پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 19 April, 2018

فتوسنتز Photosynthesis


فتوسنتز Photosynthesis
فتوسنتز که یکی از مهمترین پدیده های حیاتی روی کره زمین محسوب می شود، فرایند ذخیره انرژی است که در حضور نور در برگها و سایر بخش های سبز گیاه روی می دهد. انرژی نورانی بصورت انرژی شیمیایی در مولکولهای قند ساده ذخیره می گردد. هنگامی که دی اکسید کربن و آب با هم ترکیب شده و تشکیل یک مولکول قند را در کلروپلاست می دهند، گاز اکسیژن به عنوان یک محصول فرعی آزاد و به درون اتمسفر رها می گردد. بنابراین می توان گفت که حضور دی اکسید کربن ، آب ، نور و مولکول کلروفیل برای انجام فتوسنتز ضروری است.
● دی اکسید کربن
دی اکسید کربن موجود در هوا از طریق روزنه ها به سلولهای مزوفیل رسیده و در لایه نازک آب اطراف غشاء این سلولها حل می شود و سپس توسط انتشار از دیواره گذشته و وارد سیتوپلاسم شده و در نهایت به کلروپلاست می رسد.
● آب
کمتر از یک درصد کل آب جذب شده در گیاه به مصرف فتوسنتز می رسد؛ و باقی مانده آن یا از گیاه خارج می شود و یا وارد پروتوپلاسم و واکوئل می گردد. هر چند دی اکسید کربن خود نیز دارای اکسیژن است ولی آب مصرفی در فتوسنتز منبع رهاسازی اکسیژن به عنوان یک محصول فرعی فتوسنتز است.
● نور
حدود ۴۰ درصد انرژی تابشی بصورت نور مرئی است.اگر نور مرئی را از یک منشور عبور دهیم به رنگهای تشکیل دهنده اش تجزیه می شود. رنگ قرمز در انتهای طول موج بلند و بنفش در انتهای طول موج کوتاه ورنگهای زرد و سبز و آبی در وسط طیف نور قرار دارند. اگر چه تقریبا تمام رنگهای نور مرئی می توانند به وسیله فتوسنتز استفاده شوند لیکن امواج نفش تا آبی و نارنجی تا قرمز بیشترین استفاده را دارند. مقدار زیادی از نور دامنه طول موج سبز منعکس می شود. برگها تقریبا ۸۰ درصد نور مرئی را که به آنها می رسد جذب می کنند.
● کلروفیل
چندین نوع مولکول کلروفیل وجود دارد و تمام آنها یک اتم منزیم دارند. کلروفیل از نظر ساختمانی به Heme هموگلوبین خیلی شبیه است. رنگدانه قرمز هموگلوبین دارای آهن است که اکسیژن را در خون انتقال می دهد. هر مولکول کلروفیل دارای یک دنباله لیپیدی است که آن را در لایه لیپیدی غشای تیلاکوئیدی نگه می دارد.کلروپلاست های بیشتر گیاهان در غشاهای تیلاکوئیدی دارای دو نوع کلروفیل هستند. کلروفیل a به رنگ سبز متمایل به آبی و کلروفیل b دارای رنگ سبز متمایل به زرد است. وقتی مولکول کلروفیل b نور را جذب می کند انرژی را به مولکول کلروفیل a انتقال می دهد. کلروفیل b به گیاه امکان می دهد تا از طیف نوری بیشتری استفاده کند. سایر رنگدانه های فتوسنتزی شامل کاروتنوئیدها ( رنگدانه های زرد تا نارنجی که در تمام گیاهان یافت می شوند). فیکوبیلین ها ( رنگدانه آبی یا قرمز موجود در باکتری های سبز-آبی و جلبکهای قرمز) و چند نوع دیگر کلروفیل می باشند. کلروفیل های c و d و بندرت e در بعضی از جلبک های خاص به جای کلروفیل b وجود دارند و رنگدانه های فتوسنتزی دیگری در باکتری ها دیده می شود. حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ مولکول کلروفیل در کلروپلاست تشکیل یک واحد فتوسنتزی را می دهند. در هر گرانوم تعداد بی شماری از این واحدها وجود دارند. دو نوع از این واحدهای فتوسنتزی در کلروپلاست گیاهان سبز اولین مرحله فتوسنتز یعنی واکنش های نوری را انجام می دهند. که به آنها فتوسیستم گویند.
