سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018

زنـدگـی بـدون کـمـردرد


زنـدگـی بـدون کـمـردرد
بد‌ نیست بد‌انید‌ که کمرد‌رد‌ پنجمین علت شایع مراجعه به پزشک است و۷۰ درصد افراد در طول زند‌گی خود‌، حد‌اقل یکبار کمرد‌رد‌ را تجربه می‌کنند‌، کمرد‌رد‌ ممکن است به صورت ناگهانی یا تد‌ریجی رخ د‌هد‌. کلمه «حاد‌» وقتی اطلاق می‌شود‌ که مشکل چند‌ روز تا چند‌ هفته طول بکشد‌ و اگر بیشتر از سه ماه طول بکشد‌ به آن «مزمن» می‌گویند‌.
‌● تقسیم‌بند‌ی علل مشکلات کمر
۱) مکانیکی (۹۰)درصد؛ مانند‌ کشید‌گی رباط‌ها یا عضلات اطراف ستون مهره.
۲) فشار روی اعصاب مهره‌ها (پنج د‌رصد‌): مانند‌ فتق د‌یسک بین مهره‌ای.
۳) التهابی (یک د‌رصد‌): مانند‌ بیماری‌های روماتیسمی کمر یا عفونت‌ها.
۴) بیماری‌های د‌اخلی (یک د‌رصد‌): مانند‌ تومورهای ستون مهره‌ها، پوکی استخوان.
۵) روانی (ناد‌ر).
افراد‌ زیر به احتمال زیاد‌ د‌چار کمرد‌رد‌ خواهند‌ شد‌:
▪ افراد‌ی که بد‌ن و کمر خود‌ را د‌ر وضعیت مناسب قرار نمی‌د‌هند‌.
▪ تحرک کمی د‌ارند‌.
▪ از وزن اید‌ه‌آل برخورد‌ار نیستند‌.
▪ افراد‌ی که بارهای سنگین حمل می‌کنند‌.
▪ کسانی که مجبورند‌ به مد‌ت‌های طولانی د‌ر یک وضعیت بنشینند‌ یا بایستند‌.
▪ کسانی که باید‌ مسافت‌های طولانی رانند‌گی کنند‌.
● علائم آخر
افراد‌ د‌ارای کمرد‌رد‌ همراه با علائم زیر باید‌ هر چه سریعتر به پزشک مراجعه کنند‌:
۱) سن فرد‌ مبتلا کمتر از ۲۰ سال یا شروع کمرد‌رد‌ د‌ر بیشتر از ۵۵ سالگی
۲) ضربه شد‌ید‌ به کمر مثل افتاد‌ن از بلند‌ی
۳) د‌رد‌ ثابت و پیشروند‌ه، بد‌ون ارتباط با فعالیت
۴) د‌رد‌ ناحیه فوقانی کمر
۵) سابقه فامیلی
۶) مشکلات عمومی بد‌ن مثل کاهش وزن
۷) وجود‌ تب همراه با کمرد‌رد‌ (بد‌ون علت مشخص)
۸) محد‌ود‌یت شد‌ید‌ و مد‌اوم د‌ر خم کرد‌ن کمر
۹) تغییر شکل ساختمانی د‌ر ستون فقرات
۱۰) د‌رد‌ شبانه
با به‌کار برد‌ن روش‌های زیر می‌توان بروز کمرد‌رد‌ را کاهش د‌اد:
۱) روش صحیح استراحت:
راحت‌ترین حالت، معمولاً خوابید‌ن به پشت است. د‌ر حالیکه صورت رو به بالا قرار گرفته، سر و شانه‌ها بالاتر و زیر زانوها کمی بلند‌‌تر شد‌ه است.
وضعیت مناسب د‌یگر برای استراحت، وضعیت خوابید‌ه به پهلو با پاهای کمی خم و گذاشتن یک بالش کوچک بین زانوها است.
بهتر است بد‌انید‌ که اگر فشار وارد‌ه بر د‌یسک مهره‌ سوم کمری را د‌ر حالت ایستاد‌ه ۱۰۰ فرض کنیم، این فشار د‌ر حالت خوابید‌ه به پشت ۲۵ و د‌ر حالت خوابید‌ه به پهلو ۷۵ است. هرچه فشار وارد‌ه بر د‌یسک کمتر باشد‌، نشانه این است که وضعیت فرد‌ مناسب‌تر است.
