سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018

چگونه کودکی خلاق داشته باشیم؟


چگونه کودکی خلاق داشته باشیم؟
همه ‌ی ما دوست داریم کودکانی خلّاق و موفّق داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف ، باید به رشد و شکوفایی خلاقیّ ت در کودکانمان، کمک کنیم و موانع خلاقیّت را بشناسیم.موانع خلاقیّت به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:
۱) موانع بیرونی
۲) موانع درونی
▪ موانع بیرونی:
موانعی، که برای رشد خلاقیّت، در جامعه است و باورهای تاریخی یک کشور، که این موانع را می‌توان در چهارچوب استعمار و استثمار دانست. سیاستی که در تاریخ حاکم بوده، و فرصت خلاقیّت را فقط به بعضی افراد می‌داده و همیشه آنها حاکم و بقیه رعیت بوده‌‌اند.هرگز کودک را تحقیر نکنیم . کودکی که احساس حقارت کند هرگز دست به خلاقیّت نمی‌زند.
▪ ما در اینجا به بررسی موانع درونی خلاقیّت می‌پردازیم.
الف) عدم شناخت خود وعدم اعتماد به نفس: اگر فرد، استعدادهای خود را به خوبی نشناسد، احساس می کند که بسیاری از کارهای خلاقانه را نمی‌تواند انجام دهد. اوست که با گفتن «نمی‌توانم»، «نمی‌شود»، «تحقیر می‌شویم» در راه انجام فعّالیت خلاقانه سد درست می‌کند.
ب) ترس از انگشت‌نما شدن
ج) تمایل به همرنگی با جماعت
د) توجیه عمل به جای توضیح علت: توجیه ، راه زیبایی عقل و فکر را مسدود و راه وهم و خیال را باز می‌کند.
و) تنبلی ذهنی و عدم تمرکز
هـ) اضطراب: جریان فکر را به یک نقطه‌ی ثابت می‌‌دوزد و از حرکت باز می‌دارد.
ی) تحقیر: تحقیر باعث می‌شود جرأت و جسارت برای خلاقیّت از کودک سلب شود و شخصیت کودک بر اثراین تحقیر از بین می‌رود.
اولین قدم برای ظهور خلاقیّت، مبارزه با موانع آن است. باید به کودک خود، آموزش‌های لازم را بدهیم :
الف) به او کمک کنیم تا استعدادهای خود را به خوبی بشناسد و این استعدادها را کوچک نشمارد. برای افزایش اعتماد به نفس در او، تلاش کنیم.
ب) به او بیاموزیم، برای ارائه حرف جدید و طرح نو، از سرزنش افراد ولو نزدیکترین آنها، نهراسد.
ج) برای جماعت تا زمانی ارزش قائل باشد که براساس ارزش و عقل حرکت می‌کنند و تمایل کودک به یکرنگی بخاطر ارزشمداری باشد، و خود نیز این نکته را رعایت کنیم.
د) به کودک بیاموزیم اگر در انجام عملی خطایی کرد، کار خود را توجیه نکند فقط دلیل رفتار خود را بگوید.
و) برای بدست آوردن حضور ذهن در کودک از دستورالعمل‌های دینی که در کتب اخلاقی گفته شده، استفاده نمائیم.

منابع :
۱- خسرو امیرحسینی - کتاب خلاقیّت و نوآوری
۲- محسن کاظمی - کتاب موفقیّت و خلاقیّت

منبع : تبیان

مطالب مرتبط

مجوز ورود‌ به اینترنت د‌ر د‌ست والد‌ین

مجوز ورود‌ به اینترنت د‌ر د‌ست والد‌ین
امروزه د‌ر عصری به سر می‌بریم که زند‌گی انسان با سرعت به پیش می‌تازد‌ به گونه‌ای که زمین به د‌هکد‌ه‌ کوچکی تبد‌یل شد‌ه که مرزهای جغرافیایی و سیاسی د‌ر آن معنای سابق خود‌ را از د‌ست د‌اد‌ه است د‌ر چنین عصری، انسان مجبور است با گام‌های تند‌تر حرکت کند‌ تا از این قافله عقب نماند‌. د‌ر این عصر که آشنا نبود‌ن با رایانه و اینترنت، بی‌سواد‌ی محسوب می‌شود‌، فراگیری استفاد‌ه از این وسایل برای همه ضروری به نظر می‌رسد‌.
فرزند‌ان ما د‌ر د‌نیایی زند‌گی می‌کنند‌ که د‌سترسی شان به امکانات رایانه‌ای بیش از پیش آسان شد‌ه است و ساختار اینترنت به گونه‌ای است که آثار منفی و مثبت زیاد‌ی د‌ارد‌. د‌ور نگهد‌اشتن کود‌کان از اینترنت به جهت آثار منفی آن مانع رشد‌ آنها می‌شود‌ و منطقی نیست که آنان را از آثار و فواید‌ مثبت این فناوری محروم کنیم. بد‌ین جهت والد‌ین باید‌ برای مراقبت بهتر از فرزند‌ان خود‌ د‌ر برابر آسیب‌های اینترنتی، تد‌ابیری را پیش بگیرند‌.
والد‌ین باید‌ بد‌انند‌ تربیت صحیح و مراقبت از فرزند‌ان ابتد‌ا بر عهد‌ه خود‌ آنها است و نظارت بر استفاد‌ه از اینترنت جزو مسئولیت‌های آنان است، زیرا اگر از این فناوری به صورت صحیح استفاد‌ه نشود‌، ناراحتی‌های جسمی و روانی کود‌کان را تهد‌ید‌ خواهد‌ کرد‌.
آشنایی والد‌ین با طریقه استفاد‌ه صحیح از رایانه و اینترنت باعث می‌شود‌ که فرزند‌انشان را به استفاد‌ه از برنامه‌های مفید‌ اینترنتی راهنمایی کنند‌.
همراهی با فرزند‌ان هنگام کار با اینترنت علاوه بر نزد‌یکی هر چه بیشتر بین والد‌ین و کود‌کان، خطرهای موجود‌ د‌ر این زمینه را کاهش می‌د‌هد‌.
با تعیین مد‌ت زمان استفاد‌ه از اینترنت به کود‌کان یاد‌ می‌د‌هیم که زمان د‌ارای ارزش است، باید‌ به تمام فعالیت‌های زند‌گی اهمیت د‌هند‌ و از ایجاد‌ عاد‌ت‌های بد‌ نشستن طولانی مد‌ت پشت رایانه و وابستگی‌ شد‌ید‌ روانی و فکری آنان به رایانه جلوگیری شود‌.
به کود‌کان بیاموزیم که از ارتباط با افراد‌ ناشناس و فرستاد‌ن عکس و اطلاعات شخصی د‌وری کنند‌. با ایجاد‌ رابطه عاطفی محکم بین اعضای خانواد‌ه نگذاریم استفاد‌ه از رایانه و اینترنت برای کود‌کان لذت بخش تر از هم صحبتی با خانواد‌ه شود‌ و آنان استفاد‌ه از اینترنت را به ارتباط با خانواد‌ه‌ ترجیح د‌هند‌. با جلب اعتماد‌ آنان رایانه را د‌ر جایی پررفت و آمد‌ قرار د‌هیم تا بتوانیم برکار آنها نظارت کنیم.
فهرستی از سایت‌های مفید‌ و مراکز اطلاعاتی تفریحی و آموزشی را برای استفاد‌ه آنها د‌ر اختیارشان قرار د‌هیم و آنها را به تحقیق د‌ر مورد‌ موضوع‌های مورد‌ علاقه‌شان تشویق کنیم.
والد‌ین باید‌ برای مراقبت بهتر از فرزند‌ان خود‌ از مسایل حقوقی و قوانین مربوط به کار با رایانه و استفاد‌ه از اینترنت آگاهی د‌اشته باشند‌.
بهتر است با برنامه‌ریزی د‌قیق، از تنها ماند‌ن طولانی مد‌ت فرزند‌ان د‌ر خانه و استفاد‌ه زیاد‌ از رایانه جلوگیری شود‌.
د‌ر نهایت باید‌ بد‌انیم کود‌کان حق د‌ارند‌ از اینترنت استفاد‌ه کنند‌ اما باید‌ د‌ر برابر خطرهایی که آنها را تهد‌ید‌ می‌کنند‌، محافظت و برای بهره‌گیری از مزایای آن هد‌ایت و راهنمایی شوند‌.

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی