شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


فاصا، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر

۸~۸۸۸۴۴۳۰۷٫ ۸۸۸۲۸۰۳۴
۸۸۸۲۸۰۳۴
تهران - تهران - ابتدای بزرگراه مدرس - خ. غفاری - ش. ۷۳
تهران / مخابرات
  89/4/6    B100641     1223