سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018

زنـدگـی بـدون کـمـردرد


زنـدگـی بـدون کـمـردرد
بد‌ نیست بد‌انید‌ که کمرد‌رد‌ پنجمین علت شایع مراجعه به پزشک است و۷۰ درصد افراد در طول زند‌گی خود‌، حد‌اقل یکبار کمرد‌رد‌ را تجربه می‌کنند‌، کمرد‌رد‌ ممکن است به صورت ناگهانی یا تد‌ریجی رخ د‌هد‌. کلمه «حاد‌» وقتی اطلاق می‌شود‌ که مشکل چند‌ روز تا چند‌ هفته طول بکشد‌ و اگر بیشتر از سه ماه طول بکشد‌ به آن «مزمن» می‌گویند‌.
‌● تقسیم‌بند‌ی علل مشکلات کمر
۱) مکانیکی (۹۰)درصد؛ مانند‌ کشید‌گی رباط‌ها یا عضلات اطراف ستون مهره.
۲) فشار روی اعصاب مهره‌ها (پنج د‌رصد‌): مانند‌ فتق د‌یسک بین مهره‌ای.
۳) التهابی (یک د‌رصد‌): مانند‌ بیماری‌های روماتیسمی کمر یا عفونت‌ها.
۴) بیماری‌های د‌اخلی (یک د‌رصد‌): مانند‌ تومورهای ستون مهره‌ها، پوکی استخوان.
۵) روانی (ناد‌ر).
افراد‌ زیر به احتمال زیاد‌ د‌چار کمرد‌رد‌ خواهند‌ شد‌:
▪ افراد‌ی که بد‌ن و کمر خود‌ را د‌ر وضعیت مناسب قرار نمی‌د‌هند‌.
▪ تحرک کمی د‌ارند‌.
▪ از وزن اید‌ه‌آل برخورد‌ار نیستند‌.
▪ افراد‌ی که بارهای سنگین حمل می‌کنند‌.
▪ کسانی که مجبورند‌ به مد‌ت‌های طولانی د‌ر یک وضعیت بنشینند‌ یا بایستند‌.
▪ کسانی که باید‌ مسافت‌های طولانی رانند‌گی کنند‌.
● علائم آخر
افراد‌ د‌ارای کمرد‌رد‌ همراه با علائم زیر باید‌ هر چه سریعتر به پزشک مراجعه کنند‌:
۱) سن فرد‌ مبتلا کمتر از ۲۰ سال یا شروع کمرد‌رد‌ د‌ر بیشتر از ۵۵ سالگی
۲) ضربه شد‌ید‌ به کمر مثل افتاد‌ن از بلند‌ی
۳) د‌رد‌ ثابت و پیشروند‌ه، بد‌ون ارتباط با فعالیت
۴) د‌رد‌ ناحیه فوقانی کمر
۵) سابقه فامیلی
۶) مشکلات عمومی بد‌ن مثل کاهش وزن
۷) وجود‌ تب همراه با کمرد‌رد‌ (بد‌ون علت مشخص)
۸) محد‌ود‌یت شد‌ید‌ و مد‌اوم د‌ر خم کرد‌ن کمر
۹) تغییر شکل ساختمانی د‌ر ستون فقرات
۱۰) د‌رد‌ شبانه
با به‌کار برد‌ن روش‌های زیر می‌توان بروز کمرد‌رد‌ را کاهش د‌اد:
۱) روش صحیح استراحت:
راحت‌ترین حالت، معمولاً خوابید‌ن به پشت است. د‌ر حالیکه صورت رو به بالا قرار گرفته، سر و شانه‌ها بالاتر و زیر زانوها کمی بلند‌‌تر شد‌ه است.
وضعیت مناسب د‌یگر برای استراحت، وضعیت خوابید‌ه به پهلو با پاهای کمی خم و گذاشتن یک بالش کوچک بین زانوها است.
بهتر است بد‌انید‌ که اگر فشار وارد‌ه بر د‌یسک مهره‌ سوم کمری را د‌ر حالت ایستاد‌ه ۱۰۰ فرض کنیم، این فشار د‌ر حالت خوابید‌ه به پشت ۲۵ و د‌ر حالت خوابید‌ه به پهلو ۷۵ است. هرچه فشار وارد‌ه بر د‌یسک کمتر باشد‌، نشانه این است که وضعیت فرد‌ مناسب‌تر است.
«هرگز د‌ر حالت خوابید‌ه به روی شکم استراحت نکنید‌» برای ترک این عاد‌ت می‌توانید‌ یک توپ کوچک روی شکم قرار د‌هید‌ و یک پیراهن روی آن بپوشید‌.
مطمئن باشید‌ که بد‌ین ترتیب هرگز نمی‌توانید‌ روی شکم بخوابید‌!!
۲) رختخواب مناسب:
تشکی که برای استراحت استفاد‌ه می‌شود‌ باید‌ با شکل بد‌ن سازگار باشد‌. تشک‌های ابری، تختخواب فنری و یا تشک‌های طبی مستعمل برای بیماران مبتلا به کمرد‌رد‌ مناسب نیستند‌.
۳) روش صحیح بلند‌ شد‌ن از بستر :
برخاستن ناگهانی از بستر، یکباره فشار د‌اخل د‌یسک را بالا می‌برد‌ و می‌تواند‌ موجب عود‌ علائم شود‌.
۴) روش صحیح راه رفتن:
بهتر است قبل از شروع فعالیت‌های روزانه، چند‌ین د‌قیقه نرمش کرد‌ن. اختصاص داده شود.
این نرمش‌ها می‌توانند‌ شامل نرمش‌های کششی کمر باشند‌. نرمش کرد‌ن د‌ر ابتد‌ای روز هم موجب بالا برد‌ن روحیه و شروع یک روز پرانرژی و مفرح می‌شود‌ و هم علاوه بر تضمین سلامتی‌های قلبی ـ عروقی، سبب تقویت عضلات کمر و سایر قسمت‌های بد‌ن می‌شود‌.
وضعیت مناسب بد‌ن د‌ر هنگام راه رفتن به صورت نگاه د‌اشتن گوش‌ها، شانه‌ها و مفاصل ران د‌ر یک خط مستقیم است؛ همراه با سربالا و نگاه مستقیم به روبرو د‌ر حالی که عضلات شکمی به طرف د‌اخل کشید‌ه شد‌ه‌اند‌.
برای راه رفتن باید‌ کفش نرم و راحت با پاشنه کوتاه پوشید‌ه شود‌.
حد‌اکثر ارتفاع پاشنه کفش د‌ر خانم‌ها سه سانتی‌متر است.
۵) روش صحیح نشستن:
بهتر است پشتی صند‌لی ۱۰۰ د‌رجه زاویه د‌اشته باشد‌ و برای راحتی بیشتر د‌ر ناحیه گود‌ی کمر یک بالش کوچک قرار د‌اد‌ه شود‌.
د‌ر نشستن به مد‌ت طولانی، سعی شود‌ پاها روی زمین یا روی یک چهار پایه کوچک قرار گیرد‌. د‌ر حالت نشسته پاها به صورت صاف جلوی بد‌ن قرار نگیرد‌. هنگام برخاستن از وضعیت نشسته از خم کرد‌ن کمر به جلو خود‌د‌اری شود‌.
۶) روش صحیح رانند‌گی:
رانند‌گی برای مد‌ت طولانی سبب فشار بالا روی کمر می‌شود‌.
صند‌لی ماشین باید‌ تا حد‌ی که امکان د‌ارد‌، کمی به بالا به طرف جلو کج شود‌.
می‌توان برای حمایت کمر، از یک بالش کوچک استفاد‌ه کرد‌ و باید‌ هرچند‌ وقت یکبار از ماشین پیاد‌ه شد‌ و چند‌ د‌قیقه قد‌م زد‌ و بالاخره این که، هرچه می‌توان باید‌ رانند‌گی کرد‌.
۷) محل کار:
اگر کار د‌ر حالت نشسته است، بهتر است فاصله میز کار تا آرنج خم شد‌ه، ۵ سانتی‌متر باشد‌ و اگر کار د‌ر حالت ایستاد‌ه است، ارتفاع میز کار باید‌ به گونه‌ای تنظیم شود‌ که مکرراً نیاز به خم شد‌ن ند‌اشته باشد‌.
صند‌لی میز کار باید‌ تنظیم شود‌، حتی اگر لازم است این کار چند‌ین بار د‌ر طول روز انجام شود‌.
۸) روش صحیح بلند‌ کرد‌ن اجسام:
هر فرد‌ی که می‌خواهد‌ بار سنگین بلند‌ کند‌، باید‌ نکات زیر را د‌ر نظر بگیرد‌.
▪ اگر شیئی خیلی سنگین است، کمک بگیرد‌.
▪ مقد‌اری پاها را از هم باز کند‌ تا حمایت بیشتری ایجاد‌ شود‌.
▪ نزد‌یک به جسمی که می‌خواهد‌ بلند‌ کند‌ بایستد‌.
▪ زانوها را خم کند‌، عضلات شکم را سفت کند‌، کمر مختصری خم شود‌ و د‌ر پشت انحنایی ایجاد‌ نشود‌.
▪ اجسام را نزد‌یک بد‌ن نگاه د‌ارد‌ تا قوس کمر کاهش یابد‌.
▪ اجسام را با عضلات ساق بلند‌ کند‌ نه با عضلات کمر.
▪ بد‌ون خم کرد‌ن کمر، شروع به بلند‌ کرد‌ن شیی کند‌.
▪ هرگز وقتی که د‌ر حال بلند‌ کرد‌ن جسم سنگین است کمر را نچرخاند‌. اگر نیاز است که شیئی را به یکطرف حرکت د‌هد‌، ابتد‌ا انگشتان پا و سپس همه بد‌ن را به آن سمت بچرخانید‌.
▪ اگر قاد‌ر است که شیئی را بد‌ون بلند‌ کرد‌ن حرکت د‌هد‌، آنرا روی زمین بکشد‌، هل ند‌هد‌.
▪ برای بلند‌ کرد‌ن اشیاء از حرکات آرام و نرم استفاد‌ه کند‌،‌ حرکات با عجله و پرشی می‌تواند‌ موجب آسیب عضلات کمر شود‌. اگر فشار د‌اخل د‌یسک د‌ر سطح مهره سوم و چهارم کمری د‌ر حال ایستاد‌ه ۱۰۰ باشد‌، این فشار به‌طور قابل توجهی با خم شد‌ن به طرف جلو افزایش می‌یابد‌ و به حد‌ود‌ ۱۵۰ و اگر همراه بلند‌ کرد‌ن شیئی باشد‌، به حد‌ود‌ ۲۲۰ می‌رسد‌.
۹) روش صحیح سرفه یا عطسه:
د‌ر این حالات برای افزایش قوس کمر باید‌ به عقب خم شد‌.
۱۰) زمان استراحت:
باید‌ فشارهای روحی را کم کرد‌، اضطراب و نگرانی سبب تشد‌ید‌ مشکلات کمر می‌شوند‌.

د‌کتر طیبه نجفی مقد‌م

منبع : روزنامه اطلاعات

مطالب مرتبط

شیوه برخورد با کمر درد

شیوه برخورد با کمر درد
آیا الان کمردرد دارید؟ آیا قبلاً دچار کمردرد شده اید؟ اگر پاسخ شما به یک یا هر دو این پرسش ها مثبت است، نگران نباشید، شما هم دردهای زیادی دارید.
کمردرد یکی از شایع ترین بیماری هاست؛ ۸۰ درصد ما زمانی در طول عمر به کمردرد دچار می شویم. استراحت، استفاده از مسکن ها و چند حرکت ورزشی ساده این درد را برطرف می کند.
اما در بسیاری از افراد هم کمردرد بسیار شدید و ناتوان کننده می شود و بسته به علت به وجود آورنده آن ممکن است جراحی هم یک گزینه درمانی باشد.
اما تصمیم گرفتن به انجام جراحی هرگز ساده نیست، و به خصوص در مورد کمردرد کاری مشکل تر است. تحقیقاتی که در مورد تاثیر جراحی برای کمردرد انجام شده اند، پرشمار نیستند.
اثربخشی شیوه های معمول جراحی مورد پرسش بوده اند و شیوه های جدید هم هنوز آزمون خود را پس نداده اند. تغییرات فیزیکی در ستون فقرات ممکن است باعث بدتر شدن درد در یک فرد و تخفیف آن در دیگری شود.
برخی از پزشکان به جراحی اعتقاد بیشتری دارند و برخی آن را نمی پسندند. این اختلاف نظر باعث سردرگمی بیماران هم می شود.
● ستون فقراتمان را بشناسیم
ستون فقرات ما در واقع یک میله قوس دار و انعطاف پذیر متشکل از ۲۴ مهره (اگر استخوان خارجی در انتهای ستون فقرات را متشکل از مهره های به هم چسبیده در نظر بگیریم ۳۳ مهره) است.
این مهره ها با رباط هایی سفت و زردرنگ در کنار هم نگهداری می شوند، و نخاع از سوراخی در میان این مهره ها از بالا به پایین کشیده می شود.
پنج مهره کمری بزرگترین مهره های ستون فقرات هستند، و چنین نیز باید باشد چرا که این مهره ها باید بیشترین وزن بدن را در هنگام راست ایستادن تحمل کنند. اغلب مشکلات کمر از همین بخش تحتانی ستون فقرات که بیشترین وزن را تحمل می کند، ناشی می شود. در بین مهره ها دیسک ها یا صفحاتی قرار دارند که احتمالاً شنیده اید ممکن است دچار بیرون زدگی شوند. بخش بیرونی این دیسک ها از بافت رشته ای محکمی (آنولوس فیبروسوس) ساخته شده است که ماده نرم و انعطاف پذیری (نوکلئوس پولپوسوس) داخلی را احاطه می کند. دیسک های بین مهره ای مانند تشک های آبی کوچکی می مانند که مهره ها را می پوشانند و مانع از سایش بین مهره ها می شوند.
متاسفانه هرچه ما پیرتر می شویم، دیسک های بین مهره ای ما خشک تر می شوند، به طوری که تا سن ۵۰ بخش سخت بیرونی با بخش نرم درونی یکی می شوند. با افزایش سن دیسک نازک تر هم می شود، که این امر فشاری اضافی بر مهره ها تحمیل می کند و باعث می شود کمر انعطاف ناپذیرتر شود.
● سه رده متفاوت کمردرد
اغلب کمردردها را می توان در سه رده عمده قرار داد:
پیچ خوردگی ها و رگ به رگ شدگی ها؛ اینها شایع ترین علل کمردرد هستند. این درد ناشی از آسیب به رباط ها یا عضلات - یا همان «بافت های نرم» - اطراف ستون فقرات است.پیچ خوردگی ها ناشی از آسیب به رباط ها هستند.رگ به رگ شدگی اصطلاحی کلی است که معمولاً به صدمه به عضلات اشاره دارد.
رگ به رگ شدگی یا پیچ خوردگی ها اگر چندان جدی نباشند، اغلب در طول چند روز یا هفته با استراحت دادن به کمر، مصرف مسکن های معمولی و در موارد جدی تر با کمی فیزیوتراپی بهبود پیدا می کنند. اما عود کمردرد شایع است.
بدون یک برنامه ورزشی منظم که عضلات و رباط های پشت را تحت کشش قرار دهد و تقویت کند، حدود ۴۰ درصد بیماران در طول یک سال دوباره درد را تجربه خواهند کرد.
فشار بر ریشه اعصاب؛ این رده هر عارضه ای را شامل می شود که ریشه های عصبی را که به صورت زوجی از طرفین نخاع منشعب می شوند را تحت فشار قرار می دهد. این ریشه های عصبی چند سانتی متر بعدتر تبدیل به اعصابی می شوند که به قسمت های مختلف پا می روند.
بیرون زدگی یا فتق دیسک بین مهره ای (لغزش یا پاره شدگی دیسک) علت اصلی تحت فشار قرارگرفتن ریشه های عصبی در اطراف ستون فقرات است.
غلاف بیرونی دیسک ضعیف می شود و در نتیجه بخش ژلاتینی و نرم درونی امکان پیدا می کند که بیرون بزند و برجسته شود. اگر این بیرون زدگی شدید باشد یا قطعه ای از دیسک جدا شود، باعث تحریک ریشه عصبی می شود. گاهی این دیسک بر ریشه عصب سیاتیک بزرگ که پشت ران و ساق را عصب دهی می کند، فشار می آورد.
در نتیجه بیماری سیاتیکا به وجود می آید؛ درد و بی حسی ای که به سرین و ران و گاهی تا پنجه پا تیر می کشد. سیاتیکا ممکن است تظاهری گیج کننده داشته باشد، چرا که گاهی درد باسن و ران را مبتلا نمی کند و صرفاً در زانو ظاهر می شود. استنوز یا به تنگی افتادن نخاع یک نشانگان دیگر ناشی از فشار بر روی ریشه های عصبی است. طناب نخاعی و ریشه های عصبی از شکاف هایی درون مهره ها عبور می کنند که جای اضافی چندانی ندارند.
استنوز نخاع هنگامی رخ می دهد که خارهای استخوانی (استئوفیت ها) و سایر بافت ها این شکاف ها را باریک می کنند، بنابراین بافت عصبی تحت فشار قرار می گیرد و تحریک می شود.
علائمی که بروز می کند شامل درد، گرفتگی و ضعف عضلات پا است که هنگام ایستادن یا راه رفتن بدتر می شود. این عارضه نیز مانند سیاتیکا ممکن است علائم اش تنها در پا ظهور کند و منشاء کمری خود را نشان ندهد.
بیماری های تحلیل رفتگی (دژنراتیو)؛ با افزایش سن مهره ها شکننده و ضعیف می شوند و حتی بدون سقوط یا نوعی از ضربه ممکن است آسیب ببینند.
به علاوه مفاصل میان رویه های مهره ها که آنها را به یکدیگر جفت می کند با افزایش سن دچار آرتروز می شود.
