پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

سیستم قطره ای (آبیاری بارانی )


سیستم قطره ای (آبیاری بارانی )
● مقدمه:
کشور ایران از نظرموقعیت استراتژیکی و اقلیمی یکی از کشورهای بی نظیر در کره زمین است با وسعتی برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب دارای آب و هوای متغیر با اقلیم های متفاوت است . در کشوری با این همه نعمات خدادای ، نباید فقر یافت شود . در حالیکه معضلات اجتماعی امروز ناشی از عدم بکار گیری نیروها در استفاده از این نعمات می باشد .
از جمعیت ۶۰ میلیونی کشور ۱۷۰ میایون دانش آموز و میلیونها دانشجو و متخصص که هر ساله رقمشان در حال فزونی است ، به صف جویندگان کار می پیوندند . ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند که شرایط بسیار دشوار گذران زندگی کرده و بسیاری از آنها در حال مهاجرت به شهر ها می باشند . آمار رشد جمعیت نشان می دهد که سالیا نه ۵/۱ میلیون فقر به جمعیت کشور اضافه شده ، بطوریکه در سال ۲۰۵۰ میلا دی به ۱۴۰ میلیون نفر می رسد ، با توجه به مراتب بالا بسیار روشن است که فوری ترین اقدام جهت بهبود اوضاع شناخت امکانات و ثروتهای بالقوه جامعه می باشد ، بنابراین تنها راه ممکن تقدم ، سرما یه گذاری در بخش کشاورزی می باشد . میزان آبی که در حال حاضر هر ساله ا ستحصال شده و در دسترس ما قرار می گیرد برابر حدود ۹۰ میلیلرد متر مکعب است که بیش از ۳ درصد کل آبی است که در سطح جهان استحصال می گردد . مفهوم این ا رقام آن است که ایران از نظر آب و خاک کشوری ثروتمند است . اما اراضی زیر کشت آبی کشور ایران حدود ۵/۷ میلیون هکتار یعنی کمتر از ۵ درصد کل مساحت کشور است در حالیکه ار اضی مستعد کشور برای کشاورزی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار بر آورد شده بعبارتی می توان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل مساحت کشور را زیر کشت قرار داد .
از ۸۸ میلیارد متر مکعب آب که هر ساله استحصال می شود حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می شود که متاسفا نه ۶۳ میلیارد متر مکعب آن به هدر می رود . حال مشخص شد چاره کار جلوگیری از به هدر رفتن آب است تلفات اصلی عمدتاً در داخل مزرعه است که ۷۰ تا ۹۰ درصد تلفات آب را شامل می شود .
دستیابی به راندمان آبیاری بارانی تا راند مان ۷۰ درصد و راندمان آبیاری قطره ای تا ۹۵ درصد است ، یعنی در سیستم آبیاری بارانی تا ۲۰ درصد و در سیستم آبیاری قطره ای تا ۵ درصد آب تلف می شود ، در حالیکه آبیاری مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه های گزاف و تسطیح اراضی راند مان آ بیاری از ۵۰ درصد تجاوز نمی کند و در وضعیت سنتی که اکثر اراضی کشور ما بهمین ترتیب آبیاری می شود حتی کمتر از ۳۵ درصد می باشد . این بدین معنی است که اگر از روشهای آبیاری بارانی و قطره ای استفاده نکنیم ۶۵ درصد آب مزارع از بین می رود و با احتساب آب تلف شده در کانالهای انتقال میزان تلفات از ۷۵ درصد تجاوز نمی کند . لذا با استفاده از سیستمهای آ بیاری تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیری کرد و به یک رشد اقتصادی که بر اساس آن می توان به یک توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی دست یافت .
آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاک به صورت قطرات مجزا ، پیوسته ، جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره چکا نها یی که در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای دارای روشها و مفا هیم متعددی مانند آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستری ، آبیاری فواره ای و آبیاری اسپری است .
● انواع سیستم های قطره ای
▪ آبیاری دریپ :
پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریکل ( قطره ای ) مترادف یکدیگر به کار می روند .
▪ آبیاری زیر بستری :
پخش آهسته آب در زیر سطح خاک از قطره چکانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول که در آن ناحیه ریشه گیاه با کنترل سطح ایستابی آ بیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .
▪ آبیاری فواره ای ( بابلر ) :
پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان با ریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً کمتر از ۱ گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود . دبی قطره چکان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر است و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل پخش آب ضروری می باشد .
▪ آبیاری اسپری :
پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پاش کوچک بر سطح خاک به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاک عامل اصلی محسوب می گردد .
● طرز کار کلی سیستم قطره ای :
در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاک « قطره چکان « نام دارد . قطره چکا نها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند .
آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروها ی کاپیلارتی و ثقل در نیمرخ خاک جریان می یابد ، بنابراین سطحی که به وسیله هر قطره چکان خیس می شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می گردد . در سیستم های قطره ای دور آبیاری یک روز و حتی در صورت نیاز کمتر امکان پذیر است .
برای درختان و تا کها که گیاها نی دا ئمی با فاصله زیاد از یکد یگر می باشند ، قطره چکا نها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده و توسط یک زایده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعی قطره جکان « ، « شیلنگ لوله فرعی « یا « لوله فرعی « متصل می گردند .
برخی قطره چکا نها به صورت لوله های اسپا گتی شکل بوده و چند خروجی دارند . این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در هزینه است . برای گیاهان ردیفی کمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشکر و تو.ت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چکا نها را با هم به صورت یک واحد قابل جدا ساختن می سازند که یا سوراخهایی به فواصل ۹ تا ۳۶ اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند که آب ار آنها به بیرون تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد « متصل می شوند .
● محاسن آبیار ی قطره ای
آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاکها ست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف آب به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می سازد . یک سیستم آبیاری قطره ای به علت کا ربرد موثر آب و نیروی کارگردارای مزایای آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است .
▪ صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها : آ بیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و این مسئله اساسی در این روش جدید است . سیستم های قطره ای به آب کمتری نسبت به سایر سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری با سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئی در آب با سیستم قطره ای کاهش می یابد ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد . هزینه کارگر برای آبیاری را می توان کاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود . این تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیکی انجام می گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد .
● عملیات زراعی آسانتر :
از آنجا که بیشتر سطح خاک هرگز با آبیاری قطره ای خیس نمی شود ، رشد علف هرز کاهش می یابد . در نتیجه هزینه کارگر و مواد شیمیایی برای کنترل علف هرز پائین می آید . همچنین چون با آبیاری قطره ای خاک کمتری خیس می شود ، عملیات زراعی دیگر در باغات را می توان لاینقطع ادامه داد . مثلاً در گیاهان ردیفی ، فاروهائی که کارگران روی آنها راه می روند نسبتاً خشک و محکم باقی می ماند .
کودها را می توان در آب آبیاری تزریق نمود که با این کار نیازی یه نیروی کارگر برای پخش آنها روی زمین نیست . برای این منظور کودهای بسیار محلولی در بازار موجود بوده و انواع خدید آنها کودپاشی از طریق سیستم قطره ای را گسترده ساخته است . بعلت کنترل بیشتر روی محل و زمان پخش کود با سیستم قطره ای ، کارایی کود پاشی افزایش یافته است .
● به کارگیری آ‌ب شور :
آبیاریهای مکرر رطوبت خاک را در حدی نگهمیدارد که بین دو حالت خیلی خشک و خیلی ترنوسان نمی کند و بیشتر قسمت های خاک از هوای کافی برخوردار است . خیس ماندن خاک بین آبیاریها ، نمکهای موجود در محلول را رقیق تر نگهمیدارد . بهمین جهت در سیستم قطره ای می توان از آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشها ی آبیاری استفاده کرد .
مورد استفاده در خاکهای صخره ای و شیب های تند : سیستم های آبیاری قطره ای را می توان طوری طراحی کرد که در هر نوع توپوگرافی به نحو موثر قا بل استفاده باشد . در اراضی صخره ای ، حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ، می توان آبیاری قطره ای را به نحوی موثر به کار گرفت زیرا آب بسیار نزدیک به هر درخت پخش می شود .
● معایب آبیاری قطره ای :
هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چکانها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لکه لکه ای رطویت خاک از معایب اصلی سیستم های آبیاری قطره ای بشمار می آیند .
● گرفتگی :
چون خروجی فطره چکانها بسیار ریز هستند ، ذرات معدنی یا آلی موجب گرفتگی آنها می شوند . گرفتگی باعث کاهش دبی تخلیه ، غیر یکنواختی پخش آب و در نتیجه صدمه به گیاه می گردد . در برخی موارد ، ذراتی در آب آبیاری موجود است و قبل از ورود به شبکه لوله ها تصفیه نمی شود . در موارد دیگر ، ذرات در داخل خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چکانها بین آبیاریها وارد آب می شوند .اکسید آهن ، کربنات کلسیم و بقایای جلبک و میکروبها در بعضی سیستم های آبیاری تشکیل شده اند . تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا کاهش مشکل گرفتگی قطره چکانها می گردد .
● یکنواختی :
بیشتر قطره چکانها ی قطره ای دارای فشار سرویس پائینی هستند ( ۳ تا ۲۰ پی اس آی ) . اگر مزرعه دارای شیب تندی باشد ، دبی قطره چکان در خلال آبیاری تا حدود ۵۰ درصد پیش بینی شده تغییر کرده و بعد از بستن آب ، قطره چکانهای پائین تر همچنان به تخلیه آب ادامه می دهند . برخی گیاهان بیشتر و گیاهان دیگر کمتر آب دریافت می کنند .
● شرایط خاک :
بعضی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند . با دبی تخلیه ۱ گالن برساعت ، خاک بایستی دارای سرعت نفوذ نهایی ۵/۰ اینچ بر ساعت باشد تا قطر دایره تر شده در اطراف قطره چکاناز ۲ فوت تجاوز نکند . معمولاً خاکهای شنی ، بویژه با لایه بندی افقی اندک ، برای آ بیاری قطره ای بسیار مناسب می باشند . اینگونه لایه بندی برای آبیاری قطره ای مفید است زیرا حرکت جانبی آب را افزایش داده و حجم بیشتری از خاک را مرطوب می سازد . تجربه نشان داده است که خاکهای دارای بافت متوسط مناسب آبیاری قطره ای بوده ، اما برخی خاکهای بافت ریز روان آب تولید کرده اند .
● تجمع نمک :
نمکها در سطح خاک تجمع یافته و خطر بالقوه ای برای گیاه فراهم می سازد زیرا بارانهای سبک املاح را به ناحیه ریشه گیاه منتقل می سازد . بنابراین ، وقتی بعد از دوره تجمع نمک باران می آید ، آبیاری بایستی طبق برنامه ادامه یابد تا به اندازه ۵ سانتی متر باران وارد خاک شود و نمکها را از ناحیه ریشه گیاه خارج سازد .
در خلال آبیاری قطره ای ، نمکها در زیر سطح خاک و پیرامون حجم خیس شده خاک با قطره جکان نیز تجمع می یابد . خشک شدن خاک بین آبیاریها موجب حرکت معکوس آب خاک و اتنقال نمک از پیرامون ناحیه خیس شده به طرف قطره چکان می گردد حرکت آب بایستی همیشه دور از قطره چکان باشد تا از صدمات ناشی از نمک جلوگیری شود .
● خطرات :
اگر حوادث کنترل نشده ای موجب قطع آبیاری گردد ، به گیاه سریعاً صدمه وارد می شود . زیرا توان ریشه ها برای گرفتن آب و مواد غذائی به حجم نسبتاً کوچک خاک خیس شده محدود می گردد . جوندگان لوله های فرعی پلی اتیلن را می جوند برای رفع این مشکل و کنترل جوندگان ، بایستی از لوله های فرعی از جنس پی وی سی استفاده کرد .
با شکستن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست کار نکردن سیستم تصفیه ، مقداری مواد زاید وارد آب می شود . با بروز این گونه حوادث ، تعداد زیادی از قطره چگانها دچار گرفتگی می شوند که بایستی تعمیر یا تعویض گردند .
۱) معرفی سیستم آبیاری قطره ای
در این روش آبیاری ، آب با فشار کم (حدود یک اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی ( در صورت نیاز توام با کود محلول ) بوسیله لوله هائی که در سطح زمین پخش شده ، پس از عبور از قطره چکانها یی که در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده اند ، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاک داده میشود .
▪ واحد کنترل مرکزی
از دستگاههائی تشکیل شده که آب پمپاژ شده را پس از تصفیه و افزایش کود ( در صورت لزوم ) و با کنترل دقیق میزان دبی جریان و تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری قطره ای می نماید .
۱) پمپ
۲) پایه شیر تنظیم فشار
۳) شیرتخلیه هوا
۴) شیر کنترل
۵) تانک کود یا دستگاه تزریق کود
۶) شیر لوله اصلی
۷) فشار سنج دهنده
۸) صافی
۹) دبی سنج
۱۰) لوله اصلی
۱۱) شیرهای قطعات ( اتوماتیک یا دستی )
۱۲) لوله نیمه اصلی
۱۳) لوله های لترال
۱۴) بست ابتدائی
۱۵) شیرهای شستشو
۱۶) واحد کنترل
وسائل بکار رفته در دستگاه کنترل مرکزی عبارتند از :
الف) انواع صافی های آب : صافی توری ، صافی سیکلونی ، صلفی شن
ب) انواع وسا یل ا ندازه گیری میزان جریان ، شیرهای خودکار کنترل حجمی ، کنتور آب ، شیرهای خودکار کنترل زما نی ، شیرهای یکطرفه و در سیستم های مدرن آبیاری وسا ئل بصورت کا مپیوتری جهت کنترل و قطع و وصل شیرهای آب قطعات آبیاری بصورت اتوما تیک و با برنامه ریزی کامپیوتر ی
ج) دستگاه تنظیم کننده فشار
د) شیر تخلیه هوا
ه) دستگاه تزریق کننده : تانک کود ، جهت مصرف کود
▪ لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی
این لوله ها معمولاً از جنس پلی اتیلن یا P . V . C یا آزبست می باشند ، لوله اصلی آبرا از دستگاه کنترل مرکزی به لوله های نیمه اصلی می رساند ( این لوله ها در عمق مناسب در خاک قرار داده می شوند ) .
▪ لوله های رابط
جنس این لوله ها معمولاً‌ از پلی اتیلن و بندرت از P . V . C میباشد که در عمق مناسبی از خاک قرار گرفته و آب را از لوله های نیمه اصلی ( یا اصلی ) گرفته و در لوله های فرعی که در سطح خاک و در امتداد ردیفهای کشت قرار دارند پخش میکند .
▪ لوله های فرعی یا لترالها
این لوله ها از جنس پلی اتیلن نرم بوده که قطره چکا نها در محلهای مناسبی روی آن نصب می گردد .
▪ قطره چکانها
روی لوله های فرعی نصب شده اند . نقش اصلی قطره چکا نها شکستن فشار آب داخل لوله فرعی و ریزش آن بصورت قطره قطره روی خاک می باشد .
▪ لوله های فرعی قطره چکا نی
در بعضی مواقع نقش لوله های فرعی و قطره چکانها در هم ادغام شده و در حقیقت لوله های فرعی با سوراخها ئیکه در آن تعبیه می شود و یا از ماده متخلخلی که ساخته می شود نقش قطره چکانها را نیز ایفاء میکند .
▪ بست ابتدا ئی و انتها ئی
بست ابتدا ئی نوعی اتصال پلی اتیلنی می باشد که لوله فرعی را به لوله رابط وصل می کند و بست انتهائی انتهای لوله را می بندد .
▪ اتصالات
لوله های پلی ا تیلن بوسیله جوش و یا اتصا لات مخصوص بهم متصل میگردد .
▪ فشار شکن
وسیله ای است که در صورت نیاز برای کاهش فشار آب در میسر جریان قرار داده میشود . فشار شکن دارای مکانیسم مخصوصی است که افزایش فشار آب بیش از حد مجاز در ورودی خود را کاهش میدهد ، بطوریکه بعد از فشار شکن فشار آب همیشه ثابت می ماند .
● انواع آرایش قطره چکانها و سطح خیس شده
در روش آبیاری قطره ای تمام سطح زمین مرطوب نمیگردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آنرا سطح خیس شده ( P W ) می نامند . مقدار PW به سطح خیس شده توسط هر نقطه ریزش آب ( A W ) ، تعداد نقاط ریزش و آرایش نقاط بستگی دارد .
تعدادنقاط ریزش و انواع آرایش قطره چکانها در روی لوله های فرعی
بطور کلی هر چه نقاط ریزش آب ( تعداد قطره چکانها ) بیشتر باشد و قطره چکانها با آرایش مطلوبتری استقرار داده شوند سطح خیس شده ( P W ) ) بیشتر بوده ولی سیستم گرانتر خواهد بود . برای اقتصادی بودن طرح می توان بجای استفاده از قطره چکانهای ساده ( دارای یک نقطه ریزش آب ) از قطره چکانهای چند شاخه ( دارای چندین نقطه خروج آب ) استفاده کرد .
در اینجا پنج نوع استقرار قطره چکان که تاکنون معمول بوده و بیشتر مورد استفاده قرار میگردد توصیه میگردد :
▪ آرایش مستقیم یک ردیفه
در این نوع استقرار برای هر ردیف کاشت یک ردیف لوله فرعی اختصاص یافته و قطره چکانها با فواصل ( معمولاً مساوی ) روی آن قرار میگیرند . حاصل کار ایجاد یک نوار مرطوب ( نسبتاً همگن ) در طول ردیف کشت خواهد بود .
این روش آرایش یک آرایش ساده ای است که کار گذاری آن براحتی انجام میگیرد . مخصوصاً اگر از قطره چکانهای داخل خط A و یا از لوله های فرعی قطره چکانی استفاده سود ، می توان آنرا براحتی نصب و بسهولت جمع آوری نمود . بطور کلی این آرایش در کشت های ردیفی گیاهان یکساله که در آن نیاز به ایجاد نوار مرطوب در طول ردیف کشت است مناسب و قابل توصیه می باشد . در باغات با فاصله کشت زیاد درختان در روی ردیف ، امکان عدم استفاده ریشه از نوار مرطوب شده در فاصله بین درختان روی ردیف وجود دارد ، بنابراین در فاصله کاشت درختان ( در روی ردیف ) بیش از ۶ متراین آرایش توصیه نمی شود .
در این حالت استفاده از روشهای آرایشی لوپ ( حلقه ای ) با استفاده از قطره چکانهای چند شاخه ای در اطراف درخت مورد توصیه است .
▪ آرایش مستقیم دو ردیفی
این آرایش در باغات میوه مسن ، مخصوصاً موقعیکه نوع درختان کشت شده دارای زیشه های توسعه یافته و پراکنده ای است توصیه میگردد . در این روش آرایش قطره چکان چنانکه مشاهده میگردد از دو ردیف لوله فرعی و در دو طرف ردیف کاشت استفاده می شود .
برای کسب حداکثر سطح خیس شده فاصله لوله طرفین ردیف کشت بایستی تا حدی زیاد باشد که میزان P W برای فاصله قطره چکانهای مورد نظر کمتر از ۱۰۰ % نشود .
▪ آرایش قطره چکانهای چند شاخه ای
در این آرایش برای هر ردیف از کاشت درختان فقط یک لوله فرعی بکار می رود ولی بجای استفاده از قطره چکان ساده ( با یک خروجی آب ) از قطره چکان با چندین خروجی آب استفاده میشود .
ممکن است برای هر درخت یک عدد قطره چکان که دارای ۶ شاخه خروجی است بکار رود و یا دو عدد قطره چکان با ۴ شاخه خروجی و یا سه عدد قطره چکان هر کدام با دو شاخه خروجی مورد استفاده قرار گیرد بهر حال تعداد قطره چکانها و همچنین تعداد شاخه ها قابل تغییراند در این آرایش بایستی سعی شود نقاط ریزش در بیشترین فاصله ممکن که سطح خشکی در بینشان ایجاد نگردد قرار داده شود تا یدینوسیله حداکثر سطح خیس شده بدست آید . در مقایسه با استقرار لوله فرعی دو ردیفه این آرایش ارزانتر می باشد ولی اشکال عمده آن ثابت کردن نقاط ریزش و مشکلبودن نصب ، جمع آوری و نگهداری این نوع آرایش است .
▪ آرایش قطره چکانها بصورت زیگزاک
در این نوع آرایش برای هر ردیف یک عدد لوله فرعی قرار داده می شود ولی در کنار درخت ، لوله دور زده و به میسر خود ادامه میدهد . قطره چکانها معمولاً فقط در اطراف درخت استقرار می یابد .
این نوع استقرار بدلیل مشکلاتی که در نصب و همچنین جمع آوری و نگهداری لوله های فرعی ایجاد می نماید کمتر از سایر روشها کاربرد دارد .


منبع : کشاورزی

مطالب مرتبط

کشاورزی منهای شیمیایی‌ها

کشاورزی منهای شیمیایی‌ها
نظر شما درباره شیر به‌عنوان یک خوراک سالم و طبیعی چیست؟ شیر گاوی که در یک گاوداری صنعتی پرورش می‌یابد با شیر گاوی که در طبیعت می‌چرد، تفاوت دارد؟
اگر به شما گفته شود علوفه مصرف شده در گاوداری‌های صنعتی با سموم شیمیایی در برابر آفات حفاظت شده است، فکر شما به کجا می‌رود؟ شاید به این فکر می‌کنید که آن سمومی که گاو خورده تا چه حد روی شیر او تأثیر داشته؟ نکند وارد شیر گاو هم شده باشد؟!
حالا یک چیز دیگر هم اضافه کنیم: آیا گوشت و جگر آن گاو از مولکول‌های سموم یا مواد حاصل از سموم بهره‌مند شده است؟ و در نهایت این که خیار سبز گلخانه‌ای با خیار رسمی چقدر تفاوت دارد؟ آیا کودهای شیمیایی مصرف شده برای پرورش این میوه‌ها یا مواد حاصل از آن هم وارد بدن ما می‌شود؟ آیا سموم آفت کش استفاده شده در مزارع و باغ‌ها را همراه میوه‌ها و سبزی‌ها می‌خوریم؟
اتفاق بزرگ و تحول شگرف در کشاورزی در دهه ۱۹۴۰ میلادی پیش آمد. استفاده از سموم آفت‌کش صنعتی در آن زمان از نگاه کشاورزان مانند یک معجزه بود. البته شکی نیست که در آن مقطع کوتاه زمانی تنها راه حل و چاره نجات برای تأمین غذا و پیشگیری از برخی مخاطرات سلامت بشر همین کاری بود که انجام شد. این مواد قدرت آن را داشتند که حشرات موجود در طبیعت مانند پشه آنوفل مالاریا و آفات نباتی را نابود کنند.
همین خصوصیات مثبت و آثار مفید این مواد به حدی همگان را هیجان زده کرده بود که در سال۱۹۴۸ جایزه نوبل پزشکی به دانشمندی اعطا شد که برای اولین بار ددت (DDT) را به‌عنوان یک آفت کش به جهانیان معرفی کرد.
مدتها طول کشید تا مصیبت‌های ناشی از استفاده از این مواد صنعتی چهره زشت خود را به بشر نشان دهد. نه تنها به‌تدریج حشرات و آفات نسبت به سموم قبلی مقاوم شدند بلکه آثار زیان بار استفاده گسترده از این مواد هم با به خطر افتادن حیات وحش و عواقب ناشی از برهم خوردن نظم محیط‌زیست با نابودی برخی گونه‌ها و به‌هم خوردن اکوسیستم‌های طبیعی جلوه‌گر شد. همین قدر کفایت می‌کند که بدانید میزان مصرف این گونه مواد در ایالت متحده در سال ۱۹۸۹ ده برابر میزان مصرف در سال ۱۹۴۵ بود.
شاید بتوان خانم راشل کارسون را از پیشگامان جلوگیری از آسیب محیط‌زیست و کاهش مصرف این مواد دانست. در حالی که خانم کارسون از خطرات کشاورزی مبتنی بر مواد شیمیایی مضر پرده بر می‌داشت، کشاورزان آینده نگری هم بودند که به جای کشاورزی شیمیایی به کشاورزی زیستی روی آورده و زراعت بدون استفاده از این مواد مضر را در دستور کار خود قرار داده بودند.
۲ دهه طول کشید تا طرفداران محیط‌زیست و حامیان کشاورزی زیستی با هم جبهه متحدی را تشکیل دهند. در دهه‌های ۸۰ و۹۰ میلادی با شکل‌گیری مبارزات گسترده این جبهه برای محدود‌سازی‌ استفاده از سموم و مواد شیمیایی در کشاورزی، کم‌کم در بازار غذایی آمریکا برچسب جدیدی با عنوان زیستی(Organic) روی برخی غذاها دیده شد.
کم کم کشاورزان علاقه‌مند به این نوع زراعت با هم شبکه‌ای تشکیل دادند و توانستند با تبادل اطلاعات و ترویج تکنیک‌های کشاورزی زیست، محصولات خود را با کیفیت بهتر و نیز بسته بندی‌های جذاب‌تر روانه بازار کنند. امروزه در ایالات متحده به سادگی محصولات زیستی در همه جا یافت می‌شوند؛ یعنی تقریباً از هر محصولی که بخواهند تهیه کنند، هم نوع عادی آن-که با استفاده از مواد شیمیایی فرآوری شده - وجود دارد و هم نوع زیستی آن. اقسام خوراک‌ها، انواع نوشیدنی‌ها و حتی شکلات زیستی و....
هم اکنون در کشورهای دیگری مانند ژاپن و اتحادیه اروپا هم استفاده از این گونه محصولات رو به فزونی گذاشته است. شاید یکی از موفق‌ترین کشورها در این زمینه اتریش باشد که هم اکنون درحدود ۱۰ درصد از زمینهای کشاورزی این کشور به کشت زیستی و بدون استفاده از مواد شیمیایی اختصاص یافته است. البته همچنان نگرانی‌ها از بابت زیان‌های مسلم و احتمالی استفاده از این مواد شیمیایی ادامه دارد.
● « زیستی» بودن یعنی چه؟
زیستی بودن به روش کشاورزی خاصی اطلاق می‌شود که به‌دنبال آن محصولات غذایی و الیافی (مانند پنبه) رشد و پرورش می‌یابند. در این روش مدیریت سامانه زندگی( اکوسیستم) گیاهان و جانوران با اتکا به خاک سالم و غنی جهت پرورش گیاهان قوی، با قدرت مقابله در برابر آفات و حشرات مضر، به کار گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر در کشاورزی زیستی استفاده از مواد شیمیایی سمی و ماندگار ممنوع است. زمینی که برای زراعت زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد حداقل برای ۳ سال نباید در معرض هر گونه کود یا ماده شیمیایی سمی ماندگار قرار گرفته باشد.
کشاورزان و کارگاه‌های بسته بندی و فرآوری مواد باید فهرست کامل روش و مواد به کار رفته جهت پرورش و فرآوری محصولات زیستی داشته باشند تا درصورت لزوم بتوانند ثابت نمایند که مواد موجود در محصول نهایی از کدامیک از عناصر خام در مواد اولیه حاصل شده است. در کشورهای توسعه یافته، به صورت سالانه بازدید و بررسی زیستی بودن محصولات فوق توسط شرکت‌های خصوصی مورد تایید وزارت کشاورزی، صورت می‌پذیرد.
کشاورزی زیستی به سادگی روش‌های سنتی کشاورزی همان طور که پدران ما به آن اشتغال داشتند، نیست. کلید موفقیت در کشاورزی زیستی، استفاده از راه‌حل‌های مدرن و فنی و بهره‌گیری از تجارب دیگران و تفکر برای راه‌حل‌های جدیدتر است. به‌عنوان مثال، چگونه باید بدون استفاده از سموم صنعتی ماندگار، از کرم‌خوردگی سیب درختی جلوگیری کرد.
روشی که ابداع شده است به« اضمحلال لقاح فرومون» شهرت دارد. در این روش در جای جای باغ سیب لوله‌های کوچکی آویخته می‌شود که عطری مشابه بوی حشره جنس ماده از خود متصاعد می‌کند. این بو، حشره نر را گیج می‌کند و از نزدیک شدن آن به حشره ماده جلوگیری می‌کند. پس کرمی تولید نمی‌شود که بتواند به سیب زیان برساند. این شگرد، بسیار فنی، غیرسمی و فقط مختص گونه مضر حشره بوده و به سایر حشرات آسیبی نمی‌رساند.
احشام زیستی هم باید در سامانه زیستی پرورش یابند. غذا و علوفه آنها باید به روش زیستی رشد کرده باشد. از سوی دیگر، استفاده از هر گونه آنتی بیوتیک و هورمون‌های مصنوعی در این گونه دام‌ها ممنوع است. این دامها باید بتوانند به فضای باز و خارج از محل‌های مسقف نگهداری خود، دسترسی داشته باشند. در واقع، با تغذیه خوب و کاهش استرس وارد به حیوانات اهلی به کمترین حد ممکن، می‌توان حیواناتی بسیار قوی پرورش داد که در برابر بیماری‌ها مقاوم باشند.
● مواد غذایی فرآوری شده « زیستی»
اگر حداقل ۹۵ درصد از مواد اولیه یک ماده غذایی فرآوری شده از محصولات زیستی تهیه شده باشد و ۵ درصد باقیمانده نیز از مواد طبیعی یا مواد شیمیایی مورد تایید وزارت کشاورزی کشور مربوطه باشد، می‌تواند از عنوان«زیستی» روی بسته بندی خود استفاده کند. البته هیچ‌یک از این مواد نباید حاصل فرآیندهای مهندسی ژنتیک باشد. بهتر است این‌طور یاد بگیریم که « زیستی» عنوان یک فرآیند است، نه یک محصول. وقتی روی یک محصول عنوان زیستی مشاهده می‌شود یعنی این محصول در یک سامانه زیستی پرورش یافته و فرآوری شده است.
شاید این جمله بهتر بتواند مفهوم را بیان کند:« هیچ چیز افراطی و سخت گیرانه‌ای در روی آوردن به محصولات زیستی به چشم نمی‌خورد؛ این کار مانند بازگشت به ارزشهای سنتی است، البته کهن‌ترین نوع این ارزش‌ها.»
● چند جواب به چند سؤال
نباید این گونه تصور کرد که محصول زیستی فاقد هر گونه ماده شیمیایی آفت کش است. متأسفانه اکثر آفت کش‌های شیمیایی برای مدت زمان طولانی در محیط زندگی باقی می‌مانند و با باد و جریان آب به گردش در می‌آیند و در بافت چربی ماهی و سایر حیوانات تجمع پیدا می‌کنند و بدین ترتیب وارد چرخه غذاهای ما می‌شوند.
برخی تحقیقات نشان می‌دهند که بقایای برخی از این مواد شیمیایی هزاران کیلومتر دورتر از محل مورد استفاده یافت شده‌اند و برخی از آنها تا چند دهه در طبیعت دوام آورده‌اند. به‌عنوان مثال با وجود اینکه هم اکنون بیش از ۳۰سال از ممنوعیت استفاده از DDT در آمریکای شمالی می‌گذرد، هنوز می‌توان بقایای آن را در خاک و حتی نمونه‌برداری‌های شهری ملاحظه کرد.
مورد دوم این که عبارت طبیعی را نباید معادل زیستی دانست. عبارت طبیعی یعنی فاقد افزودنی‌های مصنوعی، نگهدارنده‌ها و رنگ‌های مصنوعی. کلمه طبیعی به روش پرورش غذا و گیاه هیچ اشاره‌ای ندارد.
مواد غذایی زیستی همان گونه که قسمت‌هایی از آن به‌طور خلاصه بیان شد، تحت شرایط هماهنگی با محیط‌زیست و بدون مواد شیمیایی ماندگار تولید می‌شوند. به‌عنوان مثال، وقتی روی پاکت شیر نوشته شده است: شیر طبیعی، مفهوم آن این نیست که برای گاو مورد نظر از هورمون رشد گاوی نوترکیب استفاده نشده است. پس کلمه طبیعی هیچ نشانی از شرایط نگهداری و پرورش گیاه یا حیوان مربوطه ندارد.
به هرحال، اگر چه مضرات استفاده از مواد شیمیایی ماندگار روی محیط‌زیست کاملاً به اثبات رسیده ولی هنوز دلایل علمی کامل و اثبات شده‌ای برای تأثیر منفی آنها روی سلامت انسان به دست نیامده است.
هم اکنون بیشتر شواهدی که تأثیر منفی این مواد بر سلامتی انسان‌ها را نشان می‌دهد در حد آزمایشگاهی است و در دنیای واقعی، اثبات آن، کار بسیار بسیار دشواری است.
اما متأسفانه هر ازگاهی اخباری مانند افزایش نوزادان دارای مشکلات مادرزادی در استان‌های جنوبی یا افزایش شدید میزان سرطان خون در بچه‌های تهرانی به گوش می‌رسد که گاه متخصصان و مسئولانی با‌اراده آنها را پیگیری می‌کنند و می‌فهمند که مثلاً آلودگی صنعتی در آب دریاهای جنوب و ورود آن مواد به ماهی‌ها و خوردن این ماهی‌ها در ناقص الخلقه بودن نوزادان جنوب نقش دارد. همچنین افزایش میزان برخی آلاینده‌های هوا در تهران روی بیماری بیشتر کودکان تهرانی بی‌تأثیر نیست.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
یک زندگی متفاوت
▪ با کهنسالان و کودکان اوقات بیشتری صرف کنید ▪ از غذاهایی که از گیاهان تهیه می شود بیشتر مصرف کنید ، انسان ذاتا گیاه خوار است ▪ لبخند را فراموش نکنید ▪ خانه ، اتومبیل و میز کارتان …