جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018


صنایع مخابرات صاایران

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۲۲۹۵۱۸۵۹٫ ۲۲۹۳۹۷۳۷٫ ۲۲۵۴۸۰۸۰
۲۲۵۴۹۳۰۷
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. شهیدلنگری
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100627     2956