جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 20 April, 2018

ریشه‌ها، علل و هدف‌های جنگ در خاورمیانه


ریشه‌ها، علل و هدف‌های جنگ در خاورمیانه
ما امکان بالقوه جنگ را بطور کلی، امری جدی و قابل تامل میدانیم و وقتی هم از خطر جنگ و لزوم آگاهی مردم از شرایط خطرناک فعلی، و آماده کردن و سازماندهی آنها برای مقابله با این خطر گفتگو میکنیم، از چنین دیدگاهی است. بدیهی است هر جنبش ضد جنگ، مواضع و روش های خود را بر اساس تحلیلی که از ماهیت و علل جنگ و نیروها و منافع پنهان در پس آن جنگ و اهداف آن جنگ دارد، تدوین میکند.
این روزها وقتی در ایران از جنگ گفتگو میشود، بر حسب مورد، دو چشم انداز متفاوت را در نظر دارند: گروهی بطور مشخص از جنگ آن تهدیدی مورد نظرشان است که برخی روزنامه نگاران و تحلیل گران سیاسی از قبیل سیمور هرش، در ادامهُ تحریم ها و زمینه سازی های دوسه سال اخیر امریکا، و به بهانه جلوگیری از دسترسی ایران به سلاحهای هسته ای، متوجه ایران میدانند و زمان احتمالی آنرا هم در ماههای آخر دوره ریاست جمهوری بوش بر آورد کرده اند. آمٌا گروهی دیگر، احتمال کلٌی جنگ و تجاوز نظامی را با توجه به شرایط بحرانی مسلط بر جهان و تشدید روحیه تهاجمی و تجاوزگرانه آن طی دو دهه اخیر، و نیز با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال جاری خاورمیانه و ایران در نظر دارند که لزوما" محدود به زمان یاد شده نیست و زمینه توجیهی آن هم ممکن است محدود به بحث هائی نباشد که در حال حاضر در پرونده هسته ای مطرح است.
ما تهدید مشخصی را که هرش و دیگران در ارتباط با پرونده هسته ای و در ماههای آخر ریاست جمهوری بوش از آن گفتگو میکنند، چندان جدی نمی بینیم، اما امکان بالقوهُ جنگ را بطور کلٌی، امری جدی و قابل تاُمل میدانیم و وقتی هم از خطر جنگ و لزوم آگاهی مردم از شرایط خطرناک فعلی، و آماده کردن و سازماندهی آنها برای مقابله با این خطر گفتگو میکنیم، از چنین دیدگاهی است. بدیهی است هر جنبش ضد جنگ، مواضع و روشهای خود را بر اساس تحلیلی که از ماهیت و علل جنگ و نیروها و منافع پنهان در پس آن جنگ و اهداف آن جنگ دارد، تدوین میکند.
پیش از مطرح شدن پرونده هسته ای، پرونده حقوق بشر در ایران وسیله ایراد فشار و مداخله بود، اما بتدریج آن بحث کم رنگ تر شد و پرونده هسته ای جای آن را گرفت. ما معتقدیم دفاع از دمکراسی و حقوق بشر، یا پروندهُ هسته ای، پوشش هائی است که امریکا و هم پیمانان آن برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات تجاوزکارانه خود و فریب عوام، از آنها استفاده میکنند.