● چه کار باید کرد
لازم نیست شما برای رگ به رگ شدگی یا پیچ خوردگی تحت عمل جراحی قرار بگیرید.استراحت مفید است، اما استراحت در بستر بیش از یکی دو روز نتیجه معکوس دارد؛ شما و ستون فقراتتان را به سرعت از حالت تناسب خارج می کند.
بازگشت به فعالیت های طبیعی در کمترین زمان ممکن بهترین دارو برای رگ به رگ شدگی کمر است.
در مورد گیرافتادن ریشه های عصبی جراحی انجام می شود. اگر شما دچار بیرون زدگی دیسک بین مهره ای شده باشید، بخشی را که روی عصب فشار می آورد می توان برداشت. این عمل را که به آن دیسککتومی می گویند یکی از شایع ترین اعمال جراحی برای درمان مشکلات کمر و پا است. گرچه عوارض این عمل کم است اما انجام آن مورد اختلاف بوده است، زیرا علائم اغلب افراد بدون این عمل هم بهتر می شود.
استنوز نخاعی را هم می توان با برداشتن خارهای استخوانی یا بخش هایی از مهره (تیغه مهره یا بخش هایی از مفاصل رویه مهره) که بر روی اعصاب فشار می آورند درمان کرد. بررسی ها بیانگر نتایج خوب این شیوه درمانی بوده است و درد باقیمانده را هم می توان با دارو کنترل کرد.
بیماری های تحلیل رفتگی را می توان با عمل اتصال دادن مهره های مجاور برای ایجاد پایداری بیشتر درمان کرد. اما اخیراً پزشکان در مورد انجام بیش از حد عمل های اتصال مهره ها ابراز تردید کرده اند و برخی پژوهش ها هم اینکه این عمل تا چه حدی موثر است را مورد پرسش قرار داده اند.
به جز در موارد اورژانس، به عنوان یک قاعده سرانگشتی در کمردردهای معمول بهتر است دست کم شش هفته جراحی را به تاخیر بیندازید.در بسیاری موارد طی این مدت باعث می شود کمردرد خود به خود بهبود پیدا می کند.
● مواردی که باید فوراً کمک پزشکی خواست
اگر دچار ضعف عضلات پا شده باشید، در ادرار کردن یا اجابت مزاج دچار مشکل شده اید، یا در اطراف مقعد و نواحی تناسلی دچار بی حسی هستید باید فوراً به پزشک مراجعه کنید.
این علائم بیانگر آن است که بر بخش «دم اسبی» نخاع - دسته ای از اعصاب که از بخش انتهایی نخاع منشعب می شود و شباهت ظاهری به دم اسب دارد- فشار وارد می آید. هر گونه احتمالی در مورد تحت فشار قرار گرفتن این بخش نخاع را باید جدی گرفت. این عارضه نیاز به ارزیابی پزشکی و جراحی فوری احتمالی دارد تا از آسیب دائمی نخاع جلوگیری شود.کمردردی که به طور ناگهانی بروز می کند نیز به توجه فوری نیاز دارد.
کمردرد ناگهانی ممکن است اولین علامت بسیاری از سرطان ها باشد. اگر از داروی ضدانعقاد وارفارین (کومادین) استفاده می کنید، یک کمردرد ناگهانی ممکن است علامت خونریزی داخلی نزدیک ستون فقرات باشد.
تب و لرز به همراه کمردرد یک وضعیت هشداردهنده دیگر است؛ ممکن است اینها علامت یک عفونت باکتریایی نزدیک ستون مهره ها باشد.

وبگردی
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا - صداوسیما در اتفاقی کم‌سابقه، مسابقه زهرا کیانی عضو تیم زنان ووشوی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا را زنده پخش کرد. زهرا کیانی ۱۹ ساله در سبک تالو حرکات بسیار زیبایی راانجام داد و موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد.
جنجال ساشا پسر سفیر !
جنجال ساشا پسر سفیر ! - ساشا سبحانی که فرزند سفیر پیشین ایران در ونزوئلاست در این ویدئو می‌گوید: تا کی می‌خواهید حسادت کنید، به جای بد و بیراه نوشتن برای من بروید پول در بیاورید، اگر نمی‌توانید پول دربیاورید، نمی‌توانید زندگی کنید، بروید بمیرید. تمام!
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند - به فاصله چندسال از انتشار اخباری که حکایت از واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشورمان داشت و همواره تکذیب می‌شد، بالاخره مشخص شد که تکذیب‌های مسئولان غیرواقعی بوده است؛ واقعیتی عجیب که موجب بروز ابهامات فراوانی می‌شود.
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.