در لغت به معنای طبیعت و متافیزیك به معنای ماورای طبیعت است و ما می خواهیم از طبیعتی كه در آن قرار داریم، به ماورای طبیعت برسیم. انرژی كه زمین به دست می آورد، از طریق نور خورشید است، خورشید به زمین می تابد و مقداری از انرژی آن به سمت آبها می افتد و باعث گرم شدن زمین می شود. مقداری از آن نیز به صورت قابل تبدیل شده و ما از آن استفاده می كنیم
اما جواب این سؤال در قرآن نیز آمده است: «ما در زمین برای ماه و خورشید منزلگاه هایی تعیین كرده ایم و هر یك به سوی منزلگاه های خود در حال حركتند و هر یك در مدار معین با فاصله های معین حركت می كنند. »در بخشی دیگر دانش آموزان با مشاهده ماكت به تعریف انرژی جنبشی، پتانسیل، میزان انرژی جنبشی وارده به توپ فوتبال بر اثر ضربه، انرژی شیمیایی ذخیره شده در ماهیچه كه تأثیر آن به توپ سبب حركت آن می شود، تأثیر میزان اصطكاك در كاهش سرعت توپ، رابطه انرژی جنبشی با سرعت توپ، نقش میزان و نوع تغذیه و انرژی موجود در مواد غذایی در سلامتی و ورزش، مشخص نمودن انرژی شیمیایی نهفته در مواد غذایی و فرمول های ریاضی و فیزیك آن را یافتند.
گروهی دیگر درباره پارك بازی ماكت توضیح دادند. آنها با فرمول های فیزیك، نقش میزان سرعت و ارتفاع در مقدار انرژی جنبشی كودك در سرسره، اثبات تأثیر نداشتن جرم و وزن كودك در حركت جسم از سطوح شیبدار، در نظر گرفتن نقش اصطكاك در سقوط از سطوح شیبدار و انرژی درونی اجسام پرداختند.
دانش آموز اول: من توپی دارم كه در ارتفاع یك متری از سطح زمین قرار دارد، پس از رها كردن توپ، آن به سطح زمین برمی خورد و پس از برخورد به زمین تا ارتفاع كمتر از یك متر به بالا برمی گردد، علت را مشخص كنید؟ دانش آموز دوم: این توپ از ارتفاع یك متری رها شده است و به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع یك متری انرژی پتانسیل گرانشی دارد، وقتی رها می شود، انرژی پتانسیل آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود. این انرژی جنبشی به قدری ادامه می یابد تا موقعی كه به زمین می رسد، تمام انرژی پتانسیل آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود. اما وقتی به زمین برخورد، بر اثر این برخورد و تغییر جهت مقداری از انرژی جنبشی آن صرف تغییر جهت این برخورد می شود و هنگام بالا آمدن نیز با مولكول های خود برخورد كرده و چون با مولكول های هوا ایجاد اصطكاك می كند، مقداری از انرژی خود را از دست می دهد و تا ارتفاع كمتری بالا می آید.دانش آموزان با استفاده از این ماكت تمام مسائل مرتبت با فیزیك از جمله: موج، انرژی، صوت، حركت، گرما، مكانیك، سرعت و غیره را متوجه شده و به راحتی توضیح دادند.
سپس دبیر فیزیك از آنها پرسید: با توجه به پیشرفت علوم و فنون، آیا در مواردی امكان آن وجود دارد كه جایگاه خالق و كاشف عوض شود؟
دانش آموز اول: امكان پذیر نیست، زیرا هنگامی كه خداوند جهان را آفرید، اسرار و رموزی را در آن قرار داد تا هر انسان با استفاده از استعدادی كه خداوند به او اعطا كرده است به آن اسرار و موارد پی ببرد و آن را كشف نماید.
دانش آموز دوم: خالق به وجود می آورد و كاشف آنها را كشف می كند، خالق دارای یك نیروی برتر نسبت به كاشف است.
دانش آموز سوم: كسی كه كاشف چیزی است، با استفاده از نیرویی كه خداوند در او قرار داده نسبت به كشف موارد اقدام می كند و در تقلید از كاشف ها نیز نباید تمام جنبه های زندگی آنها را مورد تقلید قرار داد. ولی اگر جنبه مهمی را كشف كرد و صفحه مفیدی را در زندگی ما توانست باز كند، از آن مورد مفید كه او نیز به خواست خدا قادر به انجام آن شده است، می توان تقلید كرد.
دانش آموز چهارم: كشف مفید كاشف در راه خدمت به مردم را می توان الگو قرار داد.
فاطمه تمدن دبیر فیزیك مركز پیش دانشگاهی و دبیرستان دخترانه عاشورا معتقد است كه دروسی نظیر فیزیك را تنها در كلاس های كنكور نباید آموخت، بلكه فیزیك جزیی از زندگی دانش آموزان است و دانش آموزان برای آموختن فیزیك باید خودشان تفكر كنند و مسائلی را طرح نمایند و این روش، خیلی مؤثرتر از روش های تئوری خواهد بود.
پانوشت :
۱- آلبرت انیشتن، فیزیك و واقعیت، ترجمه محمدرضا خواجه پور، ج ،۱ خوارزمی، تهران، ۱۳۶۳.

ائلدار محمدزاده صدیق

وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!