ماهیت و علل واقعی مداخلات نظامی امریکا در خاورمیانه و احتمالا" ایران، چیزی غیر از اینها است. امریکا در برابر دهشتناک ترین قتل عام سیاسی در ایران در سال ۶۷ (قتل عام زندانیان سیاسی) در ظاهر سکوت و بی اعتنائی کرد و در باطن شاید از این کشتار هولناک خشتود هم بود، زیرا این کشتار هم از جنس همان کشتار ها و شبیه همان قتل عام هائی بود که امریکائی ها خود و رژیم های دست نشاندهُ محلی آنها در مناطق مختلف جهان در نیمهُ دوم قرن بیستم بارها از نیروهای دمکراتیک و مردمی بعمل آورده بودند. چگونه امروز کسی باور میکند که مداخلهُ امریکا در امور سایر کشورها برای دفاع از دمکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان است؟
گمان میکنم روشن شدن این موضوع نیاز به توضیح بیشتری دارد:
توماس فریدمن، که یک ستون نویس دست راستی در روزنامه نیویورک تایمز و از هواداران جهانی سازی است، زمانی نوشت:
« دست نامرئی بازار، هرگز بدون یک مشت نامرئی، قادر به عمل کردن نیست. بازارها فقط زمانی عمل میکنند و به رونق و شکوفائی میرسند که حقوق مالکیت تضمین شده باشد و بتوان آنرا تقویت و تحکیم کرد و این امر هم به نوبه خود نیازمند یک چهارچوب سیاسی است که با قدرت نظامی پشتیبانی شود و به آن تکیه داشته باشد. به راستی شبکه مک دونالد نمی توانست بدون مک دانل داگلاس – که طرٌاح اف ۱۵ های نیروی هوائی امریکا بود – شکوفا شود؛ و آن مشت نامرئی که دنیا را برای تکنولوژی های درٌه سیلیکون امن و امان نگاه میدارد تا آنها به
رونق و شکوفائی برسند، نامش ارتش امریکا، نیروی هوائی، نیروی دریائی و تفنگداران دریائی امریکا است.»
واقعیت این است که سرمایه های بزرگ، از دیر زمانی پیش از این، نا گزیر بوده اند در ادامهُ انباشت رقابتی و در تعقیب سودهای هنگفت حویش، به فراتر از مرزهای ملٌی اولیهُ خود دست اندازی کنند؛ و در این دست اندازی همواره حمایت سیاسی دولت های خود، فعالیت های جنایتکارانه و پنهان سرویس های امنیتی و جاسوسان خود، و هر گاه لازم شده است نیروهای نظامی ارتش هایشان را هم پشت سر خود داشته اند. و اکنون که این سرمایه ها جهانی شده اند، آن ساختار سیاسی و نیروی نظامی که در دست اندازیهای آنها به نقاط مختلف جهان پشت سر آنها قرار دارد نیز ساختاری فراملی و جهانی شده، یعنی «جی ۸» و نهادهای اقتصادی و سیاسی بین المللی تحت کنترل آن است. از اینرو انگیزه ها و دلائل مورد بحث در حال حاضر تشدید هم شده و امروز اساسی ترین علٌت جنگهای جاری در جهان را تشکیل میدهد. امٌا همین واقعیت آشکار جهان کنونی را که یک روزنامه نگار دست راستی عامی امٌا واقع بین به این روشنی می بیند و توصیف میکند، برخی از هموطنان « چپ» خواب زده و توهم آلودهُ ما نمی بینند و درکُ نمی کنند و در موضع گیری های خود، زیر تاثیر شعارهای نولیبرالی هستند که امپریالیسم برای توجیه جنگ افروزی های خود و سرپوش گذاردن بر انگیزه های واقعی جنگ، آنها را تبلیغ میکند.
