دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 22 January, 2018

جهان کامل


جهان کامل
نخستین چیزی که هنگام مطالعه ی سوره ی حجرات بر دیدگان جلوه گر ی می کند ، این است که نزدیک است خود این سوره به تنهایی نشانه های کاملی رابرای جهان والا و پاک و سالمی وضع کند و بگذارد . نشانه های کاملی از اصول و ارکان و مقررات و برنامه هائی را در بر داشته باشد که همچون جهانی بر استوار و برقرار گردد . نشانه های کاملی که بیش از هر چیز برپایی چنین جهانی را عهده دار گردد ، آنگاه خودش آن جهان را بپاید و مصون و محفوظش نماید ... این چنین جهانی ، جهانی است که ساخته ی خداست ، و به سوی خدا رو می کند و سزاوار آن است که به خدا نسبت داده شود ...
جهانی است دل پاک ، دارای احساس و اندیشه هایی پاک و پیش از هر چیز پر از راز و رمزهای پاک است ... جهانی است که با خدا ، با پیغمبر خدا ، با خودش و با دیگران نیز ادب دارد، سراپا ادب است در اندیشه ها و خواطری که بر درونش می گذرد و در حرکات و سکنات اندامهایی که دارد . در عین حال دارای قوانین و مقررات منظّم برای احوال و اوضاع خود است . دارای قوانین و قواعدی است که آن را می پاید و نگه داری می کند . این قواعد و قوانین و نظم و نظام نیز بر آن ادب استوار و برقرار می شوند ، و از همان ادب بر می جوشند ، و با خود آن ادب هماهنگ می گردند ، و ردون و بیرون جهان به تمام و کمال هم آوا می شود و قوانین و احساسات آن با یکدیگر مرتبط می گردد و با همدیگر پیوند می خورد ، و انگیزه ها و بازدارنده های آن هماهنگ می شود ، و اندیشه ها و گامهای آن متحد . متّفق می گردد ، و رو به خدا و به سوی خدا می رود .
بدین سبب برپایی چنین جهانی والا و پاک و سالم و حفاظت از آن ، تنها به ادب درون ، پاکی احساس پ، و همچنین تنها به قانونگذاری و تعیین مقررات واگذار نمی گردد . بلکه هر دوی اینها دست در دست هم با همنوایی و همراهی چنین جهان زیبایی را می سازند .
همچنین این جهان به احساس تنها و تلاش تنهای فردی ، و همچنین به قوانین و مقررات دولت واگذار نمی گردد . بلکه در آن افراد با دولت ، و دولت با افراد ف دست به دست همدیگر می دهند و وظایف و تکالیف و فعالیتها و تلاشهای هر دوی آنها در کنار همدیگر و با یکدیگر به همکاری و همیاری و همنوائی و هماوائی می پردازند .
این جهان جهانی است با خدا ادب دارد ، با پیامبر خدا ادب دارد . این ادب جلوه گر می آید در درک و فهمی که بنده از حدود و وظایف خود در برابر خدا و پیغمبرش دارد. لذا بنده ی مؤمن در کار امر و نهی بر خدای خود پیشی نمی گیرد و پیشدستی نمی کند ، و چیزی را در کار داوری و فرمانروائی به خدا پیشنهاد نمی دهد ، و از امر و نهی و حدود الهی تخطی و تجاوز نمی کند ، و برای خودش در برابر پروردگارش هیچ گونه اراده و نطری قائل نمی شود و آنچه استاد ازل گفت ، بگو و بکن ، می گوید و می کند ... چون از خدا می ترسد و می هراسد و از خدا شرم می کند و با او ادب دارد و نسبت به خطابی که به پیغمبر خدا آمده ، ادب ویژه و احترام خاصّی دارد .
این جهان دنیایی است که برنامه ی ویژه ی خود را در اثبات اقوال و افعال ، و در اطمینان از سرچشمه ی اقوال و افعال دارد . باید پیش از صدور حکم ، از ثبوت افعال و اقوال اطینان پیدا کرد و از منبع آنها اطلاع کامل داشت . در آن هیچ حکمی بر حکم خدا و رسولش مقدّم داشته نمی شود .
این جهان دنیایی است که دارای نظم ونظام و قوانین ومقررات علمی خود در رویاروئی با چیز هائی است که در آن از اختلافات و فتنه ها و آزمونها و پریشانیها و نابسامانیها و پرشها و جهشها روی می دهد ، چیزهایی که اگر به حال خوذ رها شموند و چاره جویی نشوند ، چنین دنیایی را متزلزل و نابود می کند . این جهان زیبا و والا با چنین چیزهایی با عملیّات عملی و برجوشیده از قائده ی برادری میان مؤمنان ، و بر آمده از حقیقت عدالت و اصلاح ، ئ نشأت گرفته از ترس و هراس از خدا و امید به رحمت و رضایت او ، رویاروی می شود و می رزمد .
این جهان دنیایی است که آداب و رسوم روحی وروانی خود را دارد ، و رفتار و کردارش و در برخرود و تعامل با دیگران آداب ویژه ی خود را دارد .
این جهان دنیایی است که دارای اندیشه ی کاملی درباره ی یگانگی بشریّت است . همه ی مردمان را با نژادها و قبیله ها و ملیّتهای گوناگونی که دارد یکسان می داند . این جهان دنیایی است که ترازوی یگانه ای دارد و همگان را با آن بر می کشد و می سنجد . این ترازو ترازوی خداست ، ترازوئی که با هواها و هوسها بالا و پایین نمی افتد و لرزان و نابسامان نمی گردد.
(( یا ایها الذین إنا خلقناکم من ذکر و أنثی ، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ، إنّ اکرمکم عند الله أتقاکم ، إنَّ الله علیم خبیر ))
اینگونه خداوند این حقائق بزرگ و سترگ که از نشانه های جهان متصور در اسلام را بیان میکند ، و نشانه های ایمان را معیّن و مقرر کی دترد ف ایمانی که به نام آن مؤمنان دعوت گردیده اند به برقراری و پابر جائی آن جهان ، و به نام آن فرا خوانده شده اند که دعوت خدا را لبیک گویند ، این دعوت ندای دوست داشتنی و دلربائی است که کسی که بدان از سوی یزدان فرا خوانده شود ، خجالت زده و شرمنده می گردد که به آن پاسخ مثبت ندهد . ندای دل انگیزی است که هر گونه وظیفه و تکلیفی را آسان می سازد ، و هر گونه رنج و مشقتی را می زداید ، و هر دلی را ترغیب و تشویق می کند که بشنود و بپذیرد و فرمان برد .

منبع: ترجمه ی فی ظلال « جلد ۱۳ »
مترجم : دکتر مصطفی خرمدل

منبع : نوگرا

مطالب مرتبط

قرآن راجع به علمانیگری چه می گوید؟


قرآن راجع به علمانیگری چه می گوید؟
ما نباید مانند بعضی ها بدون هیچگونه احساس مسؤولیتی هر آنچه را که نفس ما می خواهد ویا که شیطان به ما القاء می کند به خدا ورسول صلی الله علیه وسلم نسبت بدهیم، بلکه باید مؤدب باشیم و اگر حکمی از کتاب خدا وسنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم در موضوع مورد بحث موجود نبود و یا آنکه وجود داشت وما از آن اطلاع نداشتیم،بایستی خاموش بنشینیم واز خداوند متعال برای خود طالب هدایت شویم. من به پندار خود می خواهم آیه مبارکی از سوره نساء را راجع به طرز دید علمانیگری،از نگاه قرآن بیاورم که اگر به خطا رفته باشیم از نفس من وشیطان است واگر به حق گفته باشم از عطیه خداوندی واز اثر توفیق الهی است ولی بیشتر از آن،آنچه را که من از اصطلاح علمانیگری فهمیده ام می خواهم برسم مقدمه،چند کلمه کوتاه خدمت شما خوانندگان عزیز،عرض وارایه نمایم،در اسلام گرایش به علمانیگری از لحاظی مورد ندارد که در جامعه اسلامی،قدرت به صورت یک زوج،کلیسا - دولت ویا دولت - کلیسا وجود ندارد که تا ما بخواهیم به تفکیک دین از حکم ویا که حکمرانی از دین،دست یازیم.
در اسلام روحانیت به یک " طبقه" ممتاز وجود ندارد ویا که به رسمیت شناخته نشده که بخواهیم به عنوان استفاده از یک اصل علمانیگری،مبارزه علیه روحانیت را به راه اندازیم وسر و سامان بدهیم. در اسلام قرائت وفهم کتاب خدا،به مانند آئین مسیحیت،در انحصار هیچ مرجعی مانند کلیسا یا گروه وطبقه خاصی قرار ندارد که ما بخواهیم به شیوه علمانیها،آزادی مذهب را بهانه قرار دهیم وبا این بهانه قوانین الهی بسازیم ویا که در سیاست از مذهب فاصله بگریم.
برای فهم بهتر علمانیگری منطقاً لازم می اید که از روش مؤمنان صحبت کنیم که در آن قرآن کریم می گوید:{ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً} [النساء : ۵۹] ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا واز پیغمبر اطاعت کنید ،واز کارداران وفرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید واگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا وپیغبر او بر گردانید اگر به خدا وروز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر وخوش فرجام تر است . دکتر محمد عماره این آیه مبارکه را بدین نحو شرح می دهد که می گوید: فرمانبرداری کنید " فرمانبرداری کنید خدا را " به معنی مرجعیت قرآن است ومنظور از اینکه می گوید( فرمانبرداری کنید پیغمبر را)به معنی مرجعیت سنت است وباز چون می گوید که " فرمانروایان را " هدف اصل سلطه وقدرت است وچون می گوید: " از جنس خویش " منظور یک سلطه حکمرانی در اسلام است " مرجعیت دینی" وباز وقتی که می گوید " اگر اختلاف کردید در چیزی پس گردانید آن را به سوی خدا وپیامبر خدا" منظور اطاعت مطلق از اولوالامر نیست بلکه مشروط ومقید به پیروی از کتاب خدا وسنت است وباز که می گوید: اگر اعتقاد می دارید به خدا وروز رستاخیز ،این مطلب را می رساند که اگر مرجعیت کتاب وسنت را نپذیرید که در وقت نزاع واختلاف نظر با احکام،به منظور حل وفصل قضایای اختلافی،تنها به رأی حاکم مراجعه کنید واطاعت شما از حکام والوالامر مشروط ومقید به حکم خدا ورسول خدا نباشد در واقع شما به خدا وروز آخرت ایمان ندارید.
در همین رابطه شیخ جعفر ادریس می گوید : اینکه خداوند به هنگام نزاع واختلاف به حکام ومحکومین هر دو به مراجعه به کتاب وسنت امر کرد،به این علت است که در چنین حالتی مراجعه به حکام،این معنی را می دهد که حاکم در عین اینکه خصم است (طرف نزاع است)حَکَم" نیز هست وقبول رأی حکام در چنین حالتی زمینه را برای زورگوی وطاغوت منشی در قلمرو زیر نفوذ مسلمانان گسترش وتعمیم می دهد.
استباط دیگری از این آیه مبارکه را در اینجا قابل بحث می دانیم که بعضی ها به این نتیجه برسند که چون مراجعه به کتاب وسنت،وظیفه علما است،بناءً عالم باید حکم فرما نیز باشد وبه این باورند که منظور از اولوالامر علما است،این طرز استدلال مستند قوی ندارد چونکه لزوم مراجعه به کتاب وسنت به هنگام بروز نزاع میان فرمانروایان ومحکومین، برای هر دو حتمی وضروری پنداشته شده واین حتمی است که حاکم باید عالم باشد واما گروه خاصی که علم را وظیفه واختصاص خود بشناسند وباقی أمّت،همچنان جاهل ونافهم باقی بماند،در اسلام هیچ محلی از اعراب ندارد وما گروه خاصی را از این آیه مبارکه بنام عالم،نمی توانیم استنتاج نماییم،این طرز دید ما ملهم از تعبیر امام شافعی رحمه الله در این آیه است که امام شافعی می گوید:" فَإِن تَنَازَعْتُمْ ..- یعنی والله اعلم لهم وأمراهم الذین أمروا بطاعتهم" در ین جا امام شافعی تصریح می کند که خطاب متوجه فرماندهان ومردم عام هردو است که از احکام اطاعت می کنند در رابطه با اطاعت از خدا ورسول وبه تبع آن از الوالامر میگوید که : بعضی از اهل علم مراد از الوالامر" سرایا" سران لشکر پیامبر خدا را گفته اند وچون عرب حوالی مکه به امارت،آشنا نبودند .بعضی از آنان از بعضی دیگر به شیوه امارت اطاعت نمی کردند،همینکه به پیامبر خدا ایمان آوردند،به این باور آمدند که فرمان برادری تنها از پیامبر خدا شایسته است. از همین رو به پیروی از الو الامری مامور شدند که پیامبر خدا آن را امیر مقرر کرده است .
این تعبیر امام شافعی نظر به همه تفسیر های که تا اکنون از ین آیه مبارکه شده به شمول تفسیر دکتر محمد عماره که ما آن را در بالا نقل کردیم متفاوت است . حال بیاییم بر سر بحث از علمانیگری،ما پیوست به همان آیه مبارکه می خوانیم:{ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً ، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَی مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَی الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُوداً ............... فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّیَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیماً [النساء : ۶۰-۶۵] آیاتعجب نمیکنی از کسانی که میگویند که آنان بدانچه برتو نازل شده وبدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند میخواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند وحال آنکه بدیشان فرمان داده شده است که به طاغوت ایمان نداشته باشند. و اهر یمن میخواهد که ایشان را بسی گمراه کند. وزمانی که بدیشان گفته شود: به سوی چیزی بیائید که خداوند آن را نازل کرده است،وبه سوی پیغمبر روی آورید،منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت میکنند..........".
اما،نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمیآیند تا تو را در اختلافات ودر گیریهای خود به داوری نطلبند وسپس ملالی در دل خود از داوری تونداشته وکاملا تسلیم باشند. درین آیه های قرآنی،اشارت صریح وروشن به روش وآئین علمانیها است از آن جمله وقتی که می گوید:" آیا تعجب نمیکنی از کسانی که میگویند که آنان بدانچه برتو نازل شده وبدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند میخواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند وحال آنکه بدیشان فرمان داده شده است که به طاغوت ایمان نداشته باشند" تفاوت یک علمانی بایک غیر مسلمان،این است که علمانی می گوید: که من به خدا ورسول وی ایمان دارم مگر نمی خواهم که بجای یک دولت مدنی داشته باشیم وشریعت را در رفع خصومات مدار حکم قرار بدهم،ودر عوض سلطه دینی می خواهیم که سلطه مدنی را جانشین آن بسازیم واز قانون وضعی غرب استفاده می کنم در حالیکه بر عکس ادعای علمانی،اتباع مسلمان،مامور ومکلف به پیروی از آن نه بلکه مامور ومکلف به مخالفت با آنند وباز که می خوانیم: " وچون گفته شود به ایشان بیائید به سوی آنچه نازل کرده است به سوی پیغمبر،او بینی آن منافقان باز می ایستـند " وچون تطبیق کارنامه اسلام را از ایشان مطالبه کنی حاضر به قبول آن نمی شوند. در این جا قرآن برای شان وصف منافق را سزاوار می داند چون که اسلام را به عنوان عقیده می پذیرند واما به عنوان شریعت از آن انکار می کنند ودر عوض شریعت قانون دیگران را در خودشان نافذ می سازند،نتیجه چه می شود بشنوید (آنچه از مصائب وبلا به شما میرسد،به خاطر کار هائی است که خود کرده اید)و وقتی که قانون دیگران را در یک کشور اسلامی نافذ کنند،مجبور می گردند که سیستم دادگستریخود را تغییر بدهند وقاضی هم که این سیستم را جاری می کند،باید قاضی باشد آشنا به قانون غ... وحتی خود هم غربی باشد که تا بتواند که قانون آن را به مورد تطبیق واجرا بگذارد و چونکه افراد مسلمان همان کشور،به عنوان قاضی مسلمان نبایستی وظیفه یک قاضی غیر مسلمان را به پیش ببرند ویا که داوطلب چنین یک وظیفه شوند واین استثمار قانونی،درپایان کار منجر به از دست رفتن ازادی کشور می گردد واین همان پیش بینی قرآن کریم است که می گوید:{ وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ} [الشوری : ۳۰] آنچه از مصائب وبلا به شما میرسد،به خاطر کار هائی است که خود کرده اید.
حال پس از آن که علمانی به کوتاهی خود متوجه نبود،تو با ایشان چگونه باید معامله کنی وچه رویه را در پیش گیری واین در واقع دستور وطرز العمل ورهنمود قرآن کریم،در امر معامله با علمانیگری در کشورهای شرقی است بخوانید: { ُمَّ جَآؤُوکَ یَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِیقا}ً[النساء : ۶۲] به پیش تو میآیند وبه خدا سوگند میخورند که ما مقصودی جز خیر خواهی نداشته ایم.
