چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ / 20 March, 2019
مجله ویستا

طبقه‌بندی مواد معدنی


در یک مفهوم گسترده، مواد معدنی را می‌توان در چهار طبقه تقسیم بندی نمود: عناصر، ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی و جامدات شبکه‌ای یا بسپارها.
● عناصر: عناصر دارای ساختارها و خواص بسیار متفاوت هستند. بنابراین می‌توانند به یکی از صورتهای زیر باشند:
▪ گازهای اتمی (Kr , Ar) و یا گازهای مولکولی (Latex Error:
{O_۲ , H_۲})
▪ جامدات مولکولی (Latex Error:
{C_۶ , S_۸ , P_۴})
▪ مولکولها و یا جامدات شبکه‌ای گسترش یافته (الماس، گرافیت)
▪ فلزات جامد (Co , W) و یا مایع (Hg , Ca)
▪ ترکیبات یونی: این ترکیبات در دما و فشار استاندارد همواره جامدند و عبارتند از:
▪ ترکیبات یونی ساده، مانند NaCl که در آب یا دیگر حلالهای قطبی محلول‌اند.
▪ اکسیدهای یونی که در آب غیر محلول‌اند، مانند () و اکسیدهای مختلط همچون اسپنیل (Latex Error:
{MgAl_۲O_۴})، سیلیکاتهای مختلف مانند Latex Error:
{CaMg(SiO_۳)_۲} و ...
▪ دیگر هالیدهای دوتایی، کاربیدها، سولفیدها و مواد مشابه. چند مثال عبارتست از: BN , GaAs , SiC , AgCl.
▪ ترکیباتی که دارای یونهای چند اتمی (به اصطلاح کمپلکس) هستند، همچون Latex Error:
{Ni(H_۲O)_۶{۲+} , Co(NH_۳)_۶{۳+} , SiF_۶^{۲-}} .
● ترکیبات مولکولی: این ترکیبات ممکن است جامد، مایع و یا گاز باشند و مثالهای زیر را دربر می‌گیرند:
▪ ترکیبات دوتایی ساده همچون Latex Error:
{UF_۶ , OsO_۴ , SO_۲ , PF_۳} .
▪ ترکیبات پیچیده فلزدار همچون Latex Error:
{RuH(CO_۲Me)(PPh_۳)_۳ , PtCl۲(PMe_۳)_۲} .
▪ ترکیبات آلی فلزی که مشخصا پیوندهای فلز به کربن دارند، مانند Latex Error:
{Zr(Cn_۲C_۶H_۵)_۴ , Ni(CO)_۴} .
▪ جامدات شبکه‌ای یا بسپارها: نمونه‌های این مواد شامل بسپارهای متعدد و متنوع معدنی و ابررساناها است. فرمول نمونه‌ای از ترکیبات اخیر Latex Error:
{YBa_۲Cu_۳O_۷} است.
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
اعزام دی جی به تمام نقاط تهران
ترجمه رسمی عربی

مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …
تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی

 از میان خبرها

سرخط خبرها