در همین زمینه مایلم بعنوان نمونه ای دیگر اظهارات «ریچاردهاس» عضو شورای امنیت ملٌی و دستیار ویژهُ رئیس جمهور امریکا در دورهُ بوش پدر و مدیر برنامه ریزی سیاست های وزارت خارجهُ بوش پسر را، به نقل از «جان بلامی فوستر»، نقل کنم. او در مقاله ای که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲ در آتلانتا تحت عنوان « امریکای امپراتوریائی» منتشر کرد، میگوید: « برای این که ایالات متحده به هدف خود در زمینهُ کسب برتری جهانی برسد، برای امریکائی ها این امر ضروری است که تغییر نقش خود را از کشور سنتی به یک قدرت امپراتوریائی، از نو تجسٌم و درک کنند.» او می نویسد:
« جانبداری از یک سیاست خارجی امپراتوریائی مستلزم این است که خواهان یک سیاست خارجی باشیم که بکوشد جهان را بر طبق برخی اصول معینی سازماندهی کند که بر روابط بین کشورها و بر شرایط درونی آن کشورها اثر گذارد. نقش ایالات متحده باید شبیه نقش بریتانیای کبیر قرن نوزدهم باشد ... اجبار و استفاده از زور باید معمولا" آخرین راه چاره باشد. آنچه جان گالاگر و رونالد رابینسون یکُ قرن و نیم پیش در باره بریتانیا نوشته‌اند که « سیاست بریتانیا از اصل گسترش کنترل و نفوذ خود – اگر امکان داشت بطور غیر رسمی و اگر هم لازم شد بطور رسمی – پیروی میکند» را میتوان در مورد نقشه امریکا در آغاز قرن جدید هم بکار برد.»
با توجه به آنچه گفته شد، ریشه ها، علل و هدف های بیشتر جنگ هائی که اکنون در مناطق حساس جهان و بویژه در خاورمیانه جریان دارد، بسی عمیق تر از بهانه ها و توجیه های مقطعی است و امریکا و متحدان آن از رفتار رژیم های خودکامه و مرتجع حاکم در کشورهای این منطقه، غالبا" بعنوان بهانه ای برای سرپوش گذاردن بر اهداف و نیت های خود، و مشروعیت بخشیدن به سیاست تجاوزگرانه خویش، استفاده میکنند.
رژیم های سیاسی حاکم در این منطقه، عموما" ضد دمکراتیک و سرکوبگر، ارتجاعی و دچار فساد مالی عمیق هستند: اما نه امروز امپریالیسم برای مبارزه با این پدیده ها به منطقه آمده و نه در هیچ دوره ای از تاریخ بشر سابقه دارد که ملتٌی برای احقاق حقوق لگد مال شدهُ ملت دیگری به سرزمین آن هجوم برده و از جان مردم خود و منافع مالی خود، در راه این هدف هزینه کرده باشد. از اینرو، مبارزه مردم ما در راه صلح و جلوگیری از خطر جنگُ، مبارزه ای مستقل از سیاست های جمهوری اسلامی و امپریالیسم است که ذاتا" و بطور طبیعی از مبارزهُ عمومی آنان در راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جدائی پذیر نیست.

دکترناصر زرافشان
آذین داد
صدای مردم
به نقل از نشریه انگلیسی cfhk «ایران امروز» Iran Today، بولتن «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» CODIR

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه

مطالب مرتبط

نوگرایی و بی ثباتی در خاورمیانه

نوگرایی و بی ثباتی در خاورمیانه
از ویژگی های برجسته خاورمیانه در دوران مدرن را باید حضور همه گیر و گسترده بی ثباتی ذكر كرد. این بی ثباتی در تمامی حیطه های حیات اجتماعی به وضوح قابل رویت و لمس است. این بدان معنا است كه در قلمرو اقتصادی، فرصت و ضرورت برای حیات یافتن زیربناهای تولیدی رقابتی به وجود نیامده است.
در قلمرو سیاسی، همچنان به مانند همیشه عناصر و مولفه های ازلی تعیین كننده ماهیت تصمیمات هستند هرچند كه شكل ساختارها، تجلی مدرن امروزی و عقلانی را برخوردار هستند. در قلمرو فرهنگی، قالب های دیدگاهی به مانند همیشه كاملا بر اساس ثنویت و تقسیم بندی های دوگانه «ما» و «شما» عمل می كنند. در قلمرو اجتماعی نیز روابط بی بهره از جنبه های فردی مورد ملاحظه قرار می گیرد و چندوجهی است. اینكه چرا ویژگی های تاریخی این قلمروها امروزه بی ثباتی را به ارمغان آورده اند بدین جهت است كه این ویژگی ها با موج نوگرایی مواجه شده اند. تقابل الزامات این قلمروها و نیازهای نوگرایی شكل گرفتن بی ثباتی را اجتناب ناپذیر ساخته است. در برهه ای از تاریخ، بی ثباتی را در سطح جامعه به طور ملموس در كشورهای خاورمیانه شاهد بوده ایم و در برهه هایی هم این بی ثباتی در سطح زیرین جامعه به شكلی نامحسوس وجود داشته است. بی ثباتی در منطقه همچنان به شكل ملموس و غیرملموس آن تداوم خواهد داشت تا زمانی كه به ضرورت الزامات عقلانی و منطق تاریخی توسعه، وجوه مختلف نوگرایی به میزان غیریكسان، مدت زمان متفاوت و با فشار ناهمسان مستقر شوند.