● مراحل فتوسنتز
فتوسنتز از مجموعه واکنش های مستمر و پیچیده ای تشکیل شده است که می توان آنها را به دو گروه واکنش های نوری و واکنش های تاریکی مشخص کرد.
▪ واکنش های نوری:
مجموعه ای از واکنش هاست که در غشاء تیلاکوئیدی کلروپلاست و در حضور نور انجام می شود و منجر به تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی می گردد. تجزیه مولکولهای آب و تولید یونهای هیدروژن ، الکترون ها و گاز اکسیژن و همچنین تولید ATP ( ناقل انرژی)و NADPH۲ ( ناقل هیدروژن) در این مرحله انجام می شود.
فتوسیستم ها و نقش آنها در واکنش های نوری
در بیشتر کلروپلاست ها دو نوع واحد عملی بنام فتوسیستم I و II وجود دارد. هر واحد فتوسیستم I دارای بیش از ۲۰۰ مولکول کلروفیل a ، مقدار کمی کلروفیل b و رنگدانه کارتنوئید و یک مولکول عمل کننده مرکزی کلروفیل a بنام p۷۰۰ می باشد. اگر چه همه رنگدانه ها در فتوسیتم قادر به جذب فوتون نور هستند ولی تنها ولکول p۷۰۰ می تواند انرژی نوری را مورد استفاده قرار دهد. سایر رنگدانه های فتوسیستم، نور را جمع کرده و به مولکول عمل کننده مرکزی منتقل می کنند به همین دلیل به آنها رنگدانه های آنتنی گویند. اولین گیرنده های الکترون در فتوسیستم I ، پروتئین های حاوی سولفور آهن می باشند . به این معنی که این پروتئین ها ابتدا الکترون را از p۷۰۰ می گیرند.
واحد فتوسنتزی فتوسیستم II شامل کلروفیل a ، بتا کاروتن و مقدار کمی کلروفیل b و یک مولکول عمل کننده مرکزی کلروفیل a بنام p۶۸۰ می باشد ( اعداد ۷۰۰ و ۶۸۰ حداکثر طول موجهای جذبی کلروفیل است).اولین گیرنده الکترون در فتوسیستم*II فئوفیتین(pheophytin ) یا فئو نام دارد. برخورد نور به کلروفیل ها منجر به فرایند انتقال الکترون ها در فتوسیستم های I و II و انجام واکنش های مهمی می شود که مهمترین آنها عبارتند از :
ـ فتولیز:
هنگامی که یک فوتون نور با مولکول p۶۸۰ فتوسیستم IIبرخورد می کند، الکترون آن به سطح انرژی بالاتری می رود. این عمل را برانگیختگی الکترون گویند.الکترون برانگیخته شده ، توسط فئوفیتین گرفته شده و به گیرنده دوم فتوسیستم IIیا گیرنده Q منتقل می شود. کمبود الکترون های مولکول p۶۸۰ توسط تجزیه آب جبران می شود بدین ترتیب که با تجزیه مولکول های آب ، یک مولکول اکسیژن و ۴ پروتون و ۴ الکترون ایجاد می شود. تجزیه مولکول های آب در حضور یونهای منگنز و آنزیم های موجود در غشای تیلاکوئیدی صورت می گیرد و فتولیز نامیده می شود.
ـ فتوفسفریلاسیون
گیرنده Q الکترونهای بر انگیخته شده را به یک سیستم ناقل الکترون می دهد که همانند پلی ارتباطی الکترونها را به گیرنده های دیگر منتقل می نمایند.این زنجیره انتقال الکترون دارای رنگدانه های آهن داری بنام سیتوکروم و همچنین یک پروتئین مس دار بنام پلاستو سیانین می باشد. هنگامی که الکترونها از سیستم انتقال الکترون عبور می کنند و پروتونها به وسیله عامل متصل شونده به حرکت در می آیند،ملکولهایATP از ملکولهای ADP و فسفات در پدیده ای بنام فسفو ریلا سیون ساخته می شوند.
