شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


صنایع مخابرات صاایران

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۲۲۹۵۱۸۵۹٫ ۲۲۹۳۹۷۳۷٫ ۲۲۵۴۸۰۸۰
۲۲۵۴۹۳۰۷
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. شهیدلنگری
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100627     2959