چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


آستانه

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۸۰۳۷
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - ك. امامزاده زید - پ. ۴۱
تهران / پارچه
  89/4/6    B11217     808