جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 23 March, 2018

اصول مدیریت


اصول مدیریت
اصل، مجموعه دستور العملهایی است که هنجارهای رفتاری را کنترل می کند و تحت نظم قرار می دهد. اصل آغاز حرکت است و قبل از حرکت باید آنها را کنترل کرد مانند اصول راهنمایی و رانندگی که از قبل خود را برای حرکت آماده می کنیم مانند تنظیم آینه و صندلی و کمربند و...
● اما مفهوم مدیریت:
بهتر است پیش از تشریح مطالب، نخست تعریفی از واژه مدیریت و معانی پیچیده وابسته به آن ارائه شود. در این مورد شاید نخستین پرسشی که در بسیاری از نشست های آموزشی در حیطه مدیریت مطرح می شود مربوط به چگونگی طبقه بندی کردن این مفهوم است. عده ای مدیریت را به جهت نیازش برای به کارگیری فراوان روش های ریاضی، آماری و اقتصادی به عنوان شاخه ای از دانش می شناسند و برخی آن را نیز به سبب کاربرد شاخه های انسانی از جمله روان شناسی،جامعه شناسی و رفتار شناسی که استفاده از آنها در مدیریت اجتناب ناپذیر است آن را در یکی از زیر بخش های مربوط به هنر یا شاخه ای از دانش اجتماعی دسته بندی می نمایند. حال آن که به واقع مدیریت حاصل تلفیقی از هر دوی این بخش ها و تجلی گاهی برای نمایانی یکسان برای هر دوی این زمینه ها یعنی دانش وهنر است.
در ادامه این تعریف مدیریت را می توان به کارگماری دیگران یا انجام کار به وسیله دیگران نیز بیان کرد. در تعریف جامع تر این موضوع می توانیم مدیریت را فرایندی بدانیم برای حل مسائل سازمان از طریق استفاده موثر از منابع به تعبیری ساده می توان مدیریت را کارکردن با نیروی انسانی (به صورت عام) و در کنار آنها برای دستیابی به اهداف و آمارهای آن سازمان و تمامی مشارکت کنندگانش تعریف کرد.
منظور از نیروی انسانی، تمامی افراد وابسته به موسسه مورد نظر است که به نحوی در فعالیت های آن سازمان موثر، دخیل یا شریک هستند.
از دیدگاه قرآن و روایات، مدیریت نقش اول را در تغییر و تحولا ت اجتماعی بر عهده دارد. حضرت محمد (ص) می فرمایند: دو صنف هستندکه هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود و هر گاه فاسد شوند امت فاسد خواهند شد این دو صنف علما و امیران جامعه هستند.
کسانی که رهبری فکری مردم را بر عهده دارند و آنانی که مسوولیت اوضاع اجتماعی و مسائل اجرایی را پذیرا شده اند، این دو دسته نقش اول را در فساد یا اصلا ح جامعه، ایفا می کنند. پس برای هر تغییر و تحول باید روی این دو دسته نیرو، سرمایه گذاری کرد.
آنچه پایه های فکری و معنوی مدیریت و مدیریت اسلا می را تحکیم می بخشد قرآن کریم است.
در این جا پرسشی به ذهن می رسد و آن این که، حال که اصلا ح جامعه باید از مدیریت شروع شود برای اصلا ح خود مدیریت، از چه ابزاری باید استفاده کند؟
قرآن در این مورد می فرماید: آنهایی که قرآن را مستحکم و با تمام قوت در دست می گیرند تا عمل کنند و نماز را به پای داشتند آنان مصلحانند ما هرگز اجرمصلحان را ضایع نمی کنیم.
زمینه های اصلا ح مدیریت اسلا می این موارد است:
۱) مرور مکرر قرآن یعنی انس عمیق با قرآن
۲) رجوع مکرر به قرآن منظور مرجعیت قرآن در حوزه نظر و عمل
۳) تقید به حرکت در چارچوب وحی الهی
حضرت علی (ع) می فرماید: هرگز قرآن از کثرت رجوع کهنه نمی شود و از کثرت مرور، عجایبش، پایان نمی پذیرد.
