یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


صنایع مخابرات صاایران

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۲۲۹۵۱۸۵۹٫ ۲۲۹۳۹۷۳۷٫ ۲۲۵۴۸۰۸۰
۲۲۵۴۹۳۰۷
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. شهیدلنگری
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100627     2946  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…