جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 20 April, 2018

ای کسانی که ایمان آورده اید


ای کسانی که ایمان آورده اید
(((بسم الله الرحمن الرحیم )))
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
(( ای کسانی که ایمان آورده اید، (در برابر شدائد و نا ملا یمات ) شکیبائی ورزید و ( در مقابل دشمنان) استقامت و پایداری کنید و( از مرز های مملکت خویش) مراقبت به عمل آورید و از ( خشم )خدا بپرهیزید ، تا اینکه رستگار شوید))...
این ندای آسمانی خطاب به مومنان است . ندائی که با صفتی ایشان را فریاد میدارد که با آن آنان را به سرچشمه ندا پیوند می دهد . صفتی که بر دوش ایشان آن همه وظا ئف سنگین انداخته است . صفتی که آنان را شایسته این ندا و بایسته انجام این وظائف سنگین مینماید ، و در زمین بزرگشان می دارد ، همانگونه که در آسمان بزر گشان می دارد :
" یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ "...(( ای کسانی که ایمان آورده اید))...
این ندائی است که ایشان را به شکیبائی و پایداری و مرزداری و پرهیزگاری می خواند ...
روند سوره پر از ذکر صبر و تقوی است ... گاهی جداگانه و گاهی به همراه یک دیگر ذکر میشوند ... همچنین روند سوره پر است از دعوت به تحمل و تلاش و پیکار و دفع و مکر و کید و گوش فرا ندادن به دعوت کنندگان به شکست و آشفتگی و پریشانی حالی ؛ و بدین لحاظ سوره با دعوت به شکیبایی و پایداری و مرزداری و پرهیزگاری خاتمه می یابد ، واین ، مناسب ترین خاتمه به شماراست.
شکیبائی در این دعوت توشه راه است . این راه ، راه بس سخت و پر دردسر و دارزی است ، و آکنده از گردنه ها و خارها است ، و با خون های چکیده و اندامهای بریده و رنج ها و بلاها فرش شده است ... شکیبائی بر چیزهای بسیاری: شکیبائی بر شهوات و امیال و طمعها ،آزها و ضعفها و نقص های نفس ، و شکیبائی بر شتابزدگی نفس و تاسف و ملالت هر چه زودتر آن بر عجله و شتابی که ورزیده است ، و شکیبائی بر هواها و هوسها و آرزو های نابجای مردمان و ضعفها و نقصها و نادانیها و بد اندیشیها و انحرافها و کجرویها و خود پسندیها و خود پرستیها و غرورها و تکبر ها نادرستیها ی ایشان و شتاب کردن آنان برای دیدن و چیدن میوه های کردار و گفتار و پندارشان ! و شکیبائی در برابر بالش و نازش باطل، و پرروئی طغیان و سرکشی ، و باد به غبغب انداختن و بینی بالا گرفتن شر و بدی ، و چیرگی شهوت ، و خود بزر گ بینی غرور و سرمستی تکبر! شکیبائی بر کمبود دوستان و ضعف یاوران و طول طریق و وسوسه های اهریمن در اوقات غم و اندوه و ضیقت و تنگی! شکیبائی بر تلخی و مرارت جهاد و پیکار در همه این احوال ، و در برابر انفعالات گوناگون که بر اثر چنین حالاتی در نفس پیدا میشود ، از قبیل: درد و الم، و خشم و کین ، و دلزدگی و دلتنگی ، ضعف اعتماد به خیر در بعضی از اوقات ، و فرو کش کردن امید در فطرت بشری در بعضی از ازمنه ، و احیانا" رنجوری و نومیدی و یاس ! اینها از یک سو ... از سوی دیگر ، شکیبائی بر ضبط نفس و خویشتنداری در زمان قدر ت و پیروزی و غلبه و روی آوردن خوشی و رفاه است که باید متواضعانه و سپاسگزارانه و بدون پرش به انتقام و تجاوز از قصاص حق به سو ی تعدی و گذر از مرز قصاص معین انجام گیر د ، ود رهنگام شادی و سرور و اندوه و ناخوشی و در وقت داشتن ونداشتن ، پیوند با خداوند را محفوظ نگه داشت و تسلیم قضا و قدر او شد ، و در کمال اطمینان و آرامش و خشوع و خضوع همه کار وبار خود را به آفریدگار واگذار کرد ...