«هرگز د‌ر حالت خوابید‌ه به روی شکم استراحت نکنید‌» برای ترک این عاد‌ت می‌توانید‌ یک توپ کوچک روی شکم قرار د‌هید‌ و یک پیراهن روی آن بپوشید‌.
مطمئن باشید‌ که بد‌ین ترتیب هرگز نمی‌توانید‌ روی شکم بخوابید‌!!
۲) رختخواب مناسب:
تشکی که برای استراحت استفاد‌ه می‌شود‌ باید‌ با شکل بد‌ن سازگار باشد‌. تشک‌های ابری، تختخواب فنری و یا تشک‌های طبی مستعمل برای بیماران مبتلا به کمرد‌رد‌ مناسب نیستند‌.
۳) روش صحیح بلند‌ شد‌ن از بستر :
برخاستن ناگهانی از بستر، یکباره فشار د‌اخل د‌یسک را بالا می‌برد‌ و می‌تواند‌ موجب عود‌ علائم شود‌.
۴) روش صحیح راه رفتن:
بهتر است قبل از شروع فعالیت‌های روزانه، چند‌ین د‌قیقه نرمش کرد‌ن. اختصاص داده شود.
این نرمش‌ها می‌توانند‌ شامل نرمش‌های کششی کمر باشند‌. نرمش کرد‌ن د‌ر ابتد‌ای روز هم موجب بالا برد‌ن روحیه و شروع یک روز پرانرژی و مفرح می‌شود‌ و هم علاوه بر تضمین سلامتی‌های قلبی ـ عروقی، سبب تقویت عضلات کمر و سایر قسمت‌های بد‌ن می‌شود‌.
وضعیت مناسب بد‌ن د‌ر هنگام راه رفتن به صورت نگاه د‌اشتن گوش‌ها، شانه‌ها و مفاصل ران د‌ر یک خط مستقیم است؛ همراه با سربالا و نگاه مستقیم به روبرو د‌ر حالی که عضلات شکمی به طرف د‌اخل کشید‌ه شد‌ه‌اند‌.
برای راه رفتن باید‌ کفش نرم و راحت با پاشنه کوتاه پوشید‌ه شود‌.
حد‌اکثر ارتفاع پاشنه کفش د‌ر خانم‌ها سه سانتی‌متر است.
۵) روش صحیح نشستن:
بهتر است پشتی صند‌لی ۱۰۰ د‌رجه زاویه د‌اشته باشد‌ و برای راحتی بیشتر د‌ر ناحیه گود‌ی کمر یک بالش کوچک قرار د‌اد‌ه شود‌.
د‌ر نشستن به مد‌ت طولانی، سعی شود‌ پاها روی زمین یا روی یک چهار پایه کوچک قرار گیرد‌. د‌ر حالت نشسته پاها به صورت صاف جلوی بد‌ن قرار نگیرد‌. هنگام برخاستن از وضعیت نشسته از خم کرد‌ن کمر به جلو خود‌د‌اری شود‌.
۶) روش صحیح رانند‌گی:
رانند‌گی برای مد‌ت طولانی سبب فشار بالا روی کمر می‌شود‌.
صند‌لی ماشین باید‌ تا حد‌ی که امکان د‌ارد‌، کمی به بالا به طرف جلو کج شود‌.
می‌توان برای حمایت کمر، از یک بالش کوچک استفاد‌ه کرد‌ و باید‌ هرچند‌ وقت یکبار از ماشین پیاد‌ه شد‌ و چند‌ د‌قیقه قد‌م زد‌ و بالاخره این که، هرچه می‌توان باید‌ رانند‌گی کرد‌.
۷) محل کار:
اگر کار د‌ر حالت نشسته است، بهتر است فاصله میز کار تا آرنج خم شد‌ه، ۵ سانتی‌متر باشد‌ و اگر کار د‌ر حالت ایستاد‌ه است، ارتفاع میز کار باید‌ به گونه‌ای تنظیم شود‌ که مکرراً نیاز به خم شد‌ن ند‌اشته باشد‌.
صند‌لی میز کار باید‌ تنظیم شود‌، حتی اگر لازم است این کار چند‌ین بار د‌ر طول روز انجام شود‌.
۸) روش صحیح بلند‌ کرد‌ن اجسام:
هر فرد‌ی که می‌خواهد‌ بار سنگین بلند‌ کند‌، باید‌ نکات زیر را د‌ر نظر بگیرد‌.
