پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


فاصا، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸~۸۸۸۴۴۳۰۷٫ ۸۸۸۲۸۰۳۴
۸۸۸۲۸۰۳۴
تهران - تهران - ابتدای بزرگراه مدرس - خ. غفاری - ش. ۷۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100641     1230