شکیبائی بر اینها همه و بر چیزهائی چون اینها که در این راه دور و دراز گریبانگیر شخص مومن می شود ، بسی دشوار است ، و کلمات نمی تواند بیانگر حقیقت آن باشد . چه کلمات نمی تواند مدلول و مفهوم واقعی چنین درد و رنجی را برساند . بلکه مزه تلخ شکیبائی بر دشواریها را کسی درک می کند که خودش سوز مشقات راه را بچشد و به چنین مصائبی گرفتار آید ؛ چشش مزه آن هم تازه خودش پریشانیها و آزمونها و تلخیها دارد !
کسانی که ایمان آورده اند مقدار بسیاری از این مدلول و مفهوم حقیقی را چشیده اند و بخشهای فراوانی از آن را به خود دیده اند ، و از هر کس دیگری به مذاق این ندا آ شناتر بوده اند . مومنان معنی شکیبائی و صبری را میدانستند که خداوند از ایشان می خواست...
واژه " مصابره" از باب مفاعله و از ماده " صبر" است... در این راه باید به همه این معانی و مفاهیم درونی شکیبائی و پایداری کرد و ساخت ، و در برابر دشمنانی که می کوشند صبر مومنان را به تحلیل برند و شمشیر صبرشان را کند کنند ، بردباری و مقاومت کرد ... البته نه مقاومت در برابر بلایا و مشقات ، و نه پیکار با دشمنان این آیین ، هیچیک نمی تواند صبر مومنان را در طول راه جهاد از میان ببرد و مایه سستب و ناشکیبائی ایشان شود . بلکه مومنان پیوسته شکیباتر و نیرومند تر از دشمنانشان می مانند . فرق نمی کند چه دشمنانی که در پیچ و خمهای سینه ها کمین کرده اند ، و چه دشمنانی که مردمان بد نهاد و بد سگال آنان را تشکیل می دهند . مؤمنان از دشمنان درون و بیرونشان بردبارتر و قویترند ... گوئی مسابقه ای میان مؤمنان و دشمنانشان در گرفته است ،و مؤمنان در آن دعوت میشوند به اینکه صبر را با صبر،دفع و طرد را با دفع و طرد، جد وجهد را با جد وجهد ، و پافشاری را باپافشاری پاسخ دهند... و در لحظات پایانی این مسابقه هم باید ثابت قدم تر و شکیبا تر از دشمنانشان باشند...وقتی که باطل پافشاری می کند و شکییائی می ورزد و بردبارانه به راه ادامه میدهد، سزاورتر است که حق سخت تر پافشاری کند و بیشتر شکیبائی نماید و راه را بردبارانه تر بپیماید!
"مرابطه" عبارت است از اقامت در مواقع ومواضع جهاد ، و در مرزهایی که در معرض خطر حملات دشمنان قرار دارد ... گروه مسلمانان نباید هرگز چشمانشان غافل شود وبه خواب غفلت فرو رود! زیرا که هرگز دشمنانشان با ایشان نساخته اند و صلح و ساز نداشته اند ، از آن زمانی که برای حمل بار سنگین دعوت تبلیغآن به مردم فرا خوانده شده اند . وهرگز دشمنانشان با آنان نمی سازند و صلح وساز نمی کنند ، در هر زمان ومکانی باشد. لذا همیشه مؤمنان نیازمند مرابطه وآمادگی برای جهادهستند،و هر جا که باشند تا آخر زمان نیاز به هوشیاری وبیداری دارند ، و باید از حریم کشور خود مراقبت به عمل آورند...
این دعوت با برنامه واقعی زندگی با مردم رویاروی میشود. برنامه ای که بر ضمائر آنان حکمفرمائی میکند همانگونه که بر اموال و دارائیشان ، و بر نظام زندگی ایشان فرمان می راند . برنامه نیکو و دادگرانه و درستیاست . و لیکن شر هرگز در برابر برنامه نیکو و دادگرانه ودرست ، آرامش ندارد.باطل هیچ وقت برنامه خوبی ودادگری و راستروی را دوست نمی دارد . طغیان و سرکشی هرگز تسلیم دادگری و برابری و بزرگواری نمی گردد...براین اساس است که دشمنانی از طرفداران شر باطل و طغیان، د ربرابر جنین دعوتی سینه می افرازند. و سود جویان استثمار گری که نمی خواهند از سرکشی و فخر فروشی و تکبر دست بکشند، پیوسته در برابر این دعوت صف آرائی می کنند و به جنگ آن بر می خیزند . همچنین بی شرمان بی آبرویی که نمی خواهند از شهوترانیها و لا ابالیگریها ولجام گسیختگیهای خود دست بردارند ، به جنگ آن می پردازند ... بناچار باید با همه اینها به پیکار نشست و به کارزار برخاست، و صبر پیش گرفت و مقاومت ورزید و پایداری کرد. باید هم مرزداری و نگهبانی نمود، و در نقاط هجوم و دفاع ماند ، و کشورهای اسلامی ازترک تازی کافران و دست اندازی ایشان بدانها باز داشت. تا اینکه مسلمانان از سوی دشمنان طبیعی خود غافلگیر نشوند . دشمنانی که همیشه در هر سر زمینی و در میان هر نسلی فراوانند...
این سرشت این دعوت است و این راه آن است... این دعوت نمی خواهد که تجاوز کند. و لیکن می خواهد که درزمین برنامه درست خود و سیستم سالم خود را استقرار بخشد... این دعوت هم پیوسته کسانی را خواهد
یافت که که چنین برنامه و سیستمی را دوست نمی دارند. و کسانی را خواهد یافت که با نیرو و نیرنگ سر راه بر آن میگیرند و موانعی را فرا راه تن می دارند. همچنین کسانی را خواهد یافت که پیوسته در کمین دست اندازی بدان و سکندری آنند و برای آن دشواریها و بلاها می خواهند ، وبا دست ودل و زبان به جنگ ان بر می خیزند ...پس به ناچارباید این امت اسلامی ، پذیرای پیکار و جویای کارزار با اینه گردد ، و همه مشکلات و مشقات ان را به جان بخردع و از مرزهای سرزمین و و حریم مقدسات خود نگهبانی و دفاع کند و لحظه ای عافل نشودو به خواب غلت نرود.
در همه این مراحل و منازل هم باید تقوی و پرهیزگاری در سرلوحه کارشان باشد . چه تقوی و پرهیزگاری پاسبان بیداری در اندرون است و نمی گذارن مسلمانان آنی غافل گردندع و ضعف و سستی به خود راه دهند ، و از راستای راه در اینجا و آنجا منحرف شوند و بدور روند .
نیاز به این پاسبان بیدار را جز کسی نمی داند که خود سختیها و رنجهای این راه را بچشد، و با انفعالات متناقص و مخلف و متوالی و پیاپی ، د رحالات و لحظات گوناگون رویاروی شود و دست پنجه نرم کند ...
این واپسین نوای سوره ای است که این همه نواها را دربر گرفته است . نوای واپسینی که همه نواهای دیگر را در خود گردآورده است ، و همه وظائف و تکالیفی را که این دعوت بطور کلی واجب گردانده است د رخود جمع نموده است... بر این اساس است که خداوند نتیجه این تاخت طولانی را آویزه آن ، و رسگاری در پهنه این مسابقه را مربوط بدان فرموده است:
" لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ "
‌‌‌‍[تا اینکه رستگار شوید]...
صدق الله العظیم...


منبع : نوگرا

مطالب مرتبط

مثال‏های علمی قرآن‏

مثال‏های علمی قرآن‏
قرآن در آیات زیادی به حرکت زمین و خورشید و زوجیت گیاهان و... اشاره دارد. به طوری که انسان را در مقابل عظمت علمی خود خاضع می‏کند. ولی آنچه مهم است این است که روشن شود هدف قرآن از ذکر مثالهای علمی چیست؟
در این مورد می‏توانیم سه نظریه ارائه کنیم:
الف) ذکر مطالب و مثالهای علمی در قرآن کریم هدف اصلی و نهایی قرآن نیست‏بلکه هدف اصلی قرآن هدایت انسان به سوی خداست اما برای مثال و شاهد آوردن از مطالب علمی واقعی استفاده می‏کند. پس علوم تجربی و پرداختن به آنها از اهداف اصیل و اولیه قرآن محسوب نمی‏شود. این قول مطابق نظر بعضی بزرگان و کسانی است که می‏گفتند قرآن تبیان هر چیزی است که در رابطه با هدایت دینی باشد. (۳۶)
ب) همان طور که بیان هدایت و معنوی انسان و معارف الهی از اهداف اولیه و اصیل قرآن کریم است، بیان مطالب علمی هم از اهداف اصیل قرآن است و لذا قرآن به علوم طبیعی و شناخت طبیعت توجه زیادی کرده است. این کلام می‏تواند مطابق نظر کسانی باشد که می‏گفتند در قرآن همه علوم و معارف دینی و بشری و تجربی وجود دارد. (۳۷)
نکته جالب این جاست که بعضی از مسائل مطرح شده در قرآن مثل حرکت زمین و یا زوجیت گیاهان و یا توده عظیم گازها و اتمها با تفکر علمی موجود در اعصار بعد از نزول قرآن مطابقت نداشت ولی قرآن با شجاعت مطالب علمی و محکم و به دور از خرافات را بیان می‏کند.
ج) قرآن در داستانها و مثالهای علمی به صورت سمبلیک و طبق فرهنگ مخاطبان خود سخن می‏گوید و هدف آن بیان مطالب علمی به صورت اصلی یا عرضی نیست و چون در بحث قبل، ما وجود همه علوم در ظواهر قرآن را رد کردیم، پس مبنای قول دوم باطل شده است لکن برای روشن‏تر شدن مطلب کلام یکی از نویسندگان را در مورد مطالب علمی قرآن می‏آوریم:
بعضی از بزرگان معاصر این طور فرموده‏اند در قرآن کریم بحث درباره جهان و طبیعت و انسان به طور استطرادی و تطفلی به میان آمده است و شاید هیچ آیه‏ای نیابیم که مستقلا به ذکر آفرینش جهان و کیفیت وجود آسمانها و زمین پرداخته باشد، هماره این بحثها به منظور دیگر عنوان شده است. در موارد بسیار گفتگو از آفرینش جهان و انواع آفریده‏ها برای آگاهانیدن انسان و رهنمونی اوست‏به عظمت الهی و سترگی حکمتهایی که خدا در آفرینش به کار برده است. در همه جا نیز این هدف ممکن است منظور باشد که انسان با نگرش به عالم از آن جهت که آفریده خدا و در چنبره تدبیر اوست معرفت فطری و شناخت‏حضوری خود را شکوفایی دهد، و شدت و نیروی بیشتری بخشد (و عقربه دل او را در جهت‏خدا نگاه دارد.)
به عبارت دیگر، قرآن کتاب فیزیک، گیاه شناسی، زمین شناسی و یا کیهان شناسی نیست. قرآن کتاب انسان سازی است و نازل شده است تا آنچه را که بشر در راه تکامل حقیقی (تقرب به خدای متعال) نیاز دارد به او بیاموزد و لذا آیات مربوطه به جهان و کیهان در هیچ زمینه هیچ گاه به بحث‏های تفصیلی در مورد موجودات نپرداخته بلکه به همان اندازه‏ای که هدف قرآن در هدایت مردم تامین می‏شده بسنده کرده است. به همین جهت، بر خلاف بسیاری از آیات دیگر این آیات دارای ابهامهایی است و کمتر می‏توانیم یک نظر قطعی به قرآن نسبت دهیم (۳۸) ».
فواید ذکر مثالهای علمی در قرآن کریم:
۱) راه قرآن را در زمینه خداشناسی هموار می‏کند. چون هدف قرآن بیان آیات الهی و توجه دادن مردم به جلوه‏های فیض و قدرت الهی بوده است تا مردم را بیشتر متوجه خدا کند این از راه ذکر مثالهای علمی و آیات الهی در آسمانها و زمین و دریاها و عجایب خلقت انسان و جانوران تامین شده است، لذا احتیاج به ذکر فرمولها و تفاصیل هر مطلب یست‏بلکه اشاره ضمنی کافی است.
۲) اعجاز علمی قرآن را ثابت می‏کند. این مثالهای حق و واقعی که با مطالب اثبات شده و یقینی علوم (به نظریات متزلزل و ظنی) مطابقت دارد، ما را متوجه می‏کند که قرآن این مسائل را از محیط اجتماعی خود الهام نگرفته است، چون نزول قرآن در جزیرهٔ‏العرب انجام شده که فاقد تمدن قوی بوده است و حتی تمدنهای آن زمان که در ایران و روم بر پا بوده چنین پیشرفتهای علمی نداشته‏اند تا بتواند نظریات علمی قرآن را به پیامبر صلی الله علیه وآله القا کرده باشند. پس این قرآن از طرف خدای حکیم و عالم نازل شده است.
نکته جالب این جاست که بعضی از مسائل مطرح شده در قرآن مثل حرکت زمین و یا زوجیت گیاهان و یا توده عظیم گازها و اتمها با تفکر علمی موجود در اعصار بعد از نزول قرآن مطابقت نداشت ولی قرآن با شجاعت مطالب علمی و محکم و به دور از خرافات را بیان می‏کند. (۳۹)
۳) مثالهای علمی واقعی در قرآن موجب کنجکاوی بشر و تفکر او در عجایب آسمانها و خلقت انسان و دیگر موجودات می‏شود و بشر را متوجه نیروهای ناشناخته طبیعت می‏کند. یعنی کار مهم قرآن ایجاد سؤال در ذهن انسان است زیرا تا انسان سؤال نداشته باشد به دنبال کشف علمی نمی‏رود، چون گمان می‏کند همه چیز را می‏داند و دچار یک جهل مرکب می‏شود ولی قرآن مسائل ناشناخته کهکشانها و موجودات ناشناخته را بزرگ جلوه می‏دهد و دعوت به تفکر در طبیعت می‏کند، و این موجب پیشرفت علوم و صنایع بشر می‏شود، چنان که در چند قرن اولیه تمدن اسلامی، همین امر موجب پیشرفت‏بلکه جهش علمی مسلمانان شد. (۴۰)
۴) همین توجه اسلام و قرآن به علم و مطالب علمی است که منشا بسیاری از علوم و الهام بخش بسیاری از معارف بشری شد هر چند بیان کردیم که تمام علوم با جزئیات آنها در قرآن وجود ندارد و یا رشد علوم را تسریع کرد.
برای مثال توجه اسلام به آسمانها و حرکت‏خورشید و ستارگان و سیارات موجب شد تا علم نجوم در میان مسلمانان به سرعت رشد کند هر چند مساله قبله در نماز و احتیاج جهت‏شناسی هم در آن تاثیر زیادی داشت.
● جمع‏بندی و نتیجه‏گیری:
در این جا به چند مطلب مهم اشاره می‏کنیم:
▪ اول: در مورد مطالب علمی قرآن چند هدف قابل توجه است:
می‏توان گفت که قرآن یک هدف اصلی و عمده دارد و آن به کمال رساندن انسان (که همانا تقرب الی الله است) می‏باشد، و اهداف فرعی دیگری هم دارد که در طول و راستای همان هدف اصلی است، از جمله آن اهداف اثبات معاد و نبوت و اعجاز خود قرآن (که مقدمه‏ای برای پذیرش وحی توسط مردم است) می‏باشد.
الف) ظاهر مطالب علمی قرآن گاهی درباره شناخت آیات الهی و توجه به مبدا هستی است <قال الله تعالی: ان فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لاولی الالباب‏» (۴۱) <در پیدایش آسمانها و زمین آمد و شد شب و روز نشانه‏هایی برای صاحبان خرد وجود دارد».
ب) گاهی آیات علمی قرآن نشانه عظمت آن مطلب است، یعنی گوینده سخن قصد دارد که اهمیت‏یک مطلب علمی را برساند پس آن را ذکر می‏کند برای مثال، قسمهای قرآن به خورشید، ماه و... (۴۲) از این قبیل است.
ج) گاهی آیات علمی قرآن برای اثبات معاد است، برای مثال می‏فرماید: <فلینظر الانسان مم خلق خلق من مآء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه علی رجعه لقادر» (۴۳) پس آدمی بنگرد از چه چیز آفریده شده است از آبی جهنده آفریده شده است که از میان پشت و سینه بیرون می‏آید خداوند به باز گردانیدن او قادر است.»
▪ دوم: می‏توان گفت که قرآن یک هدف اصلی و عمده دارد و آن به کمال رساندن انسان (که همانا تقرب الی الله است) می‏باشد، و اهداف فرعی دیگری هم دارد که در طول و راستای همان هدف اصلی است، از جمله آن اهداف اثبات معاد و نبوت و اعجاز خود قرآن (که مقدمه‏ای برای پذیرش وحی توسط مردم است) می‏باشد.
پس بیان مطالب علمی از اهداف قرآن است، چون اعجاز قرآن را ثابت می‏کند ولی هدف اصلی و عمده قرآن نیست. این مطلب ... خصوصا با توجه به این نکته روشن می‏شود که بیان کردیم آیاتی که همه چیز را به قرآن نسبت می‏دهد در مورد هدایت و دین است. بنابراین، هدف اصلی هدایت انسان و بیان معارف دینی است لکن یکی از اموری که مربوط به دین است اثبات اعجاز قرآن است و یکی از ابعاد اعجاز قرآن اعجاز علمی آن است. از این رو، مطالب علمی قرآن (در بعضی موارد) خود از اهداف قرآن است لکن هدف عمده و اصلی نیست.

وبگردی
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه با نمایش «آن سوی ابرها» ساخته مجید مجیدی در سینما فلسطین آغاز بکار کرد.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!