در این جا قرآن کریم که الهی قربان قرآن کریم ،شویم،نحوه استدلال علمانیها را در شرق وغرب بیان می کند که می گوید: ما اگر حکم شرعی را در کشور بپذیریم،در داخل یک کشور اسلامی که به گروه های جدا گانه تقسیم شده اند،این کار ما سبب تفرقه وپراگند گی افراد ملت می شود وما صرف بخاطر احساس(که در متن عربی آمده)ودلسوزی به مردم خود وبه واسطه آنکه میان شان توافق(که در متن عربی توفیق آمده)برقرار نماییم،از تطبیق اسلام صرف نظر می کنیم ودر عوض از قانون غرب استفاده می کنیم ولی در اصل ما مخالف اسلام نیستیم،ولی در وقتی که متوجه می گردند که از اثر تطبیق قوانین دیگران استعمار قانونی،آزادی قضایی وفکری خود را از دست داده اند وآنگاه که زمینه برای باز گشت به شریعت آماده می گردد،پس با این مردم چگونه بایستی معامله کنیم بشنوید: { أُولَـئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِی أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً}[النساء : ۶۳] آنان کسانیند که خداوند میداند در دلهایشان چیست. پساز ایشان کناره گیری کن وپنده ده وبا گفتار رسائی که به درونشان رسوخ کند با آنان سخن بگوی.
مفسران واز جمله ابن کثیر،این عبارت را که می گوید: ایشان کناره گیری کن وپنده ده به این وجه تفسیر می کند که می گویند از آنچه در دلهای شان است خدا به آن آگاهی دارد تو از آن اعراض کن وایشان را بنا بر باطن ایشان مئاخذه مکن بلکه تو باید ایشان را پند دهی وسخنانی بگویی که در دل شان کارگر افتد وپس از آنکه با سخنان موثر در دلهای شان نفوذ کردی وایشان نیز به واسطه مصیبتی که به آنان رسیده است،آماده پذیرش فرمایشات تو شدند،نوبت به چه چیز می رسد،بشنوید:{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِیماً} [النساء : ۶۴]وهیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر بدین منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شود. واگر آنان بدان هنگام که به خود ستم میکردند ،به نزد تو میآیند واز خدا طلب آمرزش مینمودند وپیغمبر هم برای آنان در خواست بخشش میکرد،بیگمان خدا را بس توبه پذیر ومهربان می یا فتند.
این درواقع محک صدق علمانیها به ایمان است ودر واقع وثیقه سلامتی ایمان شان است وهمان طور که در آغاز این مبحث گفتیم که خداوند متعال در حق مؤمنان تصریح می نماید که اگر به هنگام نزاع واختلاف به مرجعیت کتاب وسنت توجه نکنند،ایمان ایشان به خدا وبه روز آخرت صحت پیدا نمی کند،طبیعتاً قبول ایمان علمانی به طریق اولی،پذیرفتن شریعت در قلب وقالب است ودر این میان تفاوتی میان علمانی ومؤمن وجود ندارد.
توضیح این نکته را در این جا از لحاظی ضروری دانستیم که شأن نزول این آیه مبارکه به تقسیم حقا به میان حضرت زبیر رضی الله عنه ویک نفر از انصار از اهل بدر بوده است وما هم در فرصت مساعدی خاصتاً به توجیه وتعبیر مجدد بخش اخیر همین آیه مبارکه در ارتباط با اسلام وعلمانیگری باز خواهیم گشت.

وبگردی
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم - یک جوان در حوالی چهارراه بیمارستان قم به چند روحانی حمله کرد و دو تن از آنها را زخمی کرد به گفته شاهدان ضارب یک خودرو را نیز به آتش کشید و متواری شد.
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان - باند چهار نفره سارقان مسلح که قصد داشتند امروز از یک طلافروشی در یافت‌آباد سرقت کنند، ساعت 10 صبح امروز در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس دستگیر شدند.
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان - رئیس سازمان انتقال خون و مسئول سابق امور کارکنان شرکت پالایش و پژوهش خون با حضور مقابل دوربین فارس از برخی تخلفات در زمینه پلاسمای خون پرده برداشتند.
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها