شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 18 August, 2018

مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان


مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان
پخش فضایی اصولا چگونگی گسترش یک پدیده از کانون یا کانون های اصلی آن را در بین مردمی که آماده پذیرش آن پدیده می باشند توضیح می دهد؛ البته فرآیند پخش ممکن است بلافاصله بعد از ظهور پدیده صورت گیرد و یا در جریان قرن ها عملی گردد. در مقیاس جهانی؛ پخش تمدن ها، تغییر کیفیت سکونتگاههای انسانی، پخش تکنولوژی، کیفیت تغذیه، جریان شهرنشینی و غیر ه از مواردی است که در طول قرن ها و هزاره ها صورت گرفته است. اما در مقیاس ناحیه ای؛ شیوع امراض، گسترش گتوهای فقر، گتوهای قومی و غیر ه نمونه دیگری از پخش فضایی پدیده ها می باشند.
علیرغم محک نخوردن تئوری پخش در ایران و بخصوص در بخش کشاورزی، اینک در مورد زعفران و چگونگی گسترش و پخش فضایی آن در خراسان، نتایج حاصله، حاکی از آن است که تطابق نسبی با بسیاری از کارکردهای مورد نظر در تئوری انتشار فضایی، را داشته و دارد؛ گو اینکه برخی از شاخص ها و فرضیه های مورد انتظار تئوری پخش در این مورد (پخش فضایی زعفران) عملا ظهور و بروز مشخصی نداشته و مورد تایید قرار نگرفت. چنانکه از نظر نوع انتشار، وجه «پخش سازش پذیر»، در خصوص پدیده زعفران در خراسان صادق بوده است. بطوری که پخش پدیده و تراوش آن به سبب مجاورت شهرهای جنوبی خراسان مستقیما صورت گرفته و علیرغم اینکه در سال ۱۳۶۲ تنها قاین و ۵ شهر مجاور آن تحت کشت زعفران قرار داشته اند؛ در سال ۱۳۷۲، سطح زیرکشت زعفران به ۹ شهر دیگر هم در مجاورت شهرهای قبلی رسیده و نهایتا در دهه سوم پس از آن، یعنی در سال ۱۳۸۲، سایر شهرهای خراسان نیز به زیر کشت این محصول رفته اند.
از نظر «انتشار فرآیند موج در نیمرخ های انتشار»، مراحل اول تا سوم (مقدماتی با تناقض شدید نواحی، کاهش تناقض ناحیه ای و انتشار پدیده، گسترش و تراکم پدیده در تمامی نواحی صرف نظر از فاصله آنها) در تئوری پخش، در خصوص پدیده زعفران نیز قابل تطبیق است. اما مرحله چهارم که ناظر بر اشباع و توقف پدیده انتشار در مواجهه با قلمروهای ناپذیرا یا موانع پذیرش موج نوآوری می باشد، عملا در مورد پدیده زعفران اتفاق نیافته و کماکان امواج انتشار آن در منطقه پیشتاز و جذاب می باشد.

عیسی ابراهیم زاده
جواد بذرافشان

منبع : پایگاه اطلاعات علمی

مطالب مرتبط

برنامه‌های راهبردی تحقیقات محصولی موضوعی و منطقه‌ای و برنامه‌های مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی

برنامه‌های راهبردی تحقیقات محصولی موضوعی و منطقه‌ای و برنامه‌های مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی
● مقدمه
تدوین برنامه‌های راهبردی تحقیقات محصولی و موضوعی و منطقه‌ای به‌عنوان اساسی‌ترین اقدام سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در ساماندهی برنامه‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی از اوایل سال ۱۳۸۵ در سطح سازمان و مؤسسات و مراکز آموزشی و تحقیقاتی تابعه آغاز گردید و پیش‌بینی می‌شود این برنامه‌ها بتواند در کاربردی نمودن بیش از پیش برنامه‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی مؤثر باشد، این رویکرد جدید به‌نوعی نیم‌نگاهی به فرموله کردن برنامه‌های تحقیقاتی به‌روش ایزنار و رسیدن به هدفی بزرگ از طریق ریز کردن فعالیت‌های مرتبط با هم دارد، که در نهایت مجموع آن فعالیت‌ها به یک هدف کلی ختم خواهند شد. اهدافی که سازمان در تدوین برنامه‌های یادشده دنبال می‌نماید به این شرح است:
۱) ایجاد بستر مناسب برای تحقق تعهدات برنامه‌های دولت در بخش کشاورزی، اهداف پیش‌بینی شده بخش در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور.
۲) تقاضا محور نمودن تحقیقات.
۳) افزایش سرعت، دقت و کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی.
۴) تعیین اهداف و جلوگیری از انحراف در مسیر فعالیت‌های پژوهشی.
۵) استفاده بهینه از منابع انسانی‌، مالی و فضاها و امکانات تحقیقاتی.
۶) ایجاد انسجام و هماهنگی در اجرای فعالیت‌های پژوهشی.
به‌منظورتحقق اهداف فوق تاکنون ۷۵ برنامه راهبردی در زمینه مهمترین محصولات و موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی به تصویب رسیده است که در تمامی کمیته‌های راهبردی نمایندگانی از بخش آموزش وجود دارد تا ضمن آگاهی از مسائل مربوطه، بحث آموزش نیز در برنامه‌های یاد شده لحاظ شود.
● پژوهش در مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی
آموزش و پژوهش بنیان و شالوده تمامی تحولات و پیشرفت‌ها در ابعاد مختلف زندگی بشر است؛ و این رابطه یک جریان متقابل است که ارتقای هریک از آنها، مستلزم رشد و تحول در دیگری نیز هست، وجود این ارتباط تنگاتنگ بین تحقیقات و آموزش و نیز نقش مؤثر آن در پیشبرد اهداف آموزشی برقراری ارتباط منطقی بین حوزه‌های مذکور را ضروری می‌نماید. پژوهش در مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی اساساً به‌منظور فراهم‌ آوردن زمینه‌های لازم برای توسعه کمی و کیفی آموزش‌های علمی‌ ـ کاربردی و نیل به اهداف مورد نظر تدوین شده‌است. اما برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در امر مطالعه و تحقیق در مؤسسه سوای توجه به این امر، قطعاً بایستی با اهداف کلان وزارت جهاد کشاورزی و با برنامه‌های راهبردی تحقیقاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی نیز هماهنگ و هم‌سو باشد، تا ضمن جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری منجر به حل مشکلی از مشکلات اساسی جامعه شود، این امر چنان‌که در مقدمه نیز اشاره شد منطبق با اصول فرموله کردن برنامه‌های تحقیقاتی به‌روش ایزنار نیز هست.
● مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی و لزوم همانگی با برنامه‌های راهبردی
مسئله تحقیق و پژوهش در سطح سازمان با هدایت فعالیت‌ها و طرح‌های تحقیقاتی به سمت چارچوب برنامه‌های راهبردی تحقیقات محصولی و موضوعی، در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته که به‌دلیل فقدان تجربه قبلی در انجام امور مشابه در سازمان و تنوع و گستردگی موضوعات برنامه‌ها، که تمامی برنامه‌هایمربوط به فعالیت‌های بخش کشاورزی را در بر می‌گیرد، نیازمند به هم‌کاری، هم‌فکری و وحدت رویه همه مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان است تا در نیل به اهداف از قبل پیش‌بینی‌ شده تسریع به‌عمل آید.
مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی با پشتوانه محکمی چون دارا بودن تمامی تخصص‌های مرتبط با فعا‌لیت‌های وزارت جهاد کشاورزی ونیز داشتن فضاهای آزمایشگاهی، کارگاهی و عرصه‌های بزرگ کشاورزی، در راستای دستیابی به چنین هدفی اقدام به انتصاب نمایندگان پژوهشی در سطح مراکز و پردیس‌های آموزش کشاورزی در سراسر کشور نمود، که می‌تواند به‌عنوان یک گام، مؤثر و رو به جلو در راستای هدایت فعالیت‌های تحقیقاتی به سمت برنامه‌های راهبردی سازمان تلقی شود. از سال ۱۳۷۸ که فعالیت‌های پژوهشی در مؤسسه شکل گرفت، همواره خلاء ناشی از وجود یک ساختار تشکیلاتی هماهنگ‌کننده امور پژوهشی در سطح مراکز آموزشی احساس می‌شد، اما مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی، نداشتن ردیف اعتباری مستقل، ضعف دیدگاه پژوهشی یا در اولویت احساس نکردن فعالیت‌های پژوهشی در مراکز آموزشی و ... باعث می‌شد که کمتر به این مسئله پرداخته شود. رکود فعالیت‌های پژوهشی ناشی از مشکلات متعدد در سال ۱۳۸۰، تغییر در نگرش برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مؤسسه را به‌دنبال داشت به‌نحوی که از سال ۱۳۸۱ به‌بعد شاهد رشد مجدد آمار تعداد طرح‌های تحقیقاتی در حوزه آموزش و مدیریت بودیم، اما این به‌تنهائی کافی نبود و اعضاء هیئت علمی در گروه‌های تخصصی ۹گانه هنئز قادر به انجام فعالیت تحقیقاتی در حوزه تخصصی خود نبودند. در ابتدای سال ۱۳۸۲ با ابلاغ دستورالعمل پیشنهاد، بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی از سوی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و تعریف نوع خاصی از طرح‌های تحقیقاتی تحت عنوان ”طرح‌های مشترک“ عرصه فعالیت برای سایر اعضاء هیئت علمی در گروه‌های تخصصی فراهم شد و این اقدام توانست پتانسیل‌های بالقوه موجود در مؤسسه و مراکز آموزشی تابعه را به فعلیت نزدیک‌تر کند.
از این تاریخ به بعد کم‌کم آمار طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه رو به افزایش گذاشت (هرچند ممکن بود دربرهه‌ای از زمان به دلیل مشکل ناشی از تأمین اعتبار، از رشد مطلوب برخوردار نباشد ”نمودار میله‌ای شماره ۱“).
علی‌رغم رشد رو به افزون آمار تعداد طرح‌ها، تنوع موضوع‌های تحقیقاتی هم‌چنان در حوزه آموزش و مدیریت قابل ملاحظه نبود و موضوع‌ها بیشتر حول محورهای اثربخشی دوره‌ها و اشتغال فارغ‌التحصیلان دور می‌زد. این قبیل مسائل و عدم آگاهی یا اطلاع کافی از مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت‌های پژوهشی در سطح مراکز، طولانی شدن فرآیند بررسی طرح‌های تحقیقاتی به‌دلیل رفت‌ و برگشت‌های ناشی از اشکالات ولو جزئی در تنظیم پروپوزال‌های تحقیقاتی و ... باعث شد که مسئولین امر در مؤسسه جایگاه پژوهش را رد سطح مراکز آموزشی به‌صورت سازمان‌یافته و با انتصاب نمایندگان پژوهشی تبیین نمایند. بدین لحاظ رایزنی در خصوص تعیین نمایندگان پژوهشی در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۵ شروع و بلافاصله اولین گردهمائی رابطین پژوهشی در دوم و سوم خرداد ماه سال ۸۶ در ارومیه با حضور چشم‌گیر نمایندگان پژوهشی برگزار گردید. این گردهمائی که با هدف آشنائی رابطین پژوهشی با سیاست‌ها و دیدگاه‌های پژوهشی مؤسسه، آشنائی با دستور‌العمل پیشنهاد بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی، آشنائی با برنامه‌های راهبردی محصولی و موضوعی سازمان، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی مؤسسه با تأکید بر برنامه‌های راهبردی سازمان، آشنائی با فرآیند تدوین منابع علمی و درسی مؤسسه و آشنائی با دستورالعمل‌های شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی و فرصت‌های مطالعاتی و تشویق چاپ آثار علمی برگزار گردید، که در زمینه بررسی مسائل و مشکلات پژوهشی مراکز آموزشی و شناخت اولویت‌های تحقیقاتی مراکز، دستاوردهای ارزنده‌ای داشت که می‌تواند دیدگاه مسئولین امر را نسبت به مسائل تحقیقاتی مراکز آموزشی تغییر دهد. اقدام دیگر مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی در راستای تسهیل در روند ارائه و تصویب طرح‌های تحقیقاتی منطبق با برنامه‌های راهبردی سازمان، کسب مجوزی از دفتر بررسی و هماهنگی طرح‌های تحقیقاتی است که به مؤسسه این اجازه را می‌دهد در صورت عدم بررسی طرح‌های ارسالی اعضای هیئت علمی آموزشی این مؤسسه در مؤسسات تحقیقاتی مادر در مدت‌زمانی برابر با دو ماه‌، با تکیه بر دارا بودن تمام تخصص‌های مرتبط، طرح‌های مزبور را مستقیماً به کمیسیون بررسی و هماهنگی طرح‌های تحقیقاتی ارسال نماید. پیش‌بینی می‌شود با اتخاذ سیاست‌های یا شده موارد زیر قابل حصول باشد:
۱) منطبق شدن هر چه بیشتر موضوع‌های تحقیقاتی با برنامه‌های راهبردی سازمان.
۲) تنوع محورها و موضوعات تحقیقاتی در حوزه‌های آموزش، مدیریت و طرح‌های تخصصی.
۳) ارجاع به‌موقع اولویت‌ها، مسائل و مشکلات تحقیقاتی مراکز به‌صورت منظم و دست‌بندی شده به‌ مؤسسه.
۴) از انزوا خارج شدن بحث‌های پژوهشی در سطح مراکز آموزشی و تشکیل شورای پژوهشی.
۵) تسهیل و تسریع در فرآیند بررسی طرح‌های تحقیقاتی.
۶) تسریع در فرآیند اجرای طرح‌های تحقیقاتی و ارسال به موقع گزارشات مربوطه به مؤسسه.
۷) نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی مطابق با برنامه‌های نظارت و ارزشیابی مؤسسه.
۸) تقلیل در آمار تعداد طرح‌های تحقیقاتی دارای گزارش نهائی معوقه و ...
● نکته آخر
نظربه‌این‌که بستر مناسب برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی با اتخاذ سیاسیت‌های فوق همواره رو به بهبود است، تأمین اعتبار و نحوه پرداخت هزینه‌های اجرای طرح‌های تحقیقاتی بایستی منطبق با این سیاست‌ها تغییر کرده تا ضمن تسهیل در این امر موجبات تشویق و دلگرمی بیش از پیش محقیقن و پرداختن آنها به امر تحقیق و پژوهش شود.

وبگردی
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.