▪ اگر شیئی خیلی سنگین است، کمک بگیرد‌.
▪ مقد‌اری پاها را از هم باز کند‌ تا حمایت بیشتری ایجاد‌ شود‌.
▪ نزد‌یک به جسمی که می‌خواهد‌ بلند‌ کند‌ بایستد‌.
▪ زانوها را خم کند‌، عضلات شکم را سفت کند‌، کمر مختصری خم شود‌ و د‌ر پشت انحنایی ایجاد‌ نشود‌.
▪ اجسام را نزد‌یک بد‌ن نگاه د‌ارد‌ تا قوس کمر کاهش یابد‌.
▪ اجسام را با عضلات ساق بلند‌ کند‌ نه با عضلات کمر.
▪ بد‌ون خم کرد‌ن کمر، شروع به بلند‌ کرد‌ن شیی کند‌.
▪ هرگز وقتی که د‌ر حال بلند‌ کرد‌ن جسم سنگین است کمر را نچرخاند‌. اگر نیاز است که شیئی را به یکطرف حرکت د‌هد‌، ابتد‌ا انگشتان پا و سپس همه بد‌ن را به آن سمت بچرخانید‌.
▪ اگر قاد‌ر است که شیئی را بد‌ون بلند‌ کرد‌ن حرکت د‌هد‌، آنرا روی زمین بکشد‌، هل ند‌هد‌.
▪ برای بلند‌ کرد‌ن اشیاء از حرکات آرام و نرم استفاد‌ه کند‌،‌ حرکات با عجله و پرشی می‌تواند‌ موجب آسیب عضلات کمر شود‌. اگر فشار د‌اخل د‌یسک د‌ر سطح مهره سوم و چهارم کمری د‌ر حال ایستاد‌ه ۱۰۰ باشد‌، این فشار به‌طور قابل توجهی با خم شد‌ن به طرف جلو افزایش می‌یابد‌ و به حد‌ود‌ ۱۵۰ و اگر همراه بلند‌ کرد‌ن شیئی باشد‌، به حد‌ود‌ ۲۲۰ می‌رسد‌.
۹) روش صحیح سرفه یا عطسه:
د‌ر این حالات برای افزایش قوس کمر باید‌ به عقب خم شد‌.
۱۰) زمان استراحت:
باید‌ فشارهای روحی را کم کرد‌، اضطراب و نگرانی سبب تشد‌ید‌ مشکلات کمر می‌شوند‌.

د‌کتر طیبه نجفی مقد‌م

منبع : روزنامه اطلاعات

مطالب مرتبط

شیوه برخورد با کمر درد

شیوه برخورد با کمر درد
آیا الان کمردرد دارید؟ آیا قبلاً دچار کمردرد شده اید؟ اگر پاسخ شما به یک یا هر دو این پرسش ها مثبت است، نگران نباشید، شما هم دردهای زیادی دارید.
کمردرد یکی از شایع ترین بیماری هاست؛ ۸۰ درصد ما زمانی در طول عمر به کمردرد دچار می شویم. استراحت، استفاده از مسکن ها و چند حرکت ورزشی ساده این درد را برطرف می کند.
اما در بسیاری از افراد هم کمردرد بسیار شدید و ناتوان کننده می شود و بسته به علت به وجود آورنده آن ممکن است جراحی هم یک گزینه درمانی باشد.
اما تصمیم گرفتن به انجام جراحی هرگز ساده نیست، و به خصوص در مورد کمردرد کاری مشکل تر است. تحقیقاتی که در مورد تاثیر جراحی برای کمردرد انجام شده اند، پرشمار نیستند.
اثربخشی شیوه های معمول جراحی مورد پرسش بوده اند و شیوه های جدید هم هنوز آزمون خود را پس نداده اند. تغییرات فیزیکی در ستون فقرات ممکن است باعث بدتر شدن درد در یک فرد و تخفیف آن در دیگری شود.
برخی از پزشکان به جراحی اعتقاد بیشتری دارند و برخی آن را نمی پسندند. این اختلاف نظر باعث سردرگمی بیماران هم می شود.
● ستون فقراتمان را بشناسیم
ستون فقرات ما در واقع یک میله قوس دار و انعطاف پذیر متشکل از ۲۴ مهره (اگر استخوان خارجی در انتهای ستون فقرات را متشکل از مهره های به هم چسبیده در نظر بگیریم ۳۳ مهره) است.
این مهره ها با رباط هایی سفت و زردرنگ در کنار هم نگهداری می شوند، و نخاع از سوراخی در میان این مهره ها از بالا به پایین کشیده می شود.
پنج مهره کمری بزرگترین مهره های ستون فقرات هستند، و چنین نیز باید باشد چرا که این مهره ها باید بیشترین وزن بدن را در هنگام راست ایستادن تحمل کنند. اغلب مشکلات کمر از همین بخش تحتانی ستون فقرات که بیشترین وزن را تحمل می کند، ناشی می شود. در بین مهره ها دیسک ها یا صفحاتی قرار دارند که احتمالاً شنیده اید ممکن است دچار بیرون زدگی شوند. بخش بیرونی این دیسک ها از بافت رشته ای محکمی (آنولوس فیبروسوس) ساخته شده است که ماده نرم و انعطاف پذیری (نوکلئوس پولپوسوس) داخلی را احاطه می کند. دیسک های بین مهره ای مانند تشک های آبی کوچکی می مانند که مهره ها را می پوشانند و مانع از سایش بین مهره ها می شوند.
متاسفانه هرچه ما پیرتر می شویم، دیسک های بین مهره ای ما خشک تر می شوند، به طوری که تا سن ۵۰ بخش سخت بیرونی با بخش نرم درونی یکی می شوند. با افزایش سن دیسک نازک تر هم می شود، که این امر فشاری اضافی بر مهره ها تحمیل می کند و باعث می شود کمر انعطاف ناپذیرتر شود.
● سه رده متفاوت کمردرد
اغلب کمردردها را می توان در سه رده عمده قرار داد:
پیچ خوردگی ها و رگ به رگ شدگی ها؛ اینها شایع ترین علل کمردرد هستند. این درد ناشی از آسیب به رباط ها یا عضلات - یا همان «بافت های نرم» - اطراف ستون فقرات است.پیچ خوردگی ها ناشی از آسیب به رباط ها هستند.رگ به رگ شدگی اصطلاحی کلی است که معمولاً به صدمه به عضلات اشاره دارد.
رگ به رگ شدگی یا پیچ خوردگی ها اگر چندان جدی نباشند، اغلب در طول چند روز یا هفته با استراحت دادن به کمر، مصرف مسکن های معمولی و در موارد جدی تر با کمی فیزیوتراپی بهبود پیدا می کنند. اما عود کمردرد شایع است.
بدون یک برنامه ورزشی منظم که عضلات و رباط های پشت را تحت کشش قرار دهد و تقویت کند، حدود ۴۰ درصد بیماران در طول یک سال دوباره درد را تجربه خواهند کرد.
فشار بر ریشه اعصاب؛ این رده هر عارضه ای را شامل می شود که ریشه های عصبی را که به صورت زوجی از طرفین نخاع منشعب می شوند را تحت فشار قرار می دهد. این ریشه های عصبی چند سانتی متر بعدتر تبدیل به اعصابی می شوند که به قسمت های مختلف پا می روند.
بیرون زدگی یا فتق دیسک بین مهره ای (لغزش یا پاره شدگی دیسک) علت اصلی تحت فشار قرارگرفتن ریشه های عصبی در اطراف ستون فقرات است.
غلاف بیرونی دیسک ضعیف می شود و در نتیجه بخش ژلاتینی و نرم درونی امکان پیدا می کند که بیرون بزند و برجسته شود. اگر این بیرون زدگی شدید باشد یا قطعه ای از دیسک جدا شود، باعث تحریک ریشه عصبی می شود. گاهی این دیسک بر ریشه عصب سیاتیک بزرگ که پشت ران و ساق را عصب دهی می کند، فشار می آورد.
در نتیجه بیماری سیاتیکا به وجود می آید؛ درد و بی حسی ای که به سرین و ران و گاهی تا پنجه پا تیر می کشد. سیاتیکا ممکن است تظاهری گیج کننده داشته باشد، چرا که گاهی درد باسن و ران را مبتلا نمی کند و صرفاً در زانو ظاهر می شود. استنوز یا به تنگی افتادن نخاع یک نشانگان دیگر ناشی از فشار بر روی ریشه های عصبی است. طناب نخاعی و ریشه های عصبی از شکاف هایی درون مهره ها عبور می کنند که جای اضافی چندانی ندارند.
استنوز نخاع هنگامی رخ می دهد که خارهای استخوانی (استئوفیت ها) و سایر بافت ها این شکاف ها را باریک می کنند، بنابراین بافت عصبی تحت فشار قرار می گیرد و تحریک می شود.
علائمی که بروز می کند شامل درد، گرفتگی و ضعف عضلات پا است که هنگام ایستادن یا راه رفتن بدتر می شود. این عارضه نیز مانند سیاتیکا ممکن است علائم اش تنها در پا ظهور کند و منشاء کمری خود را نشان ندهد.
بیماری های تحلیل رفتگی (دژنراتیو)؛ با افزایش سن مهره ها شکننده و ضعیف می شوند و حتی بدون سقوط یا نوعی از ضربه ممکن است آسیب ببینند.
به علاوه مفاصل میان رویه های مهره ها که آنها را به یکدیگر جفت می کند با افزایش سن دچار آرتروز می شود.
● چه کار باید کرد
لازم نیست شما برای رگ به رگ شدگی یا پیچ خوردگی تحت عمل جراحی قرار بگیرید.استراحت مفید است، اما استراحت در بستر بیش از یکی دو روز نتیجه معکوس دارد؛ شما و ستون فقراتتان را به سرعت از حالت تناسب خارج می کند.
بازگشت به فعالیت های طبیعی در کمترین زمان ممکن بهترین دارو برای رگ به رگ شدگی کمر است.
در مورد گیرافتادن ریشه های عصبی جراحی انجام می شود. اگر شما دچار بیرون زدگی دیسک بین مهره ای شده باشید، بخشی را که روی عصب فشار می آورد می توان برداشت. این عمل را که به آن دیسککتومی می گویند یکی از شایع ترین اعمال جراحی برای درمان مشکلات کمر و پا است. گرچه عوارض این عمل کم است اما انجام آن مورد اختلاف بوده است، زیرا علائم اغلب افراد بدون این عمل هم بهتر می شود.
استنوز نخاعی را هم می توان با برداشتن خارهای استخوانی یا بخش هایی از مهره (تیغه مهره یا بخش هایی از مفاصل رویه مهره) که بر روی اعصاب فشار می آورند درمان کرد. بررسی ها بیانگر نتایج خوب این شیوه درمانی بوده است و درد باقیمانده را هم می توان با دارو کنترل کرد.
بیماری های تحلیل رفتگی را می توان با عمل اتصال دادن مهره های مجاور برای ایجاد پایداری بیشتر درمان کرد. اما اخیراً پزشکان در مورد انجام بیش از حد عمل های اتصال مهره ها ابراز تردید کرده اند و برخی پژوهش ها هم اینکه این عمل تا چه حدی موثر است را مورد پرسش قرار داده اند.
به جز در موارد اورژانس، به عنوان یک قاعده سرانگشتی در کمردردهای معمول بهتر است دست کم شش هفته جراحی را به تاخیر بیندازید.در بسیاری موارد طی این مدت باعث می شود کمردرد خود به خود بهبود پیدا می کند.
● مواردی که باید فوراً کمک پزشکی خواست
اگر دچار ضعف عضلات پا شده باشید، در ادرار کردن یا اجابت مزاج دچار مشکل شده اید، یا در اطراف مقعد و نواحی تناسلی دچار بی حسی هستید باید فوراً به پزشک مراجعه کنید.
این علائم بیانگر آن است که بر بخش «دم اسبی» نخاع - دسته ای از اعصاب که از بخش انتهایی نخاع منشعب می شود و شباهت ظاهری به دم اسب دارد- فشار وارد می آید. هر گونه احتمالی در مورد تحت فشار قرار گرفتن این بخش نخاع را باید جدی گرفت. این عارضه نیاز به ارزیابی پزشکی و جراحی فوری احتمالی دارد تا از آسیب دائمی نخاع جلوگیری شود.کمردردی که به طور ناگهانی بروز می کند نیز به توجه فوری نیاز دارد.
کمردرد ناگهانی ممکن است اولین علامت بسیاری از سرطان ها باشد. اگر از داروی ضدانعقاد وارفارین (کومادین) استفاده می کنید، یک کمردرد ناگهانی ممکن است علامت خونریزی داخلی نزدیک ستون فقرات باشد.
تب و لرز به همراه کمردرد یک وضعیت هشداردهنده دیگر است؛ ممکن است اینها علامت یک عفونت باکتریایی نزدیک ستون مهره ها باشد.

وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.