در فتو سیستم I مراحل تا حدی مشابه فتوسیستم II انجام می شود. وقتی که یک فوتون به مولکول ۷۰۰P واحد فتو سنتزی برخورد می کند، الکترون آن را بر انگیخته نموده واین الکترون به مولکول گیرنده آهن گوگردی که به Fe-Sنشان داده می شود منتقل می گردد. سپس این مولکول، الکترون را به یک ملکول گیرنده Fe-Sدیگر بنام فرودوکسین(Fd)منتقل کرده و این مولکول آن را به نوبه خود به مولکول ناقل دیگر یعنی فلاوین آدنین نوکلئوتید(FAD ) انتقال می نماید و در نهایت الکترون بهNADPH+ می رسد, و آن را به صورت NADPH۲احیا میکند. الکترونهای رانده شده از مولکول ۷۰۰Pبه وسیله الکترونهای فتوسیستم II جایگرین می شوند. این حرکت سرتاسری الکترون از آب به فتو سیستم IIو به فتوسیستم Iو به NADPH+ ،جریان غیر چرخه ایالکترون نام دارد زیرا فقط به یک جهت حرکت می کند. به همین دلیل تولید ATP در این فرایند را فتو فسفو ریلا سیون غیر چرخه ای می نامند.
فتو سیستم Iهمچنین می تواندبه صورت مستقل از فتو سیستمIIعمل کند ودر طی آن الکترونها از مولکول فعال مرکزی ۷۰۰P(فتو سیستمI)را ترک کرده وبا عبور از یک مولکول گیرنده بنام۴۳۰P به زنجیر انتقال الکترون بین دو فتو سیستم منتقل شده (بجای فرو دو کسین وNADP)و به مرکز عمل کننده فتو سیستم I برمی گردد. این عمل،جریان چرخه ای الکترون نام دارد و ATPتولید شده به وسیله آن فتو فسفوریلاسیون چرخه ای نامیده می شود.
▪ واکنش های تاریکی
مشاهده کردیم که چگونه NADPH۲ و ATP در طی واکنشهای نوری ساخته می شوند.هر دو این ملکولها درمرحله تاریکی نقش اساسی را در سنتز هیدراتهای کربن از دی اکسید کربن اتمسفر دارند که از طریق روزنه ها به درون بافت مزوفیل نفوذ می کنند.واکنشهای تاریکی در اصل یک سری کامل از واکنشها هستند که هر کدام توسط یک آنزیم هدایت می شوند.این واکنشها در استرومای کلروپلاست و بدون نیاز به نور انجام می شوند. و از ترکیبات حاصله از مراحل نوری استفاده می کنند. این واکنشها ممکن است بطور عادی در طول روز انجام شوند.تبدیل دی اکسیدکربن به هیدراتهای کربن در واکنش های تاریکی توسط سه مکانیسم انجام می شود که مهمترین آنها مسیر سه کربنی یا چرخه کالوین میباشد.
ـ چرخه کالوین
این چرخه بطور اختصار شامل مراحل زیر می باشد:
به کمک آنزیم RuBP کربوکسیلاز شش مولکول دی اکسید کربن که از هوا گرفته شده با شش مولکول ریبولوز ۱-۵ بی فسفات(RuBP ) ترکیب می شوند. شش مولکول ۶ کربنه ناپایدار بلافاصله به دوازده مولکول ۳ کربنه بنام گلیسرآلدئید ۳-فسفات (PGA) که اولین ترکیب پایدار فتوسنتز است تبدیل می شود. انرژی لازم برای انجام این کار از ATP و NADPH۲تامین می شود. ده مولکول گلیسرآلدئید ۳ – فسفات مجددا ایجاد شش مولکول ۵ کربنه RuBP می کند که برای شروع چرخه کالوین لازم است. دومولکول باقیمانده می توانند به سایر ترکیبات هیدرات کربن ( گلوکز ، نشاسته، سلولز) تبدیل شوند.
ـ مسیر ۴ کربنه
حداقل صد جنس از گیاهان نواحی گرمسیری به جای ماده ۳ کربنه PGAدر مراحل اولیه واکنش های تاریکی ترکیب ۴کربنه اسید اگزالواستیک را ایجاد می نمایند. این ماده سپس به سلولهای اطراف غلاف آوندی ( رگبرگ ها ) منتقل شده و در آنجا به اسید پیروویک و دی اکسید کربن تبدیل می شود. اسید پیروویک به سلولهای مزوفیل برگ بر می گردد و در حضور ATP ، مولکول های فسفوانول پیروات (PEP ) را تشکیل می دهد. دی اکسید کربن حاصل با RuBP در سلولهای غلاف آوندی ترکیب شده و به مولکولهای مورد استفاده در چرخه کالوین تبدیل می شود. چون گیاهانی که دارای سیستم PEPهستند در اولین مرحله، تولید ماده ۴ کربنی می کنند به آنها گیاهان ۴ کربنه( C۴) می گویند که در مقابل آنها گیاهان ۳کربنه (C۳ ) قرار دارد که اولین ماده تولید شده در آنها ۳کربنه است


منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

مطالب مرتبط

دانستنی های زیست شناسی

دانستنی های زیست شناسی
● چرا پیاز ، اشک ما را در می آورد؟
آیا هیچ می دانید که شما شبانه روز دایماً اشک می ریزید؟!
مگر نمی دانید که هر حرکت کوچک پلک و هربار چشم بر هم زدن، قطرات اشکی به همراه دارد؟ اشکها از همان غده اشکی می تراوند که در گوشه و بالای هر یک از دو چشم ما جای گرفته است.
هر بار که پلک می زنید، این به منزله یک مکیدن است؛ چرا که با این عمل اندکی مایع از غده اشکی باز می ستانید. اشک نام همین مایع فرو غلتان است .جلوگیری کند. اکنون فرض کنید یک بار چیز تحریک کننده ای وارد چشم بشود؛ در این هنگام پلکها شما خودبخود شروع به برهم خوردن می کنند تا از این راه، قطرات اشک را به منظور شتشوی چشم جاری سازند.
پس می بینید که فاید اشک در چنین مواردی، حفاظت چشم است در برابر مواد مضر و تحریک کننده خارجی.
ما همه دود را با چشمان خود تجربه کرده ایم، و دیده ایم که چگونه دیدگان ما را آزار می دهد و اشک به راه می اندازد . پیاز نیز همین طور است، یعنی ماده تحریک کننده ای از خود ترشح می کند که باعث آزار چشم است.
● این ماده چیست؟
از پیاز، روغنی ترشح می شود که دارای گوگرد است. این ماده نه تنها بوی تند و زننده پیاز را پدید آورده که عامل تحریک کننده چشم نیز گشته است.
غده ای اشکی ، آب جاری سازد و خود را با شستشو دادن، از آسیب آن رها سازد.
پیاز یکی از تره بارهای بسیار مفید است. از تیره سوسنیها و اصلش از آسیا است. از اوایل تاریخ بشر تا کنون هزاران سال می گذرد که پیوسته مورد مصرف انسانها بوده است.
پیاز به گروه سیرها تعلق دارد؛ بنابراین، خویشاوند بسیار نزدیک تره و سیر تند معمولی است.
«سوسیر» به لحاظ طعم ، از سیر ملایمتر است. پیازپه نیز عضو کوچکتری از همین نوع گیاه به شمار می رود.
در آمریکا بزرگترین و مشهورترین پیاز، پیاز اسپانیولی است که معمولاً حدود نیم کیلو وزن دارد .
● صرع چیست؟
در روزگار قدیم ، مردم بیماریها را نمی شناختند و سبب آنها را نمی دانستند که چیست؛ از این رو با مبتلایان به برخی از بیماریها بسیار با خشونت رفتار می کردند.
در خاورمیانه ، بیماران مصروع را افرادی دیوانه و یا جادو شده می پنداشتند! ولی با این وصف آیا می دانید که بسیاری از افراد بزرگ و نوابغ جهان، بیماری صرع داشتند؟ مانند: دوک ویلینگتن ، ریچارد واگنر آهنگساز آلمانی ، وینسنت فان خوخ نقاش هلندی، لویی اکتور برلیوز آهنگساز فرانسوی.
صرع یک بیماری عصبی است. بیماران مصروع کسانی هستند که دچار حمله های ناگهانی می شوند که در این حال تشنجهایی به آنان دست می دهد و از پی آن ممکن است به مدهوشی یا حالت اغما فرو روند .
هنوز پزشکان به علت این تشنجها دست نیافته اند. بظاهر چنین می نماید که بهنگام صرع، وقفه های کوتاهی در فعالیتهای عادی مغز، روی می دهد .
بافت مغز مصروعان در برابر تغییرات شیمیایی ، حساس است؛ از این رو هرگاه پاره ای از این تغییرات شیمیایی روی دهد، مغز با تخلیه های نامعمولی انرژی ، واکنش نشان می دهد. می گویند بر اثر چنین تخلیه های غیرعادی است که تشنجهای صرع پدید می آید.
البته انسان باید خود، زمینه صرع داشته باشد تا چنین واکنشهایی در وجودش روی دهد؛ چرا که افراد دیگر نیز در معرض همین گونه تغییرات شیمیایی قرار می گیرند بی آنکه دستخوش چنان تشنجهایی شوند.
علاوه بر اینها گفته شده که صرع ممکن است معلول امری موروثی بوده باشد.
وارد آمدن آسیب به سر، تب بسیارشدید، دشپل و ورم و یا زخمی در مغز، ناهنجاریهایی در قسمت فرا آوری خون در بدن و دیگر عوارضی از این دست، ممکن است ابتلا به ضرع را فراهم آورند.
با این همه ، صرع یک بیماری روانی نیست. مصروع را باید یک انسان طبیعی پنداشت نه یک فرد عقب افتاده یا موجودی قابل گریز. مصروعان بخوبی قادرند یک زندگی کاملاً طبیعی داشته باشند: به مدرسه بروند، کار کنند، زندگی زناشویی تشکیل دهند و اداره خانواده ای را بر عهده گیرند .
دانش پزشکی داروهایی برای جلوگیری از حمله صرعی و یا مهار کردن آنها بهنگام وقوع، فراهم کرده است.
معمولاً از این داروها مصرف کند. در این صورت خواهد توانست بطور عادی و توام با شاد کامی زندگی کند.
● پیدایش انسان
همه آنچه را که درباره منشاء انسان می دانیم از مطالعه تکه های استخوانهایی است که به صورت فسیل در سنگ باقی مانده اند. نیاکان ما مثل مردم امروزی تعدادشان زیاد و همه جا پراکنده نبود. به همین دلیل فسیلهای آنها بسیار کمیاب است. با گسترش نخستین آدمیان، آنها استفاده از ابزارهای سنگی را شروع کردند. بعضی از این ابزارها پیدا شده است . این ابزارها به عنوان مدرک وجود آنها به شمار می آید. این ابزارها و بقایای غذای آدمیان نخستین از قبیل استخوانهای جانوران و یا دانه ها، تا حدودی مشخص می‌ سازد که اجداد ما چگونه زندگی می کرده‌ اند.
آدمی به گروهی از جانوران به نام پریماتها (نخستیها) تعلق دارد . این گروه شامل میمونهای معمولی و میمونهای بدون دم و دو گروه کوچک دیگر است که جانورانی شبیه به میمونها به نامهای لمورها و تارسیه ها هستند . همه نخستیها دارای دست و پاهای دارزند که به کمک آنها قادرند در میان شاخه های درختان حرکت کنند . دستها و پاهای آنها دارای ۴ انگشت و یک انگشت بزرگتر (شست) می باشد که در مجموع پنجه را تشکیل داده اند. پنجه ها کاملاً برای چسبیدن به شاخه ها و چنگ انداختن به آنها و یا گرفتن غذا سازگاری یافته اند. دارا بودن دید خوب برای سکونت روی درخت بسیار مهم است. پریماتهای بزرگ دارای چشمانی در جلوی سر هستند این وضع به آنها کمک می کند که هنگام پریدن از شاخه ای به شاخه دیگر فواصل شاخه ها را تشخیص دهند.
نخستیها همچنین دارای مغز بزرگی هستند و راز و موفقیت آنها در تکامل نیز همین است.
قدیمترین فسیلهای شناخته شده نخستیها در سنگها ۷۰ میلیون سال پیش پیدا شده است. این فسیلها نشان می دهند که این جانوران بیشتر شبیه به زبابها هستند تا میمونها. به هر حال ۵۵ میلیون سال پیش تمام گروه نخستیهای جدید از آنها به وجود آمدند. در این گروه اولین میمونهای بی دم وجود داشتند که فسیلهای آنها در آفریقا پیدا شده است . به نظر می رسد آنها روی درختان زندگی می کردند و غذای آنها میوه های نرم و برگ درختان بوده است. فسیلهای آنها نشان می دهد که دندانها و اسکلت این فسیلها شبیه به دندانها و اسکلت میمونهای امروزی است که غذای آنها نیز میوه است.
حدود ۱۵ میلیون سال پیش ، آب و هوا تغییر یافت ، این تغییر در آب و هوا در خاکبرداریهای انجام شده در آفریقا مشخص است جنگلها، یعنی جایی که اولین میمونهای بی دم زندگی می کردند به تدریج از بین رفت و زمین خشک شد. درختان کمتر شدند. این وضع باعث شد که میمونهای بی دم در روی زمین به زندگی ادامه دهند و از ریشه درختان و دانه های سخت تغذیه کنند. این تغییر رژیم غذایی ، سبب شد که دندانهای آسیای بزرگ آنها به تدریج برای خرد کردن به کار آید. این موضوع از روی فسیلهای به دست آمده از آنها مشخص شده است . همچنین بعضی از میمونهای بی دم پیشرفته تر راه رفتن روی پاهای عقبی را آغاز کردند.
● چه چیز باعث طاسی می شود؟
انواع مختلفی از طاسی وجود دارد، و در بسیاری موارد انسان مطلقاً هیچ کاری درباره آن نمی تواند بکند و هیچ درمانی هم برایش نیافته است. مردم در مورد طاسی همه نوع حرفی می زنند: مثلاً می گویند طاسی میرساند که شخص پیر شده است، یا میرساند که هوش غیرعادی دارد یا برعکس نشان آنست که شخص بطور غیرعادی کند ذهن است ولی تمام طاسی ها بطور خلاصه معنی می دهند که شخص موهای خود را از دست داده است!
نوع طاسی که معمولاً دیده می شود طاسی نمونه یا عمومی است، بدین معنی که موهای طرف شقیقه ها میریزد یا نقطه بی موئی از مغز سر بوجود می آید، یا اینکه طاسی با اشکال دیگری ظاهر می شود. این مشکل ترین نوع طاسی است که چون مورویی است بشر درباره اش هیچ کاری نمی تواند بکند .
طاسی مورویی تابع جنیست است. مثلاً این طاسی در مردان بیش از زنان ظاهر می شود. غالب اوقات زن ژن طاسی را با خود دارد و به کودکانش منتقل می کند. وقتی این نوع طاسی ظاهر گشت، بهترین کاریکه انسان می تواند درباره آن انجام دهد این است که خود را با آن عادت دهد! طاسی زودروس در مردان ممکن است در سن ۲۵ سالگی یا حتی زودتر نمایان گردد. یک دلیل طاسی های زود رس ممکن است بواسطه متوجه نکردن به پوست سر و تمیز نگه نداشتن آن باشد . گاهی اوقات عدم تعادل بین هرمونهای جنسی ممکن است باعث ایجاد طاسی زودرس شود. اما اگر فوراً توجه کلی به پوست سر بشود. ممکن است پیشرفت طاسی را کندتر نماید.
وقتی ریختن تدریجی موها در بین باشد، گاهی ممکن است بعلت تغذیه یا اختلال غده ها، بخصوص غدد مخاطی و تیروئید باشد. والبته طاسی ممکن است بر اثر بی ترتیبی هایی در پوست سرباشد، مثل صدمه خوردن به پوست سر و یا بیماریهای دیگر.علت طاسی گاهی اوقات عفونت یا بیماریهای دیگریست و وقتی سلامتی دو مرتبه بدست آمد، موها ممکن است دو مربه برویند. ریختن ناگهانی موها ممکنست بواسطه تب تقویند، تب رخ ، ذات الریه، آنفلوانزا، و سایر عفونت های سخت باشد.
● چرا بعضی از مردم صدای دلنشینی دارند؟
آیا می دانید که هنگام بکار بردن صدا در واقع مثل آنست که یک آلت موسیقی را بکار می اندازید؟ شما روی یکی از مشکلترین و پیچیده ترین آلات موسیقی که انسان آنرا می شناسد عمل می نمایید. دلیل اینکه چنین کاری را می توانید انجام دهید آن است که در کودکی آن را آموخته اید و پیوسته مشغول تمرین بوده اید!
حال تارهای صوتی را در نظر بگیرید که فقط قسمتی از دستگاهی هستند که صدای ما را تولید می کنند و کنترل کردن آنها احتیاج به دقت بسیار دارد، ۱۶ عدد از حساسترین ماهیچه ها در بدن ما، تارهای صوتی را بحرکت در میآورند.
آنها می توانند ۱۷۰ حالت مختلف بخود می گیرند! فقط مقدار مناسبی هوا باید به سوی بالا برود تا بتواند آنرا بنحو مخصوصی بلرزاند.
اگر تارهای صوتی بطریقی کشیده شوند که در حدود ۸۰ مرتبه در ثانیه نوسان داشته باشند، لرزش هوایی را که ما به عنوان صدا می شنویم آهنگ عمیقی خواهند داشت. اگر تارها کشیده شده و باندازه هزار بار در ثانیه لرزش نمایند، آهنگ صدا بالا خواهد بود. پس زیر و بم بودن معمولی صدای ما بستگی به طول تارهای صوتی ما دارد. ولی دستگاه صوتی انسان دارای مکانیزم پیچیده ایست. یعنی دستگاهی با دیوارهای استخوانی ماهیچه، غشاء مخاطی، و محوطه تقویت صدا مثل جعبه صدای ویلن. در بین این فضای منعکس کننده صدا، لوله های بادی، شش ها، انتهای سوراخ بینی، فضای سینوس ها، و قفسه سینه قرار گرفته اند.
قدرت و کیفیت صدا بستگی به شکل و اندازه فضاهای تقویت کننده دارد. اشخاصی که دارای صداهای زیبا هستند فضای تقویت کننده صدایشان به گونه ای است که می شود آنها را دستگاه موسیقی کامل دانست. ولی داشتن این فضاها کافی نیست ـ آنها باید بدانند که چگونه آنها را هنرمندانه تنظیم نمایند. یک خواننده هنگام خواندن تمام دستگاه صوتی خود را از حجاب حاجز گرفته تا سینوس های قدامی بکار می برد.

وبگردی
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه با نمایش «آن سوی ابرها» ساخته مجید مجیدی در سینما فلسطین آغاز بکار کرد.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
19 هزار خودرو از ساعت 2 بامداد تا 4 صبح ثبت سفارش شده است / مافیای قاچاق گمرک کشور را مدیریت می کند
19 هزار خودرو از ساعت 2 بامداد تا 4 صبح ثبت سفارش شده است / مافیای قاچاق گمرک کشور را مدیریت می کند - این روزها بار دیگر بحث ورود خودروی قاچاق داغ شده و اظهارات ضدونقیض در مورد مجاری ورود خودروهای قاچاق به کشور صورت می‌گیرد. در همین حال، گمرک جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای، قاچاق خودرو را کاری ناممکن خواند.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون - عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت پاداش میلیاردی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی؛ معاون خود را بازنشسته کرد و به او یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش داد و دوباره این معاون بازنشسته را یک هفته بعد در همان شغل منصوب کرد.
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند - خود اين سیاست‌گذاران توليد داخلي را بي اعتبار كردند، امنيت شبكه‌هاي داخل را از بين بردند و... حالا اعتراض مي‌كنند كه چرا رفتيد سراغ شبكه‌هاي خارجي؟ و مدعی‌اند که همه اطلاعات دست موساد و سيا و ام‌آي‌سيكس است؛ گویی که مثلا در ایمیل یاهو و جی‌میل چنین نیست؟! درحالي‌كه مسئوليت این وضع بر عهده سيستم است. وقتي رسانه‌هاي داخل تحت فشار هستند و رسانه رسمی یکسویه هر چه می‌خواهد می‌گوید و با اخبار نا‌صحیح مواجه…
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود - پایتخت ۵ با داستان های نقی و تقی ، رحمت و رحمان و رحیم سارا و نیکا و ارسطو و پرستوش
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی