جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / Friday, 21 September, 2018

ریشه‌ها، علل و هدف‌های جنگ در خاورمیانه


ریشه‌ها، علل و هدف‌های جنگ در خاورمیانه
ما امکان بالقوه جنگ را بطور کلی، امری جدی و قابل تامل میدانیم و وقتی هم از خطر جنگ و لزوم آگاهی مردم از شرایط خطرناک فعلی، و آماده کردن و سازماندهی آنها برای مقابله با این خطر گفتگو میکنیم، از چنین دیدگاهی است. بدیهی است هر جنبش ضد جنگ، مواضع و روش های خود را بر اساس تحلیلی که از ماهیت و علل جنگ و نیروها و منافع پنهان در پس آن جنگ و اهداف آن جنگ دارد، تدوین میکند.
این روزها وقتی در ایران از جنگ گفتگو میشود، بر حسب مورد، دو چشم انداز متفاوت را در نظر دارند: گروهی بطور مشخص از جنگ آن تهدیدی مورد نظرشان است که برخی روزنامه نگاران و تحلیل گران سیاسی از قبیل سیمور هرش، در ادامهُ تحریم ها و زمینه سازی های دوسه سال اخیر امریکا، و به بهانه جلوگیری از دسترسی ایران به سلاحهای هسته ای، متوجه ایران میدانند و زمان احتمالی آنرا هم در ماههای آخر دوره ریاست جمهوری بوش بر آورد کرده اند. آمٌا گروهی دیگر، احتمال کلٌی جنگ و تجاوز نظامی را با توجه به شرایط بحرانی مسلط بر جهان و تشدید روحیه تهاجمی و تجاوزگرانه آن طی دو دهه اخیر، و نیز با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال جاری خاورمیانه و ایران در نظر دارند که لزوما" محدود به زمان یاد شده نیست و زمینه توجیهی آن هم ممکن است محدود به بحث هائی نباشد که در حال حاضر در پرونده هسته ای مطرح است.
ما تهدید مشخصی را که هرش و دیگران در ارتباط با پرونده هسته ای و در ماههای آخر ریاست جمهوری بوش از آن گفتگو میکنند، چندان جدی نمی بینیم، اما امکان بالقوهُ جنگ را بطور کلٌی، امری جدی و قابل تاُمل میدانیم و وقتی هم از خطر جنگ و لزوم آگاهی مردم از شرایط خطرناک فعلی، و آماده کردن و سازماندهی آنها برای مقابله با این خطر گفتگو میکنیم، از چنین دیدگاهی است. بدیهی است هر جنبش ضد جنگ، مواضع و روشهای خود را بر اساس تحلیلی که از ماهیت و علل جنگ و نیروها و منافع پنهان در پس آن جنگ و اهداف آن جنگ دارد، تدوین میکند.
پیش از مطرح شدن پرونده هسته ای، پرونده حقوق بشر در ایران وسیله ایراد فشار و مداخله بود، اما بتدریج آن بحث کم رنگ تر شد و پرونده هسته ای جای آن را گرفت. ما معتقدیم دفاع از دمکراسی و حقوق بشر، یا پروندهُ هسته ای، پوشش هائی است که امریکا و هم پیمانان آن برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات تجاوزکارانه خود و فریب عوام، از آنها استفاده میکنند.
ماهیت و علل واقعی مداخلات نظامی امریکا در خاورمیانه و احتمالا" ایران، چیزی غیر از اینها است. امریکا در برابر دهشتناک ترین قتل عام سیاسی در ایران در سال ۶۷ (قتل عام زندانیان سیاسی) در ظاهر سکوت و بی اعتنائی کرد و در باطن شاید از این کشتار هولناک خشتود هم بود، زیرا این کشتار هم از جنس همان کشتار ها و شبیه همان قتل عام هائی بود که امریکائی ها خود و رژیم های دست نشاندهُ محلی آنها در مناطق مختلف جهان در نیمهُ دوم قرن بیستم بارها از نیروهای دمکراتیک و مردمی بعمل آورده بودند. چگونه امروز کسی باور میکند که مداخلهُ امریکا در امور سایر کشورها برای دفاع از دمکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان است؟
گمان میکنم روشن شدن این موضوع نیاز به توضیح بیشتری دارد:
توماس فریدمن، که یک ستون نویس دست راستی در روزنامه نیویورک تایمز و از هواداران جهانی سازی است، زمانی نوشت:
« دست نامرئی بازار، هرگز بدون یک مشت نامرئی، قادر به عمل کردن نیست. بازارها فقط زمانی عمل میکنند و به رونق و شکوفائی میرسند که حقوق مالکیت تضمین شده باشد و بتوان آنرا تقویت و تحکیم کرد و این امر هم به نوبه خود نیازمند یک چهارچوب سیاسی است که با قدرت نظامی پشتیبانی شود و به آن تکیه داشته باشد. به راستی شبکه مک دونالد نمی توانست بدون مک دانل داگلاس – که طرٌاح اف ۱۵ های نیروی هوائی امریکا بود – شکوفا شود؛ و آن مشت نامرئی که دنیا را برای تکنولوژی های درٌه سیلیکون امن و امان نگاه میدارد تا آنها به
رونق و شکوفائی برسند، نامش ارتش امریکا، نیروی هوائی، نیروی دریائی و تفنگداران دریائی امریکا است.»
واقعیت این است که سرمایه های بزرگ، از دیر زمانی پیش از این، نا گزیر بوده اند در ادامهُ انباشت رقابتی و در تعقیب سودهای هنگفت حویش، به فراتر از مرزهای ملٌی اولیهُ خود دست اندازی کنند؛ و در این دست اندازی همواره حمایت سیاسی دولت های خود، فعالیت های جنایتکارانه و پنهان سرویس های امنیتی و جاسوسان خود، و هر گاه لازم شده است نیروهای نظامی ارتش هایشان را هم پشت سر خود داشته اند. و اکنون که این سرمایه ها جهانی شده اند، آن ساختار سیاسی و نیروی نظامی که در دست اندازیهای آنها به نقاط مختلف جهان پشت سر آنها قرار دارد نیز ساختاری فراملی و جهانی شده، یعنی «جی ۸» و نهادهای اقتصادی و سیاسی بین المللی تحت کنترل آن است. از اینرو انگیزه ها و دلائل مورد بحث در حال حاضر تشدید هم شده و امروز اساسی ترین علٌت جنگهای جاری در جهان را تشکیل میدهد. امٌا همین واقعیت آشکار جهان کنونی را که یک روزنامه نگار دست راستی عامی امٌا واقع بین به این روشنی می بیند و توصیف میکند، برخی از هموطنان « چپ» خواب زده و توهم آلودهُ ما نمی بینند و درکُ نمی کنند و در موضع گیری های خود، زیر تاثیر شعارهای نولیبرالی هستند که امپریالیسم برای توجیه جنگ افروزی های خود و سرپوش گذاردن بر انگیزه های واقعی جنگ، آنها را تبلیغ میکند.
در همین زمینه مایلم بعنوان نمونه ای دیگر اظهارات «ریچاردهاس» عضو شورای امنیت ملٌی و دستیار ویژهُ رئیس جمهور امریکا در دورهُ بوش پدر و مدیر برنامه ریزی سیاست های وزارت خارجهُ بوش پسر را، به نقل از «جان بلامی فوستر»، نقل کنم. او در مقاله ای که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲ در آتلانتا تحت عنوان « امریکای امپراتوریائی» منتشر کرد، میگوید: « برای این که ایالات متحده به هدف خود در زمینهُ کسب برتری جهانی برسد، برای امریکائی ها این امر ضروری است که تغییر نقش خود را از کشور سنتی به یک قدرت امپراتوریائی، از نو تجسٌم و درک کنند.» او می نویسد:
« جانبداری از یک سیاست خارجی امپراتوریائی مستلزم این است که خواهان یک سیاست خارجی باشیم که بکوشد جهان را بر طبق برخی اصول معینی سازماندهی کند که بر روابط بین کشورها و بر شرایط درونی آن کشورها اثر گذارد. نقش ایالات متحده باید شبیه نقش بریتانیای کبیر قرن نوزدهم باشد ... اجبار و استفاده از زور باید معمولا" آخرین راه چاره باشد. آنچه جان گالاگر و رونالد رابینسون یکُ قرن و نیم پیش در باره بریتانیا نوشته‌اند که « سیاست بریتانیا از اصل گسترش کنترل و نفوذ خود – اگر امکان داشت بطور غیر رسمی و اگر هم لازم شد بطور رسمی – پیروی میکند» را میتوان در مورد نقشه امریکا در آغاز قرن جدید هم بکار برد.»
با توجه به آنچه گفته شد، ریشه ها، علل و هدف های بیشتر جنگ هائی که اکنون در مناطق حساس جهان و بویژه در خاورمیانه جریان دارد، بسی عمیق تر از بهانه ها و توجیه های مقطعی است و امریکا و متحدان آن از رفتار رژیم های خودکامه و مرتجع حاکم در کشورهای این منطقه، غالبا" بعنوان بهانه ای برای سرپوش گذاردن بر اهداف و نیت های خود، و مشروعیت بخشیدن به سیاست تجاوزگرانه خویش، استفاده میکنند.
رژیم های سیاسی حاکم در این منطقه، عموما" ضد دمکراتیک و سرکوبگر، ارتجاعی و دچار فساد مالی عمیق هستند: اما نه امروز امپریالیسم برای مبارزه با این پدیده ها به منطقه آمده و نه در هیچ دوره ای از تاریخ بشر سابقه دارد که ملتٌی برای احقاق حقوق لگد مال شدهُ ملت دیگری به سرزمین آن هجوم برده و از جان مردم خود و منافع مالی خود، در راه این هدف هزینه کرده باشد. از اینرو، مبارزه مردم ما در راه صلح و جلوگیری از خطر جنگُ، مبارزه ای مستقل از سیاست های جمهوری اسلامی و امپریالیسم است که ذاتا" و بطور طبیعی از مبارزهُ عمومی آنان در راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جدائی پذیر نیست.

دکترناصر زرافشان
آذین داد
صدای مردم
به نقل از نشریه انگلیسی cfhk «ایران امروز» Iran Today، بولتن «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» CODIR

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه

مطالب مرتبط

نظم حقوقی بین‌المللی، تهدیدها و فرصت‌ها

نظم حقوقی بین‌المللی، تهدیدها و فرصت‌ها
سرعت تحولا‌ت منطقه آنچنان بالا‌ رفته است که پیگیری رویدادها و فهم و درک ابعاد مختلف آن نه تنها از عهده مردم عادی، بلکه از عهده اکثر خبرگان و کارشناسان نیز خارج شده است. شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ معاصر مسائل خاورمیانه تا این اندازه به همدیگر گره نخورده بود. کشورهای خاورمیانه به صورت ظروف مرتبطی درآمده‌اند که هر اتفاقی در یکی از آنها به پیکره کل ظروف تاثیر می‌گذارد. به جرات می‌توان گفت که در دو ماه گذشته هیچ موضوعی به اندازه مسائل خاورمیانه مورد بحث و توجه محافل بین‌المللی قرار نگرفته است.
اجلا‌س اتحادیه اروپا تا نشست مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس با اعضای ناتوتا اجلا‌س ویژه کنگره آمریکا، نشست‌های متعدد شورای امنیت، رفت و آمدها و دیدارهای دیپلمات‌های کشورهای خاورمیانه به آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه و بالعکس انتشار اخبار و شایعات در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای سوریه، موضعگیری و تحرک آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در خصوص فعالیت هسته‌ای ایران و انتقاد از اقدامات غیرقانونی اسرائیل و آمریکا علیه سوریه، تبلیغات و اظهارات تند مقامات و کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا، همه و همه بیانگر آن است که تعامل و تقابل آمریکا با ایران وارد مرحله حساس و جدی شده است. چرا که نومحافظه‌کاران آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند با ترفندهای سیاسی و تبلیغاتی، ناکامی‌های راهبردی تاکتیکی خود را به حساب سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایران منظور کنند و با عمده کردن خطر ایران برای صلح و امنیت منطقه و جهان، هزینه تداوم فعالیت‌های خود در منطقه را کاهش دهند. تقریباً هیچ روزی نیست که از طرف آمریکا برگ جدیدی بر اوراق پرونده اتهامی ایران افزوده نگردد. یک روز ادعای کمک ایران به شورشیان عراق و جنبش المهدی مطرح میگردد، روز دیگر فعالیت هسته‌ای ایران و خطر آن برای منطقه و جهان، روز بعد نقش ایران در بحران لبنان و در جای دیگر رابطه ایران با حماس و هر از چندی مساله قایق‌های تندرو ایران در آب‌های سرزمین ایران در خلیج فارس زینت‌بخش رسانه‌ها می‌گردد، و وقت دیگر مساله تحریم‌ها برجسته می‌گردد. نشانه‌های رویکرد جدید آمریکا و یا شتاب آن به اندازه‌ای آشکار است که بی‌توجهی و غفلت از آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی به منافع ملی تحمیل کند و لا‌زم است که با شکیبایی و درایت سیاست‌های ملی کارساز و موثر را بهدور از هیاهوی تبلیغاتی و جنجال‌های پوپولیستی طراحی و به مرحله اجرا گذاشت و حداقل برای مدتی پروژه‌های مرتبط با مدیریت جامعه جهانی را به حالت تعلیق درآورده و به مدیریت مسائل ملی همت کامل گماشت. در طراحی و مهندسی سیاست‌ها و روش کارهای جدید خواه‌ناخواه نیازمند ارزیابی دقیق از موقعیت بازیگران بین‌المللی و منجلمه نهادهای بین‌المللی هستیم.
ارزیابی و شناخت واقع بینانه ما از قواعد بازی بین‌المللی، سنگ زیر بنای طراحی سیاست‌های جدید در قبال حل مسائل و بحران‌های منطقه‌ای و ملی است. از زمان شکل‌گیری جامعه جهانی با وضعیت جدید که سال ۱۶۴۸ که یک تاریخ مورد توافق علمای روابط حقوق بین‌الملل برای آن است، همیشه در خصوص اعتبار و ارزش اصول و هنجارهای حاکم بر مناسبات کشورهای عضو جامعه جهانی، اختلا‌ف نظر وجود داشته است و این اختلا‌ف همچنان ادامه دارد. در گذشته دور، بین قدرت‌های اروپایی عضو کنسرت اروپایی و خارج از اعضا کنسرت، اختلا‌ف وجود داشت. قدرت‌های غیراروپایی همچون ژاپن، مصر، چین، ترکیه، ایران، ارزش‌ها و هنجارهای اروپایی را به رسمیت نمی‌شناختند. کشورهای آمریکای لا‌تین در طی قرن نوزدهم و بیستم، بیشترین اعتراضات را به قواعد غیرعادلا‌نه حقوق بین‌الملل در چارچوب دکترین <کالود> و <دراکو> به عمل آوردند. نظریه‌پردازان و سیاستمداران اتحاد جماهیر شوروی حقوق بین‌الملل را به عنوان روبنای اقتصاد سرمایه‌داری غیرقابل اجرا در مناسبات بین کشورهای سوسیالیستی دانسته و جهان‌شمولی حقوق بین‌الملل را به‌طور کلی به چالش می‌کشیدند.
در کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵ صدای اعتراض جهان سوم به قواعد تدوینی توسط جهان اول بلند شد. کشورهای عدم تعهد و جنبش گروه ۷۷ نیز به نوبه خود بخت خود را در بی‌اعتبار کردن مناسبات ناعادلا‌نه بین‌المللی آزمودند. چارچوب اجلا‌س آنکتاد نیز کشورهای جهان سوم، تقاضای تدوین قواعد دورگه در مناسبات شمال و جنوب شدند و در برخورد با هنجارهای حقوق بشری نیز علم نسبیت فرهنگی را برافراشتند. مخالفان نظم بین‌المللی موجود در قبال جهانی‌سازی و تقسیم ناعادلا‌نه کار بین‌المللی نیز صف‌آرایی نمودند. بخشی از این صف‌آرایی‌ها و اعتراضات موجب غنای فرهنگ مبارزات عدالت‌خواهی و تبعیض‌ستیزی شده و پشتوانه با ارزشی برای تداوم دفاع از ارزش‌های انسانی به جای گذاشته است ولی با توجه به عدم توازن نیروها، تلا‌ش‌های مخالفان نظم بین‌المللی موجود نتوانستند نظم جدیدی را در مناسبات بین‌المللی بوجود آورند. از این‌رو و در تبعیت از سیاست‌های واقع‌گرایانه ضمن حفظ حق اعتراض و تلا‌ش برای اصلا‌ح نظم موجود در مسیر دفاع از منافع خود به شکار فرصت‌ها شتافته و تهدیدها را دور زدند. چین، کره‌جنوبی، ویتنام، ترکیه، آفریقای جنوبی، کشورهای جنوب شرق آسیا نمونه‌ای از این کشورها می‌باشند. در مقابل، یوگوسلا‌وی سابق، عراق، کره‌شمالی و کوبا از درک سمت و سو و ماهیت نظم بین‌الملل بازمانده و در چنگال تهدیدهای نظم موجود گرفتار آمده‌اند.
از این‌رو رویکرد فلسفی و ارزشی به نظام بین‌الملل و داوری در خصوص عادلا‌نه بودن مناسبات برخاسته از نظام بین‌الملل ظرفیت و ضریب تهدیدها را افزایش داده و فرصت‌ها را قربانی می‌کنند. ‌ بیشتر قواعد حقوق بین‌الملل از آن جهت به اجرا گذاشته نمی‌شوند که بر پایه عدالت استوار هستند و یا با نظام ارزشی کشورها سازگاری دارند؛ بلکه از آن جهت قابل اجرا هستند که دارای ضمانت اجراهای موثری هستند، به‌طوری که عدم اجرای آنها می‌تواند موجبات اعمال فشار بر کشورها تا سطح توسل به زور را فراهم آورد. به همین ترتیب قطعنامه‌های شورای امنیت از آن جهت دارای مشروعیت و اعتبار نیستند که منعکس‌کننده عدالت بین‌المللی هستند، بلکه عدم اجرای آنها می‌تواند موجبات توسل به زور علیه کشورها را فراهم آورد. چرا که در چارچوب نظم بین‌الملل موجود قطعنامه‌های شورای امنیت نه تنها در حکم قانون است بلکه بر سایر تعهدات دولت‌ها برتری دارد. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که از نفوذ فرهنگی و معنوی بی‌بدیلی در خاورمیانه برخوردار است، امکانات زیادی در دفاع از منافع ملی در اختیار دارد که با شناخت و ارزیابی واقع بینانه از ظرفیت‌ها و نارسایی‌های نظم بین‌المللی موجود، می‌تواند از همه فرصت‌ها به درستی استفاده کند و ضمن اعتراض و انتقاد از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در نظام بین‌الملل، به عنوان یک بازیگر مسوول، به ایفای نقش پرداخته و با ارتقای قدرت بازیگری خود تاثیر مثبتی بر تحولا‌ت منطقه و بین‌المللی بگذارد. اما اگر ایران به بهانه غیرعادلا‌نه بودن مناسبات بین‌المللی با تقابل به نظم موجود برخیزد، در آن صورت همه فرصت‌ها را از دست داده و گرفتار تهدیدها خواهد شد. ایران می‌تواند در چارچوب نظم موجود رفتار و عملکرد دولت اسرائیل را در نقض حقوق بین‌الملل و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مورد اعتراض قرار دهد. ایران می‌تواند در چارچوب نظم حقوقی موجود به انتقاد از رفتار و عملکرد آمریکا در عراق بپردازد. ایران می‌تواند و باید به حضور نظامی آمریکا در منطقه اعتراض کند و به تعرض و تجاوز اسرائیل به سوریه شدیداً اعتراض کند.
ایران می‌تواند به حق حاکمیت خود به جزایر سه‌گانه اصرار ورزد. ایران می‌تواند به سخنان نسنجیده و تحریک‌آمیز مقامات آمریکایی و خانم کلینتون در چارچوب نظم موجود شدیداً اعتراض کند. ایران می‌تواند با تبلیغات رسانه‌ای و اعمال فشار روانی آمریکا در چارچوب نظم حقوقی موجود برخورد کند. به‌طور کلی ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند منطقه‌ای می‌تواند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های مثبت نظم حقوقی موجود به نفع خود استفاده کند. اما تقابل حساب نشده با نظم حقوقی موجود می‌تواند ایران را با خطرات جدیدی مواجه سازد. به نظر می‌رسد که جمهوریخواهان برای درجا زدن در کاخ سفید روی کارت ایران حساب باز کرده‌اند. در تعامل با نظم بین‌الملل و همسویی با کشورهای صلح‌طلب و گرفتن بهانه از دست آمریکایی‌ها می‌تواند بازی آنها را به هم زد. نباید فرصت‌ها را از دست داد. ایران برای ارتقای نقش بازیگری خود نباید از پرداختن به حقوق شهروندی و معیشت مردم غافل بماند.

وبگردی
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت»
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت» - فیلم - روایت یک روحانی از هایده و ماجرای خواندن ترانه «علی ای همای رحمت» را در ویدئوی زیر ببینید.