ربانی شدن یا به مفهوم ساده تر تمسک کردن به آیات قرآن مانع از خود محوری و استبداد مدیریت اسلا می خواهد بود و الا فقدان توصیف مدیریت فرهنگی و اجرائی به این صفت متعالی، موجب رکود و خمودگی و موجب بردگی و اسارت انسانها خواهد شد.
ما انسان ها در زمینه مدیریت باید از قرآن و آیات قرآنی کمک بگیریم و به آن متوسل شویم تا بتوانیم سازمان را به نحو احسن مدیریت کنیم.
از قرآن کریم و اسلا م برای اصلا ح خود چاره اندیشی کنیم و از آن کمک بگیریم. در قبل هم به این موضوع اشاره کردم که تاخودمان اصلا ح نشویم هرگز نمی توانیم جامعه یاسازمان را اداره کنیم یا بر آن مدیریت داشته باشیم.
یکی از مشکلا ت ما این است که برای ایراد گرفتن از دیگران، گاهی اوقات حاضر و آماده ایم.
هر چه دیگران در کارشان موفق تر باشند و بیشتر مطرح شوند شدت عمل ما هم بیشتر می شود تا به یک شکلی او را به زیر بکشیم. در این مورد می توانیم تعبیر عینی از رفتار خرچنگ ها را مثال بزنیم اگر شما تعداد زیادی خرچنگ را در بشکه ای بریزید امکان ندارد هیچ کدام بتوانند از بشکه خارج شده و خود را آزاد کنند برای این که تا یکی از آنها بالا می رود تا خودش را به درب بشکه برساند دیگر خرچنگ ها او را به زیر می کشند و خود شروع به بالا رفتن می کنند و باز همین بلا سر خودشان میآید.
در خرچنگ ها این مورد را نمی توانیم تحلیل کنیم ولی چرا برخی از ما انسانها این روحیه زشت را داریم و نمی توانیم هیچ سری را بالا تر از سرخودمان ببینیم؟
طرف با لیاقت به درجات عالی رسیده زمین و زمان را به هم می بافیم که این آدم نه براساس لیاقت که بر اساس فلا ن و فلا ن به آنها رسیده است. چرا این قدر روحیه مدیر ستیزی در جامعه کاری مشاهده می شود؟
مگر این مدیران بزرگ چه کسانی هستند؟ مگر از خود ما نیستند؟
مگر با همین فرهنگ ما رشد نکرده اند؟ در کل باید اعلا م کنم که برخی از مردم جامعه ما ضعیف دوست هستند.
البته شاید تعبیر بهتر این باشدکه از آدم های تنبل و ناموفق خوشمان میآید چرا که با دیدن آنها ضعف های خودمان را نمی بینیم.
دلمان خنک می شود منتظریم یکی که راه می رود سکندری بخوره زمین تا ما هم او را هل بدهیم مثلا می گوییم خود محوری است و چنان در این مورد به بحث می پردازیم و انتقاد می کنیم و کلی از افراد جامعه را نیز محکوم می کنیم بعد به رفتار خودمان در خانه و محل کار که نگاه می کنیم می بینیم خودمان چه می کنیم با این رفتارهای خود محورانه مان؟ مرگ خوب است ولی برای همسایه. طرف می نشیند برایت ساعتها از مشارکت و بحث آزاد و انتقاد پذیری و مشورت حرف می زند هنوز یک روز نگذشته می بینی در مقابل کوچکترین انتقاد زمین و زمان را به هم می بافد. تا زمانی که این روحیه بد ما اصلا ح نشود هیچ کار درستی نمی توانیم به انجام برسانیم حتی نمی توانیم به عنوان یک مدیر خوب و موفق به کار خود ادامه دهیم. همین روحیه دشمن اصلی ماست.
امیرکبیر این مرد بزرگ برای همه ما ایرانیان آشناست و او را به خوبی می شناسیم. خیلی از پارکها، خیابان ها و مکان های مختلفی در تهران و شهرستان ها به نام این مرد بزرگ نامگذاری شده است. امیرکبیر در طول زندگانی خود ۳ سال در راس مدیریت بود و می بینیم که چه کارهای بزرگی برای ما در کشورمان انجام داد.

نویسنده : حسام شکوهی

منبع : روزنامه مردم سالاری

مطالب مرتبط

رنج کار و تئوری مدیریت

رنج کار و تئوری مدیریت
در طول قرن بیستم، ما شاهد یك انقلاب تاریخی در مدیریت كیفیت در سطح جهان بوده ایم. امروزه در جهان كنونی برای حصول به اهداف و نتایج سازمانی طرح ریزی شده، استفاده بهینه، هدفمند و نظام مند از فنون و ابزارها و رویكردهای نوین دانش مدیریت، ایجاد اصلاحات ساختاری در سازوكارهای مدیریتی یك ضرورت اجتناب ناپذیر است.
در این راستا، تسلط بر تئوری های مدیریتی می تواند ما را باگام های بلند به سوی روزآمدی و سرآمدی رهنمون شود. بدیهی است كه اصلاحات ساختاری در سازوكارهای مدیریتی در واقع از تحولات لازم در فكر و اندیشه در مدیریت منشأ گرفته و در این میان وظیفه گرایی هوشیارانه و مدبرانه و نتیجه گیری مطلوب به عنوان ضرورت های لازم برای پایداری و پویایی سازمان ها نمود خاصی پیدا می كند.
امروزه ضرورت استفاده بهینه سازمان های پیشرو از دانش و تجربه جهانی در زمینه های فلسفه، اصول زیربنایی، متدولوژی و بالاخره ابزار و فنون كیفیت بیش از پیش روشن شده است. كیفیت در جهان كنونی به عنوان یك عامل مهم و یا حتی مهمترین عامل تضمین كننده موفقیت یا عدم موفقیت یك سازمان تشخیص داده شده و به عنوان یك مزیت در صحنه رقابت جهانی شناخته شده است. در این باره مسئولیت اجتماعی سازمان در كنار تعهد مدیریت، اعتماد محوری، رعایت ملاحظات ارزشی و اقتصادی، پاسخگویی، انعطاف پذیری، روحیه كار گروهی، نوآوری و بهبود مستمر، شفاف سازی مسئولیت ها و اختیارات در كل سازمان، تصمیم گیری براساس تجزیه و تحلیل داده ها، تغییرات مثبت در درون سازمان در زمینه فرهنگ كار سیستمی، تفكر سیستمی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و... نقش كلیدی دارد.
در این راستا سازمان ها، نیازمند مدیرانی هستند كه قابلیت تدوین برنامه های چند بعدی (جامعه، اقتصاد، محیط زیست و...) و بلندمدت را داشته باشند و تولید و توزیع كیفیت را براساس احترام، مهربانی و توجه ویژه نسبت به طبیعت انسانی و طبیعت غیرانسانی صورت دهند. داشتن چنین نقشی برای مدیران در سال های اخیر از سوی سازمان های متعالی به طور جدی مطرح است. در این راستا مدیران باید از منابع در دسترس خود هوشمندانه تر و با دانایی بیشتر بهره برداری كرده و از طریق مواردی همچون استفاده از فناوری، نوآوری، بهبود مدیریت، آموزش مهارت های فنی، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و خدمات، مشاوره مهندسی، مدیریت وخدمات تحقیق و توسعه، جذب نیروی انسانی متعهد، بصیر و متخصص و توسعه نظامهای اطلاعاتی و بهبود نرم افزاری توسعه، سازمان خود را به رشد و تعالی برسانند.
در جهان پرشتاب كنونی شرط حضور و به عبارت بهتر، شرط بقاء در عرضه فعالیت و رقابت جهانی، علاوه بر داشتن مدیران و كاركنان آزموده، استقرار نظام های مدیریتی است كه ضمن افزایش مستمر بهره وری موجب كاهش ضایعات وجلوگیری از دوباره كاری ها و زیان های احتمالی شده و درنهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده های مطمئن و قابل حصول می شود، از این رو استقرار نظام های مدیریتی همه شركت ها وسازمان ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
امروزه جهانی سازی (Ationz Globali)، مردم، جوامع، شركت ها، سازمان ها و منابع اقتصادی و دولت ها را به تعامل با یكدیگر وادار كرده است. بشتر شركت ها، در حال گسترش فعالیت ها فرامرزی خود هستند تا با استفاده از راهبردهای مؤثر بازاریابی، شاهد افزایش نفوذ و ارزش افزوده خود در دنیا باشند. برای برنده شدن، چاره ای جز برنده ساختن دیگران وجود ندارد. رمز جهانی شدن، جهانی فكر كردن است.
فرآیند جهانی سازی و افزایش جو رقابتی در بازارهای ملی و بین المللی، سازمان های مختلف اعم از خصوصی و دولتی را با چالش مواجه كرده است و به نظر می رسد رقابت در سطح جهانی به جز دگرگون سازی مبتنی بر بهبود كیفیت، امری است دست نیافتنی. بدیهی است استقرار نظامهای مدیریتی در صنعت نفت با توجه به تعاملات مداوم آن با سازمان ها و شركت های داخلی و خارجی تأثیر بسیاری در صنایع كشور به جا خواهد گذاشت.
● تفاوت های قبل و بعد از استقرار نظام های مدیریت
استقرار نظام های مدیریتی تأثیر به سزایی در روند عمكرد شركت های یاد شده خواهد داشت كه به برخی از آن به طور مختصر اشاره می شود:
▪ بهبود مستمر اثربخشی نظام های مدیریت از طریق به كارگیری خط مشی و اهداف كیفیت و با بهره گیری از امكانات و روش های جدید فناوری و همچنین نتایج حاصل از ممیزهای داخلی و خارجی و تجزیه وتحلیل داده ها واقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و در نهایت بازنگری های مدیریت در ارتباط با همه نظام های استقرار یافته.
▪ كاهش مستمر هزینه ها و كوتاه شدن زمان چرخه های كاری، به دلیل استفاده مؤثر از منابع
▪ بهبود نتایج عملیات و سازگار و قابل پیش بینی شدن این نتایج
▪ ایجاد امكان پرداختن به فرصت های متمركز واولویت بندی شده برای انجام عملیات بهبود
▪ تعریف نظام مند فعالیت های لازم برای حصول یك نتیجه مطلوب
▪ تعیین شفاف و روشن مسئولیت ها و پاسخگویی ها برای اداره فعالیت های كلیدی و مهم
▪ تجزیه و تحلیل و اندازه گیری فعالیت های مهم
▪ تمركز بر عواملی همچون منابع، روش ها و مواردی كه منجر به بهبود فعالیت های مهم شركت ها می شوند.
▪ ارزیابی مخاطرات، نتایج و اثرات فعالیت ها بر روی مشتریان و تأمین كنندگان و دیگر طرف های ذینفع
▪ تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجود برای شناسایی حوزه های نیازمند عملیات بهبود
▪ تعیین اهداف قابل دسترسی برای بهبود
▪ اندازه گیری، بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای راه حل، برای تعیین این كه آیا اهداف مورد نظر برآورد شده اند؟
▪ ساماندهی محیط كار و تحقیق و توسعه نظام مدیریتی و افزایش مهارت تخصصی كاركنان
▪ اصلاح روش های كاری براساس سیاست انجام فعالیت ها به طور درست، به موقع و در مدت زمان معین
▪ اجرای مدیریت انرژی به منظور بهینه سازی مصرف و حفظ منابع طبیعی و انرژی و كنترل مصرف سوخت و كاهش حوادث ناایمن
▪ شناسایی و ارزیابی شرایط مخاطره آمیز جدی یا بحرانی و اقدام لازم به منظور ایجاد محیط كار مناسب و ایمن برای كاركنان
▪ ایجاد نظام بهره وری و استقرار نظام های مكانیزه در فناوری اطلاعات در شركت های تحت پوشش
▪ اصلاح ساختار سازمانی شركت های تحت پوشش با توجه به سیاست تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی و انجام اقدامات لازم برای واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در راستای اجرای بند (ج) اصل۴۴ قانون اساسی
▪ تدوین برنامه جامع آموزشی
▪ اعمال تغییرات مؤثر در روش انجام طرح ها
▪ استقرار نظام حسابداری صنعتی و كنترل موجودی كالا

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
دمنوش دارچین
دارچین و زنجبیل را در یک پیمانه آب جوش بجوشانید، بگذارید ۱۰دقیقه دم بکشد