بی ثباتی را باید امری طبیعی در نظر گرفت چرا كه نوگرایی پدیده ای است كه دارای ماهیتی كاملا غربی و هویتی به شدت متاثر از فرهنگ و تاریخ اروپا است. در غرب باید صحبت از فرآیند نوگرایی كرد در حالی كه در خاورمیانه نمی توان به نوگرایی به شكل یك فرآیند نگاه كرد. نوگرایی در غرب، از بطن اجتماع «رشد» كرد. در خاورمیانه تلاش بر «ساختن» نوگرایی بوده است و به همین روی بی بهره از هویتی اجتماعی است و معضل بی ثباتی نیز برآمده از این واقعیت است. تجارب تاریخی و واقعیات اجتماعی همگی نوگرایی را در غرب اجتناب ناپذیر ساخت.
در خاورمیانه نیز تجارب تاریخی و واقعیات اجتماعی رویارویی با ورود نوگرایی را گریزناپذیر ساخته است. نوگرایی در غرب به عنوان یك فرآیند، بازتاب تحول در كیفیت تعاملات در بین مردم عادی از یك سو و از سویی دیگر بین نخبگان و مردم باید ترسیم شود. در خاورمیانه به نوگرایی نباید به عنوان یك فرآیند نگریست چرا كه در اینجا ما مواجه با یك پروژه هستیم. از این روی باید نوگرایی را یك پروژه قلمداد ساخت كه برآمده از نوع تعاملات اجتماعی نیست بلكه گروهی آن را مناسب برای جامعه تشخیص داده اند. كلیت اجتماع به جهت نیاز مادی و تحول ارزشی آن را ضروری تشخیص نداده است. بخشی كوچك از جامعه آن را به جهت ناخشنودی از كیفیت حیات در گستره اجتماع، ضروری و مناسب یافته است. پس باید تحمیل شود. به همین روی است كه نوگرایی را به عنوان یك پروژه و برخاسته از نیاز فكری، الزام مادی و برای بعضی تعهد اخلاقی نخبگان باید در خاورمیانه در نظر گرفت.
نوگرایی در منطقه فاقد خاستگاه بومی و بری از هرگونه سنخیتی با ارزش های تاریخی حاكم بر حیات در این جغرافیا است كه خود پروژه بودن آن را الزامی می سازد. نوگرایی به عنوان فرآیند دارای ویژگی های خاصی است كه نوگرایی به عنوان یك پروژه به ضرورت و به طور طبیعی فاقد آنها است. به همین روی است كه نظاره گر بی ثباتی مزمن در تمامی قلمروهای حیات در كشورهای خاورمیانه هستیم كه تداوم آن را در دهه های در پیش روی همچنان باید انتظار داشت. در غرب، نوگرایی به طور آهسته و تدریجی شكل گرفت.
تحول در یك حیطه به جهت آهسته بودن این امكان را به وجود آورد كه دیگر حیطه ها نیز فرصت تطبیق را در جهت بقا از دست ندهند. تدریجی بودن به جهت اینكه كلیت هویت، سمبل ها، دیدگاه ها و ارزش ها را به زیر سئوال نمی برد منجر به ایجاد هراس هویتی، سقوط مادی و محو ارزش ها نشد. جامعه این امكان را داشت كه خود را با فضای مدرن تطبیق دهد و به آن خو بگیرد. در طول سده ها این فرآیند ادامه داشت.
در خاورمیانه نخبگان برای اصلاح جامعه تلاش می كنند كه نوگرایی را به سرعت پیاده كنند و عقب ماندگی را پشت سر بگذارند. برای مردم فرصت تطبیق وجود ندارد. مردم ناگهان خود را در برابر مقوله هایی می یابند كه هیچ گونه ذهنیت تاریخی نسبت به آنها ندارند و به همین روی است كه واكنش های خصمانه نشان می دهند و فضای ملتهبی را به وجود می آورند. نوگرایی در غرب چون به تدریج بود تمامی حیطه ها را متاثر ساخت و توازن در نوگرایی وجود داشت. دگرگونی ها در یك حیطه به تناسب همگام با تحولات در حیطه دیگر بود. در واقع هم سویی و هم سطحی دگرگونی ها در تمامی حیطه ها در فرآیند نوگرایی یك واقعیت انكارناپذیر است. توازن توسعه و تحول، همچنان حیطه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم جهت و هم محور با یكدیگر قرار داد. در خاورمیانه هیچ گاه این توازن وجود نداشته است.
در غرب نوگرایی خواسته مشترك مردم و نخبگان، هرچند به میزان های متفاوت بوده است، اما در خاورمیانه نوگرایی پروژه نخبگان باید قلمداد شود. به همین روی نوگرایی تمامی بخش ها را به طور یكسان دربر نگرفت. نخبگان نیاز خود را در این دیده اند كه در قلمرو اقتصادی به پیاده سازی الگوهای مدرن بپردازند و آنها را نهادینه سازند. زیرا از نظر آنان به تداوم قدرت و جایگاه آنان در وهله اول كمك می كند. اما نخبگان براساس همین دیدگاه نیازی به تسری نوگرایی به قلمرو سیاست، فرهنگ و اجتماع به همان شدت و حدت ندیده اند. پس توازن تحولی را در خاورمیانه نظاره گر نبوده ایم. اقتدارگرایی، روابط اجتماعی پوسیده و ارزش های غیرانسانی همگام با حاكمیت منطق بازار كه جنبه اقتصادی نوگرایی است را به روشنی در برابر داریم. با در نظر گرفتن این واقعیات است كه بی ثباتی را همچنان نظاره گر و نوگرایی را همچنان ناخواسته در خاورمیانه می یابیم.

وبگردی
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه با نمایش «آن سوی ابرها» ساخته مجید مجیدی در سینما فلسطین آغاز بکار کرد.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون
اقدام عجیب سیف/ پرداخت پاداش 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به معاون - عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت پاداش میلیاردی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی؛ معاون خود را بازنشسته کرد و به او یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش داد و دوباره این معاون بازنشسته را یک هفته بعد در همان شغل منصوب کرد.
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند
حکومت نمی‌تواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند - خود اين سیاست‌گذاران توليد داخلي را بي اعتبار كردند، امنيت شبكه‌هاي داخل را از بين بردند و... حالا اعتراض مي‌كنند كه چرا رفتيد سراغ شبكه‌هاي خارجي؟ و مدعی‌اند که همه اطلاعات دست موساد و سيا و ام‌آي‌سيكس است؛ گویی که مثلا در ایمیل یاهو و جی‌میل چنین نیست؟! درحالي‌كه مسئوليت این وضع بر عهده سيستم است. وقتي رسانه‌هاي داخل تحت فشار هستند و رسانه رسمی یکسویه هر چه می‌خواهد می‌گوید و با اخبار نا‌صحیح مواجه…
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود
رقص های قبل از تو سوء تفاهم بود - پایتخت ۵ با داستان های نقی و تقی ، رحمت و رحمان و رحیم سارا و نیکا و ارسطو و